Path:
Volume Vororte 2. Britz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

■'Vmu " ;• 
V. The» 
Britz 
,f P% *1 t \ -v V« > -r; 
10 - 
2. Britz 
(Kreis Cclforo). 
E >« wsh»erjal) l: 7243. 
DaS Einwohncr-Verzeichniß der Bororte ist in ben allgemeine» Eiuwohiirr-NachwriS (Theil I.) alphabetisch ciiMereiht. 
A. Behörde«, Anstalten, Vereine rc. 
Die pr»DliijlnI- und Krtisiiclijtbcn sind (m ycI)ätbeniC(iclI von Dctlltt verzeichne«. (Sieht 5iid;.I!fjl|1er.) 
Ämt6UDrft(llcr: .(>. iRrfllliifl, Öfiauffrellr. 48. 
«Itnuertc. ÄmtSvorst,: R. Spills), Kgl. Ceto 
nomlc3ljt)i, Svälhstr. 1. 
WwlSftctetair: Reinhard itaur, 66mtf?ccilr. öl. 
>mts<Baiimfkr,: lirfrl, Slrdjlltrl, Shibotorrflr. 8. 
WwtSlocet u. Wtwrinbcliutcau: Wimiifcc 
itr. 48 (Icl. Rird. 68) Zimmer 1. (8 -II.) 
Schöffen: ilitullcr E. Tienwiebel, i)l»boromlr. 1. 
iflrnl. ti. Qrolfir, Sorfflr. 20. Octoiiomicrall) 
F, Späll), Sp«tl)ftr. 1. 
{gcmctubevcrarbnctc Rentier W. Dietrich. Carl 
ftr. 19. (Saiiro. C. Dorn. Bürgerstr. 4. Fabrkt. 
C: Franz, GHaiiffecflr. 102. Eigenlh. .£>. yoiutr, 
Priesterweg 3. SDagiftr. Teeret. O. flotK, 
tiljaufietiit. 74. Büdner H. Süd, Gliauficcilr. 125. 
Echniiedemstr. G. Schmidt, Ghauneeftr. 38. 
Maurcriustr. ,% Sdjmibl, fffiaiiffccilr. 108. 
Ob. 2dw. Assist, (i. D. G. Schuster, Büraer- 
str. 6. Sdilödjtcnnstr. 5. Stritzle. Sttoct- 
str. 04. Gärtnereibe'. G. Wcndt, Rudower- 
str. 89. RittergulLbes. sl. Krede in SDicptnffr. 
Stcuerriiinchmer: Gemeinde-jkassen-ReudauI F. 
. Stessicii, Gbauffeeitr. 112. 
Amts-, Wemtiitlc- «. Slcitcrleffc: Ghauffee- 
fir. 48, Zimmer 3. (8-1.) 
jlrtl-lParkalst.Aiiniihmestelle: Kauft». I. Mal 
chow, Gl)nu|ictin. 4il. 
SAttbSmmm: Schlächlerinste. I. Slritzke, 3Btr- 
tcrfir. (il. 
Schied»)». Strtftifrfr.: Obertelegraphen-SIssisteiil 
a. D. 'S. Sdmlltr, Bsirgcrftr. (1. 
Annen - (£ommiifio,i6 > Mitglieder: Bandagift 
<k. Frantz, Hiiintnlljalcrflr. 4. Laubm. G. Fuhr¬ 
mann, Dorfstr. 30. Himmcrniilr. Sl. .fluntzog, 
Ghauffeestr. lOil. Ob. Telegr. Slsfift. a. D. 
G. Schuster, Bürgechr. 0. Rentier ö. Wutzler, 
Rudowerstr. 85. 
Waifettriithe: Simmerm. 35*. Wiese, Gnrliir. 22. 
Superiuteub. H. 3i»»gi»S, iiirchi'tr. 4. Bädrrmslr. 
A. Schultz, Sieübritzerstr. 4. 
Ortslranleukasse: Ghauffeestr. 45. 
Lorfteh.: Stifcnffrlt. G. Franz. Gliauiiccflr. 102. 
Kaffeiinndaut: Fo»ragehbl.F. Krüger, Ghauffee- 
sir. 45. 
Standesbeamter: SlmtSvorsleh. H,, Regling. 
GHanntcflr. 4«. 
I. (gltUurrlr.: Äs«. I. Malchow, GHmifiteflr. 46. 
IL Slclluctlt.: Gern. Kassen-Neubau! Sletfieit, 
Ghauffeestr. 112. 
LtandesamtSloeal: Ghauffeestr. 48. 6-12. 
WcrirfilÄfteUt: 3lu,ISgerIcht Rixdors, Grljtr. 
Cvanaelische «leihe: Kirchstr. I. 
Meiiilicher: Luperintend. •’ö. i)luimlii6, Kirchsir.4 
Hiliö-Prediaer Hcise, Ghaiiffeesir. .'10, ti-10. 
«üilcr: Lelirer F. Danlerl, LUrchslr. 7. 
SVriWf: t5ha»ssceslr. 145. 
(kapellc der Baptisten. Gemeinde: Ghanssee- 
ftr. 4!l. 
Li>ral.Schiil.JiisPcctor:2iipcri»tliidH.R»,igiur. 
Kirchlir. 4. H-10. 
Schule»: 1. >»eme'»idesil»ile Kirchstr. 7, Ha»vl< 
lehrer L>. Schröder. Cffjanfsccftr. 48. 2. <<le 
meindeschiile Bürgersir. LI, Hauptlehrer 0. (Sott, 
Bürgersir. 2!. 3. Äcmcindeschiile Strasjc 35, 
Haiiptielirer 31. Jung. Ghansseesir. lif 
Lolküblbllothek: i. d. 2. Genieindtschiile, Bär 
gerslr. 2:1. 
Prartic. approb. Aerzte: 
Liebrecht, 6.. Ghansieesir. 77. 8-10. 4—0. 
«Sitflcl, I., Ghansseestr, 67. T.J-i), 4—5. 
Beamteter Tljierärzt: Schütlt.E.,Tba»ssetstr.3L 
Krankenhaus: ilrei»t^»leii-aur de» Kreise« 
Teliaiv, rRm(i=C[|auiI«.T. Dr. H. Riese, diriz. 
Arzt, l)r. Mohr, Assist- Arzt. l)r. Friedman,,. 
Assist. Arzt. Dr. Pischmann, Asstst. 9rj(. 
SrtlwKIlne Ftiierwkljr: Depot Sltnftt :n 
Oders»!,rer Schornsteinseacriiilir. P. w, 
Gdansseestr. (Ki. Bors. P. ;imi(ifl, xiiim, 
Aerdersir. 22. . 
L>erei»e: „Delerane»- 11. ÜiwiimtijrDciriii", jinr'. 
Seiseiisbrk. G. Franz, Ghansieesir. Hti, Inauii.i i. 
üiestaurant lleltme, Glianffeesir. :l'i. - „yuu)u 
verein", Surf. ;jimntcmlfr. A. »Innvaii. Gli.ir 
seesir. 101), laguna 1. Dleflmnniil il, Um, , 
Ghansseestr. 39. — „Verein der Wrunilitui,,; » 
Bewohner von Britz". Bors. Ob. Telegr. 
«. D. (f. Schnfter, Bürgirftr. n. 
3eltu«nt«:„4>ii|)-l>iidoi»fr I(i(i(H«l!"Simiiirfi,' 
'HiibiilatioiiSornaif für die Gemeinde )|f 
daetenre Gäsdr Wmiitf u. Cito Wlaienimir. 
- Druck n. Berlaq Mier k OUoseniiiiui tiiivr 
Hlirbml, ticralir. .'15.3(i«. Sri», Glmufireiii. i > 
— „Briver Tageblatt". Cfrit. 'liiiblilniin1 
Organ, licri. Max Sioilcr, Gjp. Miibm', 
Berlinerstr. 70. 
Selftii6wflrti(lkitnt:flrri6tmii(ciiliimi<.5|),i!ii'j 
Baumschule i. 6. Späthstr. Suiop,»! t>. i>. 
Äirche. 
LerkchrKverdindun^ ylit Berlin: Siriiiicnhih •. 
linic Briy-Rixdori-Moriy-Plati. 
B. Verzerchltih der Straßen mit sämmtlichen Häusern mtb, Bauplätze,! nebst Angabe der Eigenthtttner, 
Benvalter und Miether. 
n: 
Bnckower Chaussee, 
Chank-eesir. 
Baustelle». 
E Wrede'schc Erbe». 
Schütze'schcs HanS. 
E. Lchütze, O., Schon, 
sttinfcgennitr. (Fried 
. richsbagen.) 
- Riese, H., Rentiere. 
Paniiimtz'ichtL HauS. 
E Pamiwiy, S., Mühlen 
»istr. • ~ 
Langt. E., Dädcr»str. 
Bauftetlen. 
E Wrcde'iche Erben. 
Stechban'ichcs Hairs. 
E Ttechliaii, Ä., Mühle»' 
bescher. 
Baustellen. 
E Wrede'schc krkcn. 
Buckovcr Grenze. -> 
Souflcffm. 
E Sreüe'fdjc Erben- 
.Ghauffeestr. ->- 
. Bnrgcrstr. 
Rudow'crftr. ->■ 
1 E Bayer. R.. Fuhrh. 
(Berlin.) 
Chaveriat, Tchloffer 
mstr. 
Ludwig, F., Tteluimi'tr. 
Schule. F-, Maurer. 
2 E Schubert. SS., Go 
lonialwhdl. 
Bitlors. E.. Buchhalt. 
3 E Tamcrius. A.. Sie. 
Engler, G-, Jnstrumeuim. 
Schulze, 6., Lithogr. 
4 E Sora, G., Gastw. 
Ringer, O., Stuiat. 
Ferner. C.. Snidrr. ' 
Jeserick, F„ ScBcr. 
Kirchner, F., Fabrkarb 
Knrch, G-, Lederarb. 
Perwo. A., Hebamme. 
Sieger, 3-, Weber. 
6 E Schuster, G-, Ob. Te- 
lcgr. Assist, a. 2. 
Brumm, C., Eiscnb. 
Beamt. 
Krüger,.A., Töpser. 
3 E «chuster.G., Ob.Telegr. 
Asnst. a. D. (Sir. 5.) 
Gl-ckiier, F., Ob. Wacht- 
.mstr. a. D. 
Schulze, G.. Maurer. 
SetteUm, 8f„ Tischler. 
7 E Schröder,F.A.,Zimmcr- 
mitr. (Berlin.) 
Dragenitz. ®„ Maler. 
Mierdtl, S., Fabrkarb. 
Roste. <£., Colouialwhdl. 
Schiller, K., Schneider^ 
wstr. 
7 Voigt, Buchdruck. 
Walter, A., Tischler. 
8 Garten, geb. z. Nr. 9. 
9 E Sogt, 31., Tiichlermstr. 
10 E Koelber.H..Schnftse>>, 
Schneider, A„ Invalide. 
11 E Schulze, M., ürn. 
Gnaden, H., ;{tmmcrm. 
Ziefferl, F-. Fabrlarb. 
12 E Stein, G., Maurer. 
BorowSki, Steinmetz. 
Tickhoff. C-, Üätfcrmfir. 
Tietze, £?., Maurer. 
Eggert, H., Kutscher. 
Grabert. G., Banarb. 
Hiischfeld, M„ Dachdeck. 
&hmami, Maurer. 
Schüttle, £>., Maurer. 
Wust, R., Schuhn,mstr. 
13 E. Gruber, R., Gelb 
gicßtmiflr. (Berlin.) 
Hellwig. F, Barbier. 
Jasch, E., Schlächlernistr. 
Älose, 3L, Maurer. 
Roigensteru, SL, Farmer. 
Seiiicdc, F., Werlsühr. 
Baleiiti», G., Maurer. 
L-eitt»landt, H-, Tischler^ 
mstr. 
14 E Mamitz. H., Eiseub, 
Arb. 
Duüing, 8., Kutsdicr. 
Key, I., Pcnüonair. 
Lüdke, 31., Steindruck. 
Piotrowsky, St, Sie. 
Städtuer, A-, Kaltschläg. 
15 E Krüger, §., Lriestr. 
(Berlin.) 
Y llrfiger, A.. Frau. 
Bayer. H.. Schlächtermstr. 
Gänsicke, y., Vergold. 
Krng, O-, Schlosser, 
jkuppler. P., Fenfierfbrl. 
Rieh», Th., Tischler. 
TrebS, A.. Steinmetz. 
Werner, B., Wächter. 
16 E Säuilke, i/i., Tischler- 
niftr. 
Sannow, F., TrechLlcr- 
mstr. 
17 E Schönfisch, P., Gast- 
wirthin. 
Barckeutien, H., Gastw. 
Eberhard!. P., Sodirtr. 
Jänsch, 38., Fabrkarb. 
Klienazewska, C., Schnei: 
denn. 
filinger, €., Weber. 
Schoenbcrner, 91., Silber- 
druck. 
Schönfisch. H., Tischler. 
Schützel, R., Bäcker. 
Weichert, A., JnvaUde. 
— S., Fabrkarb. 
Witta», ®., Fabrkarb. 
Projectirte Straße. 
19 E Lchiaanir, S., Landw. 
Mollenthi», H., Gastw. 
20 Garten geh. z. Nr. 19. 
21 E Liebeiww & IarinS 
P. TreidhanSfbrk. 
(Jir. 54.) 
Dönug, 3L, Kutscher. 
22 E faulig, St., Rentier. 
Zanlig, P, Lehrer. 
23 E Geuieiiide Brio. 
V. Gott, I., Hauptlehrer, 
H. Gemcindcschnle. 
Moritz. E.. Lehrerin. 
Rese, M„ Schuldienerin. 
Siegern«16, E„ Lehrer. 
24 EBlitzi!ier,A.,Golonial- 
tohdliuL 
25 Baustelle. 
36 Baustelle. 
E Lüher, Th., Fabrk. 
(Berlin.) 
27 »aufteile. 
28 E Sperling, Test'llal. 
(Berlin.) 
Lade, 3L, EiShdl. 
29 E Tietzcl. L, Gürtler. 
Tannschcwsli, F. Pri 
Datiere. 
Dicko«, I., Fraiser. 
Dietzel, B„ Maurer. 
Kumpsil, A., Bildhauer. 
Scholz. O., Fmijer. 
30. 31. Baustellen. 
E Ulrich, 31., Tischler. 
(Verderitr. 13,) 
32—30 Banstcllcn. 
37.38 E Krause, A., 
Rentiere. 
Amold, Ä.. Buchdruck. 
Klatt, L. Sro. 
Äuavpe, P., .Haudelsm. 
Kniestedt, G., Invalide. 
Krause, S„ Gärtner. 
39. 40 Gatten' geb. z. Nr. 
37. 38. 
41 E Güttuer, A„ Gruben¬ 
besitzer. 
StrnM, F.. Lehrerin. 
Röscher. H., Lehreriiu 
Ghauffeestr. 
42. 4;i Baustellen. 
E Arthelm, H., Schläch- 
tcnnitr.(Ghausscestr. 72.) 
44 E Axthelm, H., Schläch' 
tennstr. (Ghauffeestr.72.) 
Lflinies. G., Pserdeb.Arb. 
Liepe, Fabrkaib. 
Mcwes, W., Fuhrh. 
Rösseler, K„ Bahnarb 
Wilde, W., Fabrkarb. 
45—48 Baustellen. 
E Anerbach, 3t., Ksm. 
31 E Flöter.N-, Schlächter- 
milr. (Nirdorf.) 
V Flöter,-6, Gololoniol 
whdlg. 
Börner. <S„ Tischler. 
Bäuchen, A., Drechsler. 
-Kirschner, P.,Cigarrenfbrk. 
Kuoch, O-, Metallarb. 
Laube, H., Haudel^m. 
Nosenberg. M-, Tischler. 
Ruugc, Th., pcils. Eisenb 
Beamt. 
52 Baustelle. 
E Fischer. $>.. Gärtnerei 
fes. (Sftliii). 
53 E Polke, %, Maurer. 
Bcsilcr, P.. Baiiarb. 
Boßling. G., Handclöm. 
Haufe, St., Gartenarb. 
Hosemeister, S., Bauarb, 
Hoffmaim, A., Fabrkarb. 
Lutte. 6., Maurer. 
Schröder, 33., Bauarb. 
Schubert/ H., Steinsey. 
54 ELicbenow L JanuS.P., 
' TrcibhanSfbrt. X 
Liebenow, P.. Fabrlbes. T. 
55. "56 Baustelle». 
E Ephraimsohn, H., Ks>». 
- (Berlin.) 
57 E Scharr, A., Fetthdl. 
(Ghauffeestr. 59.) 
Hanffc, (S., Fabrkarb. 
Rößuer, 91., Biber. 
58—60 Baustellen. 
61 E Geyer, F., Post-Secr. 
(Berlin.) 
V. Geyer, B.. Verwalterin. 
Born, A., Schneiderin. 
Faber, H., Bildhauer. 
62. 63 Baustellen. 
E Geyer, F., Post-Secr. 
(Berlin.) 
64. 65 E Iahn, A, Landw. 
66 E Luban, F., Eigenthüm. 
• Priesterweg. 
67 E Täschner, 3t, Schläch- 
termsir. 
Ahlisch, V., Kutscher. 
Eberhard!, 33., Gürtler. 
Rerrlich, ®., Fabrkarb. 
Schreiber, I., Bahnarb. 
Schulze, F., Fabrkarb. 
68 E Taschner, G., Drenn- 
malhdlg. 
Täschner jr., G., Reisend. 
Böig!, 31., Fabrkarb. 
-<r Rudowerslr. ->- 
49 E- Göse/F., Fichrh! 
Lehmann, 33., Landarb. 
Lück, Kutscher. 
Paul, H., Kutscher. 
Rmenfeld, M.. Schristsetz. 
Stocket P., Steinträg. 
50 E Senner, R., Lederarb. 
Staude, P., Bäckermstr. 
Carlstr. 
<- Dorfitr. -> 
- Wiltzelm-Pratz."^" 
l E Tube. G., Büchsenm. 
Böthe, 35., Rentier. 
Riecks, W.. Bnreauzch. 
2 E Tanker!, St., Bauer» 
gutsbef. 
3 Baustelle geh. z. Nr. 2. 
4 Baustelle. 
E Herzog, 33., Landw, 
(Ghauileestr. 34.) 
5 E Schadow. L.. Ww. 
Bergmann, 31., Schmiede- 
inilr. 
Oito.P., ZleneramtLdien, 
Schad»w. H-, Fabrkarb. 
,'jese, Fabrkarb. 
6 Baustelle. 
E Fronte, H.. Schneidet. 
(Ghauffccltr. 31.) 
7. 8 Baustellen. 
E Haase. M., ä3ro.(Gfjaus 
seesir. 30.) 
9 E Gutman», Ä., La»dw 
10. 11 Baustellen. 
E Strammer, G- Gastw, 
(Ghauffeestr. 27.) 
12 Baustelle. 
E Behrend, A.. Büdner. 
(Ghauffeestr. '25.) 
13 E Lobig, A., Lehnrww, 
Piescher, 35., Landw. 
Sch'olge, G., Lehrer. 
14 E Albrecht: 35., Landw. 
Äirchitr. ->• 
15—18 Bauitelle«. 
E Wredt'sche Erben. 
19 EFuhruiann.W.. Landw, 
Dietrich, W., Rentier. 
20 Baustelle. 
E Fuhrmann, SB., Landw. 
(Nr. 19,) 
21 Baustelle. 
E Gicse, W.. Bauuuicr- 
nehm. I3ir. 32.) 
22 E Gicse, W., Sammler 
uehiu. 
Dommiich, St., Schnei-! 
derin. 
Gicse, 38., Zimmer«. 
Baustelle. 
E Bartz, S„ Landw, 
(Dorffir. 32.) 
Wilhelm-Platz. 
Dorfstr. ->• 
Chausseestr. 
Buckower Chaussee. -> 
Privatweg n. d. 2o- 
maine Britz. 
1 Daustclle.' 
E Brede'fche Erben. 
2 Baustelle. 
E Kaließ, I., Eigenih, 
(Nr. 3.) 
3 E Anließ, 5-, Eigenthum. 
Kaließ, E., Landw. 
Mehlis, ff., Feldarb. 
Dkülack, a., Feldarb. 
Nowigk, O., Landw. 
Schlenz, O.,kirchhossarb. 
4. 5 E Wrede'schc Erben. 
Kaiicii, 2K.. Milchpächt. 
Torsstr. 
6 Banstelle. 
E 3irilomSli, 3B„ Gastw, 
(Nr. 7.) 
7 E Reitowsli. 38., tiiafro, 
E Nietet, F„ Sieb«. 
Büuniirg, I.. 38». 
Wiehles, G.. SchNeidermstr. 
9 Garten geh. z. Nr. 8. 
10ELcndlcr,I.,Gastwirthin, 
©rammet. C?:, Zimmenu, 
- Mir, M., Tischler. 
Schmidt, Ghr.,HaudelSfr, 
11 Baustelle. 
* E Fehtifch. 9t„ Bäcker¬ 
meister (Dorfstr. 47.) 
12 E Miegel, 81., Ww. Fuhr 
g-sch- 
13—15 Baustellen. 
E Grau, 23., Säumt- 
gntsbes. (Dorsftr. 44.) 
16 EMaatz,G.,Schmiedcm>tr. 
Ttiieme, 3t., Bauarb. 
17 E Richter, C-, Colonial- 
wlidl. r 
Giesla, G., Landarb. 
Glausnitzer, 31., Bäcker 
«Itr. 
Dominik-iloski, L-, 
•VfludeliUL 
Käske, F.. Gartenarb. 
18 E Cito, 33., Gastw/ T. 
19 Bauitelle. 
E 38rede'sche Erben. 
20 E Wrcde'sche Erbe». 
Boise, G-, Schnhmmstr. 
Rese. R.. Milchpächt. 
21 Baustelle. 
E Wrede'schc Erben. 
! Baustelle. 
E Gemeinde Britz. 
KirLstr. 
23 Baustelle. 
E Albrecht, 35., Bauen,- 
gulsbes. (Carlstr. 14.) 
24 E Lutschte,M.,GoloniaI- 
wbdlg. 
Ezubowiiz, (?., Gärtnerei» 
bescher. 
Hecht, jt, Gartenarb. 
Äitzlnk, O., Gartenarb. 
Klaus, A., Fabrkarb. 
Krohu, H„ Gartenarb. 
Kuechholz, 6., Fabrkarb. 
Lehmann, E.. Fabrkarb. 
Lmke, G., Gartenarb. 
Reuuiaiiu.G-. Sattlenn^r. 
— G., Sattler. 
Reinle, F., Röbelarb. 
Riede!, St.; Möbelarb. 
Schmidt, 33- Ww. 
Schnitz, F„ Fabrkarb. 
Schulz. 38., Fabrkarb. 
Schuft. I., Fabrkarb. 
Senft, 6., Gartenarb. 
Wolf, A., Gartenarb. 
Wutschke, M., Ww. 
25 E Bthrcnd, 3l, Büb' r. 
Mönnus, N„ Siviiner. 
Müller, H-. Lelirei. 
Rabatz, W-. 3<ichbM 
Bollmer. H.. Sdimitd 
Jährt, <5., Sdincibtui'ir. 
26 E Beck, 3)., Gi^cmli. 
Beck, P., iftlchl)»!: 
Brandt, A.. Jtotbm 
• Buchholz, (£.. Fiibilnil’. 
Buhr. ®„ Ob. Oi'um 
Lewple, Fabilarb. 
Schönfti'ch, R.. Ob. ,v.i> 
Sogtl, M-, jjro. 
27 E Schramniar, G, 
Gaftw. 
Ädelmeil, 31., fvai.''!:’ 
Bernard, F., SUru-Mi, :■ 
schneid. 
Gros, (?., Väschen». 
.'Irisier, Ü., 33ii’. 
Slritzke, G., Fabtitarb 
28. 29 Baustcllcu. 
. E Gutman», S, sianbc, 
(Carlstr. «.) 
30 E Haase, M., 33w. 
Ehrlich, M.. Sro. • 
Günther, M., 33a. 
Heyse, G-, Predige» 
Sicüfri, G„ Bn'r. 
®etfc, H-, Maurer. 
31 E Franke, H., G,;c .< 
ihäm. 
32 E o. b. Kammer, J, 
Tischler«,',r. 
Faller, E.. llhrm. 
tzechl, G-, Rosen i. 
Hübner, P., Warituaib. 
Schuh, E., Korbm 
33 E Teichert, G., Jli’rVv. 
hdlnn. 
Christ, I-, Handel-:-q,:r:.!. 
Hill, O., Gärtner. 
Manch, Ä.,Saitmidichrs'. 
Puüdree, F„ 91cntcncnvT. 
Rese. I.. Kutscher 
Schulze, S., Sdintitfi- 
Teichen, Kort>m»i'!r. 
Weimann. O-, Poianic:::- 
whdlerin. 
34 E Herzog, 23.. Larf®. 
35 E Schöncbccf, 2h, 
Lehrer. 
Müller, H., Lehrer. 
Steffin. F-, Renda»!. 
36 Baustelle. 
E Daukert, .!?■• ^uer.i> 
gutsbes. (Garliir. 2 l 
37 E Schmidt, E..Schmicdc- 
mftr. (Nr. 38.) 
©ackert, A., Sentiere.. 
Soldapp. St., Bädtronr. 
Seiten, S., Barbier. 
Pollack, Heizer. 
Raschle, Hanidfn- 
Rucktischet, H-, 6irBf' 
rcides. .. .. 
Sommhammer.^h 
machen»stt.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.