Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

JPPt., Theil 
Badstr. 
• N. Badstr. 
Nach dem iuiJahre 1701 
n'.'Äöitig Friedrich 
entdeckten, zu Ebren 
der Königi« Luise 
t. Jahre 1798 benannten 
„Lnisenbad"- 
Humboldt» 
Hain 
Hochstr. 
. Grünthaler 
Str. 8 
Skttlncrg 
mr 
Prinzen- 5 
mücT 
Die Bad- 
Ontnnicjlt-. 
a Pankstr. 
: Bnltmanll- 
' Str. 
: gkdpUiSltt 
Är. Pauke 
. Ufreftr. 
Ringbahn. ->• 
1—i .Vahuhc 
Brunnen. > 
, E Eifdib. |yiScii8. 
Elsenb. Betr. Bert. 
meiftcrcl Gefundbriiu 
«tu. T. 
. Seift, g.,.0jtfto. T. 
k E Wellanllche Erben. 
V. Held. F„ «aftw. 
Bnchert, H, Fabrk. 
Kauifiiß, Ä, Kochftan. 
Lehman», Goiibitor. 
PoM». G„ Tischler, 
tz E Wollanksche Erben. 
V Kühl. C, Abbruch' 
untemehm. T. 
7. 8 Stetnmetzplatz. 
E Aollanklche Erben. 
Oeffentl. Feuermelder. 
Buchert, ,6., Eigatrciifbrf 
Hopp-, A, Nui  
Slrfchiivt & 6o ,' H" 
Grabdenkmalfbrk. T. 
Behmstr. ->■ 
«6 E Danuer'sche Erben. 
• V. Danner, R„ Astn. 
Bosch, A, Musiker. 
Braub, E, Schlosser. 
Duschet, E.. Schuhm. 
:r, E., Maler. 
Freimnnd, I., Schneider 
mstr. 
Seite, H, Bahnbcamt. 
Lieb!', R, Fiihch. 
Machleit, H, Tischlermstr 
Meiner, O, Betgolder. 
Neun, 8L, jienf. Posl- 
Beamt. 
Oldenburg, A., Holz. 
hbtnn. 
Orth. C, Gastw. 
Recklebeu, St., Fuhrh. 
Reichert, O, Kasseubote. 
Rheine, SB., Tischlermstr. 
Schumann, I., Siöbtlpol. 
Steppke, 8, Fuhrh. 
Stiefel, I., Lackirerei. 
Troll, R.. 5Bro. 
8b E Riebel, A, Rentiere 
»endix. P. Schlosser. 
Göricke, W, Malermstr. 
HartmiM», 8tr Bnch- 
druckereibes. T 
steift, M., Handelrfr. 
Älcnic, Schli-sser. 
Lau, Fuhrh 
fieni), F., Buchdruck. 
Manlhardt, F., Gast». 
Opitz, 8., Wwe. 
Sotelif», A„ Mw. 
RUM, P, asm. T. 
— & ©oft«, I, Bier- 
- Bi'OÜPI. T. 
.Rogozinrkt, 8., Ww. 
Rüget. 8., Kutscher. 
Echllchtiug, I., Babnarb. 
Echmäke, G, Schuhm. 
Schuster. Aw. 
Stolle, F, Schlosser. 
lUtet, B, Schmied. 
Better, M„ Stickerin. 
8 E Erpel, 88., Kfm. 
E Meseützw, S., Itfm. 
(SBirfeuftr. 28.) 
V'ficgmöflct & Melier, 
Brauerei. T. 
Duckert, P., Bankbeamt. 
9 Gröhl, I., Fahrradhdlg. 
Heynmöller, SB., Brauc> 
reibes. T 
Jänisch, ©., Lehrer. 
Jlnitzky, 3t., Lehrer. 
Kühlewind, R., Obsthdlg. 
Meyer, E, Ksm. 
Thulmann, K, S'>tirfat. 
- 'Wtller, P, Srtmcriibcs.T. 
10 s. a.'0räntf)(ilcr]'tr. 8.4, 
'E Stadt Berlin. 
V.SemmerlingL,Gastw.1'. 
Marltballe Lll. 
Kienfcherff, H., Cigarren 
hdlg. 
Beuger, M, BuÄa». 
Lernn, L., Bnchhalt. 
Schmidt, C. Musiker. 
Volkmann, H.,Se>leruistr. 
Watdow, 6i„ Sricftr. ‘ 
10a E Stadt Berlin. 
V Hei»niertina.H, Sastro 
(Ärnnthaleritr. 8. 4) 
Diednch. K„ Schlosser. 
Grothe, H, Ww. 
tancke, C, Fabrk. T. 
rüg er. L., Schlosser. 
Pardehke, F., Lehrer. , 
Pöplow, L., Brodfbrttin. 
Eteii-el, B, Kutscher. 
Baiibamme, A„ Schmikw. 
11 E Apt, 3t., Äpothekep. 
Bef. T. 
Bniiincu-Apothekr. T. 
ffibel, F., Beamt. 
Hcmpcl, P, Bantgesch.'s. 
Riebel, O., Rentier. 
Willi. R„ Boriofthdla. 
12 E Bartcls, C., Reptier. 
Setter, H., ©tuctat. . 
Beliug, H., Weinydlg. 
Crauz, D., ~ '' 
Enacwicht, 
drall fitf. 
Äcngter, P., SQIujticnljbl. 
Genath, 9t., Gasanst. 
Beamt. 
Gerhardt, A., Schlosser. 
Hoppe, A., Holzhdl. 
Kahl, R., KargemitefjMg. 
Lehmaiin, Th.. Kassirer. 
Mischte, I., jkntscher. 
Neu, ,6., Maaistr. Seer. 
OuiUschau, F., Former. 
Schaffs, O, Peustonair. 
Tenipich, 6-, Maler. 
Warner, R., Confitüre». 
Zinimernian», C, Z>m 
metnu 
13 f. n. Gtünthalorstr. 1. 
E d. Puttkaiucr, L., Frau 
@m. Stilln, G{t. (fflott- 
kcftr.4) 
V. Sasse, F., Schntzm. 
Buchholz, 33, Schntzm. 
ßcifingci, B., Posament. 
PeterS, K., Maurer. 
Riete, SB., Schirnikbrk. 
Rosenbaum, Th., Dr., pr. 
Arzt. T. 
Schmidt, O., Pol.Macht 
mstr. 
Schiöter, P., Bäckermstr. 
Schultze, A, Schristsetz. 
Schulze, H.. Schntzm. 
-<- Grünthalersir. -> 
14 s. 6. Grünthalersir. 68. 
E Eichler, 38. H.. Fabrk. 
Becherer, 6., Rentiere. 
Belcholz, A., Ww. 
Bmidt, H., Uhu». 
Dentkchland,A.,Maiiiifact< 
wrhdlg. 
Destillat. T. 
Loefchke, Steindnick. 
Niese, <8., Kfm. 
Schulz, SS., Zimmerpol. 
Scljert, St., Maurer. 
Spat, R., Former. 
Treptow, 81., Handschuh- 
hdlg. 
Bailentin & Co., Butter- 
hdl. T. 
15 E Becker, M., Juwelier. 
Block, £)., Ger. Beamt. 
Dabbert, £., Maler. 
Froese, A.. Tischler. 
Kuchs, A., Schiächlermslr. 
»cmlet, I, Maler. 
Haierland, B., Ww. 
Holz, I., Schlosser. 
Rücksort, A., Schlosser. 
Schwarzmann, 6„ 
Straßenb. Schaffn. 
Tauschwitz. A., Ww. 
Treptow, 8„ Ksm. 
16a E Eisenb. FIScuS. 
V Ballschmieder.N,Bastw. 
(Nr. 10J 
Finaler, P., ©Seiltet. 
16 E B-illschu-ieder, Si.'f 
Beling, 6., Weingrotz- 
hdlg. 
— H., Rentiere. 
16 Blume, F„ Mus. Lehrer. 
Bredseidt, SB., Buchhalt. 
Dekoeper, H., Kfm. 
Jacobowch, Ksm.' 
LewiuSti, A» Waaren- 
Hans. T. 
Müller, SB., itfut. 
Weber, M..-D6. Ingen. 
Weaener, L., Juspect. 
17 E Schallaoiach, I, Kfm. 
, (Gr. Franlsiirterstr. 83.) 
V. Milducr. SB, Arbeit 
Beck, K, Handschubi». 
Bindrich. £)., ^Schlächter. 
Buttermilch, SB, Dr, pi. 
Arzt. T. 
— S„ Lehrer emer. 
Fciwlcr, 8t, Nähenu. 
frischer, A., Gummiarb. 
tucricm, A., Sattler, 
ermer, ®., Schlosser. 
Sausen, P., Tischler. 
Hermidorff, L., Töpfer, 
mstr. 
Kaniinrl», P., Werkmstr. 
' Löwciistem, B., Hcrrcu. 
garderobenhdla. 
Plaih, A.. ©chlotl«. 
Prängei H., Zimmenn. 
Nieder, (f„ Schneider. 
Schmier, 6., Getonial» 
wrydlg." 
-<r Stettinerstr, -> 
18 j. a. Stettinerstr. 63. 
E Graefe, L-, CigctüijSm, 
Andnhky, Th., Cigarren, 
hdl. 
Bergen W. Maurer. 
Jhle, W.Magistr. Beamt. 
ÄaifeiS Kaffccgcsch., ©. m. 
b. H. 
Opet, £., Dr, Arzt. T. 
Schmidt, 3R.i Barmcr. 
Staberock^H., Schankw. T 
Voiat, Th, flsra. 
— E.» 2Btu. 
10 E Sch>rm.J., Gastwirthinn 
AnzeleiiiSIi.P, Coloniab 
Jaeo?owitz, I, Kleiber. 
20 E !§!eycr, 6., Rathö 
zimmermstr. (Hochstr. 
29a) 
V. KtostzYnski,J., Schuhm. 
Behling, O., Näh,nasch. 
Verk. 
Degiier, SB., Tischler, 
.^opfcr, J„ ^hrradfbrk. 
Nebelliia, A-, Stickerin. 
Singer Co. Nähmaschinen 
Act. Ges. 
Stein, D., Landelrm. 
Steir, E., Näheriu. 
VortbauS. P., Gastw. 
21 E Schrotet, Kfm. T. 
Baiikverei» Gesund¬ 
brunnen e. G. m. b. H. 1°. 
Fischer, F., Simmcnu. 
Hollwca,E,WW-,Glaserei. 
Hugo. L, Ingen. 
Schmidt, £)., Dreher. 
— 81.; Maler. 
Schüve, I. C, Eisen. 
wrhdlg. T. 
Ziechmann, M., Kutscher. 
22 E Stadt Berlin. 
V. Roscnow, H., Dr.. Di¬ 
rektor. 
IX. Siädt. Realschule. 
XJK Standesamt. 
yni. SteuerMunalinie- 
stelle. 
Hartmann, A., Magistr. 
Beamt. 
Krenael, E, Magistr. Be. 
enit. 
Seidel,F, Magisir.Veamt. 
£1 E Rudolph.R., Maurer, 
mstr. (äjlmiienjtv. 88.) 
V. Steinmauu, I., Ben 
walt. 
Bernau, Bankbeamt. 
Blobel, 6, Frau. 
Gomumnb. ©es. Mal Tack, 
Schnhfbrk. 
DÄhue, O. Schlosser. 
Franke, O., Zilumekm, 
Seimig, D„ Klempner. 
Herforth, £)., Steinsetz. 
Herzberger, H„ Fabrk. 
Kotsch, Frl. 
Lerche, 8t., Frau. 
Müller, I., Töpfer. 
MLiichmeler, - oi $Ifl 
schinenarb. 
Rauch, H./ K-Mdlg. T. 
Seelow, L., Blerverlea. 
Stold, I., Kfm. 
24 
Boiat. ®„ Zahuliiustl. T. 
Wiii, SB., Rimmeim. 
SBoclfcl, 6., Maschine». 
E^Ludwig. M., Ww. 
Daljm, F., Ww. 
Hohmann, W., Maurer. 
U Jacobi, Q., Stellm. 
Neubauer, 9t, Ww. 
Ricprich, F., Schirrmstr. 
Schillmfl, 6., Tischler. 
Thiele,<8.,Posameutwrhdl. 
Wer», F, Schmied? 
Zieran, M„ Schlächter, 
mstr. T. 
25 E Heinrich, 6„ Fra». 
Bussewio, F-, Koyiciih-l. 
Corps, P.'. Gigerrcntjdig. 
Heinrich, R» Sym. 
Herold, A., Kal-pcns.Mus 
Ding. a.'D. 
Jaape, SB, Milchhdl. 
Lenz, äs., Magistr. Beamt. 
MarkS, K., Schmied, 
Möller, R, Klempnermftr. 
Salomon, H., Bierfahr. 
Schrape, A„ Ww. 
Sommerfeld, F.,Wendreh. 
Steinmanii, K., Gastw. T. 
SSiebcke, M., Lehren». 
Priuzcu-Mee. 
26 f. a. Prinzen-Mee 81. 
E Danzow, C.. Bäckennstr. 
Baer, I., Herrengarb. T. 
Sichler. G., Mus. Direet. 
Gauzow, I.', Rentiere. 
Güte, SB., Tischler.« 
G^dschlag,F.',vr,pr.Arzt. 
teinze.'K., Ww. 
mit, £>., Magistr/Secr. 
Rücker, F, Lehrer. 
27 E Str,ick, L„ Zeug- 
schmicdemstr. T. - 
i BchrelldtS, A.,Ha>idclSfr. 
- Döbel. SB., ©dftio. 
Kintz & Co., öicrniebcrt. 
Klähn, E„ Schlosser. 
Kotze, R, Tischler. 
Langiicr, H., Färber. 
Lehmaim, 01, Bahnarb. 
Salomon, SB, Ww. 
Strack, F. 8" 
sbrk. T. 
— F, Zenaschmiedemstr. T. 
Tornow, G., Pensionair. 
28 E Harder, H, Drogen- 
hdlg. T. 
du Starrn & Sie., Aus 
läut. Fabrikate. 
Geserick, SB., Schuhmmstr. 
Heiiicmann, R, Fabik. 
Hohseidt, M., JuponS. 
fabrk. 
Kahn, B., Kfm. 
Keil, H.. UhtcnhMg. 
Meyer. 0„ Dr, pr.Arzt. T. 
Otto, K, Lehrerin. 
RonSker. L./ Arl,- T. 
Ballenti» & Co., Butter. 
29 
Plfl 
E (Schumacher, R, 
Destillat. 
Dreyer, C, Fabrkarb. 
tcls, ü„ Former, 
riefe, F, Dwschk. Kut¬ 
scher. 
Herkt, A, Handelest. 
Hnskolila, 8t„ Privatier. 
Jeroini», F, Heizer. 
Krenzlin, A, Dreher. 
Krüger, S„ Pridatiere. 
Leurowski, G, Schraube». 
treljer. 
Pflnarad, G, Steindruck. 
Rietsch, 9t., Balanteriewr. 
Schirnier, SB., Fabrkarb. 
Schmidt, L, Ww, 
Snfka. e., Fabrarb. 
80 E Thäter, E„ Rentier. 
Kahlbanin, F, Cou- 
fcctioimir. 
Koppen, A, SButslfbtk.T. 
Mutier. Ww. 
Robert,O,S»ttlermstr.7. 
Roseuselb, I.,Schneiderin. 
Schnabel, A, Näherin. 
Zimmerinann, O., 
Schlossermstr. 
81 E Klaus, R.,Lederwrfbrk. 
(Elis-ibcth-Ufcr 62.) 
E Bode, C, Schlächter, 
mstr. (PeterSburgtrstr. 
44.) 
V Wchel. C, Sttr, Bor- 
steh. ' 
Bacstow, T, Konditor. 
Bannert, @, Mechanik. 
Bahecker, M., Schneiderin. 
.Benidt, H„ Schmied, 
„fflotmnmi, A, Dachdecker. 
Henfchke, R., Gürtler. 
Joerb. C, Möbettbrl. 
JüngIina,W.,Maschinenb. 
Knebel, B., Ww. . , 
Kregeiibriiik, ®., Dreher. 
Laniprecht, H, Ww. 
Licht, H, Bamibeamt. 
Puiwcr, F', Obsthtlg. 
Seehase, fl, Tischler. 
Steinig, F, Maschinenb. 
Strich, A., Papierhdl. 
Wenzel, 8, Kohlenhdlg. 
Wichmann, A, Ww. 
Wille, E., Werkst. Borst. 
81 SBinrcinioiat, O,'Pot. 
zillanhdla. 
Wolf, F., Bildhauer. 
Zippnch, SB, Ww. 
32E Akt. «es. SBetk. Lnrus- 
paPiersbrk^iorm-tzoheii- 
(leiit LLange. (Prinzeir- 
Allee SU 7 
V. Sat|t, SB.', Steinhauer. 
Heiikel.A, Maschineusbrk. 
Joieph, S.-& S, Kilte. 
Kailshani Gebr. Joseph, 
Modewrhdla. T. 
Lachmmin, N,Eaniora.D 
Schmidt. A., Molkereibes. 
Wahl. St., motogr. 
Wirth, M, Privatiere. 
SPolf, F, Bildhauer. 
33 E GauiWi, C, Zimmer- 
Bmiger, G.. Fabrk. 
Sommact, I, Schlosser. 
Gollmge, Eh, »w. Steuer. 
aufseh. " ' 
Hemnmin,L.P, Kolonial- 
wrhdlg. T. • 
Lehmaiiiy SB., Mannfact. 
wrhdlg. T. ' 
Mir, E, Pos. Beamt. 
Rathenow, A, Friseurin. 
Walter, L.'Pou Beamt. 
33a E Wenzel, F.WvÄraj 
Destillat. ^ 
Baiier, P, Borkosthblg. 
Blume, F,' Gärtner, 
iiiiike,' M, Former, 
mnfai, g. Am. 
itin, D, 255)0.' 
offmamt, H, P 
öske, A.', Buchdruck. 
Shler, 2.., Schlosser. 
Ostertaiid, Ä.', Lalkirennstr. 
Ouastenberg, O, Lithogr 
Reichet, H./Peustonair. 
- L, Wirksnhr. 
34 E Bergmann, i!h, Gapi. 
tain. 
Becker, F, Fuhih. 
Beiz, A, Miisiker. 
Blankeiibiirg, 81, Ww. 
Böhme. O, K'therlelir. 
Staltn, (£., Ww. 
Dietuch, A, SUckenn. 
Fludciscu, I, Setfenhblg. 
jtreefe, SB, ßaitbcICm. 
eericke, 8, Brennmathbl. 
Höck, H, Dachdeck. 
Stiller, E, Schlösser. 
Kleine, O., Kutscher.' 
Korsch.'F., Maler. . 
Lanpitz, O, Schlosser. 
Liiioro, $(., Ww. 
Minnikiii, H, Schlosser. 
RooS, Th, Ww. 
Schäfer, A, Putzmacherin 
Schulz, Gebi, C. u. H, 
Obs,hdl. 
Sommerfeld, C, Han- 
delsm. 
- A, Butterhdlrin. 
Stelilhligcn, K, ehern. 
Moitereibes. 
Wasmund, 6, 33m, 
Silke», F, Sattlcrmstr. 
Wiitzer, E„ Schncidennstr 
36. 86 E GalZchki, C, 
Zimmermstr. (Ni. 38.) 
«Galuschti,F, Schlosser 
mstr. 
Jniigfraueii-Bireiil 1. St. 
PaulS-Geckelnde/ 
Marienbad. 
Baarii, E, Ww. . 
Borchirt, F,.Schlosser. 
Sittifinmim, E, Gast- 
wirthin. T. 
Ficbig, A, Ww. 
Freuhofcr, C, Porzellan. 
wrplg. 
,68I)it, R, Babernstr. 
Schliert, 6, Frau. 
Müller, E, Ww. 
fctttl, E, Maurer. 
-liidlo.F, Architekt. 
J7a Ladedur», E, SB». " 
Lieckfeldt. G, Eifeudrch. 
Müller, A, Kfm. 
Page, H, Schuhm. . 
•Schtiefcr, @., !ZBra.: ' 
18.39 E ©aluichti, £., Zim 
merstr. (Nr. 83.)" 
V.Salzniann,C.) Zimmerm. 
' Königin Lnitcnimelle," - 
@.V 0. H. T' 
Bendit. I, Äfm.-T' 
Braunstein/ P, Goiibitor. 
Bmnner, H.', Gastw. T. 
Burg; E, Näheriu. 
Busm, H, Pol. Seer. 
Eatiir; £; Condit, 
Goiuati, 6,‘Stfm. 
Dehmet, L, Former. 
Döhring. W, Stepper. 
Etfgeii, B, Kfni. 
Eiigelman». W, Lagerist. 
@oeßner, £.; Ww. 
Heimich, H,Schnhwrhdlg> 
Hugo, D, Procnrist. 
Josephs Beilbit, Herren. 
gardhdlg. T. , 1 
Israel, Privatier. 
Kamra^M, Penßonai. 
Kesten. 91.', Bierverleg. 
Sfotimmirti, R,Eer.Bollz. 
Lei.NÄP., Galanterie- 
SKeJlet, 8t, Schloffen 
Stiege!, 6. flfm. 
Stein, E, SLeinbxrgSbes. 
- & Co, M,' Flasche». 
bicrtag.'.T . 
Uebel, F,'Kellerm)tr. 
Wandelt, W.,' Kutscher. 
Bad-Brncke. 
10. 41 E Ariihcim, C, 
Stirfiiig, 
Stockem, 
l.----.Ww. 
-, I, Bäcker. 
87 E Enges. O, 
Beciitg, I, Frau. 
Geilemeld, H, Schloss« 
Knirdel, Ww. 
Lehmann, W, 
, Lithogr. 
I, A, Heb¬ 
amme. 
Müller, H., Kfm. 
Springer, R„ Maschinen- 
mstr. , - 
Bob, G, Tischler. 
Winlitt, £>., Privatier. 
87# E Ziemauit, O., Bäcker, 
«str. 
Frick, Bnchhalt. 
— Steindruck. 
— Näherin. 
©oerst, E, Kfm. 
Hamoim, 81, Schlo 
Haiiilsch, F, Ksm. 
'fiel. 
»JtOOIiftL.6., 
V. Köhler, W.< Sricftr. 
Apielsled t, G, Dr^pr. Arzt. 
Arnheim, S. I, Geld. 
schranlsbtt. T. 
Stljcr, Th, Giflatrciifbtl. 
Bonow, 81, Schntzm. 
Bris. H, Techiiik. 
Falle, I, Maiermftr. 
Flatow, il, Kfm. 
Friedel Nachf, il.,Mehl- 
W-'T 
Fiomholz, I, Kfm. 
ernte, L, Modistin. 
Köhler, W, Sirieftt. 
Kraatz, H, Bnchdnickerel- 
bef. 1. 
Lentz, W, Privatier. 
Möller, B, Modistin. 
Rantenbnrg, E, Bnchhalt. 
Roseiibach, L, Kfm. T. 
Salinüti, 3t, Haiidelsm. 
Scheerer, G, Frau, 
Bälterei. 
Schmidt, P, Beamt. 
Schönina, M, Eantiuen. 
verwalt. 
Schwedler, B, Kfm. 
Staberock, H, Schankw. 
Täichner, P, Technik. 
Thiel, 0, Lehrer. 
Tilian, I, Schntzm. 
Werner, C., Rohrleg. 
Wcsterhoh, I, Werkmstr. 
Koioniestr. -> 
Uferflr. -> 
41a E GrosieBerNStraße»- 
bahn. Act. Ges. 
Werkstätten «Verwaltg. d. 
Gr. Berl. Strakeiibah». 
Oeffentl. Feuermelder. 
Dad-Briicke.' -> 
GropinSstr. ->■ 
42. 43 E Dowe'sche Erben. 
V.Strcsl>w,W,petts.Bcamt. 
(Tliiir»ci)herstr. 3.) 
Abeudroth, A„ Schansw.'s. 
Aron, A, Maniifactwr. 
Bitterling, D, 28ra. 
Böge, A, Maurer. 
Boehme, A, Glajm. 
I® 
MrNtz. F,Töpfer. ' 
Grünwa», J,peus.Beamt. 
«vtlOOvtf «*•/ uClttj (fi Ct« 
itoitt- Ä, Schuhmmstr. 
Krohn, L, Lackirer. ■ 
Kttigey W, Schlöffet 
Lechriiig, R.; Klempner. 
Löfflei, G./Cigarren hdl. 
Prchtold, E, Kutscher. 
Betzold, M, Fahrradfbrk. 
Smlosscr, R., Lackirer. 
Schmiot, ffl, Steindruck. 
- ffl, Frl. 
SchSning, M., Ww. 
EchrobSdors, H, Pfand- 
Schrob«, F, Schmied. 
LHSchr-derAI, Schutz«. 
Schnlz, I, Schmied. 
Schutze W,. Post'chaff». 
Schwarz, ffl, Schlosser. 
Stotzcl. A, Schlosser. 
SSinjtfbt. I., Frau. 
Winkel, M, Thierarzt T. 
44 E Borchardt, 6, Kgenti. 
(Hiliferseldtsir. 33) 
V Babsr. G.; Bildhauer. 
(Pultimiimftr.' 20.) 
Aerudt, A, Schnftsetz 
Drcher. J, Agent. 
Eggech H, Schutz!,,. 
Ertel, K, Schlosser. 
Gottwaldt, P, Str«i,ra6 
Schaffn. 
Grobe, I, Penfionair 
Heiiseler,' 6„ Tischler 
Hoffmanu, 38, Gerber 
Hör,«, G., Pantoffel,brt. 
Krieg. H, Bitdh. 
Lewy, I, HuthMrin. 
Lüdicke, F, Maler. 
Mann, T, Dreher. 
McImert,K..Grünt>ai,ihdl. 
P re,ch er, F„ Ww 
6 chifl.chtc, H, Schlofict 
Ungxr, Manie, 
sati;11*"' 
. Wille, 8,, Bliliuwärt 
16. 40 iß. Biitüliauuilr I. 
EPIeckenluigenlche Grlini 
V. Pleck^ihagen, A, 
Rentiere. 
, SackhiiiiS, F,.Ww> 
Bcrnicke, B„ Ww. 
' Dabkuck, 6.; Graveur. 
Dittmaun, G, Ww 
(Egflcrf & Liebe Nächst, 
Buttcihdla. T. 
. Gtjcr, G, Pscrdcb Slemnt 
Fischer, G, Versich Slmint 
Statik, 81, Selepfjoniitii, 
Galle, C.VGnlti». T. 
®«n«8, SB,- Schlossci 
iSiipln, F, Aaumiin- 
.nchm. 1. 
fngeti, F, Rentier 
aciiemmw, F„ Sichour, 
,3ijno8, Lehrer. 
Lauge, H, Bneftr. 
Leisegang, H, Pntzhdlni. 
Lote, L, Ingenieur 
Malingriaux, F.Maurn- 
mstr. T. 
Michaeli», P, Stirn. 
Macher. M, ®ncct 
Jlicr, O, Wrinhdt. 
PieiIe»hagcn,J,ajniitccht 
Reichte, Th, Pserdit 
ctutich. 
Rczepka, F, Schlosser. 
Schlegel, 8t, Ww 
Slhoeiima, E, Fabrtb-s 
— 0„ SBto. 
Schütze, (S, Stadtser»i«it 
Staab, ß, DrogenhMi I 
Stein, 6, Kkm. 
Siet), F, Schnhmiiuli. 
Triihe, 8t„ Wer Sur 
Bleicck, SB, Schloff» 
Werle, <$., Schmied. 
Bnltiiiauiistl. ■> 
17. 48 f. a.ButtiiionnlIrA 
E Loeivenchal, M, Dr, 
m. Sitzt. (Gljnnff«« 
str. lt>. 11.) 
V. Hickmanu, 8l, ?,# 
lullt. a. D. (Bullnw««1 
str. 2J - 
Bea», 81, Sch»c>dc»n 
Bräutigam, P, t'iW 
präg. ‘ 
CnrinS, SB, Fia» 
Stau», H, Simitteumt. 
Elsell. Si., Piiiwtitic 
Engel, E, iBrntjcl« 
§#di6mmm, M, 'tl«i 
ksche, H, .Polt Stmif 
Groß, L., Drechsler 
Heiineman», P, SW 
Kortifbrk. , 
Homuth, 8t, ÜÄnldiiii* 
Hnndrieser, C, Di» F 
Ärzt.^ 
KähN, ®, Schloff» 
SSÄfe«V» 
honet.' 
MothS, P, jtfii'-„„ 
ffltiktcbeii,$2iniio,9tii6tni 
— Marie, Plätleri« 
Schmidt, 8, Ww 
©letuien,1,®, Hcdai"* 
Botz. Kv Maurer. 
Wilken,' S, Frau. 
49 E Wille, 8, Skulto. 
‘ (Jmmliticiiflr 10») 
Bchrendt, H, SchnM 
Belling, I, ©tockflo«- 
hdlnit. , , 
»ettborn, P, T-M. 
— W., Penfi»»">r 
Dietrich, L, 
Grnnwald, P . 
Herforth. A, BierW
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.