Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Echnlz 
-. 713 
Seemann 
m III. 
Lchulz-Anbreae, 81., 2Bie„ ifltnl. (tiinmc 
tealb), Obemasserstr. 11. 
Schulz« Boobeu, 91., iflltlcrgutäbes, 
Alseilstr. 10. 
6»ulj‘Coe(lcrnlli, H„ Nuhholzhdlg, 
iwtibuscr Damm 75. 
Schulze, .6., Apoihek,, Lultpoldstr. 28. 
— 6, »Mermftr, itraulslr. 22. 
— 88, Bäckermstr, AlteLcipzigerstr. 18. 
— 91, sattdjcnnfir., HtibcrcittcrgasiiD. 
— ($., Gigarreiisbrk, (Trislstr. 6), Bö- 
blkrftr. 4. 5. 
— SL Gmupotsbrk, HüuSfauctfir. 47. 
— F, EflciUIjum., (Gr. Lichters.), Totz- 
kowrkystr. 12. (Baustelle.) 
— 3,, Gtgtulfjüm. (IcmpclTjof), Fitlcin- 
|lr. 22. 
— 23, Eigenthüm, Richthosensir. 5.5a. 
— St., Fabrk. (Wilhelmstr. SO. 31), 
Aiikiachcrstr. 6. 
— F„ RaM., Schönhauser All« 3, 
Hirlenstr. 5a. Weudiugerslr. 11. 
— F, Fabrkbes, Guaritiftr. 0, Brun- 
ncnftr. 23., Fehrbellinerstr. 47. 48. 
Rarlstr. 0. 7. 
— $()., Fuhch. (Hatinovirschestr, 1B), 
Waldstr. 46. 
— C, Gastw, (Siallschreiberstr. 47), 
Siallschreiberstr. 5. 
— E, Gast»., ffotonlcflr. 42. Zech- 
Hrtetflr. 30. 
— H., SatticlSm, Dessauerstr. 10. 
— G, Kgl. Soft, itottbufer Ufer 34. 
35. Kotlbu,er Ufer 12-15. 
— A., itfnt, Rüder§dorserstr. 37. 
Friedenstr. 79. 
— C, itfm. (HfjarlollcnBg.), Am 
KönigSgraben 15. Am jtönigS» 
grabm 15a. 15b. 13c. 
— 3t., Itfrn., (SllcrmibcincnftT. 48), 
Sebastianstr. 54. 55. 
— O§c, Kfm., Clisabclh-Nscr 57. 
— Dito, Kfm, Laudsbergerstr. 19. 
— G,Kohlenhdl, Reinickendorserstr. 24. 
— F., Maurermstr, Eamlctftr. 27. 
Ramlerstr.12.  Swincraitn6ciftr.61.66. 
— (r, Manrerpol.. Beuffelstr. 58. 
— 31, Milchhdl., Stufluftflr. 81. 
— G, Milchpächt, ÄnbreaSstr. 12. 
— W, MlSpäqt., Alte Jarobstr. 29. 
— E, Or, Prediger, Wafferthorsir. 37». 
Itrbanitr. 51. 
— M., Pnmilirr, (Sditeclj), Franseüi- 
ftr. 38. 
— 3T., Geh. Rechn. Rath (llntcr 1. 
Linden 4), Adalbertstr. 68. 
— S, Rechn. Rath, Pritzwalkerstr. 8. 
— 51, Rentier, G&riftintnftr. 11. 
— 3.. Rentier, Grünthalerstr. 8. @rün= 
ihalcrstr. 9- 
— A, Rentier, Prenzkauersir. 21. 
— E. ». 55., Rentiers (Pmilow), Ber- 
nauerstr. 8. 100. 
— F, Rentier, Fricdeustr. 81. Bres 
Inncritr. 13. 
— F. 23, Rentier, Am Girat»7. Frie- 
drichstr. 136. Schiffbauerdanim 1. 
— Rentier, Dessanerstr. 31. 
— H, Rentier, Slüdöcrftr. 49. Eamp= 
hauseustr. 32. Fichtrstr. 1. Linien: 
ftr. 84. 
— Heinr, Rentier (Linienstr. 75), Ko> 
btomfftr. 18. Linienstr. 231. 
— Heinr., Rentier, Prcnzlauer Allee 10. 
— L, Rentier, (Freiburg), Lmkstr. 33. 
— 3t, Rentier (Kfenachcrftr. 2), 
Rritbrichftr. 121. 
— 25, Rentier, Flensburgerftr. 24. 
— 2?. Rentier, (Wilhelmstr. 52), Ktop. 
ftclitr. 63. 
— 28., Rentier, Prcnzlauer Allee 35. 
Samimitr. 11. 
— Schankw, Waldcmarstr. 2. 
— 6, Schlächtmuftr., Nostizstr. 68. 
Blumcnthalstr. 9. 
— C, Stadtwachtmstr, Sirienftr. 9. 
Sirfenitr. 8. Hannooerschestr. 16. . 
— 5., Töpsennstr., (SL d. Jerusalem» 
Kirche 1), Kttrienftr. 3. 
— C, Buchhdlww. (Autzerh.), Tempel- 
h liier Ufer 8. 
— A, Eigenthümerin, Pritzwalkerstr. 18. 
— G, Eigenthümerin, Zionskirch-Pkatz 
— 2t), Eigenthümerin, Parochialstr. 19. 
— G, Frau (Autzkrhalb), Holzmarkt- 
fir. 58. Raupachstr. 16. 
~ (r, ^ou, 2ic6igftt. 37. 
— Ä, grau, (Er. Lichters.), Jüden- 
ftr. 23. 
~ G, grl, Chaniösir. 6. Karlstr. 7. 
— K, Strafft, Manannenstr. 14. 
r SS., Rentiere, Putbilserstr. 40. 
«chiilze-Berden, ®,Dr, Stabsarzt a.D. 
Surggrafcnftr. 1. 
Ichulzii, C, Schankw., UrBanftr. 173. 
Schumacher, L, Destülat, Srannen« 
ftr. 137. 
— R, Destillat., B-dstr. 29. 
— B, AgenthLm, Straßwannstr. 18. 
— E. GaNw, Feilnerstr. 10. 
~ 3, Gastw, Skalitzerftr. 126. 
Kfm. (SiegmundLhof 1), Nr. 11. 
A- Kfui, Snmntnftr. 81. 
— L, Rentier, Weinstr. 29. 
®ch ß^termfit. (Weitzensee), Bar- 
~3:‘ >>w. Rechtsrnw. (Frankfurt a. 
D-). Liiifen-Platz 11. 
Schumann,J,DIrector,Komma>idiiillc»l 
ftr. 43. 
— G, Fiihrh, it(. Wiifl u ftftr. 12. 
SU., Gastw, Ramlcritr. 8. 
A, itfrn., Slrclitcrftr. 70. 
— ilL, Jlfnt, (Melaiichtho»str.!!8).KnlPP 
ftr. 12. WilSiialkerstr. 29. 
— W,Klcnwneri«stk, @to6bctrcnfir.27. 
Clnibtjtr. 7. gricfeiillr. 4. 
— 6, Sdjmlfbcmftr., Barutherstr. 8. 
— G, Techniker, Lothriilgcrjlr. 68. 
— H, Itljnn, Bliimenstr. 47. Sr.jrant 
surf crltr. 108. 
—81, Jistu (Leip>igerstc. 3), Wall> 
— Geschw, Grüner Weg 21. 
— M, Rentiere, Äroitcitftr. 47. 
— O, Rentiere, Kaftanim-Allee bö. 
— M, W«, Tischlerei, Langestr. 20. 
Schümaii», 6, Gigeiitliüm, Steiiv 
metzstr. 73. 
Echunat, G, Fabrk., An der Apostel 
kirchc 7 b. 7a. 8. 
Schilnrfe, M, Fuhrh, FriedkichLselbco 
ftr. 41. 
— 33, Fnhih, Höchstesir. 32. 
Schüneiiianii, A, Destillat, Liiiiew 
ftr. 234. 
E, Ksin, -nnenftr. 193. 
W, Cigct Orunetootöftr. 123. 
Schunk, O, Rentier (Neue Pro¬ 
menade la) SBufchingftr. 17. Memeo 
ftr. 1. 2. 
Schmike, 3C, Fleisch ermstr, ©raitfceer» 
ftr. 2. 
Schünke, F, Fuhrh, Schönholzerstr. 8. 
— B, Kfm., Bredowftr. 39. 
Schuppen, P, Post-Bau-Rath (Ham¬ 
burg), Lutherstr. 45. Nettclbeckitr. 11. 
— 9J, Rentier, Linienstr. 228. Linien- 
ftr. 227. 
— 23, W«, Waifenftr. 16. 
Schuppe, A, Kunftgietz, Michaellirch- 
Pl-tz 7. 
— H, Schuhmmftr.(PotSdamerstr.41a), 
Steglitzeriir. 24. 
Schuppmann, C,Osensbrk,(Kurzeftr. 2), 
Äaiserftr. 31. 
Schur, P, Kfm. (Aallner Theaterstr.8), 
Itucffirftcnftr. 146. 147. 
Schürbel, P, (Magazinstr. 3), Zom 
dorferftr. 27. 
Schiitflaft 2, Sircct. (Nürnkcrger- 
itr.67),  Hrtilicritjtr52.SnnKienftr.16i. 
Schurian, R, Fouragehdlg,Echulftr. 46. 
Säiung, I., Privatier, ©oflotoftr, 9. 
fllopftoäftr. 40. 
Schämt »im, (S, Fabribes, (Lützow Ufer 
18). Äöecniicritr. 72. 
Schönes, 3BV EigenIhLm., Muskauer^ 
ftr. 37, ffluSiancrfir. 88. 
Schüffler, 6, ilfm. (Ääpcniif), Sumim- 
ftr. 47. Büfchingstr. 13. 
Schuster, H„ Archttcct, Schapersir. 33. 
— E., Bnchdmckereibcf, Kirchftr. 4. 
— Si., Särfteitnt, Ritterftr. 93. 
— E, Fabribes, Prinzeffdinensir. 18. 
— O, ftfm, Werneuchenerftr. 17. Bir- 
chowstr.7.Werneuchenerftr. 7. 8 u, 16 
— P, Kausm, Werneuchenerftr. 10. 
— 3t, Kunsthdlg, Jemfalemerstr. 13. 
— P, Rentier, Hornstr. 4. 
— Jda, Rentiere, Friedensir. 12. 
6chätÜB,Gomam:jJtct6 (Steglitz),Alb 
SZoabit 89. 90. 91. 92. ©tiomftr. 1 
bis 3. 5. 
— 5-, S3m, Statt, (Smefcftr. 14. 
Schiittau, H, Rentiere, Memeleritr 34. 
Winterfell! tftr. 30b. 31. 
Schütte, H, Fabrk, Er. Frankfurter^ 
ftr. 54. 
— 6, Gastw, Biefenthalerstr. 16. 
— K, Kartoffelhdlg., Beniauerstr. 27.. 
— F„ Pol. Wachtmstr. r. D, Rheins- 
bergerstr. 72. 
W, Schrift stell, (Calvlnstr. 7) 
Fischerftr. 2. 
• G., Kgl. Zeugvart, ©penerftr. 18. 
— & Rolle, Spediteure,Srannenftr. 153. 
— N, o». jtmnmciger. Rath, Anhalt- 
—^W, Ww, Melchiorstr. 44. 
Schüttle, I, Rentier, Prinzmstr. 8. 
Schüttler, F, Maurermstr, (Lichtenbg.), 
Prinz Eugenstr. 20. 20a. 
Schütz.F, Bauunternehni, ©rmmftr. 39. 
Lortzinasir. 19. 
— F, film., (Chauffeeftr. 29), Keffel- 
ftr. 26. 
— St, Maurermstr. (Potsdam), Gotz- 
kowstzstr. 37. 
■ P, Rentier (Bayrentherstr. 2), 
Bredowftr. 60. Jonasstr. 1. Thurm- 
sir. 34. 
— Anna, Eiaenthüm., Plan-User 28. 
Jobanmterstr. 19. 
— Mine, Rentiere, Jerusalem erstr. 46. 
Schützenstr. 25. 
— Auguste, Rentieie,Schwedters!rL33L. 
— C, Rentiere, Tresckowftr. 46. 
-’sche Erben, (E. Schütz, Rentiere, 
Plan User 32), Johanniterstr. 1.14. 
15. 16. Plan-Ufer 32. Tempelherr^:- 
str. 3.'4. 
Schütze, E, Architekt (Friedenau), Nß- 
holzstr. 4. 
■ C, Butterhbl, Christian! aslr, 
Schütze'sches Haus. 
— I, Sircct, Alte Jaeobstr. 34. 
— C, Eigenthüm., Schwedensir. 14. 
Schütze, O, Eigenthüm, tlrbanslr. 5. 
Mutkauerstr. 22. 
— G, Fabrlbef, Alt-Moabit 55. 50. 
— I, Lederhdlg, Schmebcnflt. 18. 
— ©, Rentier, ScBcniiaimstr. 16, 
Steltinerftr. 15. 
— ö. Rentier, Äiinenstr. 51. 
— 81, Rentiere, JoseMtr. 6. 
— L, Neiitiere, Badftr. 57. 
Schütze-Schmiedel, M, Cigenthüiueriii, 
GorntlluSftr. 10a. 
Schützte, 2), stfni, Greisöwalderstr. 17. 
Schützler & Co, P, Fabrk. (Schön. 
yauser-Allee 47), Pappel-Allee 2l-, 
Schwabach, D, Dr, Sanit. Rath, 
Karlsbad In. 
— L,vw.Aeh.Gommerj. Rath, Wilhelm 
Platz 7. 
— 28, P». Direet, (Gehren), Franz 
ftr. 7. 
Schwabacher, A., Rentier, Hohen- 
jolleenftr. 20. 
Schwabe, E, itfrn, Weberstr. 16. 
— G, Privatier, Gneifenaustr. 85. 
— C, Rentier, Perltbergetfir. 43. 
— I, Rentier, Chauffeestr. 104. 
— L, Rentiere, Neuenburgerstr. 40. 
Schwager, F, RaihSzimmermstr. (Sraiti 
deuburgstr. 72), Neuer Markt 13—15. 
Spandauerfir. 65—67. 
Schwaiger, E, Ww, Richthosenstr. 2. 
Schwalbe, C ''alwhdlg,Reintlken 
dorferftr. in, . 
— S, Eigenthüm, Pappel-Allee 32. 
— A, Fabrk, Kommandantenstr. 18. 
— F, Schneidermstr.,Joffenerstr. 16. 
Schwalm, O, Kfm, (tSr. Lichters.), Sie 
ditfchstr. 3. Rheinsberaerftr. 37. 
Schwedteistr. 227. 
Schwan, F, Buchhalt, Weddingstr. 8. 
— A, Schlossermstr, Jüdenstr. 25, 
— L., Mmmervol, (PcterSburgerftr.27), 
Stratzmannstr. 27. 
Schwandt, G, Rentier, Chauffeestr. 65. 
— Marie, Fuhrgesch, Bergstr. 43. 
Gartenftr. 36. 
v. Schwanenflügel, B, Eigenthüm, 
Schwedterftr. 238. 
Schwanitz, C, Fabrkbes, Müllerftr. 
179b. 
Schwanke, 5, Baunistr. (FlenSburger- 
strL3).Bachftr.ll.I2u.l3.Schlesviger 
Ufer 17. 
Schwannecke, E, Pros. (Ghattotte» 
eg.), Artilleriestr. 28. Marheineke- 
Platz 12. Stralauerstr. 12. 
Schwark, A, Gastw, Kronenstr. 71. 
— H,Eigenthümerin, Willibald Alexis- 
ftr. 22. 
Schwarte, I, Rentiere, Könizgrätzer- 
str. 76. 
Schwach, G„ Banquier, Bellevuestr. 5L. 
— I, Gürtlermstr. (Muskauerstr.32»), 
Naunynstr. 13. 
— O, Malermstr. (Gneisenausir. 66), 
Reue § och ftr. 35. 
— G, vr, RathShm a. D. (Potsdam), 
Klopstockstr. 14. 
— ©, Rentier (EfjarlottenEo.), Char- 
Iottcnftr. 50. 61. Franzöfischeftr. W. 
26. Kurfürstendamm 61—73 (Bau¬ 
stellen). PoiLdamerftr. 69. Winter- 
fctbtftr. 37. 
— L, Rentier (SchöncJctget Ufer 31), 
Scharrenstr. 15. Wallstr. 29. 
— I, OB. ©er. Affeff, Mohrenstr. 26. 
— P.^Kupfcrschmiedeinstrww., Eoltz- 
Schwartze, A, ©ntSEcf. (Pankow), 
Wollankstr. 64 (Steinmetzplatz). 
Schwartzer, 3, Kfm., Elisabethstr. 26, 
Pallisadenstr. 91. 
Schwartzkopf, E, Kfm., Schulstr. 4. 
Schwartzkopff, Emil, Dom-Baumstr. 
(@t. Lichters.), Stntonstr. 26. 30. 33. 
Behrenstr. 29. SSarftr. 20. 21. Neu 
Kölln a. W. 13. Prinz Eugenstr. 8a. 
17. 18. Wallstr. 66a. 
— R, Fabrkbes, Müllerstr. 172a. 
— A, Schraubensbrk. (Fennstr. 52), 
Fennstr. 60. 51. 
- (®r. Lichters.), Anton« 
Schwartzwald, H, SchuBmmftr, (Säger* 
ftr. 8), Belle-Allianeestr. 71a. 
Schwarz, I., Banquier (.Spenerftr. 9), 
Schönleinstr. 8. 
— St, Giaarrensbrk, Reich enberger- 
ftr. 106. 
• SL, Eigenthüm., (Jnvalidenftr.131), 
Samariterstr. 1. 
- R, Eigenthum., (Usedomstr. 22), 
Zehdenickerstr. 20. 
— A, Fabrk. (Wllmersdf.), ©renadier- 
ftr. 21. 
• O, Fabrk, Urbanftr. 67. 
■ & Heidemann, Jellhdlg, Lanbs- 
Bcrgerftr. 34 
- C, Gastw, Elf enstr, 84. 83. 
— {?., Gastw, Elbingerstr. 26. 
— W, Hotelbes, Jnyalidenstr. 84. 85. 
— R, Kfm. (Schönebg.), Hussiten- 
str. 41. 
— ©, Klempuermsir., Linienstr. 154a. 
— E, Kunstmaler, (Kursürstenstr. 59), 
Genthinerftr. 22. 
• E, LeberwsbrL, Melchiorstr 25 
Michaellirch-Platz 10. 
• G, Rentier, Bandelstr. 35. Bandel- 
str. 36. Lehrterftr. 44. 
Schwarz, öiill. Rentier, Artilleriestr. 13. 
Johanniistr. 9. 
— W, Rentier, Frauseikistr.40. Weißen^ 
Burgcrlir. 53. 
— W, Rentier, Jagowstr. 20. 
— .6, Eiaenthümeriii.JaSniuuderstr.N, 
Hjcbomftr. 22. 
— 3», Rentiere, Friedenstr. 97. 
— M, Rentiere (Gharlotienburg), Hei> 
ligegeiftftr. 37. 
— 0, Ww, Rentiere, Vorkstr. 70. 
Ritterftr. 70. 
Schwarze, A, Eigenthüm, Prcnzlauer 
schwarze, 81 
Allee 42. 
— A, Kfm., Landsberger Alle« 140. 
— 6, Loeomotivführ. fStiideridorf«: 
ftr. 47), Grüner Weg 71. 
Schwarzkopf, A, Apolhekbef, Gitfchi 
netfir. 83. 
— R, Lehrer, Krauinickftr. 11. 
— I, Rentier, Kl. Andreaiftr. 18. 
Schwarzlose, F, Itfrn. (Westend), 
Sriedrichftr. 183. ©rimftr. 17. 18. 
Leipzigerstr. 54. 55. 56. Willdenow 
ftr. 21. 
— M, itfrn. (Westend), Friedriche 
ftr. 183. itönigftr. 59. 
— G, Ww, Rentiere, Rheinibergev 
ftr. 51. Swinemünderstr. 15. 
Schwor jraaun. H, ®[a:6leberfbrt, Priw 
zen-8lllee 78. 
chwarzmeier, K, Lehrer, Ruguststr. 19. 
Schwatlo, M, ein. Reg. Baurath, Goitn 
'tertfir. 3. 
Schwebet, E, 
(jiürtclfir. 39. 
ftfm. (Schönebg.), 
G. ii. T, Rentieren, 0 Slumenfir. 67. 
Schweibtcn, ©, Pianofbrk, Kochstr. 61. 
60. 62 (Neubau) Nostizstr. 21. 
SSmngelftr. 55. 
Schwede, A, Gastw, Lindenstr. 110. 
— A, Rentier, Rosenthalerstr. 16. 17. 
— E, Schlächtennstr, SL Frankfurter 
ftr. 5. 
— F, Rentiere, Mauerstr. 76. 
Schwedler, H, Kfm, Augustsir. 56. 
!oppen-Ptatz 4. 
@, Rentier, Hobenzollernslr. 24. 
Eätoeigger, G, Dr, Pros. (Roonstr. 6), 
Manenstr. 23. 
Schlveinsurth, M, Frau, Lützow-User2. 
«.Schweinichm. H, Major (Außerhalb), 
@JitDtini$!st, Ksm,(Elbersetd), Belln- 
mannstr. 73. 
- SB, Wurstfbrk, Rosenthalerstr. 6.7. 
Schweitzer, S, Apotheker (Holzmarkt- 
x. 69. 70), Dieffenbachstr. 35. 
— R, Kfm, Ackerstr. 17. 
- R, Ksm, (Oranienstr. 85. 86), 
Buckowersir. 3. 
■ A, Redaeteurwv, Schöneberger 
Ufer 33. 
Schwendt, P, Schloffennstr, Stollen- 
dorfftr. 27. 
Echwendy, E, gtadleraftr, Brunuen- 
str. 126. 
— E, Ww, Jnvalidenstr.111. Ghauffee- 
str. 107. 108. 
— Th, Ww., Köpenickersir. 7a. 
Schwengler, 8t, Rentier, Aalserthor- 
"te. 56. Gneisenaustr. 60. Prinzen- 
,'tr. 103. 
— I, SB», Mulackstr. 10. 
Schwenke, F, Pros, Baumstr, Kömg- 
grätzerftr. 98. 
— P, Rentier, Linienstr. 134. 
— H, Ww, Bäckerei, Lindenstr. 8. 
— I, Rentiere (Linienstr. 134), 
Elsasferstr. 41. 
Schwensow, A, Ww. (Möckernstr. 93), 
Äsenacherstr. 8. Lützowstr. 51. Motz- 
str. 13. 
Schwentertey, E, Rentiere, Friedensir. 
105, Friedensir. 103.104. 
Schwencke, Franz, Maurermstr, Dau- 
@rnf (Außerh.), 
^6, Tischlermslr, (Fnitfjlftr. 
, jleroefg, 8t, Fabrk, (Fehrbelllner« 
jlr. 46), Kastanien Allee 42. 
Schwindel, ©., Rentier, Mariendorser- 
fiv. 14. 
Schwinning, R, SMetmilr. (Lützow- 
sir. 81), Hochstr. 88a. Schöneberger- 
str. 12. 
— H, Destillat, Audreakstr. 48. Alex- 
anderstr. 33. 34. 
— M, Ww, Lützowstr. 81. 
Schwiicher. G, Fabrk, Sebastiansir. 18. 
Schwach,W,Ziminermstr,(Ftchtwerder), 
Bödikerstr. 32. 
Sckerl.G, Privatier, (Außerhalb) Pelrl. 
Sebastian, 9t, Kgl. Skeuererheb. j. D., 
Göbenftr. 24. 
— I, Tischlermstr, (Steglitz) Kreuz« 
bergstr. 50. 
Sebert, 23, Ksm, Falckensteinstr. 8. > 
Seikclsohn, L, Ksm, Heiliaegeiststr. 19. 
SeeunuS, I., Banquier, (An d. Stech« 
bahn 8), Reichenbergerstr. 88—92 
—^F, Kfm. ^ieglitz), Relnickendorfer« 
ftr. 43. 
Sedlaezek, P, Eigenthum, Straßmanil- 
ftr. 20. 
Sedlmayr, G, Brauereibef. (München), 
Französischeste. 19. Friedrichstr. 17L 
Seebald, G, Destillat, Gerichtstr. 9a. 
Seebohm, F, Architekt, Elßholzstr. 14. 
• 9t,^otelbef, Rheinöbergerstr. 63 tu 
Seeboldt, SL, Rentier, (Schulstr. 114.) 
Schulstr. 108. 
Seebrecht, R., Eisenb. Seit. Secr., 
Gubenerstr. 53. 
Seedorf, E, Ww, Wörtherstr. 30. 
Seeseld, A, Schankw, An der Fischer» 
brücke 9. 
Sttseldt, R., Rentier. GBorineritr. 8; 
ehrbellinerstr. 15. Sirogburgnftr. 6. 
trelitzerstr. 20. Leniplinerstr. 12. 
Seefluth, 23, Fabrk., RheinSbergnstr. 
79. Siügenttfir. 23. 
Seeaer, I, Bäckermstr., Brunnenftr.97. 
— F, Fabrkbes. (Tharlatteubz.) Prenz- 
lauerttr. 6. 
ziaerstr. 76. Sjtcftr.JS. 
D. Sl ~ 
chwerin. 
Unter den Linken 75. 
Schwerin, 6, Dr, pr. Arzt, Sanit. 
Rath (An der Schleuse 13), Schäser- 
fir. 8. Schmidstr. 29. 
— G, Gommifi. Rath (Gharlottenstr. 
4), Steglitzerstr. 21. 
— E, Hof-Gürtlermsir, Ghartottenstr.4. 
— H, Rittmstr. z. D. (Joachimstbalcr- 
str. 5), Ansbacherstr. 2. Bayreu- 
therstr. 25. 26. itleiftftr. 19. 22. 
Schwersenz, I, Fabrkbes, (Pankow). 
Freienwalderstr. 28. 
Schwertfezer, H, Rentier, Lottumstr. 9. 
Schwesinger, H, Betr. Secr, Mockem- 
ftr. 119. 
Schwidetzky, F, Bahnmstr. a. D„ 
(Silmcredf.), Langestr. 18. 
Schwidlinsky & Go, Gas- :c. Ant. 
sPnnzenstr. 96). Er. Frankfurter- 
]tt 83. Marfillusstr. 25. 
Schwieicr, P, Schlächteriustr, Kott- 
tafer Damm 102. 
G, Frau. Eigenthüm, Kottbufer 
Damm lCß. 
Schwieger, H, Rentier, Kreuzberg- 
itr. 21. 
bwiertz, H, Maurermstr, Lützowstr. 4. 
tone Winterfeldtstr. 2. 3. 
Schwieters, H, Schneidermstr, Palli- 
ad enstr. 94. @r. Franffiirtccstr. 116. 
Bergstr. __ 
ichlächtcrmjtr, Stetttnerstr. 44. 
— jy, Schneidermstr.., (Weitzensee) 
Schaperstr. 17. 
• W, Weinhdt, Straußbemerstr. 2. 
Demminerstr. 15. Manteiiffelstr. 75. 
Reichenbergerstr. 151. Aollinerstr. 38. 
— E, Zimmerpol, Rostolkerstr. 5. 
— 5, »w. Amtmann (PotSdam), 
Zeughofstr. 26. 
B, Fabrtww, stöpenirferftr. 47. - 
— M, Stallmstnow, Bredowftr. 38. - 
Seegers, R., Raths «Maurermstr.; 
Engel User 4. Chnstburaerstr. 28. 
Greisswalderstr. 195. u. Nr. 196. 
Seegcrt, E, Photogr, Gr. Frankf«rter- 
(tr. 71. 
Seearün, O., Fabrk., Engel Ufer 6a. 
Seehagen, O, Rentier, Kurfürstensir. 
82. fiömggritzerftr. 65. 
— E, Rentiere, Jfflandstr. 3. 
SeehauS, St, ©ürtlermstr, Naunyn- 
ftr. 13. 
Seelauder, O, vr. Ob. 'Lehrer, Schö» 
haufer Mee 186a. 
— G, Saülermstr. a. D., Tilsiterstr. 50. 
Seelig, 3, BanquierWnkstr.5), Alte 
Jacobstr.108.109. Motzstr. 82 (Bau¬ 
stelle). Böhtcrtftr. 5. 
— jy, Bildb, Derfflingersir. 16. 
— A, Kfm. (Friedrichstr. 133),Brücken- 
ftr. 2. Mauerstr. 11. Reicheuberger- 
ftr. 37. 
— E, Maschinensbrk, WeinbergSwcg 4. 
— £.. Mutzcnfbrk, (LandSbergerstr.72) 
Zehdenickerstr. 7a. 
— M, Rentier, (Rcgentenstr. 20)Moh- 
rcnstr. 63. 64. 
— M, Wäschesbrk, Gr. .Hamburger» 
ftr. 40. 
— R, KsmSww, 8r.5embnrgcrffr. 1. 
M, Rentiere, (Fnedrichstr. 133), 
Frobenstr. 38. 
Seeliger, S, Rentier, Lennbstr. 4.) 
Hochstr. 46. Rosenthalersir. 53. Seilt» 
meifterftr. 1. 
Seetina, B, Tischlermstr, Langestr. 58. 
Seelisch, R, Möbelsbrk, Rigaerstr. 
96. 97 u. Nr. 95. 
Seelke, W, Schlächterntftr, (Weideii- 
weg 26), Linienstr. 109. 
Seelmeyer, G, Fabrkbes, Motzstr. 75. 
■ ©, Kfm. (Schlroelftr. 6), Sei* 
nickendorserstr. 42. Schulstr. 40. 
— H, itfrn, (Schtegclftr. 6), Wiesen« 
ftr. 16. 
Seemann, M, Reg. Baumstr, Klop> 
stockstr. 34. 
— e, Fabrk., (Ziegelstr. 24), Exercier- 
ftr. 8. 
■ H, Fabrk. (Neue Köuigstr. 29), 
Ereifswalderstr.215. Fmmauuclkirch- 
ftr. 19. 
• A, Juwelier, Walluec - Theater- 
str. 33. 
— E, Rentier, Ziegelstr. 24. 
5 
1 
i 
4 
;i 
i 
& 
I 
% 
%
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.