Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte Issue 1901

m. ii) cu 
Beuffelstr. 
58 
Beusselstr. 
45 Lucksiehl, E., Grünkram 
hdl. 
Magui, Posament- 
wrhdlg. 
MeschLcr, I.. Schlosser. 
Müller, A.. Rimmerm. 
Piethe, G„ Äilchhdlg. 
Recke &* Schultz, Wein^ 
Ägeut. 
Neinöl, (L, Schlosser. 
Rhode, Hebamme. 
Schröder. C., Schlosser. 
Scyultz. P., Kfm. 
Schulz. 0., Werkmstr. 
Schwinger, A., Ww. ' 
Slabenow, C., Biersahr. 
SzatowSki, F.. Schlosser. 
Terchert, ($., Perlenhdlg. 
TröoeS, R., Bahnbeamt 
Unruh. 91., Vernnetheri ' 
Wassmuth, M„ Ww. 
Weder. H., Schlosser. 
Zemper, 31., Pensionair. 
46 E Rehlitz. 53., Eigen 
thümerin. 
Blume, k., Milchhdl. 
Ewald, K.. Glasblas. 
Gralla, C.. Heizer. 
Hellwig, E., Cementbau^ 
gesch. 
Mimt, E., Blnmenhdlrin. 
Kolleck, I., Kutscher. 
Krause. (9., Schmied. 
Krümling, M., Ingen. 
Langwald. I.. Tischler. 
Leider, P., Tischler. 
Münke, H., Schlosser. 
Reichert, Th./ Dahnwärt. 
Sckalkert, A.. Pensionair. 
Scymidt, Ä., Former. 
- B., Ww. 
Schnecke. A.. Zimmerm. 
Schröder, F.« Puyer. 
Steffen. .91., Schmied. 
Szukalski, W.. Maurer. 
Te/tz, O.. Maurer. 
Thurm. G., Maler. 
Uplroff, E.. Schnhmmstr. 
Wichet t. 8k.. Ww. 
47 E Lüttgau, H., Blumen; 
fbrk. T. 
Bock, W., Maler. 
Gram, A.. Gastw. 
Sorbe, A., Kutscher. 
Slips, P.. Maurer. 
Klewer, H., Schmied. 
Lkrofche, 6., Ww. 
Mönch, F., Ww. 
Müller. H., Postschaffn. 
Noehnng. A.. 23tu. 
, Palm, Th.. Ww. 
Pfennig. A.. Manrerpol. 
Ptehi. W., Schuhm. 
Riechard, F.. Blume,iarb. 
Schäfer, A., Maurer. 
Schmid, C.. SocomotiV' 
führ. a. D. 
Schumacher, L.. Serfmfrr. 
Sieling, P.. Schlosser. 
Wenzel. G., Droschk. 
Kutsch. 
Wolke. R.. Schlosser. 
48 E Lüttich, E., Klempner- 
' mftr. T 
Ehlemann, H., Fabrkarb 
Friedrich, H.. Schlosser. 
Gänsen. W.. Milchhdlg. 
Hahn, 'L.. Bauarb. 
Handel, Schuhm. 
Höppe, 21., Heizer. 
Kabliy. H., Schlosser. 
Korth. W., Schmied. 
Krakowitzkli,O.. fabrkarb. 
Laurent, O.. Schlosser. 
Lenz, E.. Schneiderin. 
Putzte, G., Briestr. 
Stande,M., Kupferschmied 
Nohloff. M., Ww. 
Schmidt, H., Schlosser. 
Schulze, W., Metallarb. 
Seefeld. I., Ingen. 
Sengbmch, C., Modell- 
tlschlcr. 
Sindermann, M., Fabrk 
arb. 
Stoppler, C.. Schlosser. 
Teschner, R.. Schntied. 
Unverricht, R., Schleifer. 
Wienecke. K.. Maurer. 
Wullli, O., Eisendreh. 
49 E Berg, E-, Glaöver- 
golder. 
V. Stasen, Portier. 
Beitz. G., Musiker. 
Beschnitt, A., Bahnbeamt. 
Borgfeld, A., Maurer. 
Brandt, R., Invalide. 
Conrad, K., Schlosser. 
D6on. A., Glaser. 
Fleischer, 8l.. Ww. 
«uck/ M., Maurer. 
Memier. F.. Beamter. 
Lücke. P., Maler. 
Meisinger. M.. Putzmach. 
Napkersky,W.,Wagenntstr. 
Nerter, F.. Fomer. 
f fiyner. Uhrm. 
chläske, 21., Polier. 
Schmidt. P.. Maler. 
49 Schulz, R.. Maurer. 
Weiker, I., Schlächtermstr. 
Welke, P., Beam.er. 
Wesemann. P.. Privat. 
Wilke. W.. <5aftm. 
50 E Wesche, 23., Däckenustr. 
Bierwrrlh. 23., C.garren- 
lidlg. 
Buhe. H, Dreher. 
Gabkty, %, Schlosser. 
Griiger, 9R., Maschinen!'. 
Heutschke, H.. Inspeet. 
Iunghans. E.. Kfm. 
Aaztur, A.. Scliutzm. 
Äiusdiu», I., Maschinenb. 
Ludwig, R., Tapez. 
Meyer, H., Tischler. 
Mölleudorf, 0)., Kutscher. 
Musiack. E., Bahnbeamt. 
Retin. R., Schlosser. 
Schuster, 'S., Dielicr. 
Springer. A.. Kutscher. 
Steffen, L., Maschinist. 
Ungar, Schlosser. 
Vogel. C.. Maschinist. 
51 E Sdwefcr, C., Ww. 
(Lnitpolvstr. 6.) 
v. Bornstiidt, E.. Kellner. 
Hennig, F.. Fuiirh. 
Iokob, $u F-ulirh. 
Meisten, Th., Maler. 
Kircbböocl, H.. Stfm. 
Kock.F., Hpt. Sleneranitö- 
9Imit. 
Krati^ H., Schlosser. 
Kretschmer, I., Steuer- 
bcamt. 
Lachrnann, H., Schankw. 
Peters, Th.. Pol. Dacht> 
rnstr. 
Stoof. I., Tischler. 
Tiedtinaim. A., Colonial» 
wthdlg. 
2 E Hernimmt, (?.. Ksm. 
(Bcttilvlicn-User 10.) 
V Höchst, $1., s»mkograph. 
DaM. 'S., Former. 
Böicije, L.. Maurer. 
Czcziuowsti. M., Auf- 
wärterin. 
Dürre, I., Gaöarb. 
Eunnelmann, H.. Ww. 
^vieseffe, C.. Aabrkarb. 
s^üldöter, N., Bildh. 
Grabert. W.. Tischler. 
Günther. CIrr.. Gartenarlv 
Hellwig. (?., Nlkternehm. 
Heyn. E.. Ww. 
Hirsch, E.. Schlosser. 
Kbnig, P., Tischler. 
Kossav, G.. Tischler. 
Kraule, B., Schlleiderin. 
- N.. 'Siu. 
Leiiv H., Schmied. 
Pfctfer, F.. Frün/arb. 
Nodrian, I.. Ksm. 
Schade. C.. Invalide. 
Schonfei!'. iy.. Maurer. 
Schmaitcbctf. S(., Ww. 
Stock, S., Ww. 
Wci^cmeicr, F., Klempner. 
Wolters. P.. Ww. 
Znhlke, H, Ww. 
53 E Hoppcit, il, Gastw. 
Albinq, (£., Ww. 
Altmsreitt, A., Schlosser. 
Beriian. (£fi., Wächter. 
(Sriiimd, W., Milchhdl. 
Hübner, O., Kutscher. 
PcMilow.yt.. Briefträger. 
Petci mann, '4., Ww., Heb¬ 
amme. 
Ramm, (L Gelbgiesz. 
1)1 er, E., Schlosser. 
Nühle, 
Schimmclpscltnig. (£., 
Schlosser. 
Trcuwerth. (£., Töpser. 
54 s. a. Wittstockerstr. 1. 
E Wnthlke'sche Erben. 
V. (krduiaim, W., Sattler. 
Brauer. P.. Zimmerm. 
— A., .Unmii. 
Doeffner, E., Schlosser, 
^-eslcr, F., Schmied. 
Gtintbiitfliiit. Stellm. 
Hcil’cmtaijcr, H., Maler. 
KsllfbieHiier.W.. Schlosser. 
Kassühltc. 3., Schmied. 
Kravp, K.. Architect. 
Kriwnp. H., Btttterhdh. 
Neilgebaner, N.. Schlosser. 
Peterson. I., Schaukni. T. 
Pflichtcnhüfer.ff..Schutzm. 
Schuldt, ($., ^iiiimtcrnt. 
Waruke, W., Schntzm. 
Wittstockelstr. -> 
5o f. a. Wittstockerstr. 27. 
E Herrmann, E., Kfm. 
(Äethanien-Ufer 10.). 
V Schröder, E., Pery'io- 
itnir. 
Beussel-Apotheke. T. 
Bocck, E., Kanzlist. 
Dittman», A., Inaen. 
Ewald, G., Schlosser. 
Gabel, P., Schlosser. 
Hille, A., Hausbesitzer. 
55 Hille. B., Hebamme. 
Hu'enbach, F., Werkmstr. 
5änete. E.. Schulimmstr. 
Lillbob. W., Schutzm. 
Lindemann, S., Dr, pr. 
Arzt. T. 
Menzel, O.. Bankbeamt. 
Mnf;. R.. Post-Assist. 
Schellenberg. M., Maler. 
Schissmann. 2t., Stfnt. 
Schwichtenberg'.P.,Wickler 
Ctcinbausen, A., Colo- 
»irtlivrlidlg. 
— A.. ^raü. 
Storreck. W.. crped. Sccret. 
Strclfkau. 9L Ingen. 
Unkel, P., Apotheker. T. 
Weüpbal. F.. barbier. 
55a E Hernimmt, E., stfm. 
(Bettianien-User 10.) 
V. ^eifiler, (?.. Stfm. 
Becker. A., Maurer. 
Bernd, I.. Schneiderin. 
Beyer, E.. Stenerbcamt. 
Borlenhagen.E.. Schlosser. 
Arur. 2.. Sänieidermslr. 
Dmzdo. I.. Dreher. 
Eirgel. Ä.. Fabrkarb. 
Fabian. I., Stellmach. 
ftrölid). F.. Billeteur. 
Zvuth. O.. Steindruck. 
Gürltch, A.. 2"ü?aurcr. 
Hfitmer, 21., Kesselsctnnied. 
Ianuöti, W., Zimmerm. 
-Uiu«spor«. N.. Maschinist. 
Kuuik. H.. svadrtarb. 
Müller. P., Eistarrensörk. 
Neictwich. E., Lerwalt. 
Petz. (Lomptoir.stin. 
Rothe, G.. Schlosser. 
Sal^mann, Ä., Fleischer- 
milr. 
Schaäücr, I.. Ww. 
Schröder. I.. Seifenhdlg. 
Sperling, Ut.. Böttcher. 
Steinl-ause», 5?L, Colomal 
wrhdlg. 
Ttmlttz, W., Aermicth. 
Eontpt. 
Waller, (!., Hnzer. 
Wichmann, E.. Fabikarb. 
Zabel. R.. Fabrkarb. 
56 E Borchard, A.. Bau- 
mstr. (Jiaiift'ftr. 3ü.) 
Bnitld), W., Maurer. 
Bkrger, Tli.. Malermstr. 
Brandt, H., Ksm. 
Caspar, F.. Branerci- 
^nspect. 
Eleirer, W, Drechsler, 
^■leibui-ger, R.. Musiker. 
Hillmer. A.. Ww. 
Knhlbeck. E., ‘oti'flnmch, 
Kirchner, O., kontier. 
KuoSpe. H, Ww. 
Kowalsky. F.. Kutscher. 
MarteuS. R., Kulscher. 
Papke. G., Bnßernifir, 
Noseutlial.W.. Handclom 
SabierS.M.. Büchscnmach. 
Settmann, C.. Äw. 
Wendt. R., Schlosser. 
57 E. Esche. Gejchw. (Alt- 
Moabit 10t. 105.) 
V. Hinze, W., Verwalt, 
Cclöpari, H.. (^asttv. 
Esche. P., Ksm. 
.Heine. H„ Schreiber. 
.Öiite, O.. Metallarb. 
Hilhoff, F„ Maurer. 
Jakobs. W„ Silderpriver. 
Kaliifiiiticf, E., Schncider- 
nistr. 
Lebinauii, F., Kutscher. 
Lichtenberg, F.. Heizer. 
Melier, H„ KuticDvr. 
Schindler, P.. Schlier. 
Schröder, G., Werkmslr. 
Simon, E.. Metallarb. 
Weiss. A,, Kutscher. 
Werdermann. H„ Former. 
Werner. N.. Schlosser. 
Wilfert, Ehr.. Vigenf. 
Ziege. W.u.A., Petroleum, 
bdlg. 
57a E Borchard. N.. Bau- 
mstr. (ytniitvstr. 3G.) 
AdanrS, I., Tischler. 
Bcrnau. N., Bur. Lorstxh. 
Bohm. A.. FUciiermstr. 
^öllmer. W.. Wrv. 
05nbel, M., Ww. 
Geister, E.. vw. Direkt. 
Götze, O., Schaffner. 
(Grosser,P.. Stcuer-Anfseh. 
Harder, E.. Schlosser. 
— E., Schutzm. 
Jhlow, H., Maurer. 
Ivchnin, H., Dreher. 
Post. R., Maurer. 
Stellte», L.. Ww. 
Möller, 93., Schmied. 
Schnlz, A., Kellermstr. 
Steffen, A., Ansseh. 
Telge, M., Schlosser. 
Boigt. R., Schlosser. 
58E Schulze, E-, Maurerpol. 
Bauch, k, Eishdl. 
Wrbich. M., Frau. » 
58 
C., Gärtner. 
v;cl5, 8C, Schmied. 
Äollme. A., Milchhdl. 
Herrmann, 23., Handelsm. 
— W.. Zimmerm. 
Kocb, 81., Eishdl. 
Pachcn, 2L. Gartcnarb. 
ReiSgies, M.. Fabrkarb. 
Rcla^Stromek.G..Schau¬ 
spiel. 
Schmidt. N.. Schlosser. 
Schulz, P., yntmerm. 
Stange, G., ffabtlarb. 
Stumpe, F.. Eiöhdl. 
Tlial. C.. Nobrleg. 
Wagner. O.. lifdjIcrmfir.T. 
Wuitrow. G.. Musiker. 
59 E Braun. H., Nenüer. 
. (Gr. Lichlerselde.) 
E Dortschy. G.. Rentier. 
(Belle Alliancestr. 2i>.) 
V.Hörner, X!., BuchhaU. 
(Nr. 60.) 
BeSer. F.. Schlosser. 
Bebn. 9L, Klempuer. 
Brüt,müller. M„ 
Maschinist. 
Cyliar, H.. Nevisor. 
Dochan, x’l., Mechanik. 
Grohmann, F., Schneider- 
niitr. 
Kaun. A.. Former. 
KnoSpe I., Schlosser. 
Kühl. O., Schlosser. 
Lassowsli, I., Feuer« 
wchrm. 
Meyer. H.. Ww. 
Moll. G., Heilgeh. 
Möser, 9l., Fuhrli. 
Piper. Dl.. Schlosser. 
Poppuer, Stuckak. 
Sckroeder. (S., Wächter. 
Schulz, G.. Schlosser. 
Schuster, H, Postbcamt. 
Sieg, I.. Bäckermi'rr. 
Zobel, P., Dreher. 
00 E Brann. H., Rentier. 
(ÖJr. Lichterselde.) 
E Dortsch». (>).. Rentier. 
(Belle villmitrestr. 2».) 
V. Hörner. L.. Buchhalt. 
Albrecht. I.. Schlosser. 
Berner. A.. Gaftiv. 
Föri'terling. £>., Monteur. 
Iuckschat. M.. Schmied. 
Kersteu, L.. peus. Beamt. 
Ktusseudorf, H.. Schlosser. 
Moll, G., Heilgeh. 
Nadke, H., Fnhrh. 
Neetz, A., Feucnvehrm. 
Sauer, I., Lehrer. 
Schliericke, G., Schmied. 
Scyrapp. H., Stnckat. 
Wille, ($., Handelsm. 
Wölk.A., Schulimmstr. 
E Heinrich, (£., Milch 
Pacht. 
Auersch, H., Zimmerpol. 
Fiedler, E.. Klempner, 
.ves;. A., 'Blichst um. 
Hftbitev, E„ Stellm. 
Knitter, F.. MödelPol. 
Xlaififl. E., Mechaniker. 
Lelimann, R., Seifenhdl. 
Pilzeüer, A., Tischler. 
Nudolpli, F., Schuiun. 
Steingräber. E., Schmied. 
Bico. I.. Uhrm. 
Weih, P., Maler. 
Wiillch, A., Monteur. 
(32 E Zinke, W., Klempner- 
mftr. 
Anderö, P.. Schlosser. 
Biehahn, M., Ww. 
Böhme, A., Schlosser. 
Boltze. H„ Schmied. 
Bachong. G.. Töpfer. 
Brann. P.. Schlosser. 
Burg. P., Schuhmurstr. 
Chrislmann, W., Schlosser. 
Dobert, H„ Lactirer. 
Fröschke, ($., Porzellan- 
ivi/ibt. 
GraiiiinSkri, O., Monlenr. 
Güldenpsennig, E., 
Schlosser. 
Guse, 0)., Bäcker. 
Halte. H., Tischler. 
Heim. F., Schlosser. 
Hennert, P., Mraurer. 
Koch, 23., Maurer. 
Krüger. W.. Schlosser. 
Landeck,H., Visenb.Beamt. 
Lange, H., Lagerist. 
Leopoldt, E.. Kellner. 
Lipke. Cl. Schmied. 
Marx, C., Invalide. 
Matschke, S.. Privatiere. 
Pelz, F„ Klempner. 
Peilß. H.. Schlosser. 
Potasch. O., Schaffner. 
W.. Schlosser. 
Nowe, E., Gasliv. 
Ötutfat. F., Schlosser. 
Sch-ick. 23., Ziminerm. 
SmeSkat, M., Privatier. 
Schwandt. G., Musiker. 
Staugl, I., Schlosser. 
Stegemann,O., Hauswart. 
Dl 
02 Thiemke. A., Klempners 
Wille, M., Ww. 
Wingert, R., Schlosser. 
Ziegler, H., Goloitial* 
wrhdlg. 
G3 E Pfefferkorn,®., Nitter- 
gntSbes. (Außerhalb.) 
V. Henke, 33., Kut,cher. 
Beiuhiu, 23., Grünkram- 
hdlg. 
Deuer, E., Schmied. 
Dreier. I.. Frl. 
Bnchbolz. E., Schuhm. 
Gluöka, F., Schneider. 
Hannemaitn, E., Stener- 
Auffch. 
Hedewig. H., Stellmach. 
Hengsiel. F.. Kellner. 
Holland. O., Schlosser. 
Scittc, H., Kutscher. 
Orlorvöki). F., Bierfahr. 
Pfannkuch. Ä!.. Ww. 
Putzte, I.. Tischler, 
(»mormer, 9i., Mechanik. 
Schröder. H„ Schiffer. 
04 E Piath. P., Gutsbes. 
(Au »e,halb.) 
V. Böseuberg.J., Cigarren- 
fbrk. 
Baatli. H., Werkmstr. 
Boljahu.A., Stein>rucker. 
Bräuu. H., Bers. Iuspeet. 
Darmstädt. L., Schristsetz 
(tzluskc, 'F., Schneider. 
Heinrich, W.. Beamter. 
tenie!, W., Schlosser, 
atterfeld. Tischler. 
Müller, F., Mechanik. 
Növel. 5C, Werlmstr. 
Nolhenburg, W.. Maurer. 
Schur, Ä., Schmied. 
Schrvertfeger.F., E^louial- 
wrhdlg. 
Specht, O., Jimmerm. 
Sperling. F.. Schmied. 
Stark, E.. Maurer. 
Werner, N.. Buchseumach. 
65 ESindel.O.,^'igcnthr'im> 
(Neue Künigstr. äO.) 
V. Morche. K.. Frau. 
Büukrei. A„ Ww. 
Bölmke, 0.. Ericildreh. 
Briihu. F., Eontrolenr. 
Büchner, G.. Schmied. 
Ehadzlik. I.. Kutscher. 
Fiedler, A., Kutscher, 
(^orjant, A., Modelltifchl. 
<5)iibot, F., Schmied. 
Hübiier, P., Schlächter- 
m st r. 
Hültel, O., Deeorat. 
Maler. 
KirchMtltr. R.. Kutscher. 
Kriech. C., Schmied. 
Kumritz. H.. Schlosser. 
Liebig^ N., Bohner. 
Linde. W„ Mctallarb. 
LiitJich, S., Robrleg. 
Maloroski. A.. Ww. 
Mannkopf, K'.,Pantiiienm. 
— H., Töpfer. 
Pelram, £)., Maler. 
Rausch. A.. Mnsiker. 
Newüliusli. W., Schmied. 
Stöbert, K.. Tischler. 
Schulze. (£., Schlosser. 
Sonnemann, M., Bnr. 
Dien. 
Tabor. ls., Frl. 
Werner. E., Kutscher, 
^immermann.J., Kutscher, 
fiti fe. Lindkier, O-, Neulicr. 
(Hirschgarteu.) 
V. Kersleu, E., Ww. 
Bock, A., Ww. 
Dollhardt, 21.. Fuhrt). 
Fischer. 0., Gastw. 
— ll, Monteur. 
Irmisch. H., Techniker. 
Koran, P., t>)rünkramhdlg. 
Lindner, E., Fuluh. 
Müller. E.. Äiechanik. 
iMo'fom, Cbr.. Rentier. 
Schubert, A.. Schlosser. 
Schnlze. W., Sri.uhm. 
67EMetzuer, F.,Korbwrfbrk. 
V. Bogel, E.. Kfm. 
Brasch. C..WaarenhanS.1'. 
— (5.. Frau. T. 
Budrveg, G., Musiker. 
Fechter. M., Ww. 
Gärtner, F.. Werkmstr. 
Hoffmann, N., Schlosser. 
Jhde, A., Fran. • 
Kliem, A., Kutscher. 
Kothe, P., Drechsler. 
Kniuö, E., Tischler. 
Smichinann, A., Äraurer. 
Schulz, A., Schlosser. 
— E., SchuhN'Mstr. 
Werner, (?., W)ü. 
08 E Dorn, N., Ban- 
director. (Rathenower- 
str. 75.) 
V. Heuer, F., Ziegelm. 
Borowski, W., Schlosser. 
Dyderski, L., Sattler. 
GalinSll. Schlosser. 
66 Granatowicz,' I.. Gaftw. 
Hauptmann, K., Stellm. 
Jentsch. Fabrkarb. 
Lück, E., Grnukramhdlg. 
Marker, Fabrkarb. 
Putzte. H., Kutscher. 
Rinke, N., Droschk. Fuhrh. 
9iufche, M.. Fabrkarb. 
Salomon, G., Fabrkarb, 
Schrölter. M., Fabrkarb. 
Schüler, O.. Fabrkarb. 
S.ed'chlag.W., Fabrkark. 
Speer, P., Fabrkarb. 
Sündermann, A., Droschk. 
Fuhrh. 
Szmkdt, H., Tifchlermstr. 
Templin, I., Schlosser, 
^arllie, K.. Tischler. 
69 E Berg. C., Glasmaler, 
l9lr. 49.) 
V. Arnnd'. C.. Schmied. 
Arendt, H., Schutzm. 
Behrenbrucli. F.. Gärtner. 
Bohrn, I., Dreher. 
Briese. K., Maurer. 
Engelbert, H., Werkmstr. 
Oioflnianii, N., Schlosser. 
Kramm, I., Naheriu. 
Larisch, H.. Anschläger. 
Letzin, W., Postbote. 
Oldenburg. A., Tischler, 
riiodriou. E.. .Schlosser. 
Scheirbancr, C.. Tischler. 
Schumann', Th., Milch 
Pächt. 
Steckling, B., Gärtner. 
Stresling. E., Ww. 
W.rltüivSky. Th., Maler- 
instr. 
Wvliiiri't, R., Tischler. 
70 E Dnbner, I.. Ww. 
Brauer. G., Techniker. 
Dietrich, 8l., Ww. 
Dübner, M., Schlosser 
mstr. T. 
Holl, G., Maschinenbaner. 
Kleine. A., Ob. Post.Asfist. 
Koschte, C., Nähmaschiucnl 
theikefbrk. 
Lange, I., Zimmerm. 
Mentzel, A., Ww. 
Terchgräber, W.. Barbier. 
71 E Eckholz, F., Eigelb 
- thum. 
Bonnichsen',A., Crgarrren- 
hdlerin. 
Drake, N., Gastw. 
Dühriug.O.. Motkereibes. 
Jürgens. W., Schlosser. 
Karras, K., Technik. 
Lange. H.. Knt'cher. 
Lawrenz, 23., Schützn:. 
Prelni,H.,Marganilchdlg. 
Schubert. P., Schmied. 
Steinberg, E.. Stnckat. 
Wolff, K„ Tischler. 
72 Erliöper, G., Ltülkereibes. 
(Nr. 7,1) 
Bürger. I., Anfiel). 
Friedrich, O.. Tischler. 
Friese, H.. Metattgieß. 
Fulirmann. K., Klempner. 
Ieremek, F., Plärtanst. 
Jordan. ($., Ww'. 
Kslitior, E., Dreher. 
Klar. E., Monteur. 
Kuhii, H.. Tiichler. 
Merteii, F., Fabrkarb. 
Mrosowsty,A.. Hebamme. 
Oderich. B., Gaftwirlhin. 
PcucvDoif, F., Schur red. 
Sperling, G., Schlosser. 
Stahl, P., Schlosser. 
Sleiner, A.. ^rmmerm. 
Sleiweg. St, Gastw. 
Sterz. A.. Schlosser. 
Süuierhauf. F., Kutscher. 
Tielmaun. P., Schlosser. 
Wcidcmanit,HauSreiniger. 
Zimmerinann, H.,Schuhm. 
73 E Nöper. G., Molkereibcs. 
Etcvlif, H., Nolieriu. 
Drefert. G., Schlosser. 
Grignet, R.. Schmied. 
Günther. Th., Näherin. 
Halonk, E., Schlosser. 
Jeschke. P„ Fabrkarb. 
Kit st. O.. Maler. 
Lob«!)«, M., Kutscher. 
Lutsche, W., Schlvl'ier. 
Müller, (£., Dchlosscr. 
yhunmiut. K., Pferdeb. 
Knt'cher. 
Pörschke, F., Cigarrenm. 
Nüs;mann, H.. Klempner. 
Schacht, O., Nenten- 
cmpsäna. 
Schrammvomcr. F., 
Schmied. 
Schweikert, G.. Kupfer¬ 
schmied. 
Se/ula, I.. Schlosser. 
Sengstock, G., Meuten» 
empfang. 
Siefert, G.. Ksm. 
Sommer, St., Renten- 
empfäng 
Thulke, F., CigarreuhdL. 
Tlmrm, I., Beamter. 
73 Tictze. Cbr., Maurer^ 
Uthke, S., Ww. 
Vogel, H., Schmied. 
74 E Krull, Th., Bädcnnia 
Bastanier. R., Drelicr 
Behrensdorf, A., Moiucur 
• Bernhardt, G., (Schslff,J 
Hofft, M., Ww. 
Schulz. D.. Vw. 
Wagner, E., Dw. 
75 £ Dalloscher. P., ^ 
Beuiich, 91.. Kessclicinitcö. 
Ende, W.,Schnhwrlidlnii. 
Hcise. A., Ww. 
9icuniniui, H.. Eolon-aiiu:, 
Nordt, C.. Schankw 
Stöckmann. £>., Teci'mt. 
Weigt, F., Kutscher. 
Willer, H., Schloncr. 
76 f. st. Hiittciiftr. 1. 
E Bayer, H.. 
ingenienr. 
Bayer. S.. Ww. 
Berg L Co., ©axbciobon* 
hdl. 
Brause, I.. Kfm. 
Gold, F., Hebamme. 
Hammer, S., stfm. 
Hensel. N., Gailw. 
Heuer, ®„ Mechanik. 
Hirsch, H, Beamt. 
K ii oll. M., Meäranif. 
Krüfler & Oberdeck, 
Clgarrenbdlg. 
Kurz, M., Werkmnr. 
Lncht, R., Mechantlcr. 
Müller. P SBeitzcn:- 
schloss. 
Pom, N., Ingen. 
Noliloff, K., Werkmui. 
Slciu, A., Fabrradlidlg. 
Wagner, (?., Kfm. 
■geitner, H., Hansrti.ut. 
Huttenstr. -> 
77 s. a. Hntteustr. 44 
E Koppen. Sipotliclvr. 
(Ctiarlottenbnrg) 
Braun, G.. LedeUik'i^. 
Carl, I.. Büchsenm 
Kappst, P., Wageniiilir. 
9ienmatiu, Ph.. .Mim. 
Nad.;nweit, I., Pin^E 
Beamt. • 
Nippbrrger, O.. Schloücr. 
Skab^, 91.. i}eder//dicj 
Sturz, C., Schlosser. 
78 £ Cül'ii, L., Bcntdiiict. 
lKömginAugustastt 12) 
V.Bethae. L., Schiihmmnr. 
(91t. 80.) 
Birubaum, SB., Tisdilcr. 
Boll brück, H.. OTechitmfvL 
Äormami. C., Gasnv. 
Diecke, R., Maler. 
Hont, G., Zimmerm. 
Kuhking, F., Cigarmi- 
sbrk. 
Lchner, E., Schlosier. 
Pfanner, O., yiidilialt. 
Naddsty, P., Nolrrluicr. 
Schröder, Ll., Schrnl'tr 
Schröter, R.. Kiniriivi. 
Sieg, Ä.. Schlosser 
Sbcoii, H-, Papier 
Wals. H„ Tapezier 
’O £ Cohli, L., Bamiuta 
lKönigin Augustaiu 1-’) 
V.Bethgc.L..Schuhm>!!l'!r. 
ßh\ 80.) 
Bohm, A.. Frau. 
Borowicz. I., DariiNik. 
Arumkncr, L.. .usw 
Döring, I., Gastw 
Grulin, H.. Schlosst. 
Hcise, W.. Portier 
Hönicke, A., .^lempiitr., 
Koch. Zt., yJZnrmoiidilcif. 
Kriißcr, N.. BiidiliiUt. 
Nachtlnann. P.,.Ulcmi»ucr, 
Äeunraun, W., MildiliMj 
Richter, E., Baib.vi 
Satow, H., Schloiier. 
Schnmann, M., Wtt> 
Stahlbcrg, M.. Rolirl^cr. 
Mernicke, 91., (Schlotici. 
80 £ Cohn. L., Baiwuicr. 
(Königin Augusten!-•) 
V.Bethge, L.. Schuliiiuimr 
Aergemann,N., Bmilcctrn 
-Brinkmann, E., Tiidilvt 
Fechner. E., Schrmc-cX 
Gösch, E., Schlosst. 
Hahn, M., Cigatrnilidlg. 
(s. Nachtrag.) 
- Th., Ätalcr. 
LamprcLt. M.. Tapcz. 
Loth, F.. Schlosser 
Lübke, G., Apothckcr 
Äenber. M.. ©dili'iicr. 
Schlresiebt. K.. Sdiloiicr. 
Schubert. P..Steindiiiciel 
Schilmann, M., Schlomr 
Töpfer. N.. Zinrmcliu'lr. 
Nolland, H.. ©chlüpvr. 
Weise, A., Brauer. 
William, B., McdjtirnM 
M £ 3 
(S 
V. rtn 
L'auc 
^itbi 
.VUUIt 
«l-Ull 
\Uctli 
Ä'ieil 
Äülli 
-F. 
Crba 
(rd)lc 
Ici’iK 
Intim 
^ulif 
: t-2 
£ 5t 
s:) £ E 
5ki. 
?\tw 
.Vüfsnt 
VicMf 
Piclsc 
:Ka 
Dti^ai 
Sdiini 
5ri)iici 
, ttl'Ilüf 
6.1a £ 
(iU-i 
V. .Mir 
Bartrft 
(sirtfif. 
flirrn 
('l.L'l', 
fivffmi 
CmiIiii , 
Möma, 
ll'ionv 
Ldikp« 
Srfileu 
Srtirni 
2dm ii 
_ Slcc») 
184 L Mi 
£2fil 
'IM, 
ÜliuVn 
iiiiri 
iWmii 
bivlj 
AUI^Cl 
Fuch^, 
Hfflcu 
iwiri 
Herwig 
Mniil, 
Mttl)i(, 
Sioiipai 
'■l'fil, j 
vsvtli'r, 
1II1IC1 
liebe, 
|f<j £ $ 
,111111 
%m,! 
T;ui>nc 
l'n’billd 
.finniig 
Mlvniid 
Sriia 
4'tntf;, 
5rfuiuii 
TiU'f. Jl 
'Silvv, 
JSG E i 
ntin 
V. »;mi 
?)iidiv. 
AlililifJ! 
Mnit'c, 
Vi'üi, '.i 
'IViiMii' 
iWütfe. 
2dml}, 
Sifii^l 
2uh1cI, 
Zdini 
• E Vlu 
, . «rtUC 
i V. Mnib 
^itbiaii, 
Öahehd 
I MUmcf, 
X'Mu’it, 
| Äamiist’ 
x;uVmi 
-oimic 
E ,|ai 
. l-Ing 
V. 
^oIiiM, 
»öllf, - 
liiiuiti'd 
Hossmai 
Hiillner 
Vaittc, ( 
•'licbcrit 
Sd)uufi' 
E Wn 
. (i"inn 
«Ä.* 
%’tiinch 
Jlnlyivf 
Malzbier-Brauerei Christoph Groterjan, Berlin N. Spcc- {@$0 as^oT-fi
        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.