Path:
Volume V. Vororte 26. Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

i T,rj \ 
V. Tbcil Treptow (Bamnschulenweg) 
— 240 — 
Treptvw (Barrmschulenweg) 
M 
W' 
t 
rlsi 
m 
m 
*5) 
■'1 
17 £<sa]loBhauvr, W., Gra¬ 
veur. iMarienthaler- 
vr. 1) 
V. Schlovhauer, E., Bah» 
Beamter. 
Kais. Postamt. 
Peicker, ($., Ob. Gäutt. 
Urbach. L., Geomet. 
18 E Gadeaaü, D.,Techmk. 
Bittncr, O., Wen. Agent 
Brüggemann, R., Schroib 
nmtcrhbl. 
Gadegast, W..Manrennstr. 
Graf. M., Slrumpswirk. 
Mieschel, W.. Secret. 
Weigelt, F., Slgi. Tarator. 
19. 20 E Lenz. Dachdecker 
msrr. (Berlin.) 
Albrecht. M., Bankbeamt. 
Blümel, P., Tischler. 
Srüflßcmnim, Buchhalt. 
Engel. M., Buckbait. 
Gocksch, P., Handelöm. 
Goldbeck, A.» Tavev 
Gottschlag, P., Friseur. 
Kroll. O., Schiffer. 
Lehmann, 21., Mechanik. 
Mellin, E., Silberarb. 
Müller. 9t., Metalldreb. 
Pietsch. 9t.. Ww. 
Rost, A.. Schlosser. 
Sutfiuf, F.. Dnestr. 
Projcct. Strafe. -> 
21. 22 Nettbau. 
E Bischofs. W., Renner. 
(Nr. 23.) 
23 E Dischoss, G.. Magislr. 
Secr. (Nr. 24.) 
Bischofs, D.. Rentier. 
Kaebernick, G., 2nstnt- 
mentenm. 
Marks, F.. Feuerwerk. 
Mildner, R., Frisenr. 
Nsodkl. H.. Schloffrrmflr. 
24 E Bischoff, Ä., Rentier. 
(Nr. 23.) 
Biichoff, G.,Magistr. Secr, 
Dietert, E., Amlsdien. 
Primel, G., Maurer. 
Wanke. G., öUempner. 
Wehnert, B.. Eisenb. Ban- 
uuterneym. 
26 Kohlenplatz. 
E Nickel. E., Neulier. 
(Berlin.) 
^ielinöki. B., Koklenhdlg. 
26 E. Schneider, G., Gärt- 
nereibes. 
5Uakow, Bautechnik. 
Klein. G.. Schneidermslr. 
Kurth. R., Handel^m. 
X'icbmg, M, Posament- 
wrhdlg. 
Pfankuch, 23., cand.thcol, 
Schulz, G., Drechsler, 
^ientkowska, H., Schnei 
denn. 
27 E Röfeke, (Tfi., Eigenth. 
Hübner, E., Pensionair. 
Klein, G., Bahnarb. 
Koch, H., Lederarb. 
28 E Barde, I., Landw. 
Burgmarur, S., Tapet. 
Hirsemann, A., Weichen- 
stell. 
Reimami, Sl.. Ww. 
Schneider, M., Ww. 
Boß.- A.. Platten». 
20 E Helling, E., Bäcker¬ 
mstr. 
Alisch, 93., Sittlicher. 
Eochius, P., Mechanik. 
Köpsel, (5., Miiiciim. 
Krumnow, F.. Schiffer. 
Rieffenstahl, F., Fabif. 
Thomas. M.. Fraiser. 
Wielh, M., Ww. 
30. 31 Baustellen. 
E Göhe'sche Erben. 
32 E Müller, E.,Schlächier- 
instr. 
Hochstein, P.. Reisender. 
Krebs, P., Stuckat. 
Lange, O., Schantw. T. 
Pietsch, R.. Metalldreh. 
Puse. E., Drechsler. 
Ziehse, A., Buchbind. 
33 E Stettliy, Sl., Zininier- 
mstr. 
Elwt'rs, 99., Maler. 
Fischer, H„ Buchbind. 
Lnsche, E.. Ww. 
Thomas, R., Schivutm. 
Trende, O., Buchbind. 
Wernert, I., Schuhninrstr. 
Wuttke, P., Maurer. 
34 E Mofi'ch, A., Giärt» 
nereibes. 
Könifl, H„ Bildh. 
Zininterntann, A., Tischler. 
35 Baustelle. 
30 Neu bau. 
E Stoff, I., Tischleunstr. 
(Berlin.) 
37. 38 Baustellen. 
E. Haubold, R., Ksru. 
(Berlin.) 
39 E. Stadt Berlin. 
V. Meyer, I., Fuhrherr. 
-tu, ^1 Barruelle». 
E Stadt Berlin. 
42 Stätteplatz. 
E Stadt Berlin. 
43-lU Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
RirdorsrCanner Kreis- 
Chaunee. ->• 
04 E Zöllner. A.. Ww. 
Ernte» F., Hotzbildh. 
Eirgelbart. B.. Cbcrgättn, 
Hciniig, R., Bahnwart. 
Hernnann, P.. Schlosser. 
Hösel, R.. Bahnrvärt. 
Iunglaus, H., Bauarb. 
Loeber, R., Klempner. 
Mobrstedt, R., Bildh. 
Nehse. 6., Gastw. T. 
Nickel. A.. Schlosser. 
Schieselbein, W., Tischler. 
Schünemann. (5., Bauarb. 
Äone, £., Bergolder. 
Haidekampweg. ->* 
65—70 Banstellen 
E Stadt Berlin. 
71 E Stindt, R.,LUempner- 
mftr. 
Fult, H., Gärtner. 
Äröchel, R.. Bäckermstr. 
AortH, Bankbeamt. 
^oszinoki. I., Stuckat. 
Liese. (5.. Klempner. 
Matysiak, I., Tischler. 
Wiche, O., MetaÜdreb. 
Schneider, I., Lcderarb. 
Spieöke. K., Metalldreh. 
Trapp, H., Siim. 
'2E Stiudt. R., LUempner- 
mstr. (Nr. 71.) 
Baum, 91.. Asm. 
— A., Colonialwrhdlrin. 
Bridont, F., Bur. Äsfist. 
^orinth, 6.. Äastw. 
Frank. R., Tischler. 
Fucho. H., Lithoflr. 
Wruljt, R., Bahnbeamt. 
Hansen, H., Tischler. 
Hennq,A., Schneidermstr 
Hermö, A., LVaschikiist. 
Hubercr, F., Cberflartn. 
Hunfeu, I., Tifchlermstr. 
^llinflworth, Th., Walker. 
Äöneke. C., Stsnt. 
Äfihnaft, M.. Oberlehr. 
Lie^egang, R., Gärtner. 
Rötcitcr, A., Former. 
Westphal, F., Obergartn 
-4r Projectirte Stras;e. ->• 
3. 74 Banstellen. 
75 E.itietevusch.F..Renrikr. 
(Nummeledura.) 
V.Strunkk, M.. Vermalt. 
Cillas, Th.. Heizer. 
Hossmann. ^..Tischlcrmstr. 
Alithifiv E., GäUner. 
Vanb, H., Buckbind. 
Ralin. P.. Schlosser. 
^„Böttcher- 
Heinr., 
Schtesle. F., Gelbflies;. 
Stuv.P., Colonialwrlidlq. 
Sweusson, A., Holzarb. 
Tatzti, (£., Ww. 
Wendorf. A., Schrrftse^ 
76 E KettIit;.A.,^immermslr. 
(Nr. :ö.) 
Born, F., Werlsübr. 
Geister, O.» Stellunnstr. 
Krünberg. K.. HandelSm. 
Neitzel, A., Schmietiemstr. 
Nessel, Ä., ^immernrslr. 
77 E Thiele, C., Abfuhr- 
flesch. 
Hernuann. N..^tmmerpol. 
Mroll, F., Wiegeutslr. 
Noack. O., Schlosser. 
Tornow. £., Steindruck. 
78 E Speer, H., Maler« 
»iftr. (Nr. U<J.) 
V. 2ld mit nmt, A., ttiasttu. T. 
70—83 Baustellen 
84. 85 E Hermann, G., 
Privatier. 
Borött«, R., Sctiloh'er. 
Hartte, I.. Gärtner. 
Hein. G., 
Slcllitid, W.. Schlosser. 
.<htefchfe, St, Bahn- 
Vorsteli. 
ftriiflcr, K., Sckiffb. 
Kunath, H., Schlosser. 
Sinnig, Schuhtumstr. 
Leder, .SL, .Handelötn. 
Mau, M., Schlächter. 
Mischte, M.. Borarb. 
Mvbiuri. O., Drechsler. 
Mold;to. I.. Stellm. 
Ncincke, (H„ Balmart'. 
Nuckert. P.. Schrislsey. 
Nudnick. H., Wächter. 
— E., Hebamme. 
Schmidt, Tli.. Gärtner. 
Sclke, VL. Schiffer. 
Staffelt. M., Äasttv. 
Stntz, P., .uftn. 
Thiemecke, B., Waschanst. 
Walter, F., Bierabzieh. 
Weber. E„ Schlosser. 
Woiteck, P.. ZUempn. 
ZielinSki, B., jkohlenhbl. 
86EHauvol?. 
msrr. T. 
V. Schmidtchen, 
Fabrkarb. 
Baude. E.. Dachdeck. 
Berg, H., Fabrkarb. 
Conrad, 51., Fa rkarb. 
Donner, P.. Maler. 
Fjeyeck. Ch., Frau. 
Flegel. G., Schlosser. 
Frank, C., Der-infect. 
vaak, O.. Schlosser. 
IonaS. M.. (^rünkramhdl. 
Kaiser, H., Böttcher. 
Kebrbanm, 9t.. Fabrkarb. 
SleÜnid, F., Vorarbeit. 
Bohle, A., Böttcher. 
Nades. E.. Ww. 
Cckechert. O.. Borarb. 
Scyüy, £?., Cigarrenhdl. 
Srüte. A.. Fuhrb. 
Vuürack. Eh.. Schiffer. 
87 E Bischoff, 23., Eigen¬ 
thum. (Nr. 23.) 
Block. H., Bäckermstt'. 
Fischer, A., Tischler. 
Hellmuth, F.. Schlosser. 
Atroß, O.. Näherin. 
Äuhrntsttm, F„ Tapez. 
Lanae. H., Schmied. 
Staffeldt. F., Schuln«. 
88 E Bischoff. W.. Eigen 
thnm. (Nr. 23.) 
Dummanu, P.. Ww. 
franse, S., Fuhrh. 
Nattte, (?., Schlächtermsrr. 
Schmidtchen, H„ Böttcher 
8ack. B., Buchhdl. 
80 E Schulz. E., Gastw. 1. 
Hesster, L).. Dr., Mgl. 
Gewerb. Insp. Assist. 
Weyer. I.. Ingen, 
ttiefholzstr. 
90—^4 Baustellen. 
05 E Haase. E-, Eigenthünr. 
Clans. W.. Bufferdame. 
96 E Schmidt, A., Frau 
9icnt. (Berlin.) 
ViUopy. L.. Okometer. 
Beer, G., Portier. 
Speer. H., Malennstr. 
Baustellen. 
Sldpcniäit Landstr. -> 
Banstellen. 
Neue Zirufl-Allee. 
Bchringstraße. 
Banmschulenstr. ->• 
1 s. a. Baumschulenstr. 11». 
E Habermann. M.. Tech¬ 
nik. (Nr. 10.) 
Ascher. L., Atfm. 
Bettmann, O.. Ängen. 
.^ülzow, C., Lehrer. 
Ltnyleb, 51., Pnvatiere. 
Loren,;, 83., Schlosser. 
3 E Liedtte, R., Schleiferei- 
bes. 
Amsink. Ä.. Mechanik. 
Gensckel, £X, Ploeuriir. 
Hoschmitder,.^.. Fabrkarb 
Müller, P., Lithogr. 
Rintisch. C., Mim 
Roller, ii., Ww. 
Mille, A., Cravatten 
orbiriit. 
5 E Mentz. A., Eisenb. 
Secr. (BeUiu.) 
V. Paecli, F., Eigeulbüm 
(Nr. 7.) 
Bergemann, B., Asm. 
BienDslslsii, A„ Gärtner 
Böl,m, O., Lactirer. 
Buchwald. F.. Milchhdl. 
Eroseck. L., Msm. T. 
Faustmann. A.. Bildli. 
Friedrich. P.. Bauart'. 
Liesirke. G.. Graveur. 
Mühlenhoff. F.. Conditor. 
Topp, A„ Schlosier. 
Wierczynoki, A., Garten 
arb. 
7 E Paech, F„ Eigentlnim. 
Fleia, W„ itfrn. 
Glitsche. G., jifni. 
Linke, L., Möbelpol. 
Martert, (L, Babnarb. 
Minckwitz, E., Maurer. 
^Zfeiffer, F., Lagerverwalt. 
Schulz. E., Buchbind. 
Schwarz, R., Bauführ. 
Streese. Ä., Fabrkarb. 
Bater, F. Alfm. 
9 E Renrmiitj, O., Bäcker¬ 
mstr. 
Ehrlich. ^asatt;ünd. 
Hnrtticr, P., Lehrer. 
Lewinsobn. L., Afiu. 
Müllci.C., Schlächtermstr. 
Neugebauer, H., slfm. 
Schräge, F„ Tischler. 
11 Hoyer. L.. Frau. 
«arge, A.. Handelsm. 
Kiliau. W., Äaloaniseur. 
ScvwcdUer, &, Bärme 
V»lriit 
13 E Heber. I. (9., Fabrk. 
Heber. M., Gürtler, 
lo E Babcihge. 2h., itfnt. 
Eckart, P.. ilfo». 
17 E Lochte, I., Buch 
bindermstr. 
Coffäch. R., Gärtner. 
ty E Berkner, F., Tischler. 
Bcrincr, H., Buchbind. 
2i E. Hoppe, H., 5lfm. 
Hirsch, M., ttsm. 
23 E Peschel. A.. Schlosser. 
TönnieS. H.f Buckbind. 
. E Müller, I.. Buchbind 
Nowack, K.. Bäcker. 
27 E Fischer, O.. Buchhalt. 
Micklev. M.. Kürschner. 
29 E Kreuymann, E., 
Glasermsir. (Berlin.) 
Scheck. <8 r ^^ä-ker. 
Schuly, E., Standesamts 
Secr. 
31 Baustelle. 
E Wickel, Stemsey. (Rir 
dorf.) 
Manerrthalersrr. •>- 
:i3 s. a. Marienlhalerstr. 
E. Matern, I., Schlosser 
mstr. (Nieder-Schöne 
weide.) 
E Unger, P.. Banunter 
nehm. 
Bortich, R., Schlosser. 
Benzien, Ph.. Optik. 
Birlem, M.. Böttcher. 
Gotrschalk. L., ttfm. 
Jorberk. F., Ob. Telegr. 
Assist. 
Kuphal, Sl., Zeichenlehr. 
Beters, B-, Ww. 
Sctileicker. I., Näherin. 
35 E Matern, I.. Schlosser 
mstr. (Nieder-Schöne 
weide.) 
E Unger, P., Banuuter 
nehm. (Nr. 
Belhke^Ä., Msm. 
Älener^A., slfm. 
v. Boscamp, P, Magislr. 
Beamt. 
Fischer. O.. Lithogr. 
itriepcr, O.. Handlgsgeh, 
Prenß, 06. Telegr. Ässist. 
Teste, A., 9iculier. 
37—49 Baustellen. 
Projectirte Strafte. 
5() Baustelle. 
48 EGerisch.A..Maschinenb. 1 
Netde, Th.. Ww. 
46 E Schürf). A., Fabrk. 
Lamm. W.. Marmorarb 
44 E Brandt, M., Ww. 
Beerbaum, E., Ger. 
Aetuar. 
42 E Mntilvr, L., Berf. 
Beamt. 
Gramenz, 9?., Maler. 
40EReichliold,A.,Lcderarb> 
38 E Nowacki. P. stlempner. 
Grüuwald.H., Directrice. 
Pech, jD., Posamentier. 
:JÖ E jtrebs, E.. Stellrn. 
Brauuo, E.. Schlosier. 
Monich, A., ^rau. 
Schumacher. B.. Frl. 
Würger, H.. Buchdruck. 
*4 E Borchardt, G., De^ 
iiti'ccior. 
Paecünay. H.. Tischler. 
32 E Brösel, E, Fabrk. 
K) E Nordhoff, Geh. 
Sert. 
Mrctichiiter, W.. Litliogr. 
28 E Lnni(r. Tl>.. Tnchrn. 
Hildebrandt. R., Weber. 
Schneider, H., Ww. 
26 E. Mötiia, H., Maginr. 
Bur. Beamt. 
^leeokann. A.. Äfnr. 
24 E Karde, W.. Tischlern 
Lauser, Ph., Tischler. 
22 E Pirsich, G., Schuhm. 
mstr. 
Grünwalö. M., Frl. 
20 E Gericke. H., Tischler. 
Maixner. E., Bildh. 
18 E Schirmer, A., pens 
Beamt. 
Wilke, E., Diätar. 
16 E Weist Hon., A., Mnstcr- 
zeichn. 
Kühr, W., Handschuhm. 
Wels; jun., A., Buchball. 
14 E Taubel. L., MohlenhM. 
Wehner, (!.. Ksm, 
11 E Wegener, E., Tischler- 
mstr. 
Floter. E„ Dachdeckermstr. 
(v. 1. April Ernstilr. 6.) 
Fuhrmann, M., Schnei 
derin. 
Günther, P., Lithogr. 
Kuglano, ?l., Klempner. 11 
Mobaupt, H.. Steindruck. 
Scharf, L.. Tischler. 13 
Schmidt, XU., Graveur. 
12 E Habermann. M., Tech. 15 
nik. (Nr. 10.) 
Ahlers, H.. Lederarb. 17 
Handle, H., Fabrkarb. 
12 Äütrnast, S., Ob. Telegr. 
Assist a. D. 
Schneider, <5., Schlächter- 
mstr, 
Bert. A.. Schriftsetz. 
Wurl, Ä.. Schlosser. 
10 E Habermann, M., 
Technik. 
Dumm. (£., Buchbind. 
Gründet, E., Ob. Fcuer- 
wehrur. a. D. 
Mainder, M., Graveur. 
Ortwern. G., Graveur. 
Scklichting, G., Haudlgs. 
' fiel). 
Schön, I., Schubmmstr. 
Thenkllanff, 9L. Wertmstr. 
Thiele. 9?., Cheorik. 
8 Baustelle. 
EHabenuann, M., Tech¬ 
nik. (Nr. 10.) 
6 E Dietrich, L., Ksm. T. 
Balzer, W., Sattlermstr. 
Fischer, C., Architekt. 
Heerwald, D., Lrthogl. 
Hendrick, A., Ksm. 
Lücke, Ä.. Geometer. 
Schwietzke. P., Mechanik. 
Sperling. M., Asm. 
4 Balksreüe. 
E Bischoff, W., Rent. 
(Baumschulenstr. 23.) 
2 Es.a.Baumschulenstr. 11 
E Ntumann, A., Rentier. 
Ascher, F., Frau. 
Beyla, E., Bremser. 
Berl. Waarcn-.^ans N 
Schmidt. 
Brozeit, P., Fabrkarb. 
Ehlers, H., Ksm. 
Eichhorst, H., Stenogr. 
Ernst, R., Justrumenienm. 
Harder, H., Mfm. 
Heber. P., Metalldrück. 
Höller, E., Maler. 
Iantowöki, A.» Schuln». 
Joachim, G., Weichenstell. 
Marnsch, W., Fabrkarb. 
Oscher, A., stfnv 
Plvsck, W., Bildbauer. 
Scholz. P., Schlosser. 
SchoothH..Hanöelsgarln 
Scknmann. P., Fabrkarb. 
Scywanz, G., Tischler. 
Strelilow, E.. Fabrkarb 
Streng, A., Gendarm. 
Boneben. (?., Borlosthdlg. 
Welzel, M, Fablk. 
Balnnschu(eustr. 
Ernststr. 
Baumschulenstr. ->* 
E Mohr,M., Eigenthum 
Bliffe. E., Ww., Rent. 
Harter, H.. Ksm. 
Henschkel. M.. Werkmstr. 
Meyer. F.. Schlosser. 
9iudo!f. E.. Schristgiest. 
Scheichen,O., Uhrgehänse 
flirt. 
ESchulv, H., Malennstr 
(Nr. u.) 
Brückner, G., Ingen. 
Hüning, E.. Buchbiud. 
Ientsch. W„ Schlosser. 
E Schuly, H., Malermstr. 
Abraham, B., ,^fm. 
Borleuhagen, ^., Lehrerin 
Dielerich, R., Schlosser. 
Heim, F„ Bnr. Beaml. 
Hoffmann, P., Magistr. 
Secr. 
5teul, AI1., Sattler. 
Linke, M.. Möbelpol. 
Mensel, E., 9lentiere. 
Mir»?, E., Buchdruck. 
Romlow, A.. Ww. 
Roblraemer, L.. Slfm. 
Schlitze. A., Schlosser. 
Symmat, O., Han^elsm^ 
Thomas. H., Maschinist. 
Weger, %, Tischler. 
Wiegand. A., Beamt. 
£. Eleutent, <j.. Milchhdl 
Mutlose, A., Tischler. 
Peicker, G., Gärtner. 
'"Inte, O., ftfm. 
toye. C., DLechanik. 
E Äolkers, C., Eigenthum. 
Borch, S\„ Maurer. 
Datow, A., Schlosser. 
Demski, St., SUcmpiicr. 
Ebel, L., Frau. 
Geisjler, A., Tischler. 
Gilge, I., Bäckermstr. 
Gronerl, W., Gärtner. 
Lemgo, F., Älempner. 
"'oppcndorf,E.,9immerm. 
!chelensky, O., Gärtner. 
Stock), L., Tischler. 
E Tetzner.O.,Handelögeh. 
Werlemann, W., Lehrer. 
E ZtolSki, Sl., Schlosser. 
Blum, A., Schlosser. 
E 9iöstel, O., Schlosser. 
Gnndlach, R., Tapez. 
1 E Pösche, H., Jnspeek. 
Pösche, W., Lehrer. 
1U E Sauren F.. Schlosser. 
Schreck. I., Üanzlist. 
21 E Äurlb, L.. Mechanik. 
Heller. F., Cilberarb. 
23 E Ebel. H„ Glasermstr. 
Müüer, 9i., Buchhalt. 
Wende. M., Schneiderin. 
25 Baustelle. 
E Berl. Baugenossenscki. 
<- Marienthalerftr. -> 
20 s. a. Marienthalerftr. 13. 
E Michler, F., Gastw. T. 
Herich. H., 3lfm. 
Pösche, H., Lehrer. 
Raabe. H., ftftn. 
24 E öit Bois, M., Klemp 
nermstr. 
Getzner.O..Colonialwrhdl. 
Günther. P.. Lithogr. 
Matzuck, W., Fabrkarb. 
Mix. G.. Klempuer. 
Teicher, 9t., Glaser. 
Doigt. 33., Fabrkarb. 
22. 20 E Florier, K., Dach- 
deckennstr. (Lothringer- 
ftr. 11, v. 1. April 
Ernststr. 0.) 
Dinde, G„ Gürtler. 
H'aak, P., Glaser. 
Heaewald. H.. Bildh. 
.ttifynef, F.. Waschanst. 
Wemper, R.. Färber. _ 
18 E Laue sen., A.. Schloner. 
Irrgang, G., Schlosser. 
Laue jun., A.. Maschinb. 
16 E Schmidt, I., Schlosser 
mstr. 
Beutler, E., Tischler. 
14 EHasüberdt, E.,Eiselcur. 
Hirt. I., Schneidermstr. 
12 E Andrae, 9k.. Elavierm. 
Paeger, M.. Bertäuferin. 
10 E Wackerow. H., Tischler. 
Bär, D., Mvbelpol. 
Wackerow, R., Instru- 
mentenm. 
8 Neubau. 
E Floeter.C., Dachdecker 
mstr. (Behriiigstr. 11.) 
6 Neubau. 
E Flotter, E., Dachdecker, 
mstr. (Behringstr. 11.) 
4 E Nehse, E., Gastw. 
(Baumschnlenür. 64.) 
E Schlaffke, A., Töpfer 
mstr. (Rirdorf.) 
2 s. a. Baumschulenstr. 14. 
E Tabelorv. P., Gastw. T 
V. Strnnk. L.. Tischler. 
Buder, W., Tischler. 
Kempa, P.. Stepper. 
Slöpke, F., stan,;l. Beamt. 
Lindner, W., Werkfnhr. 
Meistner, E., Schlosser. 
Schlcnslcdk, (£., Colonial- 
wrhdlg. 
Schulh, M.. Ww. 
Wenbler. I., Werkführ. 
Banmschulenstr. -> 
3 E Görschner. ä., 
Post'Direct.Bur.^ 
Müller, R., Borsteli 
5 E Förster, A.. Band 
^Lorentz. W., Ban' 
HaunschildtL..Slaüt- 
E Weickert. - 
Franz, K., Buchdn' 
9 c. du Bois, M.. SUc; . 
mstr. (Emststr. : i 
ZLoack, 9t., Heizer. 
11 E Pröschcl.9i..M ■: 
Iordaik. (J., Tisch/ 
13 s. o. Ernststr. 26. 
E Michler. F., ^a ? 
Gör^ens, E., T sct, 
Kaufmann, H.. Hei 
Jfufahl, A., Lageni- 
Müger.W.,Postbor' 
Reichardt, P., Aildl 
Roevbelen, 6)., Kim. 
Stny.P., Eolonialwi 
Ernstsir. -> 
15 Baustelle. 
17 E Kaempse. ?(., GtVv’i 
Hauptmann, (?., Eoti 
wrhvlrin. 
Scholz, W., Clavier 
19 E panisch. F.. 
P.. Rcm’tnV. 
21 E Möller, F, - 
nrentier. 
Koegel. R., Gravc:. 
23 E Wiiitafelb, C . 
hdla. 
25 E Bolkers, d„ 11 
l Ernststr. if.) 
Busch, G., Lilhogr. 
Eleser. £)., Ulirm. 
Grab, E.. Bildh. 
Lewin. W.. Ma!r, 
Rndolph. B., Ga'uv. 
Schiele, W.. Gv.uU. 
Schmidt. M.. Grai\ 
— G., Mechanik. 
Thumann,C.,Bti' y 
Ulbricht, R., In'dii 
Projectirte 3ti 
24. W Banstellen. 
20 EHauptmann. :l>i 
Singer, I., Bauii' 
18 E Hirseland, P, ^ ■ 
beschauet. 
S'tapell, P.. LiilKW 
16 E Eugelmann. . C 
Postsecr. (Bviiu' 1 
V. Engelmann, vi t 
Lehrer. 
14 E Grob, N.,. <: 
Schramm, 91., V:: 
12 E Pröschel. I.. 
Pftfo, H.. Lithmn 
10 E Wiedemalui. 
Mechanik. 
Haidekampweg. 
Banmschnlenstr. 
Baustellen. 
E Müßig, Landw. (9tb 
dorf - Eanner - Kreis* 
Ehanssce.^ 
slranse'sches.v>aus. 
E streune, G., Fitfjrfi. T. 
Most, R., Haltest. Ausseh. 
Susj. K., SUempner. 
Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
Kiefholzstraße. 
Banmschulenstr. -> 
(Die hier nicht anfgesülirlen 
Däuser gehören zum Post¬ 
bezirk Berlin.) 
Metzelthin'scheS Haus. 
E Metzelthin. A., Gärtner. 
Dally, I., Holzarb. 
Glathe, G., Tischler. 
Götze. E., Lithogr. 
Krohne, H., Holzbildh. 
Nachtigall. A., Böttcher. 
- 5t, Tischler. 
Tews, W., Schlosser. 
Fiedler'sches Hans. 
E Fiedler, E., Gärtnerei- 
bes. 
itschosf’fcfics HaiiS. 
E Biicyoff.W.,Eigenthüm. 
(^Banmschulenstr. 23.) 
Frobel'scher Kindergarten. 
Kroll, A., Schiffer. 
Müller, Tiichler. 
Sccfeldt, ü., Mechanik. 
Marienthalerftr. 
-4- Behringstr. 
1 Baustelle. 
E Wickel. Stcinsetzmsir. 
(Rixdorf.) 
Rölm, P., ftfm. 
E Mollenhaner. ^ , v 
thüm. 
Hepke, A., Rcumn 
E Schrmmu, ,V : 
veuvalt. 
Mar^C-Magisti' . 
E Schlosthauer, W " 
vir-Anst. T 
Harb, M., Ob. 
Äuncker, 9j., Bitd.1 
Suchodoll, I.. fvif 
Schuhm. 
Teeymann, W, " 
2'lgen. 
s. a. Behring'U 
E Matern, v-, 2 
mstr. (Nieder . 
weide.) 
E Unger, P., 
nehm. (Beliutia 
Gasch. Th., ('hin- 
Scholz. R., Bstitti 
Schumann, F, I* 4 • 
Stemmer, F, \.M - 
Trapp, H., Bm!» 
Wvlss, O.. Sdiii''1... 
•<- Behriityisn. 
Rixdorf-lsniüici 
Krcis-CH-rilssrc. 
9tixborfer Fei'.' 
Müssig'scheö Hau-' 
E Müssig, G.V.mdivu:!’, 
Köhler'scheS Haiu. 
E Äohlcr-'iJ,W.>iu’ 
pächt. 
©arisch, (?., 
Köhler jun., W« -l 
Pacht. 
Koepfel, W-, Jis'-'-‘* 
Baumschnlensu. - 
Späthstr. 
(geh. »Dfiol. 3. SBoiuiiic.iuj'1 
weg, polil. v ) 
c. B 
iMdT, H., 
’iiuiseitffr. 
i''tii(l)cl, R. 
•'AizJcnstr. 
E., 
üliuieiistr. 
.knmmicke, £ 
nugstr. 9. 
Ba 
'H(..ier, I., 
,v"liier, A., 
:lmlerftr. t 
5 
^nichlaq, P 
'tttttlenstr. 
'"itifmcr, R., 
''chiüenstr. : 
B 
rvitviviO. E., 
Ba 
vi'ime, O., 3 
m'ch'fche ' 
E., T 
L. Späffi 
Bäumst 
Bau« 
P.. So 
I , ® 
^’litiitflstr. < 
Boo 
-!'ri .lawoli, G. 
^duitidt, St, 9, 
’i'ifö Haus. 
B 
■''ii .k'ld, G„ 2 
'"'ulenstr. Kti, 
Brenn 
,lu:me(i, B., $ 
'ilutlenstr, 25. 
‘,,v3, Bau 
Bttchr 
">ld,E.,Bl 
:> ^K^rstr. 23. 
«Ut 
, 1,11 i‘T, H., Ba 
1 intstr. 33 , 
Cigarren-, 
Tabak 
3d ’W. I., Ba 
A leustr. 14. 
0., Ba, 
■\;nftr. 86 p 
holoni 
%, Wn 
v,f '".'chnlenftr. 
I ß/[ Uüiicitstr. 6. 
I k;5^rrtrc^nbec 
I \u,'Tr' Neu-« 
lümt , ^^benfee 
I^Mücaf; Neu 
^eiöeitfcc;
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.