Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

Brücken-Allee 
— 81 — 
Brückenftr. rh.» in. 
2l Äiii/vi, H„ Commerz, 
giatfj. T. 
-uLuIcubiirg.SrafLotho, 
et-mlemtniltcr, <tzc. 
«Lhüiiicii.^. ©tiLÜniln. 
«ent, 9t.', Portier. 
8 E Kant, A., Rentier. T. 
V Pick, P., Portier. 
Mittel, <£., ifttuHere. 
Ecmmiin. St, ®cnhcr. 
Ääntmtrtr.SljSrastcOTiL 
flaiifmtMn.g-.,^ftiSall).X 
». Lom, Confitüren- 
sn&nl. T 
Papprnhnm.S., Rother. 
LmrcIDdI,A-, Seh. Sie" 
äietth. T. 
4Böcrit!itia,3l., Rentier, 
flioonltr. 4.) 
V Siuig, SL, Maschimst. 
The Flro Extingmsbcr 
('omptroy G. m. b. H. 
G„,tma«n.J,Schimtsbrk. 
- S, Fabrklln. 
fiofman«, F., Beamt. 
16, R-, Architekt. T 
Banarsch. T. 
RalhSmanrer 
tm'ti. T. 
u Zagow.O,Ritimst^a.D. 
Alrpcl, H.. Comvt. Dien. 
.«rüget, A., Stiipjcrftcch. 
tonqcrtang, R., Dr. Pros. 
ÄU'ifl S, Ksm. 
II. d. Nähmet, P.. Bersich. 
Sitrd X 
Paishall, H. E, Dr. of 
deut, surg. 
Stoienstlb, M.. ÄimftmaL 
Gimomß, (E, ffaBrftrj. T. 
üarbiitg, 3L D, stfm. T. 
LotserS,R,Sleinbriichbes. 
r. 
5 E Steter, M., @clj. 
Commerz. Rath. 
V. Csten, F, Bautcchn. 
Stier, St, Rentiere. 
GM uifl, H., Portier. 
Mimanit, SL, Stfm. T. 
- I, Rcnlier. X 
Stii;, G-, Kutscher. 
Mon«, SÄ, gfSrtbirector. 
iicrfiuä, 91., Geh. DU. 
Reg. Noth. 
Pincus, Th, Kfm. T. 
31mg, L, Diretior. T. 
Gmiilic« & Becker, Äffte. 
T. 
6 E Wyqobzinski,M, Ren- 
licr (Scllcnucflr. 7.) 
V. Sprniqci, ®„ Pvrtter. 
.(*« Töchler-Schnle. 
illilmann, 6., Rentiere. 
Mal, H, Schul-Bor- 
tteljnin. 
Kiicher, SL u. M., Geschw. 
tot, Geschw. 
6itl'c, L, Kfni. 
thioll, Süll). 
Störte. 33., Baurath. T. 
Äovvtiliic van de Cop- 
peito, I.. Dr. med. 
JSmjel, L., Schreib- 
wrhdlrin. T. 
Möller, M.. Buchhalt. 
I>ara!ue5, A, Bamreamt. 
- G, Rentiere. 
Rausch, 3„ Bäcker. 
Slieo. I., Slpn. T. 
»toort, A, {jfltrt 
i) Sdielliug, P, Hanpirn. 
Eiciucrt, I., SB tu. 
jii Golmd-Soitncwiilbe, 
G, Graf, Wirkt. Geh. 
'•inilj, Grt. T. 
SiiMimim/ilJZ., Fabrk. t 
Dills, SL, Plätterin. 
Solsei?, F., Slcmicve. 
" E. vitidimalb.fi., Stfm. X 
V. F, Schuhm 
nun 
5'»t i. !)t. Blnmcnhdlg. T, 
Snitilirl, O, Bliiiiien- 
l)Mi! T. 
*Z±Mz!m- 
D'kluch, A, sirnlin- 
•t'finpci, ®„ Ingen. T. 
■Viiidiitmlfr, S, Rentiere. 
Siitliioni, ($., Rentier. X 
- P» Rentier. T. 
dnngst H, Stfm. 
Sltfti O jlfm. 
- Sv. O, Mehlhdtz. 
- Sroii. 
Cachs, 3t., Kfm. T. 
~ A Piiinis, Bankgesch. 
Soütitfji, Geschw., iRciit. 
iaftit, S., 9gciit T. 
Stiolicerins, & Porir. 
Maler. 
~ Bildhaueri». 
All’l(l)im(t, H., Masseur. 
8 E. iiiuiis»«, Ritter- 
niitsljci. Uufrr'iall).) 
- ^"Uerl,G.,l)r,RechtSanw. 
Cadii, Hellmanil & So. 
Bankgesch. T. 
teHmann, A., Sanquier.T. 
0I6, I. F., Dr, 
Eomraerj. Rath. T 
Äefctflciit, St, fchem. 
Prodncle. T. 
— Bcn„ K., Commerz. 
Rath. T. 
Kocniasbergcr, F, Set- 
tret T. 
Lewin, S., stfm. T. 
— & Co,S.,Schneid. Art. 
Schmidt, C., Kaffenbote. 
Eteinlein, SL^eBrUEef. T 
9 E t>. florier, »w. Silier«, 
guirbes. (Karlsbad 31) 
V Äöhn, (£., Diener. 
Brandt. E., Privatier. 
Sückrr, I., Sjrcctricr. 
Buhlmann. SB., Stfm. T. 
Döring, W., Skassenbote, 
Erbsmehl, H, Cigarren^ 
hdlg. 
v. Etzel, H, »w. Oberst^ 
Lenin. 
dc 8niijlcr, 23., Dr. pliil., 
Aiichhdl. 
Hcidepncm, I., Bildh. 
Krall, G., Schauspieler. 
Schach 8. Witleuaii, H. 
SJfnjor. T. 
Schüler, F, Tapez. 
Schnllchen, A., Äfttt. 
Echwarber, I, Koch. 
8. Scnft, 91., Gener. 6. 
Ins., Exe. 
10 L. Scheidler,J., Maurer- 
nntr.lQrofiBcemiitr.CB.) 
V Prüdhil, 38., $oilier. 
Clemens, R., Stfm. 
d. 8’? |ch, 6., Stfm. T. 
d.Eickeu.Polmitz, G,Ober- 
leutn. 
SiönW, I.. Slfm.'T. 
Grunauer, I., Tapez. T. 
Harimami, H., Dr. phil., 
Direclor. T 
Priester, F.. Direkt. T. 
Roseiilhal^ I., SB». 
Rudolph, 9L, Stfm. T. 
Schulte, <£, Stfm. 
Schnltze, H., BanILeamt. 
Selle, O, Mclalldnh. 
Thiele, W., Jnftrumeutni. 
— SÄ., Pnyhdlriti. 
Simmmnimit, A., Ww. 
11 E Scheidler, I.. Mau- 
rcrmitr. (Großbceren- 
ftr. 25.) 
V Kallutamt,H., Verwall. 
Gcscllfch. f. Lindc'L Eis¬ 
maschinen A.G.i. Wies¬ 
baden. T. 
Barteir, F.. Favttbef. 
Cohn, 58., Stfm. 
8. Göllnitz, Rentiere. 
Guhr, SL, Ww. 
Holbei», H, Prokurist. 
— D.,.Frl. 
Kühne, VI., Schauspieler. 
Mayer, M, Dr, pr. Arzt.f. 
Noack, SB., Handels,». 
Ortb. E., Frl. 
— M., Malerin. 
6. d. Oslen-Sacken, L, 
Frhr., Hauplnt. 
SchitorSIi, M, Friseur. 
Siewert, G., Slrchiiect. 
Sorge, A., Ob. Ingen. T. 
Stört, Th, Ingen. 
Topp, M„ Vermieihcrin. 
12Stadtbahnhof„Bellevi!e". 
E fiiscits. 
V. Silber, Stat. Borst. 
(Häudclstr. 3.) 
.Sur. d. 2. Bahnmeisterei. 
Knitt &Eo., E., Cigarren 
Gttgt. T. 
OpPcrmann,F,Malcrmsir. 
Rudolph, R., Obsihdl. T. 
— F, Schlosserei. 
SdjiforBfi, SEfj., Schitciber- 
mitr. 
Schmidt,F., Sfflciiliimefch. 
Schnlz, C, Backwrhdlg. 
WintclinannL.^klkMpner- 
mftr. 
18 E Gerhardt, A, Kfm. 
sKirchftr. 14.) 
V Sleinmann.K.,Portier. 
Blumenlhal, L., Dr, pr. 
Arzt. T. 
Doebler, S.; Privatiere. 
iechucr, O„ Kfni. 
geller, @1" “ 
er. 
, <SU 
tinfram, S. 
flarettinm. 
Noack, $., Dircctrlce. 
Rune, G., Schankw. 
Rindfleisch, M., Ww. ’ 
Rosenierg, Th„ Taseldcck. 
Sperling, I., Skfm. T. 
Saldi, SÄ-, Maffcuriii. 
14ENelf°n,R.,Gebr.Mlte. 
röcipzigerftr. SO.) 
V. Aiepolt, Diener. 
IjPolikliiiikd.Dr. TH.Schra 
der, Frauenarzi. T. 
Klinik 11. Poliklinik d. Dr 
SlocckcI. T. 
Snrns, St., Dr, Rechts 
am T. 
Kohlt,8?., 33anl*Eommi jf.T. 
ftürfteitfccra, F., Gasm. 
Gaul, 91., Rcndcnt. 
v. Schrader, 6., Baronin 
Ww. 
Steuert. St, Schneider. 
Swarzensli, St, Ww. 
15 E Lowcnstein, L„ Stfm. 
(Unter d. Liuben 28.) 
V. Schönemann, F.< Arbeit. 
Dommenz. G., Gastw. T. 
Gcaebeu, P„ Schlosser. 
Herzog, H„ Stfm. 
pobnmmt, M., Massenrin. 
Riffel, H. Ww. 
Noch-Norbcn,H., Rentiere. 
Weil!, P., Stfm. 
Witt,Iv!k,H.,Dr.,pr.Arzt. T. 
— Sleiiticre. T. 
16 E Brack, G„ Stfm. T. 
V. Strim, H.. ©niiSmart. 
Goguel, B., Bertrel. 
Honieyer, F. 3.,Dr.p])il. 
Avolhekenbef. 
Labifchin, SL, Ingen. 
Morro.L., Borkosthdlg. 
Talke, SL... Kirn. X 
Timbre SL, Holelbeam!. 
17 ES!olzc>tbrrg,A,Rentier. 
Bach, Ä. I, stfm. 
Bellevue-Drogene R. 
Smict. T. 
Aacobi, I, Ww. 
Jonoitz, SS., Schankw. 
Sköhlcr, St., 
Smicr, 3t, Drogist. 
Echlcnnger, St.. Rentiere. 
Sqrageuhcim, SL, Stfm. 
Giern, C„ Bankbeamt. 
Slolzenberg, 6., Dr» 
Slamntcrgcr. Referend 
(0. 1. Äpril Ftiedeuau, 
irieflefir. 21. 22.) 
Hljlfelier, M, SchlLchlcr- 
mftr. 
-<- Holsieiner Ufer. ->• 
18 E Salomon'fche Erben. 
V. Bahnemann.C., Glafer- 
mflr. T. 
Stlbu, St., Dr.mcd., Slrzt.T. 
— S. D., Stfm. 
B!och, H„ Bnchhdl. 
Colin, L, Ksm. T. 
Dehne, SL L. (9., Ma- 
fchintnfbrL T. 
Dretzler. SS., Schnhm. 
Hirschberg, I., Rentier. 
Slmmcitflicficr & 60, L.. 
Gasiw. T. 
fitmiii, SL, Stfm. T 
Sittlicher, J„ Ingen. T. 
Simon, St., Dkechanik. 
Sleingräber, F„ Pnv. 
Wächter, (s. Nachtrag.) 
19 E Zimmertnann-W-, Stfut. 
V J.D., ksabrlbes. 
rocbtncr, E., Malerin. 
21 v. 6. KiicfcdechO., Major. 
Löwcnlhal, I., Stfut 
Müller, E., Rentiere. 
Schreier, M., Fleischer 
mflr. T. 
Sieyeil, <£,, Rentiere. 
Totz, 0., Bauntlh a. D. 
Wehner, G., Stfm. T 
Weiß, C., Seilt«, a. D. 
SBcrncr, M.. Apotheler. 
22 E Jsaacsohn, H„ Bank 
gesch. 
V Witte L, Portier. 
Bauch, O.. fffni. 
Fiedler, 38., Ww. 
Gent, H„ Perrückenm. 
tagemann, P.. Stfm. 
acobq, S., Ksm. 
Sicni), M-, Bankgesch. T. 
v. Lntckcn, H., Obetlcutn. 
äRollhie«. M-, Ww- 
Scherbel, L., Fabrk. 
Sdiie, SL, Ww. 
Schindler, Ph.. Monteur. 
Tchröter^H, Ww. 
Ullendorft. D-, SUm. 
Wittkovsky, <£., Ww. 
Flcnsbnrgerstr. -> 
Stadtbahn. 
23 E Braun, 31.. 8pot6cfer.T. 
V. Schcritcr, SB., Hebet» 
stcpperct. 
Krams, L, Fleischet- 
mflt. X 
Serrninitit, A.< tzabrk. T. 
ättfiiiSburgcr, C., Makler. 
Stloppsieck, H., Tischler. 
Strügcr,6.. Öärtnercibef.T. 
Satter, 2)1., SScntticlIjeriii. 
Backhaus, J.D., ksabrlb 
Droebmer, E., Malerin 
Ewerbeck, E., Sknnftmal. 
v.LewinSIi, L, Conditorei. 
Lichtenihal, Stfm. 
Roack, SB., Kohlenhd! 
Oppermann, F., Alel. f. 
Skunstgewerbc. 
Pleh», H , Dr. jibU. 
girges, SB., Kunjlmal. 
yimmermamt, P., Sertrct 
20 E Btedow, H, Raths- 
Manrermslr. 0. D. (Stö= 
nigSgrabcn 18.) 
V. Mogcl, ffl, Schneider. T. 
Bosfatb, SttiiistiimL 
Brasch, (£., Knnstmal. 
Casper, B., Rentiere. 
Franke, SL, Gastw. T. 
Klein, C., Maler. 
Ledermann, E., Ww. 
Lewy, L., Stfm. 
LöwtnSky, !)!., Gcflügcl- 
hMiin. T. 
Marichall. H.. PtocurifLT. 
PäZke, M, Frl., Siep, 
fäiifeiiit. 
Richnow, SB., Apotheker. T. 
Sagnick, B, fiiinftmal. 
Schmidt, H., Kunstm. 
Schrader M., flunstmaL 
Siebe, 6., Stfm. 
Wradatsch, gen. Grün, E., 
KaL Säuger. 
Ränder, C, Kuitstmak. 
Zweig, E, Rentier. 
21 E Burchardt, ä., Rcnt. 
(PolSdamerstr. 138.) 
V Dümke, I, Schuhmmstr. 
8. Grabow, E., Baron, 
Oberleuin. a. D. T. 
Hackcl, H., Rentiere. 
Helle, E., Ww. 
Heller, R., Stfm. 
Jung, H., Rentiere. 
Stloppsieck, H., Tischler. 
~ rfiucr,^.. @E 
. icmiictiii 
v. Schell, £., Oberieittn. 
24 E Jlaliemr, I, Fabrik- 
bitert. T. 
V. Licbcfeller.C-, Hanblgs- 
geh. 
Gu>i<ke,A.M., Pensionat. 
Sotiueitbcrg, SL, Banquier. 
Sautenhaits,M.,Branctet- 
Dircct. 
Schulz, L., Hebamme. 
2öE Heitschel, E. A.Th.,Kfm. 
Buetow, Ph. W., Stfm. 
Garnatz, St., Golomalwr 
hdla. T. 
®itcii|dj,$l„ Buchhalietin. 
Meyet, A.. itfm.T. 
Slrnlmaiiii, H., Portier. 
Unruh, 9t. it H., Modislinn. 
Wcgencr, SL, Invalide. 
20 E GoUin, D., Rentier, 
(iücnbletflr. 25. 26.) 
V. A einer, C„ Bahiibcamt. 
Braunack^H, Gemüfehdlg. 
v.Doti»0'Dobrowsky,M., 
Jugeu. 
Eichstaedt, I., Rentiere, 
Frank, I., Privatier. 
Jacobsohn, D-.Reittiete.l'. 
Rolhmeqer, D., Ww. 
ti. Waldow, SL, Major. 
27 E Hähnel, B., Rentief 
(Nr. 28.) 
Vtiöfdjittr, SB., Portier. 
Domke, I., Schausteller. 
Eberl, O.. Modistin, 
am Eitdc, L., Lehrerin. 
füBner, SL, Stfm. 
rause, SL, Stfm. 
Lack, A., fitljrerin. 
Land, H-, Schriftsteller. 
Nink, I-, Schtilimmstr. 
Schifian. M-, Stfm. T. 
8. Ttcitschke. M.. Frl. 
28 E Haehnek, SB, Rentier. 
Abel jur.,5, Papiechdig. 
Stblct, A.. Stfm. 
Barfchall, ffl., Stfm. 
Stempc, SB., Bankbeamt. 
Stempner, L. Apotheker. 
Stromer, F, Stfm. 
Macder, H, SBlu. 
Manicke,G,Schneidcrmstr. 
Naatz, M, Bankbeamt, 
Schapira, S.. Kfni. 
Lande, A, Ww. 
Laust, F, Privatiere. 
SBicnle, <£., Schuhmmstr. 
29 E Steiler, S., Rentier. 
Hermann, C, Portier. 
Caner, E, Bildhauer. 
ClayaS, H, Stfm. 
LlauSL.. Lommerz.Rath. 
0. Dicczclöly, G, 'Dber= 
Ieitiii. 
©urobze, F, Ritierguis- 
Seftitt. 
— SB, Caiididat. 
Jacoby, E., Uhrmach. 
— ($., Privatiere. 
V.Radolin. SL, ©taf, Ober- 
leulit. T. 
• SchliibenLCo,W-, Wein- 
1 arokhblg. T. 
Schmibt, K., älthogr. 
2flSoninierfcIb,2L,Privatier. 
0. Steiger, Baron L, 
Bankier. 
30 E Röhrecke, B, Fabrk. 
(Sir. 81.) 
Brück, A, Amtiger. Rath. 
Stahle, 8L, Bildhanerin. 
MuSmann, SL, Ingen. T. 
Seligfon, H. u. I, Stfltc. 
Simons, R, Major z. D. 
u. Snckow, I, Malerin. 
31 E Röhrecke, B, Fabrk. 
KcntralfieHc d. fflritubBci. 
Vereins „Nord-Wesi".1'. 
Vcrgcmann. A, Rentiere. 
Brodnjtz, P, Stfm. T. 
Drischler. I, Bildh. 
v. Eynailen, 0, Frhr, 
Oberst a D. 
Koch, P, Betriebsleiter. T. 
Nuschle, F, Privatier. 
Schuch, SB, Portier. 
Stichle, Frh, H, um. 
General. 
WislicennS, H, Maler. 
— L, Bildhanerin. 
32 E Kracker v.SHwarhen- 
fclbt, Eigenthum. 
(Slutzerhalb.) 
V Willing, SL, Stfm. 
Fuhr, (£., Schuhrnuistr. 
Gochrcnd.H, Privalietc. 
Gnttmann, P, Mann- 
factwchdlg. T. 
Münzberg, Ww, Priva¬ 
tim. 
Nürnberg, L-, Stfm. T. 
Seidler, F, Kutscher. 
Senkel, O, Tifchlermstr. 
Stephan, A. Ww, Gastw. 
Tackmann, SL, Ww. 
Boigt, C, Formet. 
fflidmrbS, F, 
mftr. 
Wohlauer.J., Fabrkbef. T. 
33 E 8. d. Schulenburg, 
36 EMaab,H,Ma»iermstr 
V. ©rode, O, Portier. T 
Ahrens, L. SÄ, Rentier. 
8. Slmim, G, Dr, Reg. 
Ptästdeni (i. D. 
Hmiser, O, Dr., pt. Atzt. 
Hossmann, G, Klempner 
mftr. 
Iahn, F, Colonialwrhdlg. 
Sqjlit 
Jiidlin'fche chem. Wasch. 
anst. ®. Zander. 
LiiItznat,F,Eisenb.Beamt. 
Leidicke, H, Milchhdlg. 
Meyer, SL, Kfi». 
Müller, F, Dr, Stani- 
tiier lScr. Rath. a. D. 
Ouiliy, H, Dr, Fabrk. 
Eis. 
©eifert, E, Fahrradhdlg. 
8. Zrcutlcr, 6.61, Legal 
Rath. 
Altonaerstr. 
SO. Brückenftr. 
Nach dcrl822cröffite teil 
Jannclvitz -Brücke be¬ 
tt amit (8. C. 1825). 
Köpeitickerslt. 
Runge, 
Reg. Bau 
Gräfin. (Filehne.) 
V. Tornow.F, Maschinist. 
Slrlitr, M., Ww. 
Brauer, W, penf. Beantl. 
Albrecht, I, Tapez, 
— F, 311). 
Bnchholz, E, Buchhalt. 
Fischer, C, Gefchäflssühr. 
Gebhardl, B, Stfm. T. 
©oSlitr, G, Stfm. 
8. Götzen.A, Graf, Hanpl- 
mann T. 
teifer, SL, Stfm. 
erzfeld, I, Dr, 
anw. T. 
Siliert, G„ Krim.Schiitim. 
Jarocztinska, A, Pri¬ 
vatiere. 
Koenig, A, Privatier. 
Kozielecki, ti., löpfermstr. 
Levy, M., Dr. Ingen. 
Mertens, SL, Mag. Secr. 
Pabbura, E, Tcchn. But.f. 
Plage, A, Mehl Enqr. T. 
Pleg, M, Agent. T. 
Schlecht, A., Bankbeamt. 
Scitdel, Ph, Fabrtdir. 
Spiecker.W,Masch.-Mstr. 
Slnttf, H, Maler. 
Wachter, St, Ww. 
3t E Sachs, S, Consul. T. 
V. Härtung, L, Portier. 
Srieger, L., Dr. Pros. 
Geh. Mcdic. Stath. 
Gonfulat d. Republik 
Golimtbicii. T. 
Eisen^>rd!Lf,Aankgefch.1'. 
lefiter, O, Bank-Direit. 
T. (8.1. März Grune- 
Itiald, Königs-Ällee 37.) 
Lipke, C, Hondelsm. 
Merck, <8, Sattlermstr. 
Münnich,H„ Handschithnt. 
Nathan, H, Bankdiiect. T 
Otto, R, Stfm. T. 
Rosenthal, @, Gen.Agent. 
T. 
Sachs, L, Fabrk. T. 
Schmidt v.Schmiedeseck.W. 
Hattpliti. 
SBcnter, P, Masseur. 
35 E Sietfch, G, Stfm.T. 
V. Krüger, H, Portier. 
Eger, E. W, Fabrikbes. T. 
Äonig, F, Dr., Pros, Geh. 
Medic. Rath. T 
Lassallq, A, «fit». T. 
Matthias, 8, Lehrer. 
Schmidt, F. SL, Ger. 
Secr. 0. D. 
Schulze, M, Stfm. 
Setferl, P, Geh, Registrat. 
Sorflah, "" ' 
:rt,P,Geh. Negistr 
>ah, W., Friseur, 
ck, F, Frl. T. 
Stares, F, 
Troplowttz, @, Stfm. X 
-Wettermann, SL, stad. 
jar. T. > 
80 f, a. Altonaerstr. 1. 
E Stoielburg, G, Schrift» 
. fielt. T. 
Jaitnowitz^! 
Brücke 
Str. 
Neue liier' 
tolr. 
-<r Slöpcitttfctflr. ->■ 
1 E Noack, E„ Manrcrntstr. 
lHagclSbergerstr. 15.) 
V. Triilnaii, SL, Techniker. 
Ascher, SL, Stfm. 
— I, Privatier. 
Bernhardt, I, Slgettl. 
Datime, F, Barbier. 
Ebel, H, Rentier. 
Gabriel, SL, Rentiere. 
Overbeck, SL, Rentiere. 
Trispel, E, Tafeldeck. 
Zabel, W, Milchhdlg. 
la E Wartenberg, ®, Dr, 
Cbcrlelir. 
Bock, M, Ww. 
Btitgiiitd, O, Stfm. 
Emannel, Ch., Stenliere. 
Heilbor», 6, Agent. 
5ci)iicmoiin, B, Rentiere. 
Jacobfohii, B, ülenliete. 
Peters, Korkensbrk. 
Schmidt, A, Gemüfehdlg. 
Wrobel, M, Schneider, 
lb E Ehthordt.N, Rentier. 
(Kleinbeetenslr. 20.) 
V. Dir, G, Drechsler. 
Böhi», H, Gen. Agent. 
Böhme, SL, Kfm. 
Füllgtaf, H, Briefir. 
Heine. C, Giri 11t. Schuh«. 
Heinrich, St, Strumpf» 
wthdl. 
Heymann, I, Rentier. 
StiiiS, I, Direktor. 
Köhl-r, SB, " ' ' 
Loebcl, E.. Ww. 
Schetl, H, Stfm. T. 
Wigdor, M, Schirm fürt. 
lc E Nietsch,A,Schlächtcr- 
mflr. T. 
Adler, D, Stfm. 
Bauinanii, C, Schneider- 
ntstr. 
Höhndorf, M, Giimmiwr.- 
hdltiii. 
Kirchhoss. R, Stfm. 
Locket, I, Äfmsww. 
Moscr, SL, Stgciil. 
— A, SlniioiitciuSfgcttt. 
Raphaelsku, F, Ww. 
Siretkeil, M, Ww. 
Zühlke, F, Kutscher. 
2 E Scelig, A, Kfm. 
(Manerfir. 11.) 
V SloMnSki, I, Sattler. 
BaldeniuS Söhne, Th, 
Weingrotzhdlg, 
Benlsch,SL, Eiaareilenfbrk, 
Ehling, C, Backerei. 
Hennig, W, Batbier. 
Lipfchth, A, Schäftcfbrk.f. 
Praller, P,Banklintpncrei. 
T. 
Roefcinann, L. P, Möbel- 
fbrk. 
— L. P, Fran. 
Sachs, G, SÖSchctrcvif. 
Solinger, S,3tgciilgefdj.T. 
Schievclbcitt,A,Plaltanst. 
Sdjtiltit, W, Eonfitiiicn« 
gesch. 
Schuppe, A, HauSdien. 
Schwatz, F, Schneider- 
mftr. 
2 Tomechna. H. M, lllirm. 
Waller, Ph, Fabrk. phot. 
Slpparate. X 
SÜarltg, E, 11. M, Tapez. 
Weise, P, Frl. 
Wcndtlanb. F, Ww, 
Gastw. T. 
3 E Rose, A, Rentiere. 
(SBicnrrflr. 11.) 
V. Rose, E, Stfm. 
Böhme, F, Ww. 
Bünlig, E, Portier. 
Farrenfchon, R, HauS- 
dicn. 
Ärabowski, M, Näherin 
Hitler, SL, Monteur. 
Kocppen, G, Dekateur. 
SUiimm, SL, SBli). 
Leivinsky, O, Fellwr. 
Meqow, SB, Kutscher. 
Pflcbc, A, Gastw. 
— W.. Pholoarap' 
Paetfch, SL, Ww. 
Slicklies, SB, Hnlform» 
firk. 
Strahl. H, Metallwrfbrk. 
Wauschknn, SL, Gärtner. 
Weber, G, Pictualicnhbl. 
Sicfller, H, Monteur. 
L a. Ruimeflr 1.1a. 
E Faufl, St., Eigenthüin. 
äiolct), I, Stfm. 
Brachvogel, P, (Studat, 
Demniler, H, Graveur. 
GerSdotss, SL, Ww. 
Gottschalk, SL, Stfm. 
Hahn, M, Stfm. 
Hahne, L, Papierhdlg. 
neuer, SL, Stcinfejjpol. 
Krenwin, H, Stfm. 
Märksch, O, Konditor. 
Meiizel, H, pr. Zahnarzt. 
Pcmpe, St, Molketeibef. 
Pouimet, G.. Expedicitlin. 
Reiiiicke, L, Modistin, 
Schuster, W, Stfm. 
— M.. Ww. 
Sinowi, I, Pelzarb. 
Wendt. St., Destillat. X 
Rttngcstr. -> 
5 f. a. Rnugestr. 27a. 
E Borcherl, C, Maurer» 
mftr. 
Slbtaham, L, Stfm. 
Becrmanit,L-,Postbeamt. 
Borcherl, H, Architekt. 
Fürstnow, F, Mfchttec 
mftr. 
Hetz, I, Stfm. 
fleußet, E„ Stfm. T. 
Nanmann & Jordan, 
Ernaillewthdlg. 
Rofenbanm, S„ Stfm. 
Schlvatzeitberger, £>., , 
Cigartcithdlg. T. 
Simoui, G, Kfm. X 
— E, Scifeiitolriii. T. 
UOmanii, Dr, vrnft 
Slrzt T. 
5a E Stindcrniann, F, 
Bäckennstr. 
V, Gerlach, St, Arbeit. 
Bandiko, W., Rentiere. 
Blumenselb, A, Stfm. 
SÖoefe, (5, Gastw. 
Brechlin, I, Cigarren- 
hdlrin. 
Gnino, P, Tapez. 
Gulrz, M, Schuh»,. 
ttld, I, Stfm. 
amparcud.H, Schneider. 
Klaffte, G, Linoleumleg. 
Kwialkowski, R, Post» 
schaffn. 
Meitzner, G, Goiijiliivcii» 
snbtf. 
Neiii Nachf, F, Putz- 
effecten fdn. 
Rcchenbctg, C, Stuben« 
bohn. 
Sachs, B, Privalietc. T. 
Schmidt, A, Puhfedern- 
sbrk. T. 
Stromer, M, Cigarren. 
Ijblriii. 
Tiitiiey, SL, Schneiderin. 
Aagtict, I, Stfm. 
SBcilanb, I, Schneider. 
Wolf, SL, Gärtner, 
üb E Nicy, I, Ww. 
(Dranicitftr. 83. 84.) 
V. Haetlcl, I, Portier. 
Becker, F„ Fabrk. T. 
Lehrend, M, Ww. 
Cohn, W„ Stfm. X 
David, I, Agent. 1 
Gimpel, L, Rentier. 
Hcbenslteil, W, Süd» 
sruchthdlg. 
Kasttpke, H, Schlächter. 
Klee, E, Hansdten. 
— A, Stochfrau. 
Köhler, SB, Stfm. 
König, M„ Agent. T. 
Laitlerbach, R, Sattler. 
Panisch, A., Gastw. 
Pöfchel, SL, Buchbind. 
Schnitze,Sl. E,Tl>logr. X 
LICLMEOR 
EXTRA FINE; 
♦ 
SALTA 
 rref! Ruhm und Gianz des 
. neuenJahrhunderts.-Schlechter.
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.