Path:
Volume Vororte 4. Friedenau

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Pfiffs,r ",v <- 
'■ 6|i>t(p(feit6iit!): mit SSBcftdib 
- 75 
Eharlotteuburg mii Westend Theil V. 
■B;Ä 
jtersleti, 3.. Bdrlinctstr. 184 a H. IL' 
flicibufctr, A„ äummeftr. 41. 
Kirschke, E-, ©iiffctfit.'-lOl: 
jtiaar, A. u. E., Geschw-, Wilmers 
torserstr. 34 pt. 
filatt, Th., Kaiser Friedrichstr. 58. 
Statte, Geschw., Sprcestr. 8. 
Klaute, 91., Frau, Sprcestr. 21 HL 
äiibd, M., Sdjtülerftiv 19. 
Koppekccl, St., Pestalozzistr. 3. 
Kofi, K., Ww., Wallstr. 37. 
Kothe,' G., Ww., Schlüterstr. 13. 
Jtraft,t3t, Frau, Schlüterstr. 66. 
Krause, M., Frl., Englischestr. 26. 
— Kaiitstr. 164. 
Kroft, St., Frt, Potsdamerstr. 32. 
Lange, F., WilmerSdorferstr. 13. 
— ,6., Sabigiiu-Platz 6. 
Lctimauu, St, Frau,  Sdjitterftr.119H.il. 
Leopold, S(., Krummestr. 88. 
Leuchte, H., Ww., Potsdamerstr. 25. 
Lcwcrenz, .6., Krummestr. 40. 
Sims, £., Stuttgarter Platz 8. 
Lindenblatt, E., Kaiser Friedrichstr. 65. 
Lippert, B., Frl., WitmcrSdorferstr. 127. 
Lützow, Geschw., Pestalozzistr. 9~ 
Mampe, s?., Canerstr. 20. 
MatezieSli, Wl.,‘ ßvüiiitr. 5. 
Manerhoff, H., Frl.,-Schlüterstr. 8 IV 
Mchthase, E„ itnimmestr. 6a. 
Meitzet, M., Kautstr. 64. 
Meiftner-Kurth, 38., Wallstr. 90. 
Mcmler, 9t., Frl., Spaudauerstr. 34. 
Melier, M„ ftmitstr. 98. 
— 9t., Frl., Bcrtincrstr. 128. . 
Michail, M., Ww., Schlüterstr. 7. 
MöbnS.M., Uhlandstr. 183. 
Möht, A., Goethcstr. 49. - - 
Meumann,- A., Frl.,- WilmerSdorfer 
str. 145HL — - ■«- 
Neilschitd, I., Frl., Schillerstr. 35. 
Niedere, Th., Pestalozzistr. 19. 
Nietzel, E., Uhlalidstr. 183. 
Otto, 9(„ Ww..' WilmerSdorferstr. 5. 
Paul, M., Pestalozzistr. 6. 
Pechüll. 31.:-Frl.,-Spreestr. 37 IK 
Peter, B., Frl., Spreestr. lc L- - 
Pierer, .6-, Ww., Krummestr. 64 I. 
PiiiSke, 3t, Sophie Charlottenstr. 29. 
Poschmann, F„ Knesebcckstr. 17. 
Possiu, C., Frl., Nclinngstr. 3. 
Proknbck, M., Frl., Stuttgarter Platz 9. 
Ouade, E., Kaiser Friedrichstr. 35. 
— L., BiSmarckstr. 93 IV! • 
Rabcnhorst, E., Ww., itrummeftr. 68. 
Rcnhsch, 9t., Kautstr. 96^ 
Richter, K, Leibuizstr. 25. 
— L.,.Msmarch'tr. 26. 
Stil, M.. Pestalozzistr. 7p. , 
Riebe, 2R., 'ffini./ SdjiUctsh:. 44. 
Siebet, 2„- Frt.. Wallstr. 15 U. 
iHingc, B.. Beptiuerstr. 105a J. 
Rohde, M.. Frl., Leibuizstr. 85. 
Röhrig.'Gcschw., KaiscrFriedrichftr.-VO. 
Roscumimd, S„ Ww., Kautstr. 148. 
Roscnow, E.. Weimarerftr. 31. 
Roth, 31., Frl., Sisttfcr Friedrichstr. 62. 
Rudolf, I., Englischestr.. 29. 
Säger, O„ Frl., Danckclmaiiiistr. 59. 
Rutbs, M., Spreestr. 20. 
Gatter, SB., BiSmarckstr. 79 IL 
Schallst, M., Frl., Spreestr. 25 H. • 
Schaerf, G., Kautstr. 116 pt 
Schanb, B., Frl., Krummestr. 17. - 
Cchickcrra, A.,_Schillcrslr. 88 pt 
Schmidt, A., Schlüterstr. 6 1- 
Sdjnabel, G„ Ww., Berlinerst!-. 43. 
Gd)oU,*C„ WilmerSdorserstc. 113.114. 
Schröder, K., Schlütechr. 71a." • 
Schlamm, M., Frt., Wiclandstr. 2. 3. 
Schrank, G„ Kaiser'Friedrichstr. 42. 
Schroeder, M„ Kautitr. 51 
Schubert, Amaiida, Goethestr. 85. 86. 
Schnitze, 91., WilmerSdorserstr.' 21. , 
Schulz, S(„ Wilmersdoiferstr. 117. 
Sdiumincf), S, Kauatstr. Sa-IL- 
Echwabedaht, H., Pestalozzistr. 105. ■ 
Seufttebeu, E-, Ww., Witmersdorfer- 
itr. 130. 
Siegln, C„ Ww., Wallstr. 69 L 
Sommer, E., Goethesir. 77. 
Start, A., Frl., Krummestr. 77. 
Stuhlemer, A„ Frl., GuteiiBcrgftr. 8. 
Sylvester, 91., WilmerSdorferstr. 49. 
S,-tcrtack,-M., Frl., Potsdamerstr. 38. 
Tauuert, M. u. S., Geschw., Kiiese- 
bcckstr. 97 H. 
Aomas, O„ Spreestr. 24. 
4on, M., Stuttgarter Platz 9. 
■Aiccmanit, B„ Frt., Daiickelmaniistr. 9. 
•jnijch, W., Leibuizstr. 8. 
4<f)oru, M., Frl., Rosinenstr. 10. 
Beizt, I., Frt.. Goethe,tr. 28. 29. 
Wachholz, F., Schlüterstr.-7. 
™i(f)6ttmnn,-‘G., Seseuheimerstr. 7. 
W"üiS, 91., Frau, Magaziustr..!. 
Saiigemann, M., Frau, Spreestr. 20. 
Sacsch,, L., Frau, Kaiser Friedrich« 
str. 52. 
~ M., Frau, Wallstr. 75 pt. 
Weber, A„ Frau, Spreestr.' 7. 
Z-ndct, M., Uhlandstr. 184. 
Soflnori 'A., Frl., Spandauerflr. 34. 
Weuiert, H.. Frl., ttrummestr. 81. 
W-itz, C.. Frl., Leibuizstr. 91. * 
Wend, -E.,'BiSmarckstr. 24. • 
WenSch. E., Pestalozzistr. 79 HD 
Z°!thoff, Marie, Berlinerstr. 118. 
Wchphal, B.. Frl., Berlinerstr. 104 HL 
®ettetting,8., Kaiser Friedrichstr. 42. 
Wieck, A., Wilmersdorserstr/108. - • 
Wiuae, L., Fra», Schlüterstr. 65/ ■' 
Winter, L. ii. R., Geschw:, Krnmme- 
str. 8. . • 
Wisotzky, I., Berlinerstr. 122. i * 
»itt, <3.,.<3chulftr. 2. ' ' 
Wtostk, E., Ww., Gaucistr. 34. -. 
Wohtert, M., Kautstr. 24: 
Wrede, M., Ww.', Kaiser Friedrich, 
str. 47. 
Wulkow, E., Ww., Schlüteistr. 6 pt 
Raiidei', ÜB., Ww., Magaz!nstr..l5.' 
Zarzecki, L., Leibuizstr. 85. i.. 
Zchu, D., Frl., Goethestr. 28. 29. 
Sieiimuu, SB., Frt., Pestalozzistr. 80. 
Zimmermaun, 9t., Ww., fiai|ct Frie¬ 
drichstr. 47. 
Zorn, ($., Friedrich Karl-Ptatz 12.] 
Schneider-Artikel. 
Kochan, F., firummcflr. 21. 
Mörich, F., Witmersdorferstr. 132. 
Schornsteinfeger. 
Fuchs, 9l„ Pestalozzistr. 33. 
- P., Kautstr. 63. 
Griefe, M., Potsdamerstr. 38. 
ßübenltjal, H.. Krummesti. 92. 
Jarosch, St., Spreestr. 1 b. 
Stemme, I., Dancketmainistr. 65. 
Schering, 6., Canneistr. 8 pt 
Wagner, H., Schlüterstr. 64. 
Schrauben- n. Muttern 
fabriken. 
Dietrich, Otto, Potsdamerstr. 35. T. 
Schriftgießereien. 
Ageuturgcsch. 
Woldt, C. 9l., Wallstr. 95. 
Schuhmacher. 
Stfettowäli, C., Tauroggenerstr. 37. 
Affeldt, I., Kautstr. 18. 
Slmiite, W.. Wallstr. 8. " 
Arnold,. M.,' Kaualstr. 12. 
Stuft; 6.,-Sprcestr.'40. 
Bausch,-H., Schlüterstr. 12. 
Barczig. F, Grolmanstr. 33. 
Bartholz, P., Kautstr. 105a. 
Baitoszek, ~SL Wilmersdorserstr. 47. 
Bancrt, "E., Ehriilftr. 1. 
Bautz, S(„ Sägerstr. 5 K. 
Scinmiitt; H:,'Spiiudauer Berg 5. " 
Bederte, SS., Schattenstr. 21. • 
itelora, .6., Kautstr. 117. 
Biuuebesel,.C„ Grünstr. 1. 
Btumenthat, Chr., Kautstr. 110. 
Bock, P.. Christstr. 19. 
Bohm, 2s., Scharteuftr. 33. 
Böhme, 31., aierliuerftr. 135. 
Bohne, P., Kantstr. 55. 
Bölk, 3t., Dancketmamistr. 46. 
Bornbach, F., Rückertstr. 8. 
Borkowsky, Th., Kantstr.' 110. 
Boesch, K., BiSmarckstr. 42. 
Böfcheu, H., Christstr. 23 K. 
Böttcher, E., Lützowerstr. 8. 
Böttcher,-E., Stuttgarter Platz  17.pt. 
Brandt, 23., Schitterftr. 127. 
Brasche, B., BiSmarckstr. 82. - 
Braener, H./ ©rolmanftr.-58. 
SUrmtmami, 9t„ Kautstr. 14. 
Bürget, E.. Marchstr. 22 H.'L - 
Busstau, 9t„ Krummestr. 68. 
Christian, 9l., Kautstr. 162. 
Cwojdzinsli. I., Krummestr. 11. 
Dahu, 91., Caueistr. 25. 
Dariner," H.,' Dancketmannflr. 16. 
Searucborg, S., Leibuizstr. 24. 
Deihtoff, C., WilmerSdorferstr. 12. 
Dieckmauu, F., Goethcstr. 76. 
Diims, H., Grolmanstr. 16. 
Dittmar, K-, Schillerstr. 20. 
Döriug, E-, Schloßstr. 65 I. 
Dorsch. 38., Witmersdorferstr. 58. 
Dost, C., Krummestr. 15 K. 
Dr,reger, O., Kncsebeckstr. 89. 
DrcwiuSli, -WilmerSdorferstr. 157. 
eitert, M., Berlinerstr. 64 H. L- 
Ehtert, (£., Carm erstr. 11. 
Eichelmami, SS., Kautstr.-108. 
ElSner, C„ Kantstr. 97. 
Elfte, H., Wcsteud, Nnßbaum-Slllee 22. 
Ende, I., Rückertstr. 1 pt 
(Enget (£., Potsdamerstr. 30. 
^elgeutreu, O., Saoigny-Ptatz 13. 
Hollcck, P., Grünstr. 19. - 
Franke, A., Marchstr. 23. * • 
— M., Canerstr. 21.' 
Franz E„ Herderstr. 10 pt 
Freitag, K„ Wallstr. 3 pt. 
riednch. St, Magaziustr. la. 
tiefe, 55., WilmerSdorferstr. 154. 
tisch, G., Spandauerstr. 12 K. 
uchS, L., Uhlandstr. 193. 
Jctjt, C., Rofiiienstr. 8 pt. . . 
Gindler, O, Stuttgarter-Platz 8 pt 
Götting. C., Pestalozzistr. 68. 
Grätz, O., Goethcstr. 27. - 
Grothe, Th.. Kautstr. 108. 
Grunwatd, H.,-Goethcstr. 47 pt 
Gilbauzli. A., Wallstr. 14. 
Guiard, F.,-Kruiu»icstr. 80. 
6(it)ii, jt., Englischeste, 30. 
vaiiiic, ©., Potsdamerstr:' 24. 
Harte, £)., Dauckcliuauustr. 12 pt 
Handc, C., Goethcstr. 50., 
Hauschild, ,6.; Charlotteuburger User 18. 
Heiuel, I-, Cdriststr. 6'pt 
.Veinickc, C., Wei>narerstr:.4l/ pt 
Heintze, H., Nofiucustr. 2 pt. 
— 38„ Berlinerstr.  43.pt 
Heltmuud, ©., Kirchstr. 28. 
teutsche!, H., Spreestr. 24. 
erinS, O.. Kkummestr. 29. 
tcttmau», St., Kaiser Friedrichstr. 42. 
ittiger, C., Pcstatozzistr. 1. 
Hiuz, I., Rostnenstr. 12c. ' - 
Hirlchci. 91., Sophie Chartottcnstr. 101, 
Hocke, F.. Grotuiaiistr. 16. 
Hoffuiaun, Jof., Kru,»»icftr. 91. 
Hohensee, F, Carmerstr. 17. 
Hohn, I.. Lützow 16b. 
Horche, SB., Spiccstr. 20. 
Horu, F„ Guglifchcftr. 27. 
Horte, A.. Oiaugruftr. 4. 
deutsch, H. Nofiucustr. 4. 
Juht, H., Nchringstr. 3n. 
Käding, I., itnimmestr. 13 pt 
Kaiser, E., Stui Bahnhof Wcstcnd 3. 
Karei, I., Potsdamerstr. 17 pt. 
KempinSki, I., BiSmarckstr. 19. 
Hcrucheu, 9t., Potsdamerstr.'41 pt. 
itcßter, (?., Sophie Charlottenstr. 109. 
Kittet, H., Schillerstr. 88 pt 
Klama, S., Magaziustr. 20. 
.Mlammer, I., Grolmanstr. 40. 
Klciuschmagcr, K-, WilmerSdorferstr. 
146. 147 pt. 
Ktose, 6., Christstr. 30 K. - . 
Stoefiiug, 31., Spandauerstr. 35. 
Klotz. Q)„ Pcstatozzistr. 19.- 
Kiiolt, H.. Kirchstr. 32 L 
itnomi, SB., WilmcrSdorscrstr. 59. 
Kochale, P., Schlüterstr. 62 pt- 
Kockerow, F., Sophie Charlottenstr. 23a. 
iköhu oorm. Pause, Otto, Berliuer- 
ftr.ua  .T., 
Köhiite, SB., KuobctSdorffstr. 55 K 
Kotbc, E., Grolmanstr. 11. 
Koppc, P., Gocthcstr. 16. 
Kraft, G., SBilmerSdorfetftr. 69 pt. 
Krause, 9t., Echtüterstr.-69. 
Kredcl, F.. Magaziustr. 16 H. L 
Kreglcwski, P., Pestalozzistr. 22. 
KrcglcwSly^ 6., Kautstr. 56 H. pt. 
Krenipcl, H.. Pcstalozziitr. 31. 
Kroll, 9l„ SBilinerSdorfertic. 27 pt 
Ärüqer,' 9t, Pcstalozzistr. 6. 
— STug:,- @ (hulftrrSpt 
— I., WilnierSdorserstr. 164 L 
jlnimtmi, E.. KnobelSdorffftr. 10. 
KubaS,' St.; Grolmanstr. 62. 
Kunde,' 9t, Kaiser Friedrichstr. 33. 
KurtH, 3t, GardcS du CorpSstr. 15. 
Kutzowitz, SB., Kantstr. 62. 
Laughof, H., Pcstatozzistr. 11. " 
Lahmcr, I., Kantstr. 153. 
fiangflcuget, F., Wallstr. 1. . 
Lazarowicz, St, Goethestr. 9. 
Lcppert, £>., Wallstr. 37. 
Lieben, H., Schillerstr.'94a nL 
Lietz, H.,-Schlüterstr. 68. 
Einte, H., Krummestr. L4, 
List, H., Witmcrsdorferstr. 15. 
Lockner, H., Schillerstr. 114. 
Ludwig, I., Gntcnbcrgftr. 12. 
Üur, H., Goethcstr. 4. - 
Mahtmeistcr, B„ Uhlandstr. 184. 
Mallach.-B., Rückertstr. 4. . 
MauSselb. 0., Pestalozzistr 92a. 
Martin, H., Christstr. 14 pt 
Mattem. F., Potsdamerstr. 34. 
Man, E-, Potsdamerstr. 42. 
Maul. W., Pestalozzistr. 82. 
Meier, 3t, Witmersdorferstr. 120. 
Meistner, 91, Kirchstr. 12. 
Merfeburger. I.. Goethestr. 85. 86. 
MertenS SB., Dauckeluiauustr. 55. . 
Mey, fei., Spandauer Berg 6 H. pt 
Meyer, C., Leibuizstr. 24. 
Meyfahu, G-. WilmerSdorferstr. 141. 
MiSgalSki, M„ Leibuizstr. 2. 
Mix. C., Kautstr. 98. 
Muhlack, L., KuobelSdorUtr. 6 pt 
Müller, G., WilmerSdorferstr. 157. 
— SS., Pestalozzistr. 35. 
Miiinmcrt, £)., Scharreustr. 20. 
Muudstock, H., Pestalozzistr. 81. 
Netzet L., Kautstr. 164. 
iHcmnann, C., Grolmanstr. 23. 
— (£., Krummestr. 5 H. pt ' 
— SS., Schillerstr. 103. 
Nickel, I., Sleibtreustr. 51. 
Niekrawietz, H., Schlüterstr. 12. 
Noack, 9t., Wallstr. 90. 
Ostadnik, F., Kaiser Friedrichstr. 62. 
Otte, F., Krummestr. 63. 
Palm, K., Kmmmcstr. 49. 
"aetz, H-, Magaziustr. 2. 
, eil, H., Kncscbmstr. 16. 
P elfter, H.. WilmerSdorferstr. 148. 
"'est, ©., Kanatstr. 8a. 
, letficke, I-, BiSmarckstr. 50. 
Pfeil, H., Knefebeckftr. 12. 
Philipp, G., Wallstr. 23. 
Plcwe, SB., Witmersdorferstr. 37. 
Poppeudorff, W„-Grolmanstr. 18. 
Ptteguitz, W., Grolmanstr. 17. 
Przeuiczuy, 31., Leouhardtstr. 21. 
Puudt, 38., Wcstciid, Escheu-Slllee 23. 
Pyrrek, C., 'PotSdamcrftr. 43. 
Stabile, 91., OSnabrückcrjlr. 2 pt 
Nahm, O., Goethestr. 6. 
Äeich, I., Leibuizstr. 29. 
— Luise, Caueistr. 33. 
Neimanu, F, WilmerSdorferstr. 25 H.L 
Reinholz, C., BiSmarckstr. 35. 
9iichter, C., Stuttgarter Platz 5. 
Niugteb, H., WilinciSdorferstr. 112. 
Rose, G., Potsdamerstr. 38 pt. 
— I., Spreestr. la. 
Nöseter, E.. KiiobelSdorffstr. 23. 
Roselli, C., Weimarersir. 30. 
9!othfahu, F, Bleibtrciistr. 65. 
9kn»»iielandt, F., Beilinerstr. 44. 
RySkc, M., Faiaiieiisti'. 28 pt. 
Salcift, St, Schlofjilr. 13. 
Sallahn, 91., BiSmaickstr. 72. 
Salzburg, C., Joachimsthaleistr. 39.40. 
Sander, 9t, Kantstr. 28. 
Schaak, F„ Kantstr. 160. 
Schotter, W., Leibuizstr. 7 pt 
Scheibuer, H., Schlüterstr. 20. 
SchilinSky, C.. Spreestr. 6. 
Schittho, I., Sai>igu>)-Platz 11. 
Schlegel, 9t, Giolmauslt. 59. 
Schmeling, 9t, Keplerstr. 8. 
Schmidt, St, Kirchstr. 14. 
— St, Rosiueiistr. 11 pt. 
— G., Pestalozzistr. 21. ■ 
Schiuock, M., Goethestr. 60. 
Schneider, H.. Sovhie Charlottcnftr.106. 
Schollßach.'H., WitmeiSdorseistr. 111. 
— P., Schillerstr.-60. 
Schotz, Hl., Pestalozzistr. 70. 
Sihrobcr, 6., JiBnllitr: 102 H. I.. 
Schulze, 6S„ Charlottenburger Ufer 6. 
Schütze, 91., Wallstr. 19. 
Schwester, 91., Grolmanstr, 53. 54. 
Scerittg, H., Ww., Lützowcrslr. 9. 
Scibt, SB., Ücilinerstr. 79 H. L 
Seidel, G„ Spandauerstr. ,6. 
Seuff, E., WilnierSdorserstr. 158.. 
Siegeucr, Ph., Spandauer Berg l.pt 
SIurboSzewoki.'C., Schillerstr. 115.116. 
Sfnrt, Th., BiSmarckstr. 23b H. pt 
SrnichowSIi, N., Krummestr. 5. 
Sommerfeld, H., Slutlgaitcr Platz 15. 
Spange,' Wietaudstr. 66. 
Sperling, Berlinerstr. 74. 
Sprecher, C.,Sophie Chartotteustr.82 pt 
Stäge, St., Berlinerte.. 133. 
Stein, *S|$., Krummestr. 55.. 
Stenzel, ($.." Danckelmaiinstr. 47.. 
— I., Kncsebeckstr. 86.- 87. 
Steppcler, H, SBcimrnerstr. 32. 
Sternberg, E., Berlinerstr. 93 K. 
— 0., Kantstr. 62. 
Sicrnfielcr, F„ Spandauerstr. 20. 
Stotp, (E, Fafaneuftr. 21. 
Sturz, 9t, Uhlandstr. 188. 
Slrlzick, 3)iv Wallstr. 70. 
Sfrunf, A., Krummestr. 54 pf. 
Snkrow, L., Goethestr. 67a. 
Suliim, C„ Wallstr. 14. 
SnStand, W., Hardeubergiir. 18. 
Tausch. H., Krummestr. 68. 
Thicmc, ist., Krummestr. 68. 
Thürma»n,C.,GardeS, du Corpsstr. 11. 
Tietz, 9t., WilmerSdorferstr. 130 H. pt 
Titgner, H., Christstr. 13. 
— R., Pestalozzistr. 20. 
Tomczack, F., WilmerSdorferstr. 34. 
Trütschter, H., Schillerstr. 40 pt 
TncholSki, L., Pestalozzistr.18.. • - 
lleberschaar, SB., Goethestr. 5. 
Ilhlrich, C., Spreestr. 17.' 
lltllte, ©., WilmerSdorferstr. 107. 
Vetzbach, G., OSnabrückerstr. 30 pt 
Sponsert,.9t.,i38allftr. 86.» 
Boß. 31., Pestalozzistr. 94. 
— 11, Schillerstr. 80. 
Sultan, F, Rostneustr. 3. 
SBctmtfc, O., Joachimsthalerstr. 6 pt 
SBegner, W., SoaimmSttjalcrftr. 5. 
Weimann, A., PeMozzistr. 32. 
WeiSslng, L., Kantstr. 106. 
Weift, 3t„ WilmerSdorferstr. 107a. 
— I., Grolmanstr. 55. 
Senf, 91., Schillerstr. 111. 
Wenzel, M., Schillerstr. 92. 
Wichert, F., Chuststr. 32a. 
WicSiiewSti, V., Schlofistr. 20. 
Wietzel, R., Grünstr. 23 pt 
Wmkcl, Chr., BiSmarckstr. 31 pt. 
WittkowSti, St, Schillerstr. 76. 
SBittrien, F.. Goethestr. 67. 
Wlasuiak, I., Pcstatozzisti'. 73. 
WoieiechowSkl, I., Schloßstr. 66 pt. 
— auf., Kautstr. 146. 
SSotsf, E., Kniinmestr. 43. 
Wo». F.. Kautstr. 54. 
Wolluy. F., Berlinerstr. 134. • 
Wollfchläger, I., Schillerstr. 73. 
Wiilf.'K.,' Leibuizstr. 25. 
"'eidler, SB., Pestalozzistr. 16 pt 
„eifjer,. (S-, Pestalozzistr. 75 H. pt 
v. SelewSti, St., Englischestr. 23. 
"ettutcr," C.', BiSuiaickstr. 125. 
cmlin, SB., Sophie Charlottenstr. 24pt. 
imnicrumnn, H., Danckelmaiinstr. 51 pt. 
Ifchieschc, .6.; Kautstr. 51. - 
»wer, 25., Grolinaustr. 60. 
Schuhwaaren. 
Blümanii, S., Frl, Kantstr. .25. 
Sarge, E., Spandauerstr. 32 pt 
David, T.',.Krummestr. 65. . 
vjedalje, M., Berlinerst^ 114.'. 
GiidjouS, I., Berliiierftr. 98. < 
Jagufchiot, C., Leibnizstr. 93. 
Jenfch, H.. giofinciiftr. 13. . 
Kieberger, P., Leibuizstr. 17 pt. 
Lau, Heiur., Kantstr. 52.' 
Lchdcr, H.. Lützowerstr. 8. T. 
Maeder, Richard, Spreestr. 4 pt. T. . 
Paetow, H., Grünstr. 2 pt. ■ 
PranSfat, I.. Kantstr. 57. 
9i«senberg, Berlinerstr. Ä. T 
Schickora, Th., KnobelSdorsfstr.. 17: <" 
Schutz, B., Kaiser Friedrichstr 54a;' : 
—. D., Magazinstr. 14. T. 
Steckbeck, 9t:, Canerstr. 19. 
Sioigt, 98.. Kaiser Friedrichstr. 73 pt 
Scmctat, D., Kirchstr. 29. 
9tfl eiititra 
Brodda, H., Bleibtreiistr. 2. 
Segclmacher. 
Brandt, F.. Salz-Ufer 19. • - 
Mentz, G., Charlottenburger Ufer 7H. 
Seidenwaaren. 
Crefelder.SeideiihaiiL Adolf Hammn- 
fteiri, Bcrljiierftr. 123. T. 
: ,,Seife. . 
9tpotI)eler F. C. Doering & Comp,' 
. Spreestr. 15k. . . . 
Dr. Pieper L Flataii,'Spreestr. 15f.:T. 
 Seiler. - ; : 
Bellmann, O.» Uhlandstr. 185. 186.;, . 
Riefet, R„ 'Scharreustr. 17.' . 
Noggcuwatd! E.7 Berlinerstr. 75 pt ^ 
SandrowSki, Cl, Christstr. 29. 
Steffen, 9l.!' Rückertstr: 1. . : .■ 
Wolff, F.. Strafte I5 (a. Habsburger 
Ufer), Kraatz'sches Haus I. 
SpcditionsgeslH..... 
Albrecht, SB.,, jlrumiiicftri- 7-H.ptT " 
■Hertlfug,' E., Sophie Charlotteiistr. 
: 15. pt..-T. •; 
Kilpcr, Aug.,.WilmerSdorferstr. 20.: • 
Langner, W.. Sophie Charlottenstr. 
83 II. pt T. • .. .. - 
Lenderoth 92achf;, Canerstr. 23 pt'T . 
ZühtLdorf, F., Kirchstr. 16.. . . 
Speise-Anst. 
Bcgctarische. 
Götze, L., Frt, Berlinerstr. 52. 
Spinnereien. 
Jabt^sty, Julius, Joachimsthalerstr'. 
Agenturgrsch. • 
Halleiiftciii, H„ Schillerstr.' 52. T.C - 
Spiritnösen- u. Liqucur- 
Hdlg. 
Eckardt, M. O., GardeS du Corps» 
str. lü. 
Schleier, O„ WilmerSdorferstr. 132. X 
Spiritus Engros. 
Stgeiihtrgcfch. . 
Jaretzki, S., Schillerstr. 4 pt. T. 
Staakcr. 
Reinhardt, 31., ÜKagaziuftr. 9. - 
Schneider, F., Leibuizstr. 75. 
SBiiitlcr, E., Bcrlincchr. 93 H.. 
Stahlwerke. ; 
Stgenturgcfch. , ' 
OultmanNjRich.,Wefte»d,Eichen-9lllee2S 
T. SSertr. S. Hoerder Vereins. ■ • - 
■J§ 
Steinbruchbesitzer. 
Stein, 9t., Kaiser Friedrichstr. 33. •' 
. Stcinchdlg. 
©fenBIätter, 3l., Charlottenburger Ufer 
6b pt T. 
Eiferbeck, F.. Salz-Ufer 23 T. 
BoerS & Klapper, Hardenkergstr. 24. T, 
Feder, M., Gmnstt. 26. . 
j 
-v-v"
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.