Path:
Volume Vororte 16. Reinickendorf

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

■n 
’ Reinicketidorf 
- 143 - 
Reiuickendörf 
r»til V. 
30. 81 Baustelle»- 
E fior», 81., Rentier. 
(Stilln.) 
82 Banstelle. 
E Stuhle. ?(., stfmSwra, 
(•$(111(011). I 
33 E Mabät.O.,Schlächter 
mflr. T. 
31 E Hiebe, L., Rentier. 
(Berlin.) 
V. Lange, ff, ftuljrl). 
itenelev, F.. Dhif. Mehret. 
Scherlich, P, li'orfermftr. 
Wagner, 81., Grünkram 
hbl. 
Seisberg, H, Gomnilff. 
35 E Streuber,Clflcnlfj. 
ihibig, !?., .(imibclem. 
(illcll, O-. Lehrer. 
Stiibne, (£., Maschiiicnb. 
Lei,mann, SH.,' Invalide. 
— 9t., gimmcrm. • 
üiubitet, H.. Schlosser. 
Mälike, 9l, Ww. 
Pfeiffer, H.. Sdilofitr. 
Schreiber. R.. Bäcker. 
Siliert, B, Rechaiiilcr. 
N EMenlberger.P.,Gastw. 
(Berlin.) 
V. Gnlcuburg, 9t, pcu(. 
Gendarm. 
Günther, 91., Eishdl. 
Koch, E., Schlosser. 
Liesegang.A,Schnhmmstr. 
My, F, Vorarbeitet. 
37 EStciilbcrger.S.,Gastw. 
(Berlin.) 
V. Enleitburg, 9l„ penf. 
Gendarm. (9!r. 36.) 
Haffner. Bahnbeamt. 
Vengnirf, R., (£i»l)M. 
Onali». ft., Schlösset,. 
Stothe.F., Drofchkenkutfch 
38 E RLHiand, W., Goftto. 
(Plöoenfce.) 
V. leitsteM, A, Arbeit. 
Döhler, ti„ Ww. 
Wabe, Ä„ ilfm. 
Gille. I.. Eishdl». 
Hcidcmann,G,Stclluiach. 
Opoltfo, C-, Eishdlg. 
3!'E Holzapfel. 9l.,Sildhdl. 
Dreger, 91.. Schiedst». 
Mechow, (?., itfin. 
Sauft, 9t, Postbcamt. 
40 E MatlheS. L, Gastw. 
Degen. I, Invalide. 
Stampfer, H.. Säfim'n. 
Müller, B„ Näberin. 
Schumacher, 'S., Post- 
bramt. 
11 E März. 2., 33m. 
(Berlin.) 
VSütfttcr. SL.Malermstr. 
Soboro, St, Frau. 
42 E Müller, G.,(Soloniatro= 
661g. 
-<r Resldenzstr. -> 
Papierstr. 
Proviuzstr. -> 
I Staustelle. 
- E Grothe, O.. Fnhrh. 
Schmidt, S-'Saitarb. 
Stamm, St., Schmied. 
3 E Moldenhauer, G., 
Qaitm.' T. 
Rose, {?., Jahrh. 
4 E Slautbolt, $£.; Rimmtnn. 
(Berlin.) 
V. Müller,.«., Tischler. 
Bülbt, F., Hausdini. 
4i E Palm/H, Maurer. 
Braun, {*., Pauliuenm. 
Müller. F.. Maurer, 
n 8 Baustellen. * 
7 E Eckhardt, H, Maler. 
(Berlin.) 
Krüger, C„ fifm. 
— Bw. 
5 E Schneider, C, Tischlcr- 
mttr. 
f1 Baustelle. 
10 E Mecus, C., Schlächter 
mitr. 
Leuuer, 8., Sattler. 
Sackuietz^. M., Wäscherin. 
Soll. ®- Schlächternistr. 
II E Karge. A.. Schloß 
mitr. (Berlin.) 
V. Werner, L,. Reisender. 
Boiel, A., Schneiderin. 
Schwerdt. Maler. 
Weichelt, P.,Kfm. 
SanftcHe. 
E Abramezyk, Kfm. 
(Berlin.) 
-<r Provinzsir. -> 
Pfahlerstr. 
Berlinerstr. -> 
(Unbebaut.) 
Provinzstr. 
-<r Dwnlheimetstr. - 
1—3 Baustelle». 
E €chli(foi|tn, <l., Fabtk. 
(Betlin.) 
4 E Blaiileiiburfl, P., 33». 
(l£l)arlolleiibitrfl.) 
V. Bcrallitiiel, A., Ga» 
Aiijtuiiber. 
Kiips«, M„ NLberl». 
Uliiifl, 91., Hitchbinb. 
5E Mimmmt, (#., Pferdehdl. 
IIE Ikniippej, 0)., Fleischhdl. 
7 E. Paape. A., 93m. 
»Irfiflct, H., tiro. 
Müller, W., Schlächler. 
6 E Borwerg, 91., Molkerei« 
des. (!»r. «) 
Backimann, B., Schlosser. 
Backhaus. 91., Schlächter. 
(Ehitert, 9l., Vebcmrb. 
Ueätoiu, (£.. Maurer. 
Mahnte, SS., Maurer. 
Vorwerft, v., Molleteibes. 
Waller, ffi., Maurer, 
ij. Seiidetibcr«, 9l„ ,~tl. 
9 E Borwerg. R.. Mölleret. 
Beloch, ?., Kutscher, 
tiitbeitoro, C., Stlm. 
10 E •Beapt, ^., l8a|troirl!iiu 
Qnfilt, B. u. M„ Droscht. 
Knlsch. 
Krebs, 9t., Tischler. 
Müller, i'oiiife, Schläch¬ 
terei. 
Weidmann, ti., i^uhrh. 
11. 12 Baustellen. 
13 E Meiliner. F„ Renk. 
(Kesellschaststr. 6.) 
V. Meinen. W„ Fulirh. 
Biernian», «., Handelsnt. 
Hillig, D.. Räucherei. 
14 E Ilting, P., Tpielwfbrk. 
Labude, 6., Ww. 
Seeaet, R.. Handelrm. 
15 E Xrcptaii, tf„ Tischler- 
. mstt. 
Rogge, C., Geflügelzucht. 
16 Baustelle. 
E Grabow»li.C.. Böttcher 
mitr. (Berlin.) 
17 Baustelle. 
E Misch, Gebr.. Klemp, 
itcrastr. (Berlin.) 
18 E Elste,A»na.Darmddlg. 
19. 20 geh. ü. Berlin, ftolo- 
titeftr. 103—105. 
21 E Wiffel, M., Ww. 
Grnnwatd, F.. Beamt. 
Holzsir. -> 
22 E Pegler, F., Schaufm. 
(Berlin.) 
V Weitzmuller, 9t, Eiöhdl. 
Ast, 6.. HandelrM. 
Blume, i!„ Handelsm. 
Heise, C., Maurer. 
23 E Schulz, F., Maurer. 
Göde.-A., Handelsm. 
v. Heiden, F., Schlächter. 
Schmidt, R, Ziuimktm. 
23a E Kreter,A.. Pensiouair. 
Lücking, (£., Maurer. 
Ritzrow. 38., Korbwfbrk. 
24 E Bomödors, ®., Han 
delsm. 
Winkler, M., Ww. 
i Baustelle. 
E Weicher!, Kfm. (Berlin.) 
20 E llirfchticr, A-, Fuhrh. 
27 Baustelle. 
Papierstr. ->■ 
28 Baustelle. 
E Schreiber, Eigenthum. 
(Berlin.) ‘ 
29 E Schmidt, H., Han 
delsm. 
CflromSttj,- F, Kutscher. 
30 Baustelle. 
E Jmclmann, 3t, Asm. 
(Berlin.) 
31 E Pfeiffer, F, Rentier. 
Ahlricht, F., Schlaffer. 
Brüser, 38., Bauarb. 
Schröder, 33., Gärtner. 
Steiuberg, R.,Kranzbind. 
Wach?, L„ Frau. 
Kolter, E., Maler. 
32 E Rahn, H., Schankw. 
33-36 Banstellen. 
E Mentzel, Oberftlieut. 
a. D. j Eisenach.) 
37—41 Baustellen. 
42 E Hoppe, M., Gärtne- 
reibef. 
43 E Suhren, H, Butter- 
hdl. (Stettin.) 
V Fink, M., Tischlennstr. 
44 Baustelle. 
©rotmienffr. -> 
45 E Abraham, P^Gastw. T. 
Fehlberg, I.. Handels«. 
Gramm, Hebt»., Schläch¬ 
terei. 
firmttm, M., Gärtner. 
Lange, M., Handelsm, 
Schnitz, 2., Handelsm. 
45 Steinen, H., Sdilflchlfr. 
Zarbock, lf„ lifchlennfir. 
40 E Lauer, B., Asm. 
(Berlin.) 
47 Warten geh. z. Nr. 46. 
48 E Langer, 9l.,Bäcketmstr. 
Beck, ttl., Sdiiilimmstr. 
Hinze, F., Balmbeaml. 
41). 50 geb. z. Burgerstr, 1.2. 
Bürgetilr. 
51. 52 Baustellen. • 
EAlrofsetl, 91., Schlächler 
mflr. (Sir. 70.) 
53 E Rauch. 91., Holzhdl. 
54 E SWi'tier, H., Pripalier. 
55 E Brandt, Fnlut). 
Hinze, 91., Bnchscnmach. 
jatobi, »., Tischtet. 
Raltliey - 2»»ais, H., 
Maurer. 
56-5!) Baniielleu. 
E be la Sauce & fllofi, 
(£., Bauaust. (Berlin.) 
Notdbahn. 
60 E Fisens. 
Bahnhof Schönholz. 
61—63 Baustellen. 
EVangheintiil), P,, um. I)r. 
(«r. 04.) 
64 ELangheinrich. P.Diu.I)r 
Suerou), D., Portier. 
Schönholz. -V 
65 ttiitirt nicht. 
66 EAlönig, E„ Bäckermstr. 
Batthcl, )., Poitfchassn. 
a. D. 
Bonriet, (£., Drechslet- 
mstr. 
Otottlieb, A., Schlächler 
mitr. 
■Holterboff, H., Ww. 
3btu, «., Penstmair. 
Kempin, 91., Schriftfeh. 
Kern. M.. ilfm. 
Klopsch, M, Schlaffer. 
Loren;, l£„ Schlächtermslr. 
Rattlies,9l.,MeIaIlschleif. 
Ttettin, 91., Heizer. 
Worgi«ky, M., Bettlet. 
67 Baustelle. 
E König. E, Bäckermstr. 
(Rr. 66.) 
68 Baustelle. 
E Lanqdeinrich. P., ptp. 
Dr. (3fr. 64.) 
-<r Ftüfiliiifliir. ->■ 
69ELangheinrich. P,pwDr. 
(Nr. 64.) - 
Btückner, H. Tischler. 
Bubach, D„ Gürtler. 
Nitsch, H, Buchbtud. 
Schmökel. R.. Äelbgietz. 
Slaps. F, Gerber. 
Wcsfcl. F, Kellner. 
70. 71 Baustellen. 
E Schmidt, Destillat. 
(Berlin.) 
72 E Senfe, F, Gastw. 
E Maeter, 6„ Gastw. 
73 E Blanlenburg, SB., Reut. 
(Berlin.) 
V. Römer, I., Bäckermstr. 
Rordbahn. ->• 
74 E (Eisens). Fiseus. - 
V Jürgens, 93., Leichen- 
• stell. 
Herbslstr. -> 
75. 76-BaustelIen. 
E Hausotter'fchc Erben. 
Hoppestr. -> 
77 Baustelle. 
ELlofe.E,8w. (Berlin.) 
78. 7g E Günther, H,Bäckcr 
mflr. 
Baroniik. H., Llempnw 
mstr. 
Fried!, L, Gtafermfir. 
Hänscler, 9L, Schneider- 
mslr. 
Sojopp, F.. Maler. 
Kr!iffcrt,9t..SchlLchter»str. 
Liebelrau, O„ Posament 
Tomozewski, 6, Rentier. 
Winterstr. -> 
80. 81 E Klippenstein, C., 
Eonfcrticnfbrt 
Ewalde, R-, Posamcntw 
82. 83 Baustelle. 
E Klippenstein, 6, Asm. 
(Nr. 80. 81.) 
Hausotterstr. 
84. 85 Baustellen.- 
E Köhler, Schmiedemflr. 
(Berlin.) . 
88 Baustelle. 
E Martin, T..Maurervol. 
(Hausotlerftr. 84.) 
Grünet Weg. -> 
Baustellen. 
-E Benediitus, R-, Stfm. 
(Berlin.) 
Albert Fietztagftr. -> 
Baustelle». 
E ÜleneMclitf, l)l„ Asm. 
(Berlin.) 
Pankower Allee. -> 
Baustellen. 
E Benediklns, 31, Kfm. 
(Berlin.) 
Beulcflr. -> 
Baustellen. 
E Benedicliis, !»., flfnt, 
(Berlin.) 
101 EBeritetnanii, (£., $igen< 
tlliim. 
Bendschneidet, 9t„ Schloss. 
Ikrfltnmnn, M-, Töpfer. 
Mehnetl, R, dolpotleiir. 
Schulze, W., Töpfer. 
Wiegand, .M., Möbelpol. 
102 E Papier, M., $>i». 
Sauer, H., Ilschlmnsir. 
Papier, 1£., Bildlianer. 
lv3EHai»ann,A..Holzwhdl. 
9lpplcr, B., Näherin, 
jlöppcn, C„ Handelsm. 
Rolle, H.. iopfbiub. 
Stranfi. F., Filzschnhm. 
101 E Jlopsch, M., Ww. 
(Berlin.) 
V itlapper, 0., Schmiede 
mstr. 
Simon, N.. Schuhm. 
105 E eoiiiieiiitabl, K-, Co- 
lonialwlidlg. 
Klaue, Ww. 
liniiert, 9l„ Tischler. " 
Mnndt, F.. Matern. 9ln- 
zünd. 
Roage, W.. Koffenbote. 
Schulli, W„ Gi»6M 
Schumann. M-, Tischler. 
Zeiudars, R.. Plätterin. 
-4r Gesellschaftstr. 
106 E Höckendorff, H., 
Gastw. (Berlin.) 
Schab, H.. »läsehdlg. 
Wolf, 91., Handelsm. 
107 E Bock, St., HaudelSm. 
Bock, M., .Hanbtlem. 
108 E Stöbert, C-, Fabri. 
(Berlin.) 
V Walter. Statt. 
«Lnstler, F.. Schneider- 
mstr. 
Peter, (?., Seilerwhdlg. 
Silber, 9t., (fondilor. 
Leitz. tj„ Tafeldeck. 
Weugler, H., Handilsm. 
Juslusstr. -> 
109 Baustelle. 
E Löwy'sche Erben. 
<- Tronlheimentr. 
Residcuzstr. 
-4r Schwedenftr. 
1 E Rockenslein, P., Me¬ 
chanik. (Berlin.) 
V Tille, St-, Handelsm. 
Effenberger. il, fifm. 
— D, Kutscher. 
Grimm. 9L, Fahrrad- 
schlöffet. 
2 E Eichhotft. 9t, Gärtnerei 
bei. 
3 E Snnfmol, H„ Eigen: 
thüm. 
Kraul, <&., Tischler. 
Mae«. M.. Ww. 
Müller. E.: Buchhdl. 
— H-, ZiukgieL- 
Rödl. R.. Bierverleg. 
Wotd, 91, Droschlenkutich. 
Woyfinsky. I., Töpfer. 
Zi!bkll^>.,Tr»sch!r>!lntsch. 
4—7 E Schwanitz, C., 
Gummiwerk. 
Söhnt, F., Heizer. 
8 E Barsch», F„ Rentier. 
E Anstalt zum guten 
.Hirten: 
V Detrnng, M.. Oberin. 
Unkraut, I., Curatus. 
Seeslr. 
10 Baustelle. 
E Stift zum guten Hirten. 
11 E Malau, H„ Holzhdl. 
(gaftneftr. 4.) 
Leimig, 9t, Fuhrh. 
Mutter, F., Bäcker. 
Marek, I., Invalide. 
Müller. L, SimmetpoL 
Scheuer. C„ Schloffermstr. 
12. 13 E Pahl. B.. Wut. 
Äuifer, <8., Tischlermstr. 
Lorenz, F., Butterhdlg. 
Luther, E„ Ww. 
Nöhrmg, H„.Prod«etcn- 
hdl. 
Pahl, C., Bierverlcg. 
Schauer. M-, Ww. 
Justusktr. 
14 E Hanbke, I., Kfm. 
Braajch, F., Schlächler. 
Dornte, 23., Handelsm. 
Knauf, O., Feit. Sped. 
14 Mnellet, P.. »Irrt. 9lge>il. 
Ittti, 91., fflUtlfftlir 
15 E £(lirinntcl,»2li. F„ 
Buchdturfereibef. T, 
General ■ 9liizel(ier, am» 
linblitot. Organ fitt 
itleinldeubotf. 
Bleifuiann, M.. Rentiere. 
Jahr. H„ Rentiere. 
II!. 17 Baustellen. 
E Jtmendf, 9t, Rentier, 
(Dir. 31.1 
18 E Lenietl'fch».Erben. 
Ftiwlk«, F.-Malet. 
19 E >!eese. P., Eigenlhüm. 
Betndl, H., lifitileiinilr. 
J1 aller!, 91., Gärtner. 
Mirsrii, E, Gastw. 
Liebing. 91., Fiihrli. 
Vander, Ö„ HonbeI»nt. 
Schulde, P.. Eolonialro. 
Seidler, 91., Fubrli. 
Seiblio, H.. Fulirli. 
Sleppke.L.,Droschk.Fuhrl, 
Ilep, 91., Eishdl. 
Aillscheck, <!., Schlächter 
mstr. 
20 E Stolpmann, W„ Ren 
«irr. (Berlin.) 
V. »lalle«, A.Gättiikreibcs. 
Olhöst. lt., Stcllm. 
21 E Heuoch, P., Gelb 
schraukfbtk. 
22 E Jaenisch. C..9t6plialt 
fbtt. 
Blanche», 9t., Ftl. 
Büh», H„ Schlächter. 
.Hermonq.R, Saltlermitr. 
Jaenisch. 9t„ Werlführ. 
Lange, Tb.. Klempner. 
Lei,mann, 9t, Feilenhauer. 
Müller, H„ Eolonialw 
hdlri». 
Seidler, H., Steindruck. 
Zimmermann, F„ Ww. 
23 E Pieper. Weichn). 
Bath, I., Reiieiid. 
Sierner, 91., Schlöffet. 
Jedronbefi, Th., Tiichler- 
mstr. 
Koch. Th.. Stcinfet). 
Radloff. 9t, Posament 
whbl. 
S (6a (ladi. I.. Tischlermstr. 
Thiel, Rentiere. 
Wolf, W, Rachtwächi. 
24 E Saiie. 0., ÜÄogiftr. 
Kan.Strntant (Berlin.) 
V Kollert, H., Dachdecker- 
mstr. 
Borstell. F.. Gastw. 
Eihardt, R., Former. 
Meier, (1, Schmiedemstt. 
25 E Saite, v., Raglstt. 
Aast. Rendant. (Berlin.) 
V. Kullert. H„ Dachdecker- 
mitr. (Sir. 24.) 
Hermann, 9t. Bw. 
Ianke, I.. Buchhalt. 
«allen. O-, Klempner. 
Leüe-Allee. ->- 
26 E Dermihel, 8., Bau 
milernchm. 
Kaiser!. Postamt 
Heilt, F.. Psswon't 
Holst, 0., Mechanik. 
Peterfen, I.. Dr, pr. Arzt. 
Rebberg: E., Fleischbe- 
schaner. 
Schneider, 9t. Penfionair. 
— 91., Tischlerei. 
— 91, Hebamme. 
Schulz, E., Ww. 
Trapp, E, Penfionair. 
Pankower Ällee. 
27 E Goldacker, F., Gastw. 
.Kude, E.. Tapez. 
28 E Hoack. 6.. Eishdt 
29 E Brandt, H, Rentier, 
(Berlin.) 
'Y. Hentze, R, Frau. 
Christoph. B.< Tapez. 
Müller. M.. Frt 
Rudolpb-, B.,Ärauere!arb. 
30 E Zimmetmann, Chr., 
Asm. T. 
Milchturanstalt „Hohen 
zollem" T. 
Blätz. I-, Fxbttarb. 
Gröncke. 9t, Gärtner. 
Henkel, C., Telegraphb-u- 
arb. 
Kanuiger, Th., Ww. 
Marks, W., Fabrkarb. 
Mundt,-9t, Stellm. 
Raudolff. L.. Storbmnftr. 
Schulz, <£., Molkereibcs. 
©eifert. B., Ww. 
Sicbert, Schlächter. 
Steii der, M., Colonialw- 
hdlg. 
Zimmermann.ML, Frau, 
Molkereibcs. 
31 E Amende, 8t, Rentier. 
32 E Zetsche, 9t, Rentier. 
Ehrlich, 9t, Frt 
Sens, W, Ww. 
33 E Brandt, 0-, Kfm. 
(Berlin.) 
Kurbel, I., Tischler. 
.'14 Baustelle. 
35 E Ülufie. A.. Ww., 
Bäckerei. 
Busse, (j, Blicket. 
Ülirlliti, ii„ Tachdeck. 
Hnttinmiii, C„ Kutscher. 
:»l E. Gtoiimamt, W„ Pti 
natirr. 
fildllititr, H., Fltildibe 
schauet. 
Gtohmann, I., Schmiede 
mitr. 
37 E Mudtack, (£., (£i»i«etl 
tivi. T. 
tiläbn, (k, Gastw. 
Grünet Weg. 
:m. :if) Baustelle,I. 
E Hausottet'fclir Ctlieti. 
Hauiolletftr. -> 
10 E Tetmiecl, W.. Maurer 
mstr. (Haufoltetstr. 41,) 
Beer. 15., Monier. 
Botchetl. F, Schloüet. 
Detnihel. (£., Tischler. 
Desselmann,E,Pofaiue»l 
wbdlg. 
Gerlach, R., Tischler. 
Melzer, 6„ Pliotogr. 
CnnliU, 9t, Rentiere. 
Schräket, F., Apotheken 
bei. T. 
Spiels ermann, 93 .Schnei 
bmniir. 
Spott, Ö., Ww. 
üierfliebel, 9t, Fabrkarb. 
41 E timnditer, 6., Ti'ch 
lermitr. 
Behn, P, Schnfimraitr. 
Bwitoweki, 0., iSerkführ. 
Dobeniiiz. B.. Bw. 
Engel. (£., penf. iiocomo- 
tivführ. 
Joltlke. II.. Lehrer, 
itlcintdraiibt, Fr., Schläch 
Ittmiit. 
Peridit, 91., Standes- 
beamt. 
Schorfch, A, Gastw. T. 
Ameudestr. 
42 E Mai». C.. Getreibehbl. 
Mai«. 9t, Kfm. 
42» Bauilelle. 
E Stöfjner, 9t., Kfm. 
(Berlin.) 
Projekt Straße. -> 
Renterstr. -V 
13 Baustelle. 
Friedrich ÄiIheIm>tt.-> 
44 Baustelle. 
£ Dowe, 6t.. Schlächter 
mstr. (Amcudestr. 9a.) 
45 E Hoffmanu,H.,Laudw. 
46 E Rambow, H.< Landn. 
47 E Genzow. F.< Eigenth. 
Asthenberg. F, Ww. 
48 E Blanke, st.. Eigen» 
thüm. 
Kube, lt, Arnlsdien. 
Miller, F, Privatier. 
49 Baustelle. 
ESandhagtn,W., Gastw. 
(Hauptstr. 32.) 
•>^-e Wilkeslt. 
50 Baustelle. 
51 Banstelle. 
E Müller, F, Landw. 
(Hauptstr. 44.) 
52 E 8en;ow. 9t, Landw. 
53—58 Baustellen. 
59 E Liebing, E., Bäcker- 
mstr. 
Richter.C., Colonialwhdlg. 
Tugend, W.. Sleimes. 
60 E Bni'eberg, F., All- 
fitzer. 
Schulz. E, Maleimtzi- 
61 E Simse. 8.. Landw. 
62 geh. z. Lchöiiholzer Weg 1. 
~<r Schönholzer Weg. -> 
Hauptstr. 
63 E Müller, F-, Privatier. 
(Nr. 48.) 
Hollbruch.C., Gastw. X 
64 E-Hube, 9t, Ww. 
Hübe. 23.. Landw. 
65 E. Dehnick, G„ Biehhdt 
Leopolt, E., Fabrkarb. 
äSnthier, H, Schmied. 
66 E Dualis, Rentier. 
Sittlotf, M„ Wäscherin. 
Eildorf, 9t, Mlchhdt 
Reusch, L, Ww. 
67 Baustelle. 
E Bier, O, Ästn. (Berlin.) 
68 E Hanfottcr, M, Gast- 
wirthin. . 
Haufotter, 3t. Arbeitet. 
69 E Müller, F„ Landw. 
70 E Hechel, E., Rentier. 
(Berlin.) 
71—74 Baustellen. 
E Hechel. E., Rentier. 
(Berlin.) 
io E Neumann, Marie, 
Fuhrgesch. 
75 V «tu, Lebtet. 
Boebet, 91.. PicMger. 
Knebel, L., Wie. 
iluuoe, F., Rentier. 
Reumaiin. H.. ^tilitii 
Walter, D., XlatomiiiiL 
76 71) Baustellen. 
E Hechel. (l„ Rentier. 
(Betliti.) 
HO E Günther. 0., fflro. 
ttulldirflt. -> 
Hl. fti Baustellen. 
Kt E Müller. Ftatt. 
tteiupe, ti., Bneftiäger 
84 E Thatet, L.. iRtntltr. 
l Berlin.) 
V. lb«ierjiiii.,C.,(£ili»ert» 
bei. T. 
9telteile lletiiner (fifmetli 
lL. Thaler). T. 
Eonrad, <S, Portier, 
(«tjonbyfl, J„ liebier. 
öorntirtsl, C„ Ledrer. 
Hermann, H.. Cti*6M. 
Matt. P, Jntbrelor. 
Meistner V„ Rentiere. 
Slolljiur, iti., Rendant. 
ilK>terfir. -> 
85. 8ti Bauitellen. 
E Thäter, L.. Rentier. 
(Berllu.) 
' E Mndtack.H, Eiswerk¬ 
bei. (Sir. 37.1 
(Süntbtt, <t.. Eisbdt. 
ftleinfthmiM. 6., Schläch» 
tennftr. 
I. 89 Baustellen. 
Stargardlstr. -> 
90. 91 Baustellen. 
92 E Stfibe, F, Schweine¬ 
mästerei. c 
93 E Franz, H„ Sentiere, 
(üetlin.) 
Beiger. P., Schlosser. 
Krüger. F.. Ptivanet. 
94. 95 Baustellen. 
96 E Kreuzer. P.. Eishdk. 
I«r. 99.) 
Behlke, R., Handelsm. 
Märte». F.. Eiebdl.. 
Reinickendorfer See Eis» 
wetke. P. Kreuzer. 
97 E Lehman«. O-, Stocket» 
mstr. dir. !H) 
Heinickr.F., Sdjneidcnnftc. 
Mehler, M-, Forwrr. 
Sauer. U.. Strtfeenfeg. 
Buckni?. S.. So. 
98 E Lehmann, £)., Sacket* 
mstr. 
99 E Kreuzer. P.. Eishdl. T 
Befsoe. C.. SB». 
.Hnnpcl, H., Gaskw. T. 
Rehberq. C-. Schudmmstr. 
Rinckwi», St, Ww. 
Stttbolpb, St, Prioetie«. 
Schaede. Jt, £b. Post« 
Assist. 
Rarkstr. 
100 E Schulze'sche Erben. 
Bäthe, C„- (Tartoufbd. 
Ftühauf. SS-. ®aftw. T 
ÄagtnnonnA'. 9t, Saiten» 
fabtk. 
Kalt, ©., Klempner. 
Schulze, Cotottiar« 
»HM«. - 
Weudt. 3, Steindruck. 
Billschea, (£.. Schlächter. 
100a EfieSmer, G„ Schankw. 
($t. 106.1 
Snftr, H., Lehrer. 
Botet, E.. Sto. 
Ganzer, fl„ Amts £«r. 
Hafelam. 9t. Fleischer. 
Änotjel. Qt„ Stmts Leer. 
Sonnenbetgcr, 9t, Gastw. 
Stein, 5, Mechanik. 
Ziehm, SS., Rentiere. 
101 E Hartwig-»..Büdner. 
Teiiin, 9t. Pccüonair. 
Hätt (her. Tb-. Maler. 
KSpeniilk. F„ Ttallmann. 
ihthünr). 33, Gürtler. 
- R, So- 
Raatz, 9t, Pantineuwach. 
Mezer. H, Postfchaffn. 
tu D- 
Schrader, F., Gasarb. 
Halläuderstr. ->■ 
1013 E Malchin, Gastw, 
Brehtuer. PH-. Schleif«. 
Bnrwitz. 3Ü, Tischler. 
Hetscher, Th., Sitiet. 
Leibei, 89, Steindruck. 
102 E Siebig, 9t„ Privatier. 
Hedrich.A.. Schloffermstt. 
Kasubke, it. Schubm. 
Ret). S, Handelsm. 
103 EHau>chi»,9t, Schlich 
termftr. 
104 E Haufchilb. E, Frau. 
Reiter, 9t, Jtfm. 
i 
i 
- -'S 
..v 
"^7-- -'V'.V -
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.