Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

"V. Tlicil Zchlendorf 
— 278 — 
Echlachtensee 
§t 
F 
x 
28 E Seilte, Fuhrt], 
Heinrich, (3., HilsSweichen 
stell. 
Schöps, 53., Eifenwrhdlg. 
Bahnhosstr. -> 
Urbanstr. 
<- Dorothccnstr. 
(Unbebaut) 
f Adalbertstr. 
Alexaudeytr. -> 
SBulfliKS Haus geh. 
Sdcianbcrftr. 
Grützmacher'scheS HanS. (3.) 
E Grützmacher, 6., Ww. 
Stein. 
E Ärützmacher, M., Frl., 
ütcitt. 
Müller, F., Sfm. 
Baustellen. 
E Heimstättcn-Act. Ges 
Scmfe'fdjcs Haus. (9.) 
E Lsmjt, Q/ Schneider- 
mftr. 
itüLenmeister, F., Kfm. 
Banstellen. 
E Heimst. Act. ©es. 
Jerosch'sdieS HouS. (19.) 
E Ionisch, H., Setl. 
Bn^hdl. 
SBmisiel! 
E Heimst Ael. Ges. 
’Saliicmarjtr. 
Baustellen. 
(?raii'irl)c8 Hai!?. (40.) 
E Nraft, H, Kim. 
Rol)l>S, A., Gärtner. 
Georgenstr. -> 
Ä).v.i|tc![i'it. 
Üsaldernarstr. 
Neubau. 
E SUicgel, stfut. (Berlin.) 
Baustelle. 
E Heimstätten Act. Ges. 
Horn'idie» Hans. (24.) 
E Horn, 3s., Stedact 
Siüitiielte'jcheö HanS. (22.) 
E Stogncttc, H„ Lehrer. 
Landhaus „Baibaroffa". 
(20.) 
E Stillet, A., Apotheken 
bei. T. 
Lüchter'sches HanS. (10.) 
E Stichler, P., Msin. 
Baustellen. 
E Heimst. Act. Ges. 
-<- Alerandeistr. -> 
Albrcchtstrasrc. 
SSalbematftr. 
©anstellen. 
Siilla Scifreit 
E Gciftcit, G., Tapez. 
Lenz. 91., ©ailentechii. 
Lörocnllial, B, Rentiere. 
Müller, 31, Iimmerin. 
Baustellen. 
E Sübtirfe & Gfn'iiliaui 
Bangesch. (4)eilin.) 
-<-Pole-danier Gf)nuf|cc.->- 
Banslelleu. 
Villa iyntich 
E Fritsch, P, Maler, 
üoliie, G-, Baun,str. 
Baustellen. 
Watbemaifir ->• 
Waldstr. 
Forststr. -> 
(Unbebaut.)- 
Wilhelmstr. 
-<r Friedrichstr. -> 
Träger'sches HauS. 
E Träger, P., Dr. phil. 
Baustelle. 
Augustastr. 
Marianneustr. -> 
Baustellen. 
Coud^'sches HauS. 
E Gondi-'sche Erben. 
Büsche, H., Portier. 
Baustellen. 
Waldemarstr. -> 
Baustellen. 
Kleeberg'sches HauS. 
E SUecbcrg, M., Rentiere. 
(Maria nneiistr. 10.) 
Strötzel, (£., Portier. 
Baustellen. 
Maüannenslr. -> 
Bninucnstr. 
Seestr. ->• 
Banstellen. 
». Wcbel'scheS Haus. 
E v. Wedel, F-, Ghes- 
Stcdact. 
Baustellen. 
Neubau. 
E Hornemann, 91., Ar- 
chilecl. (GHurlotteiibg,) 
-<- Terraffenstr. -> 
Baustellen. 
Seestr. 
Baustelle. 
E Bcthgc, H., Fuhrh. 
(icltomeritr. 287) 
Baustelle. 
E Rist'«, H., Gärtnerei» 
bes. (Ristig'schesHaus.) 
Baustelle. 
E Bcthgc, H., Fuhrh. 
(Teltowerstr. 28.) 
Baustellen. 
Buschsir. -> 
Gtaä’ichcB HauS. 
E Glas, G., Gärtnereibes. 
9üti)tc’ichc3 Hans. 
E Sulfite, A., Arbeit 
Krcssiu'scheS Haus. (4.) 
E Kressin, St, Frau. 
Barheinc Nchf. v.Krcsfin, 
M., Chem. Präparate. 
Kressin, H., Chemiker, 
p. Losch'scheS HauS. (3.) 
E 8. Losch, <£., Kfm. 
Risüg^sche» HauS. 
E Mistig, H., Gärtnerei- 
bes. 
-<r Stbolffir. ->- 
Baustellen. 
E B-thge, H., Fuhrh. 
(Teltoweytr. 28.) 
Bethae'sches Hans. 
E. Bethge,H.,Fuhrh. (Tel¬ 
towerstr. 280 
Grnnow, 6., Ww. 
Baustellen. 
E Bethgk, H., Sandln. 
(Teltowerstr. 28.) 
Neubau. 
E (Sott A., Jimmermstr. 
(Mittelstr. 8.) 
Baustellen. 
Achlel'fches fiauS. (5.) 
E. Sichtet, H.; Zahitlinstl. 
Baustelle. 
E Reinicke, 23m. (Berlin.) 
■<r Teichstr. ->■ 
Neu-Zehlendorf. 
Potsdamcrstr. -> 
Hackcr'schcS HauS. 
E Hacker, I., Branereibcs. 
(>schö»ebera.> - 
V Äapitzke, A., Arbeit. 
Schlachtensee. 
Eitel Fritz-Plntz. 
Eitel Fritzstr. -> 
(Unbebaut.) 
Alrxanderstr. 
^-Friedrich ®illit|listr.->- 
Heyde'sches Hans. , 
E Hct)dc, 91., Saniuorft. 
örimdsl. d Heimst. 9lct. Ges. 
EHcimsl. Acl.Ges. (Fried¬ 
rich Wilheluisti. 42.) 
Biilf’sifieS Haus. 
E Wnls. 91., Sabrlbes. 
Adalbertstr. ->■ 
LnaelmaiinlcheS HauS. 
E Gugelinaun,!)!., Ba»5 
beamt. 
SiHa „Rundschau". 
E Müller, B., gcichner.7. 
Baustellen. 
E Heimst. Stet Ges. 
Eitel Fritzstr. 
Waldemarstr. ->■ 
I E Balsam. H., Rechtsauw. 
v. ülöbel, A., Baron, 
Lenin. a. D. 
3 E Genske, F., Geh. Re- 
flislrct 
5 E Donzette, I., Maler. 
7 Baustelle. 
U Eiskeller. 
E Heimsiätt. Act Ges. 
II E Dolsich, E., Eisenb 
Betr. Setr. 
1.1 E Loleny, E., Eoloninl- 
wlhdlg. T. 
■<- Eitel Fich-Plah. -> 
- Georgenstr. 
15 9!ciibaii. 
E Heiiiistält. Aet. Ge,. 
Baustelle 
E Schmelzer.Wm. (Nr.4) 
17 E Stesfiii, I., Celjienu, 
E Slefjin, E„ Rrl. 
V. Steffi», C.. W>°. 
19 Neubau. 
E Jtüliitciimiui, gatnf. 
(Beilin.) 
21 Neubau. 
E Sitemetier, Ob. Lehrer. 
(Berlin) 
23 Neubau. 
E Päseler, 
(Beilin.) 
I Sicnbou. 
E Hansdorf, I-, Ksm. 
(Beilin.) 
27 Neubau. 
E Tliränhardt, Ksm. 
(Berlin-) 
Baustellen. 
Joachimsir. 
Neubau. 
E Heimstätt. Act. Ges. 
Georgenstr. ->- 
(- Eitel Fritz-Platz. ->- 
Banstclleu. 
8 E Hoest, O., Etcnogr. 
6 E Kaleply, Th., Dr.,Db. 
Lehrer. 
4 E Schmelzer, F., Versich. 
Beamt 
Schmelzer, I., DU). 
naf. Direkt. 
2 E ». Oertzen, E., Stitt- 
»ftr. a.D. (91ußerhalb.) 
Bleichrode, R., Frl. T. 
• Jacob, I.. Frau. 
Lit'pmann, 9t, Bantbcamt, 
Baustelle. 
E Heimstätten Act. Ges. 
Waldemarstr. -> 
Elisabethstr. 
ffiictoriaftr. ->■ 
Neubau. 
E Alex, 28., Eigenthum. 
(Bictoriastr.,BiIla„AIex".) 
Baustelle». 
'E Walter, E., Cigarren- 
flirt (Berlin.) 
Heiurichstr. 
Baustellen. 
E Moniac, F., Kfm. 
’ (Friedr. Wilhelms!. 20.) 
Sctr. 
Friedrich Wilhelm- 
straße. 
Wlejaiibcrftr. -> 
1 E Schlob. L., Dr» Arzl. 
(Berlin.) 
Hossmann, M-, Ww. 
3 E Silbeistein, Ww. 
Silbersteil!, M., ikunstmal. 
5 Neubau. 
E Schmidt, Ksm. (Berlin 
7 Banstelle. 
E Wufeliouin, B-, Rentier. 
(Beilin.) 
sl E Friedeberger, L., Ksm 
Baustelle. 
E E»iter,A., Ksin.(Berl!».) 
Baustellen. 
21 E Strafft, F., Rentier. 
23 E Blumbeig, H„ Kfm 
(Berlin.) 
28 Garten geh. z. Nr. 23. 
27 E Meilicke, M„ Rentiere. 
Waldemarstr. ->• 
29 Baustelle. 
31 E Haenset, H., Kfm. 
33 Baustelle. 
E Haenfel, H., Ksm. 
(Nr. 31.) 
35 E Illlmaiiu, H., Ksm. 
(Zehlendoif.) 
Waeseiuau», F., Lenin. 
37 E Studiosi, E., Bank 
bcamlcr. 
Ebbergci, Th., Ingen. 
39 E Wolf, 91., Fabrlt. 
Baustellen. 
Georgenstr. ->• 
47 E Staub, E., Frau. 
Staut 9t u. E., ffiflte. 
49 Neubau. 
E Staub, 91., Ksm. 
(Nr. 47.) 
51 E Schulz, I., Privatier 
Schulz, M., Bautbeanit. 
53 E Ledcrer, ti., itaiunter-- 
fäng. 
Baustellen. 
E Heimstätten» 9(et Ges. 
Baustellen. 
E Hcimftüttcn>9tct Ges. 
42 E Heimstätten-Act ©es. 
Kücheiimeistr, 6., Kfm. 
40 E Hafcnpalt, <S., Geh. 
ctonjt Siath. 
18 E Hajfenkamp, E-, stftn. 
36 E Heuneberg, O., ÜJfti'' 
lern,str. 
34 E Herbst, 9t., Kgl. Ober- 
liiftiv a. D. 
32 E Li'ibke, H., Dr. phil. 
Waldemarstr. ->~ 
30 E yruiler, E., Lehrer. 
28 Banstelle.' 
E Heimstätten - Stet Ges. 
28 E Moniac, F., Kfm. 
24 E. Stadelbauer, O.. Stfut. 
22 E Poppc, F., Ingen. 
(Hamburg.) 
l'AIlemand, C., Schau¬ 
spieler. 
20 E Recht. II., Ksm. 
18 Baustelle. 
E Heimstatt Aet. Ges. 
10 Sdmlbir.iS. 
E Heimstatt Act. Ges. 
frivatschulc. 
any,91 .Schulvorstchcrin 
a. D. 
3ulanrofa<3flnt|,G.,Schul- 
vorsleliciin. 
14 Baustelle. 
E Küchenmeister, E., Ksm. 
(Nr. 12) 
12 E Küchenmeister, G., 
Ksm. T. 
10 E Slgtljc, G„ Ingen. 
S Baustelle. 
E Heimstatt Art. Ges. 
ü E Stülile, 9t, Fabrt 
1 E SiolilfS, 9t, Landsch. 
fflailn. (Adalbertstr, 
GiastMes Haus. (40.) 
Sioidenholz, 9t, Dr. jur. 
2 Ellübemann, G.,@eigenin. 
91Ieianbcrftr. -> 
Georgenstr. 
Sldalbeililr. 
Waldschänkc. 
E Müller, P., Gastw. 
Bausietle. 
E Heimstatt. 91ct Ges. 
Eitel Fritzstr. -> 
Baustellen. 
E Heimiiiitt 9(et Ges. 
-<-Fricdrich Wilhelinslr.-> 
Baustellen. 
E Heimstätt. Siel. Ges. 
Eitel Fiitzftr. -> 
Baustelle». 
E Heimstatt. 9(it Ges. 
9lballicdstr. -> 
Sotichimstt. ->- 
Baustelle». 
E Heinistätlen-Aet Ges. 
>-PolSdamelikhaufsce.-> 
Baustellen. 
Joachimstr. -> 
Baustellen. 
E Heimstätte» - Stet Ges. 
58 Bracklow, P., Kfm. 
54 E Stuft, M., Ww. 
52 E Salbach, F., Lehrer. 
Salbach,.L., Ww. 
50 E Schollwer, Kgl. 
Stallmster a. D. 
Baustellen. 
<- Georgenstr. -> 
Hrimstättenstr. 
Waldemarstr. -> 
Baustellen. 
Giuudst. der Heimstätten^ 
Aet -Ges. 
E. Heimstätt. Act. Ges. 
Bur. d. Hcimflällcu»9tet 
Ges. T. 
Baustellen. 
E Heimstätt. Aet Ges. 
Neubau. 
E öogclcr, Bildhauer. 
(Wilmerödf.) 
Baustellen. 
<- Waldemarstr. ->• 
Heiurichstr. 
Waldemarstr. -> 
Baustellen. 
HcItoig’ftfieS HanS. 
EHcllroig,6., EigciilMni. 
V. Neymoud, M., Redacl. 
Ritze, A., Steg. Baumslr. 
Baustellen. 
E Zanke, ©., Schmiede- 
mftr. (Friedcnau.) 
Echacht'fches Haus. 
E Schacht, 38., Kfm. 
Baustellen. - ■ • 
Elisabethstr. ->■ 
Baustellen. 
-<r Sictoriostr. -> 
Baustellen. 
Waldemarstr. • 
Hubertnsstk. 
Bictoriastr. -> 
(Unbebaut.) 
Joachimstr. 
■<- Eitel Fritzstr. ->- 
(Unbebaut) 
Kronprinzessinuen- 
straße. 
Bictoriastr. 
(Unbebaut.) 
Kurstr. 
Potsdamer Ehaussee.->- 
Baustellen. 
E Giuiiiach, L., Stfui. 
(Berlin.) 
shuliauä HubertuS. T. 
E ®faa(j, ©., ])r., Slrjt.T. 
Statischer, S., Dr.,SlrjtT. 
Öfter, 98., Jnspect. 
HubertuSstr. 
Banstclleu. 
Fichteuhof. Heil- u. Pflege^ 
anst. T 
E Boedeker,J.,Dr., 91rjt.T. 
E Stiem er, H., Fia». T. 
Jnliiisburger, £., Dr, 
9lrzt. 
v. KrenSki, M., Piivatiere. 
Potsdamer Gliausfcc. -> 
Längs des Sees. 
9llte Fischerhülle. 
E Scharslche Erben. 
Maiqnardt, H„ Gastw. 
Junghannlches HauS. 
E Jnnghanu. C., itgt. 
Bergrath. (Berlin.) 
$onatl)’|d)c8 Haus. 
E Donalh, R., Baiimstr. 
(BcilinJ 
Tanne, E., Gärtner. 
9iegetarict'=.Heim. 
ESecuriiiS.W A., Rentier. 
(SiieSbabcn.) 
V. Schulz, M., SorfteljC' 
rin. 
Sorcnfen, Gli., Gärtner. 
Räntsch'sches Haus. 
E 3taulsch,9t, FraiiDirect. 
(Berlin.) 
Solua, ti., Gaftroirthiii. T. 
Bürgel'scheS HanS. 
E Bürget, jjf., Direclor. 
Neue Fifcherhutte. 
E Scharf'sche Erben. 
V. Stegemann,01., öastto.T. 
Hcnicl, 91., Fischermstr. 
Stint ti. Goldberg’jchcS Haus. 
E Goldberg, 9t, 5lfm. 
E Stuft, E., Kfm. 
Sipitbaii. 
E Pcifcrt Kfm. (Berlin.) 
Leopoldstr. 
Eitel Fritzstr. 
(Unbebaut) 
Luisenstr. 
-<- Waldemarstr. -> 
Cronbach'sches Haut. 
E Gronbach, S., Buch- 
hdl. (i. Winter Berlin.) 
Loctv'i’ichcs Haus. 
E_Öocßlj, H„ Banquier. 
Böhler, D„ Gärtner. 
Itainp’fchef Haus. 
E Tramp, A„ Stfm. 
Wüsche, F., Kfm. 
91dolpl>Goldberg'schcS,^aus. 
E (üolbbcrg, A., Stfm. 
(Längs beS seeS, Stuft' 
u. Goldberg'schesHaus.) 
v. Hertling'fcheS HauS. 
E v. Hcrtling, Ph., Frhr. 
Ingen. T. 
Fischer, G„ Sprach lehrerin. 
Schuhmann, G., Weichen- 
ftcll. 
Kronprinzessin- 
uenflr. ->~ 
Baustellen. 
-<r Waldemarstr. ->■ 
Marianneustr. 
9luiBah»hosSchlachteu- 
fce. 
1—3 BahnhofSchtachtciifcc. 
E Fir-eiis. 
Dovberke, O., Gastw. 
Heinz. F., Weichciistell. 
Stiauie, I., Weichenden. 
Triebener. F., Balmwärl. 
Znchner, C., Stat. Vorsieh. 
Victoriastr. 
4. 5 E Leiftner, 91., Ww. 
Slofeusfi), 91., Posament. 
Sprotte, Ö., Gäitner. 
8 E Friedrichs, H., Stfm. 
(Gliarlotteiibg.) 
Sophienftr. -> 
7 E Schnitze, M., Stcuticre. 
S E Parth, G„ Gastw. T. 
9 E Friedel, W.. Ww. 
Friedet M., Gen. Agent. 
Nottte, H., Gärtner. 
10 EKleeberg, M., Stciitiere. 
Cliuiiou), 9t., Gärtner. 
Mal lies, F., Kutscher. 
11 E Hcitom, L., Rentier 
(im Winter Berlin.) 
12 E Sliill, 91., Friseur. T. 
V. Eigner, II, Portier. 
Augustastr. -> 
Sierot’fdies Hau-. 
E Riewe, I.. 'Ji.itnsj,, I 
Stieme jrn 82., 
Ziethcnstr. 
• -<- Alfcnftr. -> 
Baustelle. 
E flmg, O., ,^»1 
(Berlin.) 
Thiemig'schcs Ho;::-. 
E Thiemig, G., v;^:, 
Baustellen. 
E Ziethen, 
(Berlin.) 
Klciuau'sches 
E Kleinaii, St., iuj 
2)numtii\a.r.i 
Friedricks'schec. H..w, 
E Friedriche-, .>>, jti, 
iDiariainiv;: :;. -> 
Banstelle». 
Walbcmav::. -> 
Terrasscilskr. 
LängS dec- ->| 
Horiicmaun’fchcv \  
EHoriicniaiiii.,'i 
(i. Winter Jmjsi 1 
V. Schnabel, :'l, «ew 
*(r Brünne! ü 
Slteinert'idicv .(S,i 
E Kleiner!. G.. P,iE 
Stichler, 91., 1 ii\ JivMil 
Zietheu'fcheS Has-?. f 
E Ziethen, H.. ji.ii. ssij 
Ginnchin. I 
Jantowsli, ?.. 
LäugS dtv 2«-j. - 
Nicklasstr. 
Eitel Fritzstr. -> 
(Unbebaut.) 
Potsdamer 
Chaussee. 
-<r Potsdamcrstr. 
jJtocholv’fdjcs Ha»s. 
E Mochow, 9t, Gast- 
wirthi». 
Glücr'fchcS HauS. 
E ffllücr, .6., flimintr* 
mftr. (Jehlendf.) 
Hönoto'ichcs.Haus. 
E Höiww, 21., Landi». 
Seestr. 
■<- Bruiinenstr. 
1 E Aigner, H„ Steuticr. 
2 E fiiiictiburg, E., Stgt 
Pol. Diät. 
V Schumann, 9t., Ver¬ 
walt. , 
3 E Michaelis, I., Stector. 
4 E‘Seemann, F., Uhrin. 
(im Sinter Berlin.) 
Baustelle». 
Sophienftr. 
Waldemarstr. -> 
Hämmerling'fcheS HauS. 
E Hämmerling, L., Ren¬ 
tiere. 
— R., Privatier. 
Virtorinstr. 
SSari#«no::i!t. -i 
Drciifteiii’idicii ,v 
E Creniiciii, 5n 
(Berlin.) 
Badintauu, 5:;.. 
Bro[(hinefii, ,v. jte» 
wart. 
Gidiclbauui, . Jl'is. 
- ((.  JIadiliv.il  i 
Factkc, 'S-, jMU'iviij. 
Gerhardt, VI., K,Ȁi 
schaff». 
Sdjnlz; P, ,tsbik 
Saldciiiii;':i. -> 
L ftlosc'fches- /öii;;v 
E Silo fe, 9t. ii 
nehm. (l'lin.i'rliiill'.l 
V. Üliaubcl, ii.. iii 
Barlsch, -H-. -»>«:*« 
Sniig, F. Mv. uilcr-ii 
wrlidlg. T. 
Maas), ixv, l’r liml. 
Stcichett, (».. Ji.iil’ii'r. 
Schwinde, 91.. M'i». 
Taube, G., 5 .Hub” 
Staustellen. 
Neubau. 
E Stiller, Stint, rinfli 
Baustellen. 
Albert 9)iaiiu i'.n: «*s 
E Mann. «!». » 
bturfeteibe' 
Adols aKemi'iilu-c- <,w. 
E-Wiann, :'ix 
briitfeteil'f'. 
2ebmniiirfri)cf' Ha» 
EVeljiuniiii.j1 I 'r-l'll 
Lehuiann, G.,_ 
Sdliibeit’ichfv v;’1'- 
E Schubert, iv- -1' 
mftr. (ilerlin ; . 
Gbersbnd), VL 
Fietzeck. F, i 'i’fi 
Stieiimnn, St. 'il,!ll,; 
Traxcl, F. »w , 
Weil, I., Dr., i’1 J:1 
-4r tSliiiiiu'U'.'U' 
..Villa Öictoriii.“ 
E Stier, 'S., 'J1'111'"1’! 
Krause, Ä., -:|Ul"n,l 
Mayer. *1 
Gheftcdiui. T. 
Müller. P-, 
Neubau- ... 
E 311er, 9i!- 
(„Billa yilet"-' 
Baustelle. 
Dürrschcs Hanc-- 
E Dürr, J-, .'"il1"'! 
Mungc’fchcs .{Mfc 
■ E Stitnge. .'h- 
„Erholungi-heii» 
fee." ,, 
E Alex, 9i>., 
(„iSiUn ’-'llci-J
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.