Path:
Volume V. Vororte 13. Ober= Schöneweide

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

- A>:~* 
k 
§ 
V- rr--n 
Rieder-Schönhausen 
132 - 
Ri^er-Echönhauseu mit GchSnholz 
*$ 
£ 
y 
,k 
-v 
34 £ (Sriumto. 6., Sicnticr. 
Gesch, Kutscher. 
Sotci), P. u. 31., Brieitr. 
Zetsche, R„ Schlonermstr 
35 E.2irbrmit, 6., Gastt». 
36 ESiniematm, 5t.. Gastw 
Härtung, D., Coloniattor. 
hdlrin. 
Henschel, E., Slftit. 
staiiioro, I., Slorbntmitr. 
Lindemann, .{i., Sentiere. 
Schveeweitz, [?., Maurer. 
•<- Lismarckstr. ->- 
37 Neubau. 
E Schnitze, H., Eigenth. 
■ (9ir. 37a.) 
37» E SdjulSe, H., Eigenth. 
Sartuie, SS., Zimmcrm. 
j- TLHniik, (£., Mv. 
Rtaute, C„ Cigarrenlidlg. 
Jsrael-ki. M.. l)r. Um 
Äloetzkk, R., Maler. 
Aöthc, ffl., Amirdiin. 
Krngel.il., Slm.Gonsertmt. 
Laulcrbach, SB., Rentier. 
Planmann, F., Eisenb. 
Beamt. 
Schwall». R., Colo.iial 
wrhdlri». 
Sörmr, E., Apolbek. 
Synng, A., Kanzl. Rath. 
Kgl. Schloß. 
Kroupriuzenstr. 
Schloßpark. ->- 
1. 2 E PelerS, F.. Rentier. 
(-.Berlin.) 
Bond», H., Lrthopäd. 
Heilanst. T. 
Psau, .£>., Privatier. 
3—5 Sanfte!!«!. 
6 ESacl6,@.,.<tfm.(SrrIiii.) 
V. Sltfic, $., Arbeiter. 
(Kaiserin Augustastr. 10.) 
1 »austeile. 
8 E Hmnb’fdje Erben. 
V Riedel, E., Zimmervol. 
Sol>K F.. Aichilcct. T. 
SSöütrt, l?., Öngru. 
■*r Friedrich Wilhelms».-i 
9 Baustelle. 
lOESdjild, Gastw. (Berlin.) 
V. iioof, 3)1.. Ww. 
8fsmnr.it,  C., Schneider. 
Haller, R. P., itfm. 
Krüger. A., SB». 
tBoigt, F., Ob. Ingen. 
11—lü Baustelle». 
-<- Siclorinflr. 
17—23 Baustellen. 
Prinz Heinrichstr. -> 
24 E Sr:,ci)mcr, P., Ww. 
tandrich, W., Slähctiu. 
eint 6., Penlionair. 
v. Winterseld, H., Fron. 
25 E Rntzen, 31., Lehrer. 
(Berlin.) 
Wojahn, (!>., Äor6mmfir 
26—27 Baustellen. 
28 Neubau. 
E Ättebmim, 31., Photogr. 
(Berlin.) 
Birtoriastr. -> 
Lindcnstr. 
(Mr. 27 ach. z. Postbezirk 
Pantvw.) 
- Bismarchir. -> . 
1 E Setteior», F.. Gastw 
2 E Musold, E., Rentiere. 
3 Baustelle. 
E Musold, 6., Rentiere. 
(«r. 2.) 
4 E Kohlsdnnidi, H., Asm. 
(ejigtti, 4;., Mechanik. 
Jeüke, 31., Reisender. 
Slecmmtn, H., Former. 
Kohlschmidt, Rentiere. 
Manuel, G., Buchdruck. 
Rudolf, B.. Rentiere. 
6 E Fetter, !£., Eigenthüm. 
Jentsch, «., 1‘citf. Beamt. 
G E Müdctt, O., Baugesch. 
Soli, 3K, Schnhm. 
Goinbert, <£., Lehrer, 
ftolmdc, (#., Pensionair. 
Ärigcr. O.. Lelircr. 
Lncke, älfr., fiobrt. 
Müller, fe-, Maler. 
Rafchke, K., Postschaisn. 
a. 
Schulz, R-, K-Ascher. 
Simon, D.. Beamt. 
Eperhake, M., 6lciii6ru(t. 
Stein, 3V., Apothek. 
7 E Mildert, O., Zimmer- 
mstr. T. 
straft. 31.. Ww. 
LitfaS, E., Buchhalterin. 
Mnder. N., Tifchlennstr. 
Betterling, M., (Snrtiier. 
8 E Fransen, E.. Lehrer. 
9 E Gd)röter, H., Bäcker- 
mftr. 
Backe, ik.. Ob. Post-Assist. 
Peil, 3„ Friseur.' 
ftiifchcl, I., HilfSarb. 
Rnffli, CT., Rentier. 
Schnellenbach. H., Seher. 
10 ERül!ertL.,Schuhl>imiir. 
lKaisei Silbclmilr. 4.) 
Albrecht. 81., Schlichter 
mstr. 
Bcr«uian!i. Rentier. 
Ehrhardt. F, Wcrkiustr. 
Krabbe, A.. nro. Hauptm. 
tivfe. M., Maler, 
fiiitln, L. Gärtner. 
Manuowsly, iX\, Verwalt. 
Netz. (?., um. Arzt. 
Sckillinacher,F.,Colo»ml 
wrhdlg. T. 
Worbelmann, SS., Gaft- 
wirthin. 
Kaiserin Augustastr. -> 
11 E Seiet, St., Rentier. 
(Kaiserin Angustastr.!!3.) 
Donat, 91.. Gostw. T. 
12 E Kraul, ffl., Ärchitert. T. 
E Kraül. ü., iMio. 
13 E Bock, Jtfm. 
Bock, A. Fabrktin. 
- & (to„ «. Christ 
banmlichthalterfbrt. 
14 E Jawer, Th>, Baiun- 
fchulenBrf. (Äai)crin 
Augnstastr. 32.) 
Bobreck, E., Ww., 
Pensionat. 
Ewald, (5)., Ob. ftlörln 
Metzmacher, $)., Wiv. 
Schliemann, (?., Ww. 
15 E Jawer, Th., Baum- 
schulcnbes. lKaiseri» 
Auguslastr. SL) 
Danley, A-, Privatier. 
Hinye, P., Privaliere. 
ilrempira, 21)., Ww. 
Krüger, !)!., ilicm'.eve. 
Rusche, St, Pnvai'er. 
Seidler, M.. »w. Dr. 
16 E Schüler, I, Rentier. 
Krüger. 91., Rentier. 
17 E Jawer, Th.. Baum- 
schulenbes. (Kaiserin 
Slufliislaitr. .12.) 
18 E Ehlich, F., Holelbcs. 
(Berlin.) 
V Borchert. Sf„ Strir.t. 
19 E'Scloroih).$i..3iciiticrc. 
Drlowely, M., Dr. phil. 
20 E Weber, I., Mechanik. 
Teegener, H„ tim. Pastor. 
Slcil, H., Ksin. 
21 E Schnltie, <!>.. Eigmth. 
Tchnlhe, E., fficfliigrllibl. 
22 E Bey, Ph„ iklecirotech». 
Roscntiägcc, 6.. Portier. 
Schäfer, Ä., Sdiri'tflclt. 
Stasse», R., Privatier. 
23—20 Pauslclle». 
Sdjönlioljer Haide. 
27 E Magdalenenstift. 
iPlöyenfee.) 
V.Wegener,«..V orilefitrin 
Mädchen - Üieltungihani 
Liloah. 
Kniephoff, A.,Hm>Smann. 
Otto, .£>., üehrcriu. 
Profnli», H., Tiaconifsiu. 
Schwefel. Ä., Ob. 6iirhi. 
28-30 Baustellen. 
31 E Jäger, I., Architekt. 
lPaniow.) 
V Frodie», ©., Bcamt. 
Bauer, M., Beriich. 
sycitmt. 
Oiobcil, St., Bcainl. 
Metier, (£., Kersich. sScaint. 
Saß, (S., Beamt. 
Jlicgltr, M., iittliogr. 
32. 33 Garten gcli.z. 9tr. 31. 
!!4 E Schmidt, 31, Rentier. 
:13 E FriLe, A„ Landw. 
i^anganf. t$., Prediger. 
Wrttfiti, Ä>., xenf. Lehrer. 
Onischla, CV, Monteur. 
Schlasle, &!., Portier. 
Edjiiuro, M., Stickerin. 
Pirtor, ('!., SchrififcC. 
X>. 37 geh. z. Jlciifaitt 
Ängnstastr. 34. 
Kaiserin Angnstaltr. -> 
Jti E Tiemann, (?., Gen. 
Sircet. (Slmlirn.) 
V. Slauft, SB., Gäruier. 
30 Banstelle. 
40 E Cerigioli, G„ Pildh. 
41 E Bessert, M., Molkerei- 
besri». 
Renmaiin, S., Ww. 
Reichclt. M„ vw. Predig. 
42 E Waitl, H., Taxator. 
Greiffcnstein. F., Ww. 
43 E Stet. We|. Brauerei 
Moabil (Berlin.) 
Schaser, H., toasttu. 
44 E Lange, 6., Slfrn. 
(llnijtr Wilhelmstr. si.) 
V., Rentier. 
9l6s|iicr, 81., Coloiiialwt 
hdl. 
44 Schünemanil, P., Pofa- 
mctttturliMfl. 
Wagner, St., ScamL 
45 E Ritter, 3t, Kohlen- 
hdlg. 
Srcbin, 6., Eeflügelhdl. 
Siwpf, $., Ob. PostaW. 
ÜSenitS 91., Rentier. 
16 E Wenbt, (5., Gärtnerei 
bei. 
47—48 EKlancke, 23., Gärt 
nercibes. 
49 E Meyer, P., Elgenth. 
Siedler, A., Penfioimitin. 
Mener, A., Pensionair. 
Seifferl, A.. Rentiere. 
Slmntag, ®., Aimmenn. 
Wegener, H., yimmerm. 
50 E. Kastiier, 31., Maurer. 
(SiSmitrdflr. 37.) 
Baum. 91., peiis. Schützn,. 
Gvmbirt, (T., Lehrer. 
Sitchntauit, H. Rentier. 
Mietig, F., Rentier. 
Piichny, A., Rentiere. 
Sandmann, G„ pens. Post- 
schafi». 
Schapliardt, E., Rentier. 
Schliebcner, A., Ww. 
-<r Bismarckftr. ->• 
Marthastr. 
Waldcwstr. ->■ 
äjaustcllcn. 
Kinderheime. 
E Deutsch. Hilft-Fcaucn 
Sierciit. 
V. Fanganf, C., Prediger. 
Rbst'scheS HanS. 
E Rost, H-, CD. Teligr. 
Jlifift. 
Echternach, SB., Kinder¬ 
gärtnerin. 
Gebhard, M.. Rentiere. 
Pasienheim, P., Kanzlist. 
Banstelleu. 
SBalboUistr. 
Prinz Heinrichstr. 
6- Kronprinzen^:. -> 
(Unbebaut.) 
Privatstr. 
Kaiserin Augustastr. 
Sckiciflcr'irtjcd Hans. 
E Schcfflir, I., Malcnitslr. 
Rosenthalcr 
Grcnzwcg. 
Slitifcr Wilhelmstr. -> 
Windinühle. 
E Pieckenhagen, H.. 
Mehlhdl. (Kaiser Wil> 
helmstr. 10.) 
Gärtnerei. 
E Moncke, L., Gärtlierei- 
bes. («erlitt.) 
Nelnnaim'fches Hau!. 
E Neumantt, F., ffiärt: 
wlbes. 
Klancke'schcS Haus. 
E Äliiuttc, 33., Gärtnerei- 
bei. (Lindcnstr. 47. 48.) 
Lanzky, SL, ©ürtnerci= 
pächt. 
Burgemeister'scheL Haus. 
E Bnrgnneister, SL, 
Gärlucreibcs. 
Mnller'sches Hans. 
E MüIler,L.,Gärtnerei bes. 
Plüniecke'scheS.6au3. 
E Plümcttc, P.,Gärtnccei- 
bes. 
Zogbanm'sches Haus. 
E ^ogbaum, E., Mus. 
Lelircr. 
Buch'fcheS HanS. 
E Bnch, S„ Sllcmpitcr. 
Pritzke'iches Haus. 
E Pritzte. H., Zinunenn. 
Eiüielinohr'scheS Hau». 
E Engelmohr, Th, Anch- 
biitdmstr. (Berlin.) 
Königl. Schloß. 
V Sauer, St., Kastellan. 
Hoffmann, O., Gärtnerei- 
pächl. T. 
Lücke, O.. Parkwächt. 
Müller, H„ Gärtner. 
Palm, F., Echlobwächt. 
11 E. Hiiue'ichc Erben. 
Hinze,»., Droscht. Ä irisch. 
12 E Bertram, C., Priva 
iier. 
RoschinSIi, 33., Privafter. 
Schmidt, H., Lehrer. 
13 E Pel», F., Ww. 
Gadow, s?., Lahnarb. 
Müller, S- Hnndelsfrou. 
14 E Wetzel, H., Molkereibes. 
Schick, G.. Rentier. 
Woschke, St., Maurer. 
15 E Deuch, W., Fair!. 
(Berlin.) 
Lnbiu, Marlha, Geflügel¬ 
zucht. 
Eqmaun, F., Regtstrat. 
Iahn, St, Anstreich. 
10 E Roth. A., Schlachtet: 
ntflr. (Kaiser Wilhetm- 
f»r. 20J 
Gräbe, H., SScrlAciigm. 
17 E Simon, A., Ww. 
(Stettin.) 
V Hilltr, I., BSHdl. 
Tanime, M. Reisend. 
18 E Groschoff, I., Rentier. 
19 E Ruthcuberz, 5.. Sott- 
JicSob. Sccl (Berlin.) 
Schneider, Sä., Bus. 
warnt. 
20 E Sittiche. I.. Destillat. 
Ll^nknibnrgerstr. ->- 
Schloß-Allee. 
Blaulenburgerstr. -> 
1 E Gordoffetz, 3l., Eigen¬ 
thum. 
Diichntan», W-, fflolito. 
la E Hapt, (£., Gärtnerei- 
bei. 
2 E Maschuer, O., Görliie 
reibes. 
2a E Göhlcr, E., Rentier. 
3 ERcinboId, A., Rentiere. 
Haesicke, 31., Bankbeamt. 
3a E H^nsselle, Geh. 91eg 
Rath. (Berlin.) 
V.jUeebauer, E., Gärtner. 
4 EWi»kler,O.,Olientfäng. 
5 E SchLne, H., Schlächter- 
insir. 
PrenzlauerChanffee. • 
6 E fflmjln, C., Gastm. 
Maller, 81., Rentiere. 
Schulze, $., Fabrk. 
7 E Schmidt,G., Eigenthüm. 
(Berlin.) 
V. Reye, G., Weichenitetl. 
panisch, 91., Mechanik. 
PoMjoritl), X, Gärtner. 
Scheerle.C.Äelserschinied. 
E Hamorni, Th., Ob. Te- 
legr. Srcr. 
Schulze, F., Dr, Arzt. 
— H., Pensionair. 
9 Ev.Netz,E.,Magijlr.Beamt. 
10 E Schulze, Ä,, Wu>. 
10a Karten. 
E Möller, 81., Rentiere, 
dir. 0.) 
10b (»arten. 
E Hiiize'sche Erben. 
Bictoriastr. 
•<- Schloßpark. -> 
1 E Striiüf, H„ Dr., yr. 
Arzt. T 
Hülfet!, 81., Pros., Ob. 
ticlircr. 
2 E Werner, E., Phologr. 
Worre, E., Stcuerinfiicct. 
Schmalz, 6„ Kfm. 
3 E Körner, G., Rentier. 
(i. Winter iverlin.) 
Schäfer, $!., SStir. Beamt. 
4 ESol)ff,81., Sifm. (Berlin.) 
V. Ja»ke, R.. Portier. 
5 E Allnrdt, A., Rentier. 
(i. Winter Berlin.) 
V Lüdecke, G., Schneider- 
niftr. 
Wallroth, ffl., äleuiiere. 
6 E Lehman», A., Fabrk. 
Tirect. T. 
Baustellen. 
iliiibctiflr. 
Baustellen. 
Prinz Heinrichstr. ->• 
Baustellen. 
Kroiiprinzcnstr. 
Waldemarstr. 
saiichholzerftr. -> 
(Unbebaut.) 
Wttldowstr. 
Buchholzerstr. -> 
1—ß Baustellen. 
E Günther, .6., Mcker- 
mftr. (Reinickendorf.) 
Benthjtr. -> 
7 Baustelle.' 
S E Lange, F., Ger. §ccr. 
9 ERötzler.M.,Ob. Tclc,,,. 
Slififi. 
lö E Seidler, O., pci’i. 
Beamt. 
Jäger, Th., Bur. Peaiut 
11 ESpct, Eh., Pol. äicaci' 
12 E Taegge, SB.,Grim. 
amt. 
Schüddekopf, H., Um. 
Beamt. 
Taegge, W., Slojijir. 
Beanit. 
13 Baustelle. 
14 E Schmidt, I., 
(9toi--Sci6ciisi'e.) 
15-20 Bauktellen. 
21E SlndrvS. F., Eigen»», ■: 
Mcnzkl, 3S„ Handel..,» 
22 E Sachs, L., Rrau 
Rraiif, H.. Siitliciflinvli 
Michehl, Sliidaiuu 
Zander, ö)., Simmenu 
23 E Hage», 31., Seeic: 
2i Baustelle. 
25 E Prange,31.,  PoI.Be>,,  . 
Gabrielezyck, (£., 2d,. 
fteinfeg. 
Klitzing, C5 , 9«r. ü.'i i 
Sckimidt, (£., 31at!ii!i -1. 
TewS, E., Sccrei. 
26 Baustelle. 
27 E Wcrig, 0„ v.fiu 
Ctemens, G.. illciiin, 
28 E S9nrt),6.,Mfm rJ>uii,i) 
Serif, i%, Öiididriiil 
Wöltge, Cli. 
Assist, (u. I. .'uml 
Seil Kilts., StSültgi1 .es 
Hans). 
20-30 Baustellen. 
-<r Benlhitr. -> 
31 E Brosin, A., Cincnün, v. 
32 Baustellen. 
13 E Kelch, 3i., Tövi'.i'i'ii 
<- Marlbasliatze -> 
Baustellen. 
<r Bikchholzeuu -> 
Waldstr. 
SWntorflitt -> 
1 E Liedemit, t£, itUuiu.e 
Borchatdt, I'ic-it ei. 
2 E Thiele, H, C'm'ii». 
(Bismarckftr. 411 
Steiften, .(v. aiviiiin 
Ranlenkrauz, S!, 'Jtniiiil. 
Stahlhut, 31., (lifiiiuno 
SQiismaim, 31., itelluci 
3 E Hackradt, §.. :!'i 
yot. 
Neninann, Ist., SViunei. 
Thiele, M., Jeidnm. 
Schönholz. 
1 E Gemeinde Schönholz. 
V. Koch, F.. Lehrer. 
Gemeinde-Schule. 
2 EHennig.W., Molkereibes. 
Hennig, W„ Ww. 
Nieder, Sl., Landw. 
2a E May, O., Lederhdlg 
Burchatdl, S-, Tischler. 
Gundlach, H., Schlosser, 
itiig, tf., stell,,er. 
2b E Wolff, t£„ Golotitcr. 
2c E Schröder, H., Maurer. 
Silier, H„ Bahnwärter. 
2c Edel, F., Kiivferschmied. 
illlüller, (£., EisbdI. 
Stiehl, f Sleinsey. 
3 E Btankenburg, sfl., Ww. 
Achtenhagen.R., Fabrlarb. 
Edel, A., Ww. 
de Florin, 01, Fabrlarb. 
Lünebitrg, H., Gaslw. 
Nickel, F., fabrlarb. 
4 5 E Michaelis, H., Koch 
0 E. Lehman», SB., Eigen. 
thürn. 
Barthel, O., Juschneid. 
6 Gleisering. M., Stickerin, 
itiiü, A., Maler. 
Lvliniann, M., Tischler. 
Möller, E., Maurer. 
7EGleif)iier, H., Eigenthüm. 
Borst, H., Maler. 
8 E Teinpclhof, C., Slcnllcr 
(Berlin.) 
SBclirnid, P.. Kassenbote. 
SHeeji, 81., Schlosser. 
Schicke, O-, Klempner. 
Welke. SB.. Schristsetz. 
ffiifiirdc, R., pens. Beamt. 
9 E Ieserich, 31., Kfm. 
firrei breit, L., Ww. 
Schröder, Maurer. 
10 E Da»«. L., -Kfm. 
I'elloS, Sl., Steiiifctirnflr. 
11 E Bernau, (£., Slnftro. 
12 E Lindeinann, M., Ren¬ 
tiere. (i. Winter Berlin.) 
Stcttrubeil, St„ Melallhobl. 
13 E Kroft, Ch., Lehrer. 
Borchardt. H.. Invalide. 
HermS, Sl)!,, Kfm. 
Heuer, SB., EolonialM- 
hdlg. 
13 9oit, Sl., Bankbeanit. 
Biese, W., Lehrerin. 
13n E Jeferirf), ©., Maler 
Goltlieb, I.. Kellner. 
Götze, P., Tischler. 
14 E Meckeluiauu.C.,«Gastm. 
Böhm, 31., Jnftniinm. 
Stirotomdli, 31.. Schriftfetz. 
Sonic, W., GittStioy'teh. 
Gildemeister, !&■, Schacht- 
mstr. 
Gronau, S„ Kassenbote. 
Heinrich, Sl., Schlosser. 
14 Hftnide, C., Schlächter, 
Koke, r.„ Tischler. 
Nie8lcr,Th.,Jnstrnmeitten- 
macher. 
Wolinökh, F., Kutscher. 
15 E Bchreudt, Sl., Rrnu. 
Degenhardt, F., Schlosser. 
Domuiik, K., Jnstru- 
inenteiischleif. 
Drelse, E„ Mechanik. 
Engelinolir, H., Bnchbind. 
Jfinijd), 81., Möbelpol. 
15Kollewe, 31., ediiitiintu. 
Papmahl, 31., 'l;1,» 
10 EPickering, 3f,.'Jlentiru-. 
(Pankow) 
Blanke,ibnrg. 31. 
SBahmitholbH.Äit!«'""1- 
17 Schlofi Schonlii'll 
E Schützen-Wild.*» 
litt. T. 
V. Pape, Si, ?im'.*si- 
SBrautti, F., >• 
Maatz, 
Apotheken. 
<kWl-Slpolheke (6. Hötger), Kaiser 
Wilhelmstr. 37. 
Architekten. 
Braut, W., Lindenstt. 12. T. 
Hoppe, Fritz, Itronprinzciistt. 8.T. Pk. 8. 
Bäcker. 
Remter, ffl., Änchholzerslr. 8b. 
Lchmidl. ©., Kaiser Wilhelmstr. 27 pt 
Sdjröiet, H., Lindcnstr. 9. 
Äetland, SI., Ww., i!lanlcti6iirgerflr. 1. 
Winde, H., Bnchholzerstr. 8c. 
Barbiere. 
Mosel, M., Kaiser Wilhelmsir. 5pL 
Bangeschäste. 
Hoppe. Fr!tz. Kwnprinzeiislr. 8.1! Pk. 8. 
Rückert, 0., 
Sinbenstf. 6.7. (Icl. Pankow 19.) 
Baumeister. 
üemiu, H. (Sieg-), Kaiser SSilhelmff r.'lö.T. 
Banmschnle«. 
Jawer, Theodor, Kaiserin Augusta¬ 
str. 28- 32. T. 
Bauunternehmer. 
Fischer, (£., Blunkenbnrgcrstr. 29. 
Brennmaterialien. 
Baschien, G., Kaiser Wilhelmstr. 5, 
Genz, 81., Bismarckslr. 2 pt 
Ritter, 91., Lindenslr. iß. 
Christbaumschmuck 
«. Lichthaltcr. 
Bock & Cd., F. St., Lindcnstr. 13. 
V 
Cigarren-, Cigarcttcn- 
unb Tabakgcsch. 
Franke, C.. Kaiser SSBUljeliimr.;::« I'H 
Steuer, D., Slatthnbitrncutr -> tt 
Weber, G.. Kaiser Billjelmitv. 1 pt 
Colonialwaare». 
Dremel, 8t., Kaiserin Sliranii-mr 101 
Härtung, Olga, Kaiser 
Heiter, SB., Schönholz Su. 
bez. Rriitickends.) 
y»iss, 
dej. 
6‘ifc 
Hai 
SUobci 
■Wer, 
Müller 
bq. 
iW'rcdi 
S’i'fiert, 
SKolIl, ( 
crtiünc, 
e->,*nlz. 
SJ'infens 
ilr. 1! 
Mutier, 
SVfiiiisrn 
Wi’lis'*, ! 
3-,'»er, £ 
, ii’v«. i 
•uiU'riiiii 
Aiidirr, ! 
.uiififr, 
•VaiM, E.. 
r'vil'l'l, 
ut. 28 
'lliuitfi; > 
V.UU/z?, 
Vilitfj, !>I 
'..cilvDorp 
i l’r, fürst 
cirliucrtr. 
11 Wewel 
-Imic.lokal 
SluKt.frrrc 
hui. 3(11 
®'meinbct 
wn#tinbrt 
Wciiiriiifccf 
^»iieiitbc. 
■Inun-r, F 
«iaittu T ■ nur'tf 
ts;lvllnrf 
tmlsljorsl 
^iniuoljner 
C. Verzeichniß der Httndel- und Gewerbetreibenden, »räch Erwerbs- bezw. Berufszweigen alphabetisch geordnet.» 1{< 
Alte 
. *<- Sien 
s ei, 
«lUniriif,,. 
f'^rst-» 
- iWi Si, 
■<- Sien
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.