Path:
Volume V. Vororte 20. Steglitz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Ts-u. ,.„. Sleqlitz ._..    —.... 
S-*" 
- Jf$_- 
y 
,4. 
Garten geh. z. Schloßstt. 02. 
Schloßstr. -> 
Alscnstr. 
-<- Düppelstr. ->■ 
(Unbebaut.) 
Arudtstr. 
-<- üinmroalbftr. -> 
1 E Stiem, C.. 3Ramnmilr. 
(Ublanbftr. 27.) ~ 
Bading, 91., Stpn. 
Felgeutreii, P., Pastor. 
Ribbcr, 81., Portier. 
Frost, P„ Smitocamt. 
.Mutfcficro, 31., iülalermitr. 
Mark, M-, Rechn. Math. 
Müller, M., Lehrer. 
Redlich, R., Lilerat. 
2 E HoUbcrg. E„ Stfm. 
Bergmann, 9t„ Mechanil. 
SBorforoeli), Rentiere. 
Müller-Bohn, H., Schrift 
stell. • 
Rapp, G., Mechanik. 
Sennecke, L., Rentiere. 
Simmerit - Srnnelr, W., 
tioiidw. 
Wnnnicke, F., Gastw. 
3 E Pobit, 91., Privatier. 
V.ftallciiberg,3., Gärtner. 
Eichelbanm, F., Stirn, 
sticferlmg, L.. 9lrdjitect. 
youbmctict, F., vw. Sipo- 
thek. 
Müller, F. E., Bnchhbl. 
Scheesser, G„ Fran. 
— G„ iSoilleljmit. 
Urtel, Frl. 
Sollmct, 91.. Staiizl Beaiiit. 
Zogbnum. O., Bw. 
4 E Urtel, 31., Frl. (Viv 1) 
V. Falkenberg. I., Gärtner. 
(Nr. !!.) 
Gratzniann, G„ Ww. 
Gnmbmaim, $., Vers. 
Beamt. 
Leberecht, F., Seiner. ■ 
Schorsj, O., Bankbeanit. 
Steinbrink, G., Dr. phil.. 
Vorsieh. 
Baustellen. 
Gifinmiflcitboifcr 
Weg. -> 
Banstellen. 
Ülenbauten. 
E Fnchs & Rojenberger, 
Fabik. (Berlin.! 
Daustellen. 
Gmnewaldstr. -> 
4a Baustelle. 
E Schneemelcher. A..Frau. 
(Stlbrcchtitr. 117.) 
5 E Roll. 91., Äfm. 
Burghardt, F., Portier. 
6 Baustelle. 
E Röpckc.A.,Frau(Bcrlin). 
6a E Treuer, F., Ob. Con- 
trol. 
Lindeiistr. -> 
Baustellen. 
E Rötger, Baumstr. 
(Berlin.) 
Lutberstr. -> 
Dietze'sches Haus. 
E Dietze, G., Gärtnerei. 
Baustellen. 
E Rosenthal, F., Slfm. 
(Berlin.) 
Birlbuschstr. ->• 
Baustellen. 
E Frolins>Ü.Plall». Maler. 
(Albrechtstr. 105.) 
Goebenstr. 
Baustellen. 
E FrohnSä.Plalh. Maler. 
(9llbrechtstr. 105) 
Vinbciistr. 
Baustellen. 
Beymestr. -> 
8 E Torstrick, M.. Ww. 
Torftrick, E., Privatier. 
9 E Kraelke, G., Rech». 
Rath. 
10 E Deulschbein. F.. Pri 
Datier. 
Alberti. B. 9lliess. 
Stornos, P., Steindruck. 
Ritz. I.. Mim. 
11 Baustelle. 
E ClanS, E.,Rechn. Rath. 
(Breilestr. 5.) 
12 E Reiche, ÜB., Maurer- 
nisti. (Adolsstr. 4.) 
V. Slahn, E., Arbeit. 
Gcrinelmann, SB., Geh. 
Baurath. 
Äöppe, M. R., Kfin. 
Stofsaf, P.. Apolhek. 
ilretzschniar, (r., Torp 
Oberlentn. b. R. 
Plachetka, Th., Kgl. Bau. 
rath. 
Schneidet, ,£>., Professor. 
Slreckfutz, 91., Stfm. 
13 Baustelle. 
E Rosenthal, F., Stfm, 
(Bei lin) 
9llbicdjlftr. ->■ 
X 
f; 
$ 
i> 
f 
Bahnstr. 
Biilbuschstr. -> 
1 geh. z. Birkbiischi». 2. 
2 E Büttner, 91., Gold- 
[dimiebemllr. 
Erdmann, 91., Tlechöicr. 
Müller, T. 91, Modelleur. 
Piineffen, Jj., Beigolb. 
Schmidt, M., Lilhogr. 
— 91., Schiieiderin. 
3 E u. T!rle, O, Buch 
driickereides. 
4 E Presse'sche Eiben. 
Hörnstein, i!„ Fabrk 
5 E Wollburg, P, Post- 
Scer. 
il E GabrieI,E,Bez.Schor» 
stcinfcgermslr. 
. Denkewiy, H., Äfm. 
Gossow, (9., Hattjl. Rath 
Äoch, 91, Manrer 
Wackow, i!., Colorirer. 
7 E Pantzier, li., Bade- 
anst. Bef. 
8 Badeanstalt. 
E Pan»>er, E, Badecnsi 
Bes. l'Jit. 7) 
Garten geh. z. Birlbuschitr 3. 
■<- Bilkbuichstr. -V 
Bclfortstr. 
Albrechtstr. ->• 
1 E Habener, G., 4lfm, 
(Berlin.) 
Dauberstäbl, SB., Ww. 
tintzt, B„ flgL Jnskieient. 
ersten, P., LeitgS. Nevis. 
Lorciiz, IE., Lehrer. 
2 E Sinnig, Zimmer- 
pol. 
Bugler, R., Ingen. 
Graßhoff, H., Frau. 
üokr, R., Geh. Regislrat. 
.1 Baustelle. 
E Niemeyer, H., Kohle» 
Ijblg. (Albrechtstr. 110.) 
A E Niemeyer, E., Ww 
^-FeldmarkSchöiieberg.^- 
BanstcUcn. 
4- ÄBrnrtftr. -> 
12a 6u. StrciuthauS. 
E Zweigvereiii b. Baterl. 
SroumeciriitS. 
V. Labemann, (£., Rentier. 
(Albrechtstr. 112.) 
G». IünglingSverei». 
Bolksktndergärt. „Slittbcr 
heim". 
Bleichke, M., Ww. 
Hoffmann. 9I.,TiaIonifsin. 
Kappich. H., Schwester. 
Scheunetna»n,M.,Schwest. 
13 EMchlel. R., Prioatiere. 
Ridnel, X, »koch. 
priese, 91., Schneiberin. 
toibemmin, C., Dr. phil 
chcnkert, W>». 
14 E'Solllsahrt.Ä., RoBrt.T. 
E Wohlfahrt. 91.. jraii.T. 
Hcnitig. St., Fulirh. 
Sjofilsalirt & Co., A., 
Patenl-Jalonsiefbrk. T. 
15 E Fianle, G„ <06. In¬ 
gen. a. D. 
Braus!. H.. Rentier. 
Meisenbach - Riffahrth & 
• Go.. Photogr. 9llt(. 
1G E Kirchner, 91., fflastro. 
Hoppe, Hansdie». 
Schröder, F., Bnr. Beamt. 
- I.. Ww. 
Zander. H., Buchdruck. 
17 E 6!cme!»de Stegliy. 
V. Strügrr. (9., Kaff. Renb. 
(Schlofsftr. 70.) 
Borg, B., Dachbeck. 
Brabani, C., Ww. 
Töring. 5y., Portier. 
Dreher. F., S-iibifarb. 
Elsner. P. ctftit. 
friedlich. 91., Maurer. 
tobt. D„ Tischler, 
cholj, SB?., Schlosser. 
Wittstock, R., Schriflfelj 
18. lil E Gemeinde Sleglitz. 
Rritsrf), H., Slfm. __ 
Aielke & Ho., Sciscufbil. 
-<r- Eisenbahn. -> 
Berlinickestr. 
•<- Rugeslr. -> 
lUtif.cbaul.) 
Bcrgstr. 
Eisenbahn. ->■ 
Steinmetzplatz. 
E Gemeinde Slrglid. 
Slinze, E., Stein,nehnistr 
Heeiestr. ->■ 
Baustelle». 
E HcciUschc Erben. (Ber¬ 
lin.) 
^ilandastr. ->• 
Slätteplay. 
E Gemeinde Slrglitz. 
Baustellen. 
Ringsir. -> 
teinmetzpla». 
E Graf. SB., Sleinme». 
j E Schiiell, S„ Sleinsey 
msir. 
ftimfffiin, G.. Manier. 
6 Baustelle. 
E Stegliyer Teirain flies. 
(Born & Busse) (Ber 
lin.) 
Bisniarcksir. 
7 Baustelle. 
E Sleglcher Terrain Bef. 
(Bor» &. Biiffe.) (Ber- 
liii.) 
8 E Slegliver Terrain-Gei. 
(Bor» & Busse.) (Ber 
lin I 
V. Selb!?. G.. Asm. (Stein- 
str r,7.) 
Kolbe, D., Maurer. 
9 SchützenhanS. 
E Kühnen. 91., Rentier. 
(Albrechtstr. !).) 
Daberaotz, 91., Gastw. 
10 E Goffow, F., Kirch 
liofi-Berw. 
11 E i 
Gemeinde Steglitz. 
V. Flügge, O., Gärtnerei. 
Kirchhof ». Stegli?. 
12 Ärmenhans. 
E Gemeinde Sieglitz. 
V. Prleh. 91., Siatcrnriv 
anzüud. 
Baustelle». 
E Eltolitzcc Terrain-Ge- 
sellich. (Born & Busse.^ 
(Berlin.) 
2 E Bnnncher, E., ffifnt, 
(NutzechaM 
Reuter, St., Major. 
Bahustr. 
3 Chatell,, D.. Ww. 
V Pieezinski, i!., Töpfer. 
Chatelly, A., itulidicr. 
4 E Ritter, L.. Drechslermitr. 
Dauziger, L., SSni. 
Hoffmann, W., Geh. Kanzl. 
Secr. 
Kuckhahn, ®„ Ww. 
Pröcker, 31., Putzei. 
P„fchc»bo>^,O.Limmerm. 
Schätzenstr. -*-1 
Baustellen. 
E Heese'sche Erben. 
(Berlin.) 
Gärtnerei. 
E Molbt, O„ Gärt». 
(Kurzestr. 2.) 
,6 E Friedrichstift. 
V. Rciuholz, H., Jnfpect. 
Koller, M„ Lehrerin. 
Müller, H., Portier. 
Puhliuauu, G., Lehrer. 
Baiistellen. 
E Heeie'fche Erben. 
(Berlin.) 
tia E Graef, C., Olfirl- 
ncreibei. 
tib E Hofsmann. F„ Pri¬ 
vatier. (Berlin.) 
U Rnuipel, 9t, Ww., 
Gärttierei. 
Gc E Roggenbiick, 91., Gärl- 
nertibcfieer. 
Gd E Veit, E., Geh. Com¬ 
merz. Rath. (Berlin.) 
V. Schnlz.H.,Ob. Gärtner. 
7 Baustelle. 
Belfortstr. ->- 
6 E Riese. 91.. Fuhrh. 
Haupt. ,$8.. Zimmerni. 
Hilbig. O., Bndidrtickerei- 
bef. 
— R., Malennstr. 
Bcymcstr. 
Belforislr. 
1—3 Baustellen. 
E Rülljf 91., Beamt. 
(»cif ■ l 
4 E Seydel, ,3, Geh.Rechn 
Rath. 
Schumauu, E., vw. Pros. 
5 E Satter, (£., Baumstr. 
ti E OoldsdjniiM, E., Slsm 
(Hamburg) 
V. Braetz. G., Schlosser. 
Boll, P.. sinn. 
Thede. I., Slfm. 
E Sltet, 9l„ Sism. 
V. Lttdwig, G., Männer. 
Mchring, F, Dr. phil., 
SdirislslrU. 
E JJtitMrr, F, Kanzl. 
Rath 
». Below, H, Geneial 
letiln. z D., Etc. 
Baustellen. 
Sebnnstr. -> 
Wällen geh. z. 9llbieditilr. 
14 E Harlmmtit, £., Wn>. 
Lücke, 61., Postidiassn. 
15 E Franz. R., Pros. 
(Berltn.) 
V. ßrost, R, Technik, 
lü 17 Bauslellen. 
18 E Rüge, K, vw. Stab!' 
schiilinspccl. 
iHitgc, M., vw. Medie 
illalll. 
19 Hangle. <3., Rentiere. 
(Schweiin.) 
Gol). P.. Gtniner. 
Ghigyi, F.. Pcnsionair. 
Haupie. L., Frl. 
20 E Fischer, 11)1., vw. Ob, 
Lehrer. 
v Willich, Hinhmann- 
Hallman», M., Frl 
ifleiil. 
•4r Belfollstr. -V 
Birkbuschstr. 
Schlotzstr. -> 
1 Baustelle. 
E Bnmester, $., Äfm. 
(Nr. 2.) 
■*r Eisenbahn. ->• 
Riese, F„ Bttchdruck. 
jodi, !>!., Gärtner. 
9 E Werner, ©., Fabrkbes. 
(Aicherhalb.) 
V. Mayer. Fobifbes. T. 
Danipswaschanst. „Ger¬ 
mania" I. Älayer. T. 
Förster. G., Or.GaSappa 
ralefbif T. 
9a E Ulrich, M., Sluckal. 
(Schüyctistr. 19) 
V. Wolff. H., Tischler. 
(Breiteslr. 11.) 
Gimmi, M, vw. Pros. 
Herz. B., Slfm. 
Stüdemanu, Th., Beamt. 
Trelow, i!S„ Slfm. 
Bieilestr. -> 
10 E Eiigel.R., Vers. BeSnil. 
-<- Knrzeslr. -> 
11 E Mangelsborf, F, 
illttihtr. 
Fleischer, 91., Ww. 
vlolv H., Mollereibes. 
Stltiiiifl, R, Rentier. 
Soll, G„ Ww. 
Podzn». G., Maschinist. 
Sdjnader. 311., Ww. 
12 E Rauh, I., Reuliete. 
(Berlin.! 
V. Slubt'ii.’aiich, (11., 5lfm. 
Biederinaun. E., Slraulen- 
pflegerin 
Dtslctl, L.. Bildbaner. 
Druschke, 91., Obsthdlg. 
Gerasch. L.. Ingen. 
— Ww.. Renk. 
Heffelbaith. H., Fabil, 
Hilpetl. P.. Seciet. 
Slap«, i5., Lehrer, 
sliormer, W., Schlosser. 
Lange, 91., Schlossei. 
Liebeiiow, M., Färber. 
Schesslir, G„ Comptoir- 
bote 
Schwebt, £)., Buchbinder 
»istr. 
Stegeinann. 29., Kutscher. 
Tank. R., Geh. Secr. 
Wallher, E.. Schriflseh, 
v. WtelerSheim, M.. Pti- 
Datiere. 
12a E Schröbet, I., Ren¬ 
tiere. (Berlin.) 
V. Krützseidl, D.. Gärlner. 
Straufe, R., Rentier. 
Krieg, R., Schankw. 
Mcigner, 311., Lehrer. 
Schmidt, F., vw. Reclor. 
Schöning, L., Lehrer. 
Winterfeld, O., Maler. 
13 E Bender, S.. Fra» 
Masor. (Charlottenbg.) 
V. Hundsdorfcr, A., Mau 
rer. (Nr. 14.) 
Blank, SOI., Pnvotiere. 
Biillner, K., Ob. Postassist. 
13 Gaezkowski, SS., pe»f. 
eicitcrbcanttcr. 
LbelshLuser, 5.. Privatier. 
Röbnch, O., Gifcitb. Sctr. 
Secr. ' , 
Piniau, P„ Ingen. 
Schütz, A.. ÜRourcrmstr. 
SchwaLc, P„ Lehrer. 
13a E Pape, Ä„ Tischler- 
msir. 
FaSquel, G., Rentiere. 
Fricdling, M„ flfm. 
Gaudi. R., Lehrer. 
Guku, W„ Schlosser. 
Hille, O.. Beamter. 
Neuuian», II.. Ww. 
Plenz. H., Ww. 
Siinuiel, H., Lehrerin. 
Wagner, R.< Marineseldw. 
13b E Barsekow. O., ReichS- 
banI-Kaistrer. 
Barsekow, 91., Rentier. 
Couradi. 31., Ww. 
Heuuiug, P., Proeurist. 
Jordan, 91., vw. Gch.Scer. 
Printz, 53., Betr. Secr. 
Slciiiljarbt, M., Beamt. 
Schnitz. 9l„ Rentiere. 
Unger, 91., Slfm. 
14 E Bogcl, M., Admiuistr, 
(Wilmerödors.) 
V. .Himbibörfer, 91., 
Manrer. 
Leetz, H., Optik. 
Rcutuann, M.. Lehrerin. 
- 91.. Ww. 
Schtnidt, F., Lehrer. 
Wellner, W°, Maler. 
Zwanziger. M., Kfm. 
15 E Schmidt, C., Destillat, 
Breie, I.. Rentier. 
Sriidner, 91., Fabrk. 
Däfeler, 91., Bur. Diät. 
Destner, O.. Stfm. 
Dienel, O., Mns. Tireel. 
Fischer, E., Ww. 
Aachtinski, 91., Geh. Rath. 
Liudner, O., Btieflr. 
Philipp, F.. Drogist. 
Teuipliner, H„ Polt<9lsstft, 
Weslphal l'lachf, I., Dro 
gcnljbig. 
Schützettstr. -> 
Rnge-Platz. ->■ 
Eisenbahn. -> 
Baustellen. 
E Enleben.J., Banquier. 
(Beilitt.) 
Schlofzfir. -> 
Bismarck-Platz. 
Humtolbtstf. ->- 
Wollettwarle. 
E Gemeinde Sleglttz. 
V. Aesse, D., Astronom. 
Sllbiccljtftr. 30.) 
Bismarckstr. 
■<- Beigilr. -> 
(Unbebaut.) 
Bornstr. 
Schlos;slr. ->• 
(Unbebaut.) 
Brandcnburgische- 
straßc. 
Stephauslr. 
(Unbebaul.) 
Breitestr. 
Albrechtstr. -> 
1 E Stein, I., Fabrkbes. 
Pietsch. G., 9limoäilrriit. 
la E Stein, 3-, Fabrkbes. 
(Nr. 1.) 
Thiele, G., Pros. 
2 E Hindert»»»», W., Reitl 
Mittelstr. -> 
3 E Scheibe, H., Geh. Rechn. 
Rath. 
SchlenIher.R., Privaliete. 
4 Garten geh. z. 6. 
5 E Clans, 6., Rechn.Rath. 
Gaebe, H., Rechn. Rath 
Liitdenstr. -> 
Baustellen. 
6 E Posetnan, 91., Stent. 
(Berlin.) 
Platt, I., Stfm. 
7 E Sorbit), Brauereibes 
lZachan.) 
V. Rehbein, St., Steuer- 
Aust. n. D. 
I). Portativs, M., vw. 
Landrath. 
Schwartz, C-, Geh. Bau 
rath. 
8 E v.LLbsti,91-,'Eigenthum. 
(Erfurt.) 
LciSkcr. H., Tischler. 
Meinbarbt.H., SÖimerin. 
8a E Neumanii, 91., SffuL 
Bucht, 33., Slfm. 
Elbelt. H.. 0r. phil. 
Hasser. M.. penf. Lehrerin. 
9 E Schmibikc, G.. Oberst- 
lenin. 
Beltziech-Bela.O., Schrift« 
stell. 
10 Baustelle. - 
E Clan», E., Rechn.Rath. 
(Rr. 5.)' 
Birlbuschstr. 
11 E Ulrich, 0., Stuckat. 
(Schitzenltr. 19.) 
V Wolff. H.. Tischler. 
Dietze, 95., Inlend. Secr. 
Gbcrt, G.. Lehrer. 
Gautz, H.. Oberin. 
Stornier, 91., Bauralh. 
Pralle. (S.,])r„ Ob. Lehrer. 
Schindler, G., Magistr. 
Secr. 
Schulz,P., Stanzt- Diätar. 
ffiollmimmt, O., Stfm. 
12 E Podschnn.F., Rentier. 
(Nr. 15.) 
Hngclwciie, A., Geh. 
Rechn. Rath. 
Marx. L, Slot. Ginnchmer 
a. D. 
Mehl. E., Geh. Rechn. 
Rath. 
Touffaint, Ww. 
13 E Strölfr, R., Zimmer« 
mstr. 
Hebecker, Th.. Stfm. 
Metze. 91., Oberflleutn. 
a. D. 
Schmidt, G., Oberlentn. 
d. L. 
Siermanii, E.. Dr, Che¬ 
miker. 
14 Baustelle. 
E Slröltr, 91., Ziniuieriuslr. 
(Nr. 13) 
15 E Podschu», F., Rcnt. 
9l6litlm, F, Rentier. 
15a E Böttcher, C.. Reni. 
V.KotteSlcben. 91..Verwalt. 
Althoff, F.. llr. Wir«. 
(Sey. Ob. Reg. Rath. 
16 E Ladema»», H., Ren¬ 
tier. 
Baiistellc. 
E FrohnS & Plaid, 
Malennilr. (Albrechl- 
flr. 105.) 
Lulherstr. 
Bnchholz'fche» Ha»S geh. z. 
Lnlhetstr. 18. 
17 E Podsdjun, F., Rentier 
(Sir. 15) 
Re>,. O.. Rohrleg. 
aiifdi, O., Privatier. 
Thiele, St., Geh. cxped. 
Secr. 
Wolff, G., Banrath. 
18 E Ghrenberg, F., Slfm 
IU E Hnmtin, Sl., Renlier. 
stirdiiier, il)l, Dr., Pros, 
stiumc, C.. Hoslies. T. 
Seilst, Sl., Pcnsionair. 
20 E Huld, F., Slfm. 
(Diesben.) 
V. Ranzom, 9., Rechn. 
Mail) (v. 1. April 
Lutheistr. 12) 
Schar sich. F., Slfm. 
21 E Riesiiiki, !>!., Reul. 
Brandt, R.. Rentiere. 
.MIceiä, E.. lifdiler. 
Pau!y, 91., Rentiere. 
Lindcuflr. -> 
22 E Woebuer, M, Ren 
tiere. 
23 Baustelle. 
24 E Stanneilgicher, F., 
Rentier. 
Stapler, Sl1., Steuer «Raih 
a. D. 
25 E Büttner, 91.. Frau. 
E Schmidt, E., Frl. 
V. Schmidt, 91., vw. Hof' 
manrerntstr. 
Büttner, St., Rcfcrcnbar. 
Kroschel, E., Zimmerm. 
Mittelstr. 
26 E Reinhard, M.. Ww 
Reinhard. F.. Stfm. 
Sictor, <£., Stfm. 
27 E e. Stölting, F„ Geh 
Rechn. Ralh. 
Albrechtstr. 
Brückenstr. 
Albrechtstr. -> 
l E Veit, (?., Geh. Com 
merz. Rath T. 
V Linz, C., Portier. 
Bictonastr -> 
Baustclleii. 
Wrcchlm -> 
Brndcrstr. 
Sllbrechlirr -> 
1 Baustelle. 
2 E Rind, 8., am. ; 
3 E Zirlcubach, P t . 
blcicherci. liVu , 
V. SBiiiflrr, SiS, i- . 
4 E Strenger, L x ' 
Gärtner. 
Baustellen. 
Sidoriiiui -> 
Banktellen. 
10 E Bnnco, H. II 
Batizer, SS, ,'lii > 
Bansten ett. 
•<- Sllbrtdititi -> 
Diinthcrstr. 
Sfippelm ->- 
1 E ficroerftröm, VI o 
Ihrim. 
Diiibinger, W. ii ■ 
Beaml. 
Gräber. G„ Sinn 
Gumincrt. W, j',1 
Kiinn, M., ?Mi 
Slütiiieinann. Lr : . 
Lerch, Sl., Medui i 
Schmidt, $>.. Stii 
Weidnir. SK, 'l- ■. m l 
2 E (3or|)ig. • 
Pielerl. (£., 1 
mftr. 
Picte, P.. jliinti 
Schffjler, (E, Goti n.. 
Ijbliin. 
Sdiirelleukaittp. k ; ■ 
brurf. 
Schröder. P, 
Schulz, (ti , j! 
$»flt,.£i.,iBititihmi ,, i,. 
3 E Radnge, Sr! i , iv 
Fettke, E., !Viu', 
4 E Stiintze, 0, ^ ■ i 
mftr. 
Baetz, C.. !»eda>t 
Grade, 91., st|m 
Slacbtilg, äii., :liui ’u 1 
Sltllcr, C.. Sl*in 
Kühuel. P.. ^iiil 
Rothkopf. H. ii i" ■ 
Schulz. F., il'iirtm 
Winteifelb, ti !' 
Borsteh. 
5. 0 E .(löfer, L ", 
zeichn. 
Bergmann, G, 'si - " 
Bren, L-, X'aitmi 
Staiifiimim, C,i'ni1 2 i. 
üabcnng.9l„ ülnnv ,> > i 
Marvchar», ii, !.■ >-> 
Plasia, F., Sliilii" 
Sdiuectnann.Pti *r 
Schröder, G, ai>i 
Winckler, Ru in 
iöollfdjlagn.is i i 
mflr. 
Flouistt t 
8 E giicf;, 31, '"i n 
T. 
Drewil). 01, AU ii 
Fliest, Paul. )Vi um >' 
- uou». i " 1 
jun. & Nil' I 
iUledjau. ’Sv. hi T 
Heilnnittn. I!. i1' 
Siaqser, V.,.Vnm|ii| -1 
- ti, Laitiii.li H|>»» 
Reinhardt, H. v; -11 , 
Sanibrait#, ^, -llulllll 
Rendant. 
E itloth, F, A-iin 
Beufler, L.. Mrrtnii l „ 
Fcurrljrrbt.t’l .''"ii1,1,1 'I 
Sctr. 
Girbetl. 91, iv'ii'i 
Stefow, G., äi‘iu 
Müller, F.. Ur |l» 
Scheins, W.. .'Um 
v. Wtniecke. 
brilliern. , 
E Sfoerte, 91. in»11 
mstr. 
Andrea«. F, i'.'uiuu'i 
Gädike, T.. >tni'*n 
Gast. F., ReiXic» 
Gehrke, A., !«-'»"> , 
Schulz, I., Gdiiilim«'"1' 
Schulze. A.. Ii'itiiii 
Stuhr, 91., ffimmi 
tliomi, 91, 2i'»11!, | 
1 E Eberhard!, v 'i1“111'! 
Aschman», ti ■ 
jtiuitli, W.. (»in 
Dial. 
10 
il 
Düppclui -> 
•1s "'S 
‘ 'rtS * ’i1 w«1» 
"i* &
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.