Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

BMtr. 
35 — 
Bandelftr. 
Theil/ÜI. 
49 SkaminSki, L-, Bnchhalt. 
Kochan, St, Suffettcr. 
Köhler. F.,Schneidermstl. 
Stoppe, 8., Älcmmicr. 
Loren,, L, Satbtcr.- - 
Marks, W., Maschinist. 
Meimg, 3t, Wertsnhr. 
Mohr, ÜB.; AMr. 
iHictto, E.. M»fik -Hr. 
Schmidt, H./Ärchüect. 
S!°i»cl. I., StcÜm. 
Stranch.F-, Bronzewr.1. 
Soigt, F-, Schnnder. 
60. 61 E St. Paulikirche. 
V. MaW>ardt,H-,Kirchen- 
bieuet. 
St. PaulSkitche. 
Panlltr. -> 
62 s. Pankftr. 29a. 
E Marwih, 3t., Stfm. 
(Paukow.) 
V. Walter, A., Gigarreit« 
fl&triu. 
9llianNachf.K,Mauufae> 
türmt. T. 
Heinze, C„ Hebamme, 
.^enschke, SB., Stellm. 
tettwer, G., Näherin 
(riet, Gerber. 
Dltenbort, P.,' Gastw. T. 
Salm, M„ Näherin, 
inubfiih, E.< Schutzm. 
Walter, M., Eiaatrenhblg. 
63 EHetriuann, A., {Rentier, 
«arz, 55« Renner. 
Eibe. F., ©er. Secr. 
^ai,kuiiewSkpM..Barbicr. 
fitmimmi, M., Fahrrad- 
IiHg. 
Liidtke, O.. Conditor. 
Cimbc, A., Ww. , 
«midi, SS Stfm.’ 
Siolid), A.< Pensionairin. 
Girn nicr, O., Putzhblrin. 
»tijont, L., Brauer. 
54 E Hasser, Banquier, 
(ßaubelftr. ii£) 
VO)erli>it,G.,@attlcrmstr.T. 
Sfnlcr, 'S., Ww. 
Blache, H.. Tischler. 
Slaiifmturg, SB.; Rentier. 
Caopa, E., Schnslsetz. 
Enes, H, HaubelSm. 
Eriiict, F, Kellner. 
Fntsch, SB., Schlosser. 
Heinrich, F., Kfm. 
- W, Ww. 
Stmnpe, 8t., Schnhnimstt. 
j>ielt»g,H., GonbitBcs. T. 
Mloft, H., Briestv. 
Moppe, H., Echüffuer. 
Sortitz, JE., Gerber. 
Sfcljuug,®., Sdjawfpiclritt. 
1l<li)ii8fcrl!S.,91rd)t6mtii).T, 
PeleinbeiskU.Th., @liier. 
Pouipetzlu, 6., Dr, Smiit, 
Muth. T 
Viifi, M., Monteur. 
3l[iiili(jni8ti),aii.,ffiitichctii! 
Sltmiiä, I., Schutz:». 
3l«l)tn, R, Schlosser. 
€4rcit, 8i„ Schlosser, 
l-chulze, F.', Couiorieur. 
Gtlltutü, F., Ww. 
Gtiiiiet, £., Ww. 
Seimig, it„ Maurer. 
Sfujliail, A„ Asm. 
Siu'niS, M., Schlosser. 
Thnich, I., Maler. 
Auch. 91.. Ww.. 
Stn», A, Ww. 
■Mm, H., Lehrerin. 
Weit, K., Former. 
™ E tViSiifcf, 3„ JBaitflefA. 
Ctolsinmcrflt. 113.) 
V. tiinfeliimim, Berti). 
StlcianhcL Nachf. G. & 
3K Meyer, g., Maml- 
’iHiiitror. T. 
JMi'n,®, Grint. Scomi. 
online, 8t., Heizer. 
T°iiach. E., Maler. 
3l|e, E., Ww. 
Hütten, ,6., Ww. 
Sw. ü„ ftfnt. . 
Mrhln, M., Frau. 
M-'I-r, G, Frl. T. 
»wfiim, M., Sänger. 
S(l)mtel, F.. Asm. 
Zchueider, M., Tapez. 
Echwa», 91., Architekt. 
Wi-ie, E., Gonbitor, 
to c”!«6;' H"»dschichm. 
“ E- i'iodinucr, I,, Ksm. 
„(Cnimbntg.) 
v aifci,fer, st, stfm. 
( l'nnlltr. 25.) , „ 
?£<'««. 4, Weinhblg, , 
»Wen S„ Cigarrenfbik. 
I'ltttlliiii.ajl., «nchtct.T. 
«lolimburg. St, ön(t< 
_ toirtlnn. 
‘VE» Egloff, U.. Rfm. , 
B°U^E.,BaubaM.7. 
|6/1'8'. 6ottRhtratl)b(g; 
Uerg %, Kfm. T. 
37 Jetzl-ff, P., Fadrk. T. 
KoSlowSli, 
Lei», ®, Kfm. 
Riffel & Hcrzber», - 
^Samenteitfctt. T. • 
Opplcr,P.,pk.^ ' 
. . .»gen. T. 
Schütze,.E., fiftn. 
Seclhof,. F., Metaltorü* 
Bieth, E.,' @etfenBbtrin.T. 
Wiese-, 8t„ Kfm. T. 
58 E Lelmiami sche Erben. 
Beyer, A., Ww. 
Bork, H., Former. 
Burgwitz, I., Ww. 
Fitsch, 91., S tepper. 
Sage, E., Maler. 
Kuppler, F., 06traftt. 
Mcflin, 91, Gerber. 
Michaelis, R., Cigarren» 
hblg. T. 
Roaler, I., Dreher. 
Salderg, H., Herrengarb- 
hdlg. 
— H., fiffmu, 
Stmibera .iun., H, 
Wäschesbrk. T. 
ZimmennM»,Ose.,Gastw. 
58a E Lchmann'sche Erben. 
AlberS, Drechsler. 
CorS, St., Lehrer. 
Germer, G„ Kassenbeamt. 
Heinrich, 91., Ww., Möbel- 
■ hblg. 
Lei,man», M., Stabt- 
Bau-9lfsift. 
— E.. Fran. 
Siebe, E., Ww.' 
Matihei, 9f„ Lenin. a. D. 
Pose, L.. Ww. 
59 E „Panzer" Akt. ®ef. f. 
Gelbschraul- :c. Indu¬ 
strie. T. 
Bcrtholdt, O., Schleifer. 
GiabowSIi/C., Bötkcher- 
»istr. 
Heringshauseu, F., Stein» 
setz. 
JohuS, S., Frau. 
Junge, Chr., Privatier. 
Klieiermaun, F, Bäcker» 
»istr. 
Klohsc, Th.. Tischler. 
Kühue, G., Mamer. 
Maubel, 6., Ww. , 
Müller, M., MetallarS. 
— 9t„ HmibelSir. 
' Staasch, L., Tischler. 
Sllcint'iat, F„ Dreher. 
Schkiuitz, H., Schlaffer- 
instr. 
Logel, ®., Heilgch. 
WachSu»-.!h, K„ um. Dr. 
Wicchcri, Slntcrmftr.T. 
SBoll:r, G., Gastw. 
60 E Weber'sche Eiben. 
V. Seidel, 81., Gasiw. 
61 E Sitnüev,®., Mauier» 
niftr. 
Slbt, O., Graveur. 
Bloch, M., Färbnci- 
Üliiualiiue. 
Bouak, P., Schlosser. 
tco»cholz,E.,Eijent>>rhbtg. 
Ifitf, (£., Furnier. 
G»tsch>iiidt,P., Schlosser. 
foppe, H., Packer, 
dichter, A., Schmied. 
Lang, Maschtnenb. 
Lauge, A., Borarb. 
Lc»t>, M., Dr., pr. Arzt.'s. 
Siplat, M., Maler. 
iiiioen[tcin,S.,Hebcif)btg.T 
MillerSkowSki,H.,DrechSl. 
Nemitz, SB., Korbn;. 
Schilling, 8t., Beamt. 
Schroeber. St., EiShbl. 
Schütte, M.. Buchhalt. 
Schulz, A., Bierfahr, 
Simon, K., fiinbelim. 
Stahl, R., Eiseitbreher. 
Bpgt, ffl., Heizer, 
fflettbe, A„ Ww. 
61a Baustelle. 
E Eisenb. FiScuS. 
62. 63 E afibetSbotf, e„ 
Zimmerinstr. (Exercier- 
V. Sffi, g., Eiseub. 
- Beamt. 
Beiiber, F., Maurer. 
Blank. <£., Schmicb. 
Brey,' M.. Sutm. 
Büttner,T.,Nsenb.Beamt^ 
Eckhart, H„ Schneider. 
Ehrnianu, B., Dr^pr.Arzt. 
Eiserbeck, Tapez., ■ 
Bnbcrleln, O., Schlosser. 
Geilster, Gebt., . Sarg- 
iiiagaz. T. ' ■ 
CertU, St, Zimmerm. 
Grothe, <£., Stellm. 
Sommer, SB., Jtfm. 
terz,Chei». Waschanst. 
etjtt, H., Bäcker. 
62. 63 Heyn, H., Slabl» 
Hebamme. 
Hoetzler, I., Schirmm. 
KatschinStr, .6., Kfm. 
Krause, I., Böttcher. 
Lernte, L., Schnhmmstr. 
Sübcr,3ba,SSn)chcton{ctt. 
.Manneck/ F., Erim. 
■ Schiitzm. ' 
. Matts; O.. Steppet. 
MartenS, C„ Bjerfahr. 
MourgueS, G., Rechts- 
Sonfutcnt. 
Münzet, F., Omnib. 
Schaffn. 
Otthof, SB., Mater. 58er» 
walt. 
Pärchen, W., Schuhm. 
Philippe, G„ Brauer. 
Pitschmanii, C., Maurer. 
Potthasi.H., Schlosser. 
Richter, R., Kfm. 
Schach. SS.. Buchhalt. 
Schleift, P., Schlosser. 
Schmidt, G., Maler. 
SpröbowSky,ü!.,Gigarrcu- 
hblg. T. 
Strakburger, H., Eifeub. 
Schaff». . 
, Sirautz, M.. Tischlermstr. 
Thalwitzer, R., Tapez. 
Theuer, H., Rentier. 
Thoin, H., Magiftr.Beamt. 
Webers, 9t, 5lfm. 
Wcndt, F., Sattler. 
Wenkel, G„ Zimmcrni. 
Wilhelm, G.> Tischler. 
- F., Vorarb.- 
SBinter, F., Kfm. 
. Wittkowiki, G„ Zimmerm. 
ZwirbIatt,.Ch., Gastw. 
64 E Gonrad, O-, Geifni» 
fürs. T. 
ieck, E-, Hittfbrk. - 
65 E Zimniennann, £)., 
Gastw. (31t. 88.) • 
Banduhn, ,6., Schirrmstr. 
Becker, 9)1., Ww. 
Berthold, R.. Stellm. 
Block, ,tz., Malermstr. 
Vomack, W., Könnet. 
Bteege, SB., Töpfer, 
ffisdjcr, A., Ww. 
George, 9t, Juwelier. 
Glöckner, Th., Rentier. 
Hafte, M., Frl. 
.gallisch, F.. Maurer. 
Kaye, C., Ziiniuktni. 
KlauSke, SB., Maurer. 
Komossa, I., Maurer. 
Krüger, 9t, Maurer. 
Lehmann, H., Schlosser. 
Scotj, Gebr.Hetreii-Artik.- 
Bazar Norden. T. 
Mactz, S„ Ww., Photoar. 
Sltet. 
Masche, St., Kajfirct. 
Me»et, O„ Tischler. 
'Müller, F., Schlosser. 
Plos!, N.. ilfm. 
Schelf, O., Postschaffu. 
Schulze, 91., Drechsler. 
Scljler, 3)1., Privatiere. 
Beuzke, F., Schncibermftr. 
Werner, G., Hotelbcf. 
Zemami, SB., Gürtler. 
66 E RcjewSke, E., Möbel- 
fbrk. T. 
Villa», L,, Pol. Wacht« 
mftr. ■ • 
Bock, 9t., Kutscher. 
Kamam, H„ Mamerpol. 
Keilet Ww. 
itiitzitcr, G., Jnaeu. 
Loreuz, St., Näherin. 
Schabe, St., Tischler. 
Schmidt, P., Rentier. 
Sticket, A., Lackircr. 
67 E Gregor»,, ffl„ fficit. 
®lrttt.(.6oififir.21-24.) 
V. Peise, 9t, Manrcipol. 
Bert. Uiisall-Stat. XVJ1 
SBoblacnbct, L., Rentier, 
Gocrt & Co., P., Wein- 
handlg. 
F»»i, H„ Gährsührer. 
Hehlte, A., Wachtmstr. 
Jacobs, 81., Schlosser, 
itöliu, W„ Stickereiaesch. 
Kricnelte,E„aerichtt.Sach- 
vKständ. T. 
Bocfcr & Wotff, Cigatren- 
hdlg. T. 
Malitz.M..Magistr.Beamt. 
Maychrzak, P., Itfm. 
Nenmaim, Geschw., Spiel» 
>?rhdl. 
Niemann, Kfm. . > 
Orliu, O., Marine Ob. 
Jngui. 
Reetz, R.. Kfm. 
Siel-, ®„ toomt. 
ötöfeier, A., Dr., pr. Arzt. 
Schnorr, M., Baibier. 
Schnitz, E., Brauerei» 
Direkt. 
67 Schulz, I., Frau. 
Schulze-Beltrup, SB.. Dr„ 
. Oberlchr. . 
Seibel, I., Werlführ. 
Siedschla», I., Lehrer. 
Sielaff, S...Milchhbt. 
SlwirtzynSli, St., Heil 
fleh. 
Vogel, H., Oeconom. 
‘ Hochftt. -> 
Humboldthain. -> 
Ringbahn. -> 
sw. Bahnhofstr. 
Nach betn An halt er 
Bahnhof (22. 5. 1847) 
benannt. 
■ 6i65netetgeritt. 
Anlialtcr g ^ SBnfinfiot 
Schönebergerftr. -> 
1 s. ». Sd)5uc6ct(tcritr. 30. 
E Krüger, G., Rentier. 
(Grnnewald.) 
V. Marsch, G.. Schichtn. 
Sfrenbt, D., Ww. 
ClubiuS, St., Biichhbt 
Hartmauu, 91., yinimer» 
»eniiicliicrin. 
Herrhvlz, F.. Kvhlenhdt. 
Richter, 9t, Putzmacherin. 
Rintert, G., Ziiiiinerver» 
unetherin. , 
Aiaancr.M.,Pciisionairiii. 
2 E Waltat, M., Rentiere. 
Berget, C., Kohleuhbt. 
Döhter, 9t, Packetträg. 
Glöckner, G., Manier. 
Grnbett, M., Buchhatt. 
Lehmann, I., Waschfr. 
Mnllet-Kyplc, G., Ober¬ 
stabsarzt a. D. 
Pöble, M.. Ww. 
Ritter, O-, Pferbehblg. 
Rieiike.G.,Wirthschaften». 
Eoetit, St., Wäschnin. 
Rothe, SB., Gasiw. 
Schäfer, G„ Buchhalt. 
Schmidt, SB., Ww. 
Steinhagen, F-, Schmicbc 
ntstr. 
Suter, 9t., Tischlermstr. 
Boigt, 9t, Ww. 
WeSke, SB., Ww. 
2a E FiScuS. 
Kaisert. Postamt 11. T. 
Packet > Ami. deS Post 
amtS 11. 
Bez. RechiiuiigSfielle f. 
Poftanwrisuiige». T. 
Driickiacheii-Laaer. T. 
P^thilfSbotcn-Annahme. 
Nenten-RechiinnaSltelle. T. 
Strenz, I., Postschaffu. 
-<- Anhaltet Bahnhof. -> 
3 E QnassowSkii'fche Erben. 
V. Hahn, M., vw. GutS> 
bcs. 
Brief» n. Geib-9lbsert. 
Hauptkassi b. Postamts 11. 
Kais. Postamt 11. T. 
Sarlfd), F., Tafeldeck. 
Damuh, A. G., 9lrchitect. 
Gütz, H., Beamt. 
Köhler, H, Gastw. 
Liebetritth, M., Frau. 
Rechlitz, C., Fabrtarb. 
Roseuthal, I.. iköchin. 
Weber, G., Maler. 
4 E Bongü, Geschw. 
V. fflonjÄ, E„ Frl. 
FaltinowSki, 91., Ww. 
Srifck), I., Sibriftsetz. 
nitttolb, B., Plätterin. 
Jaeger, F., Ww. 
Kittel, F., Postillon. 
Kühl, W., Bankbeamt. 
Pösch, F.. Kohleuhdlg. 
Rettig, 8t„ Hanbelim. 
fftünget, C., Postschaffu. 
Tautrat, T., Poltillon. 
Werner, P., Ww. 
5 f. a. Schönebergerftr. 81. 
E Massei. 9t., Frau. 
E gitlle, I., grau. 
Berl. Patent-Bureau. 
Billina, L., Schncibermftr. 
66ctth, ffi. B„ Pateuianw. 
Kunze, M., Ww. 
Lorenz, St., Ww. 
Poeschl, H.. Schrisistell. 
Wieczoreck, I., Zimmerm. 
Schöiiebergersrr. 
0. Balten-Platz. 
NW. Bandelftr. 
Gruft ». Baudel, Bilb 
hau er, Schöpfer be8 
ArmininL - Denkmals 
auf ber Grolenbnrg, 
geb. 17.5.1800,125.9.1876. 
'imirmitr. 
Dretisestr. 
Birken- ? •! Sir. 
Thurmstr. -> 
E Jacobsohn, I., Kfm. 
(Thunnstr. 16.) 
FiichS, H., Gastw. 
Mahr. £>., Maschinist. 
GeerdS, L., Ww. 
Halzeubach, P„ Schiistsetz. 
HUler. G„ Diener. 
Löfflet, G„ Frau, Tapez. T. 
Parfchau, H, Schlächtet- 
mttr. 
Petfchelt, H., Betr. Seer. 
Preiitz, M., Ww. 
Nöthig, I., Ww. 
Schleiener, 81., Ww. 
Schmidt, H., Dachdeck. 
Schiader, S., Ww. 
Schnitze, I., Galanterie» 
wrhdlg. 
Sicmfcn, D„ Modistin. 
Sipplt), G., Reisend. 
Weniger, E., Ww. 
SielinSki), M., Schuhm. 
simmenimini, 9t, Ww. 
E Dlutigc, G„ Lehrer. 
Doisow, M.. Privatiere. 
teidroSka. M., Schlosser, 
öllner. G„ Privatiere. 
Laue, F„ slolilenhblg. 
Muck, 6„ Grninschbl. 
PeicrSdorsf, 9t, Teeret. 
Stein fingen, F., Pol. 
Beamt. 
Teilet, L„ 06. Telegr. 
Assist. 
Tschitnet, H„ Schuhnimstt. 
llktotu, W., Plättaust. 
Wilde, G., Haiibschudsbtl. 
E Lehrend«, $., Motte» 
reibes. 
Compaiih, E.,' Klipsen 
schmied. 
GraminSki, G., Brauer. 
Ärohi»a»n,F.,Bankbeamt. 
Kassnbbe, F.. Drosch,. 
Skuisch. 
Stiel)«, Ww. 
Kölluer, C., Geldbrieftr. 
Lehiilanu, G., Ww. 
Müller, M., Bote. 
faiili, G., Schutz«. 
urpS, 9t, Ww. 
Slotoff, H., Packer. 
Sasse, F., i)|u. Gel 
Stanzt Borst. 
Schulz, O., Bricfträg. 
— W., Kfm. 
Seclbinber, H., W«. 
Stahl, H., Kutscher. 
Standtke, W.< Bierfahr. 
St«st»owSI!,R., Haushielt. 
Strozeti, St., Kutscher. 
Snhr, M., Plätterin, 
laute, O., StnaBenconfett. 
E Fangauf, Th., Gigenth. 
Berlin, G„ Maurer. 
Saufet, E., Jnsiieet. 
Grübet. P., Postschaffn. 
Herdemertia, H., Post¬ 
schaffn. ' 
fflibing, St., Modistin. 
Sieglet, St., Ww. 
Stoppe, R.. Steinmetz. 
Korth, O., Ww. 
Lanalarl, A., Stammet. 
•bleu.1 
M°rtfchink,M..MilÄdlg. 
Mayetheine, M.,Madistitt. 
SZennmnti; M., Näherin. 
Petermann, E.,.Schützt». 
Philipp, P., Schmied. 
PrikowSky, 9t., Kutscher. 
Schirrmelitcr, G., Bäcker. 
Schuttz.'Mw. 
4 Seliger, C., Schutzm. 
Ulecht,Schlächtermftr. 
Weise, M., Schneider. 
5 E Schnelle, F., Rentier. 
Adelbcra. 91., Reg. Secr. 
Antet Nachf., F., fleber 
hblg. • 
Bachman», A.n.G.,Geschw. 
Bendix, Th.. Schnhm. 
Böttcher, W., Maurer." 
Gotz, G., Schtefetdeck. 
Grotze, Ä., Ww. 
Stuauer, I., Lehrer. 
Kühne, 9t, Buchhalt. 
Liebe, G., Obersiebex. 
Nürnberg, I., Prop. St. 
Secr. 
Pagel, F., Stanzt Rath. 
PankowM.,Liaarrenhd' 
Schräger, I., Schichtn. 
Schutz, F., Pol.Wachtmstr. 
Stief, I., Gärtner. 
6 E Wecse, G., Fit 
V. Lorenz, M., Kfm. 
Balzet, 9t, Bahnbeamt 
Dummel, G„ Maurer. 
Ewe, R., Lutscher. 
Henipet, .6, Tischler. 
Jllhardt, I., Schoffermftr. 
Stcopf, A., Goiibucteur. 
Liibiuhn, SB., Controt 
Naht, O., ©es. Aufs. 
Ortmann, H., SB tu. 
Piuich, I., Papiethdt 
Rasch, W., Postschaffn. 
Schneider, M., Techniker. 
Thiede, SB., Ww. ' 
Wenbenbnra,' St., Frl. 
Wille, St., Garborobiere. 
Wittchen, P., Schneiber- 
mitc. 
WittkowSk!,J., Droschken- 
bei. 
Wojckzak, M„ Kutscher. 
Woschmeba,' 91., Schttei» 
beriit. 
Zehe. H„ Secret. 
»iun, H., Fuhrh. 
E Kliiikwitz, W., Rentier. 
V. Stacznmref, Th., Arbeit. 
Behte, 9t, Billetschaffn. 
Dalli« er, T.. Controleur. 
Duby, P, Schützn,. 
Gichberg, G., Stanzt Rath. 
Gatline!, ©., Stfi«. 
Gtapiak, I.. Käsesbtk. 
Heiner, £., Schnhmmstr. 
Helbig, G., Ww. 
Hidde, ,9t, Borkosthdla. 
Hoffutau«, F., Ger. Be¬ 
amt. 
Stunbl, H., Postschaffn. 
Leyer, L., Äw. 
Michel, G., penf. Schnhm. 
Paasch, M., Ww. 
Pfeifer, 91., Kellner. 
Pobjjiiu, A., Ob. Telegr. 
Schmttgcc, M., Ww. 
Schraiiim, G„ Äef.Anffeh. 
Schröder, W., Schutzm. 
Schulze, M., Ww. 
Schwebet, H., Letzter. 
Seybel, W., Brieftr. 
Sichmanii, 9t, Plätterin. 
Tietz, ß)., Milit. Anwärt. 
Wallet, F., Sattler. 
8 E Radtke, F., Gigenth. 
Adaui,J.,Lolonialwthdtg. 
Albrecht, St., Pol. Secr. 
Ast, 81., Ger. Beamt. 
Geister, R., Opetat. 
Dienet. 
Griep.F., GifeiiB, Schaffn. 
Hehmaim, M., Schneidet 
Art». 
Hintze, 21., Rentier. 
Stapala, P„ Näherin. 
Stnoll, .6., Tapezmstr. 
il’rim, 91., Gifciti). Beamt 
Loth. 9t, Ww. 
Luttcr, 0„ Maschineub. 
Melchior, P., MnsenmS 
beamt. 
Niedrich, F., Maurer. 
Noack, F., Manrerpol. 
Otto, H. Pförtner. 
Radtke, P., Lehrer. 
SchidlowSki, 91., Schtttzm. 
Schmidt, M., Lobemstr.' 
Schröber, ffi„ Stutfcher. 
Stabenow,9l.,Schneiberi». 
Tausch, H., Gefangn. 9luf> 
Unkrött, M.. Ww. 
Weick-ti, M., Ww. 
Winktey <&:, Bankbeamt. 
Wittbuhn, H., Penstonalr. 
9 E Maubel, A., Photagt. 
Beck, F., Former. 
Dochhotu, H., Meier. 
toppe, 9t, /.(nlfcher. 
nmiiiSkl), A., Schneider. 
Lernte, Milchhdtrin. 
Liebenow, St., Schneide» 
tin. 
Lorenz, Th., Stoischer. 
Newiget, M., Ww. 
9 OchS, M.. Modistin. 
Sachs, 9t, Mater. 
Schatkowrki, M., Näherin. 
Eqnltz.K., Panieffelhblg. 
Wicht, F., Waschanst. 
10 s. a. Dreysestr^Ur 
EFalkenhagen,H., Eigen» 
tfinm. 
V Hesse, 9t, Krau. 
Bacher, I., SBo. 
Donike, £, Gefangn. 9Titf» 
seh. 
Fischer, M., Ww. 
Latroit, O., Dr. phil 
Peest, A., Gastw. 
©djmcrbcm, G„ Lehrer. 
Stenzel, G., Kutscher. 
-4r Dreysestr. ->• 
11 f. a. Dreysestr. 10. 
E Srcboro, P., Stanzlist. 
Starts;, G.. Slot. Assist. 
Bölich, O., Stanzt Die». 
Griefe, F., Stutfcher. 
tarrich, 91., Ww. 
oitke,®., Colonialwrhdtg. 
Maelget, G., Stfm. T. 
Nieaiich, P., Reichn«. 
Rache, H., des. Auffeh. 
Schielte, (£., Comptoirist. 
12 E ©euerin, G., Ob. Post- 
Secr.' 
@olo, M., Plätterin. 
Sooft, I., Rentiere. 
Joiwig, I., Ob. Telegr. 
Secr. 
Lohnerl, 9l., Gorrector. 
Palm,' A., Schuhm. 
Pfefferkorn, P., Bur.Assist. 
Rane, D.. SBto. ' 
Schulz, A., Controleur.. 
— 8t, Schiteiberiu. 
Steiubach, F., Agentur. T. 
BiiitcImaiiii,SB.,' 
Schneiderin. 
13 E llllcich, M„ Ww. 
Sttmmi, P., Glaser. 
Ditschun, F„ Seifenhdlg. 
Ott-n, H., Stanzt Dien. 
8ta.joro,.SB., Schutzm. 
Schalte, A., Beamt. 
Schlage, H., Tapez. 
Schöuseld, St., Schneider. 
Schröder, 9t„ Ww. 
Weslphal, A., Handclöm. 
Ziezenhagen, A., Schuhm- 
inftt. 
14 EFromfclieb,®., Frau. 
(Aiisjerhatb.) 
Altmann, C., Penstonalr. 
Brietzke, S., Ww. 
Bült, H., Pferdeb. Kittich. 
Gltmmtn, G„ Schneider» 
mftr. 
Galoff, E., Obsthdlrin. 
Fischet, H., Etat. Asstst. 
Haselan, A., Stfm. 
Krause, H., Haudelim. 
Kiihnle, SB., Inspect. 
Ladwig, H., Stutfcher. 
Levy, S., Priontiere. 
LeÄnSIy', A., Privatiere. 
Mohring, M„ Prioatiere. 
Otto, G., Minisiet.Beamt. 
Paverow, L.. Inspect 
Scheibiitg, M., Telegra- 
Schöuemaim, L., Pri- 
palicte. >./ 
Sihwaab, M., Ww. 
Sindemtann, B., Schnhm. 
Strcmpel, 9t, Penstonair. 
Stiimfc, M., Schlosser. 
Wandreti, ®., Gifenb. 
Beamt. 
16 E BerendtS,®., Tifchler- 
»tftr. 
Berget, F., Schaffner. 
Breiinicke, H„ Ww. 
Feibicke, H., Maurer. 
Gr»uuack,H., Goiiiroteut. 
sein, R., Maurer, 
iminich, A., Mobislin.- 
Knopfel, G., Breimmat» 
hdtg. 
Straft, W„ Zimmern,. 
Künemuud, H., Stfm. 
Socf/ P., Echnhm. 
Machill, F., Schnhm. 
Oldenburg, E., Fahrrad» 
Spanner. 
Reichert, ®„ Penfiottair. 
Schünemann, I., Post» 
Ziitfet, ffl., Ftieseut. 
16 E Wolfsohn, J.,Agentr. 
mirlettilr. 59.)' 
V. Doffow, ffl., Schneider- 
mstr. 
Berg, A., Rohrleg, 
CaSpar, @„ Gastw. 
Degenhardt, F., Schuhm- 
mftr. 
Drewianka, I., Schuhm., 
Heidelmann,9t,Zuschneid. 
»Sticke, A., Frau. 
Stlofe, Ch., SEÖlo. ' 
Kauft MiläeTbrand9» Schol£ölädeakau£tl£ildebr&iidfs3Räka6$
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.