Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

III. STjclt 
Höchftestr. 
— 260 — 
Neue Hochstr. 
29 Oller, 91,, Eolonial- 
lurliMg. 
PelcrS. ’S., Schlosscr. 
Pipplc, 91., Ww. 
Noi. 9t, F-mn. 
Schüler, 3„ 3)lrd)auif. 
• Sommer, C, Raltlovt. 
Strahl, (?., Schlaffer. 
Gndieiiors, O., Lehret. 
Siofl, St, Ww. 
29a E Meyct, G„ NalhS- 
Rimmmiiitr. T. 
V. Sliiich. <5., Zimmctm. 
Srt)cr, 6., Zimmetm. 
Bischof, Sl'., Rcnticc. 
Brachvogel, F„ Schniicd. 
Doualh, O., Rormer. 
eicMcr, 6., Slnlet. 
aeob, 9l„ Poslschaffn. 
Ihn. 91., Schmied. 
Kluge, 9t, Agent. 
Änaesche. 31., Leliter. 
Knrle», 91., Gärtner. 
Lippcrt, F., Schlosser. 
Melö, X-, Brauer. 
• Mendyk. 3t., Schncibc= 
lnüllet. 
SDZetlcn, ft., Rentier. 
Metier, C Bangesch. T. 
— St, Zimmetm. 
• Meyritz, Weichenstel 
Mnnch, ®., Ziminerni. 
Slentmmm, H., Himmenit. 
Pirschte, Tb., Maurer. 
Pyjlo, 91., Handelsm. 
Quast, H., Lackirer. 
Sinpenow, 9t„ Lehrer. 
Scharnow, SB., Dachdeck. 
Schneider, 5t, Böttcher. 
■ Schroeder,3., $inimctpol. 
Siegemund, St, 3!enticre. 
33iflmnnn,28., Giimmiarb. 
3niHj, 3)t, Gen. Slgent. 
30 E Meyer, 6., lllnllii- 
zinttiicnnstr. (31t. 29 a.) 
Catetba, 31., Zimmetm. 
Krüger, S3.,stutschcr. 
Meyer, E., Baugcsch. T. 
50a E. Dobler & Gebr.. (?., 
Hartgninmiwrsbrk. T. 
Boroasli, i!., Seeret. 
Büttner, E.. Poktbeaml. 
Dobcrezinsli, F., 
-Schlosser. 
Dobler 8c»., P-, Fabrt.1'. 
— jun., P., Modelleur. 
SJechiict, (?., Lehrer, 
.yiufc, F., Heizer. 
Hoffinann, H., Lilboar. 
Slicoiai, 91., Mechanik. 
Nicmann, AI’., Siechn. Slatlj. 
Paul, 91., Schlosser. 
Mischer, 91., Rentier. 
Nöthig, (£., Näherin. 
Strieguitz, K.,Pol. Beaint. 
. fflielufdj, H., Lehrer. 
Zarrath. K-, Kutscher. 
31 floljltHplolj. 
E Goldwasser.H., Hcrren- 
gardhdlg. 13t»ppinerstr. 
Ii3.) 
Reinijolz, D„ Kohlenhdl. 
32 EMüllcr.ls., Sangefdj.T. 
Lcrthold, 91., Fabrikatb 
. Braun, O., Schlosser. 
Äu blitz, St, Hutiii. 
.Dressier, R, Bremser. 
Ebcrhardl, P., Sjjt». 
Germendors, Hu, Frl. 
Grade, 91., Sattler. 
Gramm, F., Töpsermstr. 
Grosimann, H., Droschk. 
Kni scher. 
Hanlc. 41., Schneider, 
-veuning, ($., Mechanik. 
Jaule, 6., Schanlw. 
Sllngc, E., Ww. 
Koch, Handschnhm. 
Krast, P., Zimiueuii. 
itröiiing, E., (si'flnrrenm. 
Loclnfe, F., Werlsühr. 
Manrischat, 0)., Elcclr. 
3M>. 
Meyer, 93., Schlosser. 
. Siüller, E.,E!scndrch. 
Sleitzle, I., Schlosser. 
Obst, 91., 91nstreich. 
Olide, (£., Slal. 9Issisl. 
Pielschinann, E.,Schlosser. 
Ploetz, A., m. 
Pularizcck. I., Kutscher. 
Rambotzli, A., Fabrlarb. 
3>eisserl, 0)., Former. . 
Schmidt, H., Tapez. 
Schälle, (£., Böttcher. 
Schnitze, 91., Sliilcinil. 
Seidler, C./Mechanik. 
Steps, H., Portier. 
S»ri»g, 41., Plättanst. 
Thiele, 43., Schlosser. 
Kalla, 3„ Elcclr. Arb. 
Wernicke, 91., Zimmcrm. 
Wolter, Ww. 
Zeglin, G., Maurer. 
82a E Dobler seil- P., 
Fabrk. 
(Jir. 30a.) 
Berndt, M., Ww. 
Dinse, E., Tischler. 
32a Döhling, Ü., Ziminenn. 
OirollmnS, ©., Drcchslcr- 
mstr. 
Klinget, 91., Schlosser. 
Mehrinaim, E., Schlosser. 
Schumann, F., Schankw. 
32b E Tomniit, (£., Eigen¬ 
thümer! n. 
Dommick, ©., Werlsühr. 
Dühniert, 91., Schlosser. 
Fürst, O„ Slfiii. 
itoßfle, ä't, »ntscher. 
3>aschke, H„ Maurer. 
31rb#, G., Lers. 91genl. 
Reichard, I., iSro. 
Schulz, P.. Handelsm. 
32c E Schmidt, 9t., fflro. 
IBrodowin b. Chorm.) 
V. Itötm, H., Hutm. 
Barfuss, 91-, Eishdl. 
Fest, fflt, Agent. T. 
yncnifrfi, SB., Sihlosscr. 
Köhn, P., Barbier. 
Sinnen, P„ 4!nchbind. 
3151'igrr, H., Schankw. 
32(1 E Schulz, Marie, Ww. 
Bleck, (£.. Kutscher. 
Böhm, P., Postschaff». 
Düriug, E., Maler. 
Reisltl, 15., Ww. 
ssnhrmann, Ll,., Brauer. 
6)rimm, H., ijiiiiinerm. 
Haackert, K„ Ingen. 
Hebeslreit, H., Colonial- 
wrhdlg. 
Krüger, (8., Slanrcr. 
Meyer, 91., Ww. 
Reimer, ü., Tischler. 
81nfift, ß.. Bnr. Beaml. 
Schmidt, W., Packer. 
Schubert, £)., Lithogr. 
Schwarjinüller, (?., 3!ent. 
Waniat, I., Droschkenbes. 
33 E Schöne, 52., Aw> 
Dieck, E., Fnhrh. 
Dietrich, F., Mater. Ver¬ 
walt. 
Felgenlreff, H., Tischler- 
mflr. 
Gräoer, K., Fnlirh. 
Joost, H., OSaslm. T. 
Lettner. ©., Schriflsetz. 
Lenz, äi!., Ksi». 
Lissel. L., Ww. 
Lorcnz, E., Schlosser. 
Mager, F., Schinicdeinslr. 
Müller, Klemiincrinslr. 
— & Notsihardt, Fcuer- 
mcrfö.-jsi'iif. 
3!ciigcba»er, SB., Riiljrl). 
Slcnnmnn, Fnyrh. 
B. Porafli, 91., »Uslensbrk. 
Peters, F., Strllinmstr. 
9lrinimiit, I., Ääsehdlrin. 
31ichler, 91., jläsehdl. 
31oll!hardt, H.. fifra. 
Schenk, 91., Ww. 
ToennieS, R. 93., Ääsesbrl. 
Zwanzig, 8., Mechanik. 
31ESchönc,F.,Molkvrcibci. 
91dam, H., Tischlerinstr. 
Grosse. £>., Schlosser. 
3ja E Schöne, Eh., Ww. 
Bauer, P„ Former. 
Betier, 91., Staatsanw. 
Scrr. 
Dobler, SDt, Modelleur. 
Do»ndors.O.,Tischlermstr. 
Goldman», W., Melall- 
schlcis. 
Grahmann, 3)t, Lehrer. 
Hennig, F., Former. 
Hohmaiiii, 91., Lackirer- 
mstr. 
Auljnerl, 91., 3!äherin. 
ilinize, H.. Droschk.Fichrh. 
Lieschper, F., Ww. 
Miillcr, 3t, Lehrer. 
Sinnen, L., Ww. 
Sleiluinnn, Ä„ ffinfliu. T. 
Ncnmann, ©., Ob. Post- 
Assist. 
Clist, 3t, Schnhmmslr. 
3!ohnle, H., Droscht. 
Fnhrh. 
Sititie, 5-, Drechsler,»slr. 
Voigt, M., Ww. 
Zeidler, F„ llnuzl. Dien. 
35 E Stramin, H., 3!entier. 
tHiissitciistr. 23.) 
V. Stliiie, F., Hanswart. 
91ndcrs, Droschk. 
Änlsch. 
Bartoeck,.B., Mechanik. 
4!enthan, 91., Vorlosl- 
lldlrin. 
Volke, P., OioldarS. 
Coiilnreau, 6., 41»r.Tiät. 
Foerster, SB., Stfm. 
Gressler, E., Rentiere. 
Hahn, G„ Schlosser. 
Hänisch, M., Schriftseh. 
Heldt, G., Former. 
Hinrichsen, T.. Ingen. 
Hoffinann, M., Eisen». 
Diät. 
— 91., Former. 
Hübner, L., Ww. 
Jahnke, G., Gastw. 
35 KaminSli, (5, Fener- 
wchrm. 
Sllaefj, K., Secrcl. 
fluch, 91., Stal. Assisl. 
Äoerber, St, Mechanik. 
Seile, G., Schristsetz. 
Listing, 56., Schlächter. 
Rerteiiö, 91., Bürller. 
Müller, fy„ Kassenbole. 
— 35., Schlächlermslr. 
— W„ Schlosser. 
31awolnick, %. Schristsetz. 
31cugebaner, SB., Stiilsijjer. 
Ncnmann, F.. Ncnticr. 
31eiche, 28., Äassciibole. 
3!öSner, 2)t, Pciu. SJearnt, 
Sckmidl, 91., Monteur. 
Schubert, H., Wcrkmstr. 
Schült, G., Material. 
Berwalt. 
Sccger. E., Ww. 
Spcrlich, 91., Calrnlat. 
Stübbe, E., Mechanik. 
Winckier, H., Ww. 
Woite. H., HanSdie». 
Zeckai, H., Postschassn. 
36 Bauslelle. 
E FiScuS. 
'•<- Wiesenstr. -> 
37 E Borcharl, O„ 5lfm. 
Bnr. d. 82. Pol. 31ru. 
Bauer, H., Pol. Lenin. 
Binncwald, 33., Pensio 
nair. 
Brandt, F„ Schlosser. 
Buchhor», 91., Schlosser. 
V>utsche,H.,Locoinotii>heiz> 
Heidekrüger, W., 
Maichinist. 
Hohlscldt, 6., Dreher. 
tnsoin, I., Dreher, 
atzek, G., Destillat, 
iteiner, O., Modelltischl. 
Stiel, 3B„ Schnhm. 
Knorr, H., Bnchhall. 
liiick, I., Schmied. 
Liniier. St, Stfm. 
MnShak. O„ Mechanik. 
Plage, St, Ww. 
31oscnlräger, O., Ww. 
Schulz, F., Griinlramhdl 
Sieinnnd, L-, Conditor. 
Sommer. 91., 
Briestr. a. D. 
38 EStolbe, vw.Ob. Stabs¬ 
arzt. (Lnlljm'lr, 115.) 
V. Haak, F„ Tüchlermstr. 
Birkholz: &. Maurer. 
Dickhämer, 15. A. 4).. Stfm. 
Eifert, 91.. Fabrlarb. 
Faber, E., Plätterin. 
Franke, A„ Tischler. 
Grigoleh, (5., Fabrlarb. 
.tinnaii, 19., Fabrlarb. 
Hass, F., Fabrkarb. 
Hasse, E., Pntzmslr. 
Hcyn, G., Tischler. 
Kamen, E., jUempner. 
— B., äilodislin. 
Üaphengst, B., lischler. 
»Untzny, 91., Ww., Fnhr- 
gcsch. 
Krcuschncr,E.,Bah»bcamt 
Leder, 33., Reisend. 
Slilenidli, {?., Fabrkarb. 
Schwarz, (Eh., 33w. 
Sicgert, P., Schlosser, 
©lüt’cr, L., Invalide. 
Wiezorliwicz, I., Eigar- 
rensbrl. 
Wille, F., Fnhrm. 
Wölin, E., Ww. 
Zak, H., Wäschchdlrin. 
3Sa E Schwinning, 3t, Hos- 
Bäckermstr. «Lnliow- 
slr. til.) 
V. Birkner. 3t, Borsich. 
Christian!, 91., Tischler. 
Dähn, I., Droschk. flutsch. 
DombrowSki, 91., Droschk. 
flntsch. 
ffiliidmi, H.. Heizer. 
Gritz, Öt, Droschk. flutsch. 
Hcrrmann, 9t, Borkost 
lidlrin. 
Keiler, W,, HandelSm. 
fliesow, G.'r Töpfer. 
Kleber, 93., Ww. 
flliem, G., Fnhrh. 
flöllcr, E., Privalicr. 
Ladewich, 3t, Buchbiud. 
Mili«, W., Ww. 
31onnisch, F., Steinmetz. 
Scholz, (£., Schlosser 
Schulze, S., 6Qautw. 
Werner, SB., Lehrer a. D. 
30 E Winter, E., Mollerei- 
bes. 
Banmann, E., Schlächler- 
mslr. 
Kamerällj, l$~, Eisenb. 
Beanti. 
Keil, E., Schristsetz. 
Koch, 9t, Töpfermftr. 
Meyer, 9t, Schlosser»!str. 
Pörner, I., Lehrer. 
31al)ii, P., Ww. 
39 Woldl, 3., Schntzm. 
Wunderlich, 3t, Pfeffer 
küchlet. 
40 E Hermann, 9(., Ww. 
(Gartenstr. 60.) 
V. Klemm, 91., Kutscher. 
Galland, H., Ealenlat. 
Herbst, 9t, Gelbaiesi. 
Knnler, T., ’Biir[lr. 
Kasper, K., Schntzm. 
Hintzei, P., Slntfriier. 
i'Jlärtz, 3t, Schlosser. 
Müller, 4t, Ww. 
3!ehlö, O., Dreher. 
Schöning, E.. Bahnbeainl. 
— 3S.,Pcnfionair. 
Schrödter, F„ Pholoar. 
Skndeil, H., Tischler. 
Tiedemann, O., Bäcker 
wftr. 
BnIpiuS, 31., Eisendrch. 
Wendt, ffl, Heizer. 
Wieseulhal, M., Ingen. 
41 E Dockhorn, 3)1., Eigen¬ 
thum. 
Binder, R.,.Pscffcrküchl. 
Dctcr, L„ Jimmerm.' 
Tcnlschländer, I., Pcn- 
fionairiii. 
Dohnkc, 9t, Sattler. 
Fetich, E., Privatiere. 
Filier, 91., Bahnbeaml. 
Franle, 33., Maschinist. 
Gamble, H., 4>ahnbeamt. 
Hoffmann, H., Dreher. 
Jentzfch, Tischler. 
Jndaschke,E., Llahnbeanil. 
Stnsinert, H., Schlosser. 
■ Sliijalf), E.. Eisenb. Seer. 
Lcn^ W.. Droichk. Kutsch. 
Looie, 3t, Töpfer. 
Mctzlng, 3-, Privatim. 
Müller, St, Tischler. 
Pflug, (S„ Schlossermstr. 
Pusch, H„ Schanlw. 
31adle, F., Slaiirer. 
31audt, H„ Käse Engr. 
üloscnthal, 91., Droschk. 
Fuhr». 
Schmidt, F., Sliis. Lehrer. 
Schnitze, E., Schlosser. 
Sill, F., Beaml. 
Sinqie, G., Lack'rermsir. 
Steinte, C., Schlosser. 
Bollmann, P., Schlosser. 
Wende, 91., Pensionairin. 
Wendt, C)„ Beaml. 
Wobst, I., Wächter, 
seidler, Steuerecheb. 
Zimmermann. O., Former. 
12 EProchnow, 9t, Rentiere. 
Ha«, 88., Schristsetz. 
Henning, SB., Schmied. 
Sfrarjick, 3-, Schmied. 
Marter, E., Ww. 
Prochnow, 91., Schnhm. 
Schrader, P., Zahnlünstl. 
13 E Schrocder, til., Pro- 
dnclenhdlg. T. 
Vcrgemann, E., Schlosser. 
Iänsch, E., Siwmmit. 
Hoppe, 91., Rentiere. 
Kaniralh, 9t, Ww. 
Kriedemann, F., Schntzm 
Mahrlen, 91., Lehrerin. 
Menzel, E., Schntzm. 
Älolek, F., Slilchhdlg. 
Müller, 3t, Gastw. 
Wilke, H., Schlosser. 
44-E Slarbanm, 3t, Gold- 
schmiedemstr.tGr.Frant- 
surterftr. !»>) 
V. Zössel, O, Slfm. 
4'iilnle, O., 4lfm. 
Fischer, 9t, Schlosser. 
Snngmimnn, 91.,Schlosser. 
Kohlmetz, W., Schlosser. 
Lehinann, 01., Schlosser. 
Link, 3t, Tischler. 
Löschte, &, Schlosser.' 
Slenzel, Th., flfm. 
Roihucr, O., Schrauben- 
dreh. 
Schmidt, P., Dreher. 
Schrocder, H., Slnlermstr. 
Simon, H., Gastw. T. 
Son»»cricId,F.,Slcinmctz. 
Steegmann, G., Fonragc- 
hdl. T. 
äSatlmann, P„ Bnchbind 
Willig, C., Schlosser. 
45 E 3nl>ch, Ww., (31cn- 
3lnp|)in.) 
V. 31ollcrl, H., Ww. (Ge 
richtstr. 71.) 
Linke, <5., Fnhrh. 
Sloiciian, 9t, Stelln!. 
Joch, C., Fnhrh. 
40 E 4>redfchiieider,P.,Ksm. 
V. S(ii'l(inii,9L, Schlosser. 
Balhc, 9t, Mechanik. 
Beilisch, $(., Schlosser. 
Bitlcher. St, Ww. 
Fritzschc, 01., Kntsch. 
Gcrhardl. P., Schlosser. 
Gnädig, 28., Schlosser. 
Götzke, I., Kassirer. 
Grelh, I., Tischler. 
40 Grimm, I., Färber. 
Groschinsly, 9l.,. Tischler. 
Hanimliiig, F„ Schmied 
Henfcl, 2J., Tapcz. 
Iahn, £)., Schristgicss. 
• fllimpel, St., Schnhm. 
Lorcnz, W., Schntzm. 
Lutz, St, Dceoral. 
3!owack, Fr., Schreiber. 
Nürnberger, O., Ma^ 
schincub. 
Rciufch, 33., Gelbgiess. 
Sacharsli, I., Schneider. 
Schmidt. 35., Schlosser. 
Scholtz, 3t, HanSdieii. 
SimauowSli, E., Maurer. 
Sziborra/ 9t, äRontciiv. 
Weiduer, M., Cigarre» 
fbrlti». 
47 E PeschkeL.,Bäckermstx. 
Brossmann, li., Schmied. 
(£id)inaiiii,"0)., Droschk. 
Kntsch. 
Fengler, 91., Schmied. 
Hont D., Tapez. 
Karnetzli, SV., Schmied. 
SUelgaS, H., Sd>losser. 
Schulz, Th., Colportcnr. 
- Sl., Frl. 
Senf, F., Schlosser. 
SBaSkoniökl), 3Ji., Stclli». 
Wollersdorf,G.,Sdineidcr. 
48 E Ketzler, K.,Möbelfbrk. 
Alisch, E„ Schlosser. 
4Uoch, P., Compt. Die». 
Fendins, E.. Ww. 
Grünberg, (£., Tischler. 
iSlrieg, (8„ Schneidennstr. 
Linde. (£., Sdjltisscr. 
Lössler, 91., Handelsm. 
Siöl'gcc, 01., Klempner. 
Weidner, 91., Ww. 
40 geh. z. Gerichtstr. 10. 
Gerichtstr. 
N. Neue Hochstr. 
Schnlzeiidorf 
jallbotfcn« 
Licsensir. ->■ 
1 E Pfasskiibcrg, 9t, Ren¬ 
tiere. ILiesenstr. lö.l 
3>art»ick, SB., 3nvalide. 
Castan. 33., Ww. 
Dannci>berg,91.,Druckcrei- 
bcs. 
Franke, W„ Schniicd. 
Frei,gang, l!., Jngcn. 
Hcilnmnn, 91. Poiauirnt- 
ivrhdlrin. 
Herznni. E., 4>»chhalt 
Hesse, L., Ww. 
Hoelzel, 91., Slfm. 
Hör», E., Ww. 
Lcisegang, F., Slfm. 
Pollc», 91., Schneidcrmstr. 
Ranft, £>., Sdjlosser. 
Thcel. St, Ww. 
2 E Sicker, Th., Holz- 
aalanleriewrfbrk. 
V. MarinigctO.. Eonditor. 
Bertholt, St, Plätterin. 
Buddee, Th., Ww. 
Derpe, E., 31älimn. ■ 
Heiser, F., Gürtleunslr. 
SSrael, L., Slepperin. 
Stiiiilli, SB., Slmiteur. 
Lange, St, 'Jliilietin. 
Lindner, 0., Kutscher. 
Lübeck, 91., Plätterin. 
Maiitiia, 3„ Ww. 
. Slciiliiev, L., 43iu. 
Müll,',', 91., Ww. 
Pnsch, B. li. F., Dreher. 
Scharff, P., Gastw. 
Schlenger, 9t, Stfm. 
Schulz, F„ Schneider. 
Senger, L., Porir. Slnlcr. 
— 9t, Schneiderin. 
Slcnzcl, P., idärbmiistr. 
SSälilact, H., 
icrvcrlcg. 
im- 
.... i|ch- 
Grunow, P., Dachdcck. 
3 E Slieoinud, 9t, Fuhr 
Alprrstcdl, L,^S>ntsch. 
Licpcrt, I., Schaukw. 
3!öglin, E., Ww. 
Sommer, B„ Schneiderin. 
Slosser, E., Ww. 
Thiele, F„ Äiilfd, 
4 E Egcr'fchc Erben. 
V. Knappe, (£., Schlosser- 
niste. 
4 Albowski, I., Eifendreh. 
4!erg, F., Schneider. 
Bicderina»n.E.,Wäscherin. 
Brodnitzli.E., Briestr. a.D. 
Eallies,9t,Droschl.Ku1sch. 
Ekler, G., Sieinsetz. 
Herrinanu, 9t, Ww. 
.ftlriiuil, 23., Eisenarb. 
Kopperinmiii, SB., Manier. 
Strafft, 9t, Stickerin. 
Strosjnicicr, 3t, Tischler. 
Krüger, SB., Schlosser. 
Knrtzahn, 0„ Schmiede- 
niltr. 
LaarS, I., Eifcnarb. 
Lnczak, Th. Frau. 
Lnftfchitz, L„ Tapezmstr. 
üllerlen, SB.. Bierfahr. 
9tciiinmin, C., Olaflw. 
Slockftrofj, E., Bildh. 
Schmoll, (£., SltlnllatB. 
Schulz, C„ Töpsermslr. 
Tettenborn,C.. Telegr.a.D. 
Zljjcle, P„ Bnchdrncker. 
Borpahl, £., Frl. 
—. F., GaLanstalts- 
arb. 
Walter, F., Kohlenhdlg. 
Winkler, 91., SVletalldreh. 
Witlenberg, 91., Ww. 
5 E Edjäfcr, H., Eolonial- 
wrhdlg. 
Aarlcbcn, E„ Former. 
Boeck, Th., Fabrlarb. 
Brömcl, 91., Schnhmmslr. 
Gnädig, H., Fabrkarb. 
Häntfchkc, B., Frau. 
■örinirtc, C., 9lrlist. 
Hidde, 9t, Slaurer. 
Hoffinann, G., Ww. 
flcrbcr, I., Fabrlarb. 
Stuhl, (£., Stleramier. 
Köller, St, Frl. 
Lemckc, H., Sdincidcrmstr. 
LVähl, 15., Schlosser. 
Slarlinaim, 91., Fabikarb. 
SlagvofjuS, F., Fabrlarb. 
Neninan», SB., Schlosser. 
91ielin8, G., Fabrkarb. 
Oehin, O., Feilenh. 
Pietsdjmann, St, Ww. 
gleinboldl, H., Bicrfalir. 
Richter. (!., Fabrkarb. 
9J‘e(j, O., Stiitsd). 
Slocmer, C„ Ww. 
Sdjltij, P., Ww. 
Spletlftötzcr, 91., Invalide. 
Ulrich, (£., Eondnet. 
Waldow. I., Ww. 
Wille, 91., Siolferciftcf. 
Witte, I.. Fabrlarb. • 
Wollnmnii, SB., Dreher. 
Woenieck, 3t, Fabrlarb. 
ß E Borfchnss-Bercin Lich- 
tenberg - Fricdrid)§berg. 
V. Brotze, St, Pol. Wacht- 
instr. 
Basch, L., Schmied. 
Bergeiuanu, F., Former. 
Brüning. SB., Schlosser. 
Elaufj, E., Drosdik. Kutsch. 
DrewS, 93., Thierarzi. T. 
Eckhardt, 9t, Schneider. 
Ftuft, P„ Stfm. 
Helmirf), Jt., GipSforma; 
Hildeb rändlet., Drcdislcr. 
Hoffman», E., Sdjloffrr. 
— 18., Backwrhdlri». 
Hönemann, 9t, Werlmstr. 
Sl'adiicr.St, Schneidermftr. 
St raiet, F., Dtahlflechl. 
Slrug, (£., Skatlolfelhdlg. 
Studier, H., 4!ahnarb. 
Lcfdilc, 41., Sattler. 
Oberländer, F„ Barbier. 
Slciiihnibt, O., Schlächlet- 
liiflr. 
Schöne, 9t, Gürtler. 
SciW, P., Schlosser. 
Sommer, I., Mechanik. 
Strudel, 9t, Färbet. 
Wanket 9t, Ingen. 
7 E Fengler, 31., Stfm. 
(iSrilchtitr. 5.) 
V. Aebcr, 91., Stfm. 
Dannicht, 9t, Fnhth. 
Hoffinann, H., Dtofchl. 
. Sliilfch. 
Hübnet, Sl, Handelsm. 
Lchmann, F., Schlosser. 
Slerr, 9t, Schncidmnstr. 
9icl)inaim, O., Malet. 
SadowSky, (£., Schmied. 
Schüfet, E., Plätterin. 
Tech, G., Gastw. 
— E., Schncidcr. 
Webet, E. 9t, Wildhdlg. 
Wrndt, O.. Handcism. 
Wicland, W., Handelsm. 
8 E Sau. P., Zimmcrmstr. 
IHannoverscheslr. 2.) 
EML11cr,Ch.,Manreti»slr. 
(Chanssecstr. 29.) 
V. Dahnis, Th., «cilgch. 
Appoldt, P., Portier. 
Franke,O., Mineralwasser- 
fbrk. T. 
i Frccfc. L., Nähert 
OJiovaiioli, 3.,Stol. jiiriiL 
Grüubciu, W.. Siminict 
HSlm. ®., Essiafl',1. 
— E.. Fabrk. T.. 
•CiciScinmin, 9l„ Ednieiter 
Kärger St. Cssigsdi,, T. 
Hc,nicke, W. S(iil(i|scr 
tünekens, 9t, Plöncici 
etelholjii, F., iVianicr. 
Slüller, H., (tiainv. 
— 03., Schlosser. 
Slebel, H. Schniicd. 
Echiilz. G.. Lehrer. 
Sehr, 9t, Schlosser. 
Stein, ©., Tischler. 
Eltopp, SB., Schlosser. 
Talt 91., Schiiciiifiinitr. 
TtojannS, 0!., ilfaiticr 
Wagnct, M., Poii ««r. 
Weber, F., löpfeunilr. 
9 E Iaeoby, J.,Prod„i,m< 
„ hdlg. T. 
Bowitz Frl. • 
Glossncr, St, 93lv. 
Hcrtnmuii, 3t, Tachdcik. 
Stniniliaucr, F., Ci^ium- 
fbtk. T. 
Schäfer, 'S., Uljiui, 
Siefle, F., Frl. 
SBiric, St, Wiu. 
Weiss, F.. SeifciiliM.i, 
Wollet, 9t, Frl. 
10 E Froinnicrt, 91., wi, 
Wirthin. 
Sitten, E., Holzhdlni,,. 
Hahn 91.. Waichiv. 
Stidiiick), I., Ww. 
Ramm, E., Ww. 
Cck)0lz,7!B., Fabrtaib. 
Wnssuig. SB., Ww. 
Ojrenzslr. -> 
11 E Röhrcckc, 4'., (iigcn- 
t(iüiit.(4lriickeii jlllcc.l) 
V. Noiitz, H., Sfaidiiiiiii, 
f31r. 421 
Aährens, 0., Sdiiiliinniür, 
Eagert, H„ Slaidiimii. 
Fifchbad». E.. S;1!». 
Gliede. SB., liidila. 
Hanlc. 83., Schmied. 
Hildcbrandt, C.. iijrtjlct- 
mslr. 
Hoffmanu, F., Fuliil). 
.fioppc I., Stmirtja. 
Jcssc. P., Tischlei. 
Steil, 91., Friseur. 
Slüljn, I., Stöhlenlii!« 
SlnldU’it, 91., Diidjiifdtt. 
Poitolla, 3t, Hniidtlvin. 
31adam. ©.. Ww. 
Spntat St., Ww. 
Winkel St, S!m. 
yod|, St., Schanlw. 
12 E Bandvw, 01.. liiililro 
instr. ftioitzinjiiti. ) 
V. iBcrner, E.. fedinlini. 
Fid>ler. H., Ditlift. 
Lcnhardl, Iii.liltr. 
Priem, H., SiilrtiliM. 
Stein, (£., Jiijchiiiid. 
SBappler, O., Sdiloiier. 
13 E 9(nloit, H., (fijnt' 
thümcrin. 
Esser, SB.. Drelici. 
Gliede, 91., Tisdilcimilr. 
.Haiikt, F., Fuhih. 
Stroll, E., Sioulnir. 
Stulint, H., Sllcmpiier. 
Slüffiiionu, 91., ‘.yiv. 
Slorgaiile, St, Putiit. 
Meise F.. SdnmeJ. 
Prinss, SB., Srrljvr. 
31osinnck, ®., £iuiv 
magazi». 
Sdjfrtrr, 05., .'tiindicr. 
Slrclow, 33., Iijdilvi. 
Tolle, H. Bieifniiv. 
Besbacki, H., Stnljchtv. 
Weil, F., Win. 
Wiese. 9t, Kutscher. 
Sippcl, 31., Sinlcrmsir. 
14ELicpclt,H.,E,„enih»«>. 
Adanicit, 91., Ommlidc. 
Bobicn, St, Pcnfioiunr. 
Bn..amp, F.. Sdmcivkc. 
Ditlman», St, Stils«’ 
liblrin. 
Dolling, H- Olailiv. 7. 
Egert. 0)., SchlMlltriiillt. 
Hagen, £., Fischhdl. 
Herzsprnng, 4i<., iiuljin- 
Sllockow, P-, (Sruntroni* 
hdlrin. 
Kratzctl, G., Schimrd. 
Slöllcr, L., Sdiiicilimmir' 
Pigard. G.. M4. 
Protz. I., Schiihii>m>ir. 
Scholtz, E.. Tischler. 
■Sladie, St., «icrfahi. 
Tamafchkc, E., Slrantr. 
Winglot. St, Trch-r. 
15 E Hpcpfncr,F..Echmir(> 
BInhni.H., Pntiinachtt^«' 
Dowidat. L., Ruin»' 
Ficring, G-, Tapcz. 
Gnse, F., Schi,«»eilst. 
Hcilmontt, D-, 
Kaufe kein Bett ohne ^Westphal &Roiiihold’s'Patent M^utr&tzQni^S^e&m^'i*
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.