Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

V. Thcll 
Charlottenburg 
60 - 
Charlotteuburg 
105ES ckramm. (1, Fabrtdei 
(Berlinerstr. 126.1 
Haenichke. (5., Züricher. 
<- Kaiserin Augnsta- 
Allee. -> 
«<- Zngbrückk'. -> 
Thirrgartcn- 
Mühle. 
Wegelystt. -> 
Fircalisches Grundstück. 
£ FiscnS. 
V Freude», 
^reudemann, F., Ob. 
Gärtner. 
Bur. h. Kgl. Thiergart. In' 
fpctt. 
Bir-mark, A., Zimmerm. 
Dittmer, A., Ob. Gärtn 
fticimmn, W., Gättner. 
Ufcrstr. 
-^-Zugbrücke. ->- 
BßntMen. 
1 E Landau, E., Banquier 
(Berlin.) 
Flvra-Etaolisiement. T. 
Fmtiie. W., (öostlv. T. 
X'imVmäiw, D., Ob. 
Wftrtncr. 
Rathöwaage. 
Sprccftr. ->- 
ctvafmierf geh. z. Spreeftr.4l 
Banstellen. 
Havelftr. -> 
Baustellen. 
Uhlandstr. 
(20 - 37 ,t. 165—177 geh. z. 
PoflbCA. Berlin.) 
(;tä -104 geh. z. WilmerS 
dorf.) 
Steiil-Platz. ->■ 
J E Reimer, K., Rentier, 's. 
Bamverger. M., Rentiere. 
Brauns, M., Handschuh 
fbit. 
Fuldct, L., Dr., Schriflstell. 
VicVaucr, O., Favrkdes. 
.fcnlltd), H., Rentier. 
Vimait, äi„ Badedirect. 
Moritz, A., Portier. 
Ries; v. Scheurnschloß. 
H., Major. 
SlünowSky, A., Vorkost 
frMg. 
Bmberg, C., Ksm. T. 
Wayv, G. A., Ingen. T 
2 E Reimer, (?., Rentier. 
(Vlr. 1.) 
V. Harnisch. C., Dohncr. 
Beer, S., Rentiere. 
Both. L.. Ww. 
van'tHoff, I. H.,Dr^ Prof. 
öampe, W., Componist. 
:i EAnders,O..Subdirect.1'. 
V. Krüger, C., Schneider 
mstr. 
Abend, A., Registrat. 
Bethke, M., Rentiere. 
Dinge. M., cami. piiil.T. 
Server. F.. Asm. 
Her;seld, E., Ksm. 
tiliimbi, I-, Ww. 
Liuoiii, G.. Geh. Finanz 
rafft. 
AietrzepkowLka, E., litt). 
Wer. Secr. 
Otrlmann, E., Ww. 
Reichet, C, Prof. 
4.0 E. Bode. W.. Dr. phiL, 
Geh. Reg. Rath. 
G ^aiHtcUc. 
7 E Zwilker, Dr., Geh. 
Finanzrath. T. 
V. öicft, I, Kutscher. 
8 E Ttrit, (£., Rentier. T. 
V. Köäriy, M., Gärtner. 
0—11 E Hardt, E., Com 
iitei Rath. T. 
Llmmer. H., Portier. 
AstlUftl. 
12. U! gcl). Z. ÄantiU. loöst. 
14 EHengstenberg, Gruben 
lief. (Rithrott o. Rh.) 
V. Schneider, A.. Portier. 
Angrefj, A., .Hfm. 
»all, W., Sttm. 
Block. 91.. Ww. 
Boee;oermeny,M.,Direct. 
MrtlUit, G., Dr. jur. 
Biombera, (!., Rentiere. 
Deuser, G., MohlenljM. 
Tickel, K.. Ger. Rath. 
Heise. ft., Renlier. 
Iacodine. W.. Ww. 
.Uönjq. 3., fifm. 
Vorct, P, Reg. Assess. 
14Lnx^Helznmnn. Frau Dr. 
Meyer, §., Mini. 
Mnller, P.. öMuimnitr. 
v.Ptaten.C.. iRitrmitr.n.'Z. 
RcmlfiiM, C., 2tfdilet 
witr. 
Solinger, M.. .Mim. 
Schulze, 91, Dr., Ob. 
Lehrer. 
Gtare, M.. ftfm. 
Zepter. A.. itfnv 
15 E (risener, I.. Kfm 
t Berlin.) 
Banm. G.. ÄmTucv. 
Bernstein. H.. (?a6rf. 
— &. Sohn, M., Cigarren 
ibrk. 
Boiilendoch, 33., Dr. pliit 
— v-» Rentiere. 
Foikmar, E., Patentauw. 
Gc'l»ler. M., Ww. 
Heimann, H., Asm. 
SlaVinefi, 91., Plättelin. 
Lazanis, A., Dr., pr. 
Arzt. T. 
Ritter, B., Rentier. 
Sanier.I., Llnnone.Evped 
Schneider. F.. ftfm. 
Schul-, R., Zhmiictmiti- 
Tichke. H.. Dr. Pros. 
Weyel, W.. Schankw. 
Stadtbahn. 
«ladtl'alrnbog. o74. 
Wetzet, 2B., Schankw. 
Stadtbahnbog. 575 581. 
Staltungen. 
16 E ttnaulh. C.. Reitbahn 
bes. (Nr. 
Tattersqll d. Westens. 
17—22 Banstellen. 
23 E Mariens, H., tvobtfbn 
(Berlin.) 
V. Hökrn, Portier. 
Landsberaer. P.. Ww. 
Pelzer, Major. 
24 E Preschcr, SB., Architekt. 
(Halensee.) 
V Hernnarcn, H.. Schnhnl 
mstr. 
Poehm, 9t., Milchpächt. 
BnMnhagen, C., Reittier 
^■attf. L.. Rentiere. 
Ha-zlit,A..Scktteideunsir 
Heinslns, H., Rentier. 
Heller.A.,Äeh.Ob.Ainanz 
mth. 
Aausiiold. CH.,'Pscrdeb. 
Schaffn. 
Mattecti, F., Colonialwr 
hdlg. 
Meyer, M., Kfm. 
Müller. L,. Flisenr. 
Prescher, W., Maurernistr. 
Staabs, L., um. Hanptin 
Strnwe, E.. Renttcic. 
Winckler, 3., Rentiere. 
25 E Bogeler, H.. Maurer- 
nrstr. (Berlin.) 
V. Strieyel. 91., Tccorat. 
(Berlin.) 
Brüll, L.» Rentiere. 
Eifert, M., Rentier, 
^ran^sis, E..Age« j»i geich 
Heyl, H., Ksm. 
Mahljg. ?l.. Pörtier. 
fetcrüoti, H., pro. Leutn. 
eelig. VI., ctfii*. 
Springmann.O., Baunrstr 
Äursürftendamm. 
20—37 s. Berlin. 
KS-KM s. Wilmerodolf. 
1155 -177 I. Berlin. 
178 E Bonrjan, 3)?., Frau 
(Berlin.) 
V. ^trzelczyt, M., Verwalt 
Bornemann. G., 5Unt. 
Lorenz. R.,Dn. pr.Aizt. T. 
Maab, P.. Lentn. 
v. d. Schuleiibmfl, H, 
Graf. Major a. D. 
Silbentein, I., Prioatierc 
J79. 18C E Llem'ttler, G-, 
Frau. (Grnnewaid.) 
V. Bode. <&., Stnckat. 
Ascher, M., Kfm. T. 
Boeters, O.. Contread 
miml z. D. 
Doenhoff, F.. i^raf, Ober- 
leistn. «. D. 
Kohle, P.. Consnl. 
— S.. Malerin. 
Lnlvtrs, (£., vw. Piof. 
Philippi, M., Bankbeamt. 
Ptöv. R., Jnvatide. 
— Ida, Vermiet!). Bnr. 
Schuly, (£., Fran. 
Seeberg, N., Dr., Prof. 
SieStind, Th.. Banqnier.7'. 
Zeüel, A., Friferrtin. 
v. Wagenhof, E., Obers! 
a. D. 
Wuttke, D., Tapez. 
181. 182 E Iiechmann. G„ 
Banmstt. (Berlin, j 
EPestachowsti'scheErben. 
V Fliege. C.. Verwalt, 
u. Branchilsch, B., Gen. 
d. (5av. z. D., tfi’C. 
181.152 Cotti«, F.. ftfm. 
Courant.E.,I)r.. Chemiker. 
,Cictn).G.,BonfcoBiinifi.T 
Nönig, A.. Bnffetdame. 
Or!ovl»4. M.. Post Sca 
- M.. Ob. Reg. Rath. 
Pone, W., Kammer- 
Virtuos. 
Satomon. A., Rentier. T. 
Stobbe, (5., Reg. Rath 
a. D. 
Vachtler, £., Äfm. 
Wagner, H., Dr. phil. 
v. Woyna, ©., Hanptm 
ld3 E ^iechrnan», C., Ban 
uiftr. (Berlin.) 
EPeslachowtti'sche Erken. 
V ^urtickat, H., Eckuhm. 
mitr. 
Stpam. H.. Buchhalterin. 
Arendl. <$., Poft^iTist 
Braß. F.. Dr., Gymn 
Lehrer. 
(Eitron, M.. Landger. Rath. 
ElbiMr, P., Stuben- 
bohu. T. 
Foü,M.,Capitain-.S.a.D. 
(KebHaiM, 'Ä.. Ww. 
Stadel, Frl. 
Grahlman», R., ftfm. 
Heim, A.. Stickerin, 
v. Herigoyen, H.. Reniier. 
Iokisch, W.. Änestr. 
Kantorowic^. D-, Ww. 
Klatl. R., Seifenhdlrin. 
v. Laaw, StaatSanw. a. D. 
Liebrand. A., Zimmerpo! 
Mährdel. E-, Rcaincur. 
Mahttranu,D..Schiff-bau 
mstr. 
Mavors, G., StaLS- 
apothek. a. D. 
MöbnL. M.. Modistin. 
NiesIuchowskl,F., Kassen 
dote. 
Nicyel, E.. Modistin. 
Panlini v. Herrmann. L. 
vw. Amlöger. Rath. 
Poelgerv Äw. 
Proetel, Backermstr. 
Senftleben, F., Lagerist. 
Stöter. C.. Bankgesch. T 
Pogel, O.. Div Schnlratl,. 
Wyns, C., 5lfm. 
Zorn, R., Gemüsehdl. 
184 E ^u'chmanu.T., Bau 
mstr. (Berlin.) 
E PestaäwwSli'sche Erben. 
V. Schalter, A., Portier. 
Smth, V., Ww. 
Bock, P., Mfm. 
Brack. G., Matter. T. 
Braruberaer, F, Frl. 
Breyer, A.. Post-Secr. 
Bnmow, A., Kfm. 
Bnschnik, H., Pferdcb. 
Schaffn. 
Dieck, E., Schneiderin. 
Doedler, &., ÄaU'Assist 
Drewel, A., Buchbalt. 
v. ELenbrecher, C., Dr., 
Prof. 
Form, E.. Frl. 
Gehl, A., Berslch. Beamt. 
Geppert. P., Drv Prof.. 
Ob. xlehrcr. 
Gutfcld, M., Lehrer a. D. 
Herzog. A.. Kfm. 
Hancklviv. E., Buchhalt. 
Aachmann. H.. Frl. 
Kronsius. Th.,Oderst a. D. 
Krüger, E., Fabrkdef. 
Mahlmeister.B., Echnhm. 
mstr. 
Mcttiii, E.. Kfm. 
Pagelü. W.. Milchpacht. 
Paul, F., Frl. 
— I., Äes. Lehrerin. 
Richter, R., Bankbeamt. 
Schaer. W., Architect. 
Scylesinsier, A.» Makler. T. 
Wedel, M.. Schneiderin 
v. Weiler, Ventil. 
Zielittski, H., Fablk. 
185. 18<Z E ^iechmann, C., 
Banmslr. (Berlin.) 
V. Richter, Ä., Arbeit. 
Höhere Mädchenschule. 
Knaben Aorfchule. 
Lehrend, L.. Kutscher. 
Behrendt, ($., Bildhaner. 
Berg, E., Genoffensch. 
Beamt. 
Bicle, H.. Ö>r. Secr. 
Gflgert, 51, Gärtner. 
Gietzel, F., Tischler. 
Habermaun, E., Ww. 
.vartmaun, A., Ww. 
Hassenstein, M. Schnlvor 
steheri». 
Hoffstaedt. L.. Banquier. T. 
Stolboro, O., Mechanik. 
Liebe, Gastw. T. 
Liebigt, A., Ww. 
Leyke, A., Colonialwr. 
hdlg. 
Müller, W., Kutscher. 
Äathau, L.. Rentier. 
Nickel, L., Ww. 
PiUsttl), E-, Mag. Beaml. 
185.1% v. Poser u. Groß 
Nadliy. 
H., Generalmaj. 5. D. 
Reii.v L.. Ww. 
Schcchtel. (?„ Ww. 
v. Cchmeling, General 
maj. 3. D. 
Schmidt.F.W.,Ge»angIehr 
— 31., Schmied. 
Schulz, I.. Redacteur. 
Schulze, E., Ww. 
ttffmami, E.. Privatier. 
187 E Peilachowöki. 2- 
Ww. l Benin.) 
V. 6)örlich, H., Wächter. 
Alhimiut, A.. Fraru 
Cokm, B., Kfm. T. 
(Solde, I., Rechtsanw. 
Grunwald,W.. Schauspiel. 
Haacke. 2-. Dolmetscher. 
Henning, tii., ftfm. 
Kleber, M., Friseur. 
Lröpelin, L., Beamt. 
Linke. A., Ww. 
Löckelt, G.. Möbelpol. 
Motzner, <5., Chef Redact. 
Peters, 'v, Sntttermsn*. 
Priemer. C.. Ingen. 
— R.. Asm. 
Schanfutz, A.. Fran. 
Schwiesow.H., Ob. Gärt. 
Weinberg, M., Kfm. 
Woiff, F., Ww. 
WoUn, L., Bildhauer 
Stadtbahn. 
188. E Hufemann. G., Ren- 
tiere. (Vrunewald.) 
' V. Slorz, 9(., Schnhmmstr. 
Consnlat der Republik 
Chile. T. 
* Delegat d. Bereinigt. Sal 
veter-Produecnt. T. 
Djelal-co'diu H., Lebrer. 
Du Bois Nevmond, R., 
Dr., Priv. Docent, 
elfter, G., mbh 
Fränkel.Dr.,H..Nedactcur. 
Puppel, M., Piiö. 
Lelireriu. 
Ruthardt. 2-, Kapellmstr. 
Gdivflf, C.. Gastw. 
Schmidt, M., Priv. 
Lehrers«. 
Seytou, M.. Pianistin. 
Witt, C, Kfm. 
Wittina Ä ittuldner, 
Architekt. T. 
188 E.fluch,^..Maurcunslr. 
V. Bahrn, O.. Schnhm. 
Bliihm, O., Ww. 
Bvetticher.A., vw. Geh.Ob. 
Fin. Roth. 
Catiano. (?., vw. Dr. 
Gartenschlirger.E.,Dr.,Ger. 
Assei). a. D. 
Goldbersi. M.. Rentier. T. 
(Kriese. Magistr. Secr> 
.<011 schlaff, M.. iifm. 
Iurk. F.. Rentiere. 
Stiemt, M.. Ww. 
K«a>Uh, (£., Reitbahnbes. 
Krüger, R., Äeh. Rechn. 
Ratk, a. D. 
Meyer, 91.,Dr., RechlZauw. 
Puls, M., Ww. 
Röbl, E., Haudelsm. 
. Bolkmauu, F., Slftw. 
Kantstr. ->• 
#90 Garten geh. z. 191. 
J91 E Steiiilhal.M., Bank 
biuet. T. 
192 E 'jipse, K., Hanptm. 
a D. 
V. Schalfeuberg, F., Ber 
walt. 
Rühle, 9(., Reutiere. 
193 E Coiltenius, R.,Iust. 
Rath. (Berlin.) 
V. Fuchs. L., Schnhm. 
Blittne. E. «. M., Geschw. 
BorowSki, Th., tiiseiib. 
Zeichner, 
v. Bothmcr u. Schweger- 
Ijoff, W., Oberleittn. 
Bntschke, W., Architect. 
Dnffner. W., Buchhalt. 
— A., Handschnhm. 
Es^enliagen, O., Rechn- 
Frankl! W., Ksin. 
(Äoese, £)., Gravenr. 
Hecht, H., Dr.. Reg. Rath. 
Hertz, A, Ww. 
Kahde, ($., Ksm. 
Klir, St., Ww. 
Kracht. M., Ww. 
Memnlinaer. B.. Ww. 
Möttcl, O., Geigenbauer. 
Sachse. A., Beamter. 
— E., Kfnr. 
Saeger, C., Clav. Lehrerin, 
v. Schmeling, H., Ob. 
Amtitt. 
Schöpfer. M., Kfm. 
Wolff. W., Prof. 
— H., Rentm. 
1U E Stöhn, B.. Prof: 
Geb. Sauratb. (Berlin). 
V Änttzeit, W., Privatier. 
Banbnr. d Knnst-Akad. 's. 
Adel, Dice-Consul. 
Andrae. F.. Freut. 
Dittmar. <2., Ww. 
Goldenttiig, 2-, Hov 
Commin. T. 
Golysche, R.. Schneiderin 
Hergmhatin. Ober 
lentn. z. D. 
Kaiser, tz., Dr. ©iewifa 
Kelch. G.. Kfm. T. 
Küchyos. ).. Kfm. 
Leidgebel, 9L, ftfm. 
Lingner, G.. Ww. 
Melier, E.. Prof. 
Midi), E., Albumarb. 
Pifliiol, P., Amtöricht. 
Rchjtnthal, C., Kfm. T. 
Rucop, SL Rentiere. 
Schemk, A.. Direkt. 
Silber. 91., Buchdruckerei 
bes. T. 
Spiegel, L.. Dr.. Chemik.'s. 
Strelkyer. G., Kfm. 
19kl E Kühne. Prof 
Gel». Banratli. (Berlin.) 
V. Änltzeit. W., Privatier. 
(Nr. 194.) 
Frande,^..trw.Landrichter. 
Älanz. M.. Kfur. 
Gleiszner, (£., Geh. Kanzl 
Diät. 
Gnnerow. C., Dr., Prof. 
Oberlehrer. 
Häntzschel. W-. Redact. 
Heine, M., Privatierc. 
-Vorti. G., Portier. 
Sucotii), ?n., Dr, Ckemik. 
1 Kütrne. ?(.. Pol. Beamt. 
Lipschiv, H., Kfm. 
Lüweuhcmn, G., Bank- 
beamt. a. T. 
MarcuS, I.. Bertret. T. 
Mensel. C., Rcfl. Rath. 
Poplen, R., Mater. 
Reimer, E., Ww. 
Rittdorf. C., Ww. 
iHvic H.. Dr. jur., Dt 
rector. 
Rosentlial, M.. Kfm. 
Simon. P., vw. Forftmftr. 
195 Warte» geh. z. Rr. lüt» 
E Rnffell. C., Geu.Cons 
(Nr. 19t>) 
196 E Ritfsell, E., Gen. 
Counil. 
V. Ihie», F., Gitivtncv 
197 geb.z.Haldenbergstr. 12. 
Hlndenbergstr. -> 
Wallstr. 
«<- Berlinerst»'. -> 
E Höhne, A., Reittiet. 
tBalincutf. lÄin.) 
Deitero, C., Fabrkbes. 
Gepptit, H., Baukbeamt. 
Kuustmaun. F„ Uljrm. 
Xittit^stcngd, F., Schnhm- 
iitstr. 
Sauck. H., Techniker. 
2 E Höhne, A., Mödelhdlg. 
(Berlincistr. J2:t.) 
Basline, H., Tkicklermstr 
Brosoweku. R., Kfm. 
CnSper, F., FUscitr. 
Gerluch, C., Fil. 
Hoffmann, R., Corvett 
C«'it. a. D. 
^ofob, O., Ksm. 
Stoof, I., ftfm. 
Billnin, F., Cigarrenhdlg. 
\\ E Hasser, O., Banqnier. 
(Berlin.) 
V. Meinetat, W., Gastw. 
Freitag, K'., Schnhmmstr, 
Höpfner, H., Hnlldescheer 
4 E lUztunit, H., Ren. 
ticr. (Branhofstr. 4.) 
Brojan, R„ Gastw. 
SUaeff, E., Schneidennjtr. 
Schidzig,F.,Schmiedemitr 
5 E Hasser, O., Banquier. 
(Berlin.) 
V. Hfibitw, ft„ Fnhrh. T. 
Bertram, 00 Puncten- 
hdlrin. 
Schieveldein, Cd., Cigar. 
renarb. 
Semmler, P., Tischler. 
Siealer, Th.. Tischler, 
ti E Bieling, G./ Stcllm. 
mstr. 
Brauerei AU Berlin. T. 
Falk, A.. Stellm. 
Grajewsty. F.. Gaftw. 
Häuser, O., Schlosser- 
mstr. 
Hoffmann. A., Ww. 
Klincke, 9t, Tischler. 
Krefte (f., Maurer. 
Mauer. F., Ltutscher. 
Renihaiui, H., Kasfeubote. 
Porath. F.. Fischlidl. 
Rupp. F., Founer, 
i, C.,' Colönial- 
«rssdtz. . 
- F.. Topser. 
Sill. ©„ Ti'chler. 
Sruckenbrock. G>., Maser* 
mitr. 
Walsch. K., Schiffbauer 
Ziemer. O., Schtoffermstr. 
7 E Gronow.F.. Fuhrh. T. 
Abel, K.. Fensterpuy. 
Abraham. 3i„ Diener. 
Blume, E., Ww. 
Diedrich. 2.. RoHrleg. 
DombrowSkl). I.. Manrer. 
Galfter, F.. Tapez. 
Gersdorf, H.. Former. 
Grouow, C., Gaftw. T 
Hartert. G.. Kutscher. 
HoUmich,C., Porz. Maler. 
Kleindienn, W., Former. 
Koch, G.. Eteümmstr. 
Kotzta, A.. Eifengkefz. 
Konieczet, I.. Schlosser. 
Linke. H.» Zimmenn. 
Lottes, G., Puvhdlg. 
Müller.' Kutscher. 
9?itfd|/e, R., Fabrkard. 
Pautz. K., Kutscher. 
Rachorv, R., Schlosser. 
Ribbecke, E., Ww., 
Sawade. A., Magistr, 
Beamt. 
Svcrling, G'.. HoUmt. 
Thärmalln. R.. Manrer. 
Weiland, K., fintiftcr. 
8. 9 E Lüdicke, W.. 
Manrernütr. 
10 E Sckeer.F.,Ackerbürger 
Elsner. A.. Äw. 
Reich, E., Braner. 
Stier, P., Kfm.' 
Die^aild, A., Bnchüiüt. 
Willielw, C., Fnhrh. 
Winzler, P., Maurer. 
11 E Rniimt, L., Rentier. 
Boigt, H., Ww. 
Waguer, O., Dnchbalt. 
12 E Braun, R., Eigenth. 
Adamv/v, M.,Schneiderijl. 
Bock. F.. Maler. 
Braun', G. n. 91, Fuhry. 
' Fabig. R„ Werkes»'. 
HarfraM, ^., Fnhrh. 
' Hartmann, G., Bäckerei 
Riederl. 
Heirath, A., Kochrran. 
Kiion, E., fyiihih. 
Klein, Dreher. 
Küster, O., ButterHdl. 
Liers, G.. Schaukw. 
Luthe. F.. Schuym. 
1'r EWangenheim. O., Kfm. 
(Bwmarckstr. 76.) 
Brandt, E., Sattler. 
DeutfchMt.ctriclläts.Act. 
Gef. T. 
Gerhart. R., Maurer. 
Hahn, C., Lackirer. 
Mödius, W., Grünkram- 
!)M. 
Oclhardt. 9l., pens. Bahu- 
deankt. 
' Noeder, H., Tirect. 
Ronisch. Ä., Tischler. 
Schmidt, R„ Heizn'. 
Stoltefus, W., Ächankw. 
Tornafchef-ky. M., Ww. 
14 E Laotan, E., Kfm. 
(Berlinerstr. 94a.) 
E Hirsch, H., ft/i». 
(Knefebeckstt. 8. 9.) 
E Wene. L.. Hof-Condit. 
(Berlinerst^ 111.) 
VWeckwerth,M..Bur.Geh. 
Dowc, R., Schlosser 
Finzelberg. A.. Sattler. 
Görlitz. H., Cigarrenfbrk. 
Gnbanskl, W., Schnhm. 
mstr. 
Hofimatttt, G., Schnhrn. 
Kaphengst, F., Grünkraul 
hdl. 
Kanlfufj. P., Kutscher. 
Knoefel, M., Töpfer. 
Koellner, W., ^obrfarb. 
Krause. A„ Heuer. 
Lasch, E., Bttckbind. 
Lettow. M., Masseurin. 
Maas;, G., pens. Erpedient. 
Möller, F-, Fabrkarb. 
Ochla, B., RoHrleg. 
Pfennig, I.. Kutscher. 
Prähel, R., Gaüanst. Arb. 
Sämlz, H., Schlosser. 
(Bchfnucl. F.. Schlosser. 
Seydel, H., Molkereibe?. 
Thierfch, G.. Eigarrenhdlg. 
Waaa, 91., Dachdeck. 
Welle, P., Kohlenhdlg. 
Wöllnih, F., Schmied, 
to E Steittmaiui, O., 
Stellmmstr. 
sandte, H-, Kohlenhdl. 
eil, P., Maler. 
Riedel, G., Fnhrm. 
— L., Schneiderin. 
Schönborn, I., Grünkram- 
hdl. 
Wen!, G., Schneider. 
16 E Öcmr, F., F0Ut 
hdl. 
Balzer, 25., Ww. 
l7ECEiditcr,(?., litriiivr ;• 
Minetzke, O. Fal-rii. 
Schröder. K.. »yalui.i. 
Wächter, ($., Faiutai - 
Wehlann, &. Fci»^ , 
18 E Wieseke, M, :: ,i 
Bäckerei. 
Mickler. jfc, 
19 i. a. Krmun.5.r. >1 , 
E Utilmann. 23., 21 
termltr. T. 
Dietrich. C., ißm. 
Finzelberg, H., Scl>' - 
mitr. 
($)rintmci, ?(., Lcdn » 
Höhne, 21.. Schneid 
Nagel, M.. Nabeun 
Noiatis, O., Piättu • 
Schiller. XI., Rähciv 
Schmidt. 0., • 
Schnlz. R„ JBarbifi 
Schüve. R.. Schul,. -. 
Sebig. xS., Schlag.. 
Seeseld, A., 5:irtii,i 
Sqnar. (I. L-, tsvli’:' • 
hdlg. 
Witt, F.. Ww. 
Krummes -> 
20 E Bonatz. F., - 
Bnr. Beamt. 
Besser, A„ (Bdtiot k. 
Beraer, B.. Rciil av 
Fischer, A., Badivi 
Köhler. C.. Lactm, 
Kusch. A.. Öiflnrii •' t 
Priitmait«, H.. 'b < . 
TounieS. W., v>ivi'.i 
Uckel, H., 
Ziegenvalg, R.^>u >i -i 
21 E Fuchs. W. ,> 1 ‘i 
Klapper. R.. Feiv m- 
22 E Langer. W. ;l\ 
(.Htiescbccfm.T'i 1 
V Walter, ^. ’h'ii 
Drachholz. A.. 2i4 - 7 
Gieie. (£., ctdliu't 
Knbleuschmidr.H v 1:. 1 
Michaelis, M. M»«» 
Müller, 2 k 
Scinnalins; Na in u 
Puppe,lidlk T. 
Wiener, (5-, vw c 1 
Rath. 
Wodtle, 0., llfnt- 
2:i E Gäbet, H, 2u.’ 
mstr. (Schonclv.;) 
V Ktey. M., In Mu 
Brauer. 91.. Haiti'k.i 
Buchwaid, C. Iauo'^x 
Falkenberg. v*, 
bes. 
Fänger, R., Bud ^ i .1 
bei. 
Koiratieö. A.. "'.v » 
Ranjok, T.. äUuiiM 
NenbeU, 91., Wn*kii . 
Nenendori. H. 5'vi m 
Nitichke, E.. Mki.'Mu" 
Philipp, W., 5-hul’;','' 
Pontow, L.. ' 
Rarnbvw, C. Stvi 
Schmidt, (5., >ini 
Seeger, F., Siei*' -l ' 
Thiem, F. Inriiiu 
Weinert, F.. 
Wodttc, Ba.iiiii"k. 
Zander, H., BiJM 
-• P.. Miificm 
Zinke. C., «diu'sM 
24 E Knidoii. P V u 
thümerin. 
Bader. A.. Bcr't 
Brüning. L.. '&w 
Geister. E-. 'Iviy 
Görs-dol». B^ Vii il 
Hegeubalih. 
Klause, F-. 
MiniM, P., :: r,a. 
Lange, 91.. Ww 
Mahnkops. V. l'.; v 
Maisch. M Wu* 
Weimann, C 
2ö E ShnsU'inn- ^ ,'‘1 
(Benin.) 
V. Weht, R.. '4!«v 
Beckmann. 91. ^ 
Bock, (k-, MLifMorsu^nf 
Hammel, V„ 
hMiiu. ^ „ 
Hoffmann, ?s' 
ttöber, 
Schneider, ?. 
2U E 3i«l!»IC. -’l 
Unlerneh'.n. 
Böttcher, Zti. 
$ia(icini, P ■ l!'"’alu, 
3auto»Mn. i\ J"> f;;r 
Langha»r-ttil. f' 
Scholz, ''lu'wauul. 
Uebscher, 
Zargnö, H.. iuU111;! ,,, 
|  EMntl.il)  ,vnn*vi't‘ll- 
Sfuvtn 
2*) 3t c 
E Wiut 
1 
-’n ;-j B( 
; iictn'rf, 
m. 1- 
Äiln 
;iE il'iichl 
T. 
i 
'uaiizke. 
t^i'chel, 
i. »eifecr. 
rille, O 
2iumc, 
-ende 
‘Jvifir, i 
VlhVtS, 
>. £ Wo 
'Ulie. 
V svcigcl 
Vi'nsimN 
»ja nnai 
mfncle, 
:>ünlilani 
'^uebe, 
Vlitfl'ch 
3*i.e«atf. 
CG E Weq 
1Icflfh 
Ghill. %, 
Tuicmer 
A 
l'u’KfC, R. 
Vth?*r, Ö 
MklNock. 
Äü^^ebu 
l'clii, R. 
3tli(af, 5 
3i1u'!z, 2 
i7 E Pus 
i2ctilot 
V. knicke 
Aiiitciberi 
A«i»rert, i 
BiiiJcl, I 
^un'iitha 
Jud)Ianb 
.ViUlitp, £ 
ui'ti. 
Mvi;, C., ' 
Äie'ch. F 
.'IVürf, I., 
i‘c:eis,ö. 
lllmittc, D 
edmtöt, $ 
tdnili, H 
yulliiiaiui, 
^uieiiber, 
^vlivl, P 
(’^eilin. 
E. rtigniv 
itpii. 
4 
^ dienn. 
miulit A. 
Nimuuu, 
i^iini'ch, . 
Vt'irtiv, st 
«ililei. P 
ruck (s, r 
, üä 
ftio 
Ji'irf 1 
Ü'unit, B 
cdimnVt; 
tfd'U'jiwrW 
rclivii C.,' 
2h u (F 
^UU sy, 
v-’nnnid1, I 
<- -Uif 
nrs 
in l'i, L 
^•iUii'u F 
34 HEvitn 
yIr“' c-be 
k;Ij* d, '\ 
u ,Ul ’ *' 1 
hllll l'icsc 
ich! 
. -'hianlri 
11 E. 
11#"T<ä 
^ E. r 
Jh» ^ 
«nl, ^ f, ^ V 
«OOi). 
C* 
-x-
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.