Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

'V. Theil 
Grotz-Lichterfeldc 
122 — 
GrohLichterfelve 
Baust elle. 
E fiiemmitli, 3s., Lithogr. 
’ (Lankwitz.) 
Baustelle. 
E Dammanu. «v.. Rechn. 
Nalli. (Laulwiy.) 
Baustellen. 
EGrostLichterfelderBau^ 
Deicht. 
Greuzstr. -> 
Maricndorferstr. 
Heinersborferstr. -> 
(Unbebaut.) 
Maricnselderstr. 
OLdorferür. -> 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfclder Bau- 
verein. 
4 E Herr, F.. Ästn.. (Oö- 
bovierftv. 12.) 
Aue. ii., Eisenb. Beamt. 
Lock. St., Dachdttk. 
Mendel. F., Factor. 
Schulz. M.. Ww. 
23immcrö, Jt.. Factor 
5 E Herr. F. ctrm. (Os- 
borferftr. 12.) 
Büflcitiami, W.. Stellm. 
Hamtemann, W.. Stmijl. 
Dien. 
Hellman», Ww. 
Zkenzia. P.. Schlosser. 
Valentin, Sl., Rieselwärt. 
C Banstelle. 
E Gr. Lichterfclder Ban- 
verein. 
Berlin Anlialtcr Eisen 
bahn. -> 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfelber Ban- 
verein. 
26a EMögelin. N.. Technik. 
Goiia, M., Etectrotechnit. 
Retttg. M.. Bnchbrnck. 
26 E Grosie, C., Postschaffn. 
v. Förster, R., Frl. 
Garten geh. z. 9!r. 26 
Braue'sches Haus. (24.) 
E Braue, H., Malennstr. 
(Berlin.) 
Greis'schcs Haus. 
E Greif, E., Ww. 
Hcinersdorfernr. -> 
Baustellen. 
Müller'sches Hctio. 
E Müller. E., Kastellan. 
(Potsdamerstr. 120.) 
V. Cixt, I., Stnckgesch. 
Becker, E., Maler. 
Brüning. W.. Bahuatb. 
Franke. I., Weichenste!!. 
jtummröW, E., Fadtik 
wacht. 
Schleicher, A., Gärtner. 
Schonicke, 9t., Töpfer. 
Schnlze. H., Bahnarb. 
Stolz, Ll., Bahnarb. 
Baustellen. 
• MarienselderGrenze.->- 
, Baustellen. 
i Heinersdorfer'tr. -> 
Baustellen. 
E (9r. Lichterfelder Bau 
verein. 
Baustelle». 
E Kirchengemeinde. 
Hochstr. -> 
. Scünlz'schcö Hanö. 
E Schulz, F., Fuhrh. 
(Berlinerstr. 78.) 
Hönicte, SB., Invalide. 
> Seide, H., Fuhrh. 
- Fleig'sches Haus. 
E Fleiq. (£., Brauereibes. 
Bei-, P., Biersahr. 
Frey. 6.. Braumstr. 
. ZielinSky'sches Hans. 
Administration. 
Baechler, K., Fabrk. T. 
— & Paasche, Knnst- 
schmiede. T. 
Eben. M.. vw. Hauptm 
; Eiserth, G.. Maurer. 
' ' Letzin, ffl., Fuhrh. 
Paasche. F., Fabrk. T. 
; Balz'scheS HauS. 
E Balz, öl., Landwirthin. 
; Balz, $., Landw. 
: Baustellen. 
, E Groß-Lichterseld'er Bau¬ 
verein. 
<- Verlin-Anhalter Eisen 
bahn. -> 
! Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Bau 
verein. 
• Osdorferstr. 
Maricn-Platz. 
Promenadenstr. -> 
I E Hintz. R.. Baumstr. 
(Stegliy.) , 
2. 3 Garten geh- 3. Marien^ 
str. 9. 
Marienstr. -> 
4 Baustelle. 
E Hiuye. Dw. (Bahn 
Iiofstr. 13.) 
5—6 Banstellcn. 
7 E Pstciderer, C., Dr.,Prof. 
Promenadenstr. -> 
3—10 Ectrng. F.. vw.Con 
>ul. T. 
Fenranbez Krug, P.. Dr., 
(Slicuiifcr. T. 
Jaule, I., Gärtner. 
Ritlersir. 
Marienstr. -> 
II E Sperlc. ö., Atm. 
12 E Stempel, W., Eontre' 
xUbmirol 5. D. 
13 E .HilrlteuiuUer, H.. Geh 
Banratb. 
Promenadenstr. 
30 E Dunsly.A., Slrchitcct.T. 
Schillerstr. ->■ 
31 Baustelle. 
E Schulz A.. Ww. 
(^unqsernnicfl 2ß.) 
32 E Sperber. O.. Rentier. 
Haevermck. R., Beamt. 
Ulmen Platz. -> 
Maricustr. (Lank 
witz.) 
(geh. postal. 3. Gr. Liälter 
'selbe, polit. z. Lantwiy.) 
E Heller, Ä.. Bürqcr- 
mstr. a. D. (Lankwiy.) 
Eckstein. Ä., Bnch!)dl. 
20 E toocMf, H., >tfm. 
21 E Neumann, A., vw. 
Tirect. 
Saunier. (?.. vw. Dr. 
22 E Kliemtck, B., Püotogr. 
23 E Lekniann, F., Slen- 
liere. 
Fungsernsliog. -> 
Marienstr. 
Ulmen-Plav. 
1. 2 Baustellen. 
ESchnlz.B.,Gastw.(Iuttg- 
seruslieg 26.) 
Sklnllersir. 
2n E Hesse. D.. Rentier, 
3 E nlbn, P., Dilecr. 
a. T. 
4 E Münster, C. u. M., 
FrlS. 
E Münster. E. u. M., 
Frl». (Nr. 4.) 
Hobrecht, F.. Reg. Ratli 
Wilhelnisir. 
6 E Raeke. W.. Geh. Rechn. 
Ratli. 
2iel)!,2f).,I)r., Ghemif.T. 
sia Worten fleh. 3. Rr. 6. 
7 E 9., Rcchtsauw. T. 
Grabl. (£.. Balinarb. 
7st E v. Hartmann, E., Dr. 
phil. 
Bahnlivfstr. -> 
8 E>lülinasl.G.,Majorz.D. 
Marien-Plap. -> 
;9 E 3ii'Uir, R.. tirm. T. 
Friebel. 21., Gärtner. 
10 Garten 6eh.z.Boothstr.24. 
.Boolhitr. ^ 
11 E Slurtti, ?(.. E.. I.. 
Geschw.. Privatieren. 
Martin, R.. Mns. Lehrer. 
12 E M'sthltj, O., lassen 
ISontrol. 
13 E Sanbor. F.. Rentier. 
2Jnicf, Ä., Maler. 
Mittelstr. ->• 
14 E Makrutzki, G., Alfm. 
jtroimii, F., itfut. 
Schote Ww. 
Strancli. R., Lehrer. 
Boigt.G..Dr..L)b. Lehrer. 
15 E Koppin, R.. Fabrk. 
16 E iU'fule v. Straboniv. 
Gt.,l)r.i)lul.^ommcrh. 
Brückner, (5.. Rcntncrin. 
17—11) Baustellen. 
E Äetulc v. Stradoniv, 
St., Dr., Älaimnerhcrr. 
(Ro. 16.) 
Gärtiierstr. -> 
Banstellen. 
E Hinv. R.» Baumstl. 
lSteglitz.) 
'brechtstr. 
Hintcrstr. -> 
Mittelstr. -> . 
21 EOerteU. 0., Cigeuihüiu. 
Boothstr. -> 
22. 23. Baustellen. 
E Freunb, Architect.(Ber 
liii.) 
24 E^Herher, 21., Banquier. 
Marien-Platz. 
Bahuhofslr. * 
25 Garten, geh. z. Bahn- 
hofstr. 3‘i. v 
26 E Neumanu, I., Schrift- 
stell. 
27 E Mühlbrecht, O., Buch- 
hbl. • 
28 E Jaquet. M.. Dr., Geh 
Samt. Rath. (Berlin.) 
Wilhelmstr. ->■ 
29 Garten geh. 3. Wilhelm- 
str. 36. 
Marthastr. 
Slerusir. 
1 E Riebet, P.. Photogr. 
t u Bauslcllc. 
E Genbclmeiicr. E.. Äfw. 
(Potsbamerstr. 42.) 
2 E Bocf, P.. Oberlehrer. 
3 E Schneider. R.,Dr.,Prof. 
4 E Ippel, E., Dr. 
Ob. Bibliothek. 
4a E Lillenilial, G.. Lau 
msrr. (Nr. o.) 
ctempe. E.. Hanptm. 
Polsbamm'tr. -> 
5 E Lilienthal, G-, Bau¬ 
mstr. T. 
6 E v. Büttner. E., Kgl. 
Nur. Morste!), 
v. Butt'.ier, E.. Rentier. 
7 E Roslmnb, O.. Fonbo^ 
Makler. T. 
y Garten geh. No. 0. 
U E Rietner, Ci.. l)r.. £b. 
Stabsarzt a.D.lSlern- 
str. 13.) 
6U ntstr. -> 
Mittelstr. 
Garlnetstr. -> 
I Villa Hollandia. 
E «ioujp,2t. II).. Reittier. 
T. 
la E Werner, B.. Ksili. 
t E Wagner, ih., Gen 
Vlgeitt. T. 
3 E Schilling, O., Mtitt. 
Banstelle. 
E Schilling, O., Mfttt. 
(3iv. 3.) 
5 Banstelle. 
E Heller, ©., Bürgermstr. 
a. D. (Lantwiy.) 
6 E Mnljitel, 2l., Mn». 
Gruticbcrg, R-, Ww. 
Mod), 7s., ^ngeu. 
7 Garten, geh. 3. SKrt.Ien- 
str. 1 1. 
Marienstr. 
7a E WiIlmer,G.,pr. Zahn 
ar,;t. T. 
7b E Chevalier, B., Ren 
tierc. 
ti E (Bdwncbcig, 21., Cvnsist. 
Secr. 
8a E Körner, W.. Dr.. Pros. 
tib E Ronnemann. F.. 
Schriftsteller. 
0 E Lange, O., Fabrk. T. 
«Ja E Bnnch. Hauptmann 
o. D. (Hobrectikitr. 
Thibant, E., Frau. 
10 E Raiiinann. 21., Reut. 
10a E lUietier, M., Asm. 
10b ERebstny, E.,2lrchi1cct 
(Berlin.) 
Kluge, (k.. Ob. ^uspeet. 
— M., Rentiere. 
II E Schäner. R., AoMctv 
liandt. T. 
11a E Molare, 93., Kfm. 
Llnitastr. -> 
12 Baustelle. 
Klöhu. Rentier. (Riug^ 
str. 124.) 
13 E Riefstahl, H., Ingen 
14 E Reppenhagen, 2h. 
Kuustformer. 
Gottstein. 2h., Ww. 
Marienstr. -> 
15 E Mehnert, F., Rentier. 
(Parallelstr. 6a.) 
Weichotd. G., Ingen. 
16 E Pohl, C.. Eigenthum. 
(2lus;erhalb.) 
17 E Schmidt, O., Rechn 
Rath. 
18 E MagnuS, Rentier. 
(Berlii..) 
Rodde, F., Geigerschule. 
Moltkcstr. 
Stegtiyersir. -> 
E v. Mosch. N.. Ober- 
Lentn. 0. D. 
2 E Fränkel, Xi., Kfiu., 
3 E Wellhailsen, E.. Ksm. 
Königer. (?.. Ob. Ainls- 
rimter <t. D. 
E Jüterbock. (9., Zahn-- 
atzt (yerltii.) 
Iaschke. E.. Tischler. 
5 Warten geh. 3. -!. 
»; E Ditlberner. O., Ger. 
Secr. 
7 E Merz. G.. Asm. 
Melz, G., Decorar.Maler. 
6 E Menzel, (?., vw. Geh. 
Kanzl. Secr. 
Schlimami,2l..Nns.Lchrer. 
-- fc, dit(lfül)v. 
E Otto, (5., Banmitr. 
10 Eüliciimii, H..Vur Slssist. 
Beyer, H„ HandelSgärtn. 
11 E Köppm. C., Ksm. 
12 E Toter, A., Kfm. 
13 E Pciislu. M., Frau. 
v. Hirnpe, (£., Lehrerin. 
14 E Kieler, H..1)r.. Redact. 
Paichke. H.» rlieg. riiath 
a. D. 
15 E u. Helbcn, G., Geh. 
exp. Secr. 
Preiick.M.,GehSecr.2lssist. 
16 E Prusclienk v. Linden» 
Hosen. 'S.. Diechtv'atur. 
(Licbnttvcrba./ 
Fctfjfc. 2b.. Privatier. 
Treökow, R.. Mfm. 
Maiileuffelitr. -> 
17 EKedor.R..ÜIecI,n.Nath. 
18 E Wolfi. B., Frisetir. 
19 Baustelle. 
E Terrain-(^es.Gr.Lichter- 
felbc. 
20 E ^ltcr.P., Okflbboilmat’ 
fbrf. 
V.^ltcr, E.. Sieinmch. 
Grabow, K.. Lehrer. 
PintS, C., Sticker. 
Seysert, P.. Tischler. 
Speck v. Steriiburg, R., 
Fihr., Haupttu. 
21 Baustelle. 
E JciToiii;Wc|.Wv.Lichtcr 
selbe. 
Augustaslr. -> 
22 EHauölierr. A., Maurer 
»iftr. (Jtr. 23.) 
Slein. &, Balrndeamt. 
23 E Krüger, C., Fran.(Ber 
litt.) 
Braune, l!.. Ksm. 
Frcderkiiig. 91., Kais. Rufs. 
‘Slsttitorath, 
Hausherr, 21., iMsturermstr. 
TrepUn, E-, Ä. 
Holbeiiisir. 
305ruschinskli, A., Schmieb. 
Piegett. 0).. Packmstr. 
Sattler. F.. Unteruelmt. 
Schnye. W.. Einsetzer. 
Bstustellen. 
E Terrain - Gesellschaft 
Gr. Lichtersctbc. 
Holbeiiisir. -> 
Baustelle». 
E Terrain Gesellsch. Gr. 
Lichtcrfclbe. 
Augustastr. -> 
Baustellen. 
E Terra! tgesellich. Gr. 
Liaiterfetbe. 
30 EFcbr, M.G.. Gäriuer. 
Bkber. O.. Sclitoner. 
Tomanni, L., Mus. Eon- 
servar. 
Kirchhof. 
Baustellen. 
E Terrain-Gesellsch. Gr. 
Liäitersetde. 
Manteuffelstr. ->• 
Baustellen. 
E Iahu. H., Kfm. (Ber¬ 
lin.) 
Roonstr. ->■ 
— C.. F.. Jugeu. 
- wir " 
Landsch. Mol«, 
24—20 Vaustellen. 
ETcrrain-Ges.Gr.Lichter- 
sclbc. 
27 E Franke. H.. Kfm. 
lSchillersir. 23.) 
V. Bieth. H.. Jtfm. T. 
Hecht. 21., Maurer. 
2aa.F.,Slrastend.Schffn. 
Pielschmann, 8l., Tischler. 
Schickedanz, H., Walb 
Hornist. 
Schröder,S., Daldhornist. 
Schulze, W., Wächter. 
Baltin. ^., Schuh«!. 
Walter, 9t., Zimruerm. 
Dürerslr. -> 
2dERömhildt, Sl-, Desiillat^ 
(Berti».) 
V. Gertifl, H., Verwalt. 
Bnrtfchat, 5-, Strasjeub. 
Schaffn. 
Kozufchek, P., Knnst- 
schnttede. 
Moser, H.. Maurer. 
MuskuluS, F., Kohlenhdl. 
Pilz, H., Lehrer. 
Pinzke. O.. Gärtner. 
Richter. F.. Maurer. 
29 eristirt nicht. 
30 E Mietz, (£., Fischhdl. 
Gose, (£.. Lehrer. 
Grau. O-. Schaffner. 
Hottitfe, H., gimntenn. 
Baustellen. 
E Iahn, H., Kfm. (Ber^ 
litt.) 
78 E Wolfi, E.. Frau. 
Baustellen. 
E Deutsche Volkobau 
2lctien.'Gesclljch. (Ber¬ 
lin.) 
Stegliyerstr. -> 
Momulscustr. 
Trakestr. -> 
l Banstelle. 
1 E Meuabier, I., Dr.,Pros. 
2a EEiusel.2l.. Ww. (Scho- 
ncbcrg.) 
Fitlba, E.. Prost 
j E Einscl.21., Wiv. (Scho 
iivbei-g.) 
Lange, ,y„ Dr., Zeitnngö- 
Herausaeb. 
E Matthias, O., Rechn. 
Rats). 
ctiibciitf, 2l., vertu. Dr. 
o E Karig. E., Rentier. 
Luther. M., Boufbeami. 
0 E Gnuolach. M.. um. 
6)eh. Secr. 
Maitfclbti E., Rentiere. 
/. 8 E Loeffler, E.. Kfm. 
Geisenborff, O., Ww. 
Kauber. (£., Gärtner. 
Ki)IImamtstr. -> 
9 E Wacger. O., Calcula! 
(^ci)vr. <£., Beamt. 
Viebig. W., Amtm. 
10 E Müller, (£., Ww. 
Dreier. E., Ww. 
Gerobürs.2l.. Schneiderin. 
At-vhl D. Kolilcnegg, B., 
Schriststell. 
Krüger, L.. Dr. pltil.,Prof¬ 
il—14 Baustelle». 
E Domüh,A., Reg.Rath. 
iKtillmannstr. 17.). 
15 E Frosch. E.. Rentiere. 
Behielt!», K., Bergolber. 
Drakcstr. -> 
Mozartstr. 
(geh. postal. z. Gr. Lichter- 
selbe, poli!. z. Lanlwitz.) 
>2 Gnnsck. F.. Portier. 
Linbhorst. I., Kfm. 
Baustelle. 
Ehauffeestr..-> 
Müllcrstr. 
Berliuersrr. -> 
1—4 Baustelle». 
Boniustr. 
E Leuchtinaun. M..Schau- 
spielerin. (Berlin.) 
V. Leuchimann. L.. Frl. 
E ('•.vamoiiifcl, G., 
5 blosser. 
E Muth, 21., Gcuttv. _ 
E Butschkau, 21., Eisen- 
dreh. 
E Mittag. M., Kfm. 
10 E Btume, §l., Schneider- 
instr. 
. rebert. 2l., Maurer. e 
11 E Hosimann.F., Packmstr. 
Bob. Ww.. Rr«t. 
12 E Panl. O., Colon al- 
wrhblg. 
13 EHatfcmcstcr,F., Stellm. 
■4- Schmibtstr. -> 
14—22 Baustellen. 
23 E Weidt, H., Lehrer. 
24 E Reichert. G-. Lehrer. 
E Uvn, Oh. Forstmstr. 
(liieulintis b.Bcrliitchcn.) 
Fischer. (£., Hanptm. 
>r, E Thiele. B.. Fabrk. 
^ E Säwnitz. 21.. Ww. 
Gcigelaih. O.. 6km. Dien. 
28 E Gvtzke. N.. Frau.(Lank- 
vv- »i-str. 10.) 
V. üvil. P.. Gaslw. 
Hesr. 21.. Ti'chlenustr. 
Panl, G„ Diätar. 
Stärke. I., Zintmerm. 
Baustelle. 
E Schulz, Ziegeleibes. 
<2lusterhalb.t 
‘to E Heutschel, W., Maurer- 
utstr. 
Behüte, 2l., Posamentwr.. 
hblntt. 
Höfel, £., Betf. Secr. 
.Uiiljtte, E.. Ww. 
Lnbwig, P., Maler. 
Müssig, H., Zimmerm. 
M Baustelle. 
E Schulz, Iiegeleibes. 
(2lut;erl)alb.) 
J2 Baustelle. 
E Wnmperti, W.. Kfnl. 
(Berlin.) 
$3 E Hcnlliiaun, 2l.,Backer- 
mstr. 
Schüv. W., Pensionair. 
U. 35 Baustellen. 
E Hartmann.2l.,Mühlen 
bes. (Dir. 33.) 
Beelinerslr. -> 
Neue Kolonie. 
(geh. post«'! z. Gr. Lichter 
selbe, polit. z. Lankwitz.) 
Baustellen. 
Treschwig'sche^ Han-. 
ETmchwig.R. i 
vtstr. 
Buhn, I.. 
Bolk'icheö Haitv. 
E Volk, H., Äa:;: i 
Müller'sches Hau. 
E Müller, 2t., VIu\ 
Schmibt'sche.1' Hau-:- 
E Schmibt, 21.,,;n lt 
Kestler, F., Zuni.. 
,'Zweig. 23., Lnnhv 
Slckertanb. 
-<-Oödorser - 
Ackerlattd. 
2lnhalter Biii -> 
ivaustellen. 
Marienfcld^'u 
Baustelle». 
105 E Thiel, A.. it# 
'Baar. (5.. Tifdilu. 1 
Höuicke. 21.. Kohl ^ 
Liebe, D., Ftmi 
Thiel, I.. Sriimio • •, 
Weist, W., Bicimi-’ 
Baustelleu. 
Berliucrm -> 
Osdorf-Tcltvivcr 
Weg. 
Osdotfeuu 
Nitsche'tches Hiiii:- 
E 2iit|d)C, (i., (iuio: I'"'! 
Heiurichö, W. ;i 
Fechuer'sdteo Hau- 
E Fechuer. R.. VI a.inMi: 
Brcttschnelbei. ^ ’.ti't 
mert». 
Baustellen. 
Saberskh'schev -va, 
E Saberokti. vi 't*n, 
(Berlin.) 
Llrbeitohaus b 7 u\; i 
Gulvverwaluii:^ 
Parcillclftr. 
Felbmuil -> 
t Baustelle. 
E. Gr. LichtfiuiPn i1 
Bcrcin. 
E Beyer, W., 
Fromm. IM 
Chemiker. 
3 Baustelle. 
E Gr. Lichten'.'!^', 
Bevciit. 
Öirabcttut -> 
E Rabcyti, VI 
5 E Franck, C.. Vinii'h-' 
5a h. Mvlinai v. 
Rentier. 
Banstelle. 
E Gr. Lirfiliuid^i 
Berein. 
2lugnsim -> 
. E Sierz. G,. 'V'ivunv: 
8 EBielcrfe.R., Iu-iimmmii. 
Tuitkel. E., W:i' 
Wilhelm ‘l'iiH1 
Miihlenstr. 
Ringstr. -> 
1 Olortcii geh. z. Ringstr. 127. 
2 E Hccfer, 21., vw. Just 
Rsttl). (Berlin.) 
3 E Beer, 21., Reg. Rats). 
(Berlin.) 
V. Schwttchow, I.. Ww 
4 E Richter, Th.. vw. Hof. 
Maler. T. (i. Winter 
Berlin.) 
V. Mantc, W-, Gärtner. 
Drakestr. -> 
GaitcJi, geh. z. Drakcstr. 78. 
Zehleudorferstr. -> 
Baustelle». 
-4r Drakestr. -> 
Battstellen. 
22 E Schachert. Sl., Kfm. 
(Berlin.) 
E Sturm. W., Kanfm. 
(Berlin.) 
Osdorferstr. 
Berlinerstr. ->■ 
Oislvleu geh. z. Berlinerstr. 
Banstellen. 
- Schwatlostr. 
Holzplay. 
E Chan,M..Zitnmermstr. 
(Berlin.) 
Hbnidc. 21., Kohlenhdl. 
Banstelle. 
EBinge,A.,Schlosserinstr. 
(Tredbin.) 
Batistene. 
ELebbin, Ll., Holzhdl. 
(Schöneberg.i / 
8- E Franke, (£., lUiaurcrpol. 
Friese, H., 3)?flurcr. 
8chlunke, 9t, Revisor. 
Schnlze. P., Maurer. 
9 ELeopold,E.,Küster(Lerl. 
Wilhelmstr. 31.) 
V. Eckerl, Stuckat. 
Nehm. H., Buchbrttck. 
10 Garten geh. z. Nr. 9. 
11 E Ehrte, E., Eigen 
thümerin. 
Berger, E., Frau. 
Brandt, W., Invalide. 
Massow, G., Schlosser. 
12EHerr,F., Colonialwrhdl. 
Jacob, G., Schnflsetz. 
Kaiser, H., Fabrkarb. 
Knnack, F., pens. Beamt. 
Lmbener, GaSaust. Be 
amt. 
Baustellen. 
Aiihalter Bahn. 
sl E ' 
10 E Baniofvlf VI 
Rentier, (iuiitu 1 
Baranowskn. V;. 
Braner. W.: 2uitnui* 
Hagenow, H. -!i 11111 
Hüning, C., x'il,:'vl"T 
lernn. 
Lange, (s., 
Ohlberg, li., 'f1 
Boigtmaiin, 0 -11’ 
Weift, F, Cbetiiln« 
Westins, P, UnUnt. 
Fcrbiurtiipm -> 
11 E Richter, w. 
9intmctier,F,;|ll'rtuV, ,1 
Rcichcubadi, -V - 11 i 
Rctmiö, G.. vvhu.i 
«nflc 21., 'Sriui'thi/. 
SteUriusl. 
wrhdlg. 
Taege, E.. 
Tante. 6)., M.Uci 
12EBrann.W..^a"rM'^ 
Bnffe. W., Leln^i. 
Ehlcrt. R.. «canit. 
Franke. £).. «»m. 
Puff, 21., aimmerm. 
Royr. M.. l)ll. 
Strasiner, iY- JlTJ ; 
13 EMirschciiz,Ls-^llll[Cl 
Lindstädt, H-. ürf-l 
Maler. 
Linse, %. on 
Müller. K-. <rriU1>1*| 
Nodemanu. 
Sciücpe. Ä-. v"r‘ ■ 
Secr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.