Path:
Volume V. Vororte 8. Lankwitz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

r V. Thcll Lankwitz 
— 100 — 
LaükMtz 
t,, 
* 
t 
!I- 
'27. 29. Wi'ucitDorf. G., 
Schrift setz. 
Paul, H., Schriftsetz. 
Schmidt, C., Kutscher. 
Wallmann's Verlag 
Buchdruckerel. T. 
Wemer. R.. Schriftsetz. 
31. M E Paeplow, P., 
Bäckennstr. 
Hanse C., Fuhrb. 
jchm. (?. Bahnarb. 
Keller. 23, Äfm. 
Mant!:ey, Ä.. Kohlenhdl. 
Richt r, C.. Stint. 
Scken, E.. Tischler. 
Schr id, 9C, Böttcher. 
Wi!o!d. Wrv. 
35. 37 B ulftelleu. 
E Ölte. Rentier, 
l Berlin.) 
39 Baustelle. 
E Schmidt, Uhrm. 
(Berlin.) 
Luiseustr. 
41 Baustelle. 
E Lemp, Fabik. (Der 
litt.) 
43 Nendan. 
E Hoheustein, E., Tapez. 
(Berlin.) 
Baustellen. 
E Frost, Rentier. (Ber¬ 
lin.) 
Srffiiiflftr. ->• 
53. 55. 57 Gärtnerei geb. 
z. Lessingstr. 13.15.17 
60 Baustelle. 
E Hellsei, Ww. (Berlin.) 
61 E M. (L, Schlosser. 
Llrndt, X'dm. 
Dworzaneck, P., Eisenb. 
Bauasüst. 
Rechter, H., Gärtucrribes. 
Hslslfc, H.. Midier. 
Mfilme, H.. Schlosser. 
Vlllncr, G.. Schreiber, 
^rnerp, H., Gärtner. 
63 Baustelle. 
E Müller. W., Tischler 
mstr. (Pictoriastr. 39.) 
Äictoriastr. ->• 
GO Baustelle. 
E L!arschall, Tischler- 
mstr. (Berlin.» 
56 E Wiechert, I., Molkerei- 
bes. 
Rich'.er. H.. Bahnarb. 
BG E Slus.chils.G.,Scymicd> 
Bartoschek. R.. Gärtner. 
Bolze, Untrer. 
Lange, F., Gärtner. 
Luziwek, R., Schlosser. 
Schulze. M.. Frl. 
Teich. A., Buchhdl. 
54. 52. 50 Gärtnerei geh. 
Lessingstr. 19. 23. 
Lessingstr. -> 
48 geb. z. Lessingstr. 18. 
46 EHerprch scn., S., Eigen- 
llmm. (Berlin.) 
44 E Schröder. I., Sro. 
Huffun, M., Stat. Assist. 
Richter. M., Schristsey. 
42 E Goebel, C., Rcuiiere. 
(Berlin.) 
V. Goebel. R., Bemalt. 
Cphraimsohu, H., Mfm- T. 
40 Baustelle. 
E Epliraimsohn, Kfm. 
(Berlin.) 
Lnisenstr. -> 
38. 36 Banstellen. 
E March. Fabrk. (Char- 
lottenbnrg.) 
34. 32 Baustellen. 
E Heldt. Rentier (Berlin.! 
30 E Badewiv. E.. Glasen 
mstr. (i. Winter Berlin.) 
28 geh. z. Mozartstr. 37.3!). 
20. 24. Galten geh. z. Mo- 
zartstr. 37. 39. 
Mozartstr. ->* 
22 E Calaudrelli, A., Prof. 
(Berlin.) 
Radloff. M.. Jnspect. 
20 E Reiche, M.. Äfai. 
18. 16 E Schaede, F.. Geh 
Rechn. Rath. 
Nagel. H., Optiker. 
Garten geh. z. Siemensstr. 
Gärtnerstr. 
Charlottenstr. 
(gch. z.Postbez. Gr.Lichter- 
fclde). 
Victoriastr. -> 
1.2 E Weidlich. M.. Ww. 
Turban. A., Buchdruck. 
Wiese, W.. Bahnarb. 
3 E PeterS, C., Manrer. 
Bienecke, W., Bahnarb. 
yielsj, C., Bahnwart. 
4.5 E Spiegel. F.. Maurer. 
Kühle. A.. Bahnarb. 
Loren.;. K.. Babnarb. 
Melchert. H.. Bahnarb. 
Schwarze. D. Bahnarb. 
G E iKacrotgcr, W., Buch» 
druck. 
7 E Porath. I.. Dw. . 
8 E Pasche. C..Wcichenstell. 
9 E Gaeasicke. A., Ww. 
Thäte. A.. Bahnarb. 
10 E BieniSe. I-.. Arbeiter. 
Dienickc, H., Bahnarb. 
Baustellen. 
E öd, $1, vro. (Sch.Rath, 
(Berlin.) 
Bötcr'sckes Haus. 
E Böker & Co. 
— H.. Wagenbanamt. T. 
Grundir. d. Bmurci Frie- 
drikj>shöhe vorm. 
Payenhoser. 
E Bmuerei Friedrichs- 
höhe. T. 
Tietz. 9L, Bierfahr. 
Baustellen. 
E Eisenb. FiScuS. 
11 E Arroneet n. Scherf'sche 
Erben. 
Arroneet. C.. Maurer. 
Brown. M. Privatiers. 
Kuuz. E.. Rentier. 
Scherf, I, Mechanik. 
— £>., Schustsev. 
— L., Rrl.. Modistin. 
— L., Sm. 
Garten geh. zu 9!r. 11. 
Eeidliystr. -> 
Baustellen. 
E Cisenb. FiscuS. 
Amalienstr. 
Baustellen. 
E RutgerS, I., Fabitbes. 
(Berlin.) 
ScidliOr. -> 
Banstellen. 
E Harkmarm» W., Rentier. 
^Berlin.) 
Helrnenstr. -> 
Baustelle». 
E Richter. Garnis. In- 
spect. (Brannschweig.) 
Maricnstr. 
Banstellen. 
£ Pvllacsek. Dr., Gen. 
Direel. (Charlvttenbg.) 
Elisabethstr. 
BanstcHen. 
E Lipmann, Rentier. 
(Berlin.) 
Baustellen. 
E Sckiatt. Fuhrh. (Derlin.) 
Scholz'scheö Hans. (12.) 
E Scholz, Ll.. Maurerpvl. 
Igel. W., Schlosier. 
Schmidt, F.. Schlosser. 
Baustelle. 
E Schjnikönig, F., Bers. 
Beamt.(Kaulbachstr.Ol.) 
Baustelle. 
E Grabursch. Bauunter- 
nchm. (Nirds.) 
Metzner'scheS Haius. 
E Meyner, «Lartne- 
reibes. 
Baustellen. 
E Wicke. Kfm. (Jerlin.) 
«<- Bietonasrr. 
8 Baustelle. 
6. 4 Garten. 
2 Garten geh. z. Mozart- 
ftr. 27. 
Mozartstr. -> 
Cornrliiisstr. 
(geh. z. Postbez. Gr. Lichter- 
felde.) 
k- Mozartstr. ->• 
Banstellen. 
E Rechenbach. C., Topogr. 
(Nantbachstr. 32.) 
9 EDunker.H.. Nechu.Rath. 
11 E Laiubrecht, L., exped. 
Secr. 
13 Karten. 
EDunterH., Nechu.Rath. 
(Rr. 9.) 
10 Banstelle. 
Lnisenstr. 
Baustellen. 
Lessingstr. -> 
29 E Teufert, K., Schmied. 
Grothe. W., Sattler. 
Banstetlen. 
Bictoriastr. -> 
Baustellen. 
Lessingstr. -> 
Baustellen. 
Liiifeustr. 
14 Banstelle. 
10.12 E Laffarr, 0J„ Glaser» 
mstr. (Berlin.) 
V. Theurig.R., Maschinenb. 
Rothfiich, R., Baibici. 
Dcrffliugcrstr. 
(geh. z. Postbez. förofe* 
Lickterselde.) 
Äagerstr. 
1. 3 (Karten geh. z. Knr- 
sürstenstr. 27. 
«<- Kursürsteustr. ->• 
3 Ban'teüe. 
E Äbrahamsohu, ilfm. 
(Berlin.) 
7 Baustelle. 
E Schweider, Ll.. Rcntie» 
l Berlin.) 
9 Neubau. 
E Gute, H.. flnhrh. 
lAmaiieustr. 11.) 
11 Baustelle. 
E Schweitzer, A., Rentier. 
(Berlin.) 
13 E Mehl, G.. Maurer. 
Göbel. F.. Buchdruck. 
P.. Biersahr. 
Knabe, L!.. Maurer. 
.UrebS, I., Schlosser. 
Turols, K., Töpser. 
ir>E Wiibtici.tL, Schristgies;. 
Teike. H.. inftnmicutcnm. 
17 E l'ocmiv, O.. Buchlrdl. 
19 E ^elgentreff, Ad., Bur. 
Die«. 
21 ESchwarz,A..Peusiorlair> 
Sauger, R.. U55rtn. 
SfdistiT, A., Tischler. 
23 Garteu. 
Zletenstr. -> 
25 E Weruier, W., Uhrm. 
(ä^erl'N.t 
27. 29 Statteplatz. 
E Wegner, W., Uhrm. 
(Berlin.) 
Eckert & A. Ehrt, I., 
Stnckgesch. 
Hanvlierr, H., Zimmer^ 
gesch. 
31 Baustelle. 
33 Baustelle. 
E Lnchterband, C-. ctfm. 
(Kai,er Withelmstr. 33.) 
Seidlitzstr. -> 
Baltstellen. 
34 E Goetze. C., Pianofortc- 
sbrk. T. 
32 Baustelle. 
EHartmaim.C.,Schlosser 
mstr. (Steglitz.) 
30. 28. 2(5 Baustellen. 
E Meinhardt, Ob. Post 
Serr. (Berlin.) 
•4r Zietenstr. ->• 
24 Baustelle. 
E Schröder, Maurenultr. 
(Berlin.) 
22 E Puchert, M.. Rentiere. 
Iüling. F., Rentier. 
20 E Odrich, O., Schrift 
stellet. 
18E Friedrichs.^..Schloffer. 
Blaiirf, U., üartojir. 
Iß E Stabend, R., Blldh. 
Grunemaun, R., mech 
Werkstatt. 
Hönemann. A.. Frl. 
14 E Mnschick, E.. Tach- 
deäerrusir. (Berlin.) 
V. Wendt, W.. Arbeiter. 
Balcke. W., Steiuse(j. 
Gottschalt. O., Zimmerm. 
Iungblntl,. F., Balmarb. 
LewandowSky.^-.. Tischler. 
Such, ft., Sdiriftflicfv 
12 E Bettin. A., Heizer. 
10 E Metier, 3, Privatier. 
Ehlerl, P., Schrifl^ied. 
,Mühl. P.. Stellm. 
Mewes, Ä., Bahnbeumt. 
Rüstig, H., Zilniuerm. 
8E Schlüter,l5h.,Äorkosthdl. 
Schener. R-, Stellm. 
6 Baustelle. 
tturfürstenstr. 
4. 2. Baustellen. 
<- Äägerstr. -> 
Dcssauerstr. 
(geh- Z. Pojtbez. Är. Lichter- 
felde.) 
Laugestr. -> 
1 Banstelle. 
E Martin, H., Direct. 
(Berlin.) 
3 E Birkholz, I-, Gaslto 
V. tiitsay, E.^^ültueiei- 
besiyer. 
5 Boitftcllc. 
E Hoffmann, Stnckat. 
(Berlin.) 
7 Banstelle. 
E Schüler. O., Drechsler 
(fturfürstcitstr. 45.) 
9 Banstelle. 
E Platt). Gärtner. (Gr. 
Lichters.) 
Kursürstenstr. -> 
11 Baustelle. 
E iUcewmnn, Schneider. 
(Anfrerhalb.) 
13 E Kraft, Ä., Handelsm. 
10 E Mewis. H., ffiiü 
Brennmathdlg. 
Fathke. 83., Maurer. 
Goebel, »V., Bnchbind. 
Henles, F., Maurer, 
bersten, St., Baliuassist. 
Thiele. R.. Schlächter. 
17 Baustelle. 
E Sauer. Dw. (Berlin.) 
19 E Gollub, L., Bau- 
nuternehm. 
. Gollub, )., Schlosser. . 
21. 23 Banstellen. 
E Thierschuy- Benin. 
(Berlin.) 
Z'wtenstr. 
24 Banitelle. 
22 Baustelle. 
E Plog. O.. Control. 
(Berlin.) 
20 Baustelle. 
18 E Schulze, 23., Dramt 
Kaminsky. A., Eisrnb. 
Bctr. Sccr. 
Itz Banstelle. 
E (vnnwet, P.. Buchhall 
m. Lichters.) 
14. 12 Baustellen. 
E Gensch, Frau. (Berlin.) 
tiiulürftcitffr. 
10. ti. 6. 4. 2 Banstellen. 
Langestr. -> 
Elisabcthstr. 
Anlalieustr. 
(Unbebaut.) 
Franzstr. 
(geh. z. Poftbcz. Gr. Lichter¬ 
felde.) 
Gartnerstr. 
1 Baustelle. 
E. St-nnbart, C., Kfm 
(Gr. Lichters.) 
3 E Bäsell. C.. Architect. 
(Berlin.) 
Conze, Landratb. 
Schutz, H.. Malermstr. 
u. 7. 9 Baustellen. 
E Pohl, Ätfm. (Berlin.) 
BecllMenstr. 
12 E Pntzsche, E., Pen. 
sronair. 
10 E Rcumann, E., Rentier. 
Banstellen. 
E Steinbart. C..5ksm. (Gr. 
Lichters.) 
Baustellen, 
geh. z. Gartnerstr. 1. 2. 
Gäctnerstr. 
Fricdcustr. 
Hanptstr. 
1. 3. 5. 7. 9 geh. z. Hanpt 
str. 6. 
Kirchhos. -> 
12 Baustelle. 
E Lüdikke, H., Landw. 
(Hauptstr. 5.) 
10 Baustelle. 
E tWnlff, SB.. Landban. 
Jnspect. (Hanptstr. 22.; 
8 E ^hme, H., Milchpächi. 
Bollmauu. R„ Schlosser. 
Schade, M.. Ww. 
<3 £ Gelitte, L.. Mfut. 
E Wegener, M., Ww. 
(Ckmrlottenbg.) 
Haupt, G., Manrer. 
Pelsche, F., Schneidermstr. 
2 gch. z. Hauplstr. 7. 
Hauptstr. -> 
Frobenstr. 
(gch. z. Postbcz. Gr. 
Llchterselde.) 
-<- Parallelsir. 
1 E Schweitzer.H., Rentier. 
Peler, H., .Ufm. 
3 («arten. 
E Reich. 9L, Ww.. (Äur* 
fürstenstr. 35. 37.) 
5. 7. 9 Banstellen. 
E Danschkc, Ww. (Gr. 
Lichters.) 
Kitt fürstenstr. 
11 Baustelle. 
E Peterrnan», Nacht- 
wacht. lBerlin.) 
13 Baustelle. 
E Tnlochin-ki. Rächt« 
lvächt. (Berlin.) 
15. 17 Baustelle». 
E Plath. A., Gärtnerei 
bei. lGr. Lichters.) 
19 E Schneider, R., Töpfer, 
rustr. 
Haack. 23., Weichenstell. 
Lindhauttner.W., Wcichen- 
stell. 
21 E Wolf, Gravenr. 
Becker, G., Manrer. 
KuUsch, O., Malermstr. 
Lar, L!., Prio. Beamt. 
Schenk. L.. Buchhalt. 
Schmidt, G.. Maurer. 
Walter, P.. Litbogr. 
23 E Steinboff, C., SVfm. 
Donath, G., Schneider- 
mstr. 
25. 27 Baustellen. 
E itfihtfe, Pserdeb. Con 
trol. (Charlotteubg.) 
Zietenstr. 
24 E Friese, B.. Amtsger. 
Rath. 
22. 20. 18. 16 Baustellen. 
14 E Rogge. F.I Eigenthum. 
Ermer. H., Maurcrpol. 
Habicht. H., Zimmerm. 
Hempel, D., Tischler. 
Rogge, G., Mechaniker. 
12. 10 Baustellen. 
E fterimiM, A., Rentier. 
(Llukfürjteiistr. 30.) 
«<» ölurfürstenstr. ->■ 
S. f> Bnnsrrllen. 
E Hauseler, N., stfm 
(Berlin.) 
4. 2 Baustellen. 
Paiallelstr. -> 
Gärtnerstr. 
(gch. z. Postbez. Gr. Lichter- 
felde.) 
franzstr. -> 
1.2 E Thiele, L., Fabrtbes.'f. 
3. 4 E Bellot. O.. Dirert. 
(Renstadt i. Meckl.) 
Booth. A., Äfm. 
o- 8 Gärtnerei. 
E Bellot, O., Diiect. 
(Reustadt i. Meckl.) 
V. Wunsch, G., HandelS' 
gart». 
-<- Kanlbachftr. -> 
Baustellen. 
Calandrellistr. -> 
Banstellen. 
SiemenSstr. 
Hanptstr. 
Kaiser Wilhclmstr. -> 
1 E BehU, ij., Ob. Lehrer. 
(Mauciiiel-t.) 
V. Pvl;fv,H., Schmiedemsrr. 
Seisert, F., Manrerpol. 
Garten gch. z. Ro. 3. 
3 E 'iietemann, Ch., vw. 
Gutsbes. 
Bollmann.G..SteÜmmstr. 
Klemle, M., Lehrerin. 
Nitschke, 93., Manrer. 
Webet, Frl., Lehrerin. 
Wilke, I.. Lehrer. 
E Lüdicke,H., Gasthosbes. 
Hennig. W., Gasttv. T. 
Friedenstr. -> 
7 E Rönsch, A., Gastw. 
Fritz. K., Tischler. 
Haffner, ft., itfm. 
Heyden, A., Maurer. 
Mclw, I.. Bahnarb. 
Kestiu, W., Telephonarb.^ 
Pauk, Lk., Bahnarb. 
9 E Grenzow, SB., Bäcker 
mstr. 
Retsch, O., Graveur. 
Schmidt, I., Maurer. 
17 BaustM. 
E Mer».ns, L., GutSbe- 
fik-rtn. (Nr. 21.) 
19 E Merlens. L., Gutsbe- 
fiterm. (Rr. 21.) 
Höhne. W.. Tklchler. 
21 E MerteuS, L., Gutsbe- 
siverin. 
23 E Reinicke, E., Gutsbe¬ 
sitzerin. 
V. Heller, G., Bürgermslr. 
a. D. 
Reinicke. Ch., Altntzenn. 
25 E Berlimcke. C.. Gutsbes 
ftfofi, Ä., Kntscher. 
27. 29. 31. 33 Baustellen. 
E Berlmicke. C.. GutS- 
bes. (Rr. 25.) 
35. 37. 39 Baustellen. 
Mariendorferstr. -> 
40 E Krämer, 9f.. Landw. 
Bannann, H., Monteur. 
38 E Ditdgrube, E., Molke- 
rcibes. 
Noack. E.. Lehrer. 
36 E Fuchs. E., Faörk. 
Fiedler, 91., Bahnarb. 
34 Baustelle. 
E Fuchö. E., Fabii 
(Nr. 
32 E Berlimcke. C., Grrtö- 
bes. (Nr. 25.) 
Boeck. C.. Ww. 
30 E Dillges. F., Gutübes. 
(Nr. 28.) 
st)emeinde-Bnr. u. Stan- 
des-Amt. T. 
Gem. Kliffe u. Steuer- 
Receptnr. T. 
Jd E DillaeS. F..GutSbes.7'. 
2ti E Dahlemann,Th.,Gutö- 
bes. 
E Tahlemanu/W., 2(ltflV* 
Boeck, P., Brieftr. 
— 6., Meier. 
Denschel, P., Bahnarb. 
Hon. Sl.. Btiestr. 
Müller. F.. Maler. 
24 E Schmidt, A., Frl., 
GutSbes. 
Balle, P., Ww. 
Hahn, W., Caleulat. 
.Uanicrfc, ?(., Manrer. 
Schumann, P., Galvano- 
plast. 
Woile, F., Kntsckier. 
22 E Wulfs, W., Laudbau 
inspect. 
20 E TrcbnS, A.. Stelluimstr. 
Knrzweg, P., Stellnunstr. 
I8ft c. vabendererde, H., 
Milchpacht. 
Helmstadt, it, Lehrer. 
Heijl, K, Sckuhnr. 
Lindemanu, E., Ww. 
Marheukel, C., Mechanik, 
©chitlz. Ww. 
18. 1<l E Oliven, M., Dr., 
Arzt. (Berlin.) 
tVcfjfc, G., Sattteri 
Mosisch. H., Gärtuer. 
ermstr. 
11 E Schmidt. F.. Fulirh. 
Helling, O.,Schmiedemstr. 
13 E Wüitcr, M., Wlv. 
Marienfelderstr. -> 
15 E Kolhen, A., Asm- 
(Marienfelderstr. 2.) 
UekcritS, P., Schlosser. 
Kirche. 
14 ft Lüdicke, Ch., Rentiere, 
änhlnmn», 91., Mechanik. 
Schlister.R., Ob. Maschin.- 
mstr. 
12 Banstelle. 
E Lüdicke, Ch., Ww. (Nr. 
14.) 
10 E Lüdicke, F, Gutöbes. 
Lüdicke, H., Rentiere. 
8 £ Büscher,W.,Weicheustell. 
Hcuze, W. Bahnarb. 
Scityich, W., Manrer. 
E Gemeinde Lankwitz. 
Schacht. H., Pfarrer. 
4. 2 Banstellen. 
E Lüdicke, H., Ww. 
(Nr. 10.) 
Kaiser WUhelmstr. -> 
Helcncnstr. 
Kaiser Wilhelmstr. ->• 
(Unbebaut.) 
Kaiser Wilhclmstr. 
(1-UO geh. z. Postbez. 
Gr. Lichletlelde.) 
Gr. Lichterfelde, 
Lankwitzerftr. -> 
1. 3 Gärtnerei, geh. z. Knr« 
fürstenstr. 1. 3. 6. 7. 
<4r Knrfürstenstr. 
5-15 Baustellen. 
17 E Philipsborn, A., 
Äfm. (Berlin.) 
Pierson. G., Werkmstr. 
Pictsch, H., Kutscher. 
Zietenstr. -> 
19 Baustellen. 
21. LS Zimmerplav 
E Soni. H. 
(ftiirruritcniiv. u t 
Hofsmnmer, 9tuf c i 
25 E Heyue, ®. u.m.m 
(Nr. 29. 3!.j 
Hühue, P., Kim 
Lehmann, 0. 2nu i?i 
Oestreich. R.. 
Rieger. F.. > 
Sens, H.. Sch-ii,!!- r 
Seyfcrt, F., Hetlv.i 
27 Baustelle 
E Hcyue, W.. Wrui 
(Nr. 29. 31 i 
29. 31 E Heyne.'^ >> r v T 
Seidlivstr. -> 
33 ELuchtnhand. 15 *(':r 
Malmbetfl, A. ^ i 
Nauck, W.. Raihiu . 
Saage,C.,(5oloiuni^..-' 
hdlq. 
35 Bamtelle. 
E Luchterlmnd, C vi 
(Nr. 33) 
37. 39. 41 £ XuMi 
Haudelc-si T 
Hagemauii. (5. ^ 
Schmidt. 81., M". 
Baustelle«. 
E Mare». \S, !>i 11,). 
((SiuHcroatd i 
Cednuni -> 
Baustelle». 
E Marai, 6, 1 'i i ' 
(Gruuewald i 
Maücii'i -> 
G3 E Stengel, n    
(Berlin 1 
Hrrrnitzfi). ^: 
bes. 
05 Baumschule. 
E Hramtzlu. v i\w 
schulde», *. i 
Banüell.'n. 
Schului -> 
Baustellen. 
E Dahlcnwuu Ih '»< • 
bes. (Hauvtm i 
111 EHiidfbuJin''('» 
Httdedrand. 91 L'tu 
Holder-Cgqcl, ^ 
Gauen. 
Hauptfu -> 
Banstellen. 
E Lüdicke, a, 
(Hauptsrr i") 
Tentpel!u"u>i! -> 
ßudeinV -> 
Baustellen. 
E Schmidt, ’l, o 
(Hanpliir 2\) 
■<- SlefllU’i'i'.i -> 
Banstellen. 
Bictoruuu -> 
Baustellen. 
E Rcimcfc, (5. 
(Hanplslr -(I 
64 £ rroplvrv'i... v, 'l'«’! 
(Betlm.) 
Baustellen. 
(£Ufalu tfmi -> 
Baustellen. 
Mtni:u]ir ■> 
Baustelle. 
4U E^ifchfc. ^ i'K 
Brandt, R. ütomi.r. 
Müihy, <5, jü'iud.i i 
Sawi:;tu. 91. 
44 ETrfBU'i.'H.^u’iM^ 
Büttuer. 'Sil'if'M 
Fuhrmann. ’V^1,1V' ! 
■J2EMicleii}, V‘ok',Mi| 
tuxhhlfl 
Gruim. V > 'ViaUi.nni 
Kampa. 'Stu _ , _ 
KrctrsckMn. --'1'11,ul 
mstr. 1 
Micleuz, t 
Hi'lnicivn 
38. 40 Baujniltu 
E Bcvivlv, i.'. 
(Berlin l 
M E 6imb«f. «. 
nlstr. 
ftrtoc, 91, '«u’ 
Goetie, O, '">uu^r. 
Hopf. P, j 
Schulz. £*, 
34 s. N. SciM'f'i: -"1 
E Dobn. v ('"vul' 
».Mau«. 
Seeger. C. Monist* 
SciN'im -= 
32 E fturi. 
ÄyfZfltiK’f. - r,t1 _ 
5,,;} m, 
Wcgncr. SV. '?l(l '• 
— 9l., SrifiKu^ni! 
- C-. 9Viy. 
£ vm 
Stoum’ileii 
£ ^ton 
^£Postl 
51 Ba 
E5fome 
:ö £ Xiin 
t'-.rstw 
Blau. 9t 
Mauser. 
Micnmnr 
Triiiskeil 
miir. ' 
57£runtt 
mur. i 
rn £ Frio 
nrnidenr 
(,i £ 5chr 
cdnuifvj 
Beamt 
f«,t <i7 Ba 
£ vnnfe, 
a«r. V 
Et'ümmr 
t'.umtr 
ÄfKfrrtH d. 
mit ^,ctl 
| £ (ftfcuö 
| Bic 
5'iiü'idU'n. 
E üuncii] 
iatfi (i 
Le| 
£ 
I Berlin. 
Baimdlcji. 
E 3nnfe, 
l M. (G 
SiIHMfJli'H. 
E Zimle 
:KatI) (( 
<-üni 
Juiiüdlcii 
E Aiicfn 
(tfiTtin. 
: .■» e m, 
?4E.‘Hel)lcnl 
m 3e 
» E Mm 
it 5 
•Hindi, 9l., 
JHeriiinbstrt 
'crtivart, 
oiMi.a. 
'iiH’VVCIt. ( 
E. rrtmni'j] 
'a-i:niv. 
% li\ ->j ifl 
E. (iV'ml 
(:'ii J2. 
*11 »'iiij'Ullc, 
E. ^'inirt 
| i.'ü 12 ’ 
E. ^uiin, 
<- 9lm 
^ bimrt 
fA’i 12.) 
vVIji (j 1 
11 E v ,i, 
j- E- ^"urt, 
u'ih 
. nNi'jtlJJI 
V-Uu Vi., 
'hinm 
. hm (£., 
1 2 
L Hüuj, i 
ll|"l , 
-‘hiirtl 
^Vi'nuV'V. 
innii, ^ - 
M-E *tmu 
v '!l1 '"es. 
*Vun, :)j 
-rt mts'i 
<-iM ul( 
-''Um 
Ästiiföi 
^ 3 l'^lllC 
Iflfi 
, ^ ^'11 litt 
;f:f) j. 
t- eri)«{.er 
. l’fnu» 
•v"Kn o
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.