Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

,'Vf1 
- wf; ;*--5fc 
Käftanien-Allee' ' 
295 
Kaftanieit-Allee 
Hell ni. 
«ojeiibaunt, M, ®fm. ■ 
Gancrbmim,H, Ww. 
Sdiüii, %. Golporleur. 
_ |, Sdjilberfbrf. 
Gi*. .6- Bnt.Borsteh 
fimii, P, I,stiller. - 
Gteiier, Sektiererin. 
6li"itiiia,6.,®itl|6-Scaml- 
MtnM, flioaw.- 
oi E. Mafliirr. G., Sentier. 
' Mornummtr. 20?.) 
V. Wolle, 3.. finM. T. 
Bin, Ab, Ob. Telegr. 
gort, St., Pensionair. 
iloidi, 9!., Pianist- 
limlt, St. L>>d°»r. 
.{iturotll. 33» Storlfe». 
jpimniaiiit, L., Magistr. 
S«r. . , ,, 
Oanfott. F>, Sleinsctznistr. 
stiüntr, L.. Lcderwnbrl. 
gdiiiiieWcfe, SB, Fuhr». 
Ginget, it, Schiihmmttr. 
iii(i(inrr,3f.,ftlcmpncrm|tr. 
-»iadif.,G.,Mrjicf4T. 
22 E. Sdimibt, 6., Fabtl. 
(5djöii()niis. Allee M.) 
Mllmiimi, G, Schneider. 
Slrcnbt, 3., asm. 
$itlRir, li„ Orgetb. . 
Mimmttrr, 0, Schneider. 
Mmfmilcl. S- ölufcimftr. 
Stratoivmt, 3-, Damen- 
Coiiscct. 
jirti'ij, i*l., Abbruch-Unter« 
m’lini. 
<Kalin(e,S».,S(6irmf8tftln. 
Zulief, ti, Gelbgietz. 
Gdimblrr, 3R„ Wu>., 
Strumpf-Strickerei. 
Gdmimattier, 01., Post- 
Seer. 
Gpiegel, S., Möbelhdlg. 
tlimmiiaim, P., Tapez. 
jiojcf, 9t. ii. GI)., ffiflte. 
'tieuicrt, St., Schnhm. 
S'JriHifl, £., Musiker. 
11, firan. 
A E Heile, ÜB., Schneideri 
nun. 
Slltrvdit, L., lijdjletmflr. 
illerli, &, Maurer. 
Lililmhr, W., Gaftw. T. 
Siililrabiitfl, M., »tu. Ger. 
Seti. 
5öl'vl, IE, Glm&cnb. 
Sdiafsii. 
Rtäbtinl), E., Maurer. 
Wehrte, 51., Ww. 
(wid(, !!>!., Siro, 
.(und, H., Itfm. 
.fvttoig, IS., Ütenlier. 
Icchk. M, Iiichler. 
Mtililc, ji, (mnäbien. 
stniii.lt,  ?, Posamenlwr- 
l)Mj. T 
l'niW, 3, Reisender. 
Umgivinal, R„ Schntzm. 
VinPr, ®, Ausbessertn. 
üoppm, 0, Postschaffn. 
harten, 3, Schnhmmstr. 
iVifillvr, H, Slsiii. 
Suiimiboin, G„ Stirn. 
Pumas. St., Gelbgicü. 
IHctfinci, A., Tischler. 
iHcotnit. St, Schneider. 
Snt'Oiijiui'li, St., Bäcker. 
Sdiüli'i, til, Schriftsetz. 
Sdiiiiimim, 91., jlnnst- 
fdilotior. 
Sumlw;li, H, Veamt. 
Wild«, E, Ob. > Polt- 
Slinit 
Sülfir, P., Tischler. 
iiVllllU'lt, II, IliilV. 
äin'iibi'niiii, st., stornier. 
Milbe, P, Mnsiler. 
2t E. Jiniiiicimiim, St., 
SitiiiiKbciiiftr. 
9anb, SB., Molkereibes. 
»Iici, IS., Echuhwr- 
liMcim 
Sjoidimbt, P., Wakchaust. 
S'oenet, H,Geschaslssühr. 
Mmwi, St., Fuhrt). ' 
'Öill H’lllrtllU, $1., SBII). 
«silil, e, Pol. Wachtinstr. 
tae, M„ Ob. Post-Assist. 
Äili'TOiiu, S„ Aeldzähl. 
SlfiniBoj, H., Schlosser. 
|«lliiei, St, Richrd. T. 
-lE iodilii>i)atc, St.,Eigcuth. 
»mlnimiii, H.. geltet. 
lechrm. 
ä'odtlelb, P., Säio. 
' »lort. (i, stim. 
3 oi*. «, Musiker. 
^»nle, 91., Malet,ustr. 
Gt„ Söa. 
icitoio, st, Tischler. 
fUl’oiDsIi, Sl„ Lehrerin. 
b«b (t, Sl, Siiuoiibc. 
~liC! ■: 3“l,l“»ientcnm. 
sllifm!'*' ' °6' P°!>- 
E. HauSbie». 
P^illerin. 
26 Heiiig, I., Bitdh. 
Helbig, P„ Glasermstr. 
Hiny, E., Briefträg. 
Solo, 3t.; Destillat. 
Hnldt, B., W«. 
Kasper, Ww. 
Kirschke, 3„ Schlöffet, 
filetimet, Ph.. Mimiker. 
Knetsch, .0., Briefträg. 
Lan<te.Ä..Postschaffn. a.D. 
Siubmifl, (?., Kaffenbeamt. 
Mtirich, E., Näherin. 
Prätsch, I., Bnckbindmstr. 
Neinecke, I., Ww. 
Schmidt, 33., Tischler. 
— St., Ww. 
Schneider, Maschi- 
. nenb. 
Schutz, 81.,, Wäschezn- 
■ schneid. 
Seltiu, M., Näherin. 
Walter, !R„ Koldarb. 
Weigt, 9t„ Maurer. 
Weinberg, W„ Manrcr. 
Winter, öl.,.Ww. ' ■ 
fflöltte, R., Ger. Stchmr. 
20 E Magmis, H., Fabrk. 
(LandSbergerstr. 16.) 
V. Winter, 6S., itfm. 
SthlcrS, O., HaudetSm. 
Backe, E„ Kartoiifabrf.T. 
Berudt, Ww. 
Bruch, P., Mechanik. 
Damerow, 6., Näherin. 
Ehtein, Ww. 
Ernst, G„ Drucker. _ 
Gäbet,M.. Droschk.Kut>ch. 
Grosser, M., Tavez. 
Hirscht, M., Magistr. 
Beamt. 
Kaiser, S./ Schneider. 
Slnimren, :1, Ww. 
Morib. St„ Maschinenfbrk. 
Oberschmidt, 9!., Schnlim. 
Page, (£., Ww. 
Perner, O., Tetegr. Stifijt. 
Röffemann, (£,, Ki|en=Go!i> 
strnct. T. 
Schartow, 6., Ww. 
Schramm, St., Schmikw. 
Schulz, W., Ww. 
Staudinaer, H., Bitdh. 
— P., Gorsethbtrin. 
27 E Erdetly, (£., Commiff. 
ßlefch. 
Verger. St., Conditor. 
Beyer, W.. Tischler. 
Bochow, G„ Staiiniüotc. 
Brivkow, St., Burbier. 
Dreier, W., Heitgeh. 
Gdant, St., Schlosser. 
Gutzner, E., Tape;. 
Hlirtiiiann, 15., Scfiiieider- 
mftr. 
•siedelt, ($., Schuh,.-. 
Üloock, Tischler 
Stlng, M., Sttcmpi’.r. 
Itulbe, F., Ojärf'.vr. 
Lebrecht, F.,. Otrnfjcnb. 
Kutsch. 
Meitzuet, 31., Drogenhdlg. 
Meuchc», St., Ww. 
Noseutreter.W., Viclügicsi. 
Schmidt, ,6., »teilender. 
Getto, I.. Weinhdtg. 
SItabei, G., Mater. 
Sotdaii, St., SBieruert. 
Sommerfetd, G„ Ww. 
TroSdorff, £>., Kutscher. 
Waischansky, L., Ww/ 
Woilschätzke, P., Steinsetz. 
Senkner, L-, itfm 
28 EMait»atd,H.,Abbrnch- 
nnternetun. 
Stlbrecht, £)., Rohtleg. 
Barlow, itfm. 
Bergmann, £>., Postbote. 
Brau», St., ctassiret. 
— P., flfm. 
Busse, St., Ww. 
Deckert, B., Musiker. 
Dörband, W., Monteur. 
Etitzsche, G., Maler, 
raap, .6., Tischler. 
Grosse, 9t., Gigarrenm. 
Knlbe, F., Blnmeuhdlg. 
Linde,uann, .6., Droscht. 
Kutsch. 
MatleS, I., Sfrtist. 
Mietsch, H., 2Ji(Interpol. 
Rodewald, E., Bildhauer. 
Schnitze, K., Gastw. 
Stahl, 91., Drechsler. 
Steiubock, H., Postschaffii. 
Mols, P., Tischler. 
29. 80 E Stppelbaum, I., 
Stint. (Ghartotteubnrg.) 
V. Fenerherm, 51., Bäcker- 
mstr. 
Stlbrecht, H., Schneider. 
Augsburg, F., Putztappeu- 
Ijolfl. T. 
Arand, 9t., Ww. 
Gart, ,6., Schuhmmstr. 
Gohu, I., Ww. 
Düsina, D., Ww. 
Elfrath scn., F., Decot 
Mater. 
29.30 Griebe, R.,Töpsermstr. 
Grünberg, 9i., Stuckateur. 
Gumbel, @.i Slfm. 
Günther, E., Plätterin. 
Herrmann,!!., Schneider- 
inftr. 
Höh. St., Tischlerrnstt. 
Hotzkamm, Ft., Maurer. 
— & ctlcbS, Tischlerei, 
stallte, F., Tischlerei 
Klans, G., Reisend. . 
iirienit), St., Maurer. 
Loewenstein & Go„ K. 
Gold- n. Silberscheide 
anst. T. 
Silier, ®. Schont». T. 
Mauke, &., Käsehdlr. 
Meilicke, Sl., Ww. 
Michaelis, S., $tfm. 
— F., 'Bettsedernhdlrin. 
Reichert, 0., Fabrk. 
Reuter, G., Sonnet. 
Richter, St., Tischler. 
Rickowsii, M., B'tch- 
halterin. 
Röhl, P., Bäcker. 
Schund, SB., Schneider. 
Schmieder, P., Klempner. 
Schöner, E P., Theehd'.. 
Schor"- I., Postschaff». 
Stiirn.. Maskengarder. 
Schröder, (£., Näherin. 
’ Svötck, !!)!., Büglet. 
Stein, P„ Tischtet. - 
Stolzenwald.W., Tischler. 
Strebtow,' SR., Ww. 
Voigt, C., Giaamnhdtg. 
Weibinger, Th., Asm. 
Wendland, W„ Mantet. 
Willi,yn. St., Maurer. 
ZuhtSdorf, 81., iiederart). 
31 E Sander, 91., Ww. 
Biedeköpper, £>., SSrieftr. 
Bockse, C., Fabrkarb. 
Gast, ($., Sini. 
©rofte, I., itfm. 
— M., Nähen». 
Hanse, C., Ww. 
Kaiser, ‘91., Ob. Telegr. 
AM. - • 
Lanterdach, F., Musiker. 
Aiehow, F„ Getbgieß, 
Nadotuy, E„ ftfin. 
Ritter, &., Siaaket. 
9lürfert, 5t., Ww. 
Sander, P., Bildhauer. 
— & <öobn. St., Bild¬ 
hauer. 1. 
Schäfer, H., Golouialwi- 
»dlg. 
Schiller, 38., Schantw. 
Schöneman», I., Ww. 
Wenrke, W., Stelln,. 
32 E Jaeobi, 2.,®graii. T. 
Bleck, 51., Portier. 
Dnssner,E.,Jnslinmentm, 
grnli & Co., Miisikwette- 
sbil. T. 
Hammer, 8(„ Schuhwr^ 
hdlg. 
Koch, E., Ob. Post-Asssst. 
v.Kondratowtez, SB., Posl- 
beamt. 
Lauge, ß„ Fabrkatb. 
aSeijer, F., Bantbeamt. 
SZorili, H., Rentier. . 
Peeschke, St., Pensionär. 
Schmidt, E., Ww. 
Werckenthin, Gefchro., 
Modcwr. 
33 EWachholzM.,Dachdeck. 
mftr. T. 
Krankenkasse d. Dachbcck 
Jiinnna. 
Balsam, R.. Kleidethdlti». 
Brüll, H., Dr. plill. 
Erdmann, St., Billard- 
Oneneösbtk. 
Hirfchseld, S., Schnhm- 
rnftr. 
Hübner, P, Barbier. 
Lingott, F., Pserdeb. 
Schaff». 
Matlichiske, H., Maurer. 
Paulick, St., Giganeufbit. 
Richard, Biichbind. 
Sander, itfm. 
Schmidt, Th., Ww. 
Schneider.Sl., Molkereibes. 
Schwalowiky, 91., Frau. 
Soniietf, SS., f?rl. 
Voigt, 6„ Schlofferinstr. 
Zeidter, ii., L-w. 
34 E Wilhelm!, A., Ww. 
V. Withetmi, O., In¬ 
genieur. T. 
Becker, 9t., Ww. 
S’ergniier, SOI.. Schlächter. 
Beutlet, 51., Ww. 
Bierkaut, 91., Bogelhdl. 
Bnfch & Nohr, Cyarnier- 
fbrk. 
Dambrowski, 58., Schnei* 
tcrnifir. 
Dietrich, P., Handschuhm. 
Hermann, W., Ob. Telegr. 
Assist. 
34 Jans, St., Ww. 
Kettn er, 91., Chromotitho 
graph. 
Krebs, ü., Passementerte- 
sbrk. ' ■ 
Rathe,chnick, I., Reste» 
hdlg. 
Noht, 0., Mechanik. 
Paasch, F., Steindnick. 
Pilzecker. [?., Drechslet. 
Pofet, S-, HandelSm^ 
Ratlunann, G., Tischler^ 
mftr. . 
Reimann, 91., Schneider- 
instr. 
Schubert, M., Haiidetsfr. 
Seidel, E., Fe.btk. 
35 E Mietz, F.. Lehrer. 
(Stargarder>tr. 7.) 
V. Satz. M., JJrl. 
fvricbrittjS, SB., Schlosser. 
Ftommholz, E., Ksm. 
Haienb, 6., Ww. 
Münchehose, H„ Steltm. 
9iofe»ow, 91., Poitbeamt. 
Sautote, St., Schuhmmstt. 
Schulz, ffi., Gastw. - 
Seelen, St., Schauspieler. 
Serpentin, Th.. Lackirer- 
iiistr. 
36 f. a. S(hlucMcritr.’29. 
E lictl, ti„ itfm. 
<Weide»weg 64.) 
E Bock, G., Ktempnermstr. 
Sthmer, 51., Poftbeamt. 
Better, SB., Maler. 
Bnschenhagen, F., Geh. 
Kanzt. Secr. 
Gotients, 91., Vnchbind 
mftr. 
Dietzel, 91., Täschner. 
Eqgert. F., Stim. 
5tinnitc, S., Drucker, 
twtllte, 6)., Stfm. 
Gotdsteiu, S., Kücheu- 
geiäthe. T. 
Haase, 9t., Pelzwrfbrk. 
Heidemütler, E., Vankbe- 
(»111. 
Hertmann, P., 06. Post- 
Stssist. 
Hintze, H., Steppet. 
Kaiser, A.. Schneidet. 
Stetsten, F., llljnit. 
Stugler, H., 91'tticr. 
Landmann, F., »*fnt, 
Lilie, P., Banlbea.nt. 
Mayer, Eh, Schneider. 
Mutter, 9t, Gastw. T. 
Nenmann, SB., Poft-Slssist. 
Schmidt, I, Stfm. 
— E, Schntzm. 
Stadel, P, Reg. Seer. 
Schwedtetstr. ->• 
37 E Hetbing, O, Eigen 
tli mit. 
Baenifch, M, Bntierhdlg. 
Bernan, B, Ww. 
Bieste, M, Modistin. 
Böttcher, W, Schlosser. 
Eantingon, W, Dachdeck. 
Dir. 91, Ww. 
Eichwald, &., Tavclcii 
hdlg. T. 
Hupe, G, Ww. 
Stümmer, St, Ww. 
Kuiize, H, Fuhrt,. • 
Petrick, St, Ww. 
Pieutz, E, Bierfaht. 
Ranft, H„ Ww. 
ti. !>. Schuleubutg, 91. 
9lciillete. 
Schüler, E, Ww. ’ 
Späthe, I, Rohtleg. 
38 EHofnmmi,3„Prti)fltier. 
Adrian, G, Tapez. 
Ballen, W, Packtf.Drieftr. 
Eourad, W, Lehrer. 
Eisenhard, W, Schuhm 
mftr. 
Halle, &„ Ksm. 
Jabs, G, Stfm. 
Nenmann, I, Schneidet. 
Schtäpler, 91, Schlösset. 
Sutcr, 9t, Stfm. 
Taitsig, M, 9testehdlg. 
Teschke, E, Schneidet. 
Ithtich, L., Magistr. Secr. 
Wernicke, P, Lehret. 
Wohlgemuth, F, Mcht- 
hdtg. 
Zelter, L, Ww. 
39 E Schneider, ®, Kunst- 
drechst. 
(Neue Schönhaiifer- 
Itr. 15.) 
V. Thietack, H, Geh.Kanzt. 
6eer. 
Batog. W, Ww. 
Billepp, O, Gonditor. 
Ftendcnheini, L, Ksm. 
@eifcter, O, Mitchhdt. 
Günther, E, Modistin. 
Hatpnder, S|t), llfirm. 
Heuer, E, «schriftsetz. 
Hoffmann.F, Stanzl.Rath. 
John, F., Werkführ. 
Klang, G, Ww. 
3U Lange, A geltet!)ertheil. 
Metzäen, F, Polier. 
Preug, M„ Waschst. 
Saxe, 91, FabrL Hygieti. 
Artik. 
— Elisabeth, Sanitäts- 
Bazat z. giottjen Kreuz. 
Schilling, I, Modistin. 
Schlachtet, M, Bnchhatt. 
Skibbe, O, Montenr. 
Witschte, A, Modistin. 
40 E Verliert,H,Retallwr 
fbtl. T. 
Sinter, 51, Post-Packmstr. 
Bratkow, E.. Zahnlünstl 
Hatpnder, Ph, Uhren 
hdlg. 
Heiifchet, I, Pol. Seer. 
Stumiemann, W, Destillat. 
Müller, St, Slfm. . 
Pohlmann, H„ Portier. 
Schmidt, I, Lehter. 
— P, Pol. Hanptm. 
41 E Scheet, P, Rentiere. 
Stlbnfchat, Justtu- 
niciiteiim. 
Arendt, G. Schithminstr. 
Bock, E, .Plänen». . 
Bödecket, M, Schneiberin. 
Böltlcke, H, Mater. 
Brandt, L, Pens. Schnhm. 
DrewS, H, Maurer. 
Diepen, Sl, Wt 
Friedrichs, St, 1 ^«i. 
Gerhatdt, 9)1, .aler. 
Golbschmidt, L, Fonds' 
titulier. 
Karezewkti, I, Feuer« 
1 wehtm. 
Ktahn, St, 3ii[tmmeittm. 
Krohtt, .6, Magistr. Secr. 
Lampe, F, Stfm. 
Pockö, E, 9tenticrc. 
Randel, ?t, Mater. 
Stiepert, St, Backwrhdl. 
Stegniann, G, Gonditor. 
Stetnhagen,W,Schiteider. 
mftr. 
Wendisch, I, Post-Seer. 
Wottscheck,W, Gutnmiwr- 
fbvt. 
42 E GdjniifllfiuSti), 91, 
Fabrt. (Fehrbelliner- 
,tr. 4(1.) T. 
E Taubcrt, I, Fleisch 
beschatier(Petetsburge> 
str. 62.) 
V. B^tnsee, F, Beamt. 
(FehrMinctstr. 46.) 
Gohn, S, Stfm 
Fiedler, 0, Tischler »!tt. 
(Srofi, SBi.r Hertengatder> 
hdlg. 
Hartmann, 91, Portier. 
Heinze/A, Maurer. 
Höck, 5t, Dachbeck. 
Hoffmann, L, Gigarrenm. 
Stosse, H, Munter. 
StreiiSlc, O, Mater. 
Lange, P, HaitdelSm. 
Matthaey, M, Eleetro- 
technik. 
— & Hamann, Hart> 
jtumintbrchctci. 
Pfennig, H, Slfm. 
Schmidt, L, Schneiderin. 
Stark, M, HandetSm. 
Wotschke, St, Beamt. 
43 E' Schade, H, Eisenwr- 
hdlg. T. 
Beltar, E, Rentier. 
Dohmann, W, Gntnmiwr- 
hdlg. 
Hmpe, P, Schriftsetz. 
Hitbig, 5, Ww. 
Stör», St, Modistin. 
Leitfch, 9t, Post-Assist. 
Leuteii, G, Bnchbindntst, 
Nachmann, H, Mannfact. 
wthdlg. 
Poftntka, Ft, Kellner. 
PratiSniu & Mehe, Gi- 
aarrensbrt. T. 
Schade, G, Kunstschlos- 
scret. 
WeiSke. IS., Infchneider. 
44 E Becher, W, Rentier. 
Botli. I, Möbelhdlr. 
Goetsch, W, Tapez. 
Hattet, F.Hofenttägcrfbtk. 
Hetdemann.G, Hutmmstr. 
Neu, G, Eotifiturenhdlg. 
Nietbock, E, Penstouairiu. 
Otto, P, sifititev. 
Salzmantt, G, Ww. 
Sofie, 0, Schriftsetz. 
Schiriitz, IS., Stnhlstecht. 
45 E Lüdecke, 91, Fuhr- 
A(?erschewsky, P, Gastw. 
Behnls, 91, Stfm. 
Diedench, 91, Cartoit- 
arbtrin. 
Domicke, St, Ww. 
Gottschalk, TH.Maffcntt». 
JaeobnS, B, Stfm. 
Sttopsch, O, Kellner. 
Lchtttamt, Fr, Peusiouair. 
Lury, G, Hausdieu. 
45 Poschmaun, (£.. Ww. 
Satand, ö,Sliitjchcr. . 
Schutz. A, Kuttchet. 
Wille, Th, Fischer. 
46 E J»»(te.H,BScketAistr. 
Sltkilem, 3)1, Nähen».. 
Dötfschlag, F, Schnei¬ 
derin. 
Döring. H, Pserdeb. 
Schaffn. 
Fkhtow, W, Lackierer. 
Goebel, M, Montenr. 
ErnnSIe, F, Pferdeb. 
Stutscher. 
Iahn, H, Meck'tnik. 
Slanja, I, Tischler. 
Kirsten, I, Tischler. 
Klcinfeldt,R,Böttchermstr. 
Kretschmann. W, Beamt. 
Slnrzmann, F, Ww, 
PjaiiMeitje. • 
Settittt, G, Deeorat. 
Mertens, W, Schnhm. 
Sloehel, Pserdeb. Schaffn. 
Sauer, 38:, Ghimrg. Jn- 
flritniciitm. 
Schimmelpfeiinig. 91, 
, Scetootfc a. D. 
Schutz, G, Stutscher. 
Woltes, G.. Postichiisfn. 
Zieche, K, 9tol)rleg. 
yiesiutS, St, Verkäuferin. 
47 E öötlert, G, Slentier 
Hcrzau, F, Zahnlünstl. 
Slöhling, W, Mitchhdt. 
Reimspies, H, Destillat. 
Röhr, G, StasefBrl. 
48 E Leucht, H, Schtächler- 
tnstr. T. 
Baumdecker, 9t, Sleiitfctz 
Dreyer, SB, Jahuarzt. 
Gallert, P, Liodiftiu. 
Grote, M, Ww. 
Jarobsohu, GI), Trödlerin. 
Leidiuger, R, Kellner, 
49 f. a. Ziouskirchstr. 45. 
EVittner.A, Destillat. T. 
Bolberg, 33, Schlosser. 
Stlatt, ffi, Gravatteugesch. 
Kta»se,J, Waaleithaus. T. 
Mcisincr, 9t, Pol. Beamt. 
Pieper, 3)1, Paiitiiteiifbil. 
Schetbing, F, Stürbet- 
fticketei. 
Schneider, 9t, Brauet. 
Sprotz, M, Tischler. 
Böget, P, Ksm. 
Ziouskirchstr. 
50. 51 s. o. Zionslitch 
Platz 4 tt. Zionskirch 
str. 12. 
E George, F, Hotzhdt. 
(Franlfiitlcr Slllce 186.) 
V. Loth, Gigar euhdt/ 
*1* 
Bock.R., Darneii'Goufeet. 
Dutz,' SB., lierfich. Beamt. 
Gidjntantt, A, Blnmen 
liblriit. 
Fnhttnamt, M, Rentiere. 
Stnlt, SB., Damett-Goiifect. 
Liesegang, 91, Stfm. 
Mitatz, F. 9t, Mehlhdtg. 
Presch, (Sefchti),, Man»- 
sacturwthdla. T. 
Schuhmann, B, Wtv. 
Senff, H, illirnt. 
Tasche. P, Patlieulier. 
Winletntann.W, Schuhm- 
mslr. 
52 E Gläser, H, Glneiufmm. 
tWetssenbiirgerftr. 16.) 
V. Wenzel, F„ Berwat!. 
Adlet, M, tochtthm. 
Böhuke, P, Schneidet. 
Busch, O, Musiker. 
Ciesietsli, G, Kellner. 
Le Giere, l? ,Bcr„ticthertn. 
Snhtitt, t?, Tapez. 
Ferber. Ä, Mnsiler. 
Fichtner, 9t. Rohrteg. 
Grob, Stotjtciujblg. 
©rilltet, 3)1, Vetniielhet i». 
Jandet, 0, Stellnet. 
Jnttczenk(i,J, Schneidet. 
Sttein, I, Sattler. 
Slrnnfe, St., Äastwirthin. 
Mttzal, L, AStltict. 
Müller, F, Stassirer. 
Pillip, 0, Conditor. 
9teiche»bach, E, pens. 
Feuerwehrm. 
Rohleder, R, Klempner. 
Schönbeck, W, Kellner. 
SchttlSli, ®, Schneider. 
Sietuert, 91, Former. 
Starafoter, H, Schneider. 
Stuck, A, Bermietherin. 
To^tenhageu, E, Siocet- 
Wenzel, E, Schneider. 
53 E Werner, Th, Schtäch- 
fcimftr. 
Döhrtna.C, Schuf)iiiniftr. 
Fotge, St, Gigarreiiiit. 
GenSmer.E, Gorfelfbrttin. 
•f 91, Ww. 
Hartmann, F, Mitchhdt. 
53 Lüden, W,Schneidetmftr. 
Neumaiin, H, Schuhm- 
mftr. 
Rönnebeck, I, Maurer. 
Schnitze, H, Gürtler. 
Schütz, R„.Schmied. • 
Taube, H, Tapez. 
54 E Hagen, M, Rentier. 
Bittner, P,' Destillat.' 
Böthe, P,' Malet. 
Bt'otzcn, R, Ttöblrtitt. 
Dnilerschem, F, Ksm. 
Emtct, Th, Etgattcnhdl- 
rin. - 
Gerstel, G, Postschaffn. 
Gohke, St, Handetsm. 
Graulich, GI), Stufroartefr. 
Hatemeirr, M, Rentiere. 
Henntg, I, Ww. • 
Keifemeier, St, Zah>> 
• Innftterin. 
Stüh»el,B,' Ww. 
Man, F, Wächter. 
Müller, L, Ww. ■ 
Nabenow, F, HanSdien. 
Nobis, 9t, Zeitgs. Sped. 
Pieper,. E, Handschüh- 
Waschanst. ■ 
Radecke, I, Nähetin. 
Ranch,' F.', Schnhnttnstr. 
Scherer, L, Glitplerb.- 
Schmidt, R, Schauspiel. 
Staacks, St, Schneider. 
Wensetbnra, 0, Näherin. 
Zech, B, Schncidcrmstr. 
-<- Fehtbellinerstr. -> 
55 ESchnma»n,O., Rentiere. 
9tbt. 3,- Ww. 
9tbler, E, GtaSmat. 
— St, Ww. 
Amelnngfe, G, Präger. 
Barkey, H, Gigarre,if6it. 
Beeeard, W, Pictnalien- 
hdlg. 
Becker, B, Diteeitiie. 
Betge, M, Näherin. 
Bnrgotd, E, Ger. Sien. 
Blank, F, Destillat. T. 
Eberharot, L, Ziiimittm. 
Feiffet, A, iliülittiit. , 
Geske, H„ Kassenbote. 
Güldenster», Sl, Barbiet. 
Häbertein, F, Ww. 
Saget, G, Juwelier. 
Heinrichs, 0., Streich- 
instninicntensbck. 
Hüll, SL n. IS., Modistinn. 
JeziorowSti.J, Schlosser. 
Skage, 11)1, Maschinist. 
Käthe, M, Ww. 
Stiiovle, 51, Llnchdrnck. 
Köht, 91, Ww. 
Nobis, St, ZeitgS. Sped. 
Pirstat, ti, Schneiderin. 
SlelmSfctb, E, Ww. 
Seitiftfe, Sl, Fabtktin. 
Schaape», E, Prioitiere. 
Scheit, E, Ww. 
Schmidt, H, Tr.feldeck. 
Stlimtll, Th, Pserdeb. 
. Schaffn. 
Steffen, E, Masseur. 
Bieeeltz, H, Sllempnet. 
Wetsi, H, Drucker. 
56 E Friese, 0, Gastw. 
(Sloiiiflftr. 32.) 
V. Stoch, 9t, Fabrt. hygieti. 
Präparate. 
9t6arn, G, Stellnet. 
Baitnert, 9t, Schlosser. 
Banmann, D, Agent. T. 
Briefe, Th, Bw. 
David, F., Manier. 
Deckerl, A, Frisenritt. 
Dresle, M, Photograph. 
Eck, G, Zujchttsib.' 
Edetmann, P, Schneider. 
Grosser, G, Droscht. 
Kutscher. 
Haase, M„ Ww. 
Hermes, E, Maler. 
Hetrman», W, Klempner. 
Hotnbege, F, Sllciiipiiet. 
Jsaack, L, Tapez. 1 
KaminSkt, P, 3!tcrabzich. 
Kayscr, Th, Ww. J 
Stieß, St, Ww. 
Kleefeld, E, Stellnet. 
Klotz, F, Manterpol. 
Last, F, Schiieidermftr. 
Leh»tann,F,MitsenmSarb. 
iöiattejiet, 51, Modistin. 
Müller, E, Malermstr. 
'.st, P, Kellner. 
Ritschke, H, Werkinstr. 
Otjliger, F, Grim. ©acht* 
tu str. 
Panthen, C, Molkeieiies. 
Gittier, O, Schlächler. 
Schnitze, 9t, Ww. 
Schulz, M, Näherin. 
Sp.'üet, F, Ant. Strfi. 
Stcinfnrtt), G, Postjchaif«. 
— H, iilumcitljblrltL 
Tatach.'G, Stodjfr. 
Teichett, I, Schaffner. 
— I, Schneidennstr. 
Kauft HUdehraiid’s Scholzvlade kauft Hüldebrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.