Path:
Volume Vororte 5. Friedrichsfelde mit Karlshorst

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

gfviebotmt 
- 81 - 
Friedena« 
Iljcll ,V. 
Xi £ Dillmann. <!., vi». 
ihtnjl. Hlotli. 
Älclt(d), e.,>6oloiir. 
Krause, Schnhmmstr. 
tllimlcl, F-, Schriftsteller. 
34 H, Walter, F., .paiibctem. 
Sowc, SB., Ingen. 
Hk»t!chel,L., Balltechnik.^ 
«Her, W., Fleischmhdl. 
Bob, Äfm. 
85 E MchaeUS, H., K|m 
(Berlin.) 
V. Krause,P.,Schuhminftr 
Bcrndt, St., Hilssbeamt. 
Mrofimnitn, E., Dr.ehcm 
.yutfi, g., Jntarsienfbrk.7 
— M„ Marquetcur. 
J»hr, e„ Asm. 
Lochmüller. Ch., Ob. Post 
Direct. Sccr. 
Parnoiv, 9t., BSckcrmstr. 
Timme, C„ Agent. 
Wagner, M., vw. Ob. 
Förster. 
Wilda, R-, Geh. Kanzl 
Rath o. D. 
30 E Schmidt, W., Kfm. 
(SSrieäroalM, Geh. Kanzl. 
Rath. 
Lüdtten, P-, itfut. 
37 E RoeSler, E„ Maurer 
mstr. 
Brandt, R., Kfm. 
Buchwaldt, SB., Zimmern,, 
elfte, M„ fifm. 
Fehler,M., Geh. Registral. 
Fiedler, H., Kgl. Kassen 
Sccr. 
Franz, H., Magisir. Sccr 
lilaede, §., Rentier. 
Rylins, (S., Kfm. 
Radtke, L., Waschanst. 
Schütz, E., Rentiere. 
Sonntag, O., Kfm. 
Thon, H-, Landger. Sccr. 
Äürzbach, 81, Hpt. St. 
Amts-Assist. 
Hähnelstr. ->■ 
Turn- u. Spielplatz bei 
Männer - Tnrn-Bereinr 
Friedenan. 
-<r Ringbahn. 
Maybach-Platz. 
Handjerystr. ->■ 
1-9 Baustellen. 
E Stadt Berlin. 
10 s.' 0. Handjerystr. 94. 
E Baumann, F„ Rentier. 
V. Golli», H., Kellcrmftr. 
■ Bochm, I., Reg.Sccr. 
donhcim, D, Rentiere. 
Ernst, E., Kfm. 
Lindner, H., Gastw. T. 
Manch», O., Kfm. 
Müller, H., ffiro. 
Nielsen, H., Kfm. 
Schnitz, H., Rentiere. 
Toepel, E., Geh. Registr. 
11 E Schwarzzenberger, F., 
Privatier. 
Ahrens, G.< Kfm. 
E„ gorftpraftit 
Füllgraff, 9t, Rentier, 
tfebaner, A., dbj. Geh. 
Bergrath. 
Klang, M., $518. 
Scllcnlhiit, P., Magisir. 
Sccr. 
Rilsson, SS., fifm. 
Pcuckcr, F., Postbnr. Assist. 
Schröder, F., Kfm. 
12 E Hasselbach, G., Geh. 
Rechn. Rath. 
l.iE Fetkenheucr, (?., Kgl. 
Sänger. 
Bache, O., Kgl. Kassen- 
Sccr. 
Härtcl, 38., Pensionair. 
14 15 E Nenmann, A. 9t., 
Wcinhdl. T. 
Tklorcite, G., Maler, 
“ernte, H.. Direct. a. 2. 
Rordaß, M., Rentiere. 
R-rcll, R., Dr, Direct. 
Cpitz, I., Rentiere. 
Peters, C., Bahnbeamt. 
Philipp, {¥., Bnr. Borst. 
Präger, A., Bahnarb. 
Schmidt, F.,Kgl.Änchhalt. 
Schumann, R., Maurer- 
pol. 
Dieregge, 3t,Geh.Banrath. 
16 ^ Bailleu, SS., fifm. 
V. Ci^önaich^ Arbeit. 
Lraunsisch, K., Ww. 
Simtiotf, 9t, Schristgieß. 
fflciit, L.. Geh. Reg. Rath. 
Kr-utz. H., Sfm. 
Rarten, St, Kfm. 
Reudte, F., Kfm. 
Rohde, R., Kfm. 
v. Rohrscheidt, G., Hanpt- 
„mann a. D. - 
h>g, ®., Buchbind. 
10 Schubert, $., Banqnier. 
Thüriner, A.. Metallarb. 
Bentz. VI., Maler. 
17 E. Dietz, A., Rentiere. 
Barleben, H.. Glasermstr. 
Ernecke, H, Lehrerin. • 
Krüger, F., Kfm. 
Lenin», M., Kfm. 
Passoth, ®., Garnison 
bauwait. 
Sinniger, M., Bnr. Diät. 
-<- Lauterstr. -> 
Menzelstr. 
(geh. postat j. Frieden«», 
sollt. z. Schöneberg.) 
Moselstr. 
Rheinstr. ->■ 
1.2 E Hanlscheck, G-, Ksm. 
(Berlin.) 
1 ESchmnckler,H.,Phototz 
Tscherniak, M., Redact. 
t E Günther, Th., Kgl. 
Kammermusitcr. 
Kindennann, I., Oberst 
z. D. 
1 E Roenncbcra, Geschw., 
SchuliiorsleHcriniic». 
Höhere Töchlerschule. 
o. 7 I. a. Ringstr. 9. 
EStresemann, A.. Rentier. 
(Handjerystr. 72.) 
Vi Spalteholz, (£., Zim 
mcnit. 
Bcrnheim, G., Procurist. 
Brückiier, M.» Posament 
whdlrin. 
Dorn, A., SB». 
Griese, L-, Rentiere. 
Jlinahanb, G., Tapez. 
Kaplick, I., Buchhdl. 
— E.. Ww. 
Nordmann, E„ Ingen. 
Schlothaner, E., Vertret. 
Schumann, H.,' Obsthdlg 
Schwarze, F.. Ksm. 
Ringstr. -> 
8 f. o. Ringstr. 7. 8. 
E Haustein, O., Architcct 
(Friedrich Wilhelm 
Platz 2.) 
V. Beracmann, F.,Portier. 
Bunzel, F., Kfm. 
Cords, G„ Rittciantöbes. 
». Döhn, 35., Fabrk. 
terlmann, I., Privatier, 
örster, 6., Ww., Rent. 
Haverkamp., W., Bildh. 
Mahler, H, Kfm. 
9 E Oldermann, I., Geh. 
Rechn.Rath a.D. (Burg¬ 
damm.) 
V. KrieSmann, M., Reg. 
Baumstr. 
v^kraatz,M.,FranGeneral, 
Erc. 
10EWölff.A.,Schlächtermstr. 
(Berlin.) 
V. Seichet E.. Handelsm. 
Guitman», E., Aw. 
Lenzcnberger, A., Lehrer. 
Wandel, 31., Kfm. 
Wetzel, E.,Ob. Lehrer a.D. 
U E Günther, Th., Kgl. 
Kammerinnsik. (Nr. 4.) 
Fuß. G„ Gärtner. 
Jaspisslein, 9[„ Kfm. 
Köhler, R., Procurist. 
Meitzncr, 31., Gürtler. 
Urban, A.. Frl. 
12 E Dittmann, St, Kfm. 
JachmannL., Schneiderin. 
Krause, 3t., Hansdien. 
Kühnlciii, 9t., Knpfcr- 
schmied. 
— SS., Frau. 
Klnckhnhn, E., vw. Pre¬ 
diger. 
Müller, H., Schneidermstr. 
Natorp, L., Kfm. 
Wiggert, F., Postanwärt. 
13 s. <l Rh-iustr. 55. 
E Koch, 6., Ww. 
V. Lahn, C, Arbeit. 
Badmeyer, F., Kfni. 
Biewend, 3l., Kfni. 
Goetzler, E.. Rentiere. 
Gutschke.H.. Bnr. Vorsieh. 
Koch, E.. EkctrotechiuLT. 
Lorenz, H., llhrm. 
Stumpfe, E., Dr. phil. 
Rheinstr. 
1 geh. j. üanieiflt. 19. 20. 
iaulrrftr. 
:t. 4 geh. z. Lauterstr. 12.13 
5 E Banelli, M., ftrau. 
BanclliLüo.,M.,Marmor 
tnjbtf. T. 
ö E Pfuhle, K, Kanzl. 
Rath. 
7 E Sebastian, H., Geh. 
Kanzl. Rath. 
8 E Sffleriifrfe, 0.,®ircct.T 
9 E Bocck, SB., Ksm. 
V.Scidenberger,M.,Maler 
Baucrhahn.C., Gch.Rcchn. 
Rath. 
Martert, M., fflciitlne. 
Oehme, Forstmstr. a.D. 
Schrabach, P., Rentiere. 
10. 11 f. a. Handjcrystr 
82. M. 
E Gocuc, C„ Frau. 
($atid|CU)flr. 31.) 
Kapier, 3., Süio. 
Korndorsf, M., Ww. 
Lenz, 9t., Maler. 
trellcr, F., Ww. 
chaefer, I., um. Forst- 
Rath. 
Schumann. (£., Buchhdl. 
Stillgcr, 3t., Ww. 
Handjerystr. 
12 E p. Dcrsen, A., Oberst 
lieut. a. D. 
König, SB!., Gärtner. 
13 E Bohrdt, H, Pros. 
Marinemaler. 
14 E Raätz, SS, Rechn. 
Rath. 
15 E Bang, P., Kupfer 
siecher. 
16 E Grilliert, O, Kupfer 
(Irisier. 
17 E ©inner, H, Kanzl. 
Rath. 
18 E Seemann, C, Ban- 
untcmtljin. (Witwers 
dorf.) 
19 E Waechter, S., Ww. 
Waechter, Ch., Frl. 
20 E Hahn, H., Malcrmstr. 
d'Ottilie,F., Eisenb. Secr. 
Schmittendorff, St, Sub- 
Sirett. 
21 E Bolle, P., Hofl. T. 
E Bolle, I., Kfm. T. 
v. Hern. St., ow. Ban- 
Jnspecl. 
v. Sottrc, Ad., Major a.D. 
22 Baustelle. 
E Solle, P.U.J., Eigen 
thüm. (Sir. 21.) 
Friedrich Wilhelm- 
Platz. -> ‘ 
23 geh. z. Friedrich Wilhelm 
Platz 19. 
24 E KunowSti. St, 35to. 
25 E Philipp!, Gebr.,Ksltc. 
(Berlin.) 
Bussiahn, F., Strchitect. 
Döring, Th., Kfm. 
v. Kauffberg, Sl., Major 
z. D. 
Weber, H., Kfm. 
26 E Sleinmann, ©., Kfm. 
27 E Schlochow, G., Ksm. T. 
28 E Schmidt, F., Kfm. T. 
V. Schneider, F., Feiler. 
29 E Hoffmann, Ww. 
(Berlin.) 
Weller, D. 91., Privatier. 
30 E Golitz, H., ord. Lehr. 
31 E Lührs, .tz>.. Pol. Secr. 
32 E Sohn, 6., Kfm. 
(Berlin.) 
Koste, P., Ksm. 
Fiedler, St, Ww. 
o. Gillern, B., Frhr., Geh. 
Just. Rath a. D. 
Knauff.A.,  ow.Rechn.Rath. 
Koller, H., Kutscher. 
33 f. a. Handjerystr. 27.28. 
E Lindner, H., Schnhm- 
mslr. (Berlin.) 
V Krause, G., Verwalt. 
Böttcher, 35., SSm. 
de la Croix, Sl., Technik. 
Koch, E., »w. Major. 
Körner, Th., Juwelier. 
Hmidjerystr. 
34 E Busse, M., Kfm. 
Slllihn. F., Dr. phil. 
35 E Hewald, E., Milchknr- 
anft. 
36 E Schirmcr, I., vw. 
Kanzl. Rath. 
Schirmet, E., Pol.Super- 
mirn. 
Schmiedel, St, Directricc. 
37 E Sender, Milchhdl. 
Niedstr. 
Rheinstr. 
1 E Sachs. H„ Fabrk. T. 
Pharmaceut. Fabr. „Frie- 
dcnai>"HeinrichSachs.1'. 
V Geie, G.. Steinsetz. 
Kecker, St, Vers. Beawt. 
Brasch, H, Portr. Maler. 
Jung, 91., Bantbcamt. 
Metzner,G.,Correfpondent. 
— ©., Lehrerin. 
MLllmanu, Sec. Lieut. 
37!IIeu>eanr, O.,Prem.Lient. 
Schlarbaum, P, Sctrtl, 
Schmichel, 33., Slintsbien. 
Schönner, 91., Gärtner. 
TomaSzewiiki, I., Maler. 
38 Baustelle. 
E Woiff, C„ Rentier. 
(Nr. 39.) 
39 E Wolfs, C., Rentier. 
Petersilie, 3t., Geh. Reg. 
Rath. 
Pioch, 0., GaSaib. 
Strauch, F., Contre- Ad¬ 
miral. 
40. 41 E Schneider, I., 
Lehrer. (Lauterstr. 14. 
15.) 
Lämmerhirt, O., Ingen. 
Lailermann, (£., Ww. 
Sabbath, 31., Kutscher. 
Sparapani, Steinmetz. 
Stortz, C., «chneiderin. 
<- Lauterstr. -> 
Odenwaldstr. 
-<r Stubenianchstr. 
(Unbebaut.) 
Pctcr Bischcrstr. 
(geh. postal. z. Friedena», 
polit. z. Schöueberg). 
Rembraudtstr. 
(gih. »postal. z. Friedenau, 
^olit. z. Schöneberg). 
Rheinstr. 
-4~ Schmargendorserstr. 
I. 2 ESchcttler, A., Rentier. 
(Schmargendorser- 
str. 35.) 
Andritzti, 9!., Buchdruck. 
Juhl, A., Schneiderin. 
Kegel, 6., Schneidermstr. 
Änliche, H., Schlächter- 
mstr. 
Weber, G-, Gaftw. 
3 E ScheUler, A., Rentier 
(Schmargendorfer- 
str. 35.) 
Friedebold, F., Tapez. 
Äo6nfoto8ti,6., Papierw- 
hdlg. 
Melchert, C., Butterhdlg. 
Niedlich, O., Vertret. T. 
Rohland, A., Ww. 
Zilske, I.. Rechn. Rath. 
4 E Scheltler, 91., Rentier 
(Schmargendorscr- 
fir. 35.) 
Oeffentl. Fenisprechstelle T. 
Postamt. 
Janzohn, M., Postdirect. 
5 E Hcrtzer, G„ Kfm. 
V. Bürgam, Mechanik. 
Fricdenauer Zeitnng. 
Ackcrmann, B„ Ww. 
Erdmann, O., Bcamt. 
Garieiß, M., Glasermstr. 
Gerlach, M., ObersUient. 
$. % 
Grüne, P., Mechanik. 
Knabe, 6., techn. Hilssarb. 
Knust, G.. Eisenwhdlg. T. 
Knhirtt, H., yürtner. 
Langer, F, Schneider. 
LitteiiLCo.,Zcitgs.Verlag. 
Luft, B.. Colonialw- 
hdla. T. 
Wolfs, •$., Malcr. 
Woysche, O., Beamt. 
6 E Keller, H., Bäckermstr. 
(Nr. 7.) 
Blnmel, E., Kranken^ 
Pflegerin. 
Breda & Holzt, Tech. 
Bur. T. 
Judlin'sche Chcm. Wasch- 
ansi. Filial-Slnnahme. 
Kandzia, E., Näherin. 
Knur, M., Kfm. 
Kretschmar, Sl., Kfm. 
o. Przyjemski. I., Reifend. 
Reichert, R., Bnr. Diät. 
Reuter, St, Seifenhdlrin. 
E Keller, H., Bäckermstr. 
Schaeser, Dr., Kreis- 
thierarzt a. D. 
Wallheim, E., Priv. Secr. 
8 EAltendorf,N.,Eicrhdl.1'. 
Eures, B., Glasermstr. 
Klette, Sl., Slmtsdien. 
Lilienström, Geschw., 
Modistinn. 
Lewin, L., Ww. 
Müller, W., Obsthdlg. 
9.E Haustein, O., Slrchiteci. 
Meirich Wilhelm- 
latz 2.) 
9 V. Triider, St, Portier. 
Doege, M., Koch. 
Hiuz, F., Dr., pr. Arzt. 
Krachahn, L., Brauerei 
direkt, a. D. 
Lohmann, W., Dr. phil 
Chemik. T. 
Reiny, F., GeschästSsühr. 
Schieche, O., Posamentw- 
Si^nei'der, 6., Journalist 
Ilhlenbrock, G., Rechtöanw 
10 E Raschle, F., Gastw 
lHavelberg.) 
V. 9!aschkc, 38., Musiker. 
Kasino .Hotel. T. 
Buchcmann, M., Frl. 
Friedebold, M. Tapcz. 
Naschte, W., Hotelier. T. 
Wahl, C„ Gastw. T. 
— & Co„ C., Gastw. 
11 E Strans, R., Maurer- 
instr. 
V. Trampe, E.,Eise»bahu- 
arb. 
Böhmer, G., Slyoiheker.T. 
Hollmanu, 38., Kfm. 
Koch & So., Pharmac. 
S.itorat. T. 
LseserL Wolss, Cigarren 
HM«. T. 
Mourhoff, A., Hanptm. 
a. D. 
Neufeld, P., Kfm. 
zu Putlitz, G., Frhr., 
Lieut. 
Spieaelberg, F., Mo¬ 
distin. 
Weinhold, P., Porzellan- 
whdl. 
Wohlthat, W., Buchhdla. 
12 E Schmidt, ©., Kanzlist 
(Nr. 13.) 
Pohse, £., Böttchermstr. 
13 E Schmidt, 8., Kanzlist. 
Garbe, H., Kutscher. 
Lemnitzer. 0., Dachdecker 
mstr. T. 
Ncuntcim, Ww. 
Schläger, Sl, Ww. 
Wander, E., Weinhdlg. 
Zehrseld, E., Rentiere. 
14 E John, H., Gastw. 
(Berlin.) 
V. Goesqke, I., Bildhauer. 
Bicrhan, O., Schlossermstr. 
y-anzel, R„ Gastw. 
Hoch, E„ Möbel-Magaz. 
Uterhardt, E., Fran. 
Wegncr.O., Schneidermstr. 
Wech, C., Schneidermstr. 
15 E Schultz. L., Blich- 
drnckereibcs. (bis 1. 
April Handjerystr. 29.) 
Friedenauer Lokal - An¬ 
zeiger. 
Slltentrieger, H., Kanzt 
Rath. 
Baese, A., Schneidermstr. 
Eisenfun.,H.,Bürstensbrk. 
16 E Hirt, St, Slpothcker. T. 
Adler-Apotheke, St Hirt. T. 
6 trepp, H., vw.San.Rath. 
Tramsen, A., Ww. 
17 E Gutmann. F., Dr 
pr. Arzt (Schöneberg.) 
V. HcHpapc,- F., Reisend. 
Birth, St, Rentiere. 
Böhme, F., Ziegeleibes. 
Edelmann, E.,Ob.Gärtn. 
Grambsch, St, vw. Oberst- 
Lieut. 
Güldenpfennig, (?., Kaffee- 
gesch. 
Haas, O., Brauer. 
Kühn, I., Huifbrklin. 
Linder, M., fifm. 
Prowe, E., Rentiere. 
Sinnlich, H., Lehrerin. 
Schatte, D„ Rentier. 
Scheurich, I., Ww. 
Schulte, E., Ww. 
Steinmetz, E., Klempner^ 
mstr. T. 
Weber, SB., Ksm., 
18 f. a. Kirchstr. 17. 
E Fiebia, R., Töpfermstr. 
(Stealitz.) 
E Fiebig, H„ Töpfer« 
mstr. 
ConndS, D., Färberei- 
Annahme. 
Fiebig, ^edwig, Babt 
Freiwald, £., Geh. Secr. 
Gieriberg, SL, Aw. 
Giese, 38., Kfm. 
Handlich, H., Cigarrenhdl. 
Levy, 8., Ww. 
Otto, ©., Schriftsctz. 
Runge, Th., Bnchbind. 
Viclitz, O., Ksm. 
Kirchstr. -> 
19 f. a. Kirchstr. 16. 
E Sitzmann, St, Ksm. 
Dalbkermcyer, C., Kfm. 
GantcnbeW,C..Kgl.Säng. 
Gtadow, 6.. Ksm. T. 
Prowe, L.U.M.,Rentieren. 
lUSchcil & Gtadow, Help 
nialuihdlg. T. 
Vetter, {$., Rentier. 
20 E Kühne, F., Privatier. 
Böraert, I., Billelschaffn 
Gcmc, S.. Milchpächl. 
Grob, Ksm. 
Herlei, 81., Goldwbdlg. 
Herzte, <S„ Ww., Rent. 
Itüntcl, G., fifm. 
Nicschciol, Ww. 
Pech, M..Berb°udsioffibrl. 
iitindt, Ww., Wärterin. 
Rost, F., Privatier. 
Schefranel, G., Schauspiel. 
Siebeil, St, Friseur. 
Steffen, G., Siietib. Assist. 
Stiller, W., Ksm. 
Stumpf, SIR., Pferdcb. 
Schaff», 
u. WiltonSky, G., Städt. 
Iliieiarzt. 
21 E Ralhgen, K., Gntsbes. 
(Sliifieihnlb.) 
V. Ullrich, 6.. Verwalt. 
Bergte, 3', Änlicher. 
SBraniin, 0., Schnhin. 
Bromnitz, E., Töpfer. 
Döbli», F., Optiker. 
Dümmel, St., verw. Rector. 
Faulhaber, St, Tclegr.Slrb. 
Fechuer, !>!., Gastw. (v. 
1. April Nr. 27.) 
Fiebig, P., Cliiism. 
Hanoi, F., Eisenb. Beamt. 
Heulschet, H., vw. Pre 
diger. 
Kaldewe», St, Ww. 
Mühle, $., Tischler. 
Niedlich, I., Lehrerin 
Paul, 9t., Steinsetz. 
Purfchkc, I., Drechsler. 
Reich, K., Kutscher. 
Riese, L., Malcrmstr. 
Schäfer, Lclirer. 
Schreiber, I., Kfm. 
Starke. 6., Pcnsionairin. 
Wadzeck, H., Kfm. 
22 E Goetzc, Th., 9icntiere. 
(Charlotlenbnrg.) 
V. Schön, G.,Kaffcneontrol. 
(Nr. 23./ 
Anhagen, F., Tapez. 
Bierhan, O., Schloffer- 
mstr. 
Biernert, F., Samen« 
Consect. 
Busse, H., Gärtner. 
Elsner, H., Fahrradhdl. 
Ganza, I., Gem. Wacht. 
Goldschmidt, 3t, Mechanik. 
Hahn, H„ Bankbeamt. 
Hebert, F., Lackirer. 
Jatich, 6., Ww. 
Kabsch. Th., Laz. Jnfpcct. 
a. D. 
Kappert, 3t., Wäscherin. 
Koblitz, E., Beamt. 
Kuhrt, R., Portier. 
Limp, A., Weinküser. 
LisowSti, H., Manier. 
Maiwald, 33., Ksm. 
Mendel, Rohrleg. 
Olle, St, Mechanik. 
Petzte, 9t, Beamt. 
Peutelt, E., Zimmerm. 
Rifchert, G., Schnhmmstr. 
Roticki, P., Poslsecr. 
Schmidt, A.,Grüntramhdl. 
Schramm, $., Frau. 
Sobek, 0., Gem. Wacht. 
Stnhr, SS., Gem. Arbeit. 
Till, E„ Ww. 
Tschach, 9t., Buchdruck. 
Vorwerk, (I., Iimmerm. 
Willnow, F., Kan.;tRalh. 
Winzer, 0., Schriftses. 
23 E Goetzc, Th., Ren¬ 
tiere. (Charloitenburg.) 
V. Schön, G., Kaffcn- 
controt 
Biene, St, Manrerpol. 
Blumenberg, St., Bank¬ 
beamt. 
Bohnhardt, E, Schneider¬ 
mstr. 
Bockenhagen, P., Lehrer. 
Bosidorf, I.. Kellner. 
Braschin, St, Postbote. 
DreUer, H., Tachdeck, 
§ichter, ©., Tischler, 
emtke. St., Ww. 
Gräse, E.. Fuljnn. 
Herold, SB., Rentiere. 
Heuer, R., Schnhmmstr. 
Jatsch, P., Maler. 
Krüger, St., Mechanik. 
— 3t, Ww. 
Kulbe, St, Ksm. 
Liecelt, 9t., Ksm. 
SMtthes, it. Ww. 
9ic!chsner, F., Eierhdt 
Pietsch, I., Bur. Asfist. 
Pilon, M., Modelleur. 
Rattey, G., Pensionair. 
Richter, G., Zimmerm. 
Römpler, F., Ksm. 
Schietzier, H., Maurer. 
Schmidt. E, Malcr. 
Sch oenwandt,D.^uchh. 
23 Schulioo, St, Maurer.. 
Glcmlfl, I., Barbier. 
Elriefchc, M., Banlbeamt. 
Better, K., Mauer. 
SBenfictiti), J„ Maler. 
Wiese, W., Postbcamt. 
24—26 Baustelle». 
E Klemme, H., Schlosser- 
mstr^Schmargendorser- 
27 j. a. Slociiiicbcrgfft. 1. 
E Metzger, R., Banuntcr- 
nehm. 
©rothe, 81., Schlächter- 
mstr. 
öriindnionn, L., CiseiiS. 
Afstit. 
Günther, Jntend. Secr. 
Richter, I.. penf. SBeamt 
Scholz, H., Bntterhdlg. 
SBogeü, 6., Ksm. 
Roeunebergslr. 
28 Baustelle. 
E Waruke, F., Ksm. 
(Friedrich Wilhelm- 
Platz 14). 
29 EMaecker,F.. Decorat L 
Gericke, H., Gärtner. 
30 E Albrecht, K. SB., 
Malcrmstr. T. 
31 E Äüllner, L., Bierverl. 
Krüger, K.. Briestr. 
32-34 Baustellen. 
E Eggcrs, $., Rentier. 
(Berlin.) 
35 E Henscr, E., Slpothcker. 
36 E Chinnow, Ww. 
Chinnow, M., Tischlcrci. 
Dittmann, R., Mcchmik. 
Heinrich, C., Drechsler- 
mstr. 
Kirsch, P., Optiker. , 
Kluge, H., Reisender. 
Raabe, R., Gastw. 
Rutsche, St., Ww. 
Schreiber, H., Ww. 
Suda», S8.,Sur. Vorsieh. 
— Sl., Superintcnd.a.D. 
— H., Lademstr. a. D. 
37 ESchweitrica,G.,Rcnticr. 
Diepen, 9t., asm. 
Herold, F.. Versich. Beamt. 
Langer. H., Töpfer. 
Müller. E., Bur. Diät. 
Roll, H., Ksm. 
Schmuck, I., Mechanik. 
Walther, W.. Beamt. 
Wille, H., Mechanik. 
38—40 Baustelle». 
E Eggers, C., Rentier. 
(Berlin.) 
-<- Kaiser-Allee. 
Steglitzer Feldmark. 7>- 
41. 42 Baustellen. 
43. 44 Baustellen. 
E Goerz, C. P., Fabrk. 
(Grnnewald.) 
45.46 E Goerz. C. P., 
Fabrk. (Gninewald.) 
V. Lntje, 2., fffm. 
Goerz, C. P., Optische 
Stnit T. 
v. Höegh, E.. Optiker. 
Metz, A., Ksm, 
47. 48. Baustellen. 
E Gartz, Bäckennsic. 
(Berlin.) 
Ringstr. -> 
49. 50 E Cutp, M., Kfm. 
51 E Knhtt, t£„ Kohlenhdl. 
Qllitr. 11.) 
Gaevler,M.,Bnr. Vorsieh. 
sein, E„ Revisor. " 
auschmann, 3S., Schnei« 
dcrmslr. 
Kuhrt, 33., Rentier. 
Schenk. E-, Baumstr. T. 
Schröder, A„ Gendarm. 
52 E Wille, C., Geh. Rechn. 
Rutil. 
D. Steiler, F.. fifm. 
Siieilie, H., Sicucr-Secr. 
53.54 E Eggeling, 3t., Ww. 
Laßon, St, Dr, Pros. 
Jllstr. -> 
Saarstr. ->• 
Moselstr. 
55 s. a. Moselstr. 13. 
E Koch, E., Rentiere. 
V. Hahn. e„ Arbeit. 
Bert Waarenhaus M- 
Scheidemann T. 
Grosheim, S., Eisenb. 
Baninspcct. 
Hcnnig, £i., Ww. 
ßoefer, Major a. D. 
Koch, E., Etectrotechn. 
Lorenz, H., llhrm. 
Schimmtlpseimig, F., 
Gärtner. - 
Schmidt, Ch., Bankkafßrer. 
Spindter, W., Färberei- 
annahme. 
Koch, E., Elektrotechnik. 
Loget, O., Schuhwhdlg. T 
-i .L 3 V -Cl, C 1 - ...” - V -- „L .Ziö.'.v.'f
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.