Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1900 (Public Domain)

■■ÄKS 
■Q- 
h 
L 
m. 
Theil 
V-Ile-Miane-str. 
ijs 
-I-. 
t' 
V 
•:i 
7, 
t ‘ 
y 
$ 
< 
JC 
> 
's 
tr 
'l07'38cchari3R.', Boaelhdltsn. 
ZielSdorf, F.,' SZuIer. 
-<- Blücher-Platz. -> 
N. Bellcrnrannstr. 
Christian Friedrich 
8cllermnint,1835—18G8 
Pastor a.d. St.Pa«lS 
Kirche, 
geE. 8.7.1793,124.3.1883. 
PriuzenAllee. -> 
1 s. a. Prinzen-Allee 18. 
E WeisjL BreSlaner, 
V' 
Lange, 31., Mühlenbaner. 
MichelS, SÄ., HandelSm. 
Schade, .£>., Smuljmmflr. 
2. 3 E. Hamann, F, Bau¬ 
gesch. T. 
Becker, E, Kutscher. 
Biiidemaget, 91, Kfm. 
Brook, 6„ Ww. 
Dieiicman», R., Posi^ 
beamt. 
Eaaert, A., Schaffner. 
tiUliratl), I., Werlmftr. 
Äottscha», P., Magistr. 
Beamt. 
Hamaim, 6., Schank¬ 
wirthin. T. • 
Korke, B, Lehrer. 
März, 31., Maler. 
Nisch, 91., Tischler. 
Prangh, I., S^sser. 
Richter, P, Friseur. 
" I. M, Ww. 
SB., Cigarren- 
Schnlz. 
Sellge, 
hdlrin. 
Siebert, P, Schlosserinstr. 
Slammnitz, (£., Stadt- 
Missionar. 
Stegemann, H.. Former, 
©fimifl, W, Fuhrh. 
Tornow, F., Pol. Wacht- 
rnftr, a. D. 
• Bolckniaii», 3)1., Lehrerin. 
Borthans, P., Schankw. 
Ziminmiian», E. ii. Cl. 
FrlS. 
t E Stilen, C, Privatier. 
Setzer, M., Ww. 
Bohne, M./Ww. 
Gollinae, E, Postsecr. 
Köhler, F, Ech.'oiscr. 
Krüger, R, Tischler. 
Schulze, E, Pensionair. 
Stahl, A., Gerber. 
. Wollbier, D, Ww. 
6 E Soiintgarlcn, P., Ww. 
Lühr, <t„ Eisendreh. 
Schmidt, F., Schlosser. 
Schöndnbc, A.. Ww. 
Thiele, 9t, Schlosser. 
6 E Labisch, S, Eigenlhüm. 
lCiirhaveiicrstr. 14.) 
Bellin, 91., Riifrfjiicit'. 
Dietz, K., Klempuermstr. 
Gohr, I., Plätterin. 
Jäger, SB., Maler. 
Menge!, B., Handelsm. 
Sillkeil, B„ Weichenstell. 
Völker, F„ Dachdeckermslr. 
Wache, M.. Pantoffeln!. 
7 E Äadt Berlin. 
VL Arichold, P.,Maschin«»l 
rafft 
Pumpstal. d. Rad.SystemS 
X. oerAcrl.Canalisal. T. 
Müling, Ob. Sliifj.’j. 
Naschte, 6„ Ob. Heizer. 
Echivurz, <9., Maschinen 
füllt 
H- 
Blcy, M, Schneiderin. 
8-10 
5dm, A., Rentier. 
Deaert, 2B.; Schlosser. 
.Franz, R., Briestr. 
Hart», Ch, Ww. 
Heibcnreich, <8, Conditor. 
’S'r 
i* ■ 
itv 
8—10 Heilmänr, R., 
Bäckermslr. 
Sittetmann, F„ Fuhrh. 
Müller, R-, Gastw. 
Oehlmann^tz,Bahnbeaml. 
Ohm, W., Tischler. 
Pohle, 15.. itim. 
ÄaoCc, L, Pol. Beamt. 
Radeüiachcr.O.Handclsin. 
Ro-uelle, A., Handelsm. 
— L, Haudelsft. 
Salbach, G., Schlaffer. 
Schulz, G., Käsefbrt. 
Seidener, H., Schntzm. 
Stier, L., vw. Hauptm. 
Storbeck, A., Ob. Roßarzt 
a. D. 
— E-, Schmiedemstr. 
Sträub, M, Tischlernistr. 
11 E'Nieschlag, 31., Frau. 
: D»bler,. P, Student. 
■12 E. Bolkmer.A., Schmiede- 
mstr. (Stettinerstr. 61.) 
Balleutin, 6., Schleifer. 
Bluhm, ©., Briestr. 
Bnih, K., Lehrer. 
Drelke, K„ Schlosser. 
Ediger, G.. Gelbgietz. 
Erdmanu, F., Schlächter- 
mstr. 
Gawran, R., Bahnassist. 
Joachim, A., Stellminstr. 
Kop», F., Hiramerm. 
Maecker, A., ffifm. 
Mittelstadt, 33., Beamter. 
Radloff, M., Stickerin. 
Schäfer, H„ Schlosser. 
'Schneider, A„ Bahnassist. 
6tni, G., Leister 
Sommerfeld, M.,Brodhdl- 
tin. 
Thnlmann, W., Tischler- 
mstr. 
Wetzel, H., Tischlernistr. 
ZuhlSdorf, W.,HandeISui. 
18.14 ^ch. j. Stettiner- 
Stettinerstr. 
16 E Schütze, 01, Rentier. 
Daberkow, W., Schlosser. 
Diedrich, F., Kutscher. 
Glück, &., Milchhdl. 
Lauge, H., Asm. T. 
— Gebr., Colonialwr. T. 
Malow, (£., Schlosser. 
Märten, 9t., Schlosser. 
Meihel, E., Pol. Beamt. 
Mindc. £., Pol. Beamt. 
§ reiche, A., Tischler, 
chulzc, H„ Pol. Beamt. 
Seeger, G.,Eiscnb.Schasfn, 
Seidel, I., Pol. Beamt. 
Seiler, E., MlmpiicL 
Sonntag, L.. Wiege,iistr. 
Westnianu, A., Ww. 
16 E Thiele, C„ Rentier. 
(6xc;deviir. 18.) 
V. Kalten, M„ Hut»,. 
Falkenberg, A., Ww. 
Gabriel, Schlosser, 
chehrke, A., Ww. 
.üohnlan», W., Maurer. 
. Hübeuer. O„ Schlaffer. 
SUcOcr, F„ Dreher. 
Miethle, O„ Kntscher. 
Nilltzo», I., Gerber. 
Preisiing, P., Tapez. 
17 E ®ni|d)0lv, E. & £>., 
Baugesch. (Stettiner- 
str. 42.) 
V. Holzlopf, Th.. Tischler. 
Baqda, 91., Moutenr. 
Bechmaiin, P., HanSdicn. 
Drescher (9., Pserdeb. 
Kntscher. 
. Aaenseckc, 91., Sllmiied. 
Hanke, Tischlernistr. 
Heiike, 5., Schlosser. 
Hübner, A., Invalide. 
Leo, E., Kfm. 
Leopold, <!., Mechanik. 
Nachtigall, W., Tischler. 
Sagajewöki, 91., Lehr er. 
Schachtsick, E., Gastw. 
Schön, G.. Steiiisetz. 
Schiibbe, Fr., Fabrk. 
Schulze, VI., Schmied. 
Schnppe, 81., Elektro¬ 
technik. 
Silz, B., S'MiillarC. 
Thiemaun, F., Tapez. T. 
Sc" ~ “ 
etter, A., Stat. Assist. 
18 B Gutschow, G. & €., 
Baugesch. (Stettincr- 
str 42.) 
V. Holzlop', 26,, Tischler. 
(Nr. 17.) 
Borrmanii, 91., Schlofjer. 
Busch. I., Privatier. 
Derzowöty, SB., Böttch. 
Eckenhoss, St, Loeomotiv- 
führ, 
Ehrte, F., Schlosser. 
Fiuckc, tz., Kfi». 
Fritsch, E., Gastw. T. 
.veiine, .6., Schlosser. 
Kayser, &., Iinngiesier. 
Äirks, (£., Jugen. 
Ktohs, Th., Schlosser. 
18 Leopölb, P.'/Cigairrnförk. 
Lichtenbera, C„ Maurer. 
Machon, 3., Maurer. 
MehiiS. ii)., Ww. 
Obermüller, H.: Schloff rc. 
Petri, R„ Schlosser.' 
Psütze, A., Brauerei- 
Jnspeit. 
Prippno«, G., Klempner. 
Rah«, H., Schrisise«. 
Rochhausen, L, Tischler. 
Rost, F., C6.‘ Telegr- 
Asssst. 
Rüihenberg, A., Rahmn. 
Schietekat, L., Glasschleis. 
Baustelle. 
E FiscuS. 
Krünthalerfir. -> 
Baustellen. 
E Wollaussche Elbe». 
Behmstr. 
Baustellen. 
E Bollank'sche Erben.' 
Ringbahn. 
Baustellen. 
E Wollauk'schc Erben. 
Behmstr. 
Baustelleiu 
E Wollauk'sche Erben. 
70 E Sandmann, D., Grob- 
D-still. (9lleraiidrincii- 
ktr. )0ö. 106.) , 
Birlhoiz, 28., Gasiw. 
71 E TornaU.O., Asphalt- 
hdlg. 
71a. 72 E ycflffloim, 
Banquier. (In den 
Zelten 8.) 
V. KübnerO.,Ge».Bertret. 
Brauerei Henreka, Gom. 
@5f. O. Kützilir & CE». T. 
fiü6ner,G.,cand.tiieo]. 
— 91., Conditor. 
73 ESchweinih, A.,Buchhait. 
(Slberfeld.) 
V. Tröiikner, L., Zimmerm. 
9lfche, i. , Tommilfionair. 
— <£, 't.vttstidmtt. 
Neu, I., Jiv. 
74. 76 E Ber, I.. Rentier. 
(Etfaffentr. 8:i.) 
V. Bartel, St., Korbn,. 
Pirstna.W., Prodiiitenhdl. 
76.77 E Schmidt, R„ Ww. 
V. Schmidt, 91., Kinder- 
Pferdefbrk. 
Giirlewiv, L., Rrait. 
Lehman», 6., Maurer. 
Schwarz, 6., SBallmstr. 
a. D. 
Thamann.R., Steinfeher. 
78 E Kaiser, Th., Rentier. 
(Kaiserstr. 28.) 
V. Dürtop.V., Holzwrfbrk. 
Honi, 9l., Näheriii. 
Pemiig, W, Stellm. 
TöniiieS, K., Handelsm. 
Jo^scherPrlixit- 
79 E Johl. H.. Ww. 
Handle, W., Invalide. 
Hoffmiickcl, ÜB., Schneider 
Kasten, (?., Schankw. 
Kolmetz, 91., Tax«. 
Lüderödors, E., Tischler. 
Reichiiow, 6., Tischler. 
RieaeiSty, O., Bronze- 
Tiiietursbrk. 
Schiiitzer, H., Tischler. 
79a E Johl, 8(., Ww. 
Dittmarn, 91., Fil. 
''■oft, £., Schleifn. 
8s SLi^nrdorf.'O-^Rüsfter' 
Wichmann, O., Seisenarb. 
Grünthalerstr. 
82 Baustelle. 
E Fiscnß. 
83 E aititgcti, St., Ww. 
Gerite, A., Pantinensbri. 
Grunewaldt, R-, Dreher. 
Knopf, K„ Fraiser. 
Reimann, P., Dreher. 
Skerl, E., Cifele>'.r. 
83a E Radloff. J.'.'Schläch 
tennstr. 
Graßnick, W., pensKaffen 
dien. 
Gnttheil.C., Postbote a. D-, 
Hebel, G., Steinietzer. 
Netzei, F., Bahnbeamt. 
Persicke, I., Pantoffel«. 
Schwenl, H., Graveur. 
Teichmann, Handelsm. 
Wallnitz, 9t., Schutzm. 
Zeise, F., Lohgerber. 
84 E Heust!, C., Lederhdla. 
Benckner, H., Stat 9lifilt. 
Matschull, G.,Hilssschreib. 
Schwartz, .W., Renten- 
empfäiifl. 
Slomiauski, L„ Schlaffer. 
Stanuila, M, Ww. 
Stüber, C., Maurermftr. 
85 geh. z. Stettinerstr. 17. 
Stettinerstr. ->■ 
86 ach. z. Stettinerftr. 49a. 
87 ESchmidt,A.,Eigenthnm. 
Kühne, Maurer. 
Paluskiwitz, St., 
Schlächter. 
Struck, Fabrk. 
Wigand, P„ Gastw. 
äSmllcr, E„ Schlosser. 
88 E Hahn, 91., Eigenth. 
(Hochstr. 3.) 
V. Scefeldt, A„ Ww. 
Bense, 91., Schuhmmstr. 
Götze, 0)., Maurer/ 
Kaiser, SB., Schntzm. 
Stoij, I., Maschinenarb. 
Genschmer, I., Böttcher. 
iisii>a.L.,Wciche>isteIIei 
König. M., Drechsler. 
©rciiff 
Lehman», £., Bahnarb. 
Nagi, ©., Drechsler»,str. 
Schiibel, Th, (Mittler. 
Schmidt, C., Droschlenbes. 
<2vo(«, P., Dreher. 
80 E fluch, I., vli>. Geh. 
Kanzl. 91ath. - 
Dittmer, E.. Zimmer»,. 
Moigenstern, F., Tischler, 
»lau, 91., tiignrrenm. 
Rockel, St., Möbelpo!. 
Schreiber, 31., Nobelpoi 
81 E Biehine, P., ilfm. 
(Prinzen-Allec 87.) 
V. Hellwig, i!„ Wiv. 
Betlert, 9(„ Schürzenarb. 
Borkowiki, F„ Böttcher. ' 
Freudenverger, 91., Ser 
goid. , 
Herz, Ö., 'Bin. 
Horn, S., Schtachler. 
Klitsch, 91., Direet. 
Kolmetz, M., Möbelpol. 
Lichteiiberg, $., Ww. 
Schachistck, A., Wlv. 
Schmidt, W., Bahnarb. 
Scholl, $!., Handels,». 
Schüffler, 91., Colonialwr. 
hbliln. 
Sentz, A..- Briestr. 
Strahl, W., Bahnarb. 
Tietsch, R., BäÄermstr. 
, . Möbelhdlg. 
ManS, F., Steinsetzer. 
Moos, Ph., Ww. 
Müller, T„ Ww. 
Riede!, O„ Ww. 
Schacht, P„ Mechaniker. 
Schnitze, H., Handelsm. 
Schulze, I., Zimmerm. 
Schumacher, W., Fabiik- 
erb. - 
Uicit, F.. FaA-karb. 
Wichma»», SB., Kutscher. 
89 E Klaffchn'sche Erben. 
. V. Korthals, P., Lehrer. 
v. SZaca,»a»„, W-, Crint. 
Commiif. 
Böse!, (Sl., gictlor. 
Etfatt, SB., fltUncr. 
Fölber, St. Stcinsetz. 
ilorthalS, M., Ww. 
Kurzweil, E., Schlächter. 
Ma!zaliii,TH„ Kantinenw. 
Rinck, 91., Ww. 
Semlow, L., Ww. 
Thiele, M.. Ww. 
Usenbinz, E., Stfm. 
— M„ Ww. 
90 E Schulz, 0., 9luffeh. 
(Choriuerstr. 45.) 
E Schulz, 6., Gastw. 
(Dauzigeritr. 12.) 
E Schiriz, P-> Gastw. 
(91da!bertst>. 84.) 
E Schulz.H., Schuhmiiiftr. 
9liigerer, M., Fuhrh. 
Gärtner, H-, Holzhdi. 
zur Hose, 116., Ww. 
Iahn, ti„ Släheriu. 
9iathe„ow, L., Wäscherin. 
91.92 E Piei'fche Erbe». 
V. 91awitscher, H., Fabik.T. 
Strinke, 6., Formern,str. 
Thonke, H., Invalide. 
Wille, E., Post‘9!ssist. 
93 E. Hoffmani,, B., 
Reserend. (Slnberhalb.) 
V. 9l»sner, 91., Verwalt. 
AuSner.L Co.,Holzhd!g.1'. 
—A.. Fra». 
Ehrlich, F, Tischlermsir. 
- M.. Tischler. 
Kiieg, E., «ildh. 
Moieck, ($., Treppen- 
gcländcrsbk. 
Muth. W.. Böttcher. 
Seiidke, SB., Schankw. 
9-1 E Krause, F., Ww. 
Arudt, H., Ww. 
Jeschke, Chr., Schlosser. 
Marqnardt, E., Maurer 
Meier, St., Schneiderin. 
Naumann, ©., Ww. 
Plessow, I., Mus. Direkt. 
RöpStorff, F., Tischler. 
Schneps, &, Kohlenhdl. 
Wernecke, P., Conditor. 
95 E Jligenkamp, L. 
Schtächlernistr. 
Jacobi, 91., Ww. - 
95~aaS55rf7ipr; 
Koppe,' R„ Rentier. 
Kütterer, SB., Grünkam- 
hdlrin. 
Litzmann, Q. Julpect. 
96 E Gutknecht, (£., Ww. 
lZimmerstr. 47.) 
V. Rohde. M., Ww. 
Dieter, H„ Handschuh«. 
Meschke, W. Sattler. 
Schneidewind.L,Postbote. 
Wieaand,Th., Viraolder. 
97 E Räder, E.,' Gastw. 
Eicke, A., Maurer. 
Fellenbera, P„ Schutzm. 
Hülsekops, SL., Former. 
Rein, P., Mechanik. 
Sabatzkus, A., Schlosser. 
Schönian, O.. Vergotder. 
Siebert, G.,Schlossermstr. 
8 E Bohnhos P., Ww. 
(Nr. 10a) 
V. Bohiihos, 9t., Kfm. 
(Pnnzen-Allee 19.) 
Baar, 9t., Fabrkarb. 
Bröcker, H., Weifest erb. 
Dreilich, 6., Fabrkarb. 
Fischer, H., Schlosser. 
Kloth, F„ Tischler. 
Koch, (£., Handschuh«. 
Lawreuz, Schlosser. 
Mentzel, SB., Schnlimmstr. 
Nieper, H., Handschuhm. 
Ofterland.A., ehem. Fuhrh. 
Rauhe, 3., Briestr. 
99 E Bohnhof, P., Ww. 
(Nr. 100.) 
V. Bohnhof, 8t., Kfm. 
(Prinzcn-9Illee 19.) 
Fiebranz, G.’ Kohlenhdl. 
JanowSIy,G.,Briestr.a.D. 
Kegel, W. Kiüscher. 
Kolbatz, P., Ww. 
Krüger, SB., Schlosser. 
Paple, O., Maler. 
Paproth,C.. Posameniwr. 
hdlg. 
Rauhe, 9!., Posthilssbole. 
Schwager, C., Schlosser. 
ZachanaS, 9t, Ww. 
100 s. a. Prinzen Allee 19. 
E Bohnhof, P., Ww. 
V. Bohnhof, 9t., flfm. 
Hübner, H., Sattler. - 
Hühu, 91., Knnftzeichn. 
Krnschel SB., Monteur. 
Kuiitz, St.. Kunstslickeriu. 
Müller, E.. Schlosser. 
91ahanS, F, Schlosser. 
Ralheno-i, M.,Vergolder. 
Schiemann, C-, Leder- 
zuricht. 
Seibt, R., Barbier. 
Prinzen-Allee. 
NW. Bcllcriue- 
Briicke. 
BäüseHnir.7SN°ßÄeIlebue.^7^r^" 
Pinnow, F, Portier, 
Rail, 9t., Hoftoutiet- 
Smcharit,'@.,' flammet- 
»lakai. 
fiiachau, M, Amtsdiener. 
Schade, 9t., Rammerlgiai. 
Schaff, I., Secref.' 
Schwarz,' H., Schloß- 
diener. 
Helaoländ.Ui^ 
Die Jj Spree 
Hoislciiicr / Spreeweg 
User t< 
/ § Park 
/{n- Bellevu« 
i 
NW. Schloß Belle- 
vue. 
Spree- 
Äellcviie 
Bellevue 
-<r Im Thiergarten am 
Spree-Weg. -> 
Schloss Bellevue. 
V. Dlitlof, F., Kastellan. 
Bastion, ts„ Garderobier. 
Berndt, B., Keltereidien. 
Birkenseld, I., Hsslakai. 
Bvrowiak, F, Äefpanii- 
diener. 
Dallnianu, H., Leibjäg. 
Dietz, C., Kelterschreib. 
Gendrich, 91., Frotteur. 
Heinrich, I., Portier. 
Jancke, H, Hosgärtner. 
zirug, 61)., Wol). Kanzl. 
Dien. 
W. Bellcvuestr. 
Keuiper- I 
Pl. | 
Potsdamer Platz. 
1 geh. z. Potsdamer Platz 1. 
2 E Stnif, B., Diu. Stadt- 
' rath. 
Hoog, 9t., Diener. 
Leipziger, M, Banquicr- 
Ww. T. 
Mattescheck, H, Mechanik. 
Pinske, I.. Portier. 
Salomonsohn, 91, Dr- 
91echiranw. a. D. T. 
3 E Verein Berliner Künst¬ 
ler. T. 
V. Meyer, O., 
KünftlerhauS. 
4 E Frae»kel,B.,I)r, Pros., 
Geh. Medie. Räch. T. 
' ' •[, C., Dr., 
;yt. T. 
olländer, ©., Rentier. 
Aahn, R, Musiker. 
Klei, 9t., Portier. 
Lachmann, I., Rentiere. 
Marckwald, 9t„ Rentier. 
— P.. Rentiere. T. 
5 E LazaruS, E, Rentier. 
V. Block, F.. Portier. 
LazaruS, I, Dr„ Ger. 
Asseff. T. 
5a E Schwach,C., Banquier. 
V. Titze, R.< Portier. 
Giimpel, H., SBoimiliier. T. 
Hedir^er.E., Frau Oberste 
leiitii. T. 
E Jaeobh,I.,Fabrikant. T. 
v. Lneadou, 91, General- 
Leutnant z. D, 
Ercelleiiz. T. 
Scher!, 91, Verlagsbuch 
Händler und Zeitnngs- 
verleger. 
Moritz, H, Portier. 
6a EWinterseldt, M., Inst. 
Rath. T. 
Müscter.J, Just. Rath. T. 
lf. Nachtrag.) 
Slellifl, C, Portier. 
7 E Manheimer, F„ Ksm. 1°. 
V. Grenlach, C, Portier. 
9ldai», O, Rentier. T. 
Heymanii, L„ Fabrkbes. 
Krakaii, G, ftfin. 
v. Ponrtalvs, F, OJrnf, 
Gesandter. T. 
' ' ‘ ki,M, Rentier. 
8 E Manheimer'sche Erben. 
Canzlei d. Kgl Schwe¬ 
disch - Norwegisch. Ge¬ 
sandtschaft. 
§ 151er, E, Ctav.Lchicnii. 
riedläiider,J, Commerz. 
Rath. T. 
Gnttmanii.M., Bankgesch. 
Heymaii», H„ Rentier. T. 
Israel, B, Ksm. T. 
v. fiaanlieim; 91, Schweb. 
Gesandter. T. 
Liebermaii», @,Fa6rlb[.T. 
Meyer, 91, Banquier. T. 
Riehui, I, Elan. Lehrerin. 
Schutz, (£h., Portier. 
E Mosicr, ©, Bangnier. 
T. 
Becker, F, Portier. 
Friedtänder, C, Ww. T. 
Vitzthuni. von Eckstaedt, 
O, Graf, Kammerherr. 
10 E Gerfon, 91.. Dr. jur, 
BlechtSaiiui. T. 
Friedtänder, E, Bank- 
direcl. T. 
filfle,ifottt, W, Portier, 
ouer, R, Pros.' 
Simon, L, Geh. Commerz. 
Rath. T. 
LemiLstr. 
Bieloriastr. ->- 
11 geh. z. Süctorioflr. 37. 
11a E Loewe I, Commerz. 
Rath. T. 
Mainschka, Gras. 
Üat WeinenS','9t.i Fabtt. 
bes. T. 
Tegeder, <8., Kammcrmu'. 
Zimmer, I., Portier. 
12 E Landshoff, H, Ww. T. 
Aschrott, S., Bangn,er. T. 
Dirksen, Th, Inst. Rath. T. 
Landshoff.L, Dr, Fabrl- 
bes. T 
12a E SanMhof, H, 53». 
(Nr. 12.) 
Aschrott, H. S., Sans. 
gesch. T. 
Hnndcrtmark.A, Kutscher. 
Ropetzky, SB., Comnm 
Rath. T. - 
Lindner, I.. Kaffenboie. 
Philippi, 91., Rentier. T. 
Ravenö, L„ Stirn. T. 
Schmidt, 91, Kutscher. 
13 E Landehoff, H, Ww. 
(Nr. 12.) 
Bariich, H., Kfm. T. 
14 E Tailau'sche Erben. 
Behrudt, C, Portier. 
Giäner, H, Fabrkbes. T. 
Jacob, P, Kutscher. 
Mcloi), H, Rentiere. T. 
Lotset, B., Comme, 
Rath. T. 
Manheimer, G, Ksm T. 
Manticwitz,P.,iSan!dii T. 
15 E FiSeui. J 
WilhelmS-Gymnasium. 
Holländer, C., Schuld,en. 
Kubier, "O, Dr. pliil, 
Prof, Direct. 
— W, Ingen. 
Marckwald, B, 91entirr T. 
Michaelis, H„ flaitcllmi. 
Oppenheim, F., Dr. pliil, 
Direct. T. 
9lamey, H, Schutzm. 
Wollheim, CT, rno. Com¬ 
merz. Rath. T. 
16 E Casper, P, Frl. 
E Schläger, E„ SmiiDi: 
9trouson, B, Ww. 
Braune, E, Kunitgäu« 
Eiseuiuann, g, vw. i'jui. 
Consut. T. 
Hedecke, L, Rentiere. 
Üchmann, I, Ww. 
Lewy, C., Ww. 
Nalop, L., Reiiticie. 
Pacht), H-, Portier. 
Sndow, F, Knticher. 
17 E Nitsche, Th., äteniifK. 
18 E JSrael, 91, Niltcr 
gulsbcs. T. 
Hecht, H.. Dr, pr. 
arzt. T. 
Heilen», E, Portiei. 
Rliess, L., Ksm. 
Stargardt, M, üiu. 
18a E Wallich, H, ßoiiiiil T. 
V. Salziuann, F, $mtur, 
Landa», E, ®en. (JonniL 
19a E Becker, M, i'nlj. 
Commerz. 91«tl). 
(Brückeu.91llke 10) 
19 E Stecker, M.. iVfallrr. 
V. Krüger, M, Potiiti 
Koehiie, F, Pnoaiien- T. 
PeterS, 6)., Dr, i>r 
Arzt, Semit, illmli. T 
20 E (lohn, O, Siaimmcr. 
(Sioftftr. 17.) 
21. 22 E, Simon, Ü, kul¬ 
tier. T. 
V. Schunik, M„ Pmiier 
Eigner, M, Fabrldei T. 
Jostt, k Co, I, tToii* 
tiitorei. T. 
fiitrlll, P, Goldaib 
Minck, 9t, Pensionat. 
Notfjn», M, ilfm. 
(f. Nachtrag.) 
Pedotti,O,G-sch-n!>'ch. 
-chwartz, F. 9t, Hui- 
p^ologr. T. 
... ..., Phoiogr 
Seidel, E-, Tapez. T. m. 
1.9lprit Schelii,i>pn 10) 
Potsdamer Pli"! ->■ 
W. Bendlerstk. 
3oh. Christ. Bendler, 
Rathimaurermllr, 
geb 29.10.1789, f 1-2 l6‘J' 
Tkieraorten'ir. 
Thiergarteustr. -> 
1 geh. j. Ibicrnniteiiili lZ 
Breslaner, E, Wti#> 
PriiigSyeim. M, ö«“ 
Vberhergratl). T- 
ZelchenerktSning: E — Eigenthümer; V — SSeiWait«; T. — Telephon-Anschluß. 
4 I 
\ 
$ 
V 
c 
9!i 
C E 
V.1 
Fn 
7 Ei 
3 
V. ! 
Fle 
f! 
IVa 
S E i 
V. 5 
Lach 
Mai 
(v 
Pl 
Still 
f E L 
R- 
Bock, 
Cron 
Ge 
Losse, 
Mall 
Sdml 
10 E A 
latl 
V. Stf 
Rierf), 
WlltllK 
T. 
fliuiz, 
Lieber, 
Pro! 
11 E stä 
nistr. 
Ilinuls 
,'uchlet 
ainft, £ 
Echiuid 
(Jchüttli 
1- E Gitt 
Rath. 
:t4n.) 
V. Voroe 
toitlidi 
Stausfe, 
Holm, L 
'tattriii, 
Vifürrt, 
Cllti, II 
'l'OPflf, 
WeiB. F. 
1 'Eiliolho 
V. iltolarf, 
Sinnig, S 
i'lnit. 
V Collig, 
'Walen, 
itndirr, P 
Rath. C 
('■ildust, I 
'''Uipiomi 
','uiiig, a 
iiilmieril 
"ii4, iß), 
'"iifle, F, 
in II) 
'Migenfeldi 
'»ist, SB., 
"^]fi,(E.,C 
'"iiiik, I,; 
''iilim, M, 
o D. 
liwliolz, C 
Silmltie, 9t 
liM. 
'-■ttle, H. 
I ‘flciit. 
'-'lltfonisfn < 
llllli 
HE^'vffa.O., 
! .v 'ifniifriuitt 
'imii. H d 
, Jlotli. T. ' 
'«fil|[;a|,( 
~ '>.lM0.9ii! 
91., D 
91, 9j( 
jl’iMel, H, <J 
xu.aube. I., , 
«, Dr., 
-'tliiiieiirr, I. 
„/'""iiiUafh. 
^t’U’lial, W 
dien. 
ET'öitner, R., 
XM. G, st, 
fr, i 
■"'"loniiiihen
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.