Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

.Jägcrftr. 
— 275 — 
Jaqowstr. 
ziich m. 
jriiifloiin). F^a»d>ch»h 
(Ins. 
Cficvivaflfh-. 
4-) tfnismti. 
m u E ^>sc»s. 
HE'l loU'iUsl^nstmt. T. 
r, ji; E M’c, &-'t??brr 
5. Vobic, 3f&rI^£l* 
eoh« Ä 60, B., Gern- 
min. T „ 
yolmv Ohnt., Parsumnue 
stuf. T. 
2ri)li'fii'rtit ^nchsabrk. 
«Mir. T. 
47 4^ E :Woffc, TtiJlciitter 
cVivincuftr. r>4.) , 
v iv,wbcv, C.. Portier. 
Mäutelfbrk. 1 
u^ti ,v„ Mäutelfbrk. T. 
iftVnci, I., Dameumäntel 
liiiüiic.o>v['r.,SäfdicfßvM 
4«fn() E Mcithcltfolm S 
l?o., Baukgesch. T. 
V.Mirtnuettcr, C.. Portier. 
Mitl. Manisches (»Jcii. Cou 
iitlrtt. T. 
51 E. v Mendelssohn. ,y. 
tUiiuimcr.fWruherontb.) 
E v Mend^lsfohu, R 
StaMim«. 
V. ;irhtv!D, 9s., Verwalt, 
^iiniii'v, :W- Vorstelieriu 
52 £ Mndclssohu & Eo.. 
iMwid). (^r. 40.50.) 
TpiV’U'iu. (L Kfm/' 
v. ‘ij’riiiliüfcH, F., Freifr 
m. i'istjöv. T. E 
v. 2iiti)üii, A., Just. Rath 
T 
- Dr., RechtSauw. T. 
8$ E v. Mendelssohn-Bar 
HiolMi, E.. Weh. Com- 
mvrv Jiall). 
54 E'Hirtitcr, M.,Bauqnier 
S'imit, X, Portier. 
Alstl. Hos'attler- 
uutr. 
.{laimdil, K.. Rutscher. 
IN-titmlmi, P., Kfm. T. 
£titK'iti)nmci'& (So., (sau¬ 
fest. Weirii. T. 
yiofnitlNil <& Co., L.,Passe- 
wciiteiicimliMg. T. 
:»-> E (iMmg, E., ätciilicrc. 
(ih'luifl, 15., Bitiifgeftf). T. 
finriia, £\, Hofschtthm. T. 
SdiioiVr Mttd;f., C. P., 
•5d)ul}iurfbrf. T. 
llrttuiv, (S., Portier. 
'iiM’ifi’r, IH„ Mstffcubotc. 
v iViarfflvnfenfir. 47 
-<r iWiurgrofeiiftr. 
Oiaii’,üi;n1)r Aliidjc. 
Ülituloiicitfit*. 
57 f a Cli'Ulottenstr. 54. 
E .vvitlv, G, Apotheken 
lu'i T. 
2riiU'vtv, F\, .(toffcrbrf.T. 
E 'Sfiitvul'crn, £)., 
taquicv. (üützMO» 
P!'Ur ü.) 
Whimlivig & OJosmicf, 
’San^i'irt). T.. 
SWe. ,\>, Schueidermstr. 
?wn\l, v„ «tat. Asnst. 
'Uv. V. frmbäntnficl:. 
Vvuu>mtDr., RechtS- 
amv T. 
'•'«uilHutci, M\, Schankw. 
l5u'liu', 5ihv. 
*‘M f'ii E fliarOmd, (i). C?., 
Uitl ^inmiici^. jltath. T. 
V.2Naimvu’v,^.,Pfii vtnci'. 
Minii);, .\>. 'Svvtrch 
(somtiicn. 
'Hrtih. T. 
N'hlmu-U ^ccllci-t,93flnf. 
iti'fli T. 
5aiioi \ 3ofm, I. P., 
Influf. T. 
^rtjUinuici 5ricr & Co.. 
£' tfotn. Wcf. a. 91. T. 
Cl E- E.. Rentiere, 
"hitiininitv. 4.) 
’^1hi, v, Dr, „r deut. 
g T. 
(£, tigl. Tcha»- 
Huri. 
fVituciuiiai, ,ufm 
Ü'fihi, ;'l, Pmiicr. 
Schlosst 
j, llUV'V' Damenschllcid. 
IS., Dr, pr. Ant 
fw- Grtnit. .'Half;. T. 
«diana, \ 
rp»!i!iMst. T. 
^rijimictou, OJ. A (f 
- A'i i'. es, 
^'Uldkarteir- 
CüHlijc 9iad)i., (y. ^ 
T. ' 
01 Schürte, M.. Geh. Reg 
Siath st. D. 
<swfn\ E., (Sigtvrtcnhblfl.T. 
Westplicil. E.. i3udilialt. 
61a E Hcidei:feld'«kiftunq. 
V. Steps)tut, A., Bttchhdl. 
. {jymu.v'tr. 7.) 
Becher, L.. Gaslw. 
Berliner Motorwaslenfbrt. 
Goiychalk. & Co., G. 
m. b. H. , 
Bierberfl.W..Scliu!i»nnstr. 
Ehiert. j.. Parlier. 
Evels, ftv, Schuliminstr. 
Lcnldöbe^er, N., Bank- 
fli’fd). T. 
2)hticher k Nöstcll, Buch 
DMfl. T. 
Pvcih, A.vw. Oberlehrer. 
Pvii($, R., Bote. 
Äo^el. A.. Schneidermstr. 
Weder. H., Äas- :e. Änl. 
62 fleh. z. Fnedrichür. 70. 
-4- Friedrichstr. 
02a s. st. Friediichstr. 37». 
E Baum. W., jlfm. 
sDörnberqsir. 7.) 
Nchiuqer.M.,^aitwirlhitt 
Bloch & (k. Simon. H-. 
Mtltc.- T. 
Fisch! jr.u/, A.. Photogr. 
Pedarssart. T 
Heller, 5J{., Äanhekch. X 
Heitbronll, 2-, Mfm. 
Schmidt, I., Portier. 
Siewert, (5., Kunstmaler. 
Sperling, P.', Pv., Arzt. 
03 E IalsN, H., Dlcitticr. T. 
tLessittflstr. .‘V>.) 
V. Euqnmun, H., Okstiu. 
itiorfliniio, tit., Wnftro. T. 
Bruhns & Sohn, I. L., 
äi'einl)Mfl. T. 
Biltzkowoki & C., Herren- 
' Moden. 
Elchberg, St., Hotel gcirni. 
Kcllystsy, W., .^lapellmstr. 
ÄWiuor, C., Ww. 
<<lrcimct)cr, £)., Theat. 
Agent. 
Kristeller, B., 9icbnctcui’.T. 
— Sckiaser, hygien. 
Präparate. T. 
Plagen.;, SJT., HanSdien. 
Priem, Cb.. Schueidermstr. 
Richter, Ww. 
Schillke, F., Schneider, 
v. Cchirp, Ä'einh-l. 
Schnitze,M.,Speisewirthin. 
Giersch, H., Hfm. 
G3ti Ev.Eckaldstciii,©„Jyrfir., 
Nittergulsbes. (Aiifjer* 
halb.) 
Bnckliaus, N, Giafiii». T. 
Bruct II., W., :/k"chtöanw.'s. 
Dett:ert.W..Äesa.«istSfnlu'. 
(^ngelhardl, (i., L^umstr. 
Zischle, I.. Gastw. 
Mailaeu'ier, Jnlius, Gen. 
Äertr. 
— Möbelfbrt. T. 
Melzer, A., Schllhnirm'tr. 
Öicudc, L.. iBcvmictljcri«. 
Quaudt, C.. Buchbindmstr. 
Schumacher, I., Ww. 
Siegfried, F., Portier. 
v. Schirp. F., "Frhr., 
Ncdacti 
Wiutter,O..Lersich.Beamt^ 
04 E. FivcnS. 
Kgl. Vi'ihaml, 1. 9f(itfi. 
Buchhol;, W.,- Bnchhdt. 
— Vers. Beamt, 
Drese, I., 2thv. 
Girard, (k., Director. 
Sägner, I.. Portier. 
05 E Nowack, A., Eigen- 
Ihüm. 
V. Philipp, H., Umvalt. 
Buth, F.. Schnlunmstr. 
Frelier, S., Putzmacherin. 
Harlma»«, L., Aufwar- 
tcrin. 
u. Hllv^t«. (£., (Aastw. 
Knopf, Miichlidl. 
Langer, I., Buchbinder- 
mstr. 
ßüO, W., Glasermstr. 
Pioch, 91., Plattirer. 
Schubert, 91., Graveur. 
Sondermanu, A., Maf- 
seuriu. ' 
Stnmpc, B., Modistin. 
Ziersch, H., Colonial- 
wrhdlg. T. 
00 E. Petri, H. I., Ren- 
tter. T. • 
Bchreudt, I., Herren- 
Moden. T. - 
Damm, A.. 3kvtvct. 
Engclte, F., Banmathdlg. 
Enamann, H., Gastw. 
Glock, B., Portier. 
Goldschmidt, M., Kffrau. 
Mex, P., pr. Zaliuar^t. 
Dttnmitii, H., Snlchiteibcr. 
PeterS, F., Portier. 
Gö Pctri, ])r. pliil., 
Apothcf. T. 
Schulze. M., Pvivotierc. 
Waruatz, E., Schneider- 
mstr. T. 
Weingrof;lidlg. ^»itt 
. Trepvchen B. Roll. 
07 E. Alatz, (r.r Dl*., Nechts 
aitiü. lBetlevuestr. 34. 
V. Hartte. A., Agent. T. 
Anders, H.. Uassenbole. 
Aschingcr, Ä., Gasl- 
wirtliin. 
Vierbach. H., Stepper. 
Bolo' Erben, L., Xüniiciu*- 
slrt. T. 
Hüedländer, I.. Äfm. 
Harlke, S., Wcsuideucr- 
mieilieriu. T. 
Holieiüteiu, 9t., Butter 
lldlerin. 
Lelimauu. E. u. L., Mfltc. 
Müller. 'S., Zahnarzt. 
Sö1inleiiuC.,Posamtiltwr 
hdlrin. 
68'E Eisenträger, £?., Hos- 
Schlächtcmstr. (Halen¬ 
ke.) 
.V. Bnder, 9s., Plätlam't. 
Ästi & SouS. C.. Zabrl. 
zalttiärzll. fydimiit. T. 
Brandt, F., Frau, Hotel 
"bet. . 
, Deutsche Nohprodukleu. 
Wcf. hi. v. H. in Vigii.T. 
‘^itcfc, C.. Schneider. 
Äramer, j;., (TouinütT, 
üocroeiitlml, Gebr., Bank- 
gesch. T. 
— M.. Nechtsanw. T. 
09 E Strclkenbach, »y., 
Maurermslr. (Meinecke 
itr. <?.) 
V. Preusjer, E.. Ww. 
Aujter, y., Schueidermstr.'f. 
Bruusch, B., Tanzmstr. 
Buth, 91.. Schneider. 
Äolilte, 9l..^rl., Zimmer 
Bermickheriu. 
Kaufmann, M., (Üastw. T. 
Lindner, A.. Vaukgelch. T. 
Lohrenscheid, H., Kassen- 
bote. 
70 E Devereur. (T. Ph.. 
Rentier. (Charlotten- 
bürg.) 
V. Hiutze, 9t., Lederzu- 
richt. 
L^opp, W., Friseur. 
Devereur. C. P., Leder- 
hdlq. "T. 
Eicke. W„ Kfm. 
Friedrich, O., Sattlenuftr. 
' Hammer, H.. Baumstr. 7°. 
Krieg. F., Puywrhdlg. 
Lewy, A.. Kfm. 
Piper, M.. Plätteriu. 
Rvsck, A., Küchenchef. 
Schulz, H., Ksm. 
— H., Schueidermstr. T. 
Wieöke, L.. Frisenrin. 
71 E Paul, 9s., Rentier. 
Aurin.P., Colouialwrhdlg. 
Beuzieu, llljnii. 
Heimaun & (2K H., Bstut 
gesch. T. 
Hoffmann, M., Modistin, 
llti’cht, F., Kassenbole. 
, Kauouierstr. 
72 E Loeweustein, 9s., Kfm. 
(Hut. b. Liudeu 28.) 
V. Thiemert. 2., Kutscher. 
Loeweusteiu, A., Leihhaus. 
T. 
Wiukelmaun, F., 
Schueidermstr. 
73 E BIühMi, iS-., Pnnzl. 
Kücheumstr. a. D. 
Juteru. Berdd. d. Kiiche, 
Fil. Berlin. T. 
Böl»liua.G.,Schneidenustr. 
Kühl, 6. H., Buchhdlg. 
Schindler, 91., Kfm. 
— F., Schuhmmstr. 
Widlof, A.,SchiieidermsIr. 
74 E Wegener, F., Rentier. 
Beyer, 91., Ww. 
3ak (i)., Makler. 
Knustmann, C., vw. Kanzl. 
Rath. 
Macke, 9l., Schneider. 
Müller, F., Schueidermstr. 
Spiesj, (r., Puvhdlriu. 
Ziehl, 91., Klempnerei. 
75. 70 f. a. Manerstr. 25. 
E Wegener, F., Rentier. 
(Nr. 74.) 
V. Selchow, F.,Hansdien. 
(21!auerstr. 20.) 
Baugesellschaft s. Mittel: 
lnohiulugen i. Liq. T. 
D n'ba.lm,ss-.,Ho1el garni. 
„City", Act.-Bau-Äes. 
Koslowsti, I., Schueider- 
uistr. 
Qehlke, $>'chmift. 
A., GaS- rc. Ant.T. 
75. 70 Schütiel, C. A.,Gen 
9lgent. T. 
Spiller.M., Schneidcimür 
Bereinigte Deutsche Pr- 
troleumwerke A. OJ. 
Ziuivbactibtf. Friedrichs¬ 
dorf. T. 
Mstuci'itr. -> 
C. Kleine Jiigcr- 
straße. 
Str. 
ReichS- * 
Bans 
^der- .. mnfjffr 
Kurstr. ->• 
1 gch. z. Riederwallstr. 30. 
Riedeuvallstr. -> 
2 gch. z. Riedeuvallstr. 38. 
3. 4 E Segal!, M., Kfm. 
(Köüu. Fnrtutnxrd 5.) 
Do'mnauer. R.. Damen 
mä. idflnf. T; 
Friede. L Co., L, .Con- 
fecliouostoffe. T. 
5 E .Mütter, F., Schsosser- 
mstr. T. 
Bammel, F., Schneidcr- 
uistr. 
Äericke, .tz., Juwelier. T. 
— Gebr.. Juweliere. T. 
Hütier,P., Abbulchuuteru. 
Perl & Co., M., Damen- 
Üoitf. T. 
Reuter, I., Äastw. 
Rimkus, 9luguste, 
Stepperin. 
Schendcl. B., Dameu- 
Consect. T. 
Schmidt, E.. Kelluer. 
0. 7 E Meper, 2. Damen- 
mäutelfbrk. T. 
Kurstr. ->■ 
NW. Jagowstr. 
Matthias u. Jagow, 
1520-1544 Bischof 
v. Brandenburg, 
geb. 1490, f 1544. 
(Strafte 33a. 
Strafte 33st 
Baustellen. 
E Spickermautt'sche 
Erbeu. 
<- Levehvwstr. ->• 
Baustelle. 
E Aschroft, Bauquier 
(Bellevnesir. 12.) 
10 E Krause, M., Fabrikbes. 
(Westend.) 
Baüian, C., Wildhl. T. 
Dähn, E., Brieflr. 
Dnppold. C., Tischler. 
Fischer, W.. Registrat. 
Freimark, H., Schnpm. 
Hain, P., Tapez. 
Iüppuer, 9l., Hansdieu. 
Kämpe. W.. Brauer. 
Kohn, D.. Kfm. 1 
Marschall, C., Kutscher. 
Matthes, O., Brauer. 
Neumann, A., Ww. 
Paulke, F., Reisender. 
G.. Eifcndrehcr. 
Ploey, F., Lehrer. 
— K., Post-Iufp. 
Rzadki, W., Bäckenustr. 
Schmücke, O., Schlosser. 
Schmok. G.. Meaiauik. 
Schneider, H.. Postbeamt. 
Scholz, 9^., Äfm. 
Schönrock, O., Dr. pliij. 
~ T., Ww. 
Schüler, E., Brieftr. 
Smgolmann, Ä., Bei'tt'.T. 
Söckuick. O., Wildhdl. T. 
— L C. Bastiau, O., 
Wildhdlg. t; 
Steinhäuser, R., Pcirlecr. 
Streich. I., Weiukufer. 
Bogt, E., .Bahubeamt. 
Worath, Ä., Ksm. 
11 E Kraule, 91. M., 
Kunstschmiede. T., 
Bellt«, O., Postbeamt. 
Bttruke,l5..2unrunltutenm> 
Diener, H., Crim. Wacht- 
mstr... 
Flatotu, M.. Kfm. 
Goricle. 9s., Milchhdlg. 
Oiioch. A., Ww. 
Oiruber. E., Klempner. 
Hanse, O.. JUitscljer. _ 
Hiuurni), F.. elped. isecr, 
Herbe, I., Hatibclsm. 
Holfert. 9l.. Mechanik. 
Jacht. C.. Slädt. Lelrrer. 
Joachim. G.. Mcchutif. 
Keller, 91.. Oksnu. 
Kiiche. M.. Kutscher, 
itmils), I., Zimmcrm. 
.Uube, R., y,iwmcn«. 
Lutz, 91., Wiv. 
Liuduer. 9s., Werkmstr. 
Lingsch, F.,- Zimmcmtüi. 
Ptlil, R„ Schmied. 
Rattike, 91., Heldbrieftr. 
Ravel, H., Gärtner. 
Rcmwele, F.. Tochuik. 
Schmidt, 9(., Schlosser. 
Schilt).‘P., Schlosser. 
Steen. I., Eisenaxb. 
Sitfi'enbach; W., Gastw. 
Boigt, (?., Ä^othek. 
12 E Zimmmnann LSohn. 
F..Holzhdl. (Trebbi'uer- 
str. 7.) 
V. Beyer, H., Magistr. 
„ Bnr. Aisist. * 
Bnckow. B„ WtüJ** 
Dittmaun..F.. Kutscher. 
Feidicke, W., Kapseldreh. 
Franke, (£.; elped. Seer. 
Friednch, F.. Kutscher. 
Habrich, (5., Fabrikard. 
'Vonmanu, (£.. Mattier. 
Honi. W., Schmied. 
Jalni'ch, 9s., Droschkeu- 
S\ utidi. 
Jewasiuoki, K., Ma- 
schinenb. 
Isich, K„ Droschk. Kutsch. 
Klädtke, G., PvNschafsuer, 
Knuth. B., Haudelsfr. 
Kremser, I., Schmied. 
Kreiiüfelbt, G., Bahn- 
beamt. . 
Kröschuer, F., Stras;en- 
reiuig. 
Krüger. C., Crim. Beamt 
Lange. (5., Schomsteinfeg 
mstr. 
Leluuann. R.» Kutscher. 
Luder, 9s., Post-Assist. 
Ripprich, H., Droschk. 
Kutsch. 
Sck rurich, F., Werkmstr. 
Schle«, R.. Hanödidu. 
'Schöpfe, fl, Zlunnerm. 
Schröder. W., Forrner. 
Schwaf;,' E., Fuhrh. 
Sperliug, E„ Zimmerm. 
Stumpf, H., Pol. Wacht- 
mstr. 
Tech. K., Gastw. 
Thenuer, M., Schachimstr. 
Willnow, O.. Buchhalt. 
Zippel, G., Lehrer. 
13 E Zieöke, W., Zimmer, 
plstr. (Görtttzerstt. 30.) 
V. Herbert, P., Hleuer 
beamt. 
Sliubrosl. I., Postbeamt. 
Balleutiu. (£„ Kuncher. 
. Bastiau, G.. Bur..Arb. 
Bauui. G., Lspotheker. 
Behrendt, C., Rutscher. 
Beyer, F.. Bäcker. 
Böttcher,B.. Schlossermstr. 
Busselt, F., Tischler. 
Cyrou, G„ pens. Beamt. 
Deibrich, 9s., Mechanik. 
GaworzewSki, I., 
Metallarb. 
Glap, F., Kutscher. 
Guuder, (£., Bur. Arb. 
Hsts)«, E., Schlosser. 
Hauke, 91., Schuhm. 
Jordan, H., Kutscher. 
Jsert, A., Ww. 
Karpe, W., Straszenreinig. 
Kersten, I., Schlosser. 
Köbbel, I., Bur. Dien. 
Koschke, (£., Ob. Telegr. 
Assist. 
Link, C., Bicrabzieh. 
Mertfchiug, Ä.. pens. Be. 
stint. 
Mücke. K\, Ww. 
Oberstadt. Fr„ Steinsetzer. 
Preschel, %, Kutscher. 
Probst, O., Kutscher. 
Rstiupold, G., Cigarren- 
hbsg. 
Rstuschiug. E., Post-Secr. 
Schöcke, R., pens. Pos. 
Wachtmstr. 
Schivarz, E., Bur. Arb. 
Selthold, W., Schlosser. 
.Siebeuschuh, &, Cigarren 
axb. 
13 Suuou. P.. Zimmerrn. 
Biolil, O., Kutscher. 
Weidemauu. F. Ww. 
Zeidler, M., Wiu! 
14 E Salo'chin'sche Elbeu. 
V. Gruuüw, G„ Maler- 
niftr. (9ir. 15). 
9srlt. A.. Malel. 
Blänng. W., Stciumetz. 
Couradi. M„ Ingen. 
Fiedig. C., Schlosser. 
Fitjuiirtiui, (£., BitchsjM. 
Honmauu, (I., Schlosser. 
John, B., Ingen. 
Kegel, 91., vw. Major. 
.Ueut, C.. Gastw. 
— H., Sleucrsecr. 
Knöfel, (£•., Prämiiere. 
Minne, (?., Wtifchfr. 
Loren;, H., Colcnml- 
wrddlg. 
Müller, W.. Schlosser. 
Renmaun. P., Monteur. 
Ouolke, P.. Schutzm. 
Reinsch, 96., Ziimiimit. 
Reichte, H„ Lederwrsblk. 
Richnow, C., Schloss°r. 
Wegeuer, F., Pol. W.icht- 
mstr. 
15 £ Saloschin'sche Erben. 
V. Gruiiotv, G., Maler 
mstr. 
Arendt, 05., Pros. 
Borreck, M., Postbote. 
Bunzel, F„ Maler. 
Degosang. M.,'Kfm. 
Grüneberg. F.. Kulschcr. 
Gndat, W., Kutscher. 
Güutlrer. F., Schristsetz. 
Hanuuschka, F, Steuer 
Erheb. 
Jurascheck, E., Barbier. 
Kausmaun, (£., Kutscher. 
Knode!, F., Postbote. 
Rühi, L., Schlächtermstr. 
Schmidts, E.. Electriker. 
(schlitz, H„ Ingen. 
— W., Schlosser. » 
Schulze, F., Schlosser. 
Schumann, E., Milch- 
hdlrin. 
WiU, F., Schsosser. 
30 E .UiiüiT, F-., Tischskl. 
mstr. iSchöiieberg.) 
E Mailsesert, P., Schlos- 
sermstr. lDennewitz. 
str. 35.) 
Adamczewöti.I.. Schuhm. 
Bockholt, K.. Sattler. 
Bohu, 2t., Zinliueriu. 
Bohsdorf. Ww. 
Deckör, E.. Bergold. 
Dellmer, H., ticiittiniit, 
Dingelv, I.. Rechn. Rath. 
Domscheit, E., Hoteldieu. 
Dreudel, K., Gastw. 
Eickhoff, F.. Beamt. 
Frei), H.. Ksm. 
Göttinn, W., GfflitiTcufjM. 
Hohn, O., Sattler. 
Jung, H., Schlosser. 
Küutopp,E..Eiseudahnarb. 
Mohrke, R., Gürtler. 
Ritschke, F.» Maurer. 
Pelz.G., Briestr. 
Piiitti, H., Rentiere. 
Richter, 91., Ww. 
'Sadlsch, I., Schutzm. 
Sarpe, 9l., Ob. Stabsarzt 
a. D. 
Scharjott, W.. Maurer. 
.Schmidt, P„ Dachdeck. 
Schnlz, E., Ingen. 
Schnrwanz, A., Sattler. 
Scifert, G.. Sattler. 
Suck, H., Beamt. 
Wenzel, R., Rechn. Rath. 
Wilke. R., Schuhm. 
Winkelmann, G.. Schloff. 
17E Drägcr, K., Maurer- 
mstr. 
E Drager, 9(., Rentiere. 
Blumeuthal, 9l., Fuhrh. 
Bruse, O., Leluer. 
Bruski, M„ Ww. 
Clsuer. O.. Haudschuhm. 
Fagat.'P., OJorhier. 
FuchS, 91., Direct. a. D. 
Grausitzki, P.. Ww. 
Gruknl, T., Ww. 
Haack,' H., Mütter. 
Hftuichilb, W., HauSdieu. 
Heimhalt. H., Kutscher. 
Hundt, R., Kasseubote. 
Jsmer, F., Maler. 
Koschwitz, 9s., Gch. Kauzl. 
Secr. 
Krisch, L., Haudelofr. 
Lampreckt, W., Fabrkarb. 
Leppin, L., Maurer. 
Malitz, Lt.. Dachdeck. 
Malitzky.M., Colouiaswr- 
hdlg. T. 
Marr, R, Bahubeamt. 
Pohl, F-., Schneider. 
Riebe W.. Dlüschk Miitidi. 
Rosenthal, E.. Sdiutziu. 
Sdjmidt, G., Sdiisser. 
Schumann, A.» Ww. 
17 Seidel, R., Schlosser. 
Steht, K., Schulnu. 
Steppke. 91., Droschk. 
Fulirlr. 
TiL'iuer. W., Maurer. 
Traebnt. H., Hpt. St. 
Amts-Assist. 
Bieitel, H.. Dreher. 
18 E Racziuski, I., Kfm. 
lCliarlottöuburg.) 
V. ScheUer,. E., Verwalt. 
Abraham, P., ÄLaler. 
9lutclmawn, H., Crim. 
Wachlmstr. 
9(oeiuotl), ?(., Rohrleg. 
ßlommidi, W., Schuhm» 
msir. 
0)laf;. M., Ww. 
Wieth, 91., Plätteriu. 
Hoppe. 91., Selterwasser- 
fbrt. 
Jordan, P., Droschk. 
Kutsch. 
Kiliozenska. B.. Ww. 
.«lose, K.. Drosdik. Kutsch. 
AliioU, Q, Schlosser. 
Linde. C., Sleuft-Aufjesu 
Linser, 91., Ww. 
Malirsand, Th.. Schuhm. 
Nagel, 9s., Schlosser. 
Reumauu, H., Maurer 
^cuinoisler.L..Maschlucub. 
Vseifer, R., Slat.Borsteh. 
Pieper, H., Skellm. 
9leiitcr, F.. Kfm. - 
Rose. M., Sd)neiberin. 
Sdnuuauu.W., MottcvcU 
besitzcr. 
Tlnel, F„ Tischler. 
Weber, C., Ww. 
Wid)ert, E., Ww. 
Winter, W.. Töpfer. 
19 E Menzel, E., Privatier. 
Barz, F., Schneiderlnstr. 
Bleil, O., Kutscher. 
CliudziuL.il,,  91., Rohrleg. 
DentbüiVvft). I., Briestr. 
Falkeulhal, C., Dachdeck. 
(^abrief, 05., Secr. 
Gaedecke, L., Ww. 
Geister. F., Barb. 
Otorzel, 9s., Schlosser. 
Gu§chttS. L.. Reifend. 
Hoffmann, P., Pol. 
Wad)tmstr. 
K czinarek, 9t., Schlosser. 
Knaak, E., Schmied. 
Lange, G., Dreher. 
Lehmann, F., Post-Afsist. 
Lenz. W., Schmied. 
Lüdemaun, I., Hausdien. 
Lnndbcrg. R.,'Sd)uhm. 
Mattick. Fi'„ Kutscher. 
Meutzel, Atf., Canalis.Arö. 
‘MiUiiig, F., Parkarb. 
Reukamm, 9t., Plätterin. 
Roack. R.. Bierverlcg. 
Peterscheck, P.', Metatlarb. 
Ringewald, 9l., Ziiumenn. 
Ruhdel. (£., Kassenbote. . 
Schade. F., Post-9lssist. 
Schäfer. K'., Ww. 
Schmidt, W.. Kutscher. 
Sd-midtke. R., Hausdien. 
Slansle, P., Sd)reiber. 
Stordeur.M.,Schneiderin. 
Zupke, W., Ob. Telegr. 
20 E Bügel, (£., Rentier. 
(PallaSstr. 3.) 
Boresly, 9s., Färber. 
Büdtdjer, H., Portier. 
Brockmanu, W., Postbote. 
Fuchs, S., Kfnt. 
Gabb<'', R., Gärln. 
Gittert, P.. Postschaffn. 
Heiu, G.. Bäckenustr. 
Hellwig, C., Klempner. 
Hohensee, F., 6)aslw. 
Kchler, H., enier. Lehrer. 
Knoop, F., pens. Schntzm. 
Lampe, F., Schlosser. 
Lenk, 91., Rohrleg. 
Loreuz, E., Dr. phil, 
Journalist. 
Lndwi^ (s., Manrer. 
Rolhdmft, W., Bäcker. 
Oberstadt, I., Schmied. 
Plaumauu,9l.. Reg. Secr. 
Prens;. H., Tischler. 
Scheel, O., Sdiutzm. 
Scyoltz, H., Geh. Reglsic. 
Sdjocne, L.. Correspond. 
Stahuke, C., Maler. 
Timpe, G., Dachdecker. 
Zschvrner, E., Kutsch. 
21 E Kiltz, E.. Tischlermsir. 
(Sophienstr. 20.) 
V. Schirmer, O.. Stell- 
machermstr. 
Balttusch. Sl., Schloss. 
Butt, H.. Postfchaffu. 
Gall, R., Handelsm. 
Gänger, H., Gastw. 
Gebhardt, I., Postbeamt. 
OUatzel. I.. Haudelsm. 
Gichtig, K., Knucher. 
Goldbach, R., Tisä)ler. 
. Graudolf, A., Ww. _ 
' Giouiitami, C.. Kutscher. 
Kauft Hildebrand’s Schokolade, kauft SUdebrand’s Kakao!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.