Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

Vr*v 
• or vrir*, 
pmr' 
IH. Theil. 
Grostbcercnftr. 
- .222 . —r 
MMMkenstr. 
2dd Golebiewr-li, E., Dr., pr. 
Arzt. 7. 
ftöMcr, 9t., ftapellmstr. 
- LabuS, B., Bro. 
Lückmann, E., ftfm. 
9teintaM, H.. ftfm. 
Rolle, S3., Drechsler. 
Schell hast. £>., Gastw. 
Teufcher, F., Tapez. * 
Wactermann, H., vm. 
Oberst. 
Witte, £>., Secret. 
29 E Zaske, B.. Frl. 
Burthard, Th., ftfm. 
Etfenreich, W., Grünkram 
hdl. 
Fallenthal. E-, Conditor. 
fteis, F.. ftfm. 
ftlamroth, H., Ingen. 
Kleinod, H., Bahuarb. 
ftietfdjmer, H., Vraner. 
Lindner. A. «. E., ftflle. 
Liste, I.. Fabrk. -* 
/ — L Co.. Cüocoladenfbrk. 
Mamroth. O., Bergw. 
Producte. 
Poffelbnrg, I., Fahrrad 
hdlg. 
Rapliael. Bahnst. Srfmffu, 
Rühle. Ö., Portier. 
Rnnge, H., efiem. Oafim. 
Wirbel. .A., HauSdieu. 
Zilm. F., Gastw. 
30 E Mnnftermann, C.. 
aUatcmiftr. (Nr.' 32.) 
Eckebrrcht,P..Schuhtumstr. 
Elrrhardt, A.. Geh. Rechn. 
'Rath a. D. 
Glsitcr, E.. Portier, 
de FrieS, A., Rentiere. 
. Grutmieier,F.,Schlächter- 
mstr. T. 
tiitbe, H., Rentiere. 
olländer/C.. Asm. 
Sachse-Schützler, M., Mo¬ 
distin. < " 
Schätz. F., Maler. - 
Teichert, E.. Rentiere. 
Wittkler, M.. 23tu. 
Witteit, A., Ww. 
31 E Büß. M., Rentiere. 
Allner.'H., Tischler. 
Bader, Ä.. Ww. 
Bntz, A., Dr., chem. 
Laborat. 
Götze. I., Ww. 
Götzky, O.. Technik. 
Steil, E., Frl. 
Äierzel, F.. ^euenvehrm. 
- ftobr.^inowski, ft., Buch- 
druck. 
Lindenberg, P.. ftfm. 
Maatz. M., Lehrer. 
Rennebait, C., Ww. 
Renz, E., Eisenb. Telegr. 
Schutze, I., Rechn. Rath. 
Stasche. F., Arch'.tect. 
Uich, R., Handelöm. 
82 E Münstennailli, E. 
Malermstr. 
Hackbarlh, G., Rentier. 
Hieber, M., Stadt. 
Lehrerin. 
tiUfch, 9l., Rentiere. 
Hicschfeldt, M., ftfm. T. 
Äilian, P.. Schueidermstr. 
' Lambeck, E., Schneidet in. 
A.. Rentiere. 
Ludwig. E., Geomet. 
. Müller, A., Portier. 
Muttfteimmm, ©.; Dec. 
Müler. 
Psanuschmidt. O., Versich. 
Beamt. 
Snlzer, R., ftartogt. 
33 E Eifert, F., Schlosser 
mstr. 
Daelir, I.. Ww. 
Behrenö. R., Baukbeamt. 
Beyer. W.. Ww. 
Bittorff, F., Zeitas. Beamt. 
Eifert, A., ftnnslschloff. 
— £>„ ftnttslfchloss. 
Homnth. (£., Mechanik. 
Jäger, E.. Maurer, 
ftlinger, S., Ww. 
Ltriewiv, W., Taseldecker 
Kühl. Geschw., Frls. 
Leopolds E., Pvrlier. 
Michaelis.. Geh. ftriegS- 
Rath a. D. 
xSlnttd), (£., Schneiderin. 
Rehlendcr. 9t., vw. Rechn. 
Rath. 
SzezeSny. I., Ww. 
Teichelmann, Ä., ftauzl. 
Secr. a, D. 
Werk. F.. Drogist. 
Wüster, P.. Ww. 
84 E Lindner. A., Lnxuö- 
pavietfbrk. T. 
Eidelbach. C., Revisot. 
Geser, (5., Kellner. 
Hanpt. H., Rentier. 
Henckel. A., Eisenb. 
Beamt. 
Iaäimann, O., Bnchhalt. 
Lanss, St., Ww. 
Reich. E.. Privatiere. 
Rensch, G., Bierverleg. 
34 Schenlwasier, P., Llthogr. 
Schmeif;. R., Versich. 
spect. 
Schröder. 21, ftfm. 
35 E. Netie, A.,Molkereibes. 
Bierfeld. F., Conbuct. 
Bnickner, R., Tupfer. 
Bntt. I., Fnlirtz. 
Dreyer, F.. Znichneid. 
Fritz, ($.. Eisenb. Beamt. 
Gonlbier, A., Fabrk. 
Günther. M. Ww. 
Harlina, 233., Bildh. 
Müller, O., Musiker. 
Rozanski,I.,Fcuerwehrm. 
Schiller, E.. Frau Dr. 
Schrödter. F.. Ww. 
Schulze. F.. Eiseub. Arb. 
36 s. a. Hagelöberflerstr. 16. 
E Kaul, S., Rentier. 
Iacoby, A.,Dr., pr. Arzt.l'. 
ftremp, 2(., Schneiderin. 
Neuländer. S., ftfm. 
Schmidt, F.. Schaffner. 
Seydliy, A., Schlächter- 
mstr. 
Steffens, A., ftfm. 
Stegemanu, F., Rentiere. 
Wilke, a, Gastw. ‘ 
.^agelöbcrgerstr. -> 
37 s. a. Hagelöbergerstr. 41. 
E Bantid, W., ftfm. 
V. Steller, H.; Schneider- 
mstr. ^ 
Dörinq. ($., Schneidermstr. 
Jauffen, W., ftfm. 
Lohmann, ft., ftfm. 
Maetke, 2L, Ww. 
Meyer jr., W., Rentier. 
NenpeU, H.. Ingen. 
Paltz, R.. Bnchhdl. • - 
RoSpuch, £)., Ww.- 
Runge, H., Destillat. - 
Schmook. H'.,. Privatier. 
Schütz. I.. Botlcheniiftr. 
Steindolff,O.,Locomotiv- 
sülir. 
38 E Riehnier. W.. Rentier. 
(Belle-Alliaucestr. 17.) 
V. Nadwvrny,).. Gärtner. 
Baehr. C.. Amtger7Rath.. 
BazynSli. B.. Schuhmntstr. 
Grnnwalt. E.. Schneiderin. 
Knop. F., Geh. Rechn. 
Rath. 
ftrüger, W., ftorvm. 
Liesen. E.. Maler. 
Mai. H., Fabrkbes. 
Reis;. P., Bücherrevif. 
39 E Strache, M., Rentiere. 
Balkenholl,A.,Vorkosthdl. 
Bäthe. £., Lehrer. 
Daudelt. S., Strasjenb. 
Beamt. 
Edsl, I.. Geh. Secr. a. D. 
Fabö, W.. Pol. Lieut. 
Fabian, E., ftgl. Lakai, 
ftaplaueck, P., Lithvar. 
ftellcr,.Ll., Uhrrn. 
ftleinert. 2l., Agent. 
Lange, O., Bers. Beamt. 
Lehmann. F., Schneider. 
Rasch, H., Lithoar. 
Schönhoff, H., Eiseub.2trb. 
Strache, P.,.Zahnkünstl. 
40 E Rieljmer, W., Rentier. 
. (Belle 2llliancestr. 17.) 
V Schumann, E., Borarb. 
Motkerei-Ztg. T. 
Cohn, E., Ww. 
Draeger, 25.,. Geh. Rechn. 
Rath. 
Frehde, F., Schuhmurstr. 
Gro&nmim, M., vw. Pros. 
Heyrte, O., Buchhdl. 
v. Holstein, F.. Wirkt. 
Geh. Roth, fer. 
Hoffmann, G., Maurer, 
am'ig, H., ZeitgS. Berleg. 
Laejsi! 
Langbein, F., Reg. Bau- 
mstr. 
Neunrann. O., Frau Dr. 
Tschirch, R., HilsSweicheu- 
stell. 
Wolff, H., Maler. 
41 E Riehmer, W„ Rentier. 
(BelleAlliancestr. 17.) 
V. ftühnett, E., Portiersr. 
Hambrnch, E., Ob. Lehrer. 
Hoppenworth,L.,Reutiere. 
John, F., Magistr. Bnr. 
Vorsieh. 
Siebter, ^, vw. R^g. Bau- 
mstr. 
Lüon, C., vw. Pol.Lentn. 
Matter, P., Cigarrensbrk. 
MroSk. O., Maurerinstr. 
Osenberg. R., ftfm. 
Wallmüller, M., Drv Ob. 
Stabsarzt a. D. 
Weber, ft1., Gastw. 
ftrcnzbergstr. -> 
42 s. a. ftreuzberastr. 15. 
E Wiudrnüller, E., vw.Dr. 
(Wilmersdorf.) 
V. ftrüger, R., Schlosser. 
Langenbeck, ($.. Agent. 
Lernte, E., Ww. 
42 Maser, F., Dr. pliil., 
Redact. 
Naeck, W.. Modistin. 
Nerihauö, E.. ftfm. 
43E Leo,E.J., Verl. Buch- 
hdla. 
E Leldjng, I.. Schneider« 
mstr. 
Blnmuer, G., Post-Seer. 
a^D. . 
Glaser, 21., Postschaffu. 
©raffe, X Postsecr. a. D. 
— ($., Ww. 
Rosentlial, G, Buchhdlg. 
Schmidt, A., ftfm. 
Schwarz. E.. Ww. e 
Stemm. E-, Colouialwr. 
hdlg. T. 
Strache. G.. ftfm. • 
Wilke. P.. ftfm. 
44 E Schröder, Hr, Rentiere. 
•V. Schröder, £)., Architect. 
v. d. Ähö. O., Rentier. 
Bloch, H., Brauet. 
Blos;, 2l., Zimmerm. 
Dädlow.E., ftlempnetnistr. 
Gatzke, E., Bnr. Sorstch, 
Goldsteiu. M.. ftfm. 
— R., Weinhdlg. 
tittz, R., Monteur, 
irsch, D., ftsnt. 
Linäetrberg, R., Geh.Secr. 
Lohde, 9l., ftfm. 
Loser. M.. ftrnt. 
Müller, E.. HanSdien. 
Neumann, A., ftohlenhblg. 
Pazatka, M.. Privatiere. 
Salomolt, S., ftfm. • - 
• Schmidt. -., ftfm. T. * 
Schulz, I., Dortier. . 
Stclltuacher, 9(., Sattler. 
Stürmer, C., Modistin. 
Wilde, C.. Möbelpol. . 
Mieckel. E., Loromotiv- 
führ. 
45 E Eourady, L., Renttere. 
Bartel, H./ Directrice. 
Burow, F., Steuerecheb. 
Fteler, l».. Postbote. 
Giessow. M., Ww. 
Glaffauer, Th., Conduct. 
Adell, I.. Sluct. Commiff, 
Lös;ner, H.. Buchhdl. 
MöbnS, Ch., Bierabzieh. 
Ramme, A., Rector a. D. 
Scharf, G., Ww. 
Schulz, G., Waschanst. 
Schurael. F., Heizer.' 
Siearlst, Th.,Schauspieler. 
Wuttke. H., ftfm. 
46 E Genrich, A-, Eigentli. 
Barnick, L., ftauzl. Rath. 
Bönöche, L., Optiker. * 
Bernhardt, W., ftasseu- 
bote. 
Dutzke. G., Brauer. 
GenriH, Geschw., Reut. 
HnmrlchH..Schncidcrtustr. 
ftnhl, ft!., ftellner. 
Marhy, G., Rendaut. 
Mü'.ler, Eli., Milchhdlg. 
f oenack, G., Tischler, 
auer, M., Post-2lssist. 
Schäfer, M., Rentierx. 
Schattschueider, G.,Dnef. 
trag. 
Schelle, ft., Schriftsetz. 
Schlüter,Stras;eub.Contr. 
Schmidt, R., Geh. ftauzl. 
Rath. 
Stocher, R., Lademstr. 
Strafen, ft., Briestr. 
Ueckert, %, Ww. 
Boigt, E., Bildh. 
— Ww. 
Weigelt, G., Tischler. 
47 E ftranfe, E., Lehrer. 
Lachmann, I., Theat. 
Ngent. 
— Directorin. 
Bahntemann, I., Eisenb. 
Beauit. 
Balog. 31t., Ww. * 
Barz. F.. ftohleph. l. \ 
Aener, G., ftfm. ' 
Borgmann. J.,Fabr.Dir. 
Brederek, ft., Ärafsenr. 
Ewald,F.,Omnib.Schaffn. 
tnrtcl, E., Schneider, 
einrichs, F., vw. Ger. 
Rath. 
ftöbler, H., Schneiderin, 
ftiause, A., 9tqent. 
Langer, P., ftfm. 
Meijitifler, M., ftfm. 
Michaelis, P., ftnitimcr» 
ger. Secr. 
— H., Mus. Lehrerin. 
Pietsch, W., Stc.t. Assist. 
Ratte, %, Bildh. • 
Richter, I., Buchdruck. 
Seuff, A., Ww. 
48 fc. Helbig, M., Ww. 
Feldmüller. C., Reisend, 
.vaack, 2l., Ww. 
Hont, M., Schneidern. 
Jacobsou, F., Ww. 
Leite, W., Skat. Assist. 
Mann, E., Schankw. 
Möller, W., Buch!). 
48 Schmidt, M., Ww. 
Teöke, I., Tischlennstr. 
Thiede, E., Schlosser. 
Urbat, O., Secret. 
Wabmann, 2l., Architect. 
49 E Corsalli, P., Baumstr. 
fftöuiggratzerstr. 08.) 
V. Rathgeu, W., Portier. 
Cohn, S.. ftfm. 
Goldschmidt, M., ftfm. 
Habicht. P„ Modistin, 
ftrahe. 2l., Eisenl'."Assist. 
Leutert. (£., Schneidermstr. 
Pactina, M.. Bertret.' 
Reis;brodt, W.. Gcmüse- 
' hdlg. 
Schleuder. E.. Ei,'p. Secret. 
Schmidt, W., ftohlenhdl. 
Schnlz, G., Lagervenoalt. 
— O., Vergold. 
25itt, H.. Tischler. 
50 E Röder. 0., ftlemptter-- 
ntslr. (Mückerustr. 102) 
V. fteller, W.. Arbeit. 
Ewest, I.. Weinhdlg. T. 
Goeriug. C.. Ww. 
In'gaug. B., Organist, 
ftent, Buchhalt. 
Klietmautt, F., Ztgeut. T. 
ftuhrt, P.. Secret. 
Lilly, E.. ftfm. 
Mayer. H., QöstljM: 
Nachtigyll, P., Rentiere. 
Scheel, M., Miltt. Juteud. 
Secr.' 
Schmohl, F., Telegrmftr. 
Diät. ' 
Stiefbold, A.. ftnnsthdl. 
Wenter, H.. ftftit. 
51 E Racko, E., Rentier. 
V. Bauer, R., ftsnt. 
v. d. 2lh^, R., Privatiere. 
(ttrad)le, E.^ Schneiderin. 
Gunder. P., ftnriclk-r. 
Hirte, E., Plätterin. x 
Aensch, G., Schueider. 
Iültuer, R., erped. Secr. 
ftickert, M., Seiseuhdlriu. 
ftirsten, B., ftsnt. 
— Th.. Schlosser. 
Mannes, ft.,BiitterhM.T. 
Me'erkoppe. P., ftfm. 
Robuer. M.. Banmstr. 
Seslram, P.. Brauer. 
Wittig. G., ftellttei*. 
Zirkler, H., ftftit. 
52 s. a. Hagelöbergerstr. 42. 
E Schade. O., Slpolheken» 
bes. T. 
Faber'S 2lpotheke. T. 
Friedrich, E.. Philologe. 
Heuuig, E., Rentiere. 
Rathgeber, W.,Locomotiv» 
ffihrcr. 
Hagelöbergerstr. ->* 
53 s. (t. HagelSbeigerstr. 15. 
E Pmtsch, E.. Rentiete. 
FuchS, Th., Geh. Rechn. 
Rath. . 
Gramkow. M., Ww. 
Grasr.P.. Telegr.Mechauik. 
Iacoby. I., Bnchdruckbes. 
Liebe. C.. Colouialwr. 
hdlg. T. 
Lindenbng, L., ftohleuhdl. 
Noack. E.. Mattiemiftr.T. 
54 E Leibe, 2l., ftfntsww. 
Bejtdorff, P., Schlächter. 
Brü-ke. St.. Tischlermstr. 
Dresel, 25>.,tftjm. > 
Giehm. E.,.^Gürtler. 
Grnnwalp,O.,Gen. Berlr. 
T. 
ftmtitf, E., ftfm. T. 
Leibe & Eo.. 21., Parket- 
fiift&odcnfDrf.T. 
Philipp. H., Schmied. 
Sriiömuetter, E., Ww. 
Schüler, F.. vw. Banquier. 
SeldiS.H-.Bankvertret. T. 
Siebert. H.. Gastw. 
Topp, (£.. ftoch. 
Weng. 2l., ftittfchcr. 
55 E Heydemaun.M., Ww. 
(Blucherslr. 18.) 
V. Rozek, E., Tischler. 
Carsleus, R.. ‘ftsttt. 
Com ad. 21., Sjat. Assist. 
EjMt, H.. Stenererheb. 
Fischer,2l.,Maschuicmvart. 
— W., Packmslr.' 
Haß. P.. Buffelier. 
Hiilch, E.. % Ntt. 
Leilholf, O.. xtitgett. T. 
Metier, ft., ftfm. 
Mösenthin, F., Maurer- 
mstr. T. 
Müller, 9l., Dr. plill. 
Mundt,H., Nsttutheilkund. 
Reuticfc, W., ftfm. 
Werner, R., Dr., Ob. Lehr. 
56 E Riehmer, W., Rentier. 
(Belse-Mianceltr. 17.) 
V. ftapelke. F., Steinsetz. 
(Nr. 57.) 
Briese, F., Rentiere. 
Grunz, F., Seiseufbrk. 
Herbst, P., ftsttt. 
Marqttard, H., Rentier. 
50 Pippart, E., Rentiere.. 
Runtmel, 23., Bäckermstr. 
Schulz, O. C., . ftfm. 
Schwendy, C., Rechn. 
Rüth. 
Trossin, M.,. vw. Pros. 
Weiß, E., Frau. 
56a E Riehmer, 33?., Reut. 
(Belle-Alliaucestr. 17.) 
V. ftapelke, F., Steinsetz. 
/Nr.,57.) 
Appuhn, Posameniwr. 
hdlriu. 
Beruhardt, M., Ww.' 
Aohusledt, G., Frau. 
Brünjeö, W.. ftrut. 
Hofftuauu, G., ftfm. 
Noack, A., ftfm. 
.Schöneberg, L.,'ftatnmer- 
timf. 
Weudt. E., Schmied. 
56b E Riehmer, W., Reut. 
sBelle-Älliancestr. 17.) 
V. Jentsch. 23., Tischler. 
Appuhn, O.. Schriftsetzer. 
Gehrke, M.. ftfm. 
Groth, I., Rentiere. 
Sluhse, B.,Pvstdnect.a.D. 
Lengricht, ft.. Maler. 
Maerz. H., Iuaeu.. 
Poppeuburg. M., ftfm. 
-Roseuberg. J., Lehrer. 
Rupilius.-O.. Postschaffu. 
Schmidt, W., Zimmetm. 
Schüler, M., Rentiere. 
Schur, V., Zeichner. 
Sterry. C., Bortr. Maler. 
Vollrath. Bildhauer. 
Weylmtdt, E., Agent. 
Zimmermann, L.,Reiltiere. 
56c Neubau. 
E Riehmet, 25., Reutier. 
IBelle-Alliaucestr. 17.) 
56d E Rielrutcr, W., Reut. 
(Bellr-AlliauMr. 17.) 
V.- Meyer, F., Poriicifr. 
lNr. 56 d.) 
Eschrich, H., ftfm. 
Gaudow, A., Privatiere. 
Haeuögeu. H., Fabrk, 
Direct. 
ftrack.O.,Dr. pdil.,Schrift¬ 
steller. 
Refardt, A., ftfm. 
Schneider. G., Reichöb. 
Ob. Buckhalt. 
Waetzoldt. I., Lehrerin. 
- M., Lehrcriu. 
Wittig. C.. ftfm. 
56o E Riehmer, W.. Reut. 
sBelle-Alliaucestt'. 17.) 
V. Meyer, F.. Portiersr. 
Buchholtz, H., Üustrumeu 
teum. 
ftlar, H., Steueramts- 
Assist. 
Lehmauu, H„ ftfm. 
Marquardt, W., Atfrn: 
Sanber^H..Cisenb.Schaffn. 
Sauerweiu, P., Tischler- 
mstr. 
Wachlin, H., Bur. Vorsieh. 
Wachvmanu, 2t., Die- 
ponent. 
Walter, St., Bildhaner. 
50f E Riehmer, W.. Reut. 
(Belle-Alliaueeftr. 17.) 
V. Jentsch. W., Tischler. 
(Nr. 56b.) 
Balthasar, E., vw.Nitter- 
gutsbef. 
Böttcher, E., Ww.' 
Hanfe, E., ftfm. 
- A., Modistin. 
Hachmeister, D., Ww. 
Hanitzsch, 8l., Geh. ftauzl 
Secr. 
Hattung, H.. Maler, 
.venntauu, E., Lehrerin. 
Hiege. E., Frl. 
Hovit, El., Ww. 
Huth, E. u. T., FrlS. 
Lnrk, E., Ww. 
Lntlier.O.. Nntzbolzhdlg.'l'. 
R ollfcheck, G.. Bnchhstlt. 
Stumpf. W.. Stat. Assist. 
Baleulin, M., Eorrector. 
Iangemeister. W., Juflen. 
Zintmermstnn.F., Rentiere. 
57 E Riehmer, W.. Rcnt. 
(Belle-Alltancestr. 17.) 
V. ftapelke, F., Stehtteti. 
Bachmann, L., Venniethe- 
rut. 
Beitzmauu, 2l., Rentiere, 
ftlüger, E., Schuhmmstr. 
Mever, O.. 2lgent. T. 
- L., Uhrm. 
Mix, <£., Telegr. Assist. 
Stürmer, H., Eisenb. 
Betr. Secr. 
57a E Riehiuer, 25., Reut. 
(Belle-Alliaucestr. 17.) 
V. ftapelke, F., Steinsetz. 
(Nr. 57.) 
Bombicki, A. F., ftfm. T. 
- & Lamtn.Hopfenhdlg.'N 
Gader, G., Buchhdl. 
Jubelt, ft., ftftit. 
57a ftötfcrf, C., Mus. pirect. 
Nchrig. I.. Rentier. 
Smraoe, R., Procurist. 
Schnng, ft., Agent. Gesch. 
- L,. Modistin. . 
(öcc6oqcr Cl., Handelsfr. 
Strien,' A., ftfm. 
Zubr, C., Rentier. 
58. 59 E Esmann,' A., 
Baumstr. T. 
v. Breitenbauch,. . 25., 
Obe'rleutn. • 
v. Groote, G.,> Ober« 
- leutn. 
ö)rofie, C.. Rentier. 
Hafekow. F.. Wrstenhdlg. 
Klette. O.. Portier. 
Lcbcithcmi, M., 3lcttticr. 
Manofcld, £>., ftfm. T. 
Röfeler, G., ftfm. 
Rothenbera, M.) Dr., pr. 
Arzt. T. 
60 E Evmann, A., Bau- 
mstr. (Nr. 58. 59.) 
V Edel. Eh.. Portier, 
ftlnnk d. Dr. M. Rothen* 
ßerg. 
Nordostl. Baugewerks- 
- Lerufvgeuoffeuschaft 
Seetion I. T. 
Asch. E., Asm. T. 
Dstmmeyer, E., Friseur. 
George, Etetwgr. 
Hanpt. 91. ftfm. 
Hirfekoru. L?, Sprach- 
lehreriu. 
Mealeuburg, S.. ftfm. T. 
Mcster, Eh., 'Fabrk. T. 
Michalöki. iUi. u. S., 
Fabrkbes. T. 
- S., Holz Engr. T. 
Müller, H.. Fabrk. 
Reimann, I., Rentier. 
Wnbhen. G„ ftsmrT. 
Wünsche. G., ftaiizl. Die«. 
61 E Eomann, 2l., Bau 
mstr. (Nr. 58. 59.) 
Bleck. £.. Fil. 
- & Zintmer, Vorkost 
hdlg. 
Biedermann, E.. ftsnt. 
Eastner, H., Vertret. 
v.ftcmpis, F., Lientenatit. 
ftottirre, 2(„ Portier. 
Loewin, C., Buchhalt. 
Teuscher, F.. Tapez. 
Unget. O., Schankw. 
Zimmer. A., Ww. . 
62 s. a. §)oUsti\ 79. 
E Esmaun. 2l., Bau- 
mstr. (Nr. 58. 59.) 
Hennig, P., Eolouialwr. 
hdlg. T. - 
Lehmann, B., Rentiere. 
Wollenzien, 2l., Privatiere. 
Yoikstr. -> 
63 E Rothe, G., Schlächter. 
mstr. T. 
V. ftienj, E., HauSwart. 
Beider, M., Modistin, 
ftirchhoff, 2l.. 9lentier. 
ftoch. A.U.H., Lehreritttteit. 
ftoser. M.. Vermielheriu. 
ftrahl. R., Witdhdlg. 
Lieber!. 2t.. Architect. 
Lietzmaitu, E.. Rentiere. 
Noack. 2l., Procurist. 
Ollo, L., Rechu. Rath. 
Schosel, (?.; Geh. ftauzl. 
Rath. 
Schulze, H.,.Destillat. T. 
Steinle, H., Maler. 
Töplen, (£.. ftsttt. 
63n E Günther, E., Ren¬ 
tiere. 
Bandouiu. 01, Rentier. 
Gotlh.irdt, P., Reittiere. 
OJrofimaitn, 25., Schithm. 
Rstppold. P., Lstudrichter. 
Sachse, 2t., ftftit. 
Sydow, 8l., Gcmüseljdlriit. 
63b E Meister, G.,Weiulidl. 
(Brandenburgstr. 40.) 
V. Mdnke, F., Stellm. 
Gesellsch. • Westerwalder 
Basalt-Lava-Werke. 
Kohlmann, 2l., Postillon, 
ftttlitt, F.. Direct. 
Maasj.ft.,Dr..Ob. Stabs- 
strzt a. D. 
Pitkcr, H., Bauquier. 
(schoenwald,N.,vw.Haupt» 
mann. 
Weifj, I., Fabrk. 
04 E Nictsch, 25., Rentier. 
V. Glitsche, A., Schuhm. 
mstr. 
Beitjainin, M., ftfm. 
Born, 2t., Ww. 
Emtnrich, G., Fabrk. 
Fleischer, G., Major a. D. 
Langgaard, A., Dr. tnod., 
Piof. 
LUtntntm, M., Frau, Sarg« 
magaz. 
Reiche, F., Pfarrer. 
64 Rtetze, F., Handelsni 
WerSmeiftcr, B., SuvAt- 
fbxL-T. 
64ü E 23arkoß, A.. Rciü-rr 
Gordou. 93., ftfm. 
Grätz. H., Lackirer. 
Henning. G.,Delicalci.wr 
hdlg. T. 
Horn, G.. Pol. Licu! 
" Laasch, 21., GrniltrmuM 
Rievncr, M., Ww. 
Rndolphi, H., Rentiiic 
Schnltze, SL, Rentier 
Simon. I., ftfm. 
TieSler, A., Porlivt 
Voitus. P.. Mojoi ; j 
65 E Heckert, M., )iii • fr‘ 
(ftiirfftrstetitiamm j, 
V. Eisenach. 0).. Wuijii! 
Behrens, E.. MnUi -i-u 
Bleich. C., Diener 
Bulle,-M.. Rfnttci, 
Frenödorff.E.,Uutt':!'d!7. 
Gerte, G., ftfm. 
Hennig, G., Pofmn -i 
wrhdl. 
ftstppliammer, (i. 
wrhdlg. 
ftaufmanu. H., Boi > ir 
Leiduer. M„ ftnn 
Levi), L.. Rcntici 
Mö-linfler. I.. Mql n», 
• operu^änger. 
Weber, Sl., ftfm 
66 Eu.Hftlsctt, v . 
' (Blucherstr. 22 i 
V. Dieuer. O., m 
2lbesser, 0J., Arrii tat T 
Fiebich, (£., 3>citu; T. 
Goldmauu, F, I>i |lnl. 
ftalisli, 2l.. ftfm 
Laue. 2l.. 21gemm 
— F., Dr., Rcruii? 
Lauter. F.. Onii J’uIm, 
Rath. 
— M.. Dr. jui 
Lohsc, 25?., ftoiluiuiim, 
Malz. R.. Rcrim Uaili 
Rocholl,E.,9lmt..ni Kitili 
07 E ftringS, H., luiiiia 
2lrndt. R., Scdiriti: 
Beamt. 
DroN). Hsliiiitil) i: W, 
Rentieien. 
Hintzpeter, 21. 'roittei 
Jacobi, H.. Durn a 7 
Jaschkowiv. I? I». vr 
2lrzt u. ciimi 
Rath. T. <i ''üicliilM 
ftrüger. C./ vr ciuti'tuiii’tr 
Loew. E.. l)i. 'l'iot 
NicolauS, O.. A>nitPtl.m 
Ruhe, L., Rviit.vi 
Salomon. H. Mnit 
Siebeit, I., ilValn 
68 E Grojz'/. .v 
(Üanbvniti. > 
V. Teetz. W., '.IKtiriii'ädti 
Haendler, F., 'lui»iui 
-r O.,vw.ftu'lc^l.Halb 
Hausmann, W. iMnltf 
beamt. 
— I.,' ftfru. 
Herrmartn, V, vcriin't 
steller. 
Holdei.'-Eagn. C, l’i"' 
plill., Pros 
<!., ü)u. Samt Rath 
ftnoeoenagel. :"i, Van? 
gei.'. Rath 
Lamm, E., ÄtigfH 
Lvffler, £>., Sdiulim 
Mailaender, C. w 
Petsch, O., Gel' 
Rstth. 
Pfaffe, O.. Dn-ilicKr 
— A.. Büislcinl'tt 
Walther. E., 
Aibtiitt. 
Warschaner. A. ^ 
Weiß, A., Tisclileinntr 
69 E Siede, W., t’i’tlr 
Mder.(0h.Viiiitvi!ihV) 
V. Fiege. E..Sei'cii>'«'l T. 
Portier. T. 
Englich. E., Slaettt. 
ftnbien. R., Lilnntn 
— Geschw., airiiiivrei'- 
Loeper, F., l)r. J|ir• 
Banquier. 
Mattste, O.. Äciliinr. 
Schmidl'Sotrcilt. Vi 
Genre-Malkl 
Schubert, 2h,W'f 
Silberfteiti.D...'lc-Mr 
Stvlzenberg. SB. i » t 
Tochtermann, Ä?i.,lt|t» 
Töplcn, 0., AH"' , . 
SBalKjcr, 0., 
70 E. u. i!t(«rfer, l!, üf1!’’ 
Fahr, H.,Fra". 
Goetzuer, E.. "in - . - 
Harkcr.F..NrpE 
Schallen, A, 
i’mr |'i;, .,(,y 
(&r; \l1- IVnEuft 
Iclirct ' ih" 
h;. V min. 
Zeichenerklärung: E — Eigenthümer; V. — Verwalter: 's. — Telephon-Anfchlittz. 
>(X «y- “W.Nä'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.