Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Steglitz 
- 207 - 
Steglitz 
Theil V. 
14 E Harte, 91., ffisnt. 
Richter, Maurer. 
Schaale, W, Biervcrlcg. 
Schmidt, W., Handelsm- 
Schubert, F, Gouditor. 
Toruow, 91, Frl. 
Wegener, A., Kutscher. 
Wcstphal, G., Baiiuiiter- 
iieyin. 
-e SchloUtr. -> 
Florastr. 
Schtojjftc. -> 
1 E Wcstphal, St, Amts- 
Maurcrmstr. (Schlofj- 
str. 82.) 
(f. 31achlrag.) 
Aucrbach, 91., Bnchhdl. 
trau Bergen, I., asm. 
Felgentreu, Gh, Ww. 
Hciiimitn, O., Maffeur. 
Hoguet, L., Solotanz. a.D. 
ftmicrt, SS., Lithogr. - 
Lieh, 6., Lehrer. 
Merlins, O, Secr. 
Moch, St., Geh. Secr. 
Müller, C., Stirn. 
Schöiißcttitit, F, Magistr. 
3icgiflrat. 
Seit), (£., Ww. 
Bollman», I, Buchbalt. 
Stfliicv, M.. Hauswart. 
2 E Witte, M., Gastw. 
(Schöneberg.) 
Slbeudrolh, L., Hausdicu. 
a. D. 
Kliche, H., Malermeister. 
Kolher, A., Ww. 
Rebbin, O., Maurer. 
Schröder, F., Haudelsm. 
Schnitze, 3t., Bildhauer. 
-<r Düntherstr. 
3 E Stegliher Bauhand 
Werks- li. Spar - ©c- 
uoffenfch. 
V. Rehfe.W, Peusiouair. 
Hiller, P., Bur. Assist. 
Matz, 91., Jtfm. 
1 E Steglitzer Bauhand¬ 
werks- lt. Spar - ©e= 
uoffensch. 
V. Pöhlmanu, A., Portier. 
Baudouiu, H.. 9!eiiticr. 
Danuhosf, W., Holzhdl. 
Clinchs, SB, ölet. Sletunr. 
Ewald, G, ©lasfchreiber. 
Meyer, F., Lelirer. 
i>. Oerthel,A., Pol. Rath. 
Sicbert, A., Geh. Calcnl. 
Wolfrum, Ob. Lehrer. 
5 E Steglitzer Bauhand- 
werks- li. Spar - ©e- 
uoffeusch. 
V. Pöhlmauu, A., Portier. 
Bernigan, G, Ob. Post' 
dircct. Secr. 
Fahrig, O., Slfrn. 
Hartmann, H., Dr, Ob. 
Lehrer. 
Losda, lt., Ksm. 
Schröder, SB, Ksm. 
Stromer, E„ Ksrn. 
Salb, G„ ftfm. 
iLiUekiud, K, Baulbeami. 
Stubenrauch-Platz. 
Düppelstr. ->• 
Iaiistclle». 
E Gemeinde Steglitz. 
Eisenbahn. 
Aaiistelleu. 
E Heese'sche Erven. 
(Berlin.) 
Nlscnstr. -> 
19 Realschule. 
E Gemeinde Steglitz. 
V. Epliuius, P., Schuldien. 
20 E Roesner, R., Ksin. 
Bückling, M.. Ksm. 
Feurig, M., vw. Bürger- 
mjtr. 
Heinrich, A., Buchhalterin. 
iUejjling, A., Schneiderin. 
MarowSIy, G., Expedien- 
Im. 
MaMamr, E., Geh. cg>, 
Sccr. 
Ircbis, H., Staunt 
Wadehn, E, Techn. Secr. 
3 Baustelle. 
2 E Bräunig, Th., Agent. 
(Berlin.) 
Bicdcnkapp.G, Redacteur. 
Ähnerdt, A., »to. Prediger. 
Patow, A., Reichsbk. 
Calculat. 
8titz, G, Ksm. 
22 E Rietborf, 0„ Schlofser- 
wftr. (Schloßstr. 86.) 
-orückmaun, P., Ksm. 
^embek,G.,Versich.Beamt 
Rieldors, G, Werkmstr. 
Epeerschneidcr,C.,Mechan. 
Btocbe, ®, Vers. Beamt 
23 Strüver, K„ Dr., Ob. 
Lehrer. 
24 £ Rietdors, O., Schlosser- 
mstr. (Schloßstr. 86.) 
Bluhm, 91., Buchdruck, 
eifert, F., Äfm. 
Franke, (£., Ww. 
Gley, P, Frau, Bnchbind- 
9iietdors, F, pens. Steuer- 
Ausseh. 
Thieme, F., Mechanik. 
Wollmann, P, SBudjbittd 
25 E Hesse, E., SNalcrmstr- 
(Srfjlofn'tr. 85.) 
Kowalk, M., Ksm. 
Lehniann, SS, Maurer. 
Oltcrniamt, 2)1., Ger 
Actuar. 
Roescler, P., Rechn. Rath. 
Schüppe, A„ Maurer. 
Schütte, St, Bur. Beamt. 
Waiden, 6., Äfm. 
■<- Schloül'tr. ->• 
Forststr. 
Fichtestr. 
1 E Hauff, S„ Rentier.' 
Hauff. A, Frl. 
Harmuth, (Es., Rentiere. 
Steglitz. M., Ww. 
2 E Nietich, A., Rentiere. 
(Fichtestr. 5.) 
V. Heyber, O., Arbeit, 
ftöuitzcr, ©, Schristsetz. 
Sledz, P„ Bahuarb. 
3 E Graef, AI., Ww. 
Gröning, C., Tischler. 
Seidlitz, C., Rohrleger. 
4 Baustelle. 
E Stiirr, Eigenth. (Wil- 
mersdorf.). 
5 E Mühmel, M., Ww. 
Gollin, f?„ Maurer. 
Kiefer, Sä., Maurer. 
Pmifoiiiii, M.', Ww. 
Zukunft, A., Maler. 
Baustellen. 
Arndtftr. 
Baustelle». 
Schniargendorscr 
Weg. 
Baustellen. 
40 E Scheil, A., Ksm. 
(Berlin.) 
V. Grüneberg, H., Dach¬ 
decker. 
®ierin0, P., Tapez. 
Friedrich, 51., Manrerpol. 
Graeber, F., flfnt. 
Hartmann, K., Schristsetz. 
Hoffiiiann, E., Tischler. 
Stammn», F., Maurer. 
Sauge, F., Dachdeck. 
Geifert, E., Aiaurer. 
Spranger, 91.. Optiker. 
Willard, C., Tischler. 
Baustelleii. 
Arndtftr. 
Baustellen. 
E Ziemer, C., Privatier. 
(Rugeftr. 5.) 
Kindlcr'scheS.Haus. (7.) 
E Kindler, W.< Maurer. 
Kindler, P.. Tapez. 
Lehmann, O., Schlosser. 
Timniler, 91., Maler. 
Fichtestr. -> 
16 E Banni, L., Reiittere. 
47 Baustelle. 
48 E Klemme, H., Schlosser- 
mstr. (Friedenan.) 
V. Schulz, O., Schlosser. 
Bodenhenn, M., Ksm. 
Mosler, M., diain. Knnst 
leiht. 
Schubert, E„ Secret. 
49. 50 Baustellen. 
51 E Ring, O., Äfm. T. 
V. Himiiis, 31., Gefchiifts^ 
dinier. 
9!i»g & (So.,0., Fifchleim 
fblk. T. 
52 E. Kirchner, SB., Inge»- 
53 E Heilsarmee Girimbft. 
©es. in. b. H. (Berlin.) 
V. Bisuieyer, C., Adjn 
tantin. 
Rettnngsheiui f. gefallene 
Mädchen. T. 
54 Baustelle. 
—84 s. Schöneberg. 
Fricdrrchstr. 
Kaiser Wilhelmstr. -> 
Wilhelm-Platz. -> 
1 Baustelle. 
E Schölte, Ge». Sircct, 
(Berlin.) 
2—5 Banstetlen. 
E Schlitteijscit, G„ Fabrk. 
(31r. 0.) 
G E Schltrtelifcit, C., Fabrk. 
Kalkstein, G., Portier. 
Geinarluug Dahleut. -> 
7 E Lewinfohn, L, Inge». 
Katzenstein, I., Dr., Arzt. 
8 E Stei»thal,L.,Director. 
Da»l, SS., ©ärtncr. 
3!amm, I., Kutscher. 
9 Baustelle. 
E Koch, Ww. (Berlin.) 
10. 11. (Villa Johanna.) 
E Sicbert, 31., Faörk. T. 
Kastan, I., Dr., Pros. 
Stein, Portier. 
12 E Eggebrecht, E., Pnch 
hdl.' 
Srwpas, O„ Portier. 
13 E Basmuth, A., Ww. 1°. 
Wilhelnt-Platz. -V 
Kaiser Wilhelmstr. 
GocScnstr. 
Belfortstr. -> 
Baustcllcu. 
E Rosenthal, F„ Ksin 
(Berlin.) 
14 E Loliff, 6., Ksm. 
15 E Pech, M, ftfm. T. 
Pech, A., Ww. 
Belfortstr. -> 
Frcgcstr. 
(geh. z. Postbez. Friedenau.) 
1—24 f. Schöneberg. 
Saarstr. 
i—27 ©arten geh. z. Frie- 
bcim», 31i»gstr. 41—43. 
28 E Schulze- Robst, W„ 
Reichsb. Ob. Buchhalt. 
Bagge, G., Buchhdl. 
Baustellen. 
-*e- Feldstr. -> 
Baustellen. 
40 E Gastncr, 6., Frl., Dr., 
of Dcnt. Surg. (üfr.41.) 
Obst- lh ©artcnbanschnlc 
f. Frauen. 
41 E Castner, E„ Frl., Dr, 
of Deut. Surg. 
Hasche, E., Maler. 
42 E Mackensy, O., Rechn. 
Rath. 
43 31c»6ait. 
E Sucht, O.. Geh. Rc- 
gistrat (Schöneberg.) 
44 E Müllerei-Berufsge- 
»osseusch. T. 
Hampe, A., Bur. Dien. 
Schneider, A., Verwalt. 
Street. T. 
45 Baustelle. 
E Saum, L., Rentiere. 
(Nr. 46.) 
Gruncwaldstr. 
Schloßstr. 
1 E Kaedeke, G., Lebrer. 
©adow, G., Lehrerin. 
Körner, F., Gärtnerei. T. 
— ©., Gärtner. T. 
2 E ©iiitfcf, Th., Schul- 
Vorsteherin. (Nr. 3.) 
Höhere Töchterschule. 
Tomow, W., pcnf. Bahn- 
Beamt. 
3 E Fleimniilq,K.,Archi!ect. 
Steglitzer Aaithaiidwerks- 
u. Spargeitosseitfch. 
Achilles, P„ ftfm. 
eifert, F. A.. Weiithdlg. 
Fenzel, 31., Maler. 
Frentzel - Beymc, M., 
Kauft». 
Grtnkel, Th., Schulvor- 
steherin. 
Hertslet, G., Slfn. 
Sarin», M., Pcnfioitatr. 
Körner, L., Ww. 
Witte, Th.,.Bankbcanit. 
i E Pape, A., Ksm. 
Brötzntantt, H., Bnchhalt. 
Haasc, L., Rentier. 
Krause, St, Rentiere. 
Mcscic, F., Kauft». 
Schultz,G.,Dr., Ob.Lehrcr. 
Sell, B„ Frl. 
Biebig, M., Rentiere. 
5. 6 Baustellen. 
E Heese'sche Erben. 
(Berlin.) 
7 E Wendeler, C., Dr.phil. 
(Albrechtstr. 22.) 
V. Krüger, 91., Arbeiter, 
©crmclmanti, SB., Geh. 
Reg. Rath. 
Gombert, R.,Verf.Jnfpect. 
Kretzfchntar, E., Torpedo- 
Direetor a. D. 
Mönuich, R.,Ban-Jnspeci. 
7 Romeick, P„ Gigarrenhdl. 
Schrotzberg, E. u. S., 
31cnticrcii. 
ffletjniaiitt, K., Dr. Reg. 
Rath. 
8 E. Heine. H., Kuitstmalcr. 
9 E. Langfeld, G„ 31cnticr. 
Gaffel, A., Frl. 
©rabert, H, Schuhnt. 
Ginne, F., Privatier. 
Lammert, B., Kürschner. 
Nabtch, I., Ww. 
Schneider, £03., Rentiere. 
10 Baustelle. 
E ftitelju, 91., Rentiere 
(Fichtestr. 28.) 
11 EBorgwardt, G.,Drogen 
hdl. 
Boeckiier, P., Pofaiuent- 
whdlerin. 
©uilitt, L., Dr., Gym» 
Ob. Lehrer. 
Thre», Th., Schier. 
Trnppel, ©., ftfm. 
Fichtestr. -> 
12 E Stcu&cf, 91., Geh 
Gonftriict. Sccr. 
Krause, 91., ftfm. 
13 E. Siittcr, G., Rechn. 
Rath. 
14 E Schwebel, R., Geh. 
Hofrath. 
Schwebet K., Giu. Super 
uilitt. 
15 E Jaeuicke, E., fifnt. 
10 cjiftirt nicht. 
Uhlaudstr. ->• 
17 E Stammn», SB., vw. 
Geh. Secr. 
911t, Ph., Ww. 
18 E Eckart, £)., Rechn. 
Rath. 
Eckait, 9t, Div. Küster 
a. D. 
19 E Schallopp, E., Kanzl. 
Rath. 
20 E Gritzncr, M„ Bi¬ 
bliothekar. 
Schmidt 9t, Prioatiere. 
21 ejiftirt nicht. 
91rndtstr. 
22 E Rühle, 31., SJliiftlalicit- 
hdl. T. 
Altroaqeit^H., Kgl.Tänzer. 
a. D. 
©ültioio,G.,Sd)uct6cnttftr. 
Hacntl, 31., Ksm. 
23 E Schneider, 9t, Rechn. 
31ath. 
24 E ©leitet', SS., fifnt. 
SauMen. 
-<-@ciiiarfnn(! Dahleut. 
Kaiser Bithelmstr. 
Gürte», geh. z. Kaiser Wil- 
hetmftr. 
42 E Borchert, Th., Dr. jnr., 
Staatsauw. (Thor».) 
V. Rieß, F., Gärtner. 
43 E Slticmi, ©., Rechn. 
Rath. 
41 Garten geh. z. Kaiser 
Willielmftr. 4. 
45 E Petiug, SS., Fabrk. 
40 E Kuehu, 9t, Ren 
ticrc. (Fichtestr. 28.) 
V. Klauber, H., ©ärtiicr. 
(Fichtestr. 28.) 
Fichtestr. ->■ 
47 E Weruaer, M., SB». 
Klotz, SB., Frau Stabsarzt 
48 E Bachsteiii, H., Eiseub. 
Bau - ltittcmchm. (Nr. 
49.) 
V. Klicseiter, G., Gärtnrr. 
49 E Bachstein, H., Eisenb. 
Barl-Unternehin. T. (i. 
Winter Berlin.) 
V. Hartmann, ©., Gärtner. 
Rothenbnrgstr. 
©arten geh. z. Schloßstr. 30. 
Schlchstr. -> 
53 E Papeiisnst, F., Unter' 
nelinter. 
Baustellen. 
PotSdanierstr. -> 
55 E Ilrbaii, Th., vw. 
Direct 
V.Bendir.W., Gf)cf=91ciiact. 
— 8., Frau. 
Baustelle». 
Stephanstr. -> 
Halskestr. 
(Nr. 63 u. 55 geh. $. Post- 
bez. Südende.) 
9llbrechtstr. ->■ 
Baustelle». 
E Gumpertz, SS., 9lgent. 
(Berlin.) 
Mariendorferstr. -> 
Baustelle». 
E ©mnpertz, W., Agent. 
(Berlin.) 
Gemarkung 
Südende. -> 
Baustelle». 
Wartendorferstr. -> 
Baustelle». 
E Gnmpertz, W-, Agent 
(Berlin.) 
Hardcnbergstr. 
■<- Ringstr. -> 
(Unbebaut.) 
Heesestr. 
Albrechtstr. 
1 E Krüger, SS., ©aftro. 
Horneinanit, E., 33w. 
Käthe, A, Ftmi,©cl).3(otli. 
Kinne, 9t, SB tu. 
9ieii(ielmiicv,P.,@ärt»ci'T. 
la E Krüger, St, Kohlen 
lidlg. 
Bifchoff, G.,Schneidcrniftr. 
Deueke, 9t, Ww. 
Gtiitcr, L., Ww. 
Hafcujagcr, P .Steindruck. 
31uth, ®i., ‘Plätterin. 
Schwabe, I., ZeitttugS- 
Spcdit. 
Wollige, O., Tylogr. 
2 E ftrüger, F., Maurermftr 
Bergemann, M., Plätterin 
Bordych, S„ Schiihminltr 
Dibbelt, G„ SÄanrcrpot 
Griwahn, G., Bildhauer. 
Hanfe, 9t, Bcrsich. Beamt 
Hcirmaim, 38., Direct. 
König, E., Bricftr. 
Klüger, 9t, Ww. 
Literar. Gents. Gcfch. Bur. 
d. Improvif. ßerrmanit. 
Slichter, I., SESw. 
Siegers, E., Lehrer a. D. 
SSnffernidit, 501., ftfm. 
SBoiitfe, F-, Kutscher. 
3 E Spiegel, F., Töpfermstr. 
Düliring, M., Fit 
— H., Lehrerin. 
©ralow, M., Ww. 
Knopf, M., Schueiderutstr. 
3!oldechen, E., Frl. 
Schiller, M.. Ww. 
Schntidt,F.G.,ftltnzl.91ath 
Schmder, I.. Ww. 
Schutz, F.. Frl. 
Schweizer, F., Ww. 
4 E Stcrnitzky, P, ©astw. 
(svlarksteinstr. 7.) 
V. Bandach, SB., ©astw. 
u. SSinteifctd, H. St, Ftl. 
5 E glalobraudi, 31., Äa» 
Eontrot 
Plath, I., Rentiere. 
6 E. Ldrich, St, Lcitcrgerüft- 
Ve>le,h-Ai,st. 
Stögct.H., .Handarbeiterin, 
Klipper, S., Haud- 
ai'beitcrin. 
Matche, B., Ww. 
Meyer, O., Bricftr. 
'Schule, 9t, Poftfchajfn. 
Schwciigcr, G., Sattler. 
7 E Knhiie, 9t, Tifchlcrmftr. 
Brodes, 91., Schauspieler. 
Südeudstr. ->• 
8 E St Heese'sche Erben. 
E I. Heese'sche Erben. 
V. Busse, 91., Jnfpeet 
Böhme, P., Gärtner. 
<- Bctgstr. -> 
8a Gymnaftnm. 
E ©etneinde Steglitz. 
Stnhr, F., Schnldien. 
Südendstr. 
9 EJachntann, B., Rentiere. 
Ehrhardt, ©., ezped. Secr. 
SUbrechtftr. 
Herderstr. 
<- Fichtestr. -> 
1 ach. z. Fichtestr. 8. 
2 EHorn, G., Frl. (Berlin.) 
3 E Scheit F., 91rchitect 
(Berlin.) 
V. Schulz, H., Maler. 
Brähtner, F., Tischler. 
Kegel, F., Kohlenhdt 
Knappe, SS., Schlosser. 
Krone, SS., Bildhauer. 
Leupold, 9t, Bäckerei. 
Prietzel, K., Kürschner. 
SSnthe, I., Steinträg. 
4 E Hnnyar, I., Kleinpner- 
ntstr. 
Bartnkowski,K., Schlosser. 
Blnme.F-, Golouialwhdlg. 
Blümke, SS., Tischler. 
Hecht, I., Zimmerm. 
4 Hciu, O., Ob. Feuerwerk. 
Hoff, 9t, Ww. 
Kühue, H., iVlanrcr. 
Klldurg, St, Stnhlflechter. 
L-iite, P., SSeitmftr. 
Älluller, H., Glakschleifir. 
91ciiimitn, O., SRufikdirect 
Tcuiicvt, H., Sattler. . 
Schmidt, O., Maurer. 
SSengatz, 3)?., Ww. 
Wistuger, L., Gastw. 
5 E Deutsche Hypotheken¬ 
bank. (Berlin.) 
V. Osterberg, ©., SBeiro. 
Birkholz, I., Gärtner. 
Dietrich, ©., Malcrntstr. 
©uiiioio, 9t, Töpfermstr. 
Heck. H„ Maler. 
Klein, 9t, Maler. 
Mehnert, H., Scf)(ächter- 
mstr. 
3)leifilier, St, Stcinfetz. 
Nitjchc, SS., SBm. 
6 E Deutsche Hypotheken¬ 
bank (Berlin.) 
V. Osterberg, ©., Vertv. 
(3!r. 5.) 
Bergholz. G„ Putzer. 
Franz, G., Schiilimntstr. 
Manci, -St, Bnchbind. 
3-lloolenaar, H., Schreib» 
wlldlriu. 
Schädlich, H„ Tischler. 
Schäl, ©., Schueiderutstr. 
Schnitze, E., SBlu. 
7 E Bra schwitz, H., 91cnticr 
Boris, I., ftfm. 
Söiafajiuic, 91., Secret. 
©rotlic, 9t, Zintuiertu. 
ftitofel, SS., Tischler. 
Koch, 9t, Zimmerm. 
Wiencck, 9t, Gastw. 
8 E SanncEtrit, St, Ban- 
gefch. (Schöuebg.) 
V. Osterberg, ©., Berw. 
(3!r. 5.) 
Fittke, F., Maschinist. 
Hanack, G„ Maurer. 
Herling, 'M„ Maler. 
Kleber, G., Söahitbeamt. 
Lchuiann, G., Tischler. 
Locdel, F., Ww. 
Merlin, O., Bnchhdt 
3 E Danncbcrii, St, Bau- 
gcfch. (Schöuebg.) 
V. Osterberg, ©., SBertt. 
(Nr. 5.) 
Bengisch, I., Ww. 
Friese, W., Ww., Sarg 
inaga^. 
Heldt £>., Optiker. 
Hübe, P., Maler. 
Iahn, 2t, Schaffn. 
Kottschlag, O., Bügler. 
Löhr, H., Manier. 
Merlin, O., Bnchhdt 
Priefer, I., Tischler. 
Ilrbansky, P., Stellin. 
10 E Bangefellfch. Bcllcmic. 
(Berlin.) 
V. ©ohlke, L.. Putzer. 
Trofedow, E., Graveur. 
Erbe, G„ Maschinenmstr. 
Kossak, 3)1., Schreiber. 
Letiubach, L., Schristsetz. 
Baustellen. 
Slrndtstr. ->■ 
Banstellen. 
Schmargcndorser 
Weg -> 
Baustellen. 
Slrndtstr. -> 
Banstellen. 
31 E Mereier, St, Bau- 
nntcriichui. (Berlin.) 
V. Becker, SS., Maurer. 
Baruschke, P., Schlosser. 
Günther, I., Drechsler- 
mstr. 
Hönow, 9t, Rentier. 
Stahl, H., Gigarrcitm. 
Kleber, E., Stuckat. 
Lefch, L., Steindruck. 
Pipper, 9t, Plättanst. 
Teilte, K., Glaser. 
Boigt, St, Tischler. 
32 E Meuke, £>., Gen. 
91gent (Berlin.) 
V. Müller, F., Maurer. 
Barstn, G., Kutscher. 
Holzhäuger, SS., Handels¬ 
mann. 
Kleber, E., Stuckat. 
Müller, 9t, Töpfer. 
Schlich, G., Gärtner. 
Wcfchiiiski, F., Abzieher. 
SSoltcr, F., Beamter, 
gotteck, 3)1., Dachdeck. 
33 Holzplatz. 
E Jolowicz, fifnt. (Ber¬ 
lin.) 
Kegel. F., Kohle,ihdlg. 
34 Baustelle. 
Fichtestr. -> 
Hohenzollernstr. 
-<r Wraugelslr. 
1 E Hunts, O., Olentiec 
(Nr. 3.) 
V. Salzwedel, G. Rohrleg. 
Jordan, $11., Dr.,' Geh. 
Ob. Reg. Rath a. D. 
Krieger, H., vw. Forstmstr. 
Winde, H„ Fabrk. 
ffioclfeil, SÄ, fifnt. 
2 E Brömer, ©., Eigenth. 
Säoniraiin, G„ SLorkofthdI. 
SBrömcr, W, 31entierc. 
Keil, B,Prof, Geh. Berg¬ 
rath. 
Nerger, L.. Rentier. 
Schitickcbicr, 91, Postin- 
fpect. 
Wtnckler, 31, Rentier. 
3 E Haatf, O, Rentier. T. 
Gottwald, I, Privatier. 
Naetebns, ©, Dr. phil., 
Hilfsbiblioth. 
Rah», O, Tapez. 
Rochltb, E, Ww. 
Zickendraht, Th, fifnt. 
4 E Haack, O, 31e»tier(Nr.3.) 
Huwe, F, Portier. 
ftoerber,F,Dr,Ob.Lehrer. 
fiocr»cr,9t. Kgl. Baurath. 
Martin, G, Fabrk. 
Picla, 9t, Rentiere. 
Knifürstcnftr. -> 
©arten geh. z. SchloUtr. 38. 
SBiaitgelstr. -> 
Hubertusstr. 
<- SchloBftr. -> 
1 E Föhse, G, Seifenhdl. 
(Schlobstr. 78a.) 
Bosselinann, R, Reisend. 
Ghristoph, SB, Frau. 
Glcbfch, vw. Pros. 
Föhfe, G, SSciszwhdl. 
Grostinann, I, Rotz- 
fchlächtcrinstr. 
Krüger, SB, Buchhdl., 
3!icb, ©, Mechanik. 
Schimkat, F, Reifend. 
2 E griiifcn, R, vw. Bau¬ 
rath. (Berlin.) 
V.Bröficke,9t, Tischlcrntstr. 
Dahlemann, A, SSeichen- 
stell. 
Hintze, F, Maurer. 
Lchinait», E, Buchdruck. 
Mnschick, F, Etat. Arb. 
Paschte, Ww. 
Ranttn, F,Postsecr.a.D. 
3 E Bodatich, H, Maurer. 
Berlin, O, Bur. SSorst 
Bohl,na,in, E, Maurer. 
Bolwiu, H, Vers. SB tarnt, y 
Bosdors, SB, Söattarb. 
Buk-, SB, Ww. 
Aurmeistcr, 91, Lehrer. 
Saafc, St, SBourer. 
Heinz, G, Bntterhdlg. 
Heise, I, penf. Steuer- 
Anffeh. 
Rudolph, O, Schneider. 
Spöttstöber,H,Bäckeri»str. 
4 E Pledt, G, Tischlcrntstr. 
Bordyg, SS, 3!äheri». 
Dreher, E, Vers. Beamt 
Gerber, 91, Schlosser. 
Hcinze, E, Näherin, 
ftmtth, G, Schnhm. 
SSJiecheit, H, Maurer. 
E Müller, G, Rentier. 
(Schöneberg.) 
V. Fürstettberg, H, Ver¬ 
walt. 
Fink, 91, Frau. 
— & Sicbert, Erport. 
(f. Siachtraa.) 
Förster, SB, Modelleur. 
Henke, St, Ingen. 
Kaiser, 31, Mechaniker. 
Licfeldt, G, Ww. 
Mustropb,A,vw.Prediger. 
Peters, F, Schlosscrmstr. 
Rätzloff, E, SNaurerpot 
Sicbert, F. P, Architeet 
0 E Schirnrock, H, Gastw. 
(Kuifüritcnftr. 9.1 
V. Büugcr, I, Kohleuhdlg. 
Ilimfchek, G, Ww. 
Schneemann, 9t, Ww. 
SBoegerau, 9t, Gastw. 
7 f. a.' Düppelstr. 28. 
E Müller, ©. 91, Rentier. 
(Schöneberg.) 
V. Fnrstenberg, H, Ver¬ 
walt (Nr. 5.) 
Stiller, R., Schithmmflr. 
Becker, Th, Friseur. 
Grund, 3)1, Maler. 
Gründer, G, Bäcker. 
Kauihberz, I, Eism- 
whdlrin. 
Klahre, 31, Reimet 
Klubsch, 0, Tis-bler. 
Krause, O, Reifend.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.