Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

III. rh-n Graunstr. 
V - 324 - 
Greifswalderftr. 
M PialkovSti, !d., Cigarren 
hdl. 
Plötz, W., ÜJiolcr. 
Schiller, M., Magistr. 
' Bur. Assist. 
‘ Schön, 3R„ Schlosser. 
Waller, .6., Tischler. 
Weichert, 9l., Stat. Assist. 
Werner, W.. Aimmtrm. 
Wille, O., Bursienm. 
37 f. a. Lortziugstr. 24. 
E Tscheple, E„ Kfm. 
Apitz, 6-, Dgarreufbrk. 
Croll,J.,Äseub.Stat.DiäI. 
- Dreier, O„ Locomotivhz. 
Gbersbach, H., ©nftiu.T 
©rünberg, So., Schutzm. 
terlel, A., SB), 
öniasberg, 91., Wäsche- 
Zuschueiderei. 
Äromat, H., film. 
Labedzki, S., fifm. 
Tesch, R., Loiomotivheiz. 
Thomale, I., Zimmerm. 
. Wuttke. 6., Bäckermstr. 
Ziciuann, R., Asm. 
Lortziugstr. -> 
38 s. n. Lortziugstr. 19. 
" ESRüBcr, F., Slellmmslr. 
Diakonissen - Station b, 
Friedeusgemeinde. 
t Dan»cnberg,O.,Golonial- 
wrhdlg. 
Fink, O.. Pol. Ve-üit. 
König, ©., Stat. Assist. 
Libeck, 91., Goiitrol. 
• Siehet, I., Schneider. 
Reicher!, F„ Ww. 
Schmitt, L., Schriftsttz. 
Spötter, E.,Schneiderin str. 
, Slitlow, ,58., itfm. 
Traiiimaii», 81., Pol. 
Beamt. 
Wtckwerth, A., Lackirer. 
89 E Rabe, A.. Eigeitthüin 
’ Arntlniigsen, O., Tischler. 
SMInoro, F., Schutzm. 
Ebers, P., Buchhdl. 
Grölschel, O„ Bauarb. 
Grnnewald, F.. Ww. 
teiniann, A., Molktrtibes. 
ieliug, £>., Tischler. 
Aliese, XI., Slaaker. 
Klose, 91., Gastw. 
»ohn, P., Gemüsthdl. 
Prottl, G., Steinst». 
91tt, 9t., Fouragehdl. 
9161)1, E., Musiker. 
Rücker, W., Manrer. 
9>ünger, M., Gonditor. 
Schon, H., Maler. 
Schnltz, F., Schutz»,. 
Sprenger, H. Schutzm. 
Wegtner, G., Manrer. 
40 Garten, geh. z. Swine 
inüudtrslr. 42. 
41 E Lewin, £., Schlächter- 
instr. ((ilr. ßambiirflci- 
ftr. 24.) 
E Lewin, R., Schlächter 
mllr. (Preiizlailerslr. 0.) 
V. Höwing, F., gimmerm 
SJöljiti, Ä., Beamter. 
1 Dürheiin, 91., Ob.Ttlegr 
Assist. 
Fliess, 9i., Schlosser. 
- Franke, F. SB., Ob. Stiegt 
' Mst 
Franz, P„ Zimmermstr. 
Hohenset, (£., Postbeamt. 
Kanitz, (E., Ansfeber. 
Kolan, (£., Schntidmnstr. 
Ärell, W., Schlosser. 
Loewe, ÜB., Ciaarrenfbrk. 
Meier, H., Töpfer. 
Mcycr-Schi„idt.M.,Bildh. 
Nitzner, W., Manrer. 
Pagel, O., Buchlialt. 
Rtpschläaer, E., Reisend. 
Stetig, E., stfm. 
Rook, j%, Infchntid. 
Rose, M., Schutzm. 
Schiemann; O., Kfm. 
Schmeller, A., Grint. 
Btaiut. 
Schmidt, 6)., Ciselenr. 
Schneider^., Siat.Btamt. 
Scholz, E., Hutni. 
Seewald, O., Pol. Beanil. 
Soboltka,F., Eisenb.Assisl 
Spletzer, SB., Ww. 
Stein, O., Schlosser. 
Bieth, Hilsöschaffn. 
Weiß, ©., Schneidermstr. 
Ziinmerniann, Sl., (Safiro. 
42 E Nohls, 91., Lehrer. 
Chrislinecke, A., Schneider¬ 
mstr. 
Gehiicke, E., Geh. stanzt. 
Diät. 
Jachmann, St., cund. 
min. 
Mlynkiewicz, L., Schnei- 
dermstr. 
. Pollack.stfm. 
Rohls, 91., Lehrer. 
Schulz, H., Gastw. 
Strecker!, 91., Malermstr, 
42Boigt,W..Magislr.L)ea»». 
43 s. a. Demnnnerstr. 22. 
E Haube, 91., Maurermstr. 
Bürde, Post-Seer. 
Christenheit. I., Asm. 
Clemens, W.. Klempner. 
Giusiedel, d„ Golouial- 
wrhdla. 
Gohl. R.. Mechanik. 
Grnber, F„ Milchhdlg. 
Gueffroy, O„ Jnat». 
Stirn, 3-, Schmied. 
Heinritzi, I., Lehrerin. 
John, G., Ob. Monteur. 
Leitner, F.. Schutzm. 
Pommer, .6., Slpotheker. 
Wachömuth, E., Bilr.Assist 
Walter, O., Bur. Borsteh. 
Demmiuerstr. ■> 
N. Grcifenhagcncr 
straße. 
Gneülstr.  
Bnchhoker 
Staraarder 
s 
I t 
mnncitv 
Str. 
Str. 
-JP-ä’— . — _ _ 
Gneiststr. -> 
1—3 Baustellen. 
E Berl. gcmeinnntz.Bau- 
gesellsch. 
4 s.a. Buchholzerstr. 17 18. 
E Berl. gcmeinnüy.Bau- 
«esellsch. 
V. Batsch. 91., Pensionair 
Al>ü-Ballcn>ant, F., um. 
Prediger. 
Bischoff, M., Metalldreh 
Hilbia, I., SchuLm. 
dänisch, O., Postschaffn. 
Kelterbach, L., Ww. 
Neide, E., Ww. 
SchlüUer, F., Schntzm. 
Stengert, W., Holzydlg. 
Wallher, O, Maler. 
Wurst, K., Postschassu. 
Buchholzerstr. -> 
5 f. n. Bnchholzerstr. 5. 
E. Friedländer, 8., 
Banqnier. (SieamundS^ 
>)°l 16-) 
V. HulSnian», 38., Maler. 
Albrecht, F., Tischlennstr. 
Antoui, F„ Mechanik. 
Huhn, £)., Schneider. 
Locke, Rutscher. 
Luve, M. Ww. 
Nictner, 91., Bildhauer. 
Prohmann, H., Magistr. 
Veamt. 
Schläfke, A., Kellner. 
Schulz. l£tr„ Ww. 
Taucr, A., Maurer. 
Baustelle. 
E Breest >i. Co„ Well- 
blcchfbit. (Pankow.) 
Baustelle. " 
E Friedländer u. Gnni- 
pert, BaukAesch. 
(Alexandetplatz 2.) 
Baustelle». 
E Hedwigs-Kirchen-Ge¬ 
meinde. 
13 E Drechsler, Sl., Fablk. 
(Olrüntr Weq 70.) 
Wein & 9!osinke, 
Schlosserei. T. 
14 Neubau. 
E Audrack, F., Manrer- 
instr. (Tilfltcrsir. 20.) 
15 Neubau. 
E Nickel, SS., Baugesch. 
(Bclfortciftr. 20.) 
1(1 9!cubau. 
E Nickel, W., Baugesch. 
(Belforterstr. 26.) 
17 Neubau. 
E Nickel, 23., Baugesch. 
(äclsortei'ftr. 20.) 
18 f. a. Stargarderstr. 6. 
E. Friedlich, L. Bauinstr. 
(Stargarderstr. 7.) 
Vartholdli, e„ Frl. 
iött'ini, A„ Fabriarb. 
BirlilrlM, (£., Dmckerei- 
lic|tiu. 
Federich, 9t„ Ww. 
Hasse, W., Äastw. 
-Held, A.. Fabrk. 
virche, H., Slaiircr. 
Horack.E.. Ob. Post-Assist. 
Lau, 6, Fuhrh. 
Lyß, Post-Assist. 
Mcitzcl, 0., stfm. 
Reinecke, E., Ww. 
18 91ückert, H., Manrerxol 
Schmidt, S., Diakonilsin. 
Sorgatz, S„ Postschassu. 
Trauipe, P., Lithogr. 
Stargarderstr. ->■ 
Gethseinanekirchc. 
Gcthscmanestr. 
19J. a. Gethsemanestr. 8. 
E. Miethe,91., Manrermstr. 
Selb, A., Fabrlbes. 
Hintz, O., Postsecr. 
Jhlenseldk, d„ Magistr. 
Bur. Assist. 
Klemann, 91., Friseurin. 
Knntz, Gs)„ Kfm. 
Lenz, 91., Post-Assist. 
Maiwald, G., Schanlw. 
Milch, B., Proinrift. 
ThininS, SB., Putzer. 
Tliurui, H., Ingen. 
Baustelle. 
E Miethe, 91., Maitrer- 
instr. (Nr. 19.) 
Ringbahn. 
Baustelle. 
E Gethsemanc Kirche»- 
Gemeinde. 
70 E Womit, F., Priva¬ 
tier. (Friedcnan.) 
V. Kleiner, 9l., Hauswart. 
<Nr. 71.) 
Blum, 91., Buchhalt. 
Czeyka, P., Photograph. 
Deutsch, I., Stfm- 
Eichert, C„ Telegr. Secr. 
Engelke, 91., Ww. 
Flcmming, SB., Spediteur. 
Hainann, K., Manrer. 
Äehrer, I., Baukbeamt. 
Knospe, L., Ww. 
Koopmaus, I., Kfm. 
Meinicke, tut., Ww. 
Müller, 6., Kasseubote. 
Piclht, P., ilfm. 
SlafjoiD, 28., Ger.Bollzieh. 
Slaveuhageu. M.. Ww. 
Sträubte, P., Lehrer. 
Walter, 9t., Privatier. 
Weber, P„ Kfm. 
71 E Warnkt, F., Prioa- 
litr. tFnedcniin.) 
V. SUrmtr, St„ Hauswart. 
Adler, D„ Bildh. 
Doueit, H., Pol. 9lfsist. 
Fleischhacker, P., Pferded. 
Schaffn. 
Heufelder, W., Magistr. 
Beamt. 
Hildtbrandt, P., Ww. 
Hülfetopf, SB., Slrafeenb 
Schaffn. 
Krämer, M., Kfm. 
Lindeuiann, 91., Kirchen 
diener. 
Luckow.W., Magistr.Stcr. 
Picktnbach, W., Ob. Jnsp. 
(f. Nachtrig.) 
Rostn,au», P., Bez. 
Schornsteinsegnistr. 
Schesser, 9(., Schiihm. 
Schtiuke, C, Ob. Post- 
Assist. 
Valois, 33., Kfm. 
72 E SBenitr, F., Privatier. 
lFriedeuau.) 
V. Atlemer, 5(., Hauswart. 
(91t. 71.) 
Balzer, P., Magistr. 
Beamter. 
Beier, C., erped. Gett. 
Brachvogel, 3)1., Ww. 
Dortkampf, (£., Schlosser. 
Geelhaar, Sl., Lehrer. 
Kneisler, P., Slrchitect. 
Mal>, H., Dachdeckermstr. 
— & Carl Baaantz, H„ 
Lciteigerüst-Berleihinst. 
Schnitze, H., dotorift. 
72a E Scharpkt, R., Fabrk. 
lSchönhanstr 9lllee71 a.) 
V. Schtruer.L.Hausdieu. 
Adler, F„ Tilchler. 
Binner, .6., Malermstr. 
Biunn, M., Handelsin. 
Gericke, SB., Schriftsteller. 
Henschel, SB., Maurer. 
Josephsoh», 33., 9l0ent. 
Knapp, H„ Schlofftr. 
Lctmiann, 91., Japser. 
Müller, M., Maltr. 
Näthtr, C., Tischler. 
Olligschläaer, 91., Fabrk. 
Oertler, O., Kastw. 
Schroll, O., Tischler. 
— E., Frau, Pnppen- 
strohhulfbrk. 
Thom, C., Kupferschmied. 
73 E Fischer. l£„ Thierarzt. 
(Stanz. Buchholz.) 
V. Miethe, 91., Maurer- 
ntflr. (Gethsemauestr.ö.) 
Balke, O., Sattler. 
Barkusky, (£., Ww. 
Corp. 91., SJuchbruif. 
Dannenfeldt.F., Musiker. 
li Geiler, P„ Steiufetz. 
Geister, 91., Metalldrück. 
— P„ Steinsetz. 
Ärodd, 91., HauSwart. 
Kolbc, G„ Badeinftr. 
Lauge, P., Gipsarb. 
- 91., Ww. 
LasiuS, F„ Schneider. 
Lembke, F„ Mnnzarb. 
Müller, SB., Conditor. 
Nicgsch, 91., Maurerpol. 
Prall, R., Maurerpsl. 
91addatz, Gh„ HanVelSm 
Scheuck, E., Ledcrarb. 
Schencka, 91., Maurer. 
Schoennagtl, R., Töpfer. 
Spring«,91., Telegr.AW. 
Slrübiug, O„ Schlosser 
Weber, E., Gastw. 
Weiureich, I., Lehrer. 
Witte,P.,Möbeltransport. 
Zameitat, F., Schuhm. 
74 E Rongt, I., Rentier. 
(Secstr. 64.) 
V. Tausendfreuud, F., 
Glaserniftr. 
Blank, G., Tischler. 
Brchmer, P.. Steinsetz. 
Bunte, I., Schlosser- 
Gantignon. G., Dachdeck. 
Dörmg, Ww. 
Erner, W., Magistr. Bur. 
Assist. 
Lange, H„ Lithograph. 
Metzger, P„ Maurer. 
Pioch. L., Brauer. 
Razat. L., 9ln,chtäq. 
Salznian», 91., Milchhdl 
Sn||t, F., Pol. Wachtmstr. 
Schn>icdeliaustu,9l., Post¬ 
beamt. 
Seesetdt, E., Postbeamt. 
Tlnirm, H., Steindruck. 
SBollf, 3)1., Schlosser. 
75 !. a. Slargarderstr. 78. 
EWuerndt, (8„ SBein- 
bergSbes. (Grossen.) 
V. Klein, A., Verwalt. 
Aergemaun, 91., Ger. 
Actnar. 
Berudt, L., Schneider. 
Arittin, £)., Brauer. 
Feller, B„ Ww. 
Kiese, G„ Küster. 
Kotteck, H., Fabrkbes. 
Blarr, 3, Ksni. 
3)!ewes, A.. Former. 
Müller, B., Töpfer. 
Obgartel, 38., Ob. Post 
Assist. 
Prehni, G., Maschiu. 
Schlosser. 
Rcikncr, 91., Büglcr. 
Rouicykc. 6., Kanzl. 
Acanit. 
Ruppelt. 91., Schlosser. 
Saudhop, B., Zimmerm. 
Seidler, M., Kauffr. 
Weinhold, H„ Diener. 
Westphal, F., Kfm. 
Stargarderstr. -> 
76 s. a. Stargarderstr. 5. 
E Berliuer Spar- u. Bau 
per. c. G. m. 6. H. 
V. Stuhlmann, 6\, Slcin- 
drnck. 
9llbrecht, G„ Lithogr. 
Sichrer, ©., SBcbtc. 
Htring, H., Buchdruck. 
lEüfjInnmnii.G. Schristsetz. 
Krack, H., Kupsirschmied. 
Pelerseu, SB., Tischler. 
Roseuowsli, F„ Schutzm. 
Schiller, 91., Zuschueid. 
Schubert, 91., Slnchdrnck. 
Tschuschle, G„ Schutzm. 
SBagner, <S., Korbm. 
77 EBctliiitr Spar- u. Aau- 
uev. e. B. in. b. H. 
V. Sluhlmann, G., Stein¬ 
druck. (Nr. 70.) 
Blank, H., Dreher. 
HauSolte, G., Schlosser. 
Htiifc, I., Tischler. 
Hering, ffi., Buchdruck. 
Kavelmacher, F. W., 
Postschaffn. 
Kost, 91., Kfm. 
Lauge, SB., Pantoffeln,. 
Lehman», F., Buchdruck. 
Noeske, G., Schuhmmflr. 
Rosette-Littnian», A., 
Banlechnik. 
Sagerl, G., peus. Iugftihr. 
©Otter, F., Schuhm. 
Wuoe, H, Steindruck. 
78-83 Baustellen. 
E Slerliner Spar- n. 
Banverein. 
*1 Garten, geh. z. Schön- 
hauser Allee 64. 
jö geh. z. Schönhanser Allee 
63. 
56 geh. z. Schönhanser 
lllcc 62. 
87 Baustelle. 
E Lew», jtfnu (Lands- 
bergerftr. 111.) 
E Lorenz, Asm.' (92c,u 
Grüustr. 14.) 
SS geh z. Biuhholzerstr. 6. 
Buchholzerstr. -> 
SO s. a. Buchholzerstr. 16. 
E Berliner gemeinȟtz. 
Baugcscllsch. 
V. Boeder, Th., Post¬ 
beamt. 
91tbig, 6., Musikaliei,hdl 
Llcrlrand, SB., Postschaffn. 
(i. D. 
Patrawka, H., Schutz«. 
Racthcl, G., Schutzm. 
Scbaucr, E„ Frl. 
Scidcntopf, P.. Garlon- 
arb. 
Stcnzhor», 91., SB». 
WcSkc, ©., Pferdcb. 
Schaffn. 
Zcruickc, G., Postschaffn. 
Baustelle». 
E Berl. gei»ein»ütz. Ban- 
gcscllsch. 
Gneiststr. 
NO. Grcifswaldcr 
straße. 
Friedenktr. 
Neu-L>eibe»see 
Friedeustr. -> 
1 s. a. 9tn, Friedrichs!,»!» 40. 
E Schultzc, G., Stfm. 
(Land^bergcrstr. 1)9.) 
Ehrhärdl, 9(„ Chemiker. 
Grix, Th., Destillat. 
Katz, I., Dr., pr. Arzt.I 
Kleinscldcr, P„ Rentier, 
ii. Msciszcwski, SB., 
Lehrer. 
Seeger, H., Cigarre,lhdlg. 
2 E Hoffmaun, R., Eigculh. 
(A»iFricdrichshai»39.) 
Dosiug, M., Ww. 
Fiiik, P., Kfm. 
Gr»bcndorf,F., Hofoper» 
säug. 
Hadamczik, 91., Näherin. 
JonaS, O., Lainpenfbrk. 
Käsig, 91., Pensionate. 
Meyer, H.. Putzgesch. 
Ni;, H.. Bierfahr. 
R^chardt, E., Gigarrenhdl 
Rennoch, A., Bäckermstr. 
Scharsich. SB-, Buchhdl. 
Simpson, E., Priv. Teeret. 
Tarnowski, E., Kfm. 
Tills, L., asm. 
Wirth, I., Lehrer. 
3 E Kolli, A., Reg. Ban- 
instr. (Königgrätzerstr. 
100 a.) 
V. 91ubloss, D., Portier. 
Baue>seld,G.,Coi,ipt.Die». 
Slormke, G., pcnf. Schutz»,. 
Brodd, 91., Gonsitnre»- 
hdlrin. 
Gichhot», M„ Gastw. 
Fdrft, 91., Pot.Ihierarzt. 
i Giedow. <8., Procurist. 
— G-, Privatiere. 
Hähliug, (?., Kfm. 
— L.u.M.,Gefchw.,Priva- 
tirrcii. 
Horn, SB., Golonialwr- 
hdlg. 
Iaitrow, M„ Kfm. 
Jordan, E., Zuichneider. 
Kaezmarek, H., Kutscher. 
Leutz, 6., Kirn. 
Ltwy, S., Kfm. 
Muufch. G., Ww., Papier- 
hdlg. 
Sloack, B., Näherin. 
Otto, H., Mtchanik. 
Panzer, H., Tischler. . 
Netzke, K., Musiker. 
Pfeffer, F., Buchdruckbes. 
— A., Prokurist. 
Philipp, O.. GeschäftSfihr. 
Schmidt, Ä„ Stanzer. 
Schramm, G., Hausdien. 
Stepha», M.. Gürtler. 
Steruberg, Privatier. 
Thiedc, 91., Mouttur. 
Wille. I., Schlosstrmftr. 
4 E Meyer, ®., ilfm. 
(Friedenstr. 35.) 
E öutmaim I., Kim. T. 
Bliimeuau, 3)1., Stfm. T. 
— & Sohn, S., Wäsche- 
fbrf. T. 
Gähn, (?., Dr., Chemiker. 
Erbe, G„ Kfm. 
— E., Frau. 
Gntmann <t Meyer, 
Gartonsbrk. T. 
Leske, 91.,Partiewrhdlr>». 
Mittkt, H„ B»ch»i»d. 
9I»ddigktit, 91., Fristnr. 
5 E Gltschig, A., Fabrkbes. 
(Liiiienstr. 47.) 
Asch. 0„ Kfm. 
üerbig, P., Kammmach 
mstr. 
Frankl, A., Näherin. 
Ärabaich, W., HanSreiuig. 
Hamanii,- P., Gastw. 
van Laack, Schmitz & 
Glttoi). Wäschefbrk. T. 
G E Laschky, F., chravir- 
anstbes. (Blumenslr. 76.) 
V. William, F., Gärtner. 
Davidsohii, C., Kfm. 
Haniinerstei». 0., Kfm. T. 
Kucster.W., RathSzimmcr- 
mftr. T. 
7 E Hrydc. 91., Echmiede- 
»iitr. 
Alactlcnuan», H., Lehrer. 
Boehiii. A., Näherin. 
Boltz, G., Barbier. . 
Brummt, G.. HaudelSm. 
Felleuberg, 91., Tischler. 
Htiilr, 41., Kassirer. 
Heyde, 3)1., Rentiere. 
Hintze, ©., Zimmer,». 
Iagiiow, H., Tapez. 
Kuhsc, 91., Näherin. 
Müller, G„ Nadler. 
— ©., Schul»». 
Nückert, 91., Näherin. 
Niistow, 91., Tischler. 
Tietz, G., Privatier. 
Trepplin, Th., Kfm. 
E 3>lnlIer.G..Ks,».(Nr.9.) 
Baumgärtel. Ww. 
Ulctfer, F., Gürtler. 
Elke, 0., Schlosser. 
Gadicke, H„ Näherin. 
Hille, 91., Släheriii. 
«lockert, L., SBerfniftr. 
Koch, M., Ww. 
Nispel, A., Ww. 
Pseiffer, SB., Stiilschcr. 
Pohl, O., Buchdruck. 
Nahn, I., Ww. 
Richter, L., Tischler. 
Schildein, O., Fi^chhdl. 
Schönlein, 91., Maler. 
Siedle, H., Gniiikramhdl. 
Thom, 91., Privatier. 
Triebke, 91., Schneidinfir. 
Wrobet, 91., Gastw. 
j E Müller, ©., Kfm. T. 
Alri»g, G„ Kfm. 
91ro», M., Prodniicnhdlg. 
Behling, G., Bruiiiieiibau- 
mstr. 
Beri. Spedii. ».Lagerhaus 
Aet. Ges. (norm. BartzL 
Go.) T. 
Blaiik, Cigarrenhdlg. 
iloelte, F., Privatier. 
Garthtnser, A., Sttpptrei- 
bcs. 
Fthmel, P., Tapez. 
Fick, P., pr. Arzt. 
Frier, 916., Holzhdl. 
Holm, F., Schniiedemstr. 
KaminSiy, 3)1., Pferdehdl. 
Kort, SB., Gastw. 
Krausch, H., Hausdien. 
Leimert, 91., Mag. ®«t. 
Müller & Sohn, SB., Ge- 
treidehdl. T. 
Plat, H„ Postbeamt. 
9 Reschke, I., Öiiiwu~' 
l iiger, H-SdUiUK-r, 
Barke, 91., Ww. 
10 E Stitbitz, ü(. 
thckenbrs. T. 
Siegfried-Apotheke. T 
BartelS, 91., illeiilnet' 
Brmiing, 9!.. Haus»,,, 
Heinrich, 91.11.®., (,|,id„, 
ffonfeet. Slitfete, T' 
H'mpe, C., «Sficiiii. ‘ 
J«ob,, B., Hoiibdl. 
Katzocke. H.. Prener. 
Knoll, G Stiften,,, 
Köhler, 9)1., öi». 
Ärauffi-ÜRntgaiiiirtMi 
Luda. Hcdwig, üj.*., 
Slusstatt W 
Ncukirch, F„ P°s,ich,-, 
Pinski, F., Seiner " 
Prinz, Ph., Stsiu 
Schmidt, F., R5,(,cr. 
mstr. T. 
Bn>, SB., Kfm. 
Buchwald, F.. sJntrL T 
Fnck, 9L, Stirn. 
Gärtner, 3)1„ Ruins t 
Grabert,C.,Pap,eih!>l,> 
Hoff, SB., Sienilm. 
Lindncr, G., (Dell. Set, 
Söftlet,G.9t.,Baiiltroni|! 
Gesch. T. 
Petermann. 33., aiiitrcl'tr. 
Przuklck, E., Per,,er. 
91olhe, F., Fadik 
Scheling, 3)1., pcnf. £)6u. 
lehret. 
Schmelzer, E., ilimml. 
Thielevianu, 31, U$, 
12E$iltmni,n,9l,i)ln,iim 
Slernau, H., Sdmnto. 
Boehin, H., Slgrni. T. 
0mfjer,91.,3)io(ii,ir.(sKi. 
0)»tI,iahr,H.,KnU'i,'(sinnt. 
tanket, G„ pt,„.3dji|a 
eiuzel. G.. HanJelSn,. 
Hont, G., SlüitmiiiiL 
scaystr, @.i 9ied)i, Ülult 
Mitlendorf, P.. jluchhL 
91cinkt, Schlosse, 
Schmalfcldt, 
Schmidt, M., Cli. 
As,ist. 
Sturm, SB., Dr.Ctdik 
Wnstrow, 91., SiijnliDillr. 
13 E Stcinbrütf.lr.Jta.T. 
V. Rothe, E., Mim. T. 
Arnhotd. F.. Lw. 
Behnt. SBiv. 
Dampswäscheie, „61* 
weiss" Juli. Si* willst I 
Eder, 91., 91äl),i,i,'d||W 
Ernst, f£„ WeiniiieWI 
Gotisch,H.,LitI>»,u ilrtl 
Gntjatir. l£„ I,|dilerm|ir. 
Hitschselder, H. Kulfch-i. 
toffman», II., tiio. 
oliii, L„ Ww 
itaftner, 3)1., !Br.,ntrantl. 
Kipp, E., öeointltr. 
Slloenc. £)., I„diltr. 
fieiiibrrgn&Wiiiiienlierl, 
. Wäschtsbik. T 
Ltmkt, G., 3>>alkr. 
Ran, SB., StiilenU'rt I 
R-Iht, .6., FU. 
Nuebt, 6., Ww. 
Schulz, Geschw. 
Schuster, E., 3)fa[d|iW’ 
fbrk. T. 
Stein, 91., stfm 
Strauch, C., Woil». 
Wille. G„ »lutidier. 
14 E Mtlchior. Tv. »s«. 
Sofft, S., Slalietm. 
Fleischer, «., 3ll„ili»(. 
— G., Kirchhosausseh- 
Froh, Tb., Kellner 
Herptr, m, Fnluk 
i — & Go., SB., iVimtiii' 
wassersbrk. T. 
3mm, @.,®iofdit ifW 
Knüppel, 91, FirtUW"1 
Lthniann, F., S,o|*W' 
Fuhrh. 
Malitzky, ö., Di-schl- 
Fuhrh. 
Mtlchior, H„ 9Ie,,l,rr- 
Müller, G., Gig«rre,i«- 
— E-, Ww. , 
Münsttr, G„ 3!-,l-H'>- 
Pohl, G., Echnhi,,- 
Riefke, M-, Ww. 
Schnell, 91., Gt'cidiewt1- 
Schorfch, G„ Tr„!»l- 
S^rlll^R., SpeWnn* 
Sttinkamp, 91., enW 
wicklerin. . f 
Strenge, W., 
Thomi, F, F°bil 
Trtndel,J.,SchimdE' 
SBtsi, E., Siniincrni 
1E E Holzkampf, ® 
V..6olzfiimpf,ö-,3l'11"^ 
Beamt. . 
Kaufe kein Bett ohne Westphal & Reinhold9 s Patent Matratzen!
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.