Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

•■III.' Th°n Grcifswaldcrftr. 
— 226^ — 
Grcüadierstr. 
218 E Autterman», 81., 
Rentiere. 
Achznich, A„ Kellner. 
Anton, E., ißro. 
Bandow, F, äSm. 
Beckerath, A, Ww. 
SBiümfe, TL, Ww. 
Bock, C, Klempner. 
Brämer, F„ Schlosser. 
Cliavwl, I., (Strofociifcg. 
Dittmer, F, Strabreinig. 
108—185 geh. z. Danziger 
str. Gl. 
Danzigerstr. ->~ 
186.187E@iIl0‘Sc6cro,2., 
Rentiere.(Lietonastr.l.) 
Kretschmer, ®cbr., $aiv 
matljMg. T. 
SBoigt, O., Schonkw. T. 
188—190 ZimDerpiatz. 
• E Gilla-Bötzow, 2, Rew 
• -iicrc. (Liitoriastr. 1.) 
Gotzmer, I., SBogcnfett- 
• hdlg. T. 
Guhert, ©., S;r..!"crmflr. 
191. 192 Holjplatz. 
E Gilka-Botzew. 2., Rcn- 
tiert. (Üutoriaftr. 1.) 
Wie.'elmanii, O, Holz. 
hbJ. T. 
193 Uagcrplab. 
E Gilta-Botzow. L. Ren¬ 
tiert. tViitoriastr. 1.) 
Schmidt, I., Baumathdlg. 
T. 
164 E Gitka-Botzow. 2., 
Stcnttere. (Sictoriaftr.1.) 
SBcnier, H.. Gastw. 
IVä E Aufferman», SB., 
Färbereibef. (Scfjintc- 
str. 8. 9.) 
E Seegers, R., Raths> 
3Baurcrm|lr. (Sugcli 
Ufer 4.) 
V. Gailipp, St-, Ww. 
Bchrend, M, Hanbelsfr. 
Friedridi, A., paitdclsni. 
itetm, H., Werksühr. 
Kraemer, O,Ctgarrcusort. 
itrecks, G., itfm. 
täpfc, A., ittenipn. 
eehausen, ft, Siiirftcmu. 
Siegwald, 91, Barbier. 
Stiller, H, Schuhmmstr. 
Werner, O, Tischler. 
Zschiegner & Scieiii, F, 
Cigarrensbrt. T. 
196 f. a. Ghrisibnrgerstr. 28. 
E Anfscrinaiin. SB., Für- 
Bereites .(Sd)iii(cilt.8.9.; 
E Sttflcri, R, Raths- 
Maurermstr. (Gitgi* 
Ufer 4.) 
V. Garlipp, A., Ww. 
(Nr. 195.) 
Gerlach, ©., Kfm. 
Gotisch, M, Steindruck. 
Gnherl, G, Architekt. T. 
Hartwig. 2., Ksm. 
.venipel, 31., Former. 
Josestti), ©., Straßen- 
rciuijj. 
2e»z, F, Penstouair. 
2ewin, S„ So Bit 
Minardo, P., Glasreinig, 
Justil. 
Schässer, F, Stl6cmv6. 
Schumann, H. Pensionair. 
Sovaux, <1, Schntzni. 
Weitzenhagen, Gerüste- 
Verleiher. T. 
Jeggert, G, Maurer. 
Christburgerstr. -> 
197 (. a. Ghristburgcrstr. 27. 
E Htdjeliiii, G, Fbrtbes. 
(Köpeniderstr. 147.) 
V. (Harmatter.F., Maurer. 
Edelmann, R, Cigarren- 
hdl. 
Förstner, W., Ww. 
Löltz, H, Schantw. 
Lahn, E„ Buchhalterin. 
Langer, A. 2chrer. 
Marx, G, Techniler. 
Slicmrlicr, S, Buchhalt. 
Wallciser, F.. Maler. 
Werthe!»!, M, Ksm. 
Ziiiimermann.W.,Reisend. 
Zschiegner, F, Fbrk. 
198 E Pfeiffer,D,Schinicbe> 
uistr. 
Albrecht. R., Kurbelstick. 
Borkowsky, A., Diaman- 
tenhdlg. 
— G, Rentiere. 
Clceinaun, W., Busfetier. 
Chomse, ©., Buchlialt. 
Hellwill, O., Conditor. 
Huhnsleisch, H., Kassen- 
schreib. 
Müller, H, Gastw. 
.Richter, F, Ob. Ingen. 
Sach, P., Fabrk. 
Wilkending, C, Schloffer- 
nistr. 
199 E Els'ier, A„ Ww. 
Baumgarte, P., itfm. T. 
Bellin, L., Ww. 
Bröse, P., Tischlermstr. 
Elsner, A., Pntzlapven.1'. 
Flatow, M., Kfm. T. 
Hirsch, P„ 5lfm. 
Äuhiis, M., Näherin. 
Itufch, E., Hulin. 
Liefert, A., Gastw. 
2ieye, A., Kutscher. 
Rings, [f. Schneidermstr. 
Schiller, iß,, Ww. 
lg9SSrötcr,O.^cinhdla. T. 
Schnitze, O., Buchbind. 
— A., Cartonsbrktin. 
Umlauf, A., Näherin. 
Zechin, SL, Agent. T. 
— SB., Ww. 
8>cbia. (£., Fuhrh. 
200 E Nichoff, C., Fnhrh, T. 
Böse, A., Kutscher. 
Fetter, F„ Jnspect. 
Gaebler, H., Ww., Fühl' 
gesch. T. 
Schilling, E., Sattlerei. 
6gröber, C., Malermstr. 
201 E 2asamnick, E., Wasch- 
anst. T. 
Bettagne, I., Rentier. 
DelHloff, F., Maler. 
Dicck, E., Zimmermstr. T. 
Franlc, O., Schlosser. 
Frohloff, O., Ob. Post 
Assist. 
f aarmann, A., Fnieur. 
611er, H., Bür.'Alüst. 
- 2angha»,mer, M., Ww. 
Mcy, H.. Butterhdl. 
Münzer, L., ffiin. 
Radke, A., Portier. 
Ernt, <£., Post-Assist. 
202 E Bin», M.. Architekt, 
(tieiüljitr. 1.) 
V Äaggusat, 2., Verwalt. 
Conrad, I., Ksm. 
— I., Rentiere. 
Fadnert, P., Eisenb. Arb. 
Förster, H., Bäckernistr. 
Gmvenstei»,J., Schneider¬ 
mstr. 
Greeven, I., Weber. 
Internat. Acetylenwerle 
F. Hitze. T 
Knobel, itfm. 
Knoppe, H., Maler. 
Kordus, Üi, Ww. 
Äroyf, H., Eisenb. Beamt. 
2ange, (S-, Kanzlist. 
Meiftel, G„ ®fm. 
Mendel, G., Itfm. 
Meyer & Co., H., Wein 
hdlg. 
Nanmann, C., Postbcamt. 
Neumanu, 9l., Schneider- 
mftr. 
Plagge, ft., itfm. 
Richter, E., Brauer. 
Schendel, W., Schneider. 
Schober, R., Gastw. T. 
Seidel, A., Schneider. 
Steinhagel!, M., Siilu. 
203 E Müller, G., Eigmth. 
Berthold, A., Ksin. 
Blume, A., Schusn,. 
Hahn, A., Malermstr. T. 
Harn, ifii., Schankw. 
i.ciimnitu, E., Ww. 
Neuineifter, (?., Rentier. 
SchiBidt, G., Buchdruck. 
Supplitt, H., Postbcamt. 
Weber, E., Magistr.Secr. 
Weise, 2., Colonial- 
wrhdlrin. 
204 Neubau. 
E Sei)eilig & Co., Ban 
gesch. (Britzerstr. 22.) 
Muiicnbiirgerstr. 
205 E 2ohfe, G., Baunistr. 
(Sicjjmiiiibifjof 10.) 
V. Honmanu, K., iBur. 
Borstch. 
Bader, D., itfm. 
BaszynSIi, R., Geii.Agcnt. 
Fahrentrng, E., Ksm. 
Findig, E., Schlächterinftr. 
Giefeinaun, M., itfm. 
Gotzmer, F., il’fm. T. 
Hoppe, VI., Maurer. 
Mendelfohn, M., Fabrk. 
Sdiachtmeier, F., Äaftw. 
Schwartz, I.. Fbrlbes. T. 
— I., Jliutjlimil. 
Wardell, P., Poft-Seer. 
200 E Plöu, H., itfm. 
(.(icidcflr. 50) 
V. Slüfjutc, (S)., Postbeamt. 
Balzer, 31., Hansdien. 
Geppardt, Jt., ilutscher. 
Kleist, F., Handelsm. 
Kranz, P., Handelsm. 
itinth, A., Peitsdiensbrt. 
Polile, E., Knlfcher. 
Röhl, H., Polier. 
Schauer, H.. Schnhm. 
Scheiblich, ©., (gläsernste. 
207 E Handle, O., giiiiiner- 
mftr. (Marienburgerstr. 
V. Neuniailn, I.. Portier. 
Balenthien, fi., Maschinist. 
Bartholdy, $., Schreibwr. 
Hdlriu. 
Böraer,R., Liaarrenhdl. 
6. Brause, H., Ob. Post- 
Seir. 
Dusedanu, O., Privat. 
Engel, S„ Privatier. 
207 Frank, M„ Ksm. 
Grün, O., Kfm. 
Haafe, E., Tischler. 
Heinrichs, G.< Control. 
Kabel, M.. Tischler. 
Karuseit, (8., Schutzm. 
Köhler, O., Fabrtbes. T. 
2öwenthal, 3L, Posa- 
mcntwrhdlnn. T. 
Mann, .6., Frau. 
Müller, SS., Bienahr. 
Ottenburg, 38., Wächter. 
Probst, H., Möbelhdl. 
Rabehl, C., Pol. Wacht- 
mstr. 
Sichren, 93., Pol. Stilln. 
Rettinann, O.. Bierkntfch. 
Voiat, P., Itfm. 
Weioner, it„ Zuschneib. 
Weigl, A., Färber. 
Wolburg, ,6., Schuldien. 
208 E Immobilien Bertehrs- 
• Baut Art. Ges. (Mari 
griisenstr. 51.) 
Altinann, O., Barbier. 
Anders, A., Butterlidlg. 
Barz,Ty.,Gctrcidegesch. T. 
Belker, F. E., Malermflr. 
Davids, E., Iabrk.. 
Dunltl, S., Fabrk. 
§ain, (£., Drosch!. Kutsch, 
achinann, G., Schichm. 
Sl’ar|iiii(e, 2, Ziinmenu. 
2akoiny, Plättaust. T. 
— A„ Sdiniied. 
Nell, O.. Äankbeamt. 
Präger, M., Kfm. 
Nehmet, F., Schlächter 
mstr. 
iltcifi, Bürstenm. 
Sensi, - Buchdruckerei- 
bef. 1. 
Splint, .achf., F., Fuhr 
gesch. T. 
Starick, O., Biergrobhdl.7. 
Shdaw, 91., itfm. 
Talman», ($., Rahrleg. 
Woelm, E., Schneider. 
Zcnker, F., Sdiaiifte. T. 
20U ESlcttciiboch A,Wattcii= 
fbrt. T. 
Braeöke, SB., Lehrer. 
Biiins, E., Fabrk. 
Hanse, M., itfm. 
Hildcbrand, !>!., itlenipuer- 
lllilV. 
Keller, A., Fit. 
Krause, G.. F-abrt. 
Knhsahl, H„ Lartosthdlg. 
2isteik, !>!., Satilrrmslr. 
2übcisjun.,G.S(.,Btasf[.T. 
Neninann, 9t., Acchii. 
Rath. 
Senf,, W-, 8udidrudercl.T 
210 E Gosse, St., Eigenthüm. 
Unstimi, H„ Vergold. 
Biedermann,E„ Äuchbind. 
Silaiil, 33., Penfionair. 
Unidmaiiii, 2., Schlädjlct. 
Brufch, I., Klempner. 
Feiertag, 9t., SchnUder 
mltr. 
Gti»trniann,M.,Plätteiin. 
Hcibtpriem, F., Fonrage- 
hdl. 
Henkel, E., Rentiere, 
■leri'tii, F., Stellinmstr. 
«lose, 2., Ww. 
Knieftedt, C„ Hauidieu. 
Kopitz, I.. Schneiderin. 
Kriegel, O.. ReHend. 
2ol)i'isri), M.. Aialer. 
2ührs, N., Schntzin. 
Mack, 9t„ Werkführ. 
Meier, St., Modistin. 
Meiling, 2., Schneiderin. 
Neiicnborf, L., Pufument, 
Paul, F., SBertfülir. 
Pelz, P., Wäsd>erin. 
Prutz, St., Sdiutimmftr, 
Renser, M„ Rentiere. 
Riedling, 0., Maurer. 
  St., Ww. 
Strömuann, St., Zinimer- 
;io(. 
Walbiuch, SB., Tischler» 
mstr. 
Weege, C.. Magiitr.Beamt. 
Wille, I.. Lchlosiermftr. 
Wolff, W., Schaiitw. T. 
211 E Tornan, 81., Frau. 
(Üichtenbevg.) 
E Mankowiack, E., Ww. 
Berger, 2., Ww. 
Deh, (#., lilufiler. 
Gramkow, SB., ;iimmtrin. 
Retzko, St., Schiiijmmftr. 
Sdioueudors, 31., Bergold. 
Schutze, St., Kutscher. 
Schweitzer, P., Maurer. 
Stargardt, M., Ww. 
212. 213 E Magnus, ®„ 
Rcuticr. tFehrbclliiicr- 
strasie 99.) 
V. Möfer, F., Verwalt. 
Auspach & (So., I. Pt)., 
Conim.Gef., Blutverarb. 
Stiltag. 
212.213Gtmciit6aii-@cictlfch. 
Joh. Mueller, Marx & 
Go. TL 
Grün, I., Metalle. T. 
Hentschet, St., Schmiede» 
mstr. 
ittiemt, G., Wageilbaiianst. 
Krüger,.M., Fabrkbes. T. 
Michaelis, M.. Pfcrdchdtg 
Sach, P.. Rauchw. Fär¬ 
berei. T. 
Spalb'na, FeldeifenBahn- 
fBrk. T. 
214 E Schultz, C.. Rentier. 
Becker, P., Nadlcnnstr. 
Dupont, St., Kürschner- 
mstr. 
Grüneberg, H., Ww. 
Junge, E., Ww. 
Kratofill, W., Schlächler- 
uistr. 
KliBe,C.,Posamentwrhdlg. 
Matz, O., HandetSm. T. 
Meier, ff„ Invalide. 
— F„ Schlächter. 
Petereit, F., Fenerwehnn. 
Priii'gnl, 33., Invalide. 
Rother, E.,j Näherin. 
Schatzschneiber, St., Tapez. 
Schneider, E.,Gigarrenhdl. 
Scholz, P., Stelln,. 
Wunsch, St., Ww. 
SBiiBoro, 38., Mülienin. 
215 f. a. Jniiuanuetkirchstr.19. 
E Seemann, H., Fabrk. 
(Golmarerstr. 3.) 
V. Engkti»aiin,F..WSfche- 
fBrt. 
Albrecht, G., Goldvlätter. 
Still,jot, 3t., Pol. Bcamt. 
Häger,2„ Omnib. Schaffn. 
Hildebranbt, S(„ Bdjanl- 
wlhi». 
Hosmann, G., Schneider 
mstr. 
Münzner, M-, Mcchan. 
Werkst. 
Nörenbera, 53)., Schichm. 
Pahnke, ©., Böttcher. 
Eeggcr, H., Stöttcherei. 
Thiele, F., Bierfatirer. 
Siieiidt, F., 2agerverwatt. 
Wolf, R.. Kfm. 
Wulfs, I., itfm. 
Zander, A., Kürschnerinstr. 
•<r Jmmannetkirchflr. -> 
210 f. a. 3iiunaimelfirchftr.l8. 
E Bötzom, St., Ritterguts- 
befiherin. (Prciizlaiicr 
Allee 248.) 
V.Salziiimiii.G., Sicrtoall.T. 
Slllflcm. Hans- u. Grund- 
des. Zeitung. Druck- n. 
VerlagSanst. T. 
Stiigiifliii, E. I., Cigarren* 
hdlg. T. 
— !£., Goloniatwrhdlg. T. 
— E., Kffran. T. 
Dirks, F., Gastw. 
S'ordjinaiiii, M., Ww. 
Bühring, C., Schneidrr- 
liistr. 
Hartinan», O., Bäckernistr. 
Kleeberg, 91., Werks,Ihr. 
iUopke,St., Mcigiftr.Beamt. 
Miienzuer. M., Fabrk. 
Oehine, H., Drucker. 
Potenz, St., Sdjiitim. 
Salzmann, G. M. F„ 
Bnchhdlg. T. 
Steiler, Si„ Brauer. 
217 E S'ötjoii), St., Stillet* 
gutdbefiiimii. tPrenz- 
liuier Allee 248.) 
V. Salzinann, G„ Ver¬ 
walter. (Str. 21(1.) 
Böttcher, F., Uirrfafir. 
Dammerow, SB., Sdjrift- 
seh. 
Ebmeyer, SB., Biersahr. 
Grüneberg, St., Kellner. 
Hahn, 2., StcnUcrc. 
Hali6c, Slt., Gifjnrreiim. 
Hinz, H„ Versich. Beamt. 
Hirsch, 9t., Tischler. 
John, K., Barbier. 
itaiifnmimAi.,itanmicrjö(|. 
Koltermann, I., Dro>chk. 
itiitsdj. 
itrofcr, A., HanSdien. 
2»utcrbach, E., itiirfdjiicr- 
mstr. 
2id)teiit4cr, 33., Ww. 
Misch, E., Ww. 
Müller, G„ Dtützenni. 
Stelle, I., Zuschneider. 
Ociieriuiii, ät.u.Ult., Fuhrh. 
Podjarv., E., HauSdieu. 
Reinhardt,M.,Expedieutin 
SchiiimnSIti, H., Heizer. 
Schmidt, Sl„ Klempncr- 
instr. 
— P., SJäfjeriit. 
Schutz, I., Poftbi ainter 
Sleiiibcrg, H., Wf/. 
üiltaiii, St., Stoljrleg. 
Zitttau, O., itlempner. 
Grewatfch, H„ Ätaffenr. 
Gmnaik, E., Gürtler. 
Hertel, I., Gärtner. 
Hoffinann, P., Maler. 
Hohenfeld, I, Pensionair. 
Kertzfchcr. Sl„ Ingen. 
Krause, Gtj., Ww. 
Krüger, C., Ww. 
2enz, St., Handelöin. 
Mosel, O„ itfm. 
Neumark, B., Ww. 
' Dr viel, L., Ww. ’ 
O'to, P., Bud)Bind. 
Pallnch, I., Schuhm. 
' Pauchyrez, M.?Tischler. 
Preschte, G., Ww. 
. Pren», A., Töpfer. 
Schmoll tun, H.. Schuhni. 
■ Trzynla. E.,'Schneider. 
Bahle, U„ Ww. 
Weintanf, 2., SBio. 
SButf, it., Schuhmmstr. 
219 E Paetoiu'idje ErBen. 
V. Bciker, E., Portier. 
Behrendt. G., Dr., Pros. 
Uelitz, H., Kutscher. 
Bengsch, A., 2cl)icr. 
EallicS.O., Erpcd.Borsteh. 
Fabifch, G., Ksm. 
Feig, Ph., flint. 
Höhne, P., Ww. 
Hoie, St., Möbelhdlrin. 
Kälteste, B., Ww. 
Kühl. Gl)., pcnf. ilcieftv. 
2angfch,H.,S!iitzholzhdlg.I. 
Megeler, W., «tm. 
Marichall, F., Phologr. 
Müller, O., Sdiueider. 
Sie:fing, Maurer. 
PeterJ, 31., itfm. 
Stiedel, W., itaffenbot. 
Stöhl, it., 2ehrer. 
9!ohmer, it., itfm. 
Storniert, it.. Architekt. 
220 Holiplatz. 
E iBIKcii’jchc Erben. 
2a»gsch, H., Holzhdl. 
221 Steinmetzplatz. 
E Wilken'schc Eiben. 
Simon,2.,Etei»»ictzgcsd). 
222—224 Holzplatz. 
E Wilten'sche Erben. 
V.WaltherLitt»ae,Breiin- 
inalertathdlg. T. 
itrctfd)mer, P., Banmat- 
hdl». T. 
RexL 6id)ert,3)ritdiciicn.T. 
225 E Göring, R., 9ici(tiew. 
V. Pludlmhii, F., itfm. 
Steckn', G„ Webermltr. 
BietSti, E., Z»fd)„c!d. 
Siollmeiier, SB., Ww. 
Dierbach, St., Mgarreuarb. 
Eidiler, L„ Glaserei. 
Ballet,, G., iVtoltcrciCcf. 
.Harros, G., üanbio. 
Jaeiiilke,G.,Schiieidernistr 
Kaiser, SB., Sii'enninathd tg. 
KanderSke, C., Poilbeaint^ 
itrafft, St., SBcBermstr. 
Kraft, St., Schnhinnistr. 
Kriigcr. SB., Ppt. Bcamt. 
Urmifj, ©., Poftbeautt. 
Steu iii(iim,H.,Po[(i uieiit- 
wrhdlg. 
Priuo, St,, SScBerniflr. 
Stab«, St., Dircctrkc. 
Stirn, P., Giünkramhdlg. 
Werner, 3i., Schantw. 
22(1 s. a. HeincrSdorseislr. 12. 
E Tilet'sche Erben. 
V. Sdjmcifitr, T., Küster. 
Brüger, H., Kfm. 
Dnda, ($., Drogenhdl. T. 
Hase, A., Ww. 
tiiitze, St., Sluchdrnck. 
ahnte, 6., Sdiichm. 
Jobs, ?*., Hebamme. 
Krause, £)., Stiitterhbtf. 
Krone,A.,Ob.Tetegr.SI)fist. 
Lncas, it., Stergold. 
Sdiinolling, 61., Fabrk. 
Stresei»ann,G.,itiirfchncr- 
lnflr. 
Sioigt, H., Schneidermstr. 
— F., SBcBermstr. 
Zahn, St., Destillat. 
Heinersdorferftr. ->• 
227 s. a.Heincräborfcrflr. 11. 
E Hilligi't ». Thilo, O. 
Kfiu.(9tosenthalerftr.l3^) 
V.fl.'rÜ9V,9t.,Gifenrorhbt.T. 
Batzke, '{i., Tischler. 
Becker, Chr., Bäcker. 
227 ». Charnier, H., Ww. 
Eberharb, H., Kellner. 
Fischer, !!>., Gastw. 
Garisch. 38., Tischler. ' 
Gt-S, I.. Asm. 
Göttzer & Co., SL, Bau- 
matfjbtg. T. . 
Hagen, I., KaffeuBote. 
Nitschke, H, Näherin. 
Pettersloii.S!.', Knpfcrstech. 
Poletzti, St., Stöbt. Slrb. 
Rubenstein, F., Färber. 
Schwarz, I., Gotonial- 
wrhdtg. T. 
Simon, S., itfm. 
Striei», St., itfm. 
228 E Schmibt, M., Sien- 
tierc. T. 
itialitniriiat, &, OBerheiz. 
SJafio, G, Maler. 
BinnynS, H., Schlosser. 
Slollmann, E., itfm. T, 
Siriiit, SB., Goiibitor. 
Bnchelt, Ww. 
Bnbich. E„ Gigammm. 
Grahmer, M., Ww. 
Danncnberg, H., Tischler. 
Fifchlcr, I., Drcchstcr. 
(strichn, E„ Tclegr. Arb. 
Hernnann, A., Schlosser. 
-.2., Ww. 
HiVptcr, F., HauSdieu. 
Hoffmaim, O., Brauerei- 
arb. 
- B., Ww. 
Hutll, G„ Gastw. 
Kloster, H., Siälicriu. 
Kresimann, H., Postbcamt. 
iliiglcr, O„ Friseur. 
2angsieb, St., Tapez, 
2inde»an, Ed, n. G., 
Fnhrgesch. T. 
Michaelis, G„ Fnhrh. 
Mohr, A.. Frl. 
Möiikc, E., Slcllin. 
Müller, O., Buchbind. 
- I., Ww. 
Stagi), O., Maler. 
Neese, 9t., Mineratwaffer- 
fbrk. T. 
Stenmaiin, G., Bildhauer. 
Pawlicki, St., Schi eider. 
Prüfer, 8t., Handelt!m. 
Stakousky, (£., Schmiede- 
mstr. 
Staut, 0., 2ackirmiiilr. 
Rohnkc, SB, itiitfdjer. 
Schernmet, F, Fnhrh. 
Sdjmib, P., Weber. 
Schnitze, M„ Ww. 
Sdiwarz»intler.J,Sattler. 
Seidel, M„ Ww. 
Szysta, 2, Brauereiarb. 
Torgler, M., Ww. 
Tornow, M„ Ww. 
Nrbansti, P„ Schuhni, 
Weife, SB., Ww. 
Zielinsti, H, Sdiutini. 
Ziesche, G„ Droichk.Kntsd). 
Ziuöngel, (#., Schmied. 
228a E Schmidt, M.. 9ten- 
liei'C. T. (Str. 228.) 
Strdeiigi, G, Haiibelsm. 
Bodcrte, F, pcnf. Wcichcn- 
ftcll. 
Breckensetder, L, Näherin. 
Bnrlage, 2, SSui. 
Franke, H, Harmonika- 
spiel. 
Gerholdt, G, Mützenfbik. 
Giese, M., Ww. 
Holimliriii, G., Fnhrh. 
fponi, 2., Tnchhdt. 
Kaiser, M., S^telalldreh. 
Kliefch, St., Hefefbrt. 
il'rause, St., Kutscher. 
Knhnte, E., Ww. 
2iiit>cimu, Gti.& G., Fnhr- 
gefch. T. 
Stccfc, St, Fbrk. 
Stciimaiui, P, Fnhih. 
Perthn, F., HanSdien. 
Schüler, F, Hauswart. 
Schnitze, <$., Weber. 
Scmmlcr, it, Ww. 
Tccklenbnrg, O, Näherin. 
SBcigert, I, SBirfctniftr. 
Zachonöti, F, Kutscher. 
229—234 (Seorgciifiidjliof. 
Friedenftr. -> 
C. Grcnadierstr. 
p'nlPiis/r. 
MLnz- 
Hir'enstr. 
Str. 
■<- 2inieiistr. -> 
1 s. a. 2iliicii!tr. 224a. 
E Jacob, E, (Kurfürsten- 
str. 114.) 
V. Feind, E„ Schichm. 
1 Slumt'crg, E, SiifSr1 
Bogen, C, Manrcr. 
Fön,»/?«' E, $läii„„if, 
öolbftcm, H, Handelsm 
Gnttmanu, E, Gonftrt 
Schneid. 
’ itoBcrftciii, G, SBio. 
Loeiv, H, Schneider. 
Meyer, I., Schlosser. 
Sdimuhl, 2-, Kfm. 
. Silbcrftciit, P, Ww. 
Tonn, I., Pkandlellikr. 
SBotff, W-, Handele», 
la E TitlL'sche Erlen. 
V. Mustack, $., Wiiii.|jt[ 
(Stromstr. 49.) 
Billerbeck, W,Schiihi„msn 
Btunikier.F, Gcr.'Jlmmt. 
S)oiigcrä^!.,®chneiiifiiniir, 
6igl, SL, Schneideiimir. 
Fleischer, L, Ww, 
Hoffniann, F, Schneider, 
mstr. 
Köppen, SL, Pfcideb. 
itulidicr. 
Kühn, G„ itfm. 
Meyer, H, itfm. T (». 
I. Slpnl C Siaiioiic:.' 
str. 9.) 
. Mischte, (Es, Paui«. 
hdlrin. 
Mutschke, S(„ Schneider, 
mstr. 
Sdilegel, L, Bordier 
Sklainski, W, Schimder, 
mstr. 
Sittncr, 31, Ww. 
2 E Dnnckelniann, H, 
Rentiere. (Gljiuloileii* 
Bmg.) 
V. Beder.P, Priv. 3<mm|, 
Cainnitzer, M, Ini'e) 
Erdmann, 9t, Slcllin. 
Frick, M-, Handelom 
Friedewatd, E, Sdniljn, 
Groneit, St, Klempner. 
Herzog, G, itelliin 
Heljniiiiin, Ph, »Itiiiiier. 
yacobl), M, Ww,Pliij>'k> 
Breniianst. 
Kahan, S, itfm. 
ikarftens, I, Hau» dien. 
itroiiti',M.,(£i(iaicltrii|l)rl 
itult. St, Münzaid. 
Lewin, 2, Kfm. 
Pohl, SI., Beaml. 
Sitberdlatt, M, lllniit. 
Stcmmler, 8, Fuiu, 
Schläditerei. 
Thom, H, S(f)iiri6i'iinfit, 
Thoniafdicfökl). I, itfm. 
Tfcheming, O, Sinn. 
Wagner, P, Ham-Sitii. 
Wehlitz, P„ Hniiviitii. 
Zelinstt), M, Wm. 
3 E Stube, F, SDialfnntrf. 
(!)tcuc »löiiigfli. ti) 
V. »liibr, 55, illtildiviihitr. 
llirfa, M, StiifiDiitkuu. 
2ch>»ani>, 2, SchneiJeu 
mstr. 
Oberländer, I, .utin. 
Strofeldt, B, SUniU'iitr, 
4 E Hoffcr, S(, Gigi'iilljim. 
Siritd, 2, Ww. 
Feige, 9t, Griintimiilidl. 
Fcltdj, 81., Kellner. 
Feuerstein, 81, itrnuiill. '■ 
fbrt. 
ficjcuiic gen. Jiiitj, P, 
Lilerat. 
SWidjacliä, J„ Kiniiljiirr. 
Riemer, M, Pläileun 
Gdjuinrzciiflcin, SB, .(Mit' 
öelflni. 
4a E Schlnderlche ffitfn- 
V. Schmidt, S, Stcuticie. 
Stntrid, .6, Gärtner. 
Brand, M, Slnfioiilfün. 
S'röe, E, Siöliciin. 
Breiden. I, Nahrun. 
Eohn, H, Hnnbcldiii. 
Erfurt, S(., Artist. 
Filz, H, Jnponsaib. 
Frohberg, M, Ww. , 
Gonuader,P,Tischlei»nir. 
Hammer, H. O, S.lioMliM. 
Hcttwer,H,Hanpliii n r. 
— O, Oberlehrer. 
HüBner, P, KÜheiin. 
Koch, St, fflfirftciifbrt. T. 
2cliumiiii, (!)., Peilst»' 
fbrk. f. . T 
— 31, Stuhlfbrk. T. 
— H, Fabrltin. 
2eoiil)ardt, 2,Tifchlcn«ltk. 
2enier, H, Kfm. , 
2iitbcii(ttau6, 2, V1111’ 
delsm. 
Nothnagel, !(, Ssitfiifetr. 
Rosenlhal, I, Äcfl1' 
— M, Frl. 
Rudert, $)„ Ww. , 
Schinder, I, illcnlitn1. 
Sdinapp, F, Kfm. 
— G„ ölv. 
Schönmuth, A, .«Hit- 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. 8?°°--1 Er?»Ä'M«K-r »N-ioPfil.,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.