Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

OT. Theil 
Krailse 
~„ 694 
Kimze 
Krimfe, A., m Hof-Piatiosbrk, Mar 
■ burgctjtr. 16, Anibacherstr. 1, aller, 
iurgcrltr. 0. 
— A., KfmSww, (Stealitz), Mariannen. 
' fir. 42, SMifcrflt. 24. 
'— L, ilfmStoio., Kottbuser Damm 14. 
— A, Rentiere, (HagclSbcrgcrstr. 86), 
Sfrjrnnfitrillert fir. 7. 
— 6, Rentiere, Grnnihaleisir. 80. 
— F, Reittiere, Bellermannstr. 94. 
— I., Reittiere, GreifSwalderstr. 16. 
— SBm, (Sreä&ettcrflt. 44). 0 
Blumenthalstr, 14 (Baustelle). 
— SB., SB»., Müllerftr. 24. 
Kräufel, 31., Baumstr. (65arlolten6ut(tY 
Sirajjc 20 (a. Habsburger Ufer). 
Kräusct'fcheS HauS, 
ftrau6. St., Fabrk., Smiibcnturgflr. 62. 
SBatbcmarflr. 69. 
Äräitllclit, G, 2JZailtcnn(tr. (SBietef. 
fir. 1). Zwinglifir. & 
— A., Rentier, Slatlgritfcnflr. 102. 
Schwerinfir. EL 
Ärawczyck, L., Eigenthümerin, MendelL. 
fohnstr. 14. 
Krawiükchke, 31b., Rent>er,MarkiiGr.40. 
Kray, F, itfra., &i. Frantjurtcrftr. 96. 
— & So., M-, Laniprnwrk. (Belle 
■ Miaue Platz 5> »flecket. 7. 
KrebS, Tb. <$., Slrchiiect, Duuckerstr, 75. 
— £>., Bäckermstr,, Lindenstr. 58. Kirch- 
str. 18. 
— SB., Bäckermstr., Kricbcnftr. 10L 
— St, (üttfltD., Ohmstr. L 
— P, Stfm, Grüner Weg 42. 
— R, RathS-Maurcrmftr, Steglitzev 
fir. 2. Rene OJrüttftr. 27. Kurfursten- 
„ fir.X. 
— F., Raths-Ziminermstr, ©entminet, 
ftr. 11. - 
— A., glcitiicr, Karlsir. L Schiffbauer- 
, dämm 39.. 
— B., Rentier, Nenenburgerstr. 35. 
— E, Rentier,(Klopstolftr. 14). Luisen 
’ fir.-66. 
A,. Vieh ■* Commiff,. Frankfurter 
' Alke 118. 
— L, Rentiere, Blücher-Platz 3. Plan 
Ufer 24a. 
Krech, G, Fabrk., Gartensir. 68. 
Kreseldr, E.LKaurermstr, Katzbachstr. 12. 
Krkhl, A, Eigenthüm., Straßburger- 
fir. 4. 
Steiler, A, Rentier, AnSbacherstr. 19. 
Augsburgersir. 57. 58 (Neubau). 
0 Btuntenthalstr. 36. Bremerstr. 47. 
Plantagenstr. 42. 
j$reitlmg, G., Ingen., SanMtir. 20. 
ßrentpr, L., Rentiere, Köllnischestr. 6. 
Krenipien, St.. Rittergntsbes, (Moltke- 
fir. 4) Shartottenstr. 56. Lanqeftr. 10. 
35. Spencrstr. 6. 9.11. ffiotfeuftr. 2. 
Weydingerstr. 7. 
Ktemski, 1L, vw. Hauptm., (Außer 
halb). Köpenickeriir. 148. 
Damm 18. 19. 
Krengel, H. Architekt, Tancnziensir. 7. 
Brunnensir. 26—29. An d. Fischer- 
brücke 16. Knefebeikstr, 44 (Neubau). 
— I.. Archltec!, Fichteftr. 19.19a. «r. 
Ftanlsurtetstt. 123. Graefestr. 43. 
Krentzlin, 31, Musik. Bert, (Eisenachev 
fir. 04), JioDttiiäflr. 8. Ticcksir. 8. 
— H, Rentiere, Bülowstr. 55. 
Kreuz, M„ Eigenthümerin, (BreSlan). 
Rheinsbergerstr. 1. Etrelitzerstr. 22. 
Krenzlln, 6h., Rentier, TeaipUnerstr. 6 
7. ZionStirchstr. 31. 
Äresin, A.. Kfmsww, (Rixds.) Land 
wehrstr. 23- 
Kreffe, F., Fabrk, (Watdemaistt. 591 
— Engel-Ufer 6. 
— P, Zimmermstn, (Dicffeiibachstr. 63), 
, Luitpoldstr. 19 (Neubau). 
Kießman». F, Ägentbü«, Garten. 
str. 165. 
Kreter, E, Frau. Schmirgellcimfbtk, 
•• Prinzen Allee 42. 43. 
— £., tiigcnifiümmit, (Jmmanuelkirch, 
. str. 2), Lnifen-PIatz 5. 
Kretlow, F, Milchpächt, Fehrbellinet. 
ftr. 39. 
Kretschmann.J, Fabrk., (Charlottenbg.), 
— Gicdiifchiir. 42. 
— H, Rentier, Bülowstr. 86. 87. 
Kreffchmer, F., Eiaenihüm, (Tauenzien 
fir. 8), Fnedeniir. 26. 
— Gebr., Mte. (Greifswaldcrsir. 186), 
lliebomflr. 30. 
— M, ' Kfni, (Weitzenfee), Plan. 
Jlfer 62. 
— O, Schlächiermstr.. Beiiffelstc. 11. 
— KL, Frau, Chausseestr. 105. 
Kretzmaun, 28, Rentier, Sebastian- 
ftr. 36. 
Kretzner, M. Giganmra6r£riiL, Marian- 
»en-PIatz 15. 
Krehschmar. H., Banquier, Jägerftr. 9. 
— Alb., Bildhauer, Teffauerslr. 25. 
Krentz, E, stfm, Elifabeih-Uscr 16. 17. 
Skalitzeritr. 147a. 
Krentzig, 6k, KleinPnermstr.7 (iSilliner-- 
str. 28 a), Swinemünberstr. 32. 
Kreilyiier. H, Eiaeuth, Fehrbelliner- 
str. 31. 
flreajaaiin, Ä, Sattlermstr,Alie Schön- 
hanserstr. 18. 
Kreyer, 3, Rentier, Brunnensir. 69. 
KeyM. 3, stfm, Brückenstr. 15a. 1 
Kricheldorff, J„ Phologr, Karlstr. 26. 
Knebel, Ben., H, Pianostrt, Nheini. 
Dergerflr. 59. 
Krieg, ist, Bleiilictc, Alle Leipziger. 
ftr. 7-9. ' . 
Krieget, H,Gai< ic. Anl, Hirtensir. 22. 
Krieaet'ftze Erben, (SBcrk. krieael, 0.. 
Knli,, Veihanleii-Ufer 1), Elifabeih. 
Ufer 59. Beihanien-User 1. 
Krieger, C, Eigenihiini. (Friedenau), 
Brcdowsir. 12. 
— St, Schneibermslr, Göbensir. 4. 
Sltimnclifhr. 52. 
Krien, F, Rentier, LandSbcrgerftr. 104. 
Krienelte, P„ Rentier, (Tharloitenbg.), 
Wrangelstr. 129. 
Kriese, Ch. SB», Friebrichifelderstr. 2. 
Kriewiy, M, SBto, Rlieiubergerftr. 60. 
itrimimtz, H, Eigenthum, (Lortzing- 
ftr. 7), Weidenweg 29. 30. 
KringS, H, Rentier, Mrotzbeerenftr. 67. 
Krippenborf, H, Eigcnthüin, Gtblnger* 
ftr. 9. 
Krifche, St., Malermstr., Barnthirstr. 2t. 
Kritteltet, S, Dr, Geh, Sän. Rath, 
SigiSmimbfit. 5. 
■ & Sonnenihat, SBaumstr. (©ctithiner- 
ftr. 42), Komnianbanienstr. 1. 2. 
Lindenstr. 55. Ranteftr. 34 (Neubau). 
■ Gebr, Fellhdl, (Greifswatder- 
ftr. 212), Fmstenwaldcrftr. 18. 
ScBuferftr. 15. 
KroB, I., Steinbruckbef.. Prinzenftr. 50. 
v. Kröchcr, A, Riitergutsvef. (Lohm L d. 
N. M.), gionslirchstr. 9. 
Krähn, SÄ, Fleisch tvhblg, Klostcrstr. 7. 
.Rentier, .Grünauerftr. 36. 
— P, Rentieri (Außerhalb), Prinzen¬ 
ftr. 64. 
Krohne, E., Schneiden,LHIcnbef, Bev- 
nauerftr. 79. 
— W, W», (Ausj-lhaw), LinbenfiQ 33. 
firoicr. SB, Rentiere, SBeniburaeiftr. 7. 
Sr»6, ®„ Fuhrh., Pofenetftr. 28. 
— A., Kfm, (Paffaucrsir. 40) Bredow- 
~ftr. 13.* 
— R, Kfm, Brebowftr. 9. 
— O, Rentier, Hussitensir. 12. 
— O, Knufft, (i'ittf'uetlirchftr. 19). 
Eifenbahnsir. 17. 
— C, vw. Stciptr.fgmftt,, Röckernstt. 
84a. 84. Hagelsbergerstr. 30. 
Krolle, 9L Slrchiictt (Havelbergerstr. 
17), Quitzowstr. 48. 49 (Neubau). 
— P, Manretmstr, Havelbergerstr. 17. 
Qnitzowstr. 120. 
Krotzig, 2L, Rentier, Bcrnaucrsir. 109. 
Krämer, A, Frau, Butterhbtg, Ptenz- 
tauctflr. 5L 
Krowpharbt,O..Drcchslcrmstr,KopPell. 
str. 58. 
Kronemann, F, Eiaenihüm, Schtie- 
momtftr. 14. Letteftr. 3. 4. 8. Lyche- 
Kriiger, L, Apotheker, Ackerstr. 2T7. 
Jnvalibenftr. 151. 
— K„ Sattli. Rath, An d. Jetufalemer 
Kirche 3. Jemsatemetstr. 1. 
— A„ fflienicrlej., Kastanlen-Allee 72. 
— (f, SöraiterctBcf, SBaldemarstr. 74 
Forfterfir, 1. Wrangelstr. 101. 
— R-, Aiichhatt, (Pankow), Neue 
Jacobsir. 20. 21. 
— Konditor, Stcue Nosistr. 16. 
— O.,Ob. Tontrol. (Außerhalb) Keibcl- 
ftr. 14. 
— St., Destillat., Hclmsir. 8. Willibald 
AlexiSsir. L 
— SB., Destillat, (rhorliieislr. 76. 
FchrkeMnerftr. 16. 
■ St, Eigcnthüin, Mariannenstr. 89. 
— L, Eiaenthüm, Aüfchiugstr. 21. 
— SB, Eigenthüm, Rofictimlr. 53. 
— ©., Fabrtbes, Mchaeltirchstr. 19. 
— ,6, ffabrf, Ssrtflfcricflr. 25. 
— P-, Fabrk, Lützowstt. 6. Kartöbad 15. 
Aorlitr. 59. 60. (Neubau), 
— Sud, Fabttbcs, Michaettitchfit. 41. 
S, Fabrkbcs, Michaetkirchsir. 19. 
Ä;TÄ ctoitbufer 
ftr. 20 (Neubmt). 
Ktouheim. M., Kfm, Eislebenerstt. 17. 
Ansbacherftr. 47. Katzlerstr. 6. 
— M-, SEeitzwhblg, (Walluer Theater, 
ftr. 26), Schiffbaucrbamm 30. 
Kronig, L, Malermstr., Prenzlauer 
Allee 2. 
Kroenig'Thieme, M, Aeamtww, Lü. 
beeferftr. 11. 
Krönin^ F, GeschästSführ,Zionstirch. 
— G, Kfm. (Bacrwalbslr. 56), Koch. 
str. 10. 
— M, Tapez, Kochstr. 10. 
Kronlhal, P, Dr, Atzt, Landgrafen. 
str. 19." 
Stop, A, Rentier, Menerstr. 10. 
KrMaticheck, Th., Eigenthümerin, 
ÜBmngclflr. 3. 
Kröpf, 9t, Mckermfir., Strichen- 
bergerstt. 185. Etifabech-User 26. 
Lieamtzerstt. 42. 
itröfche, F., Cotoniatwhdlg.,' Trist, 
str. 46a. • 
— H, Kfm. (Ttisisit. 43>, Stififtr. 40. 
— 0, Colonialhdla, Schöuhanset Stllce 
704. Stargarderstr. 82. 
Krofchet. G, Souuitteri:, Gacriotfir. 4. 
— 31, SBto, Titiiierstr. 31. 
Ärösing, I, Reutiet, Goifomftr. 10. 
Stoff, jun, I, Atchiteet (Joachims- 
thaletftr. 21). Pallasitr. 10. 1L 12. 
■ I, Seither, Landgrasenstr. 1L 
Neue Jacobitr. 1—3. Jnfelstr. 13. 
13a. Pallarftr. 8. 9. 
Krosta, F., Rentier (Zoppvt), Sero» 
theenftr. 28. 
Krotiti, (i, Schlächtennfir, Gleimstr.17. 
Krottnaner. H.,Baumftr. (Schlachten- 
fee), Alte Facobftr. 44. Gollnowstr. 
43. Neue Köoigstt. 77. 
Ktubenbacher, F, Schlosserei, ftöpt» 
nickerstr. 155. 156. 
Krug o. Nidda, L, Oberftürat. z. D, 
Schellingftr. 7. . • 
Krug/O,'DsmclmenpächteyMcherhalb^ -i.nerpr..».- 
Keffelftr. 83. 
— C., Rentier, Lmigestt. 68. 
— O„ Rentier, (Dichinannftr. 16), 
Augsbutgerstr. 1 (Baustelle). 
— SB, vw.-Stadttath^ Sgellevuestr. 2. 
~ Krüger, Geh. Hofrath (®r. Lichters.) 
Schlot-Platz 6. 
Fabrkbek, Mchaellirchsir. 20. 
üu, Fischermstr, Acketsir. 40. 
S, Gastw, Bipäftr. W. 
R, Gastw, Hafciibaide 12. 
GutSbes, (Außerhalb). Leffing. 
str. 42. 
— F, Hctrengatd, Veteranenftr. 16. 
— A, Kfm. (Schöncbctget Ufer 12), 
sturste. 18.19. 
— H„ Kfm., Marburgerftr, 2. Groß- 
Gotschenstr. 41. Steinmctzstr. 89a. 
— L, Stfm, Hallefches Ufer 9. 
— ö, Ksm.',Neue Friedrichstr. 4,-Arndi 
str. 38. 
— P, Kfm., Schönhanser Allee 80. 
• R„ Kfm, (Kraiitstr. 8). Wein. 
fir. 15. 
— Th, Kfm, Taucuzienstr. 7b. flott, 
buserstr. L 2. Nürnbergetstr. 11. 
— 0, Landger. Rath, Lessmgftr. 52. 
• I, Lehrer, Schlesischestt. 39. 40. 
Falckensteinftt. 44a. 
— M, Lehret, Weitzenburgetsir. 12. 
• O, MaschinensbrL, Alte Jacobstr. 
1c. Siraeonftr. 18. 
■ E-, Mantermstr, Baerwaldstr. 38 
39. 40.41.42.43, SSergmannstr. 70. 
■ L, Mauretinstr, Stendalerstr. 10. 
Emdenerftr. 49. Havelbergerstr. 11. 
12. 13. 14. 16. Salzwedclcr- 
ftr. 13. 14. 15. Stephanstr. 46. 
— O, Maiirennftr, Gueisenaustr. 32. 
— F, Milchhdl., (Wiyetmstr. 21), 
Bergmannstr. 11. Nostizstr. 35. 
— G, Porzellanwhdt, Weißenburger- 
str. 79. 
— P, Privatier, Betuauerstt. 30. 
— L, Reg. Rath (Potsdam), SBich- 
maunflr. 13. 
— St., Rentier, (Schönhauser Allee 70). 
Raumannsgaffe 17. 
— Aug, Rentier. Langeftr. 109. Eise- 
nacherstr. 72. Motzfir. 12. Strataucr- 
str. 27. 
C, Rentier. (Außerh.), Ftemmiug- 
ftr. 3. Sraitffitrtct Allee 199. 
(Stätteplatz). Er. Frantfurterjtr. 35. 
36. Prenzlaitcrsir. 53—So. Schloß. 
Platz 4. 
— E, Rentier (Gruuewald) Bahn- 
fiofjk. 1. Bülowstr. 108.108a. Schöne. 
Bergeritt: 29. 30. 
— G, Rentier (Hantels Mlage), Prin- 
zcustr. 21. 
— R, RittergutLbcf. (Rieb. Schön, 
hauten), SBoUmerflr. 36, 
— A, Schlächiermstr, Fennstt. 20. 
— L., Schloffetmstr. (Platz vor bem 
Neuen Thor 6), Möckernstr. 105. 
— G, StriNsetzmstr, Dieffenbachstr. 32. 
Liegnitzerstr. 18, 
— E., Kgl. Tänzer a. D, Holzmailt- 
ftr. 6—7. 
— I, Zefcgr. Stet Botst. a. D, Gr. 
Ftankfurterstr. 112. 
— E, Tischlermstt., Rüdetsdorfetsir. 8. 
— SS., Dschlermstr. (Schönhauser Allee 
138. 139), Getichisit. 8. 
— H, Zimmetmftt. Barnimsir 32. 
— M, Eigenthümerin, Raihenowersir. 
19. Kruppstr. 9. Stratouct Platz 13. 
— A, SS», Hoielbef. (Roßsir. 6), 
Petristr. 29. 
• M, vw. Jnspect, Elisabeth-Ufer 58. 
— Matie.Pofameniwhdlg, (Hornstr.22) 
Fürstenstr. 1L) 
— M, Ptivatiete, Pofenerftt. 25. 
— A, Rentiere, Hallcschcstr. 28. Groß- 
Becrenftr. 2. 
— E, Rentiere,  9tHcitil6crgerftr.33.35. 
— F, Steitttere, Frachtstr. 71 Ftucht- 
ftr. 22. Münchebetgetftr. 34. Stm 
Ostbahnhofe 1 
— I, Rentiere, Gitfchinerftr. 65. 
SS, Rentiere, Wcißcnburaerstr. 37. 
A, SB», (CharlottenBurg) RLge- 
ftntglcr, W, Rentier, Dach ftr. 9. Alexan- 
bnnenftt. 18. 
Krugmann, W, Rentier,. DieffenBach. 
ftr. 84. 
Krall, Th, Bäckermstr, Beusselstr. 74. 
Antu, Gebr, Fabrkkcs.(Brandenbnrgstr. 
20), Rankest^ 2. 
strsiUä, P,, Ob. Ingen, Jorbanstk, 
Krüll-sche» Hau,. . - 
Krumbholh, S, vw. STmtigcr. Rath 
(Potidam), Llntsir. 16. 
Krumbhovi, SB.; Director (Außerhalb), 
©netsenauftr. 83. 
— F„ stfm., (Bneifenitufk. 83, 
Krnmhaar,H, Apotheker (Calviiisir. 32), 
Köpenickerstt. 82. 
strumljojt, d, Kfm, HLndetftr. 7. 
Shmimihmicr, F, Stfm, SUiarieuBuc. 
flctfir. 8. 
Kmnmolv, L, Privatier, Fischerstr. 82. 
Krnmreq, A,, Motterelief, Soldin«. 
ftt. 100. 
Knimschmidt, L, Schlächtermftr, (All. 
dteasstt. 17). flellerftr. 8. 
Kruschke, Moiiereibes, Langeftr. 86. 
— M, Rentiere, Falckenstelustr. 32. 
Ktufchwttz, M, Rentier, Adalbett- 
ftr. 27. 
Krnse, F, Amtmann a. D, Grünauer- 
str. 9. 
— <f, Malerntfit, Pückterstr. 48. Ct* 
senbahnfir. 36. 
— 8t, Traiteut, (6i8 1. Juli Mauer¬ 
sir. 40). Kronenstt. 4 5. 
strtizott, D, Gastw, Gollnowstr. 16. 
Kube, SB., Eigenthüm, Schulstr. 43. 
— H, Gießereibes, Elisobech Ufet 30. 
— R, Molketeibes. (Stttc Schützenstt. 1), 
Grenatiierftr. 3. 
• L, Molleteibes, Friedrichigracht 61. 
Spteeftr. 18. 
Kübel, E., Ww. (SBöitherftr. 50), Kö- 
niflftr. 65. • - 
Kubtk, Th, Privatier, Nannynstr. 22. 
Kubisch, A, Apothek, Süi8bachtr(tr:62. 
Kubii, A., Rentiere, Geniliinerstr. 42. 
Kubltgk, R, Rentier (Katzbachstr. 78), 
Gmmiftr, 24. 
Kitchale, H, Schlächiermstr, Wißmann- 
ftr. 26. 
Küchlet, E, Rentiere, Ritterstr. 110. 
Kwkenbirrg, E., Pot Dtätar, (Gäben, 
str. 17) Goltzstr. 6. 
— P, Rentier, (Göbenftr. 17). Kulm. 
ftt. 35. Georgen tirch-Ptatz 13. 
Kacharinenflr. 9. 
Kucket, E, Rentier, Wciß«iburgcrftt^9. 
Stuckert, SB, Kfm, Ehartottenstr. 52. 
Kuckuck, A, Rentier (Pankow), Wiesen, 
fir. 39. 
Kuczynsli, L, Maschinenhdl. (Oranien- 
bürgerst!. 64) Prinzen-Wee 21a. 
Kugow, A, Colonialwhdlg, Caprivi- 
flL 10. 
Kuhfahl, W, Seifenhdt, Sttalsnnder- 
ftr. 49. 
— .6, vw. Rechn. Rath (Zoffenerstr.46), 
Siallschreiberstt. 3L 
Kuhselbt, E, Rentier, Matbutgerstr. 5. 
Kühl.Q, Fleischetmstt, Reinlckenbotfer- 
fir. 60b. 
— P, Kfm. (Zehtenborf), Manieuffet- 
fiL 46. 
— H, Rentier, Kochstr. 46. 
Kuhla, F, Piaiwsbrk., Koppeustr.79, 
Kuhlbrodt, SB, Kfm, Augustsir. 92. 
• E, Steinsctz-Oberinstt, Elbiugerstr. 
5 u. Nt. 3. 4. 
Kuhle, E, Rentiere, Schützenstr. 38. 
Knhlmann, G.,Dr, Apothetenbes,Wich. 
mannftr. 21. 
— G, Eolportage-Bnchhdlg, Lausitzer- 
fir. 26. 
■ D, Färbereibcs, Fürstenwaldcrsir, 4. 
— 3., Rentiere (Nurnbergersir. 71), 
AnbreaSstr. 58, MaituLsir. 14. 
Knhtmey, 6, Eigenthüm, Diesenstr. 5. 
— K, Eigenthüm, Arndtstr. 25. 
— D, Lehrer. 2c6ttfcfl'tr. 3. 
— H, DBerftRcut, (Potsdani) Alexan. 
brmenftr. 100. Wie Jacobstr. 42. 
Kürassterftr. 16. 
— L, Lehrerin, Georgenkirchfir. 56. 
— H, Rentiere (Lebu>erftr. 3).’ Josty- 
ftr.-3. ' ' ' 
Kuhlstein, E, Fabrbef. (Chatlotlenbutg), 
Luifenstt. 31. SckiWaitetdant« 23. 
Kühn, 3L, Gast», Limenstt. 5. 
— E>. Ksin, Bellc Alliancestr. 94. 
—G., Raih4-Mautetmsir, Ltnienstt. 147. 
Aua»ststr.83.Pertcbergctftt.46. Sttal- 
fuitbmit 46.47. Strelitzerstr. 16 17. 
Kühn, SB, Banuntemchm. (Potsdam), 
GotijeniuSftr. 7. 
— R, Beamter, Etbingetstr. 8. 
■ G., Buchdrucketeibcf., Leipziger- 
ftr. 115. 116. 
— W, Coloniatwhdlq, Keffelsk. 34.35. 
— H, Konditor (Mohrenstr. 17. 18), 
Aüguststr. 48. 
— F, Eigenthüm, Warschauersir. 48. 
— G.Lfm.Äoyenstr.46. Chansseestr.79. 
— Th, .stfm., Willibald SllmSftr. 8. 
— A, Malermstr, Gueisenaustr. 24. 
— E, Aimnicnnstr., Warschauerftr. 80. 
— Manha, Frau (Haimoverfchestt. 9), 
Gr. Hambutgetftt. 26. 
— SL, Rentiere, Sützotoilr. 89. 90. 
■ I, Rentiere, Breitest!. 25. 26. «. 
Nl28. - • • - x 
■ S>, Ww.^Höchstchr. 44. Fneden- 
str. 73. Palltfaoenftr. 53. 
M, SBto, Lichterfelderftr. 29. 
Kühnast, SB, Fabk, Bliunenstr. 53 
Kühne, C, SaBrlbeLSWSBellc Alliance- 
fir. 82. 
— F, Fabrkbes, Panksir. 24. 
Kühne, W.., Fabrtbes, SW SBellc. 
■ Alliancestr. 82. 
— A, Gasiw, NIcderwallsir, 20. 
— A, Kfm,, Schleaelsir. 7. 
— P, Kfm,Lani>rbcrgerstr.  79u.Nr.73. 
— ist., stfm, SZBebcrjit, 59. 
— R, Dr, Oberstabsarzt a. D. (Chor. 
tottenbg.), Komiiiandanienstr. 65 
— G, Rentier, Koitbuscr User 87. Man. 
t-ussclstr. 66. 
— O, Rentier (Friedenau), Waffer. 
thorstr. 66. 
— I, Tischler (Charloiienburg), An?, 
bacherstr. 9. 
—JE.. Fibrkbesriii. (Tharlotienbg 
Bclle-Mtancefir. 82. Neue («tun- 
ftr. 2 «. 3. 
Kühnel, X, Fabrt, MartiiSsir. 37. 
— H, Zöpfermftr, Dtoniheimerstr 1J. 
Kühneman», F, Commerz. Rath (151. 
fstffcrfit. 22), Gorlenflr. 20. ii. 21. 
Knhnett & Kühne, Bautischlerei, Slraße 
24. (a. d. Kaiserin Ängusta-AIIee) 
Kubnert & Knbne'sche Fabrik, jn. 
vatidenstr. 15. Koppenstt 50. Palli. 
fadenftr. 66. 67. 
• SB, Dr, Färbeteibes. (An d. Michael. 
Btücke 2). Sotzmurttftr. 11. 
• F, Fätbereibes. (Holzmatkisir. lli 
Friedtichstt. 242. Husfitenstt. ."i. 
Koppcnstr. 3a. 
■ I, Fätbereibes. (Wallner Theater- 
fit. 38), Holzn,arktstr. 1L 
Kuhnt, P, Apotheker, Bülowstr. 75 
W Blumeiithalstr. 11 
stiilirt; 6, Eigenthüm, Btenierstr. 67. 
Waidenserstr. 43. 
—E, Ägenthm», Ttiststt. 1». Münide, 
hergetftr. 4. 
— O, Ksm. (Wallstr. 25), Gctichiftr.34 
Pasewalkeiftr. 11. 
— O, Kfm, Neue Roßfir. 15. 
— C, Rentier, Arndtstr. 32. 
— H, Rentier (JohanniSIhal), Zosie- 
tterfit. 40. 
— F,,Tischlermstt.,' Lebusetstt. 2. 
Stutat, £, Privatier. Fticdenstt. 6' 
Küken, L, Rentier, Elifabcth-llfcr 3 
Kulnuann, S. u. M, Geschw, fflrut, 
ffloriftt. 7. 
Kiilicke, F, Rentier, Ehorincrftr. 5. 
Kulifch & Co, G. F. 38, Baumaimal- 
hdlg, Petersburgetstr. 69. 
Kullock, B, SB»., (Andteasstr. 7'M, 
Schtcfifchcftr. 46. 
— & Lcvy, Eigenthüm, Rcichenberaei 
ftr. 108. 
Kullig,' A,' Schtoffermstr-, Görltter 
Ufer 3. 
Knllmann, C, stfm.', Waldemarfir. i>! 
itultrich. E, Ww, Königgrätzetsit. 10* 
Stallfchreiberstt. 57. 
ffiulp, A, Rentiere, Nenenburaersir. Ii. 
Knlpa, S, Schmiedemftr, Sanilli«- 
ftr. Q. 
Kumm, Johanne, Destillat, Grüner 
Weg 73. Koppenstt. 20. 
Kummet, SB, Gastw, Acketsir. 13 
Kundtet, SB, Rentier, Kötheuerstr II 
Leisingstt. 56. 
— Ww. (Köihenetstt.41), SBaruthrrfir'• 
Suncrt, SB, Schlächiermstr, Nollen 
dorfslr. 3. 
Kunitz, G, Bauunternehm, Lieben 
watderftt. 14 
• sen, H, Fabrkbes, Matiairnei, 
Platz 12.- 
Künitz, M, Baumstr. (Charlotteubg I. 
SStlheimftr. 106. 
Sunlet, SB, Eisenwhdlg, SBritztiter 
ftr. 39. 
— C., Schloffernistt, Griebenowstr. 20 
u. Str. 19. - 
Küntel, H, Kfm, Ftiedtichsfeldetstr .!(■ 
Küuue, O,.Buchhdl, SBcrgmaimflr. V. 
Knust, SB.," Gastw., Eharlottenstr. 91. 
■ R, Maurermstr, Danzigerstr 11'■ 
91 Lychenerstr. 1. 
Kunstmann, C, Destillat, Jtauittiitfir.10. 
Knntze, C, Bäckermstr,  2iniettitr._2.ti. 
• C, Gärtuetelbcf. (Königgrä>,cr- 
fir 2. 3). Unter d. Linden 16. 
— A, Kfm., Hollmamlstr. 30. • 
■ I., Kfm, Friedrichstr. 114a. Oitl< 
schiney'tr.55. Grcnadterstr.14. Ltitte»- 
ftt. 199b. 
■ O, Kfni., Reicheubetgerstr. 8. !> 
• .6, Schmiebemitr, Priuzen-Allee 7. 
Küntzel, M., Ww, SBlthetmitc. 115. 
Knnz, H, Rentier, SBarutherstr 13. 
Solmflstr. 52. 
■ Geschw, Rent. (Gueisenaustr. 02). 
Panfitt. 32c. 
■ M, Rentiere, (SBachftr. 12), L-nds- 
Bcrgetfft. 57. 
— P, vw. Siadiraih, A-ndletfir. 10. 
Kltnzc, C, Bäckermstr, Weißenbmger 
str. 78. ^ 
- E, Eigenthüm., Schönhauser Allee 
isa 
— F, Ggenchüm, Stallschreiberstr.N. 
— 0.,. BgenthiniLr (Paäoto)^ Augii’t* 
—Fabrk., Schützenstr. 71. 
— F, Gastw. (Anoreasstr. 3). Am C't* 
bahnhosc 9. 
—.SS., Kfm., Schützenstr. 7L 
— Carl. Rentier. Wcißcnbi»zerftr IJ 
Rentier, Chariisstr. 7.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.