Path:
Volume Vororte 13. Ober= Schöneweide

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

gF 
V. 
* 
-/ 
«.'• 
V. sijcit Rieder-Schönhausen mit Lchöirholz 
124 
Nieder-Schönhansrn 
ß 
t 
'Vt=- 
l; 
<. 
>. 
K" 
k 
?■ 
'.4 
,h 
j 
r 
£~ 
& 
I- . 
f" - 
f 
4l 
12. Nieder-Schönhausen mit Schönholz 
(Kreis ■ Nieder-Barnim). 
Einwohnerzahl: 3600. 
Das Eiiiwoljncr-Berzcichuiß der Vororte ist in den allgeineinc» Einwohner-Nachweis (Theil I.) alphabetisch eingereiht. 
A. Behörden, Anstalten, Vereine re. 
Die proviiijidl' lind HrcisMiörbcn si»d im Lehörden-Thei! von Berlin mjeidjitrt. (Siehe Sach-Negister.) 
Amtsvorstcher: Moldeiihaner, Kaiser Wil- 
helmstr. 7. 
Amtslocal: Kaiser SMlHelmftr. 8a. 
Gemeindevorsteher: Moldeiihaner, H., Kaiser 
Wilhelms,r. 7. 
Vrmeindcbureau: Kaiser Wilhelinstr. 8a. 
Post- ii. Tclcgraphcii-Amt: Kaiser SBilfjcIm- 
itr. 3. 
Gerichtsstelle: 3tuitsger>cht JL Berlin. 
Standesbeamter: Moldeiihaner, H., Kaiser Wil¬ 
helmstr. 7. 
Schicbsmann: S-aOif. 31. Söramö, Kaiserin 9[ii= 
gustaftr. 6. 
Kirche: Kaiser Wilhelinstr. Prediger: Faiigauf, 
Sinbcnftv. 17. 
Kirchhof: Biichl,olzerstr. 
Schulen: Kaiser Wilhelinstr. 33 u. Buchholzeistr. B. 
Bractiraapprob. Aerzte: 
JSraelsli, M., Kaiser Wilbelmi'tr. 37». 
Strube, H., Victouastr. 1. T. 8—9, 4l/2—ö1/-. 
Hcilaiiftasten: Heilanstalt f. Slmicnftmike,!)(,), 
senthaler Grcnzwcy 1. Juh. Dr. Cestwichn - 
Bonda'sOcthopädischeHeilanftalt, JTronpriiucr. 
ftr. 1. 2. Jnh. Heinrich Bonda. 
Berkehrsverbiiidung mitBerlin: StrnfienMin 
linie: Nieder - Schaltpausen — yiantolv —oll) 
(jaiiS. 
B. Berzeichniß der Straßen mit sämmtlichen Häusern und Bauplätzen, nebst Angabe der Eigenthümer, 
Verwalter und Miether. 
Beuthstr. 
Kaiser Wilhclmstr. 
1 -E Strafft, St, Laiidw. 
(Kaiser Wilhclmstr. 9.) 
GörgaS. St, Lehrerin. • 
Hemmer, F., Tischlermstr. 
Iiichlcr. E.. Graveur. 
Schröder, Th., Ww. 
2 E Kelch, 3t., Töpsennstr. 
3 E Kraft, H„ Frau. 
Kohloff, E., Banarb. 
Kraft, (?., Maurer. 
Micrich, F., Maurer. 
Nauchstädt, E., Maurer. 
4 E Lüdersdorf, St, Zim- 
inerpol. 
Wender, 31., Bahnarb. 
Vandammc, A., Bahnarb. 
B ESlcichHarM, G„ Maler- 
mstr. 
Becker, O., Dachdecker. 
Rohrbach, ©., Brieftr. 
Thones, Äentier. 
6 E Steinte, C., Gärt- 
„ereibes. 
■<- Kaiser Wilhclmstr. -> 
Bislnarckstr. 
Kaiser Wilhelmstr. ->• 
1 Baustelle. 
2 E Genz, 3L, Holzhdl. 
3 E Ruder, W., Fouragehdl. 
4 Baustelle. 
Waldsir. 
o Baustelle. 
6 E Rückert, O-, Zinimer- 
niftr. (Liudenstr. 6.) T. 
V. Slovotny, M., Schmied. 
Klau, A, Tischler. 
Stopfe, H., Pensionair. 
Linke, O.. Privatier. 
Schoke, H, Bcamt. 
Wibmüller, 3)1., Wie. 
—16 Baustellen. 
17 E fröhlich, F., Zimmer- 
mstr. 
Fischer, O., Gastw. 
Golle. M., P-stasstst. 
Götsch, F., Maurerpol. 
Gros, P„ Lithogr. 
v. Kandratowicz, SB., 
Rentier. 
Köhler, K., Gärtner. 
Müller, H., Ob. Gärtner. 
18 E Götsch. A., Zimmenn. 
(Berlin.) 
VGrunow, F„ Pensionair. 
Delang, O., Maler. 
Sanqe, G., Maurer. 
Müller, 9t, Gürtler. 
Ter Meer, A., Ww. 
19 E Formows!!,H., Tilber- 
arb. 
Dentzer, SB., Drechsler. 
Nitschke, SB., Maurer. 
Rannow, F., Gärtner. 
Schwedt, F., Zimmert». 
Weber, <£., Fabrk. 
— K., Maurer. 
Kaiserin Angustastr. -> 
20—29 Baustellen. 
30 EFricsike, S., Gärtner. 
31 E Lange, F., Maurer. 
32 E Kasdors, 23., Eigen¬ 
thum. 
Biermann, K., Zimmer«. 
Braner, St, Manrer. 
Pieper, E., Maurer. 
33 E Wiediger, R„ Buffelier. 
Heiniike, H., Tischler. 
33 Linser, C„ Kutscher. 
Schmidt.H., Dachdeckmstr. 
Schubert, F., Rentier. 
Todt, H., pcns. Wächt. 
34 E.Leuz, Pct, Tischler. 
Lenz, Paul, Malcr. 
Släiy, A., Manrer. 
35. 36 Baustellen. 
Lindeustr. -> 
37 E Mäffner,3L, Eigenthnm. 
CaSpar, Th., Schnhmmstr. 
Güldenstem, A., äHov.vcr. 
Päqelow, H., Ciscleur. 
Vorthaus, H., Gärtmr. 
38 E Seeger, 2t., Tischler- 
mstr. 
Fiedler, I., peus. Beamt. 
Haase, 9L, Zimmcrm. 
Stiüger, A., Zimmcrm. 
Lebrecht, L., um. Dr. 
Mosci, H.. A'frn. 
Ohlbrecht. SB., Lehrer. 
Zander, F., Zimmcrm. 
39 E Hackradt, F., Maurer- 
mslr. (Pankow) 
V. Hennina.O., Buchdruck. 
Hackladt, M„ Ww. 
Teichert, 31., Privatier. 
40 E Krägeubrmk, 3)1., Ww. 
Slndrcs, O., Maler. 
Weber, C., 3!achtwächt. 
41 E Nölte, SB., Manrer. 
Hecker, P., v». Geb. Sioth. 
Koenccke, O„ Schlächter. 
Krüger, SB., Reisend. 
Lemm, R.. Präparat. 
42 E Koehler, W., Zimmer- 
mstr. 
Hemiig, 38., Maurerpol. 
Lazams, L., Buchhalt. 
— E, Zahntechnik. 
— 31., Rentiere. 
43 E Koehler, 33., Zimmer« 
mstr. (Nr. 42.) 
Gerhardt, C., Tiichlermstr. 
Laudöbcrger, H., Priva- 
ticre. 
Schulz, E., Privatier. 
|44 E Thiele, H., Gastw. 
Schünemau», P., Fabrk. 
Waffow, P„ 3!eutiere. 
■<- Kaiser Wilhclmstr. 
Blankeiibiirgcrstr. 
Kaiser Wilhclmstr. ->• 
1 E 3iachnow, tE, Kolonial- 
whdlg. 
Koch, St, Heilgeh. 
Schneider, I., Ww., 
Wäscherei. 
Weiland, St., Ww. 
Wicsner, C., Pcusiouairin. 
2 E Liedcmit, C., Colonial- 
whdlg. 
Brückmann, L., Ww. 
3 E Rückert, 31., Ww. 
f rodien, W.. Beamter, 
aase, O., Zimmerur. 
Hackstock, E., Pensionair. 
Hcmmerliug, B.. Ww. 
KopiK, H., Stellmmsir. 
Krüger, 31., Ww. 
Nenmami, Th., Klempuer- 
mstr. 
Rehfeldt, E., Lehrer. 
Schöhler, SB., Seifeuhdl. 
Schulze, F. Schlichter« 
«itr. 
Weidauer, W., Briesträg. 
SBeiWaar, P., Tischler. 
4 E Ulitz, (£., Gastw. 
Nenmaiin, 3f., Tischler. 
- S., Ww. 
5 E Winkel,»auii, C., Eigen¬ 
thümer. 
Dettmauil, H., Kfm. 
Färber, 93., Frau. 
Meiiiner, O., Fnhrh. 
Steuer, O., Cigarren^ 
hdlg. 
Zaudcr, 31., Maurer. 
6 EKuhliuaim, H., Laudw. 
Huye, F., Postbeamt. 
7 E Becker, 3t, Gastw. 
(Berlin.) 
8 E Riutzt'sche Erbcu. 
Hauke, L.. Gastw. 
9 E Siünmim, (£., Reuiier. 
Kniefe, Schnbniinstr. 
Paulick, H., Steummstr. 
Regclien, F.. Zimmerpot 
Schulz, C., Schmiedemstr. 
10 E Fickert, R., Slettltcr. 
Bloedoru, O., Küchen» 
geräthe. 
Köuig, P„ peus. Bauk- 
beamt. 
Weffoly, F., Schneiderin. 
ZichUc, F., Kfm. 
11 E Boelcker, H., Rentier. 
(3ir. 16.) 
3iogall, F., Gärtner 
12 E Spanner, I., Frau. 
(Anberhalb.) 
V. Baschiu, 3t, FrI. 
Jaensch, 0., peus. Beamt. 
Kaiser, C., peus. Beamt. 
Spanner, 5t, Ww. 
WieSuicwsky, O.,Magistr. 
Bcawt. 
13 EKuhlmauu, St, Landw. 
Hcilmauu, C., 3>cntiere. 
Ritter, A., Rentier. 
14 E Tübbecke,Th.,Privatier. 
(31r. 15.) 
Borchert,' St., Zimmcrm. 
Gnftrliiig, G., Maurer. 
Rohrbeck, I., Gärtner. 
Scholz, .£>., Bahnarb. 
15 E Tubbeckc,TH.,Privatier. 
Helljke, C., Schlosser. 
Israel, H., Kfm. 
Schneider, I.. Privatiek. 
Tonsor, 21. n. M„ Pri- 
vatiercn. 
16 E Bölcker, H., Rentier. 
$ut. d. Gent. Kasse Ried. 
Schönhauseu. 
Bölcker, «., Geh. Calcul. 
17-20 Baustellen. 
21 E Faßbeuder, H., Gärt- 
uereibcs. (Berlin.) 
Fatzbcnder, St, Ww. 
22—28 Baustellen. 
29 E Schulze, 3t., Stein- 
sebmstr. (Berlin.) 
V. Fischer, C., Maurer. 
30 E Schutze, 3t., Stein- 
setzmstr. (Berlin.) 
V. Fischer, C., Maurer. 
(Nr. 29.) 
Thiele, 6., Privatier. 
Schloß-Allee. 
31 EZemikow, A., Eigenth. 
Gläser, E-, Gärtnercibcs. 
32 E Moldenbauer, H., 
Rentiere. (Kaiser WU- 
helmstr. 7a.) 
V. Jallach, F., Arbeiter. 
33-53 Baustellen. 
54 EWinkelmann,3t,Landw. 
(Kaiser Wilhelmstr. 1.) 
Bohnenstengel, H., Gärtn. 
Sonde, F., Landw. 
55 Scheune. 
56—61 Baustellen. 
62 E Bielefeld!, O-, Stein- 
setzmstr. T. 
Pietschmann, St, Maschi- 
nenmstr- 
62 Siebte. H, Zimmcim. 
SBaelisch, O., Töpsermstr. 
63 E üuhlinaun, A., Kfm. 
(3!r. 67.) 
V. Segge, E., Gärtner. 
Tegge, H„ Gärtner- 
64 E Blauckcnbnrg, I., 
Fuhhr. T. 
Hoffmauu, W., Zeichner. 
Zawatzly, H., Kanzleigeh. 
65 E Liedemit, F.. Baucrn- 
flntoüci. (vtaiser Wil 
helmstr. 32.) 
V. Maas;, S)., Gärtner. 
Albrecht, E., Schlosser. 
Sander, 3t, Kutscher. 
RoschiuSky.W., HandetSm. 
66 E Slcninaim, St, (Eigen- 
ttjfim. 
Neumaun, St., Maurer. 
67 E Kutitmaun, 3t., Kfm. 
Sllnni, St, Manrer. 
KlöS, F., S)laschinenmstr. 
Radde, O., Kutscher, (s. 
Slachlrag.) 
68 ESchumacher, 3!.,Laudw. 
Paasch, SB., Kutscher. 
69 E Schulze, E., Zimmer- 
m slr. 
Eisiug, ®„ Schucidermstr. 
it jniB, O., Sattler. 
Koschwitz, 31. Hutm. 
70 E Strippet, Ehr., Sattler. 
3!e»mauu, M„ Maurer. 
71 EKiilitiimim, St., Landw. 
Gerlach, 3l., Slckerpächt. 
72 E Liedemit, 3t, Laudw. 
Biichhol;cHr. 
Kaiser Wilhclmstr. 
Buchholzcrstr. 
Blauleuburgerstr. 
1 E Bessert, 31., Molkerei- 
bes. 
Bessert, £)., Schlächiermstr. 
Kielblock, W.. peus. Beamt. 
Paul, E., Zimmerm. 
Schmidt, St, Ilciiliere. 
Uibahu, 6., Ww. 
Wille. P., Maurer. 
2 EGemeindeSlieder-Schön- 
hausen. 
V. 3iittmeister, P., Gern. 
Diener. 
Stmisgesäugnitz. 
SpiidcnhnuS. 
3 EStcphauy, W., Rahmeu- 
fbrk. (Berlin.) 
V. Wageuer, E., Privatier. 
Fröbel, R., Schriftsetz. 
(Srjch, H., Schuhmmstr. 
Katsch, E., Ww. 
Stephany, M., Glasermstr. 
4 Baustelle. 
E Liedemit, St, Landw. 
(Blaukenburgersir. 72). 
5 E Gemeinde-Schulhaus. 
V. Krüger, O., Lehrer. 
Marter, O., Lehrer? 
6 E Strippet, Ehr., Sattler 
(Blauleuburgerstr. 70.) 
Kraft, 31., Zimmerm. 
— H., Schneiderin. 
7. E Bölkcr, E.. Ww. 
' Becker, C„ Maurer. 
Blocksdorf, 28., Sattler. 
Krüger, G., Töpfer. 
Neinas, St, Bictualieu- 
hdlg. 
Rippler, St, Maurer. 
Schröpfer, O., Schlächter. 
Böller, P., Lederarb. 
8 E Schumacher.R.Landw. 
(Blanlenburgerslr. 68). 
8 Bruseberg, W., Töpfer. 
Fritze, P„ Sluckat. 
Sewohl, I.. Gastm. 
8a E Linde»,auu, SB., Ww. 
Liudeuianu, G., Zimmmn. 
Kirchbos dSIcmeinde Nieder- 
Schöuhause». 
Gcincindc-Slrmcnhans. 
V. Zauder, G., Todtengr. 
Stratze 9. 
8b E SSinbc, H., SJörfcrraflt. 
(Rr. 8c.) 
Hempel, 3)1., Gasttvthiu. 
Slcmter, G., Bäckern,str. 
8c E Winde, H./Läckermstr. 
Cyprian, St., Schneider. 
9 E Nenmann, Eigen 
Umm. 
Geucke, H., Maurer. 
Kühn. F., Manrer. 
31enmann, ©., Maurer. 
Zctsche, 31., Schlosscrmstr. 
10 EKrnger, F.,EiqentI>nm. 
Pauhier, W., peus. Lehrer. 
11 E S«ii(|ci', £., Eigen- 
thüuici,». 
12 E Ehnst, £., Ilentier. 
■<- Blaukenburgerstr. 
Friedrich Wilhelm 
straßc. 
Kaiserin Stngustastr. ->■ 
1 E Krumbholtz, 35., Kfm. 
Machner, SB., Lalidsch. 
Gärt,,. 
2 E Schalhorn, 3t, Geh 
Rechn. Rath. 
Baustellen. 
-<r Krouprinzciistr. 
Baustellen. 
Kaiserin Angustastr. ->• 
Kaiserin Augusta- 
straßc. 
SchloWark. 
1. 2 Baustellen. 
3 E Schmidt, H.,Gärtnerei- 
bes. T. 
4 E Bramö, R., Fabrk. 
(Sir. 5.) 
E Krause, L., Ksin. (Nr. 6.) 
Falk, P., (Säitner. 
Hanke, F., Ww. 
König. St, Siechn. Rath 
a. D. 
Rofenthal, P., Kfm. 
Schmid, St., Steg. Secr. 
Sprengcr, Eh., @8rtncr. 
Wenzel, E., Prcin. Lient. 
a. D. 
5 E BramL,J.R.,Fabrk.7. 
Bramö, I. 3t, Kunstan¬ 
stalt. T. 
E Bramö, 3t, Fabrk. 
(Slr. 5.) 
E Krause, L., Kfm. 
Brendel, H., Ob. Telegr. 
Assist, a. D. 
Gabrielczyk, E., Schorn¬ 
steinfeger. " 
Klötzen, SB.. Pensionair. 
Laury, H-, Geh. Roth 
o. D. 
Musold, B-, Ww. 
Rosenlhal, F., pens.Beamt. 
Itlfert, St, Tischler. 
E Bleis, F., Gastw. 
Hintzmann, I., SchuZm- 
mstc. 
7 Sültich, £, Ww. 
Schnitze, I., Zimmcrm. 
7n E Müller, St, Manrer- 
mstr. 
Anerbach, C., Kutscher. 
Knhlmaiiu, H„ Zimmerm. 
Lehmann.E., Sicis. Beamt. 
Müller, 3t, Maurcr. 
Slüdigcr, St, Gärtner. 
31udolph, P., Tischler. 
Schnitz, St, Maurer. 
8 E ®itmcl, St, Kfm. 
Meyer, Ci„ Maurer. 
Rüble, £>„ Maurer. 
9 E Weishaar, St, Tischler- 
liislr. 
Bartcls, O., Schloss». 
Liorchert. 6., Töpfer. 
Kopitz, H., Schriftsetz. 
Kraft. ($., Graveur. 
Slitichte, H., Schlosser. 
SchmidtH., Secret 
9a E Engel, H.. Dr., Sanit. 
Rath (Berlin.) 
V. Elautz, W., Benvalt. 
10 E Tiemaun, E., Gen. Di¬ 
rekt (Siralau.) 
V. Ctautz, W., Bcrwalt. 
(Slr. 9a.) 
Liudenstr. 
11 s. a. Liudenstr. 7 b. 
E Rncker, H.,Schnhmmstr. 
(Kaiser Wilhelmstr. 4.X 
Beraum,in, St, Reutier. 
Ehihardt, F., Werkmstr. 
Maunowsky, F., Mat. 
Verwalt. 
Moritz, H., Ncuticr. 
Wordelmann, B., Gast- 
wirthin. 
12 ai<i,istelle. 
13 E Lange, I., Pens. Bc- 
amt. 
Satte, C., Zimmerm. 
14 E Pinger, Th., Kfm. T. 
Baustellen. 
14a E Müller? G., Fabrk. T. 
Schwcnn, E., Gärtner. 
Baustellen. 
14b E Schmäk, H., Eigen- 
thüm. 
Kielwilke, F., Pensionair. 
Windisch, Sä., Dr. phil. 
14c Neubau. 
E Wehrstedt, G„ Eigen- 
thüm. (Kaiser Wilhelm¬ 
str. 34.) 
Bismarckstr. 
15 Baustelle. 
16 E Iawer, Th., Kgt Gar- 
tcnbau-Direct. 
17 E Leder, St, Rentier. 
Kroujägcr, St U.L., Pri- 
vatieren. 
Melchior, 31., Privatiere. 
Schulze, F., Rentier. 
Liudenstr. ->• 
18. 19 E Gerstenberg, E., 
vw. Stadt - Baurath. 
(Berlin.) 
V. Bratvogel, E., Arbeit 
20 E Wilczeck, O., S'agistr. 
Secr. 
21 E Loren}, F., Tischler 
mstr. 
Just, C.,Pol.Secret.a.D. 
Friedrich Wilhclmstr.--- 
22 E Wenske, P., Rentier. 
23 E July, M., Lehrer. 
(Pankow.) 
Schtoßpart -> 
Kaiser Wilhelinstr. 
Kgl. Schloß. 
1 EäBinlcInmim,3t,Laiibro. 
Fischer, P., IIHuu. 
Grob, B., Sattlermit, 
Köppel, F., 3!e,liier. 
Dlcicr, F., Schneiden»!,,. 
Weber, G-, EigarrciiliMii 
Woruast, St, Schuh,mum 
2 E Wegcucr, F., SVm 
(Berlin.) 
V. Wehr, L., Arbeit. 
Bosse, Th., Ww. 
Lippold, St, Musikun, 
Ouerloh, .0., Simtdmcii. 
Schmid, W„ vw. Ob. 2, 
Eoiitrot 
Schocnstacdt, St, 3'itclci 
ww. 
3 E 91all)iioto,-B., Uaitcri 
gntSbcs. 
Ocffeiill. FcrnsprechjÄlk. 
Postamt. 
Grob, St, Ww. 
Naihnow, F., Sleutic, 
Rieck, SK., Ww. 
Schlincke.O., Poslveiwali 
Stemmlcr, G.,@liihmm 
4 E Rathuow, E., Eolmiiiti 
whdl. T. 
Gerike, A-, Lehrer. 
MathiS, L„ Ww. 
Raasch, £)., Gastw. 
Slatlinow, St, 31en,ietf. 
Rücker, H., Schuliminiu. 
Blaukenbnrgerstr. -> 
5 E Baschien, G.,Hol,li»l^ 
Mrkyolz, E., Posame»,- 
whdlg. 
Blasinski, E., Scfnutdei 
mstr. 
Mosel, M., Barbitt. 
Siewcrt, St, Gastw 
Simon, E., Sihiitmimiir. 
Stengel, St., Heba»„i,e 
6 E Fredrich, St, ilanJic. 
(Slr. 6a.) 
Sanqe, St., EoloitmlivliM., 
— E., Kfm. 
6a E FredriS, St, Sauir. 
Briin-5, H., ftlcmpncr 
Fredrich. H., Privaucic. 
Schulz, 31., Privatim 
7 EMoldci>hancr,H.,A>M 
Borstch. 
Groß, E., Malcrmslr. 
7a E Moldenhaiier, H.. 
Slmts-Borsteh. sflii 7) 
MoldcnhaucrH., Slentiete. 
Mühlenhoff, M.. Sr-ii' 
Placn, B., Släheiü' 
Scheffler, B., Kfm. 
E Aloldenhauer, H. _ 
Amts-Vorfteh. (Xi V 
Zibell, F„ Gastw. 
8a E Moldcnhauer, y _ 
Amts-Vorsteh. (Slr. i) 
Stuitsbureau. T. 
Gemeindebnreau. T. 
Standesamt. T. 
9 E Kraft, St., ©gcittunt. 
Bork, 3t, Laudw. 
Gcrhart, H„ Tischler. 
Lehmanu, C., Schiinkde- 
mstr. . 
10 E Kuhlmann, D., 6>n«‘ 
nereioef. 
Busch, 3t„ Modistin. 
ferne, £)., SB». 
ohtrepp,R.,Ste!nscbm!il. 
Krain, I., pens. S-ii-tz»- 
Kuhlmann. H., Ww. 
Kqnast, M., Rentiere. 
Wcndt, H-, Rentiere. 
Winter, I., Rentiere. 
1" 
l:; 
II 
13 
III 
17 
lh 
16, 
itl 
E 
E 
lht1 
Ifl I 
20 ! 
2M 
'i 
221 
23 E 
21 E 
^1 
Itl 
'l, 
P> 
21.1 
5 
2j E 
I 
V. 
< 
26 E 
, 
27 E 
» 
I 
V. : 
;,o E 
i 
E 
V. „ 
11 E 
6 
o->E 
‘1 
•«ra 
VtcE 
Äiiit 
51 Srt 
y 
J1 Ei 
i)1 
J'lai 
1*1111 
iul, 
Ci 
1 E >i 
| 2 Evc 
S 
12,1 E ! 
'tut, 
%'m 
«ich! 
12!) Ei! 
2e E 3 
E.;, 
Aller, 
c. S 
lauter 
r,,,8t- ■) 
a
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.