Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1901 (Public Domain)

III. Stell 
Alexandcrstr. 
— 12 — 
Kl. Älexanderstr. 
g.. 
S 
4 
V, 
$V 
\ - 
*$■; 
&- 
4-. 
86a f. a. jtaifnftr. 28. 
E Weinberg, R., Rentiere. 
(flicoclftr. S.) 
E Wnlchner, M„ Rentier. 
(Allonaerstr. 21.) 
V Epik, P., Schuhminstr. 
" Taro.H., Zahnarzt. Mehe 
Nachtrag). 
tilbmaiui, E., SB», 
anschow. H„ Kutscher. 
@nin«i, M., Pensionat. 
Hoch« & Go., G. O, 
- Brennmatbdlg. T. 
tulijcf), $!.,Dr., pt. StrztT. 
aphnn,H., Cigarrcnhdlg 
Michaelis,M.,Dr»RechiS- 
atm. T. 
Pakschcr, E-, Rentiere. 
Reichert. Friseur. 
Siitbling, W„ Kürschner. 
Rosenthal, D-, Bücher» 
Ae»is. T. 
Schanb. L, Klempner. 
1 Schimnacher, D., ©oft 
Wirthin. 
Zolling, R., Confiiuren- 
; • hdlrin. 
Kaism'tr. -> 
87 f. a. Kaisersir. 26a. 
E Böthe, H.. Berstch 
Direkt. (Außerhalb.) 
E Muni. 6.; Rentier. 
(Tenipilhofer Ufer 16.; 
Barcinscheck. I., Cigarren 
Versand. T. 
Hirschfeld, H., Phoiogr. 
. Koch, A., Dr» Augenarzt 
»Schneidemühl, N., Äfra. 
Simon» & Go» Butter 
hdlg. 
Ä7a E Breitfeld.T., Rentier 
(Landsbergersir. 38J 
V Biedermann, 28., SBiv. 
Jduiw, Lebens Vers. Ges. 
in Halle, _ 
AnSspach. £., Kfm. T 
Arendt, F.. Gmveiir. 
CziezkuS, M, Sieiiticr. 
liiitil, SB., Toiifiturenhdlg. 
38a E Schonbeck, A., Frai'. 
(ÜSielori» Luisen Play 1.) 
Sötte, E„ Confitüren» 
liMtiit. 
Lohn. E-, Buchdrnckerei. T. 
Fuhrmann, A„ Jnspeel 
Klein, M-, Hosenfbrk. 1 
Knappe, O.. Gast». 
Lcinberg, L-, Kfui. 
MewS, Goldarb. 
Mielle, E» Buchbinder- 
milr. 
Müller Ni>chf.,E.,Drogen- 
sijiitS'ler, B., Schncider- 
mstr. 
SSolft, C„ Nahmaschfbrl. 
89 E Dietert, M., Rentiere. 
T. 
Blawert, R.< Maurer. 
BorcherS & JüraeS Nachf.. 
Eisenanbwr. T. 
Gopcr, B., Soimfbrf. T 
tanpt, P., -kqlogr. 
n-lk, 81, Glafermstr. 
Kremson, 2., Schneiderin. 
Lachman», L., RechlS- 
a»w. T. 
Matzinger, E., Töpfemstr. 
@1 Bitt, 3, Schaut«. 
Tibiirlins, F., Stellen- 
nachw. T. 
40 E Duatg, R., 
(Nr. 46-48.) 
V. Grimm, H., 2Bm. 
Berliner SecessionSbühnc. 
Blümchen jr., I. ®., 
llbrcufjMg. T. 
Friedenstein, M., Gnfdlicv. 
Möller, C. SS., Meer 
~ T. 
Artikel. T. 
Nciimaun, F.,Gen. Agent 
Pietz, F., Jnkaffogesch. 
Pin», F., SBu). 
Rnnd, M., Asm. 
— C., Frau. 
— & Go., 
- _ , Hcrrengard. T. 
Schnarchendorf, F., SBm. 
Sciisciihaiijerlche Buch 
hdlg., Fr. T. 
88 E Witte, A., Rentiere. 
(Kursürstcndanim 241.) 
V. Krüger, F» Pol. SBcmnl. 
Ambulatorium b. Dz 
Friedenheim. 
Orthopäd. Jnstit. ». Dr. 
Bernhard u. Dr. 
' Blumeuthal. 
Polillinikv.vLGrabower. 
Bau, F» Huimmsir. 
Bohnert, A., Ww. 
• Danziger, SÄ., RechiSanw. 
Eckel. C.. Schuhn,. 
Freimann, R Ww. 
Fieund, 81., Cvnseet. 
Stickerei. 
Gersöue, O., Haiirdien. 
‘ Graumiller, E., lkorbm. 
Gninack, H., electrotechu 
Jnstit. 
Bniiicmaiin, A., Ww. 
Hechler, SB., Schankw. 
Holzman», M iitzenfbrk. 
Kinner, E., Ww. 
KlawiuSka, A., Ww. 
AonrolS, 81 ,j6auiMcn, 
Krüger, H., Ww. 
Ku^IcNachfl.,W.,Essenzen^ 
Licht, R., Pol. Beamt. 
Meyer, C., Ww. 
NIeike, A., NSheri». 
Penkalla, A., Ww. 
Preutze, O., Aquarien, 
Jnstit. T. 
■ Ouade, F., Hanrdien. 
Rauchstein, M., Mus. 
Lehrerin. 
Reichmann, il„ Ww. 
Echloeffer,M.,Schneiderin. 
Schmidt, SOI., Ww. • 
. Echneebera,O., Schneider. 
Schneider, A., Sattler. 
Schubert, L, Schichm. 
Schuftaii, 81., Dr,, Arzt. 
* Spriuaorum, W., Agent, 
fflesch. T. 
«MUl». . 
.BoÜmaii», TH„ Backer. 
. SBeguer, iili., Handeirm. 
Wesgt, A., Gornpf. Die». 
Wollgast, 5., Droschk. 
' Kulsch. 
UBiimnn, G., Schneider- 
• Wmftr. 
41 E Franz, R., Dr., Pros 
Hallensleben, 6., RechiS 
auw. T. 
flafton, A., Kfm. 
KrebS, F., Jmt. Ralh. T. 
Meier, M» Ww. 
Müller, P„ Schutzm. 
Ruff, L., Hauswart. 
Wolffenfleui, H., Rechts 
auw. T. 
42 E Plouski, H., vw. 
Sän. Rath. (Magde- 
burgerslr. B.) 
V. John, 91., Scctodll. 
AschnerLCo, F.;6., @.m. 
6. H., Beleucht. Artik. T. 
Berner, L., Ww. 
Bln»>chenilm.,J.G.,Ksm. 
Caffirer, B.. Ww. 
Ende, I.. Ofensbrk. T. 
Friedlänoer, F., Schuh 
lorsbrt. T. 
HaSIel, 9t., Ww. T. 
.völlig, F., Bertret. T. 
Kühnen, E., Kfm. 
Salier, B., Dr., pr. Arzt. 
MoseviuSLIimmermann, 
Berein Berl. Möbel 
tischler. T. 
Rosenthal, SB., Kfm. 
Storch, I., Priv. Beamt. 
Taendler, F., Dr., pr. Arzt. 
Woschnik, I., Schnnlto.T. 
43 E Kristeller. M.,' stfm.T. 
fischet, L., Kfm. 
uhrmau„LGo.,R., Woll- 
hdlg. T. 
Lauteuhurg, ©., Direet. T. 
Sarferi.H., Dr.,pr. Slrzt.T. 
Wagner, K., Portier. 
44 EMeyerhoff, E.,Buchhdl. 
(SchoeneberaerUserM.) 
V. Heiiiliiig, W., Schuboi. 
Deimert, H., Dr» Geh. 
Sän. Rath. 
Grotz, H., Gafiw. T. 
Klingbeil, 18., Condiior. 
Krüger & Oberbeck, Ci 
ganengesch. T. 
Lewinsolin,M.^0r., Rechts, 
anw. T. 
Metz & Co., Landw. Er- 
Mohr!ng, Ä., Obsthdlg. T. 
Pogade. E.. Sveeialgesch. 
f. Amateur-Photogr. T. 
ZielSdorff, G., Phoiogr. 
-<r Laudsbergerstr. -> 
45 j. «. Neue Köuiasir. 46, 
E Juergeii», ©tschW). 
Nationalbank f. Deutsch 
land Act. @ef. T. 
Daun, I., Bürslensbrk. 
Hahndorff, M., Fabrk. T. 
Heibemann,P.Ä.,Condit.1'. 
JuergenS, L.. Geschäfts 
Mdjcrfbit T 
Wske, H„ Bastw T. 
Reqer, A.. Kgl. SLchs 
H'ofphotogr X 
Psaffe, I., Pianofbrk. T. 
45 Psaffe, Anna, Frau. T. 
Eeuger, M., Dr., RechlS> 
anw. T 
Neue Königstr. -> 
46—48 s. n. Neue König- 
str. 44. 45. 
E Walter & Co., Wein 
grvbhdlg. 
Grand Hotel Alek»ndcr> 
Platz. I. 
Arenberg, H., Ksm. 
Llisi Grand Hotel 
I. Strru. 
Drehfuß.AIb.Mre» Eiigr. 
EuabartLSioitLriieure.'s. 
Fischer, P., Mnsitalien- 
hdl. T, 
Huttner Nachf., M., Frisir- 
geich. T. 
Kuh», 9t., Sott. Einnchm 
Lißner, I., RechtLanw. T. 
Meyer, O., Agent. T. 
Quarg & Co., R.. Fest- 
sale. T. 
Riugleb.R., Blumenhblg 
Lauer, R-, Kfm. 
Wollburg & Fahrenkrug, 
Bermess. Bnr. T. 
49 E Zechli», A., Ww. 
lLessingitr. 13.) 
VtSechlin, W, Kful.(Jofty 
str. 8.) 
Conrad, H., ^ahnaielier. 
Rabbiner! 
Schreiber & TylinSki, 
Herrenaarder. 
Schück, P-, Dr» pr. Arzt. 
Sichert, B. u. H-, DDr. 
cliir, deut. 
Zechliu, 8t., Eisenguß 
wrhbl. T. 
oO E Tiede»ia>«i'sche Erben. 
V. Jaeuicke, P., Juwel. 
Brühl,G.,Or»pr. Arzt. T. 
Dieibach. C„ Dr., Pr. 
Arzl. T. 
EhleN, Or- Svielwrhdlg. 
Gallaud, !W.,SHcd)tä(iiiH).T. 
ßirfchfclb & Golbschmidt, 
Bautgesch. T. 
Hoffmann, M., Ww., 
Klempnerei. 
Körner, E., Friseur. 
Krcljchiiier, 6)., vw. Sän. 
Rath. 
LachmauSkli, Kfm. 
Mauaffe. Tnchhdlg. 
Slici, O., Weiuhdla. 
Proeis, R., Schrimetz. 
Rückert Nachs. P. Jae- 
nicke, F» Goldwrfbrk. 
Seefeld, D» Kfni. 
Walwer, G» Agent. Ge- 
fchäft. T. 
- Kfm. 
51.52 E Benbix,F,Diree 
tor. T. 
V. Kruppe, H., Verwalt. 
Behrendt. 3- Modistin. 
Cainin, G» Lithogr. 
Craeauer, I., Leder 
Engr. T. 
Ellert, B., Condiior. 
Herbst, (£., Kfm. T. 
Hienelwadel,Ä., Schmied 
Holzhauscu, R.. Ksm. 
JSrael, I., Beamt. 
Katfchle, B.,RechtSa»w.1'. 
ttiiorr, O., Kfm. 
KolbeiSIi, E., Cigaretten 
fOvf. T. 
Kränz, 8(, Masseur!». 
Lehllert, Ä, Stidcriit. 
Marsch, Gostw. 
Nehab, A., CafStier. T. 
Pool & Weber Nachf., 
Ballarlikclsbre. T. 
Rosc»thal,J.,Tuchhdlg.7. 
Schiller, Ch., Frl. 
Schlimper, A., Kelllier. 
SmSumit. O., Sons» 
buchhalt. 
Tischler, I.. Agent 
Traeaer, E., Blnmen- 
hbifl. 
Wedel, B.. Kfm. T. 
■4r Prenzlaiierstr. -> 
63 f. o. Pmijlaiietflr.80.31. 
E Rohrecke, B., Fabrt. 
(Brückeii-Allee 31.1 
V. Söiwedt, G., Verwalt. 
Birk, 38., Gastw. 
Ellinghaule», D„ Uhrm. T. 
Elliiighaujeu, Gebr.,Uhrm. 
ßcimcS, ,6., Ksm. 
Kaphun, Cigarreuhdl.^ 
Ramdohr, B., Spiele 
wrhdlg. 
Schoeps, <&., Dr» Rechts 
anw. T. 
Wenderoth, @. in. B. 6., 
SB./Ghem. BebarfSattll. 
T.. 
54 E Äiöbrccke, B» Fabrl. 
tBrückeil.-AIee 3L) 
V Schwebt, G., Berwalt. 
PBtuijtaucritr. 80. 81.) 
AmolLki, Putzhdlrin. 
Fabian, S., Dr»pr. Arzl.'N 
HenneS, H., Waarenh. l. 
Klaubauf, P» Agent. 
Krön, H., Bankaesch. T. 
Levy jun., jffi., Jiftii. 
Melnik Nachf., P., Schuh- 
waareu. 
Michaelis & GlaSseld, 
Schneiderart. T. 
Sachs, Alex., Schirmfbrk. 
Seaall, S., Kfiu. 
Spindler, SS., Färberei- 
Annahme. 
Witzmaun, A., Frau. 
55 E Effer.R., Schuhwrfbrl. 
V. Teichman», ©., Ver¬ 
walter. 
Berl. Corsetfbrl. SB. & 6. 
Siciramun. 
Bi«IIchowSt>>, 91., Dr» 
Rrchtkanw. T. 
Bieralocke, 0. in. b. ß.T. 
Croiiheim, I., Mützensbrk. 
Hrrbig, W-, Papierhdlg. 
Kühne & Co., Wollhdl. 
Mahn. O.. Kfm. T. 
— M.. Frau. T. 
— &Go., Agent. öcfdj.T. 
McuiuS, A., Ww. 
Mille, M.. Ww. 
Pieper, B., Ww. 
56 E Militair-FiSciiS. 
Kas. d. 1. n. 2. Bat. 
KaiseiAlerauder-Garbe- 
Gr. Reg. Nr. 1 T. 
Officier-Casiuo. T 
NeaimntS-Äurcan: 
Stube 120. T. 
v. Alle», V, Leiitn. 
». Beerselbe,C.,Oberleutn. 
— .6., iieitttt. 
v. Wir, F., Leul». 
Bernd, C„ Kaseni.Jnspeei. 
Bock i). Wulst,igen, C., 
Leul». 
o. Braildeiisteiii F» Leutn. 
v. Buggeilhagen.H., Leutn. 
u. Corswant, O., Leutn. 
Friedrich, E., Cantinc«- 
Wirth. 
v. Grotlhich, B„ Frhr., 
Leulu. 
b. Hocke, Leutn. 
Jiiiniiann, !)!., Büchsenm. 
v. fiottroic, H., Frhr., 
Leutn. 
Krüger, F., Büchsenm. 
». Lettow-Borbeck, 6., 
Oberleulu. 
l). 6. Marnnl!, H., Lenin, 
v. Massow, I., Leutn. 
v. Rauchhaupt, H., Leutn. 
Sliiilllrr, fe, Oeronom. 
Nlpp, E.. RegimentS- 
fchreiber. 
n. Schad)), H., Leutn. 
i). Schroetter, F., Leutn. 
Schiibmacher, 9t., Dr» 
ülifift. Arzt. 
e. Eponeck, Sät., Graf, 
Leutn. 
v. Thüiueu, I., Leuln. 
v. USlar-Gleichen, F» 
Flhr., Lenin, 
v. Wangenhkim, E., Lenin. 
Kl. Aleraiiberstr. -> 
KönigSgrabeii. ->- 
57 E Klccscld, 8(„ Rentier. 
(Mon str. 68.) 
V. Muche, C., Maurer. 
Badlian, I., Schreibwr. 
Bochröber, R., Kfm. 
Grüdmacher, P., Schlihiw 
msir. 
Grzeözek, I., Schneider- 
mstr. 
Hesse, O., Barbier. 
Kraule & Go., 6., Kron> 
leilchterstrt. 17 
Krieg, 8l., Schneibermfir. 
Leniinfohii, E., Dr» pr. 
Arzt. t 
Liebelt, H., Gastw. 
Mickley, Obsthdlg. 
Mille, G-, Glasermstr. 
Sachs, H» Ksm. 
Schmidt, Ä., Pol. Leutn. 
Schütz, L., Ww.,Corsetfbrk. 
Stabil, P., Gastw. 
Telschow, H., Destillat. T. 
58 E Schicbeck'sche Erben. 
V. Commentz, R.,Kasfirer. 
Aschenbach, F., Barbier. 
Blumenlhal, S-, Rechts 
anw. T. 
Ehrhardt, 58., Ww. 
etnit, Schlächtermslr. 
Fürst, K., Gastw. 
Hainauii, T.,Go!dwrfbrk.1'. 
John, 8l„ Biie-Feld! 
Puukc, W., Ww. 
58 RozanSlq.P.. Juwelier.!. 
Sonnabend, A., Cigarrcil- 
fbrk. 
Lhieme, 9t., Gastw. 
59 E Dobach, R., Colonial- 
Allmaim, 8t., Klempner- 
uiftr. 
Bock, L., Näherin. 
Eeißler, A.. Freit. 
Schneider, B., Decorat. 
Spychalla, I., HauSdien: 
Ziexer, A-, Gesinde>Bcr» 
inieth. 
60 E Tüllanb, St, Rentier. 
• tFranInirt. Allee 14.15.) 
V. Roi«. SS., Portier. 
Böhl, A., Agent. 
Diesner, F., Schreib- 
wrhblg. 
GLSand, 91., Gärtner. 
Hirsch, I., Kfm. T. 
ßubSMiiBli, S.. Kfm. 
Miehle, P., Handschiih- 
firt. 
Rosenthal, S., RechtS- 
anw. T. 
Simoiisoil, S., Holz- 
hdl. T. 
61 E Stadt Berlin. 
Vt Ghristops, E., Maurer. 
(Am KönigSgraben 10.) 
Ariiotdi, Eiiiiiia, Barbier- 
Üiens. 
Frank, R., Frl. 
Hübnci, St., HandelSm. 
Juhnke, St-, 9Bto. 
IohiiSke, F.,Schlonern,sk-. 
Slcitol, Sch»ciderni>lr 
Kiehl, F., Kürfchncrmstr. 
2»faS, it, Frl. 
Winterseldt, H. & M., 
Vergordcanst. 
Ziege, F., Kellner. 
62 E Schneider, R., Architekt. 
V. Günther, H., Portier. 
Badt, 6., Neutiere. 
Gah»ert.G.,Messcrichmieb. 
John, E., Modewrhdlriii. 
Kaphan, I., Rentier. 
Knolliueuer, F., Gastw. 
Kugel, G., firm. 
Kurzweg, S., Kfm. 
Müller, 8s. u. I., Gefchw. 
81 oi euberg, J.,Dr» pr.Arzt. 
Schaefer. M.J.. Obsthdl. 
Willuuicit, F., Weinhblä.1. 
geller, R.< Clahlivrhdlg. 
63 E Liiidenber^er, £$., 
Fischhdl. (Am KöuigS- 
grabeu 8.) 
Crouheii», I., Kürschner^ 
nistr. 
Ebeiisteiii, S„ Pfandleihe. 
Goldichmidt, M., Agent. 
Jacoby, F., Kfm. 17 
— & Go., F., Cigarren- 
fbrk. T. 
Judiin, Chem. Waschanst 
Jwaiiomicz, I., Schuhiu- 
mstr. 
Loejfler, I., Portier. 
Peteaux, <&., Stellen- 
verin. T. 
Philipp, Ch., Schneider- 
mstr. 
Rockei, R., Gastw. 
Rösler/P., RechtSanw.?. 
Stern, SB., Dr» pr. Arzl. 
64EDüsi»g, M., Direet. T. 
E Ellinghausen, D.,Uhrm. 
(Nr. lk) 
E Clliughausen, H.,Juwe¬ 
lier. (Btiinncii|tr. 72J 
tai»aun,W.,Möbclfbrt. T. 
chu ze, H., Portier. 
Sitberberg, M„ Buch- 
druckerei. 
Vereinigte Pommersche 
Meiereien, Art. Ges., 
Bulterhdla. T. 
BcrlaiifSi)erbend Nord 
beulicher MoUereien. T. 
Wendisch, F., Leineiiwr.l. 
65 E Dellschau, ®. 6., 
Eisenhdlg. (Preiizlauer- 
str. 26.) 
V OfsowSti, O, Kfm. 
(Nr. 67. 67a.) 
Büttner, G. 91., Näh 
maschhdl. T. 
Dietrich, M., Putzhdlrin. 
Lhlert, F.. Kfm. 
Hausou, P. F-, Herren- 
gardhdlg. 
Mamlock, E-, RechtSanw. 
T. 
Menbelsohn, SS., Uhren 
fbrl. T. 
fhUipPsohn,M., Agent. T. 
olban, $., Mehlhblg. T. 
— H., Privatier. 
Wallrapp, M-, Schuhrn- 
«str. 
66 E Dellschaii, (S. E.. 
Eisenhdlg. (Prenzlauer- 
str. 26.) 
V. OssowSli. O., Kfm. 
(Nr. 67. 67a.) > 
Ascher, SB., Tuchhdl. T. 
Westpfahl, M./Toilette- 
Artikel. 
67. 67a E Dellschau, ®. 
E» Eiseiihblg. (Preuz- 
lauerstr. 26.) - 
V. DffowSki, O., Ksm. 
Bounb#, D.< Färberei- " 
Annahme. 
Drat^chke & itnfiltS, 
©rimlst Bermittl. T. 
Gimiow, 6., Zahn-Atel. 
Schröber, H., Rohrleg. 
68 E Gasten! M., Kauffrau. 
du Buy, 8L, Kfm. 
Gasten, ffi. A. O., giftn- 
wrhbl. T. 
Guimann, I., Kfm. 
Krafft, M.GigmrrcnhbLT 
Wehrt, I., Portier. 
I E Benda'sche Erben.' 
V.Kimz, H., Portier. (Nr. 
70.) 
Hartmann, T., Schuh- 
wrhdla. 
Hering, ®., Gummiwrhblg. 
Jänckner, 31., Delikatessen- 
hdl. 
Marx, ®» Schankw. 
70 s. a. Am Kgnigigmbcn 1. 
. E Sciibo’fchc Erben. 
^Kun,.L.. igjriicr. 
Arenberg, H„ Aäfchefbrk. 
T. 
Berliner,I., GelnibcIibLT. 
Druckn,M., RechtSanw. 1°. 
Jotob, M., Gen. Agent.'s. 
Jljigsohn, St., Rentiere. 
Maurer, H., Zuschneide» 
Aead. T. 
Müller, C., Gastw. T. 
Nenmann Nfg., P., Dro- 
gcnhblg. T. 
Schlag & Bcrend, ®lo6» 
manufaet. T. 
Singer Co. Nähmasch. 
Act. Ges. 
KöuigSgraben. -> 
71 s. a. Am KönigSarabe» 
21. 22. ». a. d. Stadt¬ 
bahn 22. 23. 
E Miisberg'sche Erben. 
V. NoA, ®„ Oberlehrer. 
The Continental Bodega 
Company, Weinhdi. T. 
Friedläuder & Gnmpert, 
Banlgesch. T. 
Glück, P.,(£ra»iiltrnf6t(.T 
Gutnian», 91., Zahnarzt.!. 
Internat. lammet. G. m. 
b. H. zu Hamburg. T. 
Kauffmau», M., Haitb- 
Inugsaeh. 
— E., Buchhalterin. 
- G„ Frl. 
Martieuze», C., Gigarren- 
hdlg.'7. 
MatheSLK., Buchdnickerei. 
Rogge, 81., Ww. 
Taxaineter Akt- Ges. 
Haupt-Bnr. T. 
Tl^aii^terfabrik G. m. b. 
Taxametersabril Wesien- 
barp & Pieper. T. 
Wechielftnbe Stadtbahn- 
hof Alexanderplatz 
FriedläiiderLGumport. 
An d. Stadtbahn. -> 
C. Kl. Alexander- 
straße. 
Nach der Kaserne der 
Älexander-Neats. am 
4. Jrnti 1847 benannt. 
Linie,lstr. 
Hirten» 
MLnzstr. g 
g Sir. 
ffi.Slter.ffl.» 
Gr.-Kaf. 
g Alcx.-Str. 
Linienstr. -> 
1 E Weife, L., Rentiere. 
Abrahmsohn, @., Frau. 
Balzer, 8i., Ww. 
Barcherdt, ®., Masseur!,,. 
Bäder, SB., Kutscher. - 
Fraiick, H., Mamerpol. 
Kobeike, 81., Agent. 
KrebS, Grünkramhdlg. 
1 Milcke, B-. Wirch. 
schaflerin. 
Müller, A., Ww. 
Nepuicheck, 9L. Gärtner. 
Ranzmann, K.. Komet. 
Winckler. SB., Schuhm. 
Woitag, M., Ww. 
1». E Morih'fcho Erb«!. 
V Oeft, F., Tape». 
Fuhrmann, SH, Ww. 
Sott, B„ Ww. 
Millina, A„ Ww. 
Obst, C-, Schlosser. 
Pestta, W., Portier, 
lb E Morlh'sche Erben. . 
V. Ocst,F., Tapez. (Nr. 1 ->) 
Bamlierger, A., Tho». 
pfeifcnfbrk. 
Bobisch, M-, Ww. 
Bohin, F., Ww. 
KicrfelbI., Schneibemsti. 
Lehmimn, L., Ww. 
MoseS, fi„ Ww. 
Müller, F., Ww. 
ScharfinStz, F., Ww. 
2 E Stolle, ©1., Slcnlirr. 
OJlr. 2a.f 
fini, B.< Mctallblück. 
rubele, SS., Schnciber- 
mstr. 
Scfe&er, A., Ww. 
Mohr, W., Brauer. 
PiekniewSki, M,I,fi1i(er.l 
Riegelmami, 81., Sitjne,.! 
berin. s 
Schneider, L, Priv. Sem- 
lairin. I 
Sjejuret, I., Siijnnkt,I 
mttr. 
Waubel, I., Ww. 
Winetzka,M., Cl)]iljMim.| 
2a E Stolle, St., Uiramrl 
Dimberg, M.. .fmii.fi n| 
HkibePrieni,E..Mate„u,lr.I 
5tn„i|c, I., älioiluc uif | 
Papstcin, O., Sdmvihr.l 
mstr. I 
Schumann, C., Jömfjsjnlt.l 
3 E 3olteiiteiii,'B.,iii))];-i«| 
Engr. T. f 
V. Hamauti, {?., Stljulpl 
miitw yiv. du.) 
Ccbliu, P„ Schnciin. 
Ehcirn, H., Schul, iim/id 
Dann, A„ i£iaiiM.'ii!. 
Hcinzel, <£., T lu.iinii. 
MarluS, Ph., ,v.u,6tl>'iiL| 
‘jsonath, 0., lüiuijouicf. 
Nistau, H., $,i(t)le, 
SlomSIi, A., Hmiiielai. I 
3aEAaHenstcin,L> Viimpdl 
Engr. (Nr. 3) f 
Vt Hanmn«, F., SchichtI 
msir. 1 
JablonSki, A., Hmiiitbal 
tzuliusbnrger, .eiinbtlt'f 
frau. I 
Lewin, S., peus. iiniitl 
5Vlanbcl6crfl,3i.,6rf)iitito| 
mstr. 
tney, A., ffliv. 
chmidt, L-, Scnml 
4 E Nahn, Ch., Sdjnnte-I 
mstr. (Stell,i,e,|ii. i) I 
V.yiibMlig,i!ii.,iK(t|iiljmiilli| 
Berget, F., @lu|ti. 
Diamant, M., lilirni. 
Gilihmanil, I, iliiiitiret'l 
jäger. , I 
Ltphard, M., teMwl 
Nowiyti, 91., ä'ji«. I 
Saroiche>llSl,,A 5it)iilif 
Wnffinan»,M, Vanillen, 
f. a. Äeqdiugerur U. 
E Glaue'schc miitii. 
V. Blaue, %0-, !»-»>«> 
Möck, L., Ww. 
Müller, C., Ha»»«»». 
— W., SBösdiemi- 
Nagel, R-, Sturtw* ! 
Oettinger, M, »>,i». 
Reich, <$., 9!51inui. 
Schulz, E., Schmiid 
Spint, F., SchnMMI 
Steinte, H., Siiilif111' 
ti E Sudet, H, !U(lW 
V.Wzei 
Blumenstock,I 
Bosch, T, Silmimii. 
Gericke, SB., Au«« 
Ärebaiiin, E., M 
inacherin. i 
Ladewig, ®. 
Lewin, ist-, UM- .. 1 
Lewinsoh»,S.,i'""""'1 
Müller, M.. 5™u. 1 
Nauffed, Ww. 
sftÄch, W-, Handct» 
Kerleberg, VI, 
Schönwald, 51, SB» 
©lein,'3-,«!'»„ 
tonsbrk. 
TB H nhflA Utiinholti.?&
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.