Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

III. ThcN 
Beymestr. 
31 i a. Strolaucr AQee 37. 
E Goetze. F-. Rentier. 
Sricicnitf, A., Hnuswa'. 
Freiwald, H., Schneidci- 
imtr. 
- - E.. Hebamme. 
Lesse?en.. W., Vnchhalt. 
«ock W.. etcucrl'cnmt. 
Siawitowsti. L-. Fnieur 
Stcniticrcr, M., Buchhalt 
Stralaner Allee -> 
N. Biescnthalcrstr. 
ti yartd), G.. Wageiisühr. 
Neumeister. A., rZ-uhrh. 
Podewilz. I" Schneider. 
Schneider. H., ty»htj). 
Wegner. 53., Schlosser. 
Voller. 53., KuNcker. 
9 E Pohimann, F., Eigenty 
(ftmcntvaldcritr. 15.) 
V. Daberkow. H., Ww. 
Friedrich, H.. We'chgerb. 
Hiller. 6., Galanteriewr. 
Lippel, W., Eckmied. 
Schwager & Sohn, O-, 
Tischlerei. 
Tacke. R., Schuhm. 
Wieuecke, H.. Posament 
Wrieze-'r 
24 Gabriel. G., Buchdrucker, 
tilattbanr, S$., Stellm. 
Iäierich, R., ©ewgeiber. 
ftäfd)iicr, (£., Präger. 
Kook, F.. Zimmerm. 
Satan, 2)1., Ww. 
Richter. P., Weingerb. 
Schöne, A., Weistgcrb. 
Start. F., Kutscher. 
kU , Teä), F., Maurer. 
Tnu. st edniitgicS«. 25 gci z. Prinzcn-Allcc SI. 
17 E Prerch. Ämmob. Act.I Prinzen-Allee. -> 
Dank. , lfa 
V. ^ienier.Th., Haudelsm. 
Ballerstadt. A., Maschinist. 
Buhlmann. A., Ww. 
|1G W.. Schwner. 
Mintclowrkii.O..Schloner. 
Pomrekn,F.Weis;gerber 
Schü'vcr, F, Gerber. 
Schmidt. 2.. Färber. 
— F.. Steintrag. 
Schulz. G.. Böttcher. 
— W., Maurer. 
Stöbe. A.. Gasm. T. 
Tiev. R.. 
rt ncritr.. 
Prinzeu-Allee. ->• 
1 s. a. Prinzen-Allee 90. 
E Greiyselder, 9U, Ww 
(Gollnowstr. 24.) 
V. Krenzin. A.. Ww. 
Blascke. Weilend. 
Brade. 23.. Barbier. 
BurfchewSky, I., Zimmer- 
mstr. ^ 
fvrciicl, K., Derber. 
Tesck, C.. (sMtijmnfir. 
Winter. R., Maler. 
2 EMenfing.C.,Bäckcrmstr. 
Fähnrich, 26., Kutscher. 
Linck, G.. Bahnbeamt. 
Lubach, O.. «erber. 
Müller. H.. Metallarb. 
Weide. A.» Compt. Bote. 
Zimmennann, C., $lciie 
führ. 
3 E Haberlandt. E., Eigen- 
tmmt. „ 
Jarzembowskn.E.. Schloß. 
Langer, H., Schlächtcr- 
mstr. . p ^ 
Mehuert. W., Stemsetz. 
Petrich. P., Schlosser. . 
Porath. A.. Molkereibci. 
Reich, C.. Grüntramhdl. 
Steuuert, F., Weitzgerb. 
Wilde, St., ©cWticr. 
Zinuert, M.. Schlosser. 
4 E Araud'sche Crbeu. 
V. Riedel. W., Süiaukw. 
Bock, H. ii. K.. Weißßerb. 
Dannenberg. W., Kuticher 
Eberhardt, H., Weitzgerb. 
Framhein. W.. Schlosser 
Möfilcr, 5t., Schmied. 
Krüger. K., Wei-gerb. 
Maltheö. F.. Maurer. 
Michaelis. K.. Kutscher. 
Pitschmaun. O.. Lraurer. 
Prange, P., Zimmerm. 
Pritschow. 31, Gerber. 
Nebling. M.. Weitzgerb. 
Riedel. H.. Schlosser. 
Scherlein.F.. Colomalwr 
5EBerger.E..Producthdl 
Fielst, A., Ww. 
Rossow, 23.. Pensionair. 
Simmemmmt. W.. Gerber 
6 ESchwarzenberg.A.,Ww 
(Friedrichshagen.) 
V Tholl. O.. Verwalt. 
(Nr. Ga.) 
Gutthat. O.. Pol.Deamt 
Preikschat, O., Pol.Veamt< 
a. D. 
Stockamp, W.. Lohgerb. 
Wächter, C., Bierverleg. 
6aE Schwarzenberg,A..Ww 
(Friedrichshagen.) 
V Tholl. 0, Verwalt. 
Banmann. F., Heizer. 
Brandt. I., Schmied. 
Kabel, H., Maurer. 
Kühn, 6., Kutscher. 
Lecke. A.. Wertmstr. 
Meyer, C., Vergoldn. 
Noack. F., Beraolder. 
Ott, A.. Pol. Beamt. 
Plötz. L.. Plätterin. 
Schulz, H., Barbier 
Seiler. C., Zimmerpol. 
7 E Bartczat. A., Ww., 
Fuhrgcsch. 
Fiedler, Haudelvm. 
Gmndmanu, A., Fourage- 
hdl. r . r 
Hoffmann, I., Fabrkarb 
Höser, F., Former. 
Lorenz, A., Fabrkarb. 
Stiebe, A.. Fabrkarb. 
WieSner. C.. Schmied. 
8 E Bergfeldt, L, Ww. 
Bertram, 9t, Haudelsm. 
Bertz. P., Tischler. 
Bösel, F.. Steiudmck. 
Brestrich, A., Frau. 
Damerow, M-, s^uhrh. 
Gei eler, H., Tischler. 
Saverland, F., Maurer, 
acker, W., Fuhrh. 
- M., slfm. „ 
Klanö, A., Schloffer. 
Kramer, L., Schuhm. 
Woldt. Lederarb. 
10 E SchaeLer, A.. 5tfm. 
Dreyer, SB., DieluaUen 
hdlg. 
DameS, Maler 
Frede. E.. Maurer. 
Hadrian. A., Breunmat- 
hd!g. 
Iacobi. G, Gerber. 
Müller. G.. Scknlimmstr. 
Plauitzer. H., Tischler. 
Scibt. E., Vergold. 
11 E Pitsch. M., Nsm. 
(Markgraseuitr. 6-0.) 
" Funk. H.. Banmstr. 
Fetisch, A., Tischler. 
Gadegast, A.. Färber. 
Kaatzle, O., Maurer, 
ttaruauke, M.. Fnbrh. 
Kühne, P., Schloner. 
Nenmüller. B-, Schuued 
Pijahu. F-' Schlosser. 
Nofiu, Ww. 
Sctn öker. Tl,.. Pcn,ioualr. 
Bvlllaudt, W., Fcllhdlg. 
Weber, 0., Mfltyiitcuarb 
Weiland. F.. Manier. 
Mille. 21.. Fuhrgelch. 
12 geh. z. Wriezcneritr. 38 
Wuezeuerstr. -> 
13 E Sammrowski.C.,Ww 
Berndt. Ct.. Ww. 
Bvtlicher. O.. Liierat. 
Brachmann, Ch., Weicheu- 
stell. 
Broose. E., Frau. 
Brückner, A., Ww. 
Dürina. O.. Zimmerm. 
Friedrich. A.» Leiber. 
Gracb. F., Schlächter. 
Herder, A., Ww. 
Herzog. M.. Ww. 
Lleichel. G., Töpser. 
Sliiop, N.. Asm. 
Liuke, F., Töpfer. y 
Lntter, H., We'chgerb. 
Reysig, M., Frau. 
Schulz. G.,K!empner. 
Stephan, 23., Steinsetz. 
Struck, G., PostschaM 
a. D. 
Trosäike, I., Ww. 
14 E Maue, G., Backcnnstr 
Fvnbkr, C., Wächter. 
Hampel, R.. Steinträg. 
Hasse, K., Droschk. Älutfcf; 
Heci)t, M.. Kfm. 
Kuglin. L., Fuhrb. 
Scholz, K., Handschuhm. 
Dorn, A., Ww. 
Schmidt, Th., Ww. 
Sclint. F-, Droschk. 
Llntsch. 
Taitzki. O., Haudelsm. 
Tobias, I., Fuhrh. 
Uitflcr, Ww. fi 
Weiland. F..Droschkenbes. 
Weib. C.. Lederarb. 
Wenze, A., Wtv. 
Wittyaus, 9., Ww. 
Wiyke, G.. Fubrk. 
18 E Vogel, G., Möllere,des. 
Bohmer, H.. Schlosser. 
Gerlach. G.. CoiMor. 
Günthermann,O.,Schuhm 
infir. 
Haar, F.. Maurer. 
Giersch. C., Ww. 
.Mlosc, A., ^rentiere. 
Müller. W.. Bahnbeamt. 
Nowag. A., Colouial 
wrhdlg. , , 
Schaeffer. O.. Lohgerv. 
19 E Nowag. 2(., Colomal- 
wrhdlg. 
Fchr, B., Stellmmstr 
Herzog, E., Schankw. 
Hüffmaun. K., Fnlirh. 
difiiiirniiii, O.. Schloner. 
Snsse. C.,Celluloidwrjbrk. 
Schmidt. P., Zu’chnctb. 
Bolllaudt. H.. Fellhdl. 
Wicmicr, P.. Schuned. 
Wilhelm, R-, Gerber. 
20 E Gruber, I-, TiMr- 
mstr. 
(9ioünmim, H., Maurer 
NW. Birkenstr. 
bst den Jahren 1S22-30 
urtstauden, hat der 
Namennach derBirlen- 
^Allee.anderdicStraj; 
angelegt ist. 
,i«5* 
Wilsnackerstr. ->- 
i s. a. Wilsnackerstr. 47. 
E Snrau. E.. Apother. 1. 
Bur. d. 75. Pol. Nev. 
Pliöui^Apoiqcfc. X 
Lwrubagen. F.. -tcchiuf. 
Fraissiuek.'A..NeMr. 
Hai'der. E..Sckilachtermftr. 
Hörnicke. (5.. Uhrm. 
Ki-atz. M.. vw. Rrttcr 
gnlsbes. 
Ouednau, F.. flammet» 
dien. 
Sckröter, P., Dw. 
10 Pohl. I.. Kuticker . 
Pnhlmann. 9L, Molkerei- 
bes. 
v. Rakowöki, H., Po|t= 
secr. 
Rossa. J-. Friseur. 
Ruhnau. 5r»t,cher. 
Sadick. B., Ww. 
Schtttt, A., Post^chaffu. 
Sdmlo; H.. Schneiderin. 
Seidel. E.. Colonml- 
wrhdlg. T. 
Stntterheim, L.. Maler. 
Weber, F.. Schnbm.. 
Weicker, M., Postasnit. 
Weinscheuk. R., Maler. 
Wichmann. H^ Pol.^ecr. 
Zeperuick, 9t., Ww. 
isknroier, P-, «o«. , , Mcpcnua, ww. . 
BaleSke.4l.,Ob.Post-As'rst. ii E Canon. R.. Eigenthum 
Bin,-, L..^Mütts1^Beamt^ v. Dahmö. St, Arbeit. 
Schrubke, G., Gerber. 
15 E Knaake, G., Stfw. (An 
dreaöstr. 26.) 
V. Wenzel, 9t., Berwalt. 
Arendt, F., Fnbrh. 
Feldhahn, L., Ww. 
Goldmann. 31., Kutscher. 
Grünert, L., Maurer. 
Hoffmann, G., HaudelSm 
Mppuer, C.. Hav.belSin. 
Sachlichen, E.. Ww. 
Königsberg, O., Bäcker. 
Laureit, F., Ww. 
Lerwe, C., Fuhrh. 
Linke, W., Droschk. Kutsch 
Kutter, A., Ww. 
Madsen,M.. Handschuhm. 
Schaeffer, E., Ww. 
Schmidt,CH.,Handschuhnr 
Schönwitz, K., Eisenb 
Beamt. 
Schoeps, 91., Ww. 
Sekura, K.. Steinsetz. 
Voigt, B., Ww. 
Wichmann, B., Ww. 
Wolff. F.. Kfm. 
Würrschmidt, G., Zim 
merm. 
Zank, A., Ww. ^ 
16 E Schütte. C., Ww. 
Bochow,F.. Steinträa. 
Deickert. M., Droschk. 
Kutsch. 
Dünow,J., Schlächter. 
Erpel, H., Tischler. 
Gethe, A.. HandelSm. 
Jänicke,E., Schloffer. 
Jogler, H.. Dantoffelm. 
Koch. F., Fnhch. 
Kohlmorgen, 28., Fabrk¬ 
arb. 
Krause, F., Cigarrensbrk. 
Hartmann. R.. Schlosser. 
*   • 
-* Str. 
Bandelstr. 
Havelbl! 
Lübeck.^^t 
2 Stromstr. 
Vutlitzrtr 
Wilhelms 
bov'nerstr. 
Bredowstr 
IlnionS 
Platz 
Wagner, F. E., Maler. 
Wotter, B.. Ww. 
Zede, E., Ww. 
7 E Hagen. O.. Rentier. 
Andrüe, R., Geh. Kanzl 
Secr. 
Backes, A., Buchbiudmstr. 
Bergann, B., Privatiere. 
Breudel, G., Eiienb.Zug' 
führ. 
Büttner. E., Beamt. 
Cnno, 2L, Rechn. Ratb. 
Daske, L.. Bcrsich. Scautt. 
Donancr, B., Metalldreh. 
GeiSler. R., Postdeamt. 
GseUinS. K., Bankbeamt. 
Jesicn, S., Fabrk. 
Labeau. L., BU). _ 
Lehmaun, P.. Tischler. 
Mouse, W.» Schankw. 
Roltmeyer, F., Kfm. 
Schwarz, N., Stein¬ 
schleifer. 
Sictu. N., Maler. 
Wiukelmann, W., Ww. 
E Schulze. C., Rentier 
(Nr. U.) 
V. Schulze, K., Gärtner. 
(Nr. U.) 
Becker, W., Zeugliauptm. 
Berger, F., Kfm. T. 
Ebermeyer, M., Ww. 
Eckert, K., Beamt. 
Feder, A.. Gärtner. 
Frank. A. u. E.. Geschw. 
9U_. XllmUllCl*. 
Maron, M., Haudelsm. 
Otto, H., Blumeuhdl 
Timm, (£.. Fnbrh. 
Traegert. I.. Dreher. 
Wanke, C., Webernistr. 
21 E Brand!, E.. Kfm. T. 
Ilindt. E., Schlosser. 
Bchrendt, A., Grnndir- 
anst. 
Bock, H., Steinsetz. , 
Brandt, t?., Cheni. Fabrk^ 
Audig. F., Schlosser. 
Gäbe, H.. Schlosser. 
Grünewald, C., Modell- 
Tischler. 
Huhn, H., Kutscher. 
Mewes, 91-, Vierverl. 
Nienner. A., Schuhm. 
Seibt & Meyer, Ber 
golderei. 
Sorst, K., Weisrgerb. , 
Struck. G., Maschinensbrk^ 
02 E Schmidt, R.. Rentier. 
Vusley. R., Bauarb. 
Däbel, Th, Frau. 
Flämmiua. 91.. Schlächter 
SUmisc, M., 4lfm. 
Kutzner, E., Ww. 
Pirl, 91., Privnticic. 
Pohlmann,H.,Marzipan- 
gesch. 
Sachse. A., Blumenhdlg. 
SamorSky, 91., Schlosser 
Schade, F., Monteur. 
Schnltz, W.. Steinsetz. 
Schulze. A., Privatiere. 
Ecclhof, N., Schneider- 
Sturm. G., Strumpfftrick. 
Warmbier, R., Fraisearb. 
Weis;. H., SchAm. 
23 E Edelmann, G., Rentier. 
(Gr. Lichtcrfelde.) 
V. Dase. 91., Milchhdl. 
Abraham, I-, Dr., pr. 
Blumbcrg, R., Schloffer. 
Emmerich, E., Lehrer. 
Frölich, A., Gerber. 
Kirchner. K., Schnhmmstr. 
Klemm. F.. Gerber. 
Meißner, E., Schloffer. 
Neugcbauer. M., Gerber. 
Nimz, E-, Bahnarb. 
Tost. W., Gerber. 
24 EHennlg,E., Schlächter. 
Adam. G., Schlosser. 
DartzioS, K., Schneider. 
Beutel, A., Cigarrenm. 
Endler, %., Krau, 
Nathlsuowentr. -> 
|l s. a. Natheuowerktr. 64. 
| E Wäbekiudl, G-, Gastw. 
(Kursün'tenstr.Vl.) 
V. .(Siitz. F., Crim. Beamt. 
Doettloff, C., Wm. 
Heidemaun, O., Traiteur. 
Addix, H., Aetzer. 
Aschbrenner,W.Hanödien. 
Bäthe. H.. Fuhrh. 
Canon, G.. Buchhalt. 
DuSke. W.. Postschaffu. 
Eichingcr. B.. Schneiderin. 
Graeser, H., Kranken¬ 
wärter. 
Häusler, P.. Ww. 
Hoffmann. P., Ww. 
Ianke. L.. Töpsermstr. 
Jankowta. A.. Wirth. 
schasterin. 
Jsecke, K.. Tapez. 
Krieger, L.. Lehrerin, 
v. Lwouius, O., Beamt. 
soeben. O.. Buffetiere. 
MiruS. F., Lehrer. 
Müller. P., Schloffer. 
Mulot, 3t.. Lehrer. 
Muschak. P., Hotelbeamt. 
Oehlandt. E.. Beamt. 
Pasch. M.. Privatiere. 
Peryginsti.B.. Banunter 
nehm. 
Neiulrard, R., Ww. 
Schulz. 3-, Privatiere. 
Snkow, 9t., Llahnbeamt. 
Tevke, A.. Schnhmmstr. 
Wcflcncr, A., Schneider- 
mstr. 
Wesemann, H., Portier. 
Winler. E.. Auswärtenn. 
Zeinert. K.» Knpserschmied. 
Zowe, H., BtUikbeamt. 
Freiimark. 23.. Klempner. Zschelletzschku. P.. Gafüv, 
Glaser. A.. ])r.. ittedact. h2 EJÖurfow. I.. Neuticr. 
Kaselow, £)., Jnspect. 
Mayer. E.. Dr., Pros. 
Meyer, F., Schuhmmstr. 
Wagon. O.. Ww. 
E Stüler, Geschw. 
(Derffliugerstr. 26.) 
F-rcudeustcin, M.. Ksm. 
Palm, H., Eisenb. Betr. 
Lontrol. 
v.Stresow. G., Leutn.d.L. 
., Weber, L., Dr., Prcf. 
5 3 E Llct. Ges. f. Grundbe,. 
u. Hypolh. Berk. 
V. Krüger, M., StaatSan- 
waltsch. Secr. 
AlberS. H., Kfm. 
- L., Ww. 
Block, N., Pastor. 
Etzmann, F., Postsecr. 
Heise, H., Oberlentn. 
Heyer, H., Gas» rc. 91nl. 
Ncinecke, C., vw. KreiS- 
physikuS. 
Sauer. K., Amtöger. 
Rath. 
Scholz, C., Kanzl. Rath 
Segebarth. Maurer. 
Stein, H.. Rech 
wlu„, ,y.. vicchn. Rath. 
4 E Act. Ges. f. Gruudbes 
u. Hypoth. Berk. 
V. Schaeff, &, Rentier. 
Albert, ß., Fuhrh. 
i-ischer, O., Wasch-Anst. 
srauendienst, I., Ww. 
njechtcuberg, 23., Rentner. 
Hcllwig, C., Apotheker. 
Hempe, A., 3Lw. 
Hötz, H., Marmorschl. 
jtarfnth, I., Schuhm. 
Keiser, H., Tischler. 
Schantz. E., Dr., pr. Arzt 
Schulze, C., Dr., Pros. 
Severm, H., Schloffer. 
Botgt, K., HauSdien. 
5 f. a. Wilsnackerstr. 25. 
E Schröder, C.. Redact 
Duchholz, F., Schriftsetz. 
Franke, A., Ww. 
Heufemann. Tl., Tapez. 
Klir, G.. LeihamtS-Secr 
v. Prziüemski, L., Amts 
ger. Rath a. D. 
Neael,A., Geh. ew.Secr. 
Schuhmann, Kfm. 
Schütt, 23., Ww. 
Greve, 9t., Buchhdl. 
Hoffmann, B.. Ob. Kellner. 
Iankowiak. 3-, Schnhm. 
SXtwl G., Wer. Beamt. 
Klnth, Ww. 
Krüger, it, Ww. 
Löfchke & Äcrgcr, Colo 
nialwrhdlg. i. 
Millbradt.L./Auswärterin. 
Nagorka, At., Wächter. 
Nippett. A., Gesell¬ 
schafterin. 
Scl'aller, M., Ww. 
Schmidt, G., Bnchhdl. 
Schmiedeberg, E., Bank 
deamt. 
Stephau,S.. Peuffonairm. 
Thom. F.. Kutscher. . 
9 E Schulze. C.. Rentier. 
V. Schulze. K., Gärtner. 
Bentuer, E.. vw. Dr. 
Borchers, 0., Redact. 
Danneleit. F.. Scrtrct 
Fitzncr. Anfwärtcrin. , 
Görlitz, F.. Schneidcrmstr. 
Julitz. G.. Silberdien. 
Just. F-, Schueidermstr. 
Kieuow, A., Rentiere. 
Köhler, H., Dreher. 
Kühn, O., Bur. Diätar. 
Leitze, F., Kanzl. 9toth. 
Lemme, Ch., Rentier. 
— H., Stellmmstr. 
Lubnow. F., Schuhmmstr. 
Pfannschmidt.H.,Organist. 
Ramsch. B., Handelsfr. 
Ratti, At., vw. Direct. 
Rittgk, F., Schüftsetz. 
— K., Pcnfionairtn. 
Sand, K., Secret. 
Schoeber, I., Beamt. 
Schreiber. F., Postschaffn^ 
Schulze, M., Ingen. 
Seysarth. R., Knpferschm 
Sternberg. $9., Gastw. 
Zillmcr. E., Kfm. 
10 E Reiueckc, 28., Molke- 
reibef. 
Brakelmann, K.. Diener. 
Eimler, M., Ww. 
Gast. A..Lithogr. 
Gategast. E., Schneiderin. 
Grosse, A., Stellm. 
Gntheit, M., Maler. 
Hain, H., Privatier. 
Hoffmann,E.,Auswä''rerin.j 
Jochim, H., Postbeamt. 
Kohlmey. H.. Bankbeamt 
Knmmrow, I.» Sattler. 
Megow, A., Dachdeck. 
Päyler. G., Ingen. T. 
Pohl, G., Dnchhalt. 
(Schmidstr. 44.) 
V. 'jiege, A.. Verwalt. 
Adolph. G., Schankw. 
August, I.. Schuhm. 
Bogdahn. H., Ww. 
Brechlin, H., Maurer., 
v. Bnrvztini, I., Rentier. 
Enrth, A.» GesangSlehr. 
- M.. Ww. 
Dehrbcrg. W.. Pensionair. 
Hartwig. H.. Kürschner. 
Helbig. A., Maschinist. 
Iadlinsti, W..Kohlenhdlg. 
Iachmaun. P., Monteur. 
Kalff. 9L Leutn. 
Kaluza, I., Heizer. 
‘ F., Zuschuei 
Kanitz, F., Zuschneider. 
Kaping, P., Maurer. 
Kaschke. R.. Kutscher. 
Krause. W., Kutscher. 
Lieder, A.. Heizer. 
Möller. 91.. Schuhm. 
Pach. H., Ww. 
Pietsch,H.,Dachdeckermstr. 
Nicclmaun. I.. Kutscher. 
Rodiug. M.. Eiseiidreh. 
Saiider. M.. Droschk. 
Kntsch. 
Scheller, 31., AmtSricht. 
Schlegel. P., Topogr. 
Scholz. R., Taseldeck. 
Scywedler, A.. Modistin. 
Stute, W.. Ww. 
Wandel, H., Wächter. 
-Winter, M., 23w, 
13 Anidt, (?., Ww. 
Dohlmann, A., Ww. 
Caspnr, L., Fran. 
Debbert, F., Schutzm. 
Dietrich, M., Frl. 
KlndaS. F.. Postschami. 
Mai), 9L. Tapez. 
Manteuffel. 9l.. Tvrtlcr. 
Masckke. 23., Schuyin. 
Raddatz, H.. Diätar. 
Ran. A., Maurer. 
Schinkopf, H., Dreäioler. 
mstr. 
Schmidt, O.. Former. 
Sqreiber, H., Gajlw. 
Seelig. 9t.. Bäcker. 
Storch. H., Malerirnr. 
TalaszuS, O.. Ksm. 
Thiel. 23., Ksm. 
13a E Seiffert, C., Üaiul. 
Rath. 
I V.Li«dwig,A., Buchdrucker. 
I Belling. (£., Post 
BengetSdorff. Cti.. ^ran. 
LMoff. I., Küster. 
Dnwe, W., Gcf. 9luücfj. 
Fechte!, 0., Gcf. !)luneh. 
Fiedler, G., Gastw. T. 
Friese, E., Postscha'ni. 
Äaedke,L.. Ger.2^v'zich. 
Heyden. M., Scrtina. 
Höpfner, A.. Posi^'hlit. 
Hoffmann, B., Beamt. 
Kroll, 9t., Ww. 
Marke, C., Gcf. 9fuiu(). 
Olk, H., Concertmm. 
Radünz. H., Hanvk> c«. 
Rättig, F., Steuer t'lu?ic6 
Reimami, 91., SchiioiK:i 
mstr. 
NiwalSky. 29., Srfiloücr , 
Schmidt, O., Ges. ViiiiU 
Schütte. Ch., Saifluiijü). 
Söhnel, O., Maler. 
Stern, H., Borarb. 
Taube, F.. Schlüsse. , 
Szloze, 91.. Rol!l».'ch 
Wiese, 9t., Geh. Re»]i'iral 
131) E Vater, L.. nh\. I 
I Atbrecht, G., 3m. I 
| Artschwagcr.D..^alciilüt. I 
Alasigk. K., Hcizci. 
Bolle, E., Feldw. 
DudzuS. P., Thieuu;!. 
— H., Ww. 
Elger, P.. Briefir. 
Haenelt,R., Eifenb.^e^t. 
Hahn, Th., litn'iu'irch. 
Hasenpnfch. A., ticiiifvp 
HM. 
Hoffnmim, E.TiiuV^ir.L] 
Huth. H., Maschiiil'l. 1 
Krause, H., Waitncr 
Slufc. F., Schnlmmilr. 
Neidlinger. I., Hauru 
Sattler, A., (SrtniMH't;«. 
Schwarz. R., 2^tciii)M 
Serchen, 9t., Scluicid«* | 
mstr. 
Wernecke, I.. Ncinicr. 
14 E. Siegfried. A..2cmi,!-! 
stell. rL< 1 
2U'cnicr, 23., MildiliM. 
Bnlnk, 91., Cbemiler. 
u. Coler, O.. Hmii'im. 
Hämmerling. F., 
Schneider. . , 
Heitchen. H.. Mni. Tirfftl 
Hcreld, 21, Stniminvia I 
Hoeser, 91., Bfidjcm’4 
- I., Ksm. . , 
Käthe, M., Pnuiiii:«. 
Liebeuberg, Th.. -;iu. 
Rudert, G., Küäiuichc . 
Schlemmer, R., Ruinier. 
Schröder, E., HwW- 
Anst. 
— 91., Sleueraiineh. 
Seeger, Ww. ., 
Simonot, flurfif» CW'I 
Wiesener, G., 
ZiegeA, Krankenpflegerin, ^lslebcn, M.. - 
112« k^\ Zahn. A. Schl.> ^ 
Erfurt. A., Teciin xUitiL 
Medrich, L., 
Giese, P., Schlei crwfc 
Grüneberg, R.. 
Grützmacher, E. . 
Hardtte,H.,Schl"w.r5^ 
HüSgen, C.. %\la- 
Uä J-. ^auu'i. 
KoölüwSki, C-, Mi»i. 
Mark, L.. Ww. 
Neuenfeld, H-. “l^irlL 
Plichclt, I 
Neey, W-, Köntcuwart P 
Rohde. Sl., Schi'!)»;- 
Schmidt, O., ScDuiM^ 
Tennert, 2. L 
Thiel. C.. Schloi!^- .1 
Utefch, W-, Gd)in'thvt"1’,l| 
Voiat, E., Ww. 
Wahl. B., Ww. 
tiere. 
Beck, Ch., 
Biuckebank,W.,Depotver- 
walt. 
Felbel. R., Kfm. 
Heil, B., Kfm. 
Heifeler, G., Monteur. 
Hochheim. O., Kfm. 
Jnnicke, H., Droschk. 
Kutsch. _ 
Kra^e. P., Kfm. , 
Lindeku^A.. Droschk.Kutsch.I 
Luft, I.. Rentiere. 
MehrenS, O.. Schuhm. , 
Schink, L., Ww., Backerei. 
Schmidt. A., Eisenb. Betr. 
Secr. 
Sommermeier, S., Pen- 
; sionairin. 
Räch, 23., Kammenaaer. 
13 E TeSmer, 91, Distrikts 
Commiffar. (Bornh i.| 
V.Äpke?F., Schutzm. 
WaÜer,W,2Äv 
rlkitil 
Kaufe kein Bett ohne wistphal&Reinhold’s Patent Matratzen ! u,t.r»n —^ 
Wl a. Pe 
E ^öl,m. 
mstr. 
2U’riifrIh, 
Coiiiro 
Ml. H., 
Dien. i 
GUifilitci; 
Riilhl'frf, 
PU'l'U. ü 
! CmiKS ß 
Uifcrtch, \ 
Perl« 
Havel 
I 17 f a. Hc 
E Ä'einel 
uuhMg. 
V. stMimfl 
(fiiMci.O 
C'iitfv, 9t.. 
^u'nnmitn 
nniv. 
JuDl. P., 
Kamps, t 
cmiifniii 
fioiiitfl, 
2U'amt. 
Koiuver,L 
tihuiie, 2i 
il't'cuü, A. 
Liniier, 9i 
yuuiw G 
l'iit’chnuu! 
aiDiVloiu, 
9l,Wtt, i 
Sdn.ui4 
Eviiunerfe 
Sydonj, 2 
Srciiü, ö 
Sijrttfl, L 
118 E Vniu. 
hihi. T. 
äUliroiidt, 
miti. 
SU’iuliiii. ' 
Wiidiite, 9i 
juiinlw, 
Mori’Huut, 
i\. 
|lö 5 «ilfp, 
(VlmvM'i 
V. .'luilut, 
911'ialiniit, 
ilu-tt j(„ i 
i'i’ii'ili, 
älein. :Vi\, 
Üii'V. 
llu'tirlicr, 
2cliiU'it. 
5\retnu\ I 
.t'innii, V., 
freu, P, 
.ViüK'iii, i 
.Vifl"di, K 
mrtr, f 
‘f'iai, P. 
l)h i’inunt, 
| tilflvi'w, :U 
'Jlobi'emslit 
ßiti 
2\ nutmit, 
t'm'n, 9 
üvu’rviciue 
’itcrliol’,, I 
t(i E. V.ilmn 
1 (sj„ 
| »iiiiiuniii, ; 
5lU!Ch1| 
. 'IllL'lltlllMIv 
spinne. Ü.. 
I Buliiiliof, I 
Büdiiui, 
| GiVÜU't, 'jj; 
Doiarti 
I Jnn.iiuf, ' 
huim, r-i 
Wcrltirf), ^ 
l'TÜVV, B.. 
(?., 
I Miii'u, «j > 
I llöl'rtlrt, E. 
| •'ihiin';, :Vt\ 
,, UM« T. 
1 i'ui), Jl. 9 
■ '"iiuiiinnbt 
1 
|3Vmu. 
I »üüe. C.. 
jttthl (f. 
|3liii)lU’lt, H 
I 
I ^ilirtiioifj 
K «rillen, M. 
l^dioeiifinoi 
I 'i'iiuaiiet 
l^iWoiimni 
I llt’t. 
^oita, .^1( 
fj-E. Ifiiiaci 
UJnllUl, 0.,
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.