Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Thurlnstr. 
(J-*> if^, f rr .’'4P'‘R'- '*-.‘4^,5"kT 
 - — 595 — Thurm st r. 
L * * ''i.f < wulLT^.j^@r| 
nt» nur. 
M§ 
11 Schilf «..ÜHeiifirPl 
liigenlopt, lt., Staleb. 
HelntnuMii, W.» Wächter. 
— I1., Schantwirlhin. 
gimigc,«-. Bahuarb. 
SchSnebeck. P., Asm. 
#. «. 81.,- • 
12 E Windlet! <£., Asm. 
itrem, A, Pförlneriu. 
Hanusch, A, Ww. 
flnnldi. St., Ww. 
.üiniliil, M., ScHnelberln, 
Sanseu, H, Önacii. 
iilitin, 91., Wachter. 
Sitfoto, F., Steindruck. 
Leinte, (£., Schneiderin. 
— A, Ww. 
äJitiiiefc, E„ Ww. 
Poviollowrii, F, Hau! 
dir«. 
Stornei), St, Hanidien. 
Schläwicke, R, Asm. • 
Schliebener, it, Schmied. 
Schröder, (£., Ww. 
Bogt, 21): Bahnbeamt 
Lendt, A-, Buchhalt. 
Wenzlass, SL, HauSdien. 
SBimtlet biachf, B., , 
StritfganifbrL T. 
Willig, S, Ww. 
Zach», SB, Lehrerin. 
— E. Ww. 
13 E lliini'4 I?, Juwelier. 
$I;iidifc.C.,6iim6-Sciiiiit- 
Diednchteit. C., Klempner. 
ßrrnM, L-, DroschUkutsch. 
Goldbanm, I., Asm. 
Hauke. 16.. Sddeiimjtr. 
Häichler, G„ Masseur. 
Iarecki, O. Neckitsanw. T. 
RnrtHm, sf., Bereiter, 
flopphit, St., Beamt 
Sorenzeit, St, Rälieri». 
üütfjcit, H, Schuhwhdlg 
CrHIctt, 55., Storni. ' 
Ctaltrotfli, I., Jttcinpn<x. 
Verba, St, Maschinist. 
14 E Puppe, G, Eigmthüm. 
Fäcknitz. Th., Kaffendole. 
Miede. St., Sdjitljm. 
k>allba»er, A, Lehrer, 
tiiller, Sl, Schneiderin. 
Jordan. (£., Fabrk. T 
Jndlm'sche chem. Wasch 
(mit 15. Sauber. 
Kaufmann, M,Dr,Arzi.1'. 
Stmippel, (£., Sargsbrk.'s. 
Smdncr, St., Pol. Bacht 
rnitr. 
Änil. v. Xflpe). . 
— R, Fnseunn. 
Cr'dKtcr, Buchhalt. 
Ir, Grim. Benot. 
Pusadl, it., Lberlehreri«. 
Starter, O, Pol. Rath 
Rackoio, A, Stirn. 
Slidihr, M, Ww. 
&»s!c, ($., S(biiC'iOT)lr. 
Sdimbl, H, Bneftr. 
Sdjitle. l’L, vw. Hauptm. 
Loeder, H. Kellner. 
S(immer, S„ Pnvaiiere. 
lilteme, «>>„ 'S)udif)b(a. 
Treplow, ('i. $rie. Sttr. 
|althcr, (!., Bildhauer. 
l-EZaeobsohu.A, Frau. T. 
iwca6cu6ctg, H, itjm. T. 
®mrt, e.,' Dto. Pros. 
tiöc, V>„ Dreher. - 
fträqrr & Oberdeck, Cigar 
mchMg. T. 
äiai), F, Gastw. 
»eijer, Jan, L, Aiuder- 
^qardcrodcnhdlil T. 
Polier, S». 
SmiHarit, Fcl. 
?«bl, I, Äohlcnhdlnii. 
-temer, M., Äs«, 
^icrltr.ä., Bahnmstr. a.D. 
■<- Baudclstr. 
10 i l> Brudelstr. 46. 
E P-ev, H„ ApoG. Des. 
Äo-h-Ie zum Roland, 
«euiprcchcr, 3»., Koch 
Trau. 
Sicfomcit, St, ©cj. stanjL 
iicii. 
-Em, O.. Portier. 
Rentiere. 
*ortm, 8, Lehrer. 
Ledlhq-, L., prinzl. 
Neiimaun. (§., Kfm. 
Cunliiig,$i., Schneiderin. 
iraulniQmi, .fiutfBrt 
Kcqeuer.M., Ww. 
3"dlkc,SL, Frl.. Wäsche. 
„Ma. 
11 Sinter, SB., Kfm. 
Uwimii.ftr.U5. 116.) 
^ «-aß. A.. Arbeit«. 
Mnmaitti3i„SnopnMT. 
L",-r, G„ Gast«. T. 
M.. Frl. 
6., Sfitieitom. 
V°IM-nn, M., Ww. 
17 Ktietsch, «.. Ww. 
Krause, P., M»stla»en> 
verl. 
Krüger. B., Sie. 
Meyer, H,, Kfm. - 
Paprih, «., Ww. 
Nhese, M.. Reg. Super- 
»um. 
RIetz, Geschw., Schnei¬ 
derin. 
Sännet», M., Frl. 
Telchert, 91., Pserdeb. 
lloubuct. 
18 E Sicle’fdje Erbe». 
V Ilrauel.H., Pensionair. 
(Baiidelftr. 89.) 
Biencfeld. E„ Buchhalt. 
Dopte, R„ Beaml. 
Sränfef, (£., Kfm. 
Kehrte, E, Müller. 
8,bat, O., Schlosser. 
Hentschel, H., Tapez. 
Holland, W., Schuhmmstr. 
fiallk, (£., Diener. 
Bliest, C, Schlosser. 
Müllers flr., Maler. 
Poechstedl, $., Stdnids. 
OuenrelFt., Ciaarrenhdlg. 
Stabloff, Ch., S6>utzm. 
Rndols, F.. Bahnbeamt. 
Schnliik, O., ltzalantwhdla. 
iBicie, H., Gaslw. T. 
19 E Loewn, M., Fabrk. 
(Smbcnllr. 22.) 
BerufSgenosseiischaft der 
GaS-». Wafi'nverke. 
„Neptun", Wafferleit. 
Schäden- u. llnsall- 
Lerf. Gesellsch. T. 
Npfelbauiu, A, Ääherin. 
Slttt, it., Näherin. 
Beiz, 8L, Schneiderin. 
Bcnniughope», W., lirof., 
Dr, ülrjt. T. 
— & Sommer, Lehr- 
miltel.Instit. 
Braun, 9L. Ausseheriii. 
Brnnt. G.. Maler. 
Ti Teo. F, »o. Pol. 
Hauptni. 
B. Eckhardtsteiii, @, Khr., 
Hauptm. 
Solo. äff., Waschsr. 
Harloff, L„ «sm. 
- ffi., Bw. 
Laufte, O„ Ww. 
Hehr, 3H., UteScrin. 
Jordan, S, SamA» 
mäntetsbrk. T. 
Alophaus. ff.. Kfm. 
Äegge, 3K., äfm. 
- Straiä, I, Wemlüser. 
Leinkram. M., Ciga- 
retienhdl. 
Malyseak, L., Pseffer- 
iüchl. 
Melan, 3-, fftf. 
Mensel, E., Rechn. Rath. 
Mori?. I, Schutzm. 
Oestcrwi-, St., Graveur. 
Otto, H.. Molkereibes. 
Pinke, I., ?!äheri«. 
Stemhold. «., Geh. €6. 
Reg Rath. 
Retzlaff, S., Stähmn. 
Riwalöly, S-, Maschinist. 
Schnepfe, 91., Sraftr. 
Echonert, Z., bw. Sieg. 
Soumitr. 
Stenge, I., Schneiderin. 
Thctzlich, .M., Näherin. 
Tietdöhl, M., Näherin. 
Scflcntt, -v, Kasscnbvte. 
Lietand, I., pens.Schutzm. 
SS um, E., Lehrenn. 
Ziegetmann, B., Zeich¬ 
nen». 
20 Baustelle. 
E Berlinische Boden-C^e- 
d!!-Gescüsch. 
21 E Stadt Berlin. 
V Merke, H., Verwalt. 
Direkt. 
Slädt-Äraukenhaus Moa- 
6tLT. 
Bahn, K.. Portier. 
Bloch. L, vr, AM. Arzt. 
Sonftcr, Ch., HauLvaler. 
Surr, 2K.,Dr, Askst-Arzt. 
Heiber.A., Wirlhschasteriu. 
Hermes, O., Dr, 06. Arzt. 
flanier, ®.„ Dr, Apothek. 
Kindler, E., Dr, Assist. 
Spt 
Krctsch«ar,P., MasSineu- 
mstr. " . 
Krüger, H., Dr, Assist. 
Arzt. - ' 
Lentz. O-, Dr, Assist. Arzt. 
Meubwlt, G., Apothek. 
Scherff, 3t-, Verwalterin. 
Senator, M., Dr, Asfist. 
Arzt. 
22 E Stadt Berlin. 
$trltnct Feuer« ehr-Z»g- 
Wachc 15. ■ 
flliciaicr, 8L, Branimftr. 
Stradfc, O.. L b.'Feuerm. 
Zl I. a. iiäbttfttflr. 1. 
E Fikcii«. 
V Holiendorsf, H., Post 
blreet. T. 
Oeifenll. ksenisvrechstelle. 
Postamt 21. T. 
Rohrpostamt 21. 
Telegrapheu-Amt. 
iliiteckmtr. 
24 j. «. Lüdeckeritr. 52. 
E EllendiirgMe Erben. 
V. TSring, St., Staaker. 
Gamper, Ä„ Maflw. T. 
üopp. F., Manrermstr. T 
Knickow, Sl„ Mns.Direet 
Rohr. H, Ww. 
Rupp, H, GljiarreiiliMg.T. 
Sauer, »t., Amterichter. 
Schulz, Z., Laudc«-Lb. 
Secr. 
Wartchow, W., Apothek. 
23 E Palm, I, Maurer 
milr. (liübbeiiciitr. i:>.) 
V. Würtiicr, G, Verwalt. 
Berlhoid, M., Prinatiere 
Ttonhy, £!., Spielwlidl. 
ßrrfiirlb, H. Slat. Diät 
.yupe, tf„ Schlosser. 
Sirtot, St., llmveri. Beanit. 
Palm, A, Banmitr. 
— SL, «IV. £56. Aintm. 
Prust, M., Privat,ere. 
SUiinow, 31.. Itiirloflr. 
Stichler. I, Privaiier. 
Schul;, O., Berkiiiftr. 
Lenhte, iy.. 910. Slrert. 
20 E Stet Staiicrti.<®ef. 
„Moadit." 
Schüler, F., Cccouom. T. 
Slromstr. 
27 E Sitlig, P, Rentier. 
V. Lludner, St., Porticrfr. 
Albrecht, Schristsetz. 
Bottmer, 8., Sctret. 
BrosiuS, P., Ciaarrenhdlg. 
^iering.P, Ob. Poslseer. 
Giesen, SÄ, Manufaetnr, 
whdlg. T. 
Küster, W, Erp. Stcr. 
— 8.5, Rentiere. 
Puffern, O., Gärtner. 
Stein, H„ Rechn. Rath. 
Wrberling.A.^pt.Sleu«r- 
amtö-Äiiüt. 
Wicht, St., Agent. 
28 E Stocie, SL, Ww. 
Diana-Apotheke. T 
Blnnicnthal, St, Bermie- 
theriu. 
Sock, SÄ-, Apothek. Bes.7'. 
— ti., Post Secr. 
Bukowrti, 3-, Kutscher. 
Sampmaim,Se„ Conditor. 
Ewert. G, Monteur. 
Galeiti, ff., Sultlennstr. 
(ilötlnic, J.Magaz. Berts. 
Gramm, St., 4lfm. 
Heiuniü. Tb, Control. 
6<t5fc, 45, Schneldennstr. 
Horlach, P, Porlier., 
tiamsch. I, Eonbilom. T. 
Kohl, H, Mechanik. 
Kotzat, F, Dberft-SimL 
z. D. 
Kretschmar, 36., Control. 
Laaser, Ä, Kutscher. 
SScder, P, Tapez. 
ffienz, P.. Ingen. 
Möuuich, H., Maler. 
Mortzsetdt, F., Ob. Forst' 
mftr. a. D. 
Schtodc, 3t, Schneidkr- 
mftr. 
Tag, C, Versich. P^naticr. 
Satter, St, Kochsran. 
Serner, O, Dr, pr. Arzt, 
Sän. Rath. 
29 E Jacob. St, Kgeitth. 
(Leitend.) 
V Greulich, G„ Scncalt 
Deckwirth, E, Gastw. T. 
Erpel. S., Eiscimhdlg. 
Fellenberg. 5t, Aussey. 
Fischer & Aschoff, SSagcn« 
lackiranst. T. 
Franz, lt. Sthlonerti. 
Großt, St, Vw, Schmiede. 
Heiiunöller, S, Biergrow 
hdt T 
Soitaä, P, gabtt t 
Jung, iL Schmied. 
K-llasch, C, Fabrk. T. 
— & Jonas, Sierini* 
apparatfbrt. T 
fingier. St, Holzbildh. 
Kortmann, M, Kupfer- 
/chmiedemftr. 
Kühne, W„ Lackd'er. 
2a3le; St. Posai"ciriw- 
hdlrin. T 
Lenke, St, Echlächtermstr. 
Nordboff, F, EaS- lt. 
Sbilagcn. 
Plate, Th, Molkereibes. 
Wendet, 8t, Schuhm. 
Schulz. St, Schlaffer. 
Senzig & Nellis, Paa8- 
papieisbrk. T. 
£> Simon, Ä, ffiiu., Fuhn 
gclch. 
Tervi», P., Porzellan- 
hdlrin. 
Wagner, Sl., Schwimme. 
Engr. 
30 E Stetli, P, Rkiüler. 
(Ör. Lichlerselde.I 
V State»,,. D, Ob. 
Fenerwehrm. 
Dur. d. slädt. Armen-Simli 
XII. 
Arnemanii.R, Iahutünsll. 
Brasch, M. ttfm. 
Daeleu, Sl, Zngen. 
Grope, P, Ksm. 
Lofferl, M, Baurath. 
«iahn, B, Architeet. 
Martin«, «., Dr, Ob. 
Slrit. 
Noltiug, i~., Gastw. T. 
Plehler, Sl, Kiuber-Con- 
seel. 
Schönt, Magislr.Beamt. 
Schürmann, Sä, Dr, 
StabiarV- 
Start, <S„ Buchhalt. 
Teichmanu, ill, itfm. 
Segel, O., Schuhwhdlg. 
Zyron, G, Buchhall. 
JOa E Mari, H, Bauinslr. 
(Gtanbiiiäitt. 13) 
V. Gericke, C, Berwall. 
(Bredowslr. 1.) 
Bergmann, I, stfra. 
Bilder. R, Renliere. 
Danziger, E, Kfm. 
Ebeling, M, Dr, pr. 
Arzt T. 
Eoedecke, E, Asm. 
Her^feld, M, Herrengard. 
Hnmbcrt-Droz, St, 
Dschlermilr. 
Hummel, G, Ingen, 
flatikr, it, Gasimrlhin 
Libby, Ch, Angen. 
Momber,R.,Bautbnchhal>. 
Pistorins. E, Vw. 
Richter, Banlbeamt. 
Riesen seid. M., Modcw- 
hdlg. T 
Stracs, M, Mus.Lehrerin. 
Uebel, <. Rentier. 
Kelle:, E, Prrvatier«. 
S'nur. P, Prokurist. 
iSiilvuiü, c. G, Friseur. 
Wischer, Sl.,Ksm. 
-<r Kilhetmshaveuerstr. -> 
31 s. a. Wi>htlmLhavcrstr.K0. 
E Boln'ohn, St, Zimmer- 
mftr. (Spenerslr. 15.) 
V Hamann, (v, Portier. 
Brandt, H, Kfm. 
Brüscbabcr. 3„ Frau. 
Senlntc, P, I)r, Pros. 
Hacke, £), Dircct. T. 
Loeser & Wotff, Gigar- 
renhdlg. T. 
Mülltndorff, E-, Dr, 3ng. 
Ouensell, Sl, Kfm. 
Röstel, 6, Schneiderin. 
Seidel, SB, Äfm. 
Stoeckenius. E, Technik. 
Waarenhaus P. Stothcn- 
berg. T. 
Wachsmanu, 3, Hoflieser. 
32 E Gohtte. F. St, Eiseu- 
bahn. Seo.itl. 
E Habennauu, I, Rent. 
Adametz, H, SSatcnaftr. 
BarUeff. H, Ingen. 
Brommling, SS., Schutz«. 
Bunge. SS, Postbote. 
Büttner. G. Schlosser. 
Chwiallowst?, S„ Frau. 
Cbert, P, Schlosser. 
Fiel, Geschw, Modistin. 
Franz, F, Kfm. 
Gerstmauu, F, Ww. 
Gohtte, F, Hebamme. 
Graichen, St.. Haurdien. 
Herdrich. E, SBm. 
HcinnchS. R, Gastw. 
tvsfler, S, SSoIer. 
olzbecher, H, Eisendr. 
v. Kiedrowski, A., Schutz¬ 
mann. 
Äisit, Ch, Gen. Agent. 
Köniqiseld, K, Kfm. T. 
Anger, H., Schlaffer. 
Lossius, B., Ingen. 
Mellis. 5S, kfm. 
SRoettti, F, Poftbeamt. 
Reumauu, I, peus. Pol. 
Seamt. 
Ringel, F, Siechn. Rath. 
Sogei, F, Schuhwhdlg. 
Wlodarski. I, Schmied. 
Blitz, I, Schi'hmmstr. 
33 f. a. Bredovstr. 1. 
E’ d. Sittich, W, Prem. 
Keut o. D. (ßetgolön» 
bet Ufer 2.) 
Stick, I., Herreugardhdlg. 
GoiSfi, B, Ww. 
@ägr$, Ä.,Colouialwhdlg. 
Uil Henslg, ö„ Slemlere, 
ßuril, H, Asm. 
Karow, ks., -nspect. 
Aobn, ti., Manusaklwhdlg. 
Lehniann, P, Pfarrer. 
Slogge, W, Major. 
Singer,H., Fabrk. Direkt. 
Bredowslr. 
84 f. a. Bredowstr. 60 «. 
Jonatstr. 1. 
E Schür, P, Rentier. 
(Banreulherslr. 2.) 
Miller, 3, Werlmstr. 
Brau», (.U, Sieg.Baumslr 
Ballertlcbcii, C., Destillat. 
Eensch, P, Dr, pr. Sfrjl 
Heideurcich, A, Berwall 
Direkt. 
Hoch. St, 06. Post- 
Stilist. 
HrabowSki, A., Ingen. 
Mttteu, Sl., Cigarreuhdlg 
Oldeulmrgische Hochsee- 
Kscherei-Gesellich. T. 
Wagner, St. Kfm. 
Weiland, M, Rentiere. 
Wende, St., Baudagist. 
Walls,M,Hcrreugarbhdlg 
Janaöslr. ' 
-<- ArminiuS-Platz. 
Sremetstr. 
.15 s. o. Srcmcrilr. 76. 
E »tegel, tr, Frt 
V Sinnst, E, Schneider. 
Granich. I, Heilgeh. 
Kasch, A, Lchrenu. 
Kaiit, E, Rentiere. 
Lndewig, C., Äanzt $e. 
Michaelis, M, Mann 
satlroMlg.T. 
Seidel. C, Bw. 
Siecke. M, Fernspr. Gc. 
hilfin. 
Stocket, ®„ Dr, pr. Arzt. 
36 E Dahm?M, Eigenthum. 
Becker, Gbr, Hanoschnhdl. 
Säeten, St., Ingen. 
GoldowLky, H, Setr.< 
Direkt a. D. 
Hangt 9, Kfm. 
Hont, SSagtiir.Scamt 
SMing, O, Cigatrenhdlg. 
Piepcnhagen. E, Eisenb. 
Bett. Secr. 
Schulz, H, Feuerwerk? 
Hauptm. 
SSurI, S, Rentiere. 
37 EjEchaittz, Cs, Dr^r.Strzt. 
V Rohloff, F, Portier. 
Sreubau-AmtdLafferbaN' 
Jnspet IL T 
Börner. I, Tapez. 
Dahms, O„ Schlosser. 
Drabitmr,S^MusLehrer. 
Drake, L, Reutiere. 
Frey. St, Baurath. T. 
— M, vw. Baurath. 
Frnhstorser, v-. Siatura- 
limhM. 
Gteising, G., Buchdruck. 
Gursti, E, Vw. 
Helwiug, E,, vw. Dr 
- M, vw. GeS. Rath. 
Hennickc, 25, Ingen. 
Hetzet St, asm. 
Jaeuickc. F, Ob.Lehrer. 
Ktielk, I, Kfm. 
Latmmerbirt, C, Fabrk. 
Moeser, E, Vw. 
Müller, R.. Condilorci. T. 
Paulus, P, Architekt 
Peruin, St, Gen. Agent 
Petersen, P, Gürtler; 
Sandow, 0, Emaillew. 
Schippet M, Schnftstell. 
Siebcntritt, 6., Schlosser 
Stenger. Sl,Poiäitiped.T. 
TackLEic,C,Schnhwfbrt 
Weqeit, I, vs. Dr, 
Sanit Rath. 
Zade, Kfm. 
38 E Scherflinq, A, Eigench. 
Gnndlach, B, Reisende. 
LücksUd, 6, Schuhmmstr 
39 E Triune, E, Eigen¬ 
thümer. 
Bolle, St, Saülermstr. 
Goekeu, St, Ob.Poftasjift. 
Grünig, ($, Diener. 
Jauowski, St, Gen Acff. 
Control. 
Anie6nsch,A, Geh. Regisir. 
Shiöücr, (3, SSHyt- 
schmicdemst 
König, 5, Kartograph. 
Menzcl, C, BÄsL 
Oelsner, F, Ingenien!. 
Schulze, H., Bädfemftr. 
<0 Eltlime,»„(£li . , 
ftliider<Epltlld)iile d. Sl, 
Elisabelh-Schivest. 
U. Anilin, 3, Crftiu Tom 
miß. 
Dollhardt. Kutscher. 
Freitag, Herrengard«' 
robenbtg, 
ffiiitwitom, S, Schlosser. 
Handle, Sl., Siechn. Rath. 
Aeilwagen, SS., Gih.erped. 
Sttr. 
slnöller, <8, Messer- 
schmiedemslr. 
Kubisch, 01, Asm. 
Müller, W„ Schristsetz. 
Pietsch, H., Pvslbcamt. 
llilelrbier. 0, Caleulal. 
41 E füleMänfer, 41.. Dr. 
plnl. tRcgenlenItr. 8) 
E jjftitM&nttr, E, Dr, 
Rineraloge. (Regenten 
sir. «.) 
V. Weide, O, Öürlner. 
42 E zu Stolberg-LSer- 
iiigerobc, C. Graf. 
(Sal6tii6iira.) 
V Leite, R, Dr, Prof. 
Dominicaner-Kloster. 
Crolow, S„ Odslhdt 
Niemann.Äw.Siariifolger, 
».. «nchddlg. T. 
43 E Wille, S, Fonrage- 
liefewiit. T 
Eichmann, M, Waschsr. 
015er, C, Fichrh. 
Aoch, R, Fnhch. 
Laftntann, H, Kohlenhdt 
Meyer. E, Fuhrh. 
44 E St HedwigS-Frauen- 
Berem. 
V Minlfitz. I, Portier. 
St Stfri-Stiflimg. 
Niedertais. d. Granen 
Schwelt. 
Stdaui, M, Lehreriii. 
Bordih», M, Lehrer, 
p. Claer, D, Geuerallieut. 
z. 2, Ere. 
Duwe, H, Silier. 
Friugs, 6, Lehrer. 
Gieie, A, Maurer. 
Grunwald, I., Droscht 
Kutsch. 
Hahn, A, Landger. Rath. 
Hnß, I.. NShmu. 
»oomrrt St, Lehrerin. 
Sicr, SS, Postschaffn. 
Lins, C, Privatier. 
Machn. F, Bäcker. 
Oefterhets, H., Lehrerin. 
Sogt, H, Ob. Poitasflst 
Witzel, F, vn>. Ob. Ingen. 
Zimpet R-, Peusionairin. 
Waisenhaus (44.) 
E St. Hedwigs-Fraucn- 
Sercin. 
V. Renfonat, St, Vorsieh 
43 E Behreud. St, Lehrer. 
V. Schlegel, 8t, Verwalt 
Baqanz, H, SUitiaro. 
Secr. 
Bnchmann, A, vw.AmtL- 
jier. Slots). 
Funlenberg. H, So. 
Grübelet, A-, 3°itit. An 
wärt. 
Hepmann, O, Eiscub. 
ietr. Sttr. a. D. 
JEtzkow, F., Mobelhdlg. 
Liebia, H, CerretariatI- 
As,ist 
Meißner. P, Former. 
WernyL»,S1!agislr.Brieftr. 
Zipprt, E„ Schranbendreh. 
48 E Gericke, 33, Asm. 
(Alt-Roabit 13.) 
V Fraenkel, I., Redact. 
BertuS, SB, Beamter. 
Boerner, 8t, Dreher. 
Fraeukel. H, Dr. jur. 
Sammetgct. Resereud. 
Gasow, C., Telegr. Asnst. 
Gericke Nächst-,. SL SB, 
Etsenwhdlg. T. 
Aappner, P, Slrchitect 
Aoch, I., Schristsetz. 
LahS. H, Monteur. 
Mania, Masseur. 
Mundt, St, Äsn. 
Reimauu, St, Kessel¬ 
schmied. 
Schäfer, C, Kfm. T. 
Schaffmann, E., Tischler. 
Schmidt, F, Rechanit 
— P, Moutenr. 
v Ehmittich,B^im06nft 
47 E Fricdlaender, F, Ww. 
(Schellingstr. 15.) 
V Sßeichmann, R., Laier- 
»cuanzünd. 
Sorg^tanrt, P, Agentur. 
Conndö, D., FLrberet 
Deckert. M., Ww. 
GoDsdjmili, M, Dr, pr. 
Arzt T. 
Grünbaum, I, Rentier. 
fqmsih, 6., Seiler, 
ippler, SL, Schlosser. 
17 Aeroihe, A., Inoatide. 
Atüfire, Gaslw. T. 
Coii|ck|liifti,,SR.,«(ail<tiiL 
Mania. H, Masseur: 
— 8t, jifafiflirlit. 
Rüdiger, F, Portier. 
Stoermer, (!., SJialtr. 
lelchman», »., Slemler. 
Wacgner,.O, Asm. : 
Weber, Ö-SAIWImiifU; 
»iiilltr, I, Mus. Lehrer. 
47» f. «. Emdenerslr. l. 
E Baruch'fchc Erben. 
V.©inbtlmeijttH,9itnllct 
Brnfendorff, {$., pntf. 
Telegr. Beaml. 
— F, Zahnarzt. 
sait Drage, ®, Eisenb. 
Seit. Sttr. 
— H, Asm. 
Gro lh. St, Dr, 05. Lehrer. 
Grünberg, EI, Schuhw¬ 
hdlg. 
Hering, E, vw. Prediger. 
Matlhiekitn, A, Waann- 
hani. T. 
Nowal, E, Reisend, 
gtuidl, .6, tlhrrn. 
Ediellliaje^t, Papierhdlz. 
Schilling. M, Staate- 
an». Sttr. 
-4r Emdenerstr. ->• 
48 s. n. Cmdcnerftr. 54.. 
E Schnelle, 0., Mühlen» 
mtzr. (Strömte. 1.1. 
V. Milk, St, pens.Beamt 
Arubt,St,Colomatwhdt1 
Sat.it,  «, Ww. 
Bayard, M, Dr, pr. Arzt 
Buchold, F, Asm. 
Bnsch,ägtr. I., Telegr. 
A,fi,l. 
Suffe, B, Kutscher. 
Ftckclschecr, C, Steuercrh. 
Frey, £ Buchdruck. 
Joseph, 2, Arm. 
' — S. & 6, Mannfactv- 
hdkg. X 
Aoztowkki, I, Schuhm¬ 
mstr. 
Aroeniug, fl, Aaff. Rtvif 
Arüxer, 2., Malermstr. 
Landwehr.H, MnsLehrer. 
Linder, 9t, Cigarrensirk. 
Lorraine, St, Ingen. 
Müller, St, Ww. 
Richter, SL, Postschaffn. 
Stiege, W, Schneidern,"Ir. 
Schellhase, St, Asm. 
Sckulzr, SL, Aorbmmslr. 
Stolpe, 5R„ Ww. 
Etritzet, 23., Krim. 
Schutzm. 
Walter. ?t, Peus. Pot 
Seamt 
49 E Landgraf. Th, Asm. 
Stnichiringer, S,2aniJD6. 
Sctr. 
Strand, E, Schorustciu- 
segermstr. 
Sellgart, E, Zahn.'üuilt. 
Slaesing, 3L; Ger. Seamt 
Sniit, Ch, Gastw. 
Buchholz, F., Pserdeb. 
Kutscher. 
Draeger. SL, Ww. 
Feder, Sl, Ww. 
ijürilenberg, W, Maler, 
(snrllcr, G, Schlosser, 
eutfi'iv, 3t, Näherin. 
Hobmaitn, A, Schlosser. 
Huget, St, Ww. 
Jsiug, E, Stonzcur. 
Äargus, SL, Droscht 
Fnhrh. 
Aoch.H,'ReichrtLgr7 amt 
— Th, Schneikerm 
Losch. G, Scifenfidtg. 
Mallhaci. F, Schristsetz. 
— E., Schmnh&triiL 
SSüler. S, Schlosser. 
— H, Ww. 
Ruprecht, G, Gcr.Seact 
"lotpuer,E,dost^assirer. 
Weste, G, Dienste. 
Sitte, SL, Frau. 
Wischncsski, I, Pferdeb. 
Kntscher. 
35olfgta»m^.jbir -ch. 
50 E Israel, C, Atm. 
(Gipsstt. 22.) 
Arudt, O, Schuhm. 
Becher. L., Schmied. 
BetweNachk, O, Manu» 
{atturm. T. 
— 3S, Ww. 
Blocksdorf, G„ Schaffn. 
Bock. Th., Ww. 
Cimock, L, Tischler. 
Heinrich, I., Maler. • 
torwege» I, Modistin, 
uhn, 6., Ingen. _ 
Jüngel, SB, vw. Ob. In-, 
speit. 
Kinder, G, Maurer. 
Kelberg, 6, Gerber. ' • 
Areutzer. SR-, Sängerin. 
Anhn, E, Schlosser. 
Lange, O., Schneidet; 
m 
• Wß 
tm 
*.5Äi 
-^3*; 
Zeschenerkläamg;' E = EigeuthLmer; VL= ScrtoaltKj f.—Telephon-Anschlutz.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.