Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

\ MMKKersK; 
•17 i'oiflt, H. 
1105 3aucrfs,\r.JCln|ttnmciihiil 
Kampf, P, fflro. 
w, R, itfm. 
Mpeinick, ©, Stanrer. 
| gü E ©liefe, äicflcWSef. 
[Sliifirrljaid.) _• 
V. Hti,iöt,S,l>piiT.S<6ntznt 
äliig, (£., GignrroiljMg. 
■jäiicät, <5., Stoimnim, 
Tenlfchmann, St, 'Kfm 
Henichel. J . 
Mobcck,"J, SiitMlnffcr. ' 
itcmpfcr, SB., •ÄöfcljMg: I. «»» 
Köhler, O-, Unchbinier. I ’’Bofc. • ■ 
.mentncr, 91./SZüte:. H Simpson. F.. Drogist, 
ffli'inlc, E„ ©diloncr. - Thnin, H., Ppstbeamt. 
Siii|,nlofi, {?., Sdjsoffet ßiiffitcnifr' 
Uiiiitrfcfir) C-, Tiichler. In- _ rt . '' .. 
IM 5. Meyer, W„ Schlächter ^ 00 E Knnpfer, W., stfm 
nnlr. ■ 1 
äliliiicil, 91., Maurer. 
Krüger 
Kühn,' L.^Privatnr.- 
SJhniM, G, Pos,schaff». 
RöSiirr,' A„ Schutzm. 
Sarcander, O, Slnckat. 
Scholp ßr„ Schneider. 
Schötller, G,"P»flfchaffn. 
Sdiulze, M, Bricflr. 
Schwengbcr, A„ Staffm 
''Boß. ■ ■ -• 
Sülimcrl, ©., Stzncidcr- 
niftr. 
Rmmg, H., Schneider. 
Hepve, 91., Tischler, 
Jtrebä, St., Uhrni. 
Samprechl, W,'Wächter, 
ffialilcr,9t, (£lae.titijrerm. 
fiiti'inci, F, Portier. - 
Schöutaube, S., Schlosser. 
Staub, I, Feile«!,. , 
Stieg,icr, .{■>., Schlosser. 
Öicfliicc, 9l., TtMer. 
Wunderlich, H, Kim. ■ 
Zander,!)!., Bnchhalt. 
[lOO E Schulze, E. S 
JleimerS. (iliaiitoui.) 
, V. Sauer, i!„ Ww. 
Simiiti, F.,. Postbeamt. 
lutii, E, Posibeaintr 
i tiiigel, S„ S3i». 
IWmcr, SB., Sänger, 
ilrill, H, Schlächter. 
Diiraicr, R., PrLgeiiiltr. 
| Schul,e, 53., ©er. Sach- 
vnilanMflcr. : 'j *'■ 
. Starte, M, ftnf)dj,"T.- 
Kiilltitnd)tt(j[t, ff.,' SBiU. 
[ yinimmimiiii, A, Grün 
IiumliMfl. 
loi E '(Im.'ihrr.'W.-, Ma 
1 ichiiiriirluf. T. ' " , 
' iHoMui, t£„ BasjuarB.. 
JCWiVrmnint, Rohr 
icitci. 
.fiiiiiiuiiT, G. Schlosser. 
I Hauer, !>!, Mus. Lehrer 
llaiiimmm, Schuhn, 
I mtii 
I Siliuf, -S, SBlv. . 
I Mai, 31, Schlosser. 
ISiroitn, G, ©oft». 
E. *t filier, A., stfm.l iiuoiffam;  
(,'vuebraljiir. I31d.) 108 E Schädig, ÜB., Eigen 
IV. cd,«seriös,, S8„ Rel- ■ Ihüinniu. ' 
Kni’- , | Embke. Kaff-nbote. 
(’Jir. 88.) 
V. Sieben, St.) Schild'». 
Engel, B., Schlächlernislr. 
Gmolii, P., Biichbnid. 
Hädllch, F., Postschaffn. 
Klall, Postschaffn. > 
Meck, M., Wn>. V 
Müller. G., Schriftse«/ 
»losenfeld. ffi.. Sn,. • 
Schmidt. I.. Schlossers 
Schreiber, B., Lchlosser. 
Schröder,'J.,Bnt'.Vorkleli. 
Lschammer.'Sl., MechMk. 
Wlntzcr, H., Schiihminftr. 
B-ill, L., Privatier. 
Wintter/ eiifc, Destillat. 
Poitschami. 
107 E, Buhi», SS., Eigen- 
■t()üm. 
Bohm, Q. Buchhalt. ' 
«rage», Schlosser. 
Herrmau», E., Slrajjcit 
bahn-Schaffn. 
ItrsiH, F., itfm, 
Locklier, F.: Schlosser. 
Mohnert, R.. Tapcz. 
Otto, St Itürilfiiiuvl,-,,. 
P-rlebei-g, (£., Schlosser. 
Pctccioljii, L.Postbcaint. 
wsifler, H., Saliniirb, 
31idcr, d„ S In Hm. 
Sliiljlf, .6„, Roruicv. 
Sagm, Srijftr. a. D 
Zxwert, St., HaudelSfra». 
.Scharfeiibxrg, G., .Wau 
rer. 
Cch niele, C., Schlächier 
nnlr. 
Schulz, 9(„ Schlosser. 
Sie«. O-, Maler. . 
Siering, 1S„ Mo»tc»r. 
Tarlan, Ö., !tiierucrlri. 
Weslphal, R., Ban», irr 
nehm. 
|.ficri(i, ü„ Schlosser.. , 
litatitiur, 91., Schiixiberiil.1 
l'lolllei, 91., Schuftsetz. 
I'imciiiuiih, C., Schloner. I 
liUmiei, 5, Mus. Lehrer.I 
Ittm, »I, SJjiiljm. 
ISjamiiaiM, E„ Fuhrh. 
I mit, Lf,9f%rm: 
Piotci, in, Coulrol. i 
IS<j)ii%l, ffi., Po7,beamt. 
■ediiiiai'iiiTr, 18., Slcflnr. 
E Schutt, (£., itfm 
flfl'nm, 6, Tapez. 
■wann, äi, Qnftro. 1 
»E’Jlmii, P, Maler.' . , 
ImHIi, a, Cigarre!,arb. 
»i mich, P., OklbjiieB. 
|V>illnii||, ii t WoWcreikf. 
■l'l'IMrfiMA. & il«»t. ... 
Fclche,,hauet,C..Ligarr'en- 
'nmcher. : 
«ciiMt, «..'NSHerin. 
Grenz, B., Postbcamt 
■pmili, 81., Sigarrcum.. 
•VOffiiiniin, ir„ Postbean». 
JUicnt, W., ßuini. 
KoschinSki, -5„ Tischler 
mftr. 
KrauseHl., Bersich. Agent. 
Sole, S(„ AmtSger. Seer. 
Meinicke, (£., Tistzler- 
«illr. ; 
TOfllIcr,-D« äjürf«. 
Schreitet, C., Sinpcriir 
Soyeanr, 91., Leister. 
®., $lo/ierf6rf. 
W»l /L.-Radier ' *- 
112 Hilbner. E., Bnchvr»» 
Kehl, <!!., Penstonair. 
Kortnian», P.,^Sattler. 
•ttiiSfc, 9t.-,-Schncibcnnftr. 
fiwft, ü., Schlosser. 
Scheel, A., Kellner. 
Bogel, P., Steindruik. 
Hirniach, A., Schneider' 
„ mftr. .2 
Steli^ncker. 
U.T E Derein f. d.,Armen. 
V. Brölkiiia, (X., DBtflcuhi. 
a. D. ratterst c_ 141.1 
Fabian. (£., Schuf,rniattt. 
Lenz, 91., Schuiimmflc.. 
Sicfiter, !H,' Ledetznricht. 
Na», F., Postbeamt >>. D 
91 itlif, S.) Magistr.Äriestr 
Schmidt. C„ itiiichs|6lr. 
Schoenbett, 91., tief,reiht. 
Schubert, O.. Sattler. 
Teutsch, H., Schlosser, 
li'l f “ in f. d, Sinnen. 
, V.$Ju.< r, G.. DJbirlciiln. 
(K D. (Stetsnlr. 141.) 
Bchrendt, 91., PoUchaffn. 
Cjti)oil)o,ö.,ih-iiiittitiD5it. 
Egerlaud.G., Srlpmiiid)!. 
Frank, L., Ledern,nhik. 
■yaiiee, E.< Musiker. 
Hans, H., Voitoslhdl. 
ilroljit, R., Schul)in. 
Liitfljorft, 9t., toiischcr. 
Meiiiner, H., Heizer. 
Mctlcr, 91., Goin. Lehrer, 
Otto, H., flmnfeitiuärt. 
ilieifojicifle, O:, Schnhm- 
ittffr: ' 
Schmidt, Drechsler. 
Aiegert, L., Zuschneiderin. 
114n E,Berc!n f. d. Siriiif,,. 
V. yroliim, C., Oberleuln. 
a. D. (9lckerstr. 141.J 
iichpolz, W., jimiHCitii. 
DeleNraUt, I., "Schlösser 
Kulsch, A., Sattler.' 
SageU, W., Kutscher. 
We,»blich, »I., Sattler. 
. Wöllcr, E., Schlosser. 
1114b E_ Bereit, f. d. Anne» 
V. Äirötfiim, G., Dbcrleutii. 
a. D. (Ackersir. 141.) 
Eisernian», O., Briestr. 
Katcher, H„ Schlöffe». 
Mol)m, H„ Pensionair. 
Nenbaner, 91.. Stnttat. 
Rchni, 3., Postschaffn. 
. Rinnet, 91., Magistr. Seer. 
114o E Verein f. 6. Sinnet,. 
V. öiöltina, C., Oberleuln. 
«. D. (Sltferftr. 141.) 
Aland, 9t., Nachtwächt. 
Aoese, G.; Pensioiiair. ‘ 
Drobbe.H., Postli.lfsbole. 
©lauert, I., Pensionair. 
118 Stiilgies, L., Nähen». 
Voigt, 9B„ SDfnitrer. 
SBeiij, (£., Grünkramhblg. 
3risse. L .'Schuhm. • 
119 E Koppe, G., Bier' 
verlaji. T 
Grobe, SJt, Nälierin. 
GLitther, C., Maler. 
Hobnrg. H., Bnchhalt. 
Klein,, P., Werlmstr.' 
May, 6., Söciefir. -' 
9iinfltcr,'3.; Potter! 
- kellcrei. T. ■ • • 
Sandt, SL„SdHici6crnn"ir. 
EchnriX,S., Postbeamt. 
Seilt,i, M., Gürtler. 
Sleincrt, 9., Postillon. 
Wieaard, H., Ob. Telegr. 
Aisist. 
120 E Lichienberg, O., 
Fiichhdl. 
Blcchsch,„idl,J, Post-Assist. 
Ferna», (£., Ob. Teleg». 
Slil'ift. 
Koehe, sy,v. 
Mattica, A., Pinsln,. 
Miltcreit, St, Wni. 
N-lirich, H., Ob. Telegr. 
9l|üft. 
$iu,tief,"16.,'Tischler. . 
Aetzlaff, (5., Lilliogr. 
121 f. a. Bergstr. !13. 
E Strchbloni, ©., Kfm. 
Bach, M.. L>n>. 
SB00(16, 3t, Wm. 
Ü!n|chnia»n,91.,Postbca»lt. 
Eivald, R., Golouial 
wrlidla. . 
Füedländer, S., Beami. 
Grade, H., Monteur. 
Granzow, 91., itfm. 
Joh», 9t, yanftjcamt. 
Lieder, H„ SSiin. 
Werner, P., Eisenb.Sccr. 
Wtebeck, G„ Hütleumstr. 
Bergstr. -> 
BernSttraersix. 
uonmirt. 
schildbach, I.. 'Frl. 
schönseldt. 9t, Gastw. 
Schrocdcr.'A.,RcchtSanw. 
6 Slotsienfteiii, ($., ißeri 
mieüieriit. 
Schaitfchncider, A., 
Schildbach, 
Ech" 
Sch   
Schnitz, <£., Dr., Lolontair. 
Snhr, A., «lifroütlcrin. 
. Tanger, M; Ww. -■ 
Menzlaiv, 9t, iBro,1 ■ 
7 E Itrofrr; SB., Stentiere. 
9lmel„ng, W., Schneider- 
• mftr. 
Breda, B„ oto. Anitsaiiw. 
Bndd», St. u. G„ Lehre¬ 
rinnen. 
Hahn, ©., Metalldrey. 
illieidic, F.. Bnr. Dien. 
Lanbsch, (i|„ itfm. 
Pflng„iacher,9t, Schloffer- 
mstr. 
SchmidtL., Schneidennstr. 
Schnllheisi, B„ Ww. - 
Schumann, O., t- ;Rch. 
äiennit. 
Semnnch, 0., ' ,jl)(ill. 
i'ioile, F., Sd,tu,ii,mftr. 
|8 E 'Luras'sche Grien.. . 
V. Köitig, G, Tiichlermstr. 
Böpuger.L., 'irrinietficriii. 
Braun, G. 9t, Piano- 
magaz. T. 
ji'ömptr, 3S„ Sleiudntck. 
-IjicS, D.. Ww. 
. Weigelt, E., Tapez., 
[0 s. (i. Dcssanerstr. 84. 
E Lneai'schc Trben. 
V. König, G., Tischlermstr 
fl’lr. 8.) 
Keusch, F., Golouial 
mrliMg. 
t <*. r 
Koöling, F.) Bnffelier. 
SW.$cnt6m’flcrftr. 
ÖJnch der Stadt Bern- 
b»rg im Herzogthn», 
Anhalt (24. 1..1844), an 
gelegt »ach der Eröff 
niiiio des Aul,alter 
Bahnhofs. 
ASfattUcher 
£“»«. is'. riäiker. ■- 
E}““1' a , Schul),,,. 
U°le„, v, itut,cher. 
T1161'«»Schaffner. 
Ijcmei, P, Tapez. 
E'“llllll,fl' G, Modistin 
Ei, ,"u: 'v Handelsm, 
Bnriroii, j, Tireclrikd. 
f mjti *' ' 
f ^^l,,ch^lu„,HllUptm. 
UjliihiilinlU.) - 
l?lotb v, Möbelpol 
|?tr''lh SurillmU. 
|if)i»ci.t, x, Ww 
f JM, Locoiuoiivführ. 
f Jittlsboif, ü)i. 
I «,111 
Schteienbei, 
C Ute! 7*) 
aro. 
E& $*ä'' 
«•**.(H, wu;iiiuiivh 
Simat, M>. Näherin. 
Itllvirl), H., Destillat. 
|UÖ geh. j. Slcknstr. 44. 
9lcknstr. 
111 E Bcrei» f. i. Armen. 
V. Bröcklig, G„ Lberleiitn. 
o. D. (Älkerstr. 141.) 
Badnka, G„ Schul,,». • 
Bleun» $., Städt. Ansseh. 
Brau», O., Maler. • - 
«„dach, I.. Technik. 
Ernst, yt, Schlosser. 
Hirl, L,, Frisciirin. 
Koch, I., Tischler." ‘ 
Milhlhausen, G„ Golouial 
wrhdlg. - 
Nienhold/M., Milchhdl 
Schöubeck. W., Tischler. 
Tliinim, 91., Tischler. 
Wolff, A., Schioiier. 
Zierdt,H., PotWachlmstr. 
|ll2 E Verein f. d. Armen. 
^Brickiiig^C., Oberlentn. 
a. D. (91ckerstr. 141.) 
•Biifatf, I., Drechslern, f!r. 
Bodensteiii, H., Schloff^. 
Borchers, k, Poslschaffn. 
Biichhol^E.. Kohlenlidl. 
Fieiig, L.,-Briestr. 
rrid, ,$., Schichtn.- - 
JitcffMij, W.,Tischlcnustr. 
Haberland, ffl., Maurer. 
©runow,i>!.','PostI,ilf«bol'e. 
(ilöiithcr, G., Anschläger, 
tonst, F., Maurer. 
März, G., Kutscher. 
Marx, Schlosser. 
Niehle, SB., Gasaiiznnd. 
Scholz, G., Schlosser. 
Schulze, ,6., Sininimu. 
Bit'iuct, 6., Tischler. 
116. 110 E LazariiS-Kran 
ken- und Diafoniffe» 
6(11,6: ,T. 
V HochbaUm, SS., Pastor. 
• ©cumfc M., Dr.; S|fi|,. 
Arzt. 
«oiiiiin; I.,"Pastor, 
v. Herhberg, G., SrSfi», 
Cbrtit,. • " . 
Kasche.H..I»-.AssiII.Arzt. 
Maas>, B-, Gärtner. 
Marqnark, 9t, Dr., A,stst. 
Arzt. ' 
|U7 E L(izar,i»-Krauken> 
ii. Diafonissen^HanS 
(Nr. 115. 110.) v 
V. Praitfe, P., Schlosser. 
D!afoniffe»>Slal.f.häuSl. 
„Pflege. 
Böhnie, M.,' »1$. Pastor 
Ftitf, G., ehe,». Weber. 
, Scharr, Handelsfra». 
118 ESamemu, 9t,5tfiii.T 
Damerow, 35!., Prodne 
IctllWa. T. 
- SB., Aeniier. 
Diitmann.M., Steindruck. 
Fiebitz, M., Schreiber. 
Haase, P., Näherin. 
Hanckcrt, P., Weiknislr. 
•pciiilj, I., Tischler.' - 
.yockeuholz. I., Lcderarb. 
Klei», L„ Schneidernistr. 
Kttüh. K., Schntzm. ' 
Muschel,'(J., Bahnwächt. 
Margi,ardt.T.,P°stschaffn. 
githrtdrn, E„ Bahubcanst. 
Niejie, .9t, Schneider,,,str. 
SIuHtlanU,'®., Sfraßeitb. 
Schaffn. 
®-t. ©cölbffcr, 
— 38., Tischler. 
Schul«, Ä,. Tischler. -• 
Soimenbnrg,' L., Sch,ihm 
mftr. 
LueaS 
+ 
Deüaiiei' 
Köiliener ; - Sir. 
Lalisch, I., Kfm. 
Liebte. II,.. Buchdruck, 
»(fifjner, H., Gepäckträg 
Schmidt, Ii;., Llthogr. 
Dessauerstr. -> 
10 s. a. Dessauerstr. 8. 
E Joachim, L„ itfm. 
V. Wühler, C., Portier. 
Bremer, M., Ww., Gi 
garrenlidlg. 
tnsung. 9t, ScifcnhMriu. 
chulz, 91., Möbeltran« 
portgesch. 
11E Spelling.C., Bäckmnstr 
Böhm, W„ Schuh»,mstr. 
Helmrich. I., Ww. 
Kiockbnsch, I., Friseur. 
Klaproth, Bnchdntck. 
Lcljumnit, SB., Bnr. Dien. 
— 9t, Hebamme, 
Quast, M., llhrm. 
Splingei, O., Sier 
»lietheri». 
Sleinwand, 9t, Nea.Ratl, 
12 E Richter, G. H., Eise» 
wrhdl. 
Behre,>ds, F., SBto. 
lElißelfe, St, Friseur,». 
Ko»ig, H., Monteur. 
Krämer, B„ ©lasermstr. 
Kilbe; &, Schneidernistr. 
Prcft, O., Schriflsey. 
Slnntm, 91., Tapez. 
Richter, 6, SB». 
Ritter & Schmidt, Droge» 
Giigr. T. 
Schmidt,- G„ Möbelpot 
Tobet, 8r, Schneidernistr/ 
13 E Mehl, 91., Architcct 
Angrick, F„ Kutscher. 
Arwhold, St, Pianohdlg. 
AStanlscher Ptay..->- 
1 geh. zu AStanischer Platz 1. 
2 E Aitfoni, ©..-Slpothek. 
SlrcudS, St., Schrift- u 
flcJIrritt.. i 
9lrcndt, F., itfm. 
Bcbernitz,.«., Packeiträg. 
Blanfenbiirg, 6., Näherin. 
-©roß, I., Friseur!». 
Heller» St, Vorsteherin. 
Hoffmami, P., Ksm 
Noth, N.. Ww. 
Priuk, •&., Giieiifi. S-cr. 
Diitlcr, F., Schuhn,mftr. 
TiSte, L., HanSdie». ■ 
i(ipcceai,ICfflimrU-.. I G«f'öÜoi; @:Söch. 
c T,, 1" t Siicoiuiiiitn, L., Lehrerin 
E 91„l;[iinb, H., Slpo- Eiiafer, A.. Porliersran. 
„idetenbes. T. ’ Gieie, W., Gastwirthin. 
 *’ Haefele, G.. Bnchhdt 
Segqefi, 9t, Fia». 
Hcinitaiin, F., Ob. Post 
Secr. - 
Jtmg, P., Kunstfchloffer. 
Keßler, (£., Lehrerin. ' 
Kiliiick, E., Bantgesch. T. 
Küper, E., Apotheter. 
Lauer, 9t, Schneiderin, 
»lichter, L. asm. 
Schröder, (£., Ingen. 
Schröler, E, Schneiderin. 
14 E Ficke>t,9t) Buchdrücke 
reibef. T. ' • ■ 
V. Linse, G., HanSwart. 
V. Wentzig, G„ Polier. 
Bert B»c. d. Hallefch. 
3ril(|. 
S'erl. Bnr. d. SJünch. 
Neuest Nachr^ ‘ . 
SlStanifche Apothefe T' 
GlanSmitz, P„ Dr., Stadt 
aichivar. 
Ganzer, E., Ww. 
iUemiii, Geh. 9iegistrat. 
fflieiKr, G. H., BerlagS 
bnchhdt T. 
Ncuntaiui,'©,, Rentiere. 
Tarrei), C.,-Ww. 
Thiele, O., 9l»no»e. .Er- 
ped. T. 
t E St. Lucai-Gemeinde 
Hossmann, H., Küster.' 
LueaS-Kirche. 
6 E St. Lncai-Gomeinde. 
Engel, 9t, Kirchendie». 
6 E Sirijer, ©., Kfm. 
.. (Freienwalderslr. 33.) 
V. Diedrich, 5., Schnhm> 
inltr. — --- ~ 
Brosche, St, Maler. 
Hnndrdorfer, O., Äer« 
mietlieri». 
Ket, St, Bennietherin. 
Ncilb»ner, L., Ww. 
Bönier & Herzberg, In 
stall..©efd) T. 
Caner, H., Bildhauer. 
Deutsches Z»cker-Sl)„di> 
tat, ©. »,. b. H. T. 
Die Deittfchc Z»cker>2n> 
dnstrle, Wochenblatt für 
Landwitthfchaft je. T. 
Fahuvd-Exporl,- fleitfchr. 
d. Internat. Fahrrad- 
Jndnstr. 
Graphische Knnstdrnckcrel 
R. Fnchj. T. , - 
Hager, (i„ Vx„ 
Laubrich, ii., Photograph. 
14 Seimmim, ©., -Schuhn, 
mftr. - -. 
LiepmaniiSsoh», L., Ssuti. 
aimrint; Buchhdlg. T 
Lilien, E. St, Slnnftmat. 
9ieinhold, Hemi., Gummi« 
wrsbrk. T. 
Smnlimitz, ^ Bnch 
drnckcrci. T. 
SScreiit der Deutschen 
Aiillcr-Jndnstrie,' Ab. 
iheifiing der Rohzucker 
sabriteu. T. 
15. 16 E Veripg & Wächter, 
Eisen. Ban-Gefellsch. 
V. ^ri6be?09t,riSlchtcr. 
9illgcinciiies Nachrichten 
Bnicau. T. 
SernfiniM, F, Agent. 
©eich. 
Boisselier, SB. I., 
Wollgesch. T. 
SVfcl, E.. Bnffelier. 
Sur. f. .Eisindnngoschntz, 
Tapitaine & ».Hcriling. 
Guno, O., Cigarreuhdla. 
Dahfet, H., üieZicffcuv. T. 
©ühow, P, Buchdruck, 
tt. Hafen, W.,L„hbiin e. 
Pensionat. 
Jmberg, G., Vuchduicke^ 
reibef. 
Kalb, 9t, Buffetier. 
Meyer. G. H, Bert 
Bnchhdla. 
MSfliie,,. §. H.. (Saft». 
Schulz, Ww. 
Schlitze, F.. Kunfigärl». T. 
Wassermann. G., Friseur. 
17 E Böthe, St, Ww. T. 
Bchntc, (?., Zuschneider 
Böthe. G., Bäckerei.- T. 
Bnrthardt, B., Gesinde^ 
Sictmlttlciiu. t 
DobrzhuSft,H., Schneider 
mstr. 
Stand, St., Ww. 
Müller, 91., Rentiere. 
Raaich, A, itmi. 
Schadet O„ Friseur. 
Schmiedet, St,Prinatiere. 
18 i. a. Köthenerftr. 35. 
E ©riebet St., Frau. 
(Klnncwald.) 
V. yoiinS, O. Mater. 
Bartfch, (E., Buchdruck. 
•Bülmer, H., Ww. 
Deutsch . Oftafrifanifche 
Planlagengefellfch. T. 
Förster, O., Bennietherin. 
Giiljahr. St, Ww. 
Haaie, O., Buchbind. 
Ä»Kff!cr,E.,K!gl.Hoffrife»r. 
Stahu, P, Dr., Schr!^ 
steiler. 
Miage, F., Banverwalt. 
— F., Diätar. 
■<- Köthcnerslr. ->• 
|22n.23 ELiuideter,S.,Dltect. 
(.tlötfjcncrfir. 28. U.) 
E Saccrdoti,L.,D!rceU 
V. Ha,inc»,a,iil.G.,Porlier. 
Apolant, e„ Dr,. Spuit. 
Muts), fr Slrzt. T. - 
HV- St- Dr, Electro- 
Chen,. T. • 
Hollaender, &., Drof.. 
Sircet. T. • ' 
.Philharmonie" Saeer- 
döti & Landesc'r'. T. - 
Slcfn’idjcS • Goitfer« 
tmlorium. T. 
24 E de Iä Croir, 
(Hafen-Platz 6.; 
V. Golz, St, Slnfjtriu. 
Albrecht, P, lifchtermflr. 
de Bary, C. Th., Pri- 
paiier. 
Berwing, I., Tischler. 
HooS, <£., Lehrerww. 
Klemme, H., Ww. 
Schröder, C, Gomponist. 
— E., ©es. Lehrerin. 
— 91., uro. Piofessor. 
Spengler, P., Schriftfctz. 
Belliii, F., Dr., pc. Arzt. 
2i, E öc11(i Croir, " 
(Hasen-Platz ö.) 
o[3' M, Näherin. 
(Nr. 24.) • 
Alndi, St, Lehrerww. 
Iahn, E., Butentf. 
Jordan, I., AmtSger. 
Rath. " ^ 
Stettto, O., 9lpothekcr, 
Tillm(um, SB., Buchdruck. 
Ssogri, W, Korbmmftr. 
, SLehrig. L„ Dr. pliil. 
20 f. a. Dcffaucrsir. 9. 
E Silier, L., Rentier. 
(ginm-erstr. 09.) ' 
V. Netzel, St., SS*. 
<Nr. 27.) ,. 
Freiberger, 6.," SBto. 
Haler, 9t, Tolonia'wrhdl. 
Heiden,. E., Berleger. 
— St, Slcdacleur. 
Hcyne. 9t, Ww. 
Klepper, St., Ww. 
Liichmann, E., Ww., Pen¬ 
sionat.- . 
Reinhird, O., SSertr.T. 
Schwarz, L.R, Buchhdlg. 
o.Slrantz,M,Pri »allere. 
Wafaree», F, Schlächter- 
instr. T. 
Dessauerstr. -> 
27 f. a. Dessauerstr. 83.' 
E Guter, L., Rentier. 
(Aiinmcrftr. 99.) • 
V. Netzet M., Wio. 
Haase, L>, Posament* 
wrhdlg. 
Jenfch, 9t, Schau(mitlhitt. 
Kurz. 9t„ Ww. - 
Nein, SB., Slrchilect. 
Stockow, I., Schiihmmstc 
BoelS, A., ' 
19 E Syilta, Th.. Maler. 
(Anficihalh.) 
V. ythioro, F., Schneider- 
mflr. 
Deutsche Banzeitniig (&■ 
nt. b. .6.) 
BSnetcr/G., Schuhnimstr. 
liiiltdidjul), H, Poiiiitf 
u. DymlaS, St, Dr.jur. 
Duwcll, 9t, Schanfw. 
Freund, I., Frau, Pc» 
ji Ollfl t. 
Jürgkiis, Rentiere. 
Kupfe, L., Modistin. 
Sien,er, St, Ww. 
v. Roggenblicke, 3., Ww. 
Schmidcr, St, Ww. 
Tritfchack, St. Bildhauer. 
20 E John, F., flfm. 
Vers?, A., Näherin. 
Diederich, W.< Rentier. 
Äentzfch,C.,©rünIrainhdlg. 
Kngler, ’S., Privat irre? 
Steijer, <£., Priuatiere. " 
Ossikier»SUerciiilgintti"' f. 
Kaniinen - Sicuualtun- 
gen. T E. Scholz, Gom. 
OstNiichf.,E., Mchüfbrk.1'. 
Sperling, 81., Böttcher. 
Je»,,eck, I., JEtjlogt. T. 
21 E Schädel, 9t, Rentier. 
Bastanier, E„ Kunftniat 
Draef, 9t, Portier. 
Glfflff«, G„ Birst Geh. 
Ob. Reg. Rath. 
91amm, 9t, Tapez. 
2ö|ffct L Schädel, Telegr. 
Ungcr, 9t, Stalcr. 
22 E St. LncaS-Gemeinde. 
Elsasscr, F., Prcdiier. - 
MalhiS, Ff, Gonfift, Statt, 
- ». ®. - 
— 6., Dr. jur., 91 '>rcnt. 
Schmidt, F., 6tfjm,.mnflr. 
Zeilvogel/C. Äiichhalk. 
28 E Mohr, 9t, Rentiere. 
V. Hartleb, ®„ Kfm. ‘ " 
BeeStow, SB., Berf. Beami. 
Fabian, 9t, Hauswart. _ 
laltcnthal, 6, Bnchhalt? 
Jotbcl, P. Frl, Pnvat. 
Kuauer.'H, Friseur. 
Krüger, H, stfm. 
Knphal,>Aj, Difeltecken 
Loren,, G, Poliz. Beami. 
"ückarot, E, Kimstiital. 
jchutl, SB, Porzeliaiiarb. 
Senfllebc», D., Ww. 
Weiidland, F., Möbelhdlg. 
Ziüns, 3, Beartt. 
29 E Redlin, I, Maler. T. 
Bolds,W,Lolo»ialwrhdlg. 
u. Dallwitz, E.,Privaticre. 
Fischer, SB., Schneider, 
.vabcliiia»,,, F., g.t. 
schneid. .. .i 
chohensel, A., Ww. 
Jatob. E., Frl. i 
9t, Bnffeii-r. o 
Koch, P, stfm. 
Ncnsohn, 9t, Ww. 
Stil •''fe, G, Schuhn,. 
Prost, 6., Göm,ni|f,oitalc. 
Redlin, SB.,. Beamter, 
9iieger, H, Näherin. 
Schanin, E, Ww. 
Squlz, M, Frl. 
Trautmanii, W, Ww. 
Ilckeil, @, Portier. 
116, E. Baninstr., . . 
Siorrocit, G, $ riefst. 
10 E ffltimm, Th, Buch- . 
druckereibef. T. 
Bohuefeld, 9l, Ww. 
Boule, P, Malerin. 
teierlag, E, Frl. . 
titln,aun, H, Golouial- 
wrhdlg. t 
Krätzmar, S, Frl. ■ 
Lobelh. 91, Milchhdlg. 
Miller. M, Ww. 
, f , Ma&Msho&oäädei&ätäMildebran&sXakaol
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.