Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

V. Theil  Echönederg 
15 E Bahr, H., Afm. 
16 E iöiMd), Tb., Kfm. 
Reylaff. I.. 'Reittiere. 
17 E Goesch, E., Dr. jur. 
Landger. Rath a. D. 
18 Garten geh. z. 17. 
19 E Goesck, G., Dr. jur. 
X‘anbflcr. Rath a. D 
(9h. 17.) 
Steiubauer. H., Redact. T. 
'20 E Reinfeldt, F., Kanzl. 
Rath. 
Ainzcl, K., Dr. phil 
Rector a. D. 
Roland, P., Redact. 
Woüschläger. (?., Bahuarb. 
21 E Gr-imm.H.. Bückeunstr. 
v. MalachowSki, E., öto, 
General. 
Schramm, (r., vtv. Dr. 
■<- Hedwigstr. -> 
22 E Krüger, O., Dr., pr, 
Arzt. 
23 E Möllmann. Th.. Afm.T. 
24 E Försterlmg, H., Lngen. 
Bierkant. I., Mechanik. 
Fischgräte, (?., Lehrer. 
Föriterling & Co., H. O 
opt. Artikel. T. 
25 E Bliffe, C., Privatier. 
Berndl,H.,vw.Kanzl.Rath. 
Havemanu, G., Schul 
Secr. 
Reichelt, (?., Buchhalt. 
• Woyte, H.. Rentier. 
26. 27 E Moehrina, 0). 
Rentier. (Bahuhosstr. 1 
Hilgcrt, 9t., Gastw. T. 
Bahuhofstr. -> 
Bahnhofsgebäude. 
E Eisenb. FiScus. 
V. Baeckmanu, B.. <5tat, 
Berwalt.(Bahnhofs1r.4.^ 
Munöt, H., Eigarrenfadrs. 
I. 
Panzer. L., Gastw. 
Winkler, P., Gärtner. 
Bahnhof Frie- 
benan. -> 
28 E Erdmann, S., Ww. 
(Berlin.) 
V. Vorwerk, SB., Maurer. 
(Nr. 2V.) 
Albrecht. H., Inst. Rath. 
Nerlich. I., Ww. 
Panzer, L.. Schantw. 
Werner, W., Rentier. 
29 E Erdmann, S., Ww. 
(Berlin.) 
V. Borwerk, W., Manrer. 
Jähnicken, E.. Kfm. 
Kunowski. 9t, Ww. 
Töpffer, A., Ww. 
30 E Steindamm, H., Rent. 
(Berlin.) 
St. Moniea-Stift. T. 
31 E Schwerdlfeger.P.. Asm. 
V. Nobel. R., Arbeit. 
Daineö, F., Berl. Buchhdl. 
Dedla, I., Asm. 
v. Leipziger^., Oberlentn. 
Solange, O., Eisenb. Bur. 
Assist. 
Schulze, E., Dr., Pros. 
Schwartze. ($., Buchhdl. 
Werner, M., Geh. exped. 
Secr. 
32 Baustelle. 
33 E Hildebrand.G., Ingen. 
(Laukwiy.) 
E Hildcbrand, I., Reichs 
dank Borsteh. 
Klein, W.. Bahnarb. 
Palm.F.. Dr.,Priv.Beamt. 
34 E Baumauu'sck»c Erben. 
V. Haafe, M., itfm. 
(Nr. 13.) 
Annyardt, M., Pensio- 
ltaniii. 
Bäcker, L.. Aufwärterin. 
Bartsch, W.. Pensionairin. 
Brafchke, (5.. Ob. Reviwr. 
Breschinfl, A., Hauödien. 
Srfimmer, M., Rentiere. 
Delitsch, (£., Manrer. 
Dröge, H., Kfm. 
Grimm, P.. Geschöftsführ. 
Hartwig, A.. Bahnarb. 
Hoch. A., Tischler. 
Kamannöki. I., Schlosser. 
Leusdiner. A., Schneider. 
Maire, W., Beamt. 
Meinhardt, E.. Apotheker. 
Moll. W., Gastw. 
Neuman».L..Pensionailin. 
Pahlke, O., Rentiere. 
Plönzke, F., Pol. Wacht- 
mstr. 
Robe, N. Verkäuferin. 
Salzwedel, M.. Königl. 
Kammermusik. 
Schenrich. H., Rentier. 
Lyieferstcin, W., tßen 
fioitßtr. 
34 Schloutzner^l., Schneide¬ 
rin. 
Schwebet, E., Rentier, T. 
Waenke, A., Sdjttcidmn. 
35 E Hanstein, G., Rentier. 
(Friedeuau.) 
V Heinze, E., Arbeit. 
Auckiscb, W., Eoloniftt 
wrhdl. 
Langhoff,F..Reg.Baumstr. 
Melde. O.. Correspond. 
Schnlyc, R.. Fiiial-Lont 
Schweiugntber. H., Kfm. 
Zellmer. W, Dr« Pros. 
30 E Heiser. M.. .kfm. 
Schmidt. P., Asm. 
Schröder, §.. verirrt, 's. 
Sperka. W.. Asm. 
37 E lirtmii, I., Dr. phil 
Pros. 
38 Neubau. 
E Klcmke,B.,Asm. (Ham 
buifl.) 
39 EScknniy,B., Frau Rechn. 
Rath. 
Krüger, M.. Rentiere. 
Lippmankk. 9t., Bankbcam 
— I.. Modistin. 
Sclmntz. G.. Rcdm. Rath. 
Borgt. E., Schnhnlmstr. 
40. 41 Äohltnplal!. 
E v. Sobbe, Frau Dr. 
(Berlin.) 
HarmS.I. .Battmathdlg. T. 
42 E Haafe, G., Schlächter- 
mitr. 
Biester, B.. Rentiere. 
Brir, I.. Aauratl,. 
Domnauer, L., Slfm. 
Facsler, A., Krarrken- 
Pflegerin. 
OkslOfe, A.. Reisende. 
Airchstcin, B.. Ww. 
Lenv, G.. K7M. 
43. 44 Banstellen. 
E Lehmann, (?., Kfm. 
(Berlin.) 
46 E Mrofe, M.. Ww. 
Beckmann. G.. Schntzm. 
Blantenburg. M.. Ww. 
Ehlistophe, M.. Asm. 
Faller, (£., Ptio. Beamt 
Goetschkeö. H., Arm. 
Gremmelsbachei, (£., Eal 
eulat. 
Henning, W., Ww. 
2aknba,chks, M., Bank 
beamt. 
Aaminski, L., Beamt. 
Konieyka, Hausdien. 
Aomf, F.. BudjfuM. 
Lindemann, A.. Schlosser. 
Mau. (9., Drechsler. 
Müller. R., Äuchbittder- 
mstr. 
Sandau A, Pfiomnmit, 
Waldner. A., jjra«. 
Wef;lau, H.. Vankbeamt. 
Zander, A.. Asm. 
40 E Beeck, B., Banfbeami 
(Wielaiidslr. 34.) 
V. Plamann, I., Tape. 
Borck, N., Asm. 
Eichnmn», M.. Ww. 
Schelle. I.. vw. Stabsarzt. 
Schmidt, M., Ww. 
Tbiel, L., Ww. 
Thiele, E.» Asm. 
47 E Bahr, H., Buchhdl. 
(Berlin.) 
Wölblina, B., Cecoiwmie« 
Rath. 
46 warten geh. z. 47. 
49 E Teipel, Th., Afm. 
Block), A.. Ingen. 
Dudeck, R., Geh. ©ccret 
Hähuel, M.. Ww. 
Aüline, F., NkUlier. 
Schmidt, A., Modistin. 
Sleckelmann, M., Asm. 
Voigt, P., Bankbeamt. 
50 E Hanibrock, P., 6)aftw. 
(Sännargendorf.) 
V. Waldner, A., Frau. 
(Nr. 45.) 
Dndy, E.. Wlv. 
Jürgensohu, A., Schrift¬ 
steller. 
Lihme, P.. Ob. Ingen. 
Nadde, W.. Asm. 
51. 52 Baustellen. 
53. 54 Nenbau. 
E VebijUU'., Asm. (Nr. 1.) 
öo ESchmuder. N., Eigcnth. 
v.AlveuSleben, Ä.,Leuln. 
a. D. 
Breustedt, H., Ww. 
tricbridi, O.,Bankbeamt. 
adk^', H., Lehrerin 
Glauc, P.. Theolog. 
Gottschalk, M., vw. Guts- 
des. 
Heisiuq, B., Bildhauer, 
öiedtke, E.. Wm. 
Marx, L., Drosch/. Autsch. 
Runze, M.. Ob. Lehrer. 
Schröder. F., Bildhauer. 
Triebler, E., Schneiderin. 
Weichler, E., Schriftsetz. 
56 E Ritter, E.. Eigenthum. 
Arend, E., Ww. 
Beschorner, L, Iutendant. 
Secr. 
Car^ow. P.. Kutscher. 
Hoffvmnn, C.,Beickeustell. 
.^ahlc. A., Portr. Maler. 
Aränsel, P., Asm. 
Afijjrt, G.. Bai/nbeamt. 
AuichluSky, E. Schnürn. 
Langfeld, BahnbeanU. 
Lindner, A., Asm. 
Schröter, H., Lehl'er. 
SessouS, H., Ww. 
ThöuS. F., Schaffn. 
Zcymer. F., Architekt. 
57 E Stiebet, I.. Gastw. 
Stiebel, P., Pol. Super^ 
«um. 
Friedenauerstr. - 
Neue Steiriinetzstr 
Grov - Görschenstr. -> 
1 f. (t. Berlin, Gro8-Gör- 
schenstr. 3. 
E Kosack, C., Eigenthum. 
(Stimmt, E., Wm. 
Alose, W.. Beamt. 
AoJjle, W., BmUbeault. 
- W., Asm. 
Meyer. W.. Schuhmmstr. 
Osseubühl. W., Archiiect, 
Pensel, I.. Vcljuritt. 
Sperling. R.. .Mait;,{. Secr. 
ti’gliit, E., Bäckermstr. 
. Hiurichs, (£.. Architect. 
V. Schnridt. 15.. Schuhru. 
Blunck. W., Posamentwr. 
Boelter.R., Schueidermstr. 
Brand, G.. BidmtlicithM. 
GlKmiiil), W., Architect. 
Demmler, H., Muster- 
uichn. 
Dürre, G.. Geh. Kauzl. 
Rath a. D. 
Ei-felder. £.. Architect. 
Heidepuem. G.. Aoch. 
Heine, A. Gastw. 
Hinch. W., Bur. Lorsteh. 
Aähue. W., Sergeant. 
Köhler. M.. Ww. 
Lang. O.. Afm. 
Papendorff, A., Pntz- 
macherin. 
Peron, F„ Schuhm. 
v. Polomoti, M.. Afm. 
Präger. R„ Bur. Beamt. 
Prahl, E., Afm. 
Rautenstrauch,R.,Schnhni. 
mstr. 
Schreier, H., Decorat 
Schwei^ert, Jv., Aoch. 
Simoureu. H., Alemp- 
uelmstr. T. 
Soectitiug. A.. Frau. 
Sperber, F., Hpt.Rittecfch. 
Secr. 
Touu, M., Modistiu. 
3 s. a. Kaiser Friedrich- 
str. 16. 
E Riedei. P.. Zimiuer- 
mstr. T. 
Berger. M. F.. Drogen^ 
lidlg. 
Hesse. 41., Schlächtermstr. 
Heymann, %, Afm. (siehe 
Nachtrag.) 
Anauff. Cl.. Ww. 
Otto. L., .tifm. 
Reuschel. A’., Bert. Buch¬ 
hdl. 
Sernnller. M.. Hauptm 
Stangen, L.. stfni. 
Ettlnl'erg. S. Asm. 
Steruheim, E., Briefmar- 
kcnhdl. 
Wcgncr. B., Sifm. 
Kuiser Fuednchslr. -> 
ka. Aaifer ^riedrichstr.15. 
Rosenkranz Eh.. Frau. 
Reg. Rath. (Stctim.) 
V. Schaefer. C., Rentier. 
(Gr. Görschenstr. 36.) 
Angrick, A., Portier. 
Boliland, R., Kunstmaler. 
Gaillard. F., Rentiere. 
Geller, O.. Redact. 
Gietenbruch. A, Architect. 
6!rebuer. G..Ob.Photogr. 
Hacker, E-. Versich. Revis 
Aaifer, £>.. Aohleuhdl. 
Aoch. R.. Milchhdl. 
Lichtenberg. E., Afm. 
Plönzke. Gastw. 
Walter, M-, Rentiere. 
E Schulz'sche Erden. 
V.Aiesow,F.,Eisenb.Secr. 
Braun. C.. Briestr. 
Cronbach, C.. Berl. Buch¬ 
hdl. 
Dümke. I.. Ww. 
Groszert, 2t., Schuhmmstr. 
Hilbrich, M., Platlanstalt. 
Kapp. F., Aainmerger. 
Referend. 
5 Aarall. A., Partieuliere. 
Krüger, M., Tischler. 
Lauge. C.. Maler. 
Ludwig, A., Peunouair. 
Mockrauer, M.. Kfm. 
Ncmnaitii, O„ Afm. 
Oesterreich, 5:, Asm. 
Pasche, E.. MnsiLer. 
Philipp, A., Aktttmann. 
Scheel, O.. Schlosser. ' 
SckroerS, C., Schaffner. 
Tost. I., Schlosser. 
Zerbe, A., Gemnsehdlg. 
<> s. a. Berlin, Grotz-Gör- 
schenstr.4. 
E Pape, (£., Mauannftr, 
V. Krüger-. H.. Tischler. 
Becker, A., vw. Prof. 
Blanrock, I., Baurath. 
Brewka. F., Schankw. 
Aiesel. B., Rentier. 
Aubick, H.. Friseur. 
Mül!er»Schmitt. E., vw. 
Reg. BculNlstr. 
Pabst. E.. Direct. 
Ranuesorth, H., Rcdacl. 
Boiat, H., Afm. 
Wo In, E., Rentiere. 
Grob-Görschknstr. -> 
Stubcnrauchstr. 
Hniiptstr. 
1 s. ö. Hauptstr. 150, 
ESoe»te,Geschw.(Berli!u) 
V. Ernst, E., Bur. Boüteh. 
Bickel, E., Hühueraug. 
Operat. 
— A., Ww. 
Boa. I., Hauptm. a. D. 
Hirsch. L., Dr., Augen 
Arzt. 
Allim, H., Rentier. 
Peuzliu, 9t., Kfm. 
Rothberger, 31., Portr. 
Maler. 
Salmauu, R., Dr., Ger. 
Asiess. 
Sommer,I., Portr.Maler. 
2 E Eschert. I., Wir.. Reut. 
Albrecht.A.«. L..Rentiercu. 
Borchert, R., Maler. 
Friedläuder, M.. Agent. T. 
Herrmanu, ^., Beamter. 
.Uuhit, P., Maler. 
Mittmann, O., Asm. 
Poppisäi, P.. Anitreich. 
Primel, (£., Buchbind, 
(öchtmotiöfi, I., Maurer. 
Schulz, C.. Kanzl. Rath. 
Sommer, W., Bnchdrncke- 
reibes. 
Stcinbach, W., Pferdeb. 
Schaffn. 
Stumpe. G., Bierverl. 
Bogt, G., Alempuer. 
Welsch. F.. Droschk.Antsch. 
Wettlaufer, Eh., Mechanik. 
Zechen doxf. M„ Afm. 
** E Lcifig, E., Kgl. Eiscnb. 
Secr. 
Black. C., Fondsmakler. 
Berndt, A, (9n6(itb. 
— A., Tischler. 
Brendel, H.. Gärtner. 
Ehristoffel, Kfm. 
Darrneberger. O., Telegr. 
Arb. 
Donner, F., Schuhmmstr. 
Ehrenwerth, E., -Rentiere. 
Fiebich. A., Näherin. 
Friedeberg, F., Reutierc. 
Frühauf, R.. Asm. 
weise, P., Buchbind. 
Hauet. I., Tischler, 
.vaerlel. C., Tapez. 
Has;. L. Aufwarteriu. 
Hohn, £)., Heizer. 
Mailiis, H., Maler. 
Mielcs, F.. ^irnmernk. 
9lcmimim^H., Eolonialwr. 
hdlg. T. 
Pickriug. Geschw., Reut. 
Pohl, Strahenb. Sckassu. 
Prilipp, 21., Rechn. Rath. 
Regenspurg, E., Eoutrol. 
Reining. K., Lehrerin. 
Schade, P., Aorbmniftr. 
Schulh, A., Schlosser. 
Simou, W.. PortlN'. 
4 Vtotlmann, O., Sattler.- 
— F., Seifenlidt. 
Rudolpli,.V.. Major a.D. 
Schäfer, H., Dachdeck. 
Schellrwald, E., Ängen. 
Schück, S., Rentier. • 
Theisir,H..Bernch.Iilspect. 
Weber, G., Kaffirer. 
o. ßft f. q. Erdmanustr. 8. 
E u. Borries, F., Hauptm. 
'(Eobkruz.) 
V Laubisch, F., Verwalt. 
Baumgarten, A., Rentiere. 
- 0., Frl. 
v. Lerswordt, vw. Major. 
FiguluS, M., Asm. 
v. Hülfen. H..vw. Oberst 
leutu. 
Lamprecht, I., Dtoi Ober^ 
lehr. 
.Payig, Geschw. 
Äolide, R.. Bonntcister. 
Rosetty. F., Manrennstr. 
Schlutt, $t', Gastw. 
Schubartb. 9t., Rentiere. 
Waldvogel, G., Schneider, 
v. Wiltterfeld, L., Ww. 
Wolif. E., verw. Dr. 
• Erdmanustr. 
6. 6a s. a. Erdmannstr. 7. 
E Nullatr, E.. Rentier. 
Birkholz. I.. Oberstleutn. 
z. D. 
Bormteiu, H., Amt. 
v. Derschau. H., Oberst: 
leutu. z. D. 
Franzke, E., Colonialw 
hMtu. 
^retnvnU), G., Asm. 
Hilfe, K., Hanptm. 
.Uöilt), G., Brauer. 
Manicke, A.. vw. Rechn. 
Rath. 
Mette, E.. Gemüsehdk. 
Mnndt. C..peus.Lehren«. 
P uiline, M.. Rentiere, 
tiuditer, W.. Asm. 
- M.. Ww.' 
Schröder', R.,Aauzl. Secr. 
Schwarz. E.. Ww. 
Sounenberg. A.. Rentiere. 
Löinöki, L., AnnVist. 
Wlovzczyuska. F.. Ww. 
Wopert, E., Ob. Anspect. 
7 s. a. Bahnslr. 33. 
E Nemitüim, F., Kfm 
i Berlin.) 
V. Arause. F.,Gen. Agent. 
Baldow- A., Afm. 
— B., Ww. 
Krause, F., 6-en. Agent. 
Cl.. Pianiftin. 
Sowade. 9t., Steinmetz. 
Tantz. M., Barbier. 
Trürnpler, E., Pferdeb. 
Kutsch. 
Banselow, Th., Rentiere' 
4 E Hellwig, H., Manrer- 
mstr. (Kaiser Friedrich- 
str. ö.) 
V. Ahrendt, E., Beamter. 
Bernhard, A., Asm. 
Bertkold, L., Reittiere. 
Bettführ, W., Bers.Ageut.^ 
Galouski, F., Gärtuer. 
Gladenick. H...Maler. 
Hackenbeck, H., Buchdruck. 
Ottmaun, F., Kohleuhdl. 
Renner, Th., Hauptm. . 
Liebe«, C., Frl.' 
Lube, P., Alfiit. 
Reckmauu, F., Kanzl. 
Norsteh. 
Sinteuis, H., Dr. jur. T. 
Willielin, F., Magistr 
Sttr. 
'Zabel. H.. Destillat. T. 
Zicmcr, O., Aoch. 
Bahustr. 
8 f. st. Bahustr. 32. 
EPliim(c,W.,Mmtremstr. 
(Bahustr. 44.) 
Bruuuer. R.. Asm. 
Heide. A., Portier. 
Hettl. Eh.. Ww. 
Hofsmauu. G., Barbier 
stört), H., Post-Secr. a. D. 
Linde. A.. Kassenbote. 
Martittoi'M, 6)., Tapezier 
Poetsch, B., Eomposireur. 
Rammelsberg, E.. Ingen. 
Schwarz, A., Backennstr 
Storch. R., Eisenb. 
Aassirer 
Wenzel,G.,Eisenb.Schaffn. 
V. 9a. E Halle, A.. Gastw. 
V. Liebelt, A., Portier. 
Ammon, E.. Stereotyp. 
Bandmanu, E., Schnei 
derin. 
Beyer, 3.. Diener. 
Busch, O., Malerutstr. 
Dreisjig. E.. iViattrer. 
Dretzke, W., Ww. 
Edeliug, E.. Schuhmmstr. 
Elm. H„ Dircctor. 
Fiedler, E.. Zimmerm. 
(voeye, A., Oberleutu. 
Groehu.G., Schueidermstr. 
Heintanil, C., Musiker. 
Hensel, I., Ww. 
^obst. E. H.. Kfm. 
— C.,ekem. Kctafl.Eontrol. 
Iunguickel, E., Bahnarb. 
Kaiser. C., Maurer. 
Kamps, W., Bauarb. 
Kern, W., Droschk. Kutsch. 
Korchau, E., Neulier. 
Korup. F., Bahnarb. 
Kosleck, I., Pros. 
Kudick. M., Ww. 
Landöberg, Kfm. 
9. 0a Melchkr. Ä., Pferdeb. 
Schaffn. 
Nöthling, F., Frau. 
Oberlein, W., Milchhdtg.^ 
Pförtner, K., Verkäuferin. 
Pick, L., Dr, Rabbiner. 
Pohl. A., Bauarb. 
Prkb. I-, Diener. 
Schoner. 2B., Bierfahr. 
vckmly,G..Schlachtennsir. 
Scuulze, C., Ww. 
Seiffert, C., Speüitious- 
arb. 
Stöpel, O., Ingen. 
Taubenroth, H.. Kfm. T. 
Tietzmaun, I.. Staakcr. 
Weichmaim, Ä., Ber- 
mietheriu. 
Werner.Eatl. F., W.,Kfm. 
Zibell, Asm. 
10EHeI!wig^..Maurenustr. 
(Kaiser Friedriciistr. 3.) 
V. Gall, C.. Giasermstr. 
Aulnirtiu. 
Dur. 0., Kgl. Hofrath. 
Fridberg, B.. Rentiere, 
(ttmfer, L., Seit. Agent. 
Kaltowsti. R., Kfm. 
Köhn.J.. Nr.plu!., Direct. 
Luke, W., Milchlidlg. 
Luycnbergcr.Ä..^i!ntncrm. 
Meyer, H., Schuhnnnftr. 
Pape. G., Plattanst. 
Rilch. F., Töpfer. 
SciMmatttt, C., Geh. 
Rechn. Rath. . 
Stange, 9t.» Kasseu^ote. 1 
11 E Schulye> M., Kfm. 
(Berlin.) - 
V. Bohrn, A.. Bote. 
Amfc, 91., Reisend. 
Beck, G., Kartogr. 
Böhme, G., Borricht. 
Evold, Th., Schneiderin. 
Fleischhauer. W., Schuhm. 
Grand, I.. Stsnt. 
Haitisch,(4., Eotnpt. Bote. 
Heldl. R,. Maler, 
^endritza. A.,Dr.,pr. Arzt. 
iiempe, H., Bahnarb. 
Koch, G., Kfm. 
Kolli, A., Kunstglaserei. 
Kictfchumtm, P.,Sdjtoffci:. 
Lindcu'r, E., Ww. 
Manudieu, R.. Hausdieu. 
Opiv. H., Aasseubote. 
Raade, A., Geh Registr. 
Rnufd), Ah, Slmfnt. 
Siern^, D., Ges. Lehrerin. 
Wiese, R., Eonsectionair. 
12 E Cito, E., Kfm. 
(Aait'er Friedrid)str. 4. 
VTurbatt, W., Tischler. 
Fürstnow, E., Bahnarb. 
Glaeser, E., vw. Geh. 
Reg. Rath. 
Hatitaim, E., Ww. 
Holzapfel, L.. Kfm. 
Jatob, A., Eigarrenhdt. 
Aoch. H., Eifeub.Anwärt, 
u. Llidenberg. Ä.. Rentier. 
Lanz. E., Aüchengeräthe 
hdlg. 
Ncitflcbatter, E., Frl. 
Celte, M., Sattlennstr. 
Sachs, St., Fabrlt. 
Süialow, E., Telepb.Arb. 
Schreier, W., Mim. 
Sckjwicte, I., Afm. 
Story, O.. Asm. T. 
12a. 12b. s. sl. .Mslifer 
Fricdiichttf. J. 
E Birkeiiwerdel Act. Ges. 
(Berlin.) 
V. Echnlz. P.. ^citeuu. 
Däumichen, £>., Afm. 
Fridberg. I.. Puvatiere. 
wcttslcr, M., Borsteh. 
Jordan, P., Asm. 
Iurisch, H.. Leutn. 
K'ading. K., Grnukram- 
hdlg. 
Luck, F., Kfm. 
Ner!ich,P., Schlächtermstr. 
Ohlcrt, E.. Lehren». 
f etcrs, G., Afm. 
prigade. P.. Kartsgr. 
Stoehr, G., Stfm. 
Ulbrich, A., Aanzl. Rath. 
Kaiser Friedrid)str. 
Teiilprlhoferstr. 
Hauptstr. 
j. a. Hauptstr. 101. 
E Scharr, E., Baumstr. 
(Berlin.) 
V. Gerrske, W.. exp. Secr. 
Alte, O., Schriftsey. 
Gloflotu. R., Kanzl. Secr. 
Aanucitl), Geschw. 
Arcoci,\i., Magistr.Secr. 
AmvnifrJ, F., Seifeuhdlg. 
Salomon. M.. Ww. 
Schulz. O., Ob. Telegr. 
Assist. 
Voigt, E., Afm. 
2 L Scharr. E., «atuiiur 
(Berlin.) 
V. Genöke, W., erp. accr 
(Nr. 1.) 
Balzereit. 9L, Pouiw. 
Bernstein, P., Biana 
EichholzL..Stras;cliu.i, ,i 
Errlebcn, E., Wm., \a\ 
rttef. 
Giessel, H„ <2dilofici 
Hartmann.F.. Pennal.' i 
Amtffmomt, E.. Wiv 
Klink,H.,Pferdeb.<c1'^ 
Koch, P.. Af«t. 
Aricte,M.,Bcriid].'>ii[v'i 
Anlilmey, F., Msila 
Lejeune, R„ Schuh,.! -i. 
Lilter. I., Seiler. 
Robrbeck, E.. ^nqe» 
Ruoahn.H..Eigaüc> \\t], 
Srijctif, A.. Pciiiioii,’ 
Schlakgowotk.zr..Äi.- r. 
Schüuke, O., Sdilo' a 
Segler, F., Bitchbini' 
Szalek. A., Pmta. 
Thiemeö. i*., Btuiiulcl\ 
TvunigcS, O., Miiin 
3 E Scharr,E.,Manui. > - 
(Berlin.) 
V. Kanzler, F., ‘-Inih,,, 
(j^riti Rcntcrfn i > 
Döriug. H., Ihiliv 
hdlg. 
Drager, Vcluct 
Fechiter, R.. Bui b v i. 
Hahn. G.. Heizet 
Haupt, C.. Sriilo'M 
Aleefeldt, I.. Ob | ? ■ 
anist. 
Mohn, W., B.’ti. 
Arast. L.. Sclilo»'u 
Arause, R., LleiNi-i' • 
Auckel. M„ Manciiiuiu 
Alliiert, G., Bin. Zii'.:. 
Aurth, £t„ Giiitm-i 
Nehrmg. ^ohaimn, f i.r. 
anst. 
Otle. A., Mutticin 
Radoinsti. L.. Asm 
Stübing. G.. Lehm 
4 E Tschirschwiv, A. (m.v 
thfim. 
ffberf, M., Piivanu.' 
Wfmther, E.. Piivanuv. 
Heiiuanu. M, M ntt 
Moplick, O., Waiiüu. 
Mntll, K., Pnuaiiuv 
Nifölsti, R., 
PaUaÜ, Gfi.. Wm 
Soner. R., Wnmtum'i ?!. 
Utfjicfc, A., L'w. 
•{inmtmimmi, :Vi. 
Privatiere. 
5 f. cl Fnlr Rfiitcnn I 
E Sd)slrr,E.,Maimuni;i. 
(Berlin.) 
V. Ktiitzkr, F., ’^aiuait. 
Büttner, G., Ssliilu 
Edelmann, O.. Bm juu 
steh. 
Hause», E., Srnu 
Hir, O., FiittcviuMi 
Aartiug. E.. Bactuunii 
Airsd), W.. SckilotM 
Müller, E., SdiUiriH»im':r. 
Neumaun. W, 
- G.. SduthnnliMii 
Nietschmotut, R.. 'p.» 
Pfundt, L.. Be; 
Poddick. F., aUhi 
Richter, P., Vdnu. 
Riisclcr, E.. Atfici. 
Seiler, W., Stsiu 
llibmt, Ll., Secui 
WStjcii, BiutUM'i’ii. 
Fuy Rciilcutt -> 
■<- (Gustav Sieijtstivt. I 
6 s. a. Friu Rctitam i1 
u. Gustav ftici)tiiii’ii 11 
E Hohcitftciit, Ü , 'Juiiiiu. 
Bng, Tb-, fiiilnli 
Hcppud), A„ BtiliHivi 
Iehow, G.. (VfDlbnlni'iuX 
Aione, A., Biauu 
Lemni, H., BluuiumMii 
Mödinö,B., EoloruMi’i. 
hdlg. 
Sd)aller, E.. Lclnu. 
Scfgcr, G-, ilVtiiiit’i. 
Stecher. H.. Mtm. 
Woitschadi.E.M'i' 7uni-I 
7 EHctUQlti,W.,Etiivi.U'i"1! 
Bcrflcmamt,B,2i‘[,l,lM 
Mchholtz. St., Mdi.’iu. 
(Grosse, W.. 
Himmtclt, »sniiii) 
Jahnke. A„ Invalide. 
Jeschke, E-, Beamt 
Laugenbeck, R, "'unn! 
Magdeburg, A., 
Silldorf, H, 
Wattrodt. E.. Pwuuwfsij 
8 E Hewald'jclie C'iun 
V. Rösler, W, 
Busse, E., LaitMu. 
Gärtnerei. 
E Hewald'sche üiJu'Ji. 
Nödler, W., Guinuu 
E Hil 
Falken 
matl 
1 ii.jjftfJ/e 
E. Hil, 
($k 
Sniii'telle. 
E Hif( 
((i'hfl 
2 
Zustelle. 
t Hil( 
«Cha 
:u :'ieubc 
E. Bijd 
mstr. 
k.Döri 
(Berl 
E Bi|d 
nn'tr. 
E Dö 
mstr. 
Ai’chcr, 
,vt7iife, 
luin Ha 
'inlster, 
§.il'|t.T 
-effner, 
2lern, i 
ZiUisd)fi 
ZifpttUl 
-Sei »er, 
'»'> E Goc 
JltUwMe 
iUmuistc 
J'iiiejjirtj 
idirtstl 
riefe, i 
(fi-nume 
.ueidau 
i'-üinollc 
«'-oelsch. 
i'-uvnier, 
b-l dltl, i 
V.i ns'iiia 
'lacmpfc 
mstr. 
Metier, ä 
‘ii'ie, i)i 
Vinde B 
'vieler 
’Vl'Uk/jOl 
V«ullcv, 
3iinttoIii 
mstr. 
ci1»olz, i 
•zivile rf, 
<^ebr. 
T. 
Woftter, 
^sluftcU 
E VCIUQ 
i Haiip 
"7 'i'enbatt 
E. Sznto 
(Atiizii 
-S laustes! 
E 5 labt 
UK'.ai 
ttr. 10t 
Tcmpell 
Ri 
liiu'i Bah 
E Ciifnrti 
V 5iir(){i 
, >' -UlCIlvV 
| -’t inevpll 
I E Ünciib 
i ^ 'u:i, E, 
-ii'itmeöpli 
E Eisenb 
Viitibfer, 
„ 1 
E'ii hancv-V 
E Eiscnb 
, V uoch, « 
'lUi p/rtjj. 
E liichriol 
1 vaupts 
^:a-t 
m’id). 
'V’iivr, fi 
Jltlri'ioi b. 
_ '»»emein 
ttkehpla 
E. Mette, 
1 vaupif 
Va iqc, R. 
. - Uns. 
E. Mette, 
. < öaupts. 
-v.tt'ersaud 
Bef.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.