Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

"Sf 
S*£. 
' I?I» lijcti >" 
& 
’Sr'i - 
(V--- 
"V> 
'S ■ 
f. ' 
¥ 
%'r 
t 
lif 
ist 
N- 
j» 
£ J' 
.P~ 
|"< 
>:■ 
■fc\- 
»;t - 
?£. 
I A - 
20-22 Holzplatz. , 
E Willmr iche Erben. 
Schmidt. S„ ,6013661. 
23. 24 Holzplatz. 
E 9llbrechl'sche Grben. 
SnuerlaniiHllfl.', Poßling 
& Co, Nntzholzhdlg. 
25 E Pürschel, Z„ 
Zimmcnustr. 
Belhge, SB., Schaffn. 
Bleyer, E, ©aftm. 
Sreiteufelb, H., H,l>s 
ffleidjenltelt. 
Surnüc, O, Brieftr. 
Hosfrichler, F., Schneidet. 
foppe, E, ©lasschleiser. 
sensee, H, 3Solranftr, 
Kneschte, 31., Schlosser. 
Änobel, 31., tinrllcr. , 
Koch.L-.Colonialwhdlrin. 
Krause, L, Tischler. 
Kronquist, P., Tischler. 
Lehumnn, Photogr. 
Sötte, A., Puncteur. 
Michelbach, F.. Zimmenn. 
Möller, SB., Schlöffet. 
Schier, Ph, Melallarb. 
SchUort, A-, Galvanik. 
Schmidt, E., Schaffn. 
A> E Rentner. 6., Fichrh. T. 
Brodzina, S.,‘3cnmt. _ 
BiichhoN, H„ Schachtnijtr. 
Giert, F, Kutscher. - 
Jachman». 31, 91,»weiser. 
Älautke, 3JL, Modistin. 
Liudema»«, F, Kutscher. 
Miller, W„ ©astw. 
- Raphael, G, Zimmerm. 
Richter, E„ Kutscher. 
Schmidt„E-, Buchbinder 
Sdjidber. E.,Kgl. Strom 
mftr. 
Sengebusch, St, Stellm. 
- Stein, 33., Schlachte» i. 
limm, M., Schmied. 
Weuzlaw, B-, Ww. 
27-32 Holzplatz. 
E Sanerlandl Nsl, Pök¬ 
ling &.Go.,g.,9iul)ho1j’ 
hdlg. 
^Äli, Rathr-Zim- 
mermstr. (Köpeuickor 
str. 72.) 
Sauerlaudl Nsl., Potz- 
lino & Co., F., 3(u(j- 
holzhdlg. 
34—30 >ji»,merPlatz. 
E Otto, 91.. Nalhö-Him 
• '^'^.»rmst^Möpenicker- 
ftr- 72.) - - ,x 
Platz P. -> 
Maqbach-User. -y 
37—43 Slälleplatz. 
E Geirler. E., Eigeu- 
tflüm. (Ifsuijcrlialb.) 
Schaffet, I. H., SlciitsiMg. 
Wiefen-Graben. ->■ 
-<r Strafte 19. -> 
44—57 Baustelle». 
E CiifltI, B., Stfm. 
lVorkslr. 61.) 
-<r Sltafje 25. -> 
58—66 Baustelle». 
Kaiser Friedrichstr. 
67—72 Baustellen. 
E Janla, A, Landw. 
(Nixdors.> 
•<r Straße 29. -> 
73—77 Baustellen. 
E Jansa, W., Laudw. 
(3liii>mf) 
Berlinerstr. -> 
78-82 Baustellen. 
E Jansa, SB., Land». 
(9ii(boif.) 
Siratze 29. -> 
83—88 Baustellen. 
E Jansa, W„ Landw. 
(fHiriorf.) . 
Kaiser Friedrichstr. 
89-90 Baustellen. 
Siratze 26. -> 
07-111 Baustelle». 
Straße 38. -> 
Wiese,,-Graben. -> 
-<r Platz X. -> 
Straße B9. -> 
Harzerstt. -> 
112. 113 Holzplatz. 
E George, Sleiitier. 
<Ans,erhalb.) 
“GoiierloiiW Sifl., F., 
Pökling & Co., N>itz° 
-olzhdlg. 
114. 116 Holzplatz. 
E Saiierlaiidt Nsl., F.. 
Pobli», & Co., Nutz.- 
holzhdlg. T. 
116. 117 E-Potzlina. A., 
5lfm., (Qrüimucrfti. 6.) 
V fflcmifc, C„ Suioctfcr. 
Pökling, G„ Expedient. 
118 E Otto, 91., RatP. 
Zimmemistr. (stope* 
mckerstr. 72.) 
Haase, 8. H. W., Holz- 
bearbeit. Mrk. T. ' 
119. 120 Aaustelleil. 
E Ctto. 32., 3iatys-8>m- 
merulstr. (ÄSptmaer." 
str. 72) - 
121 E Otto, im. 
mermstr. T. ’ . 
Banisch, W., Invalide. 
Brede, W.. Zimmcrpol. 
$ linder, Dl„ Metalldreh. 
Heinevetter, M., Tischler. 
Jakob, C., Schlosser, 
fllng, M., Locomotivheiz. 
Krüger. C., Milibhdlg. 
Marschner, Th., Borarb. 
Muscha«, C.. Sattlewistr. 
Plnnlk, H., Bildhauer. 
Rutsch. 3&, Zimmenn. 
Schmidt, i!., Gaftw. 
Stnth, C., Ob. Feuer- 
wehrm. 
Wancr, C., Zimmerm. 
122. 123. Holzplatz. 
E Spätl>'sche Erben. 
Schenke. Ä., Wächter. 
Welke & Elbe, Holzhdlg. 
T. 
124 E Sloltz. M., Ww. • 
(Oderberg i. 3K.) 
V. Stoltz, H., Holzhdla.'s. 
(Sobclmmm, E., Kutscher. 
Stoltz, 6., Ingen. 
— jun., H„ Procnrist. 
Boigt, R., Kutscher. 
125. 1213 E Koppen, P., 
Wio. 
Heinrich, ©., Invalide. 
Hönow, M., Maler. 
Wittlinlm, A., Kutscher. 
127 E Petit, P.. Gärlnerei- 
bcs. (Nr. 128.) 
DicllS. Gfi., fliilfdicr. 
Älacvle, Ä„ Schaffn. 
Lahn. W, Stellm. 
Wittchcn, B., Ww. 
128 E Petit, P., GLrtnerei- 
bes. 
Brandes. H., Gastw. 
Choiiv, G„ Fnbrh. T. 
Mallow, H., Lehre». 
Schadebach, H., Kutscher. 
Schiele. A, Invalide 
Tichirschwitz, H, Gärtner. 
129 130 Holzplatz. 
E Matlheq, Hol,',hdl. 
(Sfalidcrflr. 100.) 
Stadelhoff, H., Holzlidl. 
13L 132 E Älantz, A.. 
Sieiiticrc. 
Genz, H„ Schankw. T. 
133 Holrplatz. 
E Äebhardt'sche Erben. 
BraiideS, H., Gast«. 
134 Hol,platz. 
E Äebhardt'Iche Erben. 
Markieuiirz. O., Holzhdlg. 
135 Lageiplatz. 
E ycljnuinn’iche GrBeu. 
il'iclllc & Go„ Bangesch. 
130 Holzplatz. 
E Lclimann'sche Erben. 
Aiarkiewicz, O-, Nutzholz- 
hdlg. T. 
137.138 E Schmidt, E.,Ksm. 
(Schlcsischcstr. 37.) 
Maab. A. Äutsch. 
Metzeuthi», Nachs., E. 
Schmidt, Holzhdlg. T. 
139 Hol,platz. 
E Äötze'sche Erben. 
Tarkow, 3t., Siutzholz- 
hdlg. T. 
-<- »tiesholzstr. -> 
Göilitzcr Bahn. -> 
140 Barten geh. z. 141. 
141 E Act. ©es. f. Auilin- 
ffabrikation. T. 
-<r Jorbanstr. ->■ 
142 E Alt. ©es. f. Anilin- 
Fabrikation. 1. 
Trcptower Brücke. -> 
(Strichenbild z. Lortzing 
ftrato."- 
Brnnuenstr. 
Piitbiiser 
@Mim= 
Nord- k 
Str. 
s münderstr. 
g Str. 
N. Lortzingstr. 
Gilst. Albert Lortzing, 
Opcriicompoiiist, 
geb. 23.10.1803,121.1.1851. 
(Straxenbild s. nächste Sp.) 
Sniimcnilr. -> 
li.ii.  Srimnciistr. 76. 
E Fischer, Eigenthüni. 
(Etsafferstr. 96.) 
V. G-llin, A.. itsrn. 
Libeialer Bez. Sercin 
„Vmeta-Platz." 
Damis, G„ Pserdeb. 
Schaffn.' 
1 Häiisjler, M., stfm. 
KowalewSky. ©., Reisend. 
Krüger, 51., Städt. Lehrer. 
Scptin, H., Mechanik. 
Lünsc, E., Colonialwhdlg 
Ncniuann, F., Coloiinen- 
füfir. 
Neickel.G., vens.Postsecr. 
Rnffmann.L., Brieftr. 
Schreibet, 6., Milchhdlg. 
Schulz, S(„ Rimmtrm. 
Strohbusch, Ww. 
Thomaschke, O., Postsecr. 
2 E 3Ichwoldt, A.H^,Fran 
(Hochmeifterstr.27.s , 
E ilnachutz, Ä., Stall, 
sHochmeisterstr. 27.)’ _ 
V. SteniowSk!, F.,Maurer 
pol. 
Arndt, Th, Tischler. 
Bache, T., Postichaffn. 
Barnehl. W., Bnchbind. 
Banmgart, 9L, Ww. 
Berlahu, £)., Töpfer." 
Berlin, %, Invalide. 
BorchardI, S„ Ww. 
Bnrrmau», G-, Kutscher. 
GiSner, H, Reisend. 
GelewSki, 31., Schmied. 
GolaschiuSIi.Tl,., Näherin 
Günther, A., Aw. 
Haiiqnet, N., Schnhm. 
Jnderst, H, Böttcher. 
Korilepel, $., Böttcher. 
Krause, ft, Sricftr. 
Krüger, ft„ Pnher. 
Marqnardi, Ä.. Schul,»>. 
MertenS, M., Gürtler, 
aiüritbergei, I., Ww. 
Palm- R, Schutz»,. 
3!ossi, 33., chcm. Bäcker. 
Sallahn, 0., Werkmstr. 
Schmolüt, M„ Ww. 
Schulz. G„ Rrihnägclsbrk. 
Schütter, I ütrgnlb. 
Stöbet, 81., ©altniirifjm. 
Seeger, F, Mechanik. 
Sooft, F, Bildhauer. 
Steinn, M.. Ww. 
Wagner, 3!. Ciaarren1)dlg 
Wehling. ®„ Tischler. 
Woidle, L, Schlosser^ 
3 E Moldeiihaner.P., Ksm. 
sWeisjenbnrgerstr. 53.) 
V. Eilen?, W„ Post-Assist. 
Braun, A., Stellm. 
Dachn«, F, Schutzm. 
©erlhs, A., Müller. 
Hamiuig. P., Droschk. 
ilutsch. 
Hetze!, St., Näherin. 
Ginze, H., Kanzl. Diät. 
Lenz, F., Schiilira.1 
Madal»ki,Lh.,Schneiderin 
Marschner, R.,Postschaffn. 
Mechelkc, I., Amtsgei. 
Seer. 
MewL, K., Schuhmmstr. 
Michaelis, K„ Frau. 
Moritz. A., Frau. 
Musolf, A., Glasen,,str. 
Pinctlt, A., Buchhalterin. 
Prasser, I.. Näherin. 
Räbigcr, ö., Grnnkrai» 
hdl. 
Radau, 91., Friseur. 
Sasse, P., Tischler. 
Schlutt. 0), Schmied. 
Schmidt, Sä., Färber. 
— F, Schutzm. 
Scholz, Q, iVledmmt. 
Schröder, 31., Maurer. 
Slocroe, H., Packer. 
Thomas, F., Formet. 
WieSbrock,O.. Pol.Wach!. 
nijlr. 
4 E Ibsen, A., Zimmermstr. 
Birr, E., Maler. 
Braatz. M., Schlosser. 
Eberl.C., Pserdeb.Schaffn. 
Floeucke, 0., Former. 
Friederich, E., Tischler. 
Hahn, H., Zimmerm. 
Hering. F, Schuhm. 
Hesse, B., Magislr. Bcauit. 
Hcjifif, 91., Rentiere. 
Jacob, A, Malermstt. 
4 Aaülmauu, 91.; Pferdeb. 
Kittel. t»„ Kellermstr. 
Krause, - G., Jnstru- 
mentenm. 
flieste, E., Bildh. 
Lorenz, W, Znnmerm. 
Maaß, E.,.Buchbind. 
MewL, C„ Schuhiu. 
Nruhoff, B., Luchbiud. 
Lest, C.. Dieustni. 
Schlie. C., Schutzm. • 
Schmidt, R.< Eonditor. 
— 91., Schuhmmstr. , 
Sitte, A.-. Ww. 
Zipper, F., Haurdien. 
5 E Lindncr, 31., Eigen 
thüm. 
Bchnkc. L3.. Privatierc. 
Elbe. F.. Posl-9lssist. 
Hinze, F., Pol. Wachtmltr 
Hoeg, ©.. Schlächlermstr 
«ersten, R., Postbeamt. 
Kroll, O.,Eolonialwrhblg 
Lichteuberg," E., Stanz!. 
Beaml. 
Otto, St, Rentier. 
PatriaS, 91, Postbcamt. 
Seide, I., Werkmstr.'' 
Setztom, A., Glecir. 9lrb. 
Taube, F., Blninengesch. 
Bölk-r, H.. Schlosser. 
Walter, M., Privatier-, 
6 s. a. Puibuserslr. 50. 
E Slönucfiirtl),©., Müh- 
lenbes. (Anberhalb.1 
V Dümmler,. F., Pol. 
Wachtmstr. 
Alteutamps, H., ©elbgieb. 
Bongott, H.. Cigattenatb. 
iBnft, K., Steintet. 
Dahlkr, 9t., Postbeamt. 
Eninvald. F, Mechanik 
Jordan, SB., Bäckermstt. 
Jüterbock, L., Omnib. 
Schaffn. 
Keding, A., Schlächlermstr. 
Krause, 9t„ Requisiteur. 
iiuOofs(t), 3)1., Ww. 
Oftermann, S., Monteur. 
Setter,,®., Metalldreh. 
TrinowSku, ?(.. Ww. 
Walter, W„ Droscht. - 
Knlsch. 
Willsarlh, O., Stepper. 
Putbuseislr. 
! [. o. Putbuseislr. 8. 
E Kerbet, E., Gast«. T. 
9lr»dt, I., Posamentwr. 
hdlrin. 
Cladrowa, E.,' Blumen- 
sabtk. 
Dtiebusch, K., Stratzeiib. 
Beaml. 
Ediert, K., Dachdeck. 
Gicse, E., Magistr. Seer. 
Hohensee, '81.. Postbeamt. 
Kaut, 91., Eiscub.Wcrkuistr. 
Krimuitz, H., Schueider- 
. mftr. 
Krüger, A., Maler. 
Küss, I.. Branet. 
Linde, G„ Weingroiihdlg. 
Mensel, G., Melalldtück. 
Michaelis. W.. Ww. 
Mielhkc, F., Milchpächl. 
3 E Siebeck, W., Eigenthüm. 
Engel, H„ Klempner. 
Freibnrger, F, Poftan- 
wärt. 
_ GerwatowSki. D., Bäcker. 
Ärossmauu, C., Brieftr. 
Kleiner!, H„ Vcrfjch. 
Beaml 
Mattn er, 91., Tischler. 
Otto, E., Pol. Beaml. 
3>einhold 91., Giim. 
Beaml. 
Rogozik, F., tliim.Beaint. 
Schröder. K., Straßenb. 
Schaffn. 
Winte, F.. Gastw. 
Witttops, 81., Friseur. 
Zech, M., Pol. Beaml. 
9 EKuacksich, 91.. FrI., Reut. 
(Hochmcislerslt. 27.) 
E RehwoIdt.H, Rentiere. 
kHochmeisterstr. 27.) 
V. ©uthfe, P, flenn,t. 
Anthouil, $3., Postschaffu. 
Bäumner, K., Schneider- 
mftr. 
Braun, W„ Möbelpol. 
Braune, K., Maurer. 
Brelleiiseld, P., Buchhalt. 
CallieS, 9l., Grüntramhdl. 
Ehristiau, 31., Postschaffu. 
FriIsche, ©., Bildh. 
Heilweg, Schlöffet. 
Hcrtlciu, ©., Bäcker. 
Hlrschselder, G., Mamer. 
Höfig. P.. Atzn. 
Jauisch, 91., Maurer. 
Jätzte, K, Schlosser. 
Köhler, 0., Mechanik. 
Kofchnick, tT., Schuhm. 
Streidel, 9f, Ww. 
9 •ftrtntcnboijm.S., Tischler. 
Sleumanu.lt.,'  Maurer. 
Riemeyer. B., Tischler. 
Pawlowski.J., Schneider. 
mftr. . • ‘ 
Rindler, H.,' Stellm. 
Rochner, G„ Gomptorist. 
Schnitze, P.: Drechslet. 
Schulz, E., Klempner. 
— L. Näherin. 
SzaltowSti.'B.. Bntterhdl. 
— I., pens. Lehrrer. 
Tümptner,' W.. Tischler. 
Baiigermein, 9t„ Ww... 
Waldner, R., Büglet. 
Wendel, ©., Maurer. 
Wenig. 0., Beaml. . 
Wnlsch, H., Schlosser. 
10 E Kuuzemaun, W., Ärchi, 
tret. lWicscnstr. 25.) 
V Boigt, L., Ww. 
Bacher!, I., Schmied. 
Bäthge, 3)1., Maurer. 
Scljcr. Th., Tischler. . 
Briiikmanii, F., Harrno 
nita-9srb. 
Fricke, R., Cigarre»in. 
Fröhl!chH.,Stcucr-EiHeb. 
Geunerich, M-, 'Schlosser. 
©iese. F., Bur.. Borsteh. 
Gliesche, F.. Kellner. 
Gölitz, ®„ itellntr. , r 
Hartwig, E:, Äamcr.. 
Heuse, H., Drechsler. 
Höltz, 91., Schutz»,. . 
Iahn, G„ Gastw. 
— ©„ Kutscher.- 
Kolberg, I., Malermslr. 
König, (£., Invalide. 
Liitait, R., Maurer. 
Lückesell, 3)1., Schneiderin 
Mönch, 9t, Reisend. 
Nieolay, P„ Wäschesbrk. 
Nitschte, 6., Tischler. 
Otto, R., Schlosser. 
Pietsch, P.„ 31eijenS. 
Radle, W„ Maurer. 
Rosenlöcher, S., Schnei, 
derin. 
Salzma»», G., Schneider. 
Schoemmel, B„ 2v. Posl- 
Assisl. 
Wegeuer, H.. Pichmstr. 
Wolf, F., Maurer. 
Jimiuermami, P., Schrift 
setz. 
11E Schmegg. Chr., Rentier. 
Alisch. I.. Gigan-eiifbrl. T. 
Bociicu, P., Lehrer. 
Braschwitz, F.. Schneidet, 
Eotdes, 91, Ww. 
Erbe, E., Schlosser. 
Franke/ R„ Schutzm. 
Fieitag, A., Schnhm. 
Hagemauu, St., Näherin, 
,6eeic, H., Schneide. 
Hcgermami, &, Ww. 
Hellioig, F., Bersich. 
Jnspeet. 
Htiimg, D., Maurer. 
Heimrich, H, Friseur. 
Hübnet, H., Kutscher. 
Klaeuet, £>., Beamter. 
iiowalSki, F., Gonduet. 
Saht soii, C., Schlosser. 
Snutcnschlüger, O., Schnei¬ 
der. 
Lübenlhal, P., Schneider, 
Machatzke, P„ Maurer. 
Mauiugo, I., 9(rlist. 
Müller. O., Eisendreh. 
Papte, E., Pol. Wachtmstr 
Paul/ E., itsrn. 
Puhlmann.K., Loromolw 
führ. 
Slcichcnbach, M.,- Steuer 
erheb. 
31ückert, ©., Kutschct. 
Sasse, B., Tischler. 
Schmelz, H., Tischler. 
Slolzcnberg, $!., 91gcnt 
Söegener, I, ©asliu. 
12 E Bernhardt, 91., Frau. 
V. Haler! Q, Schutz»,. 
Adam, E., Tascldeck. 
Bordt, B., llfirm. 
Bücker, Eh. Lehrerin. 
Didschuu, F., Seisenhdl. 
Friedrich, A., Milchhdl. 
Hoenicke, 9l„ Kauzlist. 
.<5>,uicf, E., Backoseiib. 
11 üb er, Eh., Ww. 
3lösler, I., Schntzui. . 
Säuert, K., Metalldruck. 
Schulz, H., Crim. Wacht 
»islt. 
— W., itsrn. 
Sträub, I., Koch. 
Slürzinger, L„ Post« 
packmstr. a. D. 
13 J. a. Swinenuiuderstr. 80. 
E Jcrke, P., Magistr. 
Bur. Assist. 
Frick, L., Schneidermstt. 
Für,, sinn, G„ Ww., ©astw. 
Geselle, P., Schlosser. , 
©lemifl, P., Postschaffu. 
Gottwald, 9t., Lehrer. 
tein.Fr.',  Erim..Pol/ 
Wachlmstr. ’ - - 
-Sohn, I., - Schnellierartik. 
Äöpsel, O., Bahnwächter. 
Kuhncke, Th., Steuer, 
ausseh. . - 
Sockoll, H., Ansseh«. 
@»it,cmünkrstr. ->r 
14 s. a. Swinemünderstr. 44. 
E 3rü,m~ R., Rentier. 
(Ghatlottcntiira.) 1 - 
E Mattn», H., Stsm. 
(Reinickendorferstr. 7a.) 
VStoebc, A.,Schntzni.a.D. 
9llbrecht, <$., Bnchbind. 
SMjmtdt,' C.. Moirtet.' 
Bltot; fJ-, Postbeamt 
Steilmg,'St., Dircetnee. 
Sierber," E/, Kupferschmied, 
Stlaut E., ßnuiio. 
1 S^affn. 
Krone, H.-, Postbeamt. 
Skupsch, $(., Ww. w 
Moses. 9t., ©(«fcrmt'fr. • 
Moev', 0., Bers. Bei»»t. 
SchedaUe, F„ Milchhdl. 
Schulz, W.. Bnchhall. 
15 E-FuchS, N,SchIächler- 
mstr. 
Ball, F„ Postveaml. 
Benecke, 31., ©äst®. 
Dallman». O., Wtzrfführ. 
§inget, 91.; Postbeamt. 
riiftcr, R., Mechanik. 
Heidrich, R., Schutzm. 
Rode, I., Schueidcrmftr. 
Ruhr, H.» Schutzm. ' 
Sachs, H., Schueideimstr. 
Schorsch, E.. Post-Asstst. 
Siienet, W., Schlosser.' 
16 E" Wattig. P, Rentier. 
Backs, A., Tischler. 
Birke, I., Eoudilor. 
Bläsing, F., Schmied. 
Brockmauii. R. Berlret. 
Buchhom, E.. Pol. Beamt. 
Fnike, P., Malermslr. 
Gaffer, F., Magistr. Buch 
hall. a. D. 
Giibatz? ©., Golonialror. 
hdlg. 
Heinicke, 3)1., Former. 
Herdl, F.. Tischler. - 
Himmel, M.. Ob. Telezr, 
Assist. 
Kerker, F, Locomoliosuhr. 
Slobelt, ©., Ängiflr. 
Beamt. 
Klüger. F. Tischler. 
Stiilir, B., Ww. 
Mähl, H-, Mechanik.. . 
Mötlcr,H.,Od.Post Assist. 
Müller, F-, Schuf)„miftr. 
3!el>nuheim, M, 
Schneiderin. 
3!eu»>anii, R., Pserdeb. 
Schaff». 
Ouiatkowski, I, Änlicher. 
Rost, 91., Schlosser. 
Schulz, P.. Stiilichcr. 
- E.. Tischler. 
©chitltze, W-, Manier. 
Soiinabend, Mar. u.' 
Math,-Sch„eideriniic„. 
Stolluow, H., Tapez. 
Strunz, 91., Pserdeb. 
Schaffn. 
Therniaiin, F., Pferdeb. 
Schaff». 
Tie», F. Droscht. Kutsch. 
Sandte!, E., Schlosser. 
Melke, ©..Oimiib.Schaff». 
17 E Slreibet, H., Bäcker« 
mftr. 
Arndt, F., Slener-Auss. 
Bartsch, W-, Gigarrenarb. 
llicujalS, 9t.. Poslschaffii. 
Darge, G., Steindruck. 
Eigenbrod, Sl'., Dreher. 
Hccfc, Th, Postschaffu. 
a. D. 
Hcntel, F., Stuckat. 
Jacob, Ä., Zimmerm. 
Jeau, %., Bieiverleg. 
Slasch, I., Stsm. 
SUeiu, I., Schlosser. 
31owat»wSti, B.,Schlosser. 
Rode, H, Kunststickerei. 
Schautz, P., Hulm. 
Schwager, W, Maurer. 
Simmia, H., (9er. Dlälat. 
Stock, G., Mus. Lehrer. 
Trogisch, A., Buchdruck. 
18 E Schoepte.H., GigeitU;. 
Frühaus, 9t, Ingen, 
©wetz, SB,, Slfm. 
Liebenhagen, E, Maurer. 
Maschte, Ww. 
Müller, H-, Schlosser. 
8tuder, F, tinitw. 
Scholz, 6„ Schreiber.. 
Soll,,,er, E., Tischler. 
Weib, 6, 06. lelcgr. , 
AIs,st. 
Wollmaun.F., Pol.Bcaml. 
äcidler, ©., Bahubeamt. 
19 f. n. Grauiistr. 38. 
E Müller, F..SIcll„»„str. 
13 Borowßlr, L, Maschine. 
' füllt- ’ 
Buth. E, Posl-Asim. 
Dillbrenncr, A., T„a„>- 
'Harmaud, A., Ta,„ 
Eonscet. 
tetrmaim, A, Litl,q, 
Ulla* S„ Obstddl,, 
Mcocrhardt. L., Mal!, 
P>elmann,G..PoI , 
greifte, G, Söpfein,,' 
Schefflet, Th.. Schloff 
Schütz, G„ Maure, 
: Spies, G, »:i6o(,i 
Tesch, A., Magistr. llr, ■ 
SSeitz, H„ äSeinicli»:, t. 
■<r ©rannst, -> 
20 s. a. ©rniiuitr s 
E Schön, Fntui 
Berg, 91., Schvxm 
Dadiue, 91, Manie 
Fre,dl» 31, Sdiloim 
(Srossmc, P, ufn, 
Heuer, M, Sltdiumi 
Ätfllm, G, Manre, 
Müller, W, Ger ,'i ■ 
— A., Plättet,,, 
Pilgtim, L, Unlimn 
Retzlaff. 91, Schnr» 
Schorf, P, Ragi-n u 
anit. 
Schmidt, I, ,ji„in i 
Siebet!, SS, Penm i i, 
Silliet, 0, Boinu 
Stern, Sä!, Iiidiiu 
21 E Pantow. G Hin 
V. Motshmnnm 1, n, , 
Watt. 
Beier. A.Innu , > 
Dovioezwsl,. ^ i > 
2>«riim,£i, Sdint i-i i m 
ettljolz, 91. Bud i' ii 
Ftögel, 91, Biiim ;i u 
.Vandrit, K, Zdi \ 
mftr! 
Kahlmau». A, 2n 11 ,nt 
Atoll,,£•(,, P, %>i i 
Kirchner. 31, inHi i 
Koch, Th, ffllallu 
Holte, F, ffiitidn't' 
itfchncmaiin, 31 »m,' 
lungt'Htli. 
Solide, M, Sdni m 
Sich H, Sdimiti’’ 
Mnllei, Oi, Sdil’i 
Pelter. I, ttut'rti , 
Prnschma,,». v 2     
inflr. 
Rebl,tz, H '"uiiim 
fflem, S>, Midin l 
Nichert, F, Z.'iilu 
Schmn, A, »iii m 
Schüler, &< Juli 
Schulz. 3t Sdili", 
Spille, lf, SdiU" u 
Thoilc, Sl, '»iiuiui 
WolgasI, 91, Iium 
JlorHialm -v 
22 E Schuh. V Z dhinliv 
Silltiberf.F. 'tut u?hid 
Flecken, 2diU"nr 
Herlel, ih!, JumIiJ! 
itclllmg, 0), Uini’nuniv 
fuhr. 
Loebel, W, Sirnli, nni 
Lnlbah», Sl, 5dn tin 
Margardl.9,, fniitilMi 
Paul, E, Ol, ruu» Hm« 
NeinS, W, Siiiuium 
Simone,M,^ ilisiiu irulir 
Spiegel, 1$. S'irnrn 
Will, P, eriiniu? 
23 j. a. ©tounll, 11 
E. .tistfeloff, a , 1, „niinr 
ei8l|0lj,SI .Siciiu ’lni’tli 
Greiser, C, t'i'uiiu'iif 
führ. 
Gnlschuildl, F, 
mslr. 
.Henning, S, IMnn 
.Hofiinann.SI ,3V»' ->ii»r 
Pelerte, VI, Wi'iu>,iiliM 
Romlct, I. '"imirn 
Bin. Sinnt 
Schallet, E. Sli.i'i 
Schufte,, St, Staun.. 
©Ingcinnun, 
Senml. , . 
Sloeckel,91, 3'i„' 'lllltt‘ 
W, Bioiui 
©rauiislr •> 
II,,111V 
24 s. a. Grauiii» 1 
E Tscheple. l£. «’J" , 
Ge,lIe.H,Pse,d>li -dwnj I 
©eiutolv/JMSniiiuiuw I 
Haase, B.„ E. J 
KlippS, W, (SiM'i •l|l"|l'| 
Quast, (f, Main.i 
Rabe, H, i"!»'"1“1, 
Rusche. H, " 
Asiisl. 
Sdiifer, Sl. l-,l,lVIUI I 
Seuwn,l?l >.*"«• I 
SSileu'c, * I 
ZeppeUtt«!' v I 
£ ’Vliiier, ?\ 
6’ 
t’iiiiii 
Irrrlil'ui y 
,vn !i is ilfi 
y>K’uu' C, 5 
Vui'utt* , 1 
^utrVNfM 
»udiitl E. Li 
Int ii.1» p, Ci 
iiMa 
ädirniM Ä? Ii 
2iiu I 1). iWc 
2ein' uiii, 
inrtiilt 
Zdiiuitbii y?, 
I L>i) £ Aiunmtfl, 
^lUin timi, 3, 
r?t i 11, 5dj 
i'liiiiit; v. Äü 
j'iiiuhiui, v, U 
j'imiin Jl, Wi 
is uiiiiitiuicj, i 
3rfimu& 
iiMl 
NuXdi v, üc 
*t>orli 
ncmurti U*, Mi 
Vimurf?. , P 
vimnihi . B, 
v»ml !l isJcci. 
& rniuüiisti 
vi) iiift ti 3dn 
Vi’frmn w 'I?, I 
xMiiiiilim) Vi, 2c 
'lall ii.i ä, 3tr 
Zrtiitui 
'lu'iln Zii.(Tipa 
umlu a r^ufcti 
'iluitiiiii, V, jVu 
'iiittiiul )i, 
’Uti'diiMi J>, S 
lihl 
'iiinii is CtimiG < 
"unict II 
■'(Mli'iltjr (S* M,t(| 
'timihuiii , 5 
luui C i'uilci 
livtiviv Is, Elcct. 
2iiiiir. k sinn. 
2rtullii[ ,■>, Usw 
II Zr'rijlci 
a Valuta 
«JmMmuiilM, 9f 
^ 2dm i,m 
juWt Siifici 
•i/l/itif V 3d)loih 
Im di v "i'aiircr. 
^ Zircftn 
ifi'oir C i'iiüslt 
il|lc '1 't'imtuiiT 
fciiu ^ M.Uc 
li t uem Ji, urm. 
tiiM1 )l 2tiufjcul 
^ ’’ 
tmiu c >if„t 
»vi ni*r , 
Üli’l 
lU’I Iti Mi 
UiUlll 
>'uh li, 
'! nhfim 
1 '(uu.i 
1 »Möf < 
t* Steil 
n>rvi. 
3dmv 
111111 '< zmm. 
T1" 1 '"‘‘'cha 
I I) »,1,11 
i “ ^"^„Id, 
- "'Unmuts 
i11" 1,1 I Jlu, T 
lv« " -ndilei. 
I im!'1 v 'Um 
liV -diuiüci. 
11 1 Sl! , ,q, 
h'il'V "" T 
l-ltJi|‘» c r.schlc 
iid|6ni(t. 
'u 
-V toiu 
j 11,1,01,0,1 
- Vt’illien, 
iiiViilir. 
, "inu, 
^ .liiniuri 
l Schllsjn, 
schneidet. 
fVnile,. 
^ '"i,lrfif,| 
bv, 
I Jlen. | i '‘"""■r 
®' “'‘«Hein es 
f^inck 
stfiiiA, i , ,0»le>n. 
' ?,(„ 11 ,lplauzt 
I h / 
Bttla? ,r ,,lin’'“«6. 
l'nuilt, 
|mmf ’s '"'l'liil. 
viiuiitm,,. " 
I 
li V v j 
I 'Vi/iuntjoi 
I itrU,' v 
_ Uiiii 
i| 
li'iiil, ij 
IM.is 
_ '‘iiiiiu 
|«aM, 
l^llll |v f 
lilri'iiu \ 
ZelchenerklLrung: E. — Eigenthümer; V. = Verwalter; T. = Tescphon-Anschlutz.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.