Path:
Volume V. Vororte 28. Wilmersdorf mit Halensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

V. Th-U 
Wilmersdorf 
264 — 
Wiüversdorf 
A « *55*. v -ts'j 
' - -v, > • • • ^ •/>,. j 
| 
i 
„< 
8 Jung, Rentier. 
Nanmann, M.. Asm. 
Zachorias, R., Kfm. 
9 E «seemann. C., Rentier. 
V Lück. ©., Pottier. 
Adler. H., Architekt. 
Barlebe». F.. Bnckhdl. 
Caliebe, G., Post-Assist. 
f^ranzke. it, Bur. Vorsieh, 
reimt», H., LeKrer. 
ende, I.. Lehrerin. 
Gerschow. M., Ww. 
Gildemeister. O., Geh. 
Kanzl. Secr. 
Glasey, H.. Reg. Rath. 
GomanSky. E.. Bildh. 
Götz. E., Architekt. 
Hammerich. Th.. Rentier. 
Hartmann, W.. Handelem 
Hillebrand, I., Kaplan. 
.vübenthal. A.. Küster. 
Kienast, P., Nenner. 
Kohnert, H., Kunstmaler. 
KoSlowstt. M., Ästn. 
L5tl»er, L., Mns. Lehrerin. 
Messer. C., Buchhdl. 
Mili, C., Pfarrer. 
Prnsr. N.. Maurermstr. 
Reisener. K.. Ww. 
Rohde, I.. Pol. Secr. 
Rubahn, K., Lehrer. 
Rüdel.H.. Kammermusiker 
Rndzewsü. F., Rechn. 
Rath a. D. 
Schrcseld, O., Chemiker. 
Steuz, ft-, Ww. 
Wach. M.. Bildh. 
10 Baustelle. 
E Speck. H., Maurerm'tr. 
fCbarlotlcnburg.) 
11 E Ricflcv, H.. Rentier. 
V. Okimoerster.O., Kutscher. 
Aßmann, A-, Schuhmmstr. 
Btümel. G.. Gastw. T. 
Goldstein. A. L., Kfm. 
Göttig. C., Dr^ Pros. 
Götze, £>.. Stsnt. 
Klatt,M.,Dr.Prof. 
Leiter. H., Procnri't. 
Müller. G.. Finanz Affcss 
Drill, F.. Pensionair. 
Schröder, A., Pferdeb. 
Kutscher. 
Steffen. H., Maler. 
Trampe. E., Dr., 06, 
Lehrer. 
12 Baustelle. 
EKarger,S.,Kfm.(Bcclin.) 
PfalzVurgerstr. -> 
Mainzerstr. 
Kaiser-Allee. > 
(Unbebaut.) 
Meckleu- 
burgischestr. 
(Mosse'sche Erziehungeanst. 
geh. z. Postbez.Schmargrn 
darf.) 
Augiistasir. -> 
1—11 Baustellen. 
E bobbid, A., Kfm. 
(Btiiflcrjtr. 74.) 
12 E Her-sprung, C., Ren 
tier. 
Busch. M., Secret. 
tönsler, (?., Buchdruck, 
üsier, E., Ww. 
Mielenz. A., Maurerpo!, 
Reinicke, C., Frl. 
Schneider. (?., Zeugfeldw 
Wege, M., Ww. 
13 E Förslcrling.H., Gastw, 
BarczteS, I., Beamt. 
Giese, O.. Agent. 
Güylaff. K., Taseldeck. 
Lossack, Chr., Tischler. 
Ricg. H.. Kellner. 
Schneider, P., Beamter. 
Winkelmann, P., Dlätar, 
Baustelle. 
Manhelmerstrasje. -> 
Baustellen. 
Ringbahnstr. 
Ringbahnhossgebäude. 
E Eiienb. Fiscns. 
Psaffe, K., Stat. Borsteh. 
Baustellen. 
Schmargendorser Feld 
mark. -> 
Rudolf Mosse'sche Er- 
zichuligS-Ailstalt. T. 
E Mosse, Rnd., Berl. 
Buchhdl. (Berlin.) 
Broemm^l, £)., Vorstehe 
riit. 
Haunemann, W., Gärtner. 
Heinitz, G., Dr. phil., 
Direkt. T. 
Kohwalt, E., Frl., Er¬ 
zieherin. 
Rudolf Mosse'sche Er> 
ziehungs-Anstalt T. 
Neumann, M., Frl., Er¬ 
zieherin. 
Sander. 2t., Wirthschstrin. 
Thiel, H., Erzieher. 
Ditt. E., Erzieher. 
Baustellen. 
Bingerstr. 
Baustellen. 
Ringbahnstr. -> 
Baustellen. 
65. tiG EBrandt'sche Erben. 
Kniffe. E., Rendant. - 
87. 88 E Sckramm. 23., 
Rentier. (Brandenbur- 
gisäiesir. 1.) 
Röltingcr.F.,Stcucrcrheb. 
Villa Richter. 
E Richter, 9t, Bnr. 
Vorsieh. 
Zander. A.. Ob. Lehrer. 
Villa Gieseler. 
E Gieseler. Ch.. Rentier. 
Augustastr. -> 
Mrhlitzstr. 
Berliuerstr. 
1 s. a. Berlinersir. 140. 
E Algie, W.. lijaüw. T 
Bahr, W., Äeschäftssühr, 
Bock, Z., Clav. Vcfjtcrin. 
Brandt. M.. Ww. 
Gleitz, K.. Eompvnist. 
Häusler, H.. Ob. Telegr. 
Ässist. a. D. 
ftchr. U., Mechanik. 
.Ui'lior, B., Lehrer. 
Weise, O.. Schneidcrmstr. 
E Leifheit. C.. Malcrmftr. 
Blisse. Maurer. 
Boelle. O.. exped. Secr. 
Geister. M.. vw. Krei^- 
ger. Rath. 
GrteUv. R., Lehrer. 
SlarmvUiv, Ch., ilascriteit- 
aib. 
Kurzer, W., Post umst. 
Rchbci», I., Boljucr. 
Nil'!'?, P.. Rohkleg. 
Schad, W., Diätar. 
Siech. F.. Maler. 
Westphal. I.. Ww. 
't gell. ,v WilHelmi^Sluc 13. 
4 E MeHIiy, L.. Rentier. 
Gabelcnz. A.. Rentiere. 
Wittmann, E.. Lehreün. 
n E. Mehlitz, L., Rentier. 
(Nr. 4.) 
Kraft, M., Ww. 
o. d. Linde, I., Ww. 
6-ti Baustellen. 
E MeliUtz, L., Rentier. 
(Nr. 4.) 
9 E Mehlitz, L., Rentier. 
(Rr. 4.) 
V. MehUtz, F. A.. Colo- 
nialwr. T. 
Bartel, H., Kfm. T. 
Grnber, H., Drv Schul- 
direct. 
jlönter, P„ Maurer. 
Meier, A., AmtS-Bur. 
Vorsieh. 
Miiliu^, H., Pros. 
Nelffe, P., Lehrer. 
Paul, W., Zimmcuu. 
Badenschestr. -> 
Baustelle. 
Fasanenstr. ->» 
Baustellen.' 
E Bernstein, N., Kfm. 
(Berlin.) 
Holzplar. 
E Bernstein, N., Kfm. 
(Berlin.) 
Kmtan & Zwirn, Nutz 
holzhdlg. T. 
Gemer'sches Haus. 
EGeiger-Spiegcl,H.,Ww. 
Bildli. Atel. 
Baiser-Allee. -> 
Banstellen. 
UO Reubau d. Gem. Schule 
E Gem. Wilmersdorf. 
40 E Leibraudt, F., Tischler 
miir. 
Brendter, C.» Putzer. 
Lüdels, H„ Frau. 
Rosalowvky. O.. Kfm. 
Scholl A., Reutiere. 
v. Spröder, E., Hauptm, 
v. Sodlie. (5., Frau Major. 
S^ öcker, O., Architekt. 
TisÄmeyer. I.. Maler. 
Wicdivit. G.. Architekt. T. 
Wvltt. C.. uw. Frau Oberst 
11 E Schnlimacher & C'o, 
W. m. b. H. (Berlin.! 
V. (Stiridit, R., Bahnmstr, 
a. D. 
Barsltmll, F., Buchhdl, 
Bus;, s>., Ww. 
v.d.Groben, G.. Oberleuln. 
Hempei. ST, Privatiere. 
-voftmann. P.. Gastw. T. 
Klee. R„ Ingen. 
Krnger. A.. Rentiere. 
Sodemaiiu, E.. Maler, 
na» der ü^ehr, T., Portier. 
42 Laaerplar. 
E Mcrluzzi L Co.. P, 
Cenrentdaugesch. T. 
Baustellen. 
<- Pragerstr. -> 
Baustellen. 
E Rotda. P..Gen. Direkt, 
a. D. (Eharlottenbnrg. 
Zimmerplat). 
E Tohna. B., Kfm. 
(Berlin.) 
Klause, Ä., Hofzimmer- 
M'tr. T. 
Pnetzcl, E., Kutscher. 
!immermaun'scheS Haus. 
E^immermann, L..Fuhrh, 
(Berlin.) 
Carow, W.» Kutscher. 
Laaerplav. 
E Hcffe, H., Meurermstr. 
(Berlin.) 
Gemarkung Schöne 
berg. -> 
Meicrottostr. 
(f. Scvlin.) 
Mcincckcstr. 
([. SDerlin.) 
Nachodstr. 
-<r Gemarkung Schöne- 
berg -> 
Baustellen. 
<- Pragerstr. -> 
Baustellen. 
E Ruhm, I., Eigenthüm. 
(Berlin.) 
Gradcliand'scheö Haus. 
E Gradehand, C., Zim- 
mermstr. T. 
V. Sor^e, H., Kntscher. 
jüiüller, M„ Maurer. 
Mariannenhaus. 
E Madar-Stistung. 
V. Schaeffer, M., Bor- 
sleherin. 
Baustellen. 
Kaiser-Allee. ->- 
Baustellen. 
E Bloch, Ph.. Eigen, 
thüm. (Berlin.) 
Lagerplatz. (24-27j 
E Mittag. H., Zimmer- 
mstr. (Berlin.) 
Koch, G., Zimmerpol. 
Naffauischestr. 
Düsseldorserstr. -> 
Preußlfchestr. -> 
1—16 Baustellen. 
E Lachmann & Zauber, 
Baumstr. (Berlin.) 
Güntzelstr. 
17—'10 Baustellen. 
E Berl. WilmerSdorser 
Tenain - Ges. i. Liq 
(Benin.) 
31. 32 Baustellen. 
EPeterc>.A.Lsm.(Berlin.) 
3u. 34 E Hirsch, B., Kfm 
(Berlin.) 
Aiihcnil), L., Werksühr. 
Schrvil>epkp, A., Fabrk. T. 
35 E Ziimolt, G., Kfm., 
(Berlin.) 
V. Hactans, A.» Maschinen- 
mslr. a. D. 
Bolle. O., Berl. Buchhdl 
EggeU. A., Hauptm. a. D. 
Hall'trörn. M., Ww. 
-Vanisch, (£„ Anstreicher. 
Schmieding, M.. vw. l>r. 
Starck, (5., Bildh. 
Wolter, D.. vw. Rektor. ^ 
Zeuke. F.. Eorpöschreiber. 
Zyball. A., Schmied. 
Gasteiuerstr. ->• 
36. 37 Baustellen. 
E Blnmberg & Schreiber, 
Architekt. (Berlin.) 
Berlinerslr. 
38 Banstelle. 
E Wild'scke Erben. 
39. 40 E Schröter, C., Zim- 
mermstr. T. 
V. Thiel, G.. Zimmerpol, 
41. 42 Baustellen. 
E Schlieper, A., Frau, 
Commerz. Rath. (Elber- 
fclb.) 
43. 44 Baustellen. 
E Klönne, C., Bankdirect. 
(Lieckstr. 20.) 
45—48 Baustellen. 
49 Baustelle. 
E Hoddick, A., Kfm. 
(Butgcrftr. 74.) 
50 E Hoddick, A., Kfm. 
(Bingerstr. 74.) 
Kntscher, E., Generalmaj. 
z. D. 
51 E Beyschlag. F.,Dr.,Prof. 
V. Struwe, L., Ww. 
Geyer. y.. Pros. 
Scheibe. R..Dr.pkN.,Prof. 
52—57 Banstellen. 
Güuyelstr. -> 
58—62 Baustellen. 
E Güterbock, G.,ÄüngUer. 
(Berlin.) 
63 Iunkersdors, I., Bildh. T. 
64—67 Baustellen. 
E Lachmann & Zauber, 
Banmstr. (Berlin.) 
68—71 Baustellen. 
E Meyer'sche Erben. 
Preutzischestr. -> 
Nauheimerstr. 
Bingerstr. -> 
42 Erteilter, G-, Bildhauer. 
E Römerinan». 0i.. Ob. 
Post-Direct.Bur. Assist. 
E Stracke, C., Bildhauer. 
Blasi, W.. Registrat. 
Miesche, N., pens. Steuer 
Iuspect. 
Möllenhoff, B., Kfm. 
Schulz. H., Eolonialwr.- 
hdlg. 
Woklstädter.W.,Bildhauer. 
Baustellen. 
7kEyoffmann.J..Schlächler- 
mstr. (Augustattr. 2.) 
Färber, H.. ®eft. Seer. 
Gemballa. P., Ingen. 
Krock. M.. Beaint. 
Müller, F., Schuhmrustr. 
Säiulze'Bellinghausen.E., 
exped. Secr. 
Südhans. R.» Reichöb, 
Buchhalt. 
Wunderlich, P., Eisenb. 
Secr. 
Niiriibergcrstr. 
(s. Berlin.) 
Pariserstr. 
-<r Kaiser-Allee. -> 
1—4 Baustellen. 
5. 6 Baustellen. 
E Alerander-Katz. Rechts^ 
anw. (Berlin.) 
8 Baustellen. 
E Bloch, Ph.,Kfrn. (Ber 
litt.) 
-<r Fasanenstr. ->• 
9 s. (i. Berlin, Fasanenstr.57. 
E Richter, C.. Banmstr. 
lCharlottenbg.) 
V. Gräy, O., Schuhm. 
Lippold, G., Director. T. 
Pampe, O.. Oberlentn. 
SeedoldKIein,E., Opern 
sängeriu. 
Weström, E., Oberleutu. 
10 E Meier,H., Eigarrenhdl. 
(Berlin.) 
V. Friedrich, I., Gaüner. 
Caspar, M., Kfm. 
Kobs, A.. Lehrer. 
Ostendorff, E., Maler, 
van Riesen, H., Affeffor. 
Seisert, H., Stadt-Ban 
mslr. 
Stranbe, K„ Lehrer, 
v. Wittich, C, General- 
leutn. z. Exc. 
Zerniat, U., l)r., Pros. 
11. 12 Baustellen. 
E Mestner, M.. Kfm. 
(Berlin.) 
13 Renbau. 
E Krienitz,A., Maurcrmstr. 
(Schöneberg.) 
14 s. a. Uhlandstr. 150. 
E. Michaelis, L.. Maurer- 
mstr. (Berlin.) 
V. Bädeke, C., Maurer. 
Hin^e,^ A., Posamentwr. 
v. Horn, Ww. 
Jante. M., Ww. 
Soldin, M., Dr» pr. Arzt. 
Wabrendorff, M., Objt« 
holrin. 
Uhlandstr. -> 
15 Baustelle. 
E Seligfohn, H., Kfm. 
(Berlin.) 
PfrlzVurgentr. -> 
Ludwigskirch-Platz. -> 
Emserstr. -> 
16—18 Baustellen. 
E Terrain - Ges. Kur¬ 
fürstendamm. (Berlin. 
Sächsischestr. -> 
19—24 Banstellen. 
ETerrain-Ges.Kursürsten 
dämm. (Berlin.) 
Wür1tembergischestr.-> 
25—27 Baustellen. 
E Aschro.t, S., Banquier. 
(Berlin.) 
28. 29 Baustellen. 
E Schulz. 28., Direktor. 
(Berlin.) 
Bayerschestr. 
Cliuacr Platz. 
30. 31 Baustellen. 
E SchuU, W., Direktor, 
(Berlin.) 
32—34 Baustellen. 
E Aschrott, S., Banquier. 
(Berlin.) 
Württcmbergischestr. -> 
35—41 Baustellen. 
ETerrain-GesKursürsten 
dämm. (Berlin.) 
Sächsischestr. 
42. 43 Baustellen. 
ETenain-t^cs.Kursürsten- 
damnl. (Berlin.) 
44 Baustelle. 
E Moife, Th.. Kfm. (Ber¬ 
lin.) 
Emserstr. -> 
Likdwigökirch-Platz. -> 
Pfalzburgerstr. 
45 s. a. Pfalzburgerstr. 76. 
EZiechmann.C., Maurer- 
mstr. t Berlin.) 
V. Kolbow, E.. Ww 
Beckert. P., Geschichtsmal, 
Boucher, H., Prokurist. 
Burkyardt, B„ Reg.Rath. 
Keidner, C., Oberst z. D. 
; Roscher.H.,Berl.Buchhdl. 
Schulz, E., Assist. Arzt. 
Springe,H., Schneiderin. 
Törliy Rachs., D., Colo 
itialiurbölti. 
— C., Frau. 
v. Wittich, W., Oberst a. D 
46 E Schifter, M., Kfm, 
(Berlin.) 
V. Borckerl. W., Portier, 
Albrecht, Bäckermstr. 
Ampel, H., Kfm. T. 
Fritsch, W., Kfm. 
Hollmann. R., Geh. exp. 
Secr. T. 
Lohmamr, W., Fabrlbes. T. 
Richtewitz. C., Kfm. T. 
Schaffer, Ph., Oberlentn. 
Souchon. H.. Oberleutn. 
Traeder, il., Schlachlermst 
Wallstab, B., Kfm. 
47 E Schweiger, @.,T)r.med. 
(Berlin.) 
Nanm, O.. W... 
Bnblip, E., Portr. Maler. 
Hahn, E.. Kfm. 
Henninger,M..Bankbeamt. 
Hofflnnd. A., Architekt. 
Kettemdeil, Th. Resererüi, 
Kühl. O.. Grnnkramhdl. 
Meister. P„ Stsm. 
Norden, B., Kfm. 
Stolp W., Schuhmmstr. 
48 E Calmson, (£., Kfm. 
(Hambnrg.) 
V. Erbet; A.. Portier. 
Brozek A.. Gastw. T. 
Giese, H„ Oberlentn. 
Heydcmann, M., Ww. 
ittstutfl, A., Ob. Lehrer. 
StroSkc, C., Pensionair. 
Roch, E„ Schulimmstr. 
u. Oppen, R., Major a. D< 
Schulze. C., Kfm. 
Schumacher. H„ Architekt, 
©chüsjlcr, H., Kfm. 
Uhlandstr. ->• 
49 f. a. Uhlandstr. 149. 
EHaus;k:lecht,A.,Rentiere. 
Bessert - Rettelbeck, W„ 
Geh.Ob. Baurath. a. D. 
Gleimg. F.. Privatier. 
Haustlnecht, A., Architekt. 
Müller, H., Dr, Ob. 
Lehrer. 
Rcisch, W., Bäckemstr. 
v. Scheven,C..Obersta.D. 
60 E Krause. W., Zimmer- 
mstr. (Berlin.) 
V Sawala, I.. Schuhm. 
Biernmnn, E., Hofrath. 
Bloch. H., Kfm. 
Groneniann, B., Zahlmstr. 
a. D. 
Feldmann. Q\, Kfm. 
Kroschel, A., Baugesch. 
50 Kralle, Dr, Gen. Arzt 
a. D. 
v.Mieuhoff-Zwowitzü, A.. 
Vw. Oberstleutn. 
Lindner, B., Kfm. 
Lüdtte, M., Pserdeb. 
Schaffn. 
MaertinS, H, Buchhalt. 
Scheller. E., Frau. 
Schmidt, A., Kutscher. 
Thw, F., Wagenführ. 
51 E Schneider, E., Kfm. 
(Berlin.) 
V. Greger. N..Kafsenbote. 
Arnold, W.. Knnstmaler. 
Bernheim, (£., Malerin, 
v. Blücher, H.. Rentier. 
Haeger, H.. Rentier. 
Heinye, Ö.. Frl. 
Holzmann, 0.. Kfm. 
Köhler, C., Dr., Ob.Lehrer. 
Kraft, G., Tischlermstr. 
Mostner, M., Bankgesch. 
- Neubert, A., Kaffenbote. 
v. Przybnlska, H., Frl. 
Scklag. H., Handelöm. 
Smrimps, A., Sckuhmmstr. 
Siywarzcr, H„ Kfrn. 
Stephan, H., Friseur. 
Stolzenburg. R.. Ksm. 
52 E Götze, W.. Zimmermstr. 
Czerlinsky, E., Rechn. 
Rath. 
Dietrich, F., Borsen-Be- 
amt. 
George, M.. vw. Dr. 
Goritz. A.. Portier. 
Grnuzig, E.. Ww. 
Hahncl, H.. Lehrer. 
Holz, A„ Schriftsteller. 
Lange, O., Bersich. Direkt. 
Linke, M., Architeck. 
Michel. L.. Ww. 
Paye, E.,Schnlvorsteherin 
a. D. 
Psannenstiel. A., Schrift 
stell. 
v. Ptessen. W., Maler. 
Schönhütte. A.. Lehrerin. 
Schwerdtner. A., Reg. 
Bausecr. 
Stephan. <k.. Ww. 
Stolö, M., Grünkramhdl. 
Treidler, M.. Lehrerin. 
Wiebach. C.. Rentier. 
Wright. H. Kgl. Koch. 
WySzomiervti gen. Wiö- 
mar. St.. Theat. Secr. 
53 E Götze. W., Zimmer¬ 
mstr. (Rr. 52.) 
Albersmeyer. A.. Kfm. 
Bcrger.K..Kql.tt'ass.Secret. 
Biermanu. I., Ww. 
Conrady. E.. Schneiderin. 
Coste. A.. vw. Prediger, 
v. Dassel. M., Frl. 
Deckeri. H.. Secr. 
Denecke. M.. vw. Dr. 
Glück, L., Kfm. 
Hanke. F., Dachdeckcrmstr. 
Hart, I., Schriststell. 
Hüffner, I., Dr., Gymn. 
Lelirer. 
Jordan, M., Schneider- 
mstr. 
Küchler, C. H., Maler. 
Löckett. E., Ob. Lehrer, 
v. Olözcwoki, K„ Rentier. 
Peters, A., Postschaffn. 
Psannenstiel, %, Ww.. 
Schmidt. K., Ww. 
Schnalter', A„ vw. Street. 
Schüler, H.. erped. Secr. 
Schulze, O., ttanzl. Secr. 
Tubbecke, L., Kfm. 
Unruh. A., Tischlermstr. 
Weinholz, ^i..Schanspicler. 
Wlttmann, G., Kasjen- 
beamt. 
54ERaalch, G.. Schlachtmstr. 
tBerlin.l 
V.Bnchwald. G., Maurer. 
Drieomanr-, H., Schrift¬ 
steller. 
Fink, M, Kfm. 
Gutmann. Th., Ksm. 
Haberlandt,A., vw.Oberst- 
leutn. 
V. Hammerstein, E., Ba¬ 
ronin. 
Holleuser, Tkl.,Rechn.Rath. 
Kempf, I.. Rentiere. 
Kramm, M., vw. Wirkt. 
Geh. Ob. Postrath. 
Kretjchmer, H., Töpfer. 
Küchhotd, R., Zimmerm. 
Liedtke,H.,Reichsb. Beamte 
Miersch, S., Ww. 
Müller. A., Ob. Telegr. 
Assist, a. D. 
Prien, Ch.. Zimmerpol. 
Rauscher, M., Kfm. 
Stollverg,A., vw.KreiSger. 
Direct. 
Suröu, K., Reg. Secr. 
Tesch, Th.. Plattanst. 
Tischler, M.. Modistin. 
Boigt, G., Reg. Secr. 
S5EWlrr»er,F.Mn.(Berim.j 
>LJordanL'r., Echneidnnr 
Mx. 53.) 
Ackermann, 29., Dr, l'h. 
miker. 
Arndt, A.. Kfm. 
Auerbach, M.. Kfm. 
Dettmann, £>., Kfm. T. 
Hoffmann,M.,Bictu>i, t., 
hdlrin. 
Sahnte, E., Dr., Ob. i i r. 
Jrmer. G., Dr.plnl.,l\ \n 
Rath. 
Kahler, M.,vw. Req."».^!, 
Michaelis, B.,Obcile„.:-. 
a. D. 
Roeder v. Dieri'bul.' . 
Frhr.. Oberstleur,' 
Rohr, H., Schankw. 
Fasanenstr. -> 
56—59 Banstellen. 
E Bloch, Ph,,Kfrn. 
!in.) 
60. 61 Baustellen. 
E Mittaa, H., Ma 
mstr. ('Berlin.) 
62—65 Baustellen. 
Kaiser-Allee, -y 
Pfatzbnrgcrsü. 
-<-• Lietzenburgerül -> 
1 E itrtihe, C., Rn 
V. Bahl.A., Schuei^ 
Brussoiv, H., 1 
JjMg. 
Gnndlach. L., Geh , 
Rath. 
Hausmann, H., ')n • 
mstr. 
— M.. vw. Pros. 
Köhler, A.. Ww. 
Leuschan, Tli., Dr, C.\ 
Lelirer. 
Leonliard.H., Dr./)1,.’ 
Lindncr» R., .Uttinu . .. 
LudecuS, H., Giuüm, 
Reibach. O.. Msm. 
Thiele. F. W., Opu*. i 
Woelffel,C., Snpcn, itiu1 
2 E KnHncrl <fc M. ’i : 
Fabrkbef. (Maini i, 
selde.) 
V. Totzke, C.. Fiuiiui. 
Kisting. C., Reidia,: - 
Xtiniuuck. E., 1 
Bur. Diät. 
Level. C.. Reichet' C • 
Buchhalt. 
Maycrhoser, R, 
mstr. 
Stephan, I., Dr D 
Lehrer. 
Dollmaun, M., Vuiin'.t 
a. D. 
Wischer. R.. Maioi. 
3 E v. Uedituv 2tc'!,: i,i' 
C..Bi!dh.(Uliland' i .! . 
4 EWeingüitncr, C ,‘>’i T. 
Amberg. C.. IcloiiuuK 
sbrk. T. 
Bethmann. L., PoMnir:: 
wrhdlrin. 
Böhmer, O., Fntciivu! 
Hauptm. 
Aresser. C.. Kfm. 
Dagnelie. A., Win 
Fellmann, G., Ba ;ii, u' 
halt. 
Heiust. O.. Fri'Viii 
Klitsd)sa, Tli.. Ba 
Kühne, R„ Mati.: 
Kupbal,W.,Ob.Fni' 
Mewis. F., ^nqeit 
Rescmann, W, ^ 1 !' 
Beamt. 
Peters, A.. vw. Ba n ;' 
Rantenberg, C-, 
Beamt. 
RediUit, H, tu in. 
Reissigki H., Pitiw e. 
Rid)ter. P., Mai > 
Zahlmstr. ei. D. 
Stege. F., Reidivl' 
Bollmer,R., 
pächt. 
Wmkler, F-, 
Beamt. 
5 E Metzing, L., 1'"^ 
Zimmermstr. 
V. Hnppke, P, Pl'-i'.i 
Blanck, M., [\rl- 
Blaschke, C-, Fnluti>’. 
Fatzheber, H., -"n!i. 
Götze, F., Archilec 
taufen, I., 3»tU'n 
enning, C., 
hdlg. 
Jung. H., Bcamt. 
Kalbow, M., itint. 
Karst, L., Kfm. 
Kersten. M., Löw. 
Klammet, I., Waili u 
Liebennann, C.» - v- 
Pochardt, H., Lelia',. 
Schonemann, A / -11'- 
Wende, O-, Ksm. 
,:r,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.