Path:
Volume V. Vororte 20. Steglitz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Stegtttz 
— 225 — 
A - 2 J 1 " 
c(i :üv ii'1'". | 
, :)i v 
t<Vh' 'l.V'., | 
PMVt Mit 
, *.y,iVur. 
llltl! 
. 'inu 2 .. 
>VW 
tin -> 
.. ’h, I 
(V 
IiU ,'1 
Pv'.n 1-hX 
:i' 
f>un a ^ I 
^Imin ii if 
. crt'i ”vtl.l 
Cllllll! .N-. 
iiuim’ V- 
iliM 
Alle» r 
‘lind 
\, Vi’-il’- 
,i, VI ,v'l’i 
tn’tv 
fl 
Steqlitz 
trfjcu T. 
-<- iltittclftr. -> 
Äeiibaw. 
£ Böttcher, St., Stenticr. 
i5!r. 53.) 
. E Böttcher, A., Rentier, 
u brrt, S. u. M., Geschw. 
viimburn, F., Sro— 
viidfe. G„ Maaistr. Seer. 
'miigc, fi-, FrL 
LSioch. ®.,9iittcrflutö6e{. 
- lein, £>., Dircetor. 
E Wolhle, O-, Rentier, 
jn-ef, L, Mmlicrc. 
vVinian, F„ Raliimrzt. 
v Napolsri. M.. Rentiere, 
ii nalb, F.. Schauspiel. 
:,iiürer, E., Guinmiwr. 
hMg. 
-j'iifl, M., Dr. pliil. 
^..liibrich, I., Schuhn,, 
ciilr. 
Albrechlstr. -> 
Sedanstr. 
-<- Sllbrechlstr. ->■ 
Jl.L.'IClsCIt. 
E Äestphal, 91., AintS- 
mniircnnftr. (Schlotzslr. 
-2) 
-<- Vcymestr. -> 
Jiii. ivllen. 
E Blcrmann, SB., ctfm. 
i Berlin.) 
i: E «cftvljat, 9s., Amis 
i imtittmilr. (Schlvstltr. 
V. JUnnte, F., Etuilat. 
>i .lisch, P., Stfra. 
,v'iicr, SB., Magislr.Geo- 
rct. 
mming, ?(., Journalist. 
m ivnstcm, ®., ftpn. 
Vv H., Sieg. Bau- 
i ’tr. 
2t h«, F., Hilssarb. 
i >11:1)0», g., Geh. cxped. 
II E Lrstphal, A.. 9smlS- 
n jurcrmflr. (Schlotzslr. 
iXh.iliiijinicrä, 21., Bcrl. 
i-ntMiM. 
vmicl, 0., nfOlibSmals.T. 
■j-i !il,W.,Ob.Posldirccl. 
i.tr. 
-I: ’i:hcr, G., Bahnmstr. 
c D. 
<- Albrechlstr. H 
Ziemensstr. 
<- S116rcd|tjlr. ->• 
| litli. 
<- Bicloriastr. 
lu t. ^tu,tvr, .v., vmiiw. 
17 E. David, P., SRaurcr-- 
mstr. (Rirdorf.) 
V Flegel, 31., Fabrlarb 
Meyer, £)., Banlbeaml. 
Iiickel, Th., Plärhitr. 
18 E David, P., Maurer- 
ntflr. (Mirlmrf.) 
E Flegel, A., Fabrlarb. 
(91r. 17.) 
Kern, R., Ob. Reois. 
Lehmann, (?., ßräntram- 
Ijblfl. 
Löw, M., Dr. pliil., Pros 
1!) E Bäuchler, <>!.: «fra. 
SO E Socbcnbotf, P., 
Fabrlbes. T. 
fsdjciblrr,!?., iSofifmiiit.T. 
21 ölärtncrci flth.ä.Sicloiia- 
flr. la. 
22—M Ba»stellrn. 
E Stealitzer 2rtmin-G)t= 
seUsch. (Berlin.) 
Luiseustr. 
27 E Neue Plioloar. ®c 
sellsch. Sich ®ti. T. 
Döring, H.. vw. Pastor. 
Schwarz, 91., Direcl. T. 
Jiegner, F., Portier. 
Banstelle». 
Lankwiher Feldmark. -> 
-^-Brandenbnrgischestr. ->- 
5—6 Baustellen. 
E Gumpery, $3., Sjm 
(Berlin.) 
7 E Mai, A., Landw. 
Lange, 91., Schuhm. 
8—17 Baustellen. 
E Gimp er-, SB., Slira 
(Berlin.) 
Südende. 
18-29 Baustellen. 
E Mcnle, H., Äastw. 
(Berlin.) 
Lichterfelderstr. -> 
.'10—3.1 Baustellen. 
Halslestr. 
Stcinstr. 
(iliiemtr. 
Baustellen. 
■ iRingfir. -> 
Sauhellen. 
57 (Maihöhe.) 
E Seldis, Öl., flfnt. 
Hcrrmann, M., fKculicrc. 
Schiilzl», l£„ Gärtner, 
v. Versen, y„ Oberst z. D. 
Eliseiistr. 
Stcphansir. 
-*r Albrechlstr. -V 
-<r- Sicmensslr. 
1 Baustelle. 
2 E Samuels, I., ctfni. 
(Berlin.) 
V. Sträube, E„ Tischler- 
miit. 
Dluhm, P., Fabrlarb. 
Keben, F., Waschanst. 
Sänger, R., Schlosser. 
E Samuels, I., stfra. 
l Berlin.) 
V. Sträube, E., Jischler 
mstr. (Rr. 2.) 
Salier, 91., Dr. pliil. 
Koch, F., Zimmcrm. 
OuitSdorf, H., Kutscher. 
1 Baustelle. 
E samnris; I., Slsm. 
(Berlin.) 
Stubcurauch-Platz 
<- Florastr. -> 
1 E Sleglitzer Bauba„d> 
Werks- u. Spat-ffit-- 
iwsscnsch. (Grnncwald 
flr. II.) 
V Adam, P.,Schul»nmstr. 
Hesse. R., ehcm. Silier- 
gulöbes. 
ctcrsnnbt, M., vw. 9lmIS- 
lichler. 
Äülm, H., Ob. Lehrer. 
Vail. 31., Kauzl. Statt). 
Malthe», 3f., Frl. 
Pnvinann, M., Rechn. 
9laili. 
Ruge.B., Reichsb.Beaint. 
Stop|6, H., Gärtner. 
Slrohmeyer, ,F., Dr 
Gnmn. Selirer. 
— H.. Dr., Ob. Lehrer. 
2 E Sleglißer Bauhand- 
toert#« ii. Spav-Wt-’ 
nosseusch. ((ilnineicald' 
slr. 3.) 
V. Adam, P., Schnhmmstr. 
(HU. 1.) 
Fiebick, 26., Ww. 
tilutjoljr, M., GerichlS- 
vollz. a. 2. 
Hempel, B., Geh. Kanzl. 
Gcrr. 
Seliinann, O., Lehrer. 
Leitz, C., Mechanik. 
Pclersen, H.,Cl»isi>l.Scir. 
Pielschmann, (£., Bcrsich. 
Beamler. 
Schwicrzy,F., Post-Assist. 
3 geh. z. Düppclslr. 23. 
-<r Düpprlslr. -> 
Südcndstr. 
Parallclslr. -> 
1 E To»rl>icr,P.,Glascrmslr. 
Anders H., Geh. 5tanzlei- 
Dien. 
1 Anders, 91., Porzellan- 
hdlrin. 
Bunin, H., Ww. 
Garh, O., Kfm. 
Nregor, W.. Kfm. 
Grober, E., Frau. 
öursdi, O., Juwelier. 
Heinrich, 11., Rentier. 
Lischle, G., Eisenb. Betr. 
@err. 
Nadlke. R„ Geh. Kanzl. 
• Sireet. 
Richter, E., ctfm. 
2 E Venzinq.E., Malernistr. 
v. Fiedriek, P., Ww. 
tinnre, 31., Dr., Pros. 
Wesivhal, P., Dr. jur.. 
Ob. Bürgermilr. a. D 
— C., Eisenbahn Direkt, 
o. D. 
?> Neubau. 
E Heinrich, B., Prioal. 
(Nr. 1.) 
Heesesir. -> 
Laustellen. 
E .fieefe'idje Eiben. 
(Berlin.) 
Planlagknslr. ->■ 
Skuslellen. 
E Heese'sche Giüen. 
(Berlin.) 
-<r- Filandasir. 
H Karlen geh. z. Filaitba 
flr. 8a. 
10 E lvöxe, (?., (ijen. Seer. 
Hilbert, <!., S3io. 
11 E t'üdete, O., Ur,S(f)iil= 
Direkt. 
NoaL. 91., Slnrfat. 
IRalm, 9f„ Selirerui. 
Schildert, (£., Ww. 
Sill'erschliiji, H., Üliro. 
12 E Wngener, L., vw. 
Rechn. Dlalli. 
1"—ir> Baustellen. 
E .fieeie’fdie Erben. 
(Beilui.) 
10 E Brasch. 9(„ Bildh. 
IHumboldtslr. 11) 
Horn, Dr. pliil. 
Jlroust, F., Schriftsetz. 
Vanstcllcn. 
Ningslr. -> 
Bauslellcii. 
E Heese'sche Erben. 
(Berlin.) 
Lcssmgfir. -> 
Baustelle. 
E Heese'sche Eiben. 
(Berlin.! 
r> E Sionmiel, C.. stfm. 
0 E Widdecke, ii., Siechn, 
Ralh. 
Schmersow, E., Ww. 
E. Enget, P„ Architcct. 
(Antzerhalb.) 
Müllenberg, 31., Dr., Pr. 
Arzl. 
7 Schorling, L-, Gen. 91gcnt. 
Stiddig, M., Ww. 
8 E fjimmcrniantt, 9t„ vw. 
jlql. Gonctrlmslr. 
Klee, O., Buchhdl. 
Weugatz, B., Ww. 
Wiese, R., iUempnei. 
Filandastr. 
Baustellen. 
E Heese'sche Erben 
(Berlin.) 
•<- Heefestr. 
Gymnasium geh. z. Heese- 
slr. yn. 
Parallclslr. 
Poledamer Babn. -> 
Uhlandstr. 
Giunewaldstr. -> 
1 E Schindler, 9., Biblio 
llieiar. 
v. HcrCbrrii. 31., Landw 
Kopplin. I., Ponier. 
Rauichenbujch, E., Mfm. 
Bauiielleu. 
E iliidiler, .tlfin. (Berlin.) 
Schmargendorser 
Weg. -> 
Ban stellen. 
20 E Klein, G„ Sianrer- 
liislr. (Dir. 27.) 
(svovo. 91., Seer. 
Dalilmami, 91., Beamt. 
Müller. M.. Vrlirer. 
27 E Klein, G., Maurermstr. 
91ndoiff, ft., Geh. erpei). 
Serr. 
Retzlaff, (ij„ u-üler Erped. 
a. T. 
Schviilein, H., Buchhdl. 
Wadchen, E.. Bau-Seer. 
28 E GoörS, I., Jlgl. ^eug^ 
luarl. 
Belirend. H. Maurer. 
Dehne, L., Eisenb. Icchn, 
Hanke, (F., Rentier. 
Hirschberg, ®., Lehrerin. 
Liebennow, O., Tapez. 
Sclimidl, (£., Dr. pliil. 
Tiedl. R.. Lehrerin. 
29 E Honer, S(„ FabrI. 
(Berlin.) 
Arückmaiin, G„ Prioalier. 
Haenisch, G., Maler. 
--3..WU. Ob.Telegr.Assist. 
Hengst, H„ Gärtner. 
Krahner, O., Rcdail. 
Krüger, G., Ob. Posl 
Slffifl. 
Mneller, 9s„ Teeret. 
Röseler, F., pens. Bahn- 
wärl. 
Schröder, F„ Ww. 
30 E Funk, T>>., Subdirect. 
Schulz, 01., Asm. 
31 E Slüclt, F., Geh. Hof. 
rath. 
31 Laves, H., Gymn.-Pros. 
o. D. 
Grunewaldsir. -> 
Victoriastr. 
SicmtnSstv. -> 
I E Schnitz, 91., .'Jlenlier. 
(Halcniee.) 
Rassow, ffi., Fil., Ersieh 
91njl. 
Wasseioleben, W„ Siädt. 
Lelirer. 
la E v. laslfDraiid-Peri.- 
gord, 91, Mio), Major. 
(9lii!;ril|iil(>.) 
V. uan de SiSrnfie, 91., 
Kailendiiecl. T. 
Weinbau Gesellsch. T. 
Baujtellcii. 
E Iriiitteller, SB., ill’i'ii- 
lcnnstr. (üatrfiuiü.) 
Brülkriislr. -V 
II FeierabendhauS. 
E Berein deutscher Lelire- 
tinueu u. Gcjiclictiiiticn, 
Berlin. 
BarlisiuS, M., Lehrerin 
a. D. 
Beeb, M., Lehrerin a. D. 
Berlhold.M.-Lelnerina.D. 
Aimer, H., Porlier. 
Bölwikc, M„ Lehrerin a.D. 
Slritfrnsleiii, 91., Lehren» 
o. D. 
Cabalzar, J.,Lehrerin a.D. 
Danneil.M.,Lehrerin a.D. 
David, E, Leliicrin a. D 
Dreist, 91, Lehrerin a. 2. 
Fendler, A„ Lehrerin a. 2. 
Franz, E., Lehrerin a. D. 
Gerd um, P., Lehierin a.D. 
Gnbclcr, 91., Lehrerin a. D. 
Heinze, M., Frau. 
tmindiS, H„ Lehrerin a.D. 
Jauie, M., Lehrerin a. 2. 
Klink, I., Frau. 
Knaucr, M., Lehrerin a. 2. 
Köhler, M., Lehrerin a. D. 
Lange, B., Lehrerin <i. D. 
Mengdebl, E., Utliieriu 
a. 2. 
Meyner, E., Lehreiin a.D. 
Moeller.I., Lehrerin a. D. 
— L., Lehrerin a. 2. 
i'lcuiiiiillcr, M., Lehrerin 
a. D. 
Normann, 3K., Lehrerin 
a. 2. 
Proste!, A.< Lehrerin a. 2. 
Ritter, Ejj., Lehrerin a. 2. 
ülöscucr, M., Lehrerin a.D. 
Glropp, M., Lehierin a.D. 
Tetzlaff, O.. Lehrerin a. 2. 
Witschi, E., Lehrerin a. D. 
Baustellen. 
E Simon & Ko„ H„ 
Bangesch. (Berlin.) 
Brüderstr. 
Baustellen. 
•<- SieuienSstr. 
Wilhclm-Platz. 
Kaiser Wilhelmstr. 
(Utibrb-Jiil.) 
Wilmersdorscr 
Weg. 
-> Schildhornsu. ->■ 
(»nbebanl.) 
Wrangclstr. 
-<r- Schlotzftr. -V 
1. 2 Karlen geh. z. Schlosj- 
slr. 3U. 
3 EHaack, O.,Reni. (Hoheit» 
jollcriislr. 3.) 
V. Pafor, W., dlrbeil. 
Herrinann, C„ Kfm. 
Hofmeister, ©„Pciifioiiair. 
i'iofgon, H., ftfm. 
IWiauü, G., Geh. Reg. 
Rath 
Ceiiire, Landsch. 
Maler. 
Stidleilicim, Xfi-, Äassirer. 
iSimmcl. F, ifflird. Geh. 
Kiiegrratl) a. D. 
4 eriftirt nicht. - 
Hohenzollernflr. ->• 
5 E F-lrmmiiig, ii.,9rchitcct 
(Grunewaldstr. 3.) 
V. 91.UI, P., Arbeit. 
Barlel, 9Ü, Kfm. 
Ellerholz, P.. Banquier. 
3ahn, 91., Sfm. T. 
- Schaub, W., Dr., Pros. 
Schmidt, R., Hosrath. 
G. 7 E Ocrtelt, E., Kfm. T. 
Pahnkc, H„ HanSmItr. 
Stviumcrbei, E., 9lml$gcfc 
Ralh. 
8. 9 ©arten. 
Rolhenburakir. -> 
10 E Klein, I., Zimmcnnstc. 
Ehristiani, 91., Rechn. 
Ralh. 
0)rieben, L., Buchhdl. 
Hauöberg, E.. Plankam> 
mer-Berwalt. 
Hildebratid, E., Pros., 
Maler. 
Koch, L., Rentiere. 
Üieumauii, R., Forstmsic. 
a. D. 
11—13 Garte» geh. z. Nr. 
14. 
11 E Pasemami, W., Lanb- 
loirth. 
Ke-ersiein. G.. Privaliec, 
Schlsfeftt. -> 
t. Vcrzcichnitz der Handel- und Gewerbetreibenden, nach Erwerbs- bezw. Bernfszweigen alphabetisch geordnet. 
Unm - 
5iU!l‘ 
5du 'tl1' 
. i^'1 
'iilUlli' '• 
;'l 
il'U' 
*[m u cn 
.'in 1-1 -]ll 
,5,11.1 iv »’,;1 
’unnui*’ 
1|| Ulili'l 
,i> viiin-i' i r 
!ll 11,1'1 
,v 
, , II, l"''1'“ 
Mim 
SiW.1'1 
liaiimi'' 
.1.1 V iV' 
-1 
tiw . 
it’iiji-" 
Agenturgeschäfte. 
I J-rp l vtar, Schildhornstr. 102. 
I Mn Eduard, Fidjleftr. 58. 
|>, l'.i. mo6 & Go., 81., Schlofifir. 82. 
1 -ii.i i . E., Florasir. 5. 
|ia,i Miistao, Düppelstr. 1G. T. 
JiiiiV -i<., Schlotzslr. 12b. 
|„n" . albcmar, Slantslr. 18. T. 
Aii„oncc»-A»»nahme. 
15“'. i i'cMlioii deS „Berliner Sofaf- 
•1 ' a", Knliligkshof 2. 
Apotheken. 
_ i'llicle, Victor Soiisve, Schlotz- 
p« 1,1 'tau, Albrechlstr. 10. T. 
Architekten. 
, 91.. Ado.'fslr. 10 pt. 
M., Lnlherstr., Bnchholz'scheö 
M8.) 
. Albrechlstr. 30 pi 
V., Rinastr. 4. 
. Florastr. 3. 
Lichterfeldeisir. 7. (Posibez. 
«.) 
. Birkbuschflr. 13. 
- P., Schi'chenslr.17. (n.l.Febr. 
2a.) 
J ?>>> 
|5m 
F'i'i 
|‘«!( l 
l(lc,l ,, 
Zu,', 
■‘•l.ii 
1 J'fu 
Bäcker. 
^ PotSdamersir. 7. (Post- 
l.'i - ti.’lltlC.) 
r-l» , Fichtestr. 71. 
l6'11 ei, 91., Schlotzstr. 78. 
-„t-1 . Dünlheiitr. 2. 
I1- t'l t, Echützenslr. 11. 
Haerlel. G)„ PolSdaincrslr. 15. (Posl 
bcz. Endende.) 
Hollacks, G.. Schlos,str. 00. 
Holz, F., Düppelstr. 22. 
Sadimann, SB., Albrechlstr. 121. 
Kirchenberger, »., Albrechlstr. 117. 
Slo», M., Stbolsftr. 7. 
Lenz, I., 911 liredjtftr. 21 n. 
Leupold, 91., Herderstr. 3. 
Malnschke, P.. Albrechlstr. 93. 
Ohlendorf, A., ilutgeflr. 3. 
Raabe, ti„ Schlokim. 109. 
SarkowSki. Gf)., Düppelstr. 28a. 
Schneider, M., Edilofiih'. 09. 
Schnitz, G., Flenebnrgerstr. U. 
Spletlftötzer, H„ Hnbenn^str. 3. 
Thiel, 91., Aliornstr. ltia 
Siedfe, W., Scklotzsir. 94. 
Woche, H„ Schützenslr. 38 pt. 
Zahl, H., Düppelstr. 14. 
ywierfch, 2t., Sdilofjstr. 8. 
Bant^-schiifte. 
Sleglitzec Spar- u. LarlehnSkaffe (G. 
G. m. 6. H.) Düppelstr. 10a. 
Bankgeschäfte (Fonds- 
Makler). 
Haenel, 211o, Sedanstr. 44. 
Lehmami, F.. Sllbrechtslr. 89. 90. 
Barbiere. 
9(mm, P., Schlofifir. 78. 
Heinrici, M„ Frau, Düppelstr. 18. 
Karle, G„ SchioUlr. 69. 
Schwarz. G., Sdjlofiftr. 89. 
Schwatz, P., 6d)fi6enflrafic 20. 
Sievert, F., 91dolfstratze 10. 
Ba««geschäfte. 
fiiefetliug, L., Arndlstr. 3. 
Miilllifll & BiSzner, Sllioriiitr. 4 T. 
Longe l'iachf., Gustav, Sdilofiflr. 89. 
Rabiö, H„ Sdjülicitftr. 20. 
Sinnig, Joli., Liiideiistr. 10 pt. 
Sleglitzer BauhandwerkS- u. Spar- 
aenoisenschast (e. G. 111. b. H.), 
Grunewaldstr. 3. 
Weslphal. 91., Schl^tzstr. 82 pt. T. 
Baumeister. 
Körten, H.. (Reg.) Filandastr. 8a. 
Paulini, O., 9ll6rcd)tfir !>2. 
Pippow, F., iliolljcnbiirgftv. 8. 
Poelzig, H-, (Reg.) Sedanstr. 43. 
Seidemann, L., 9lhoniftr. 30. 
Stiehl, O., (Reg.) Lessingstr. 0. 
Wendland, 91., (Reg.) Lindenstr. 27. T. 
Baumschulen. 
Körner, F., Grunewaldstr. 1. T. Jnhaber 
G. Kölner u. 91. Brodersen. 
Metz L Eo., Schlotzslr. 1 T.u. Berlin 0. 
Alexanderstr. 44. 
Bauunternehmer. 
Metzger, 91., Schlofifir. 90. 
v. Mezinski, L., Glifciiflr. I. 
Müller, H.. Schildhonistr. 86. 
Weslphal, FlenSbnrgerslr. 14 pt 
Belenchtungs-Artikel. 
Peler & Gt>, R, fiiclerftr. 6. 
Bettfedcrn - Reinignngs- 
Aust. 
Heiigelfiattpl, R„ Schlotzftr. 57, 
Bier. 
Bcrlcgcr. 
.{winanit, A, Schildhonistr. 102. 
Le®, 91., echloftftv. 77. 
Masserl, P.. Hnberliisstr. 9. 
Meiilamm, F., Fichleslr. 72. 
Wunderlich, F., Düppelstr. 7. 
Bildhauer. 
Gaiter, H., Düppelstr 7. 
Meyer, G., Humboldtstr. 17. 
Bolle, F., Sdjlotzstr. 00. 
Bildhauer-Werkstätten. 
Holz- 
Schreiber, (?., Sdiiitzeiislr. 0. 
Stein* 
Schulze, 91., Florastr. 2 I. 
Eliick- 
Ulrich & Trounncr, Schützcnstr. 19. T. 
Blumenhdlg. (Natur¬ 
blumen). 
Dicht, E., SöelsortftT., Dietze'scheö 
HauS. T. 
KapSki, 91., ?llbrechlstr. 8. 
Gdifnin, Franz. Albrechlstr. 110. 
Tropp, I., Sdilofiflr. 22. 
Zehr, O., Fichtestr. 2. (Palmtocbet.) 
Böttcher. 
Baltzer, ?(., Sdilofiflr. 73. 
Moltroph, st., Lindenstr. 40. 
9!nbcn, H., 9ll6ccd)tstr. 130. 
Brcnnmatcrialieu. 
Kegel, F., Hrrbcrflr. 33. 
Klann, I.,- Albrechlstr. 102. 
Klein, F., Stfilotzftr. 84. 
Lange, 91., Schützcnstr. 45 pt. 
Niemeyer, G. H., dllbrichtstr. 116. T. 
»lallienole, £>., Schützcnstr. 48. 
— W., Ahornstr. 5. 
Rtitnaiiii, 91., Fichtestr. 09. 
Srfmacf, Mar, Düppelstr. 10. T 
Schulze, 9t„ Lichlerselderstr. 23. (Post- 
bez. Südende.) 
Strulk Sachs., Otto, Schlotzstr. 2. T. 
Brnnnenbaner. 
Wifiiiiaitii, St., Lindenstr. 45. 
Buchbinder. 
älaarinann, 6)., Schildhonistr. 72 pt. 
Käinmcier, P., PotSdamersir. 14. (Post« 
b«. Südendc.) 
Kran'e, SHlibalö, Hubert»sstr. JL 
Sdmedt, 0., Birlbiisckstr. 12 IL 
Schwendl), ß„ Schlo^ilr. 06. 
;)ielonta, 31., Ahornslr. 23. 
Buchdruckereien. 
von Dirke, Otto, Bahnstr. 3 pL 
Hilbig, O., Birlbnschstr. 8. 
Kühne iV Schulz, Schlofifir. 11. T. 
Litten & Go., Hubertn^iir. 13. T. 
Löper'ö Lnchdrnd'erci, G., Schlotzslr. 70. 
Werner, E., Sllbrechtstr. 131. 
Buchhandlungen. 
Aiitiquar- 
llliirfi, Hermann, Schützcnstr. 16 JL 
ffolyortogt' 
giiclti, H„ flielerstr. 7. 
■'*4 
: S 
.'M 
--'S" 
■?4 
■ Ä 
■1 
I 
p. 
I 
M 
Y. 15. 
I 
M 
4 
-if ^ 
$3' 
>v 
'■-P 
f 
' Ä" 
Ä" 
25* 
r-u .. j?’j <»v * u'',:
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.