Path:
Volume Vororte 29. Zehlendorf mit Schlachtensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Zehlendorf 
258 
Zehlendorf 
Xetriitg'fdjcS ..HantS. 
E $ctriii(i, «!., iüitlmflr. 
a. D. 
Slt'hic'|d)i'8 ,'öauf. 
E 'Jlefyje, £\, Tedjiiif. 
Freibank, 3- 8*|1|racrm- 
. Richter, Stator. 
S>d)Ul>rrt,st.,('te().erp.»ecr. 
Baustelle. 
E äSoqirBiirfl, M., SJant« 
Mrett. iMagdeburq'schc 
!Rilla.) 
Hasse'icheL Haus. 
E Halsc, ür„ Nechtsanw. 
(Berlin.) 
2>amm, F., Gel). .(lanzl. 
Tccr. 
JUeittcui, fif., Pred. Mmti- 
Canb. 
fflintler, P., flfm. 
Onerstr. -> 
Baustellen. 
E Magdebuig, M„ Baul- 
littet. (Magdeburg'iche 
itilla.) 
Kante'sches Haus. 
E flaiti#, H., Bäleymsit. 
Bethke, O.. Geh. Kanzl: 
Rath. 
Älose, E., Pont. Maler. 
Bogel, E.. Musiker. 
Bergmanns». ->• 
Gemeindewildchen. 
Potrdametstr. -> 
18. l(i Banstellen. 
£ ««dir», V., JliiiiflfllfB. 
(Berlin.) 
20 Baustelle- 
E lirtnrtlj,3(„ l£iflcnll)iim. 
(tialin.) 
21 E. Rvirmami, iß., 
Sdstoiier. 
Wernnte, ®f.,(fifi'iib.5rfr. 
22. 21! tPaiiitellen. 
E. Döbeling, E., Jjtnu. 
(Berlin.) 
24 Baustelle. 
E Siebig, Frau. (Bet Im.) 
20 E iiSeif;e, F., ptnf. 
Postbeamt. 
Simon, (S., Pensionait. 
Weiln, F., Ob. Post »llfiit. 
28 E Hnjan, ’S., Schlo'iet- 
milv. 
27 E Wahn. S., SiiiMermür. 
Schilden, 6., 2Bofltftv. 
Stet. 
28 E Mitleliirast. 31, Umr. 
lloritcl). 
(Silbe, 31, pcus.' Kaffen- 
reubaut. 
Iuhl, P., Magistr.Secr. 
29 Baustelle. 
E Knöpges, E, Fabrk. 
(»tarlitv. 1.) 
2orots)tenitr. -> 
Anhirltinerstr. 
-<r- ftaiimtr. 
Baustelle. 
. E Rinde, M./ Bmucra-- 
- i»rnt. iSchöncbcrg.) 
Baustelle. 
E FrieblaetuVr, M, Ästn. 
' (Berlin.) 
Borchmann'sches HailS. 
E Borchmann, T. A, 
Mtfrau. T„ 
Borchmann, T. A, Bau- 
malerialienhdlg. T. 
- tone, {¥., Rentmeister 
e. D. 
ülectritititeioerke. 
E Gemnude ^ehlendots. 
Sacnipf, F, Electtiter. 
Baustelle. 
E Erdmann,O., Juwelier. 
I Prinz Handjerqslr., 
Erdman„^che4 Haus.) 
Baustelle. 
E Kochhann, O, Sentier. 
(Zoisen.)' 
Ahornstr. -> 
Baustellen. 
E Gemeinde Zchlendots. 
Neuestr. -> 
Väterbahnhos. 
-*r Hauptstr. -> 
Auguststr. 
Doroiheeustr. -> 
1 E Bayer, ©., Eisenb. 
S«r. 
SdjuISc, M., Keimtienr. 
2 E Sieben, SS., Eisenb. 
Bett. Leer. 
3 Baustelle. 
' EMefferschmidt, O.,Ksm. 
(Berlin.) 
4 E Mefferschmidt. O, Äfm. 
(Berlin.) 
5 Baustelle. 
E Gotisch, H, Zimmer- 
mftr. (Scrünj 
8 E Oltinger, G.< Kanzl. 
Secret. 
7 Baustelle. 
E Block, 91., Sfni. (Ber¬ 
lin.) 
8 EHanschmanu.G., Priva- 
»er. 
Dornöcrg, W., Maurer- 
pol. 
R-üow, F„ Kellner. 
9 E Krause, F., Privat. 
Zimmer, H., Mus. Direkt. 
a. D. 
10—12 Baustellen. 
E Hurlin, (?., Privatier. 
(Berlin.) 
13—15 Baustellen. 
E Oertclt. F.. Gdjlädjtct- 
mftr. (Berlin.) 
-4r Friedrichstr. 
16 Banstet!v; 
E Claudcr, M, Asm. 
(Berlin.) 
17 E Polio», H., Maurer- 
mstr. (Ahornstr. 22.) 
V Schulz. F., Maurer. 
BlafluS, 3-, Secret. 
Krause, P., Bankbeamt. 
Sawallisch, A., Schlöffet. 
Bahuhaus Nr. 9. 
im. Wannsee- u. Weylarer 
«ahn. 
E Eiscnb. Fiskus. 
V. Rohdeiibeck, C, Bahn 
wärt. 
Kluge, Ä., Bahnwärt. 
Bahnhofstr. - 
Tellowcrsir. 
1. 2 E Eiscnb. FiöcuS. 
V. Erdmanii, st., Siat. 
Bonieli. 
Post, M., Babnmstr., 
Schiele, O., Bahusteig- 
SÄafin. 
3 E Schirmn-, S. Baumstr. 
' (Alberlinenktr. 2.1 
Heimallihans 6. Ev. Dia- 
konievereiiis, r. G. 
m. b. H. 
Zimmer, Dr. Pros. 
4 E Kulise, P., Ksm. 
E S-Msing, O., Ksm. 
Prinz Handjerysir. -> 
5 E Martini. E., Banquier. 
Ortmann, F., Frau. 
Stubenrauchstr. -> 
Baustellen. 
E Raehmel & Boellert. 
Bankgesch. (Berlin.) 
Lichlerfelderstr. -> 
Bcclitzhof. 
trau'iches.Hans. 
Gisjra», R., Gastw. 
L Gninbil. d. Miarlotteub. 
Wanerwerle. 
E Charlottenburger 
Bafferwerte. 
V firoipr, H., 3nqtn. 
Dahlemann, Heizer. 
Fensau, Maschinist. 
Horn, £.. Maschinist, 
ftraufe, G-, Maschinist. 
Langen, C.. Maschinist. 
Liepe. Sl., Heizer. 
Seidel.H., Maichincnmstr. 
H. Grundst. d. Charlottenb. 
Wanerwerke. 
E Ctiarlottenöurger 
Wasserwerke. 
V. ÄaHorle. R., Gastw. T. 
Burkhardt, Sl., Photogr. 
Kühne, Ww, Pächter!». 
Schmidt, E., Gastw. 
4 Miller, % Batinwart. 
■Vorbei-, «., R-Iicfrnlrg. 
SdWMil, Tischler. 
Slärlr, il, Äelchemlell. 
ilVolidik, Bahnwiirt. 
") Bauil'lle. 
E ielloio, M-, firau 
i^alm.) 
ffilorfciiflr. -> 
Baustelle. 
E. Beihge, JD., Landw. 
(Hmitiliir. 01.) 
Bauilelle. 
E Tudrow, W., Ä»t»bej. 
l.tldllpliU. 10.) 
Baustelle. 
E .tmnidir, ?(., Rentiere, 
(ilfrlinrriir. 11.) 
Baustelle. 
E Schulte, V., Frau. 
(Hanplstr. 41.) 
Baustelle. 
E Soimili, R., Bäumst». 
(Berlin.) 
Baustelle. 
E Weist i Jllrtt, ctnufltc. 
(Berlin.) 
Baustelle. 
E «cibtl, M.. Frau. 
(rtcitbcimu.) 
15 E Blaute, F., Waschan- 
staltsves. 
Sicibmil, 35.. Maurer. 
Walzdors, F., Maurer. - 
tiii E Michel. «..Milchhdl. 
,Heisch, »„-Slcitti^. 
Hnsin, Si., Semitr. 
Stein, W., Schneibernisir. 
Wilschle, W., Dachdeck- 
7 E PatichIowsli,H., Schul 
Borste Stritt. 
Liepell, E-, Rentiere. 
8.»E L'argncr.E., Bnchhalt. 
,'rinctr, 3t, Ww. 
Kaertins, H-, Hpt. fian 
Buchliall. 
Schmidt. F., Dur. Diät. 
Boigl, «., Buchlialt. 
10 E ’ Waeqner, E., Kgl. 
Buchlialt. iNr. 8.) 
Roihe, 6)., Jiiqeii. 
-4r- Hetdestr. ->• 
Becrcnstraße. 
Heidestr. -> 
1 Baustelle. 
E Magdeburg, M., Bans: 
direkt. (Alsenstr., Mag- 
. . debnrg'sche Villa.) 
2 E Weber, 25., Landw. 
3 E Witike. I., Malermstr. 
(Berlin.) 
E Mühli»g,G..Malermstr. 
Anton, H., Anstreicher. 
Berndt, G.. L'ylogr. 
EiPel, H., Bankbeamt. 
Rotzband. A., Babnarb. 
Echlichtina, <S„ HilfLarb. 
Eemler, G., Maurer. 
4 E Stimmet, P., Ww. 
Choinowsli, H., Maurer. 
Bcrgniniiustr. 
-<r Heidestr. -> 
1 E Storck, M,, Ww. (Ber¬ 
lin.) 
Periuo, Chemik. 
Sachse, U, Dr., Kaiser!. 
Req. Rath. 
2 E Altmann, £)., Lehrerin. 
Allmann, (?., vw. Dr. 
Schindler, F.,<renre-Mal. 
3 E Schltrftn, Geh. 
Stcr. 
Ufciom, W.. Kanzk. Rath. 
4 E Beber. G, Fabrk. 
Miiirctv, Klv. 
Tdieme. R.. Beamt. 
5 E Malchow. H., Rendant. 
8 E Echapler, H., Rechn. 
Rath. 
Älscnstr. -> 
Bcrlinerstr. 
Garienstr. 
1 E Äste, Cl., Kastwirlb. T. 
Büchiel, S-, Forstausseh. 
Kröt'ch, F., Holzwhdlg. 
Hetier, B.. Gärtner. 
Priser, M.. Forstaufseh. 
2 E Sliurmtüt.H., Brunnen: 
baumstr. (Berlin.) 
Fabian, F., Thierarzt. 
Kierabend, C.,Privatierc. 
tSticbrl, A., Rentier. 
Jentsch. R., Rentier. 
Plüschle, P., Lehrer. 
Roftniann, Ä., Sji.' Poit- 
njsift. 
Teehofstr. -> 
Panlstr. 
3 Baustelle. 
E @lüer,H.,3inimermftr. 
(Potsdamcrstr. 50.) 
4 E BUHm, 2., »roß: 
Destillat. 
Feuetstack, P-, Bur. Bot. 
sieh. 
Waller, (?., Pcimonairin. 
Weruik, J.,Milit.A»wärt. 
5 E Biese, 3t., vw. Rcctor. 
Hoffmeisler, 7s-, Rektor. 
Jenkncr, H-, Dr., Pros. (f. 
Nachtrag.) 
Reiniger, §., Lichogr. 
Schlüßler, (?., Ww. . 
Baustellen. 
E ffindjttf S ErziehungS- 
anst. (Berlin:) 
Bauslellc»- 
Batistellen. 
E Zinnow, Jl., Snulw. 
(«cltiptjtt. 35.) 
Baustellett. 
E Beihgc, 0., Landw. 
(Hauptstr. 31.) 
Baustellen. 
E Schulze, ©., Landw. 
(Hauplstr. 11.) 
Baustelle». 
’ E Vllütt, H, ^immnmstr. 
(Pobbanttistr. 60.) 
Baustellett. - 
E Heese'sche Eiben. 
(Berlin.) 
(»rost - Sidilcrfelder 
Feldmark. 
Baustelleit. 
E Saune, O., Ksm. 
(Wilmeisdors.) 
Baustellen. 
E .Mawuu, P.. Äärtner 
(Ätosi-Lichlerfelbe.) 
Banstellen. 
E Koch, ff., Wie. (Haupt- 
itr. l».j 
Baustellen. 
'ESatmc,Sf.,Rt#u(Sc<Kn.) 
ti E Sidblo»), Mühlen- 
-, des. . • 
Miecke, A., Mühle,»nstr. 
Radlow, R., i'ädennttr. 
Baustelle. ’ 
•E Tudrow, W.. Guisbci. 
(Hauptstr. 10.) 
7 E .flriimr. F.. Bürfcnnstr. 
7a E Tichierpe, ®ort-- 
uereibes. 
7b E Weber,C., Zimmer»,. 
SrifB, li., But. Diät. 
Schmidt, Ä., Maurer. 
Baustelle. 
E Kühne, £>., Landw. 
(PdlSdamerstr. 4t.) 
Baustelle. 
E2)lrttc,D.,äfw. (Schöllt- 
' berg.) ' 
Samtellc. 
E P»ff & Södel, ffigen« 
ihüm. (Berlin.) 
eharlottcnbnrgeritr. -> 
8 E Slammn’sdic Erben. 
CaSpary, W„ »kfm. 
Scholz, S-, Gärtner. 
9.E Otto, 6., Reniitr. 
Rehbein, K., Gäitncr. 
10 Baustelle. 
E Koch. £, Ww. 
(Hanptstr. 19). 
11 E Haniche, Ä., vw. 
filutsbcs. 
Rieling. B., Bankbeamt. 
Garten' geh." 5- Haupt- 
str. 17. 
-<r Hauptstr. -> 
Bismarckstr. 
Rachiwwerstr. -> 
1 E Roguelte, I., Ksui. 
(Berlin.) 
V. Lchäffer, A., Peitfio- 
uair. 
Baustelle. 
E »loser, P., Äfw. (Ber¬ 
lin.) 
Baustelle. 
E tlhlich. Rentier (Schöne- 
berg.) 
Machuowcrsir. 
4 V. Breest, £>., Arbeit, 
«ifftmellrr, 91., Banquier. 
5 EHarbet, (S., Siedln. Stall), 
li E Cador, Buchhdl. 
7 E •Hiissrld, 0-, 
8 Baustelle. 
E Thier, K., B-iikcrnistr. 
(Beiliu.) 
Karlensir. ->• 
Blüchcrstr. 
Heidestr. ->■ 
Laudhaus Mathilde. 
" E Rakobrandt,J., LandeS- 
C6. ’Secr. 
Haase, Q, ;]immertn. 
Mackeldey, R., Rentier. 
Wegeiter, H., Weichen- 
stell. 
Baustelle. 
E firicjdic, F., Tischler 
(Berlin.) 
4 E Nieter, E., Landes-Secr. 
Ziethe, W., emer. Pre¬ 
diger. 
Heidestr. -> 
Bogcnstr. 
Gartensir. -> 
Gatten geh. z. Gartenstr. 
Berlin-PoiSdamrr 
Eisenbahn. 
1 E Schmidt, Alex., Rentier. 
2 E MlinowSki, H., AmtS- 
3 E Mensel, H., Profeff. 
(Berlins 
Hlaiow, M., Rentier. 
4 E Mentzel, G-, Fabrlbis. 
(s. Winter Berlins 
Burggräfcnstr. 
.(laiserstr. -> 
Baustelle. 
E Sonnlag & Martini, 
Bankgesch. (Bnliit.) 
Schuffenliitner'schcs HauS. 
(2.) 
E Schusseiihaner, -SS., 
Archilect. 
Burmeistcr, F., Ober¬ 
lehrer. 
Baustellen. 
Basiian, Tl>., Architerl. 
(«aisetstr. 3.) 
Puhlmamt'schcs Haus. 
E Ptiblmami, 18., Stein- 
sevmstr. 
Sllmmilr. ->• 
v. CVjct'iiiiVfchee Hai,S. 
E v.)hering,A.,Äeg.Rath 
Baustellen. x 
E Kochhanu, C„ Nenner. 
(;{osscn.) 
Reutstt -> 
Baustelle». 
E Polborn, L., Fabrk. 
(Berlin.) 
Wannseebahn. -> 
Baustelle». 
E Mag»us,P.,Ba»qnik^. 
(Berlin.) 
Staifetsir. 
Buschsir. 
-<r Patkstr. 
Dame'sches Haus. 
E DameL., Gättue, eibes. 
Krause, H.. Ob. Gärtner. 
Haaie'scheS Hnus. 
E Haase, M„ , Eigen- 
thumeriu. 
Mickley, H., Zimmern,. 
Wilhelmstr. 
©umperiches Haus. - 
E Ciiimpci, H., Banquier. 
(Berlin.) 
V. Stiedct, 3„ Gärtner. 
• (Schönow.) 
Baustelle». 
Patkstr. -> 
Camphailsenstr. 
Machnoivetstt. -> 
(lti,bebaii(.) 
Charlottenburger- 
straße. 
Betliitersir. 
I E Mielenz, O., Eisenb.- 
. Beamt. 
Träger, F., Hilssweichett- 
steil. 
Hahn. B., Ftl. 
- M., Ww. 
Schär, A., Bahnarb. 
Üliurm, 31., Calculat. 
la E Leupolbt’jchc (Erben. 
' Baustelle. 
E Belhge, O., Landw. 
(Hanptstr. 31.) , 
3 E Landgraf, St., Rentiere 
(Austerhalb.) 
V. Slalom, R., Kfm. 
Körs, Ww. 
Holzmüller, Q, Schloffer- 
milr. 
Wietz, ©., Schuhm. 
Zawotsky. Th., Beamter. 
-9 Baustellen. 
E Reißner, H„ Kfm. 
(Berlin.) 
10 E Wegely, ®, Rentier. 
II EMarquardt,J.,Tischler. 
Bielinsky, M.. Gärtner. 
Krüger, SL, Steinsetz. 
Roscuthal, St., Tischler. 
12 E Falbe, C„ Dr. med. 
13 E Sentcrt, S., Ww. 
14 Baustelle. 
E Kirsch, I., Lehrer. 
(Grnuewaldstr. 8.) 
Grunewaldstr. -> 
15 Baustelle. 
EMeNc.O'Lsm. (Berlin.) 
1G E Wunderlich, W., Mau- 
teipol. 
Klein, F., Bahnbeamt. 
III Koch, 58., Maurer. 
Möllendors, lälyjimmetm 
IV Baustelle. 
Beilinerstr. -> 
Dahlcmrr Weg. 
Betlinetstr. -> 
SrfmlBe'schcS Hans. 
E. Schulze, («ärtitercibci. 
(Cljarloltenbnrg.) 
Äoch, R„ Cb. Gärtner, 
flodj’jched Hans. 
E itod,, ©ilitiicreibes. - 
(Rriedenait.) 
V. Slönifl, lll., C6. Gärt ti. 
Vtttlcttl’erfler’fdi.’d Hauö. 
E Vulienbcrger, l'l., 
Gärlnereibes. 
Baustelle». 
Banstelleii 
E Melil, Eigenthum. 
«Lleqliy) 
Baustellen. 
E Pieht, F, Laudw. 
(Hauptstr. 29.) 
Dammhaus. ■ 
~*r «nrh'tc. -> 
Gtmtdst. des Ptovinzigl- 
Verbandes. 
- E Provinzial-Berbaud. 
V. iVleemmm, G-, ISimiiifet' 
älufieli. 
Dorothccnstr. 
Soha:titt»fir. -> 
1-3 Baustelle». 
E Barsche Eiben, 
«arlstr. -> 
4 E Liube, £., Peusionajr. 
Linde, S„ Bnr. Diät. 
Scholz. H., Beauiler.. 
3 E Fiebelloni, Pri¬ 
vatim. 
,itI. Torotheenstr. 
Baustellen. 
(famsfwuiettirr. 
Baustellen. 
Moltkcstr. 
Machnowerilr. -> 
Erziehungs - Änstalt „Am 
llrban". T. 
E Verein J. Erziehung 
verwahrt. Kinder. » 
V .testier, iS., Dirertor. T. 
Büttner, H.. Gärtner. 
Czwalina. M., Lehrerin/ 
Ecke, 31., Sctirer. 
Shritü, F. Erzieher, 
.tzamaun, (?. Erzieher. 
Jtern, E., Crzichcrin. 
Mahlow, il.. Lehrer. 
Marquardl, E., Lehrerin. 
. Osten, 'Sccretair., 
— H„ Erzieherin. .. 
Peglflu, I.. Erzieher. 
Piepke, .6-, Erzieher.' 
Öuarg, H., Lehrer. 
Reiubotd. S.,Hmisjnitttcr. 
Schroeder, A„ Lehrer. 
Stahlberg, F.. Erzieherin. 
Thiel. E.. Erzieherin. 
Weeck, (?., Handarb. Leh¬ 
rerin. 
Wohlfarth, F., Portier. 
Baustelle. 
E Fiebelkorn, 9C„ Pri- 
valiere. 
Auguststr. -> 
Baustelle». 
E Bost'sche Erben. 
Ioha»»isstr. 
Kl. Dorothcenstr. 
-^Dorothccnstr. 
• (Unbebaut.) 
Diippelstr. 
Poisdamersir. ->■ 
1 Baustelle. 
E Schneider, vw. Dr. 
(Berlin.) 
2 E Bischofs, <$., Landw. • 
Bischoff, F., Land«. 
3 E Lamp recht. H., Maurer, 
"töhle, ©., Maurer, 
sonbin, H., Ww. 
ßasewald, K., Bahnarb. 
scheer, Q„ Bahnarb. 
4 E Büschcr, W., -Eigen* 
Ihümenn. — 
Kiese, K., Maler- 
5 E Ktamm, L„ Ww. 
Äiiiilhet, G., Kgl. Callkl- 
mslr. a. D. 
Haensel, G., Privatier. 
6 Baustelle. ■ 
E Gerlach, Inst. Ralh, 
(Berlin.) 
Kbiiigstr. -> 
7 l'miilelle. 
E Stegenmmi, Gastw. 
(Schlachlcnkcc.) 
Efflilfc, 8i.,St 
8 Baustelle. 
7a 
©tat. Slfwl. 
E Mülnie, A.. Rentier 
(Rittelstr. 5.) 
9 Baustelle. 
E Lehman», W., Leh.er 
(Mtltelftr. I.) 
10 E Schaalc,OnvaliiV. 
Lehiiiaiinn, S., liichln 
11 Baustelle. 
E Finikc, M., Brandt.- 
bittet. (Berlin) 
-<r Poiddamersir. -> 
Flensburgerstr. 
-<r Sllftnstr. ->■ 
1 geh. z. Alsenstr. :ir>. 
2 E Jordan, H., Milchp idit 
(il!r. 2a.) 
Gtimedeig, F, Snunliie 
Älmicke, (S., Slnurvi. 
Seitzel, (£., Stellnci. 
2a E. Jordan, H., Ruch 
Pacht. 
- 3itu6, E., Babnwatt. 
3 E Sehr, O., Äfm. 
4 Baustelle. 
E Slbraham, ©,u„ (2i. i 
ItC.) 
4a Banstelle. 
E ölroßmanu, 11, ,|it 
memilir. (Berlin) 
5 E Bnbbc. F., Satwnib. 
Gie'e, F., Schauitiiel. 
Las,». G., Baljmvart. 
Wagner. R., Ww. 
ti Baustelle. 
E Glatze!, Lehrer. (Berlin) 
-tr Sdjcnfii. -> 
Forftstr. 
■<- Pot^damersir -> 
1 EWolter,F.,biinme>!»« 
iöartich, 3t., Sei dien';.:I. 
— 31., Näherin. 
Poppe, B., Handelviii 
Schmidt, F., Sachüctf. 
Waldstr. -> 
Baustelle. 
E Seist & ftlctl, itanr'itf. 
(Berlin.) 
Becreustr. 
Baustelle. 
E Bcthge, O., Sauft.'. 
(Hanptstr. 31.) 
Baustelle. 
E Barhe, I., üicntici 
(Spaudauerstr. 5) 
Prinz Friedrich siatl* 
str. -> 
Baustelle. 
Baustelle. 
Eiiathc. I., Sentier. 
(Spattdauerstr. 5) 
Fleusburgers». -> 
Baustelle. 
E Dubrow, 23., Giu.'W. 
(Hauptstr. 10.) 
2 E Pomtote, Dr. I'l»!. 
(Ebetöwalbe.) 
v. Schmidt, F-, Gcucnil- 
major'z. D. 
4 E Schrots, St. Lehm 
Tschorn,' B., Gewerl» 
Jnspeck. 
8 E Schulze, G.,etped deer. 
Audoht, I., ObcntU® 
a.-D- 
Lusch, F-, Zimmern-. 
■4r Potsbamersir. -> 
Friedrichstr. 
Auguststr. ->• 
1 E Franke. £., Ptiwlt«' 
Henschke, I-, Ww. 
Liescldt, A-, Maurer. 
Schubert, H., Di°«!-°l 
Stmbe, P.'. Maurer. 
WegetterF.,Vice-Fe!d»>-b 
E Milatz, 6., Siiä'l11 
Beamt. 
Wilhelmstt. -> 
3 Baustelle. . 
E Gemeinde 3cl'!'l,it
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.