Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

Elf- r 
in., iijcit 
Hasenhaide 
232 
?fßss&ijß:0*f'^v 
~ v Havelbergerstr. „ ’ . ; 
fw* -z 
ifs 
H Äüsjiir, 91., Maler, 
ictimmui, F., Kupfer¬ 
schmied. 
Lenze», 9t, Schriftfetz. 
Üiiilljf, P., Buchhalt. 
Meier, 6., Änlicher. 
PaideS, W., Critii. Wacht 
msir. 
Platz. 31„ ffifm. 
Schima»owSky,31.Holzaib. 
Schultze, 31., Gürtler. 
Soniienberg, 9t, Plättanst. 
©triemer, <£., F. n. M, 
Lehrerinnen. 
Tischendorf, M., Buchdruck. 
Weisbrod, R„ Kellner. 
49 E Lchmann, M., RechtS- 
mtro. (Andreasstr. 32.) 
Belling, H., Gürtler. 
Brathuhn, E., Bäckermstr, 
Buschberg, 91., Kwi. 
Dageförde, H., Lehrer. 
Dwillat, M., Rent!ere7 
Geist, 91., Steinsetz. 
(ärajop, I., fflro. 
Grau, F., Mechanik. 
Griefe, SB., Wafchanst. 
Großkreuz. L., Stallm. 
Grundt, A., Kellner. 
Hibeau, B.< vw. Dr. 
Jacobs, 33., SjabrL 
' Actftcn, E., Näherin. 
Kirsch, F., Tischler. 
Äletziu, K„ Kellner. 
Kofahl, E., Tischler. 
Kretzschmar, M.. Kfm. 
Küchler, A., Hautboist. 
- Marguardt, Hausdien, 
Marschner, 9t, Schlosser. 
— O-, Schristsetz. 
Nadlcr, M., ä3m. 
Paetel, P., Lehrer. 
Rühl, H. I., Eolonialw- 
hdla. T. 
Schmidt, H., Buchhdl. 
Staubt, 31., fifiit. 
Stobbe, E., Buchhalt. 
Tiedt, G., Gelbaicg. 
Titt, H., Sattler, 
lllbert, S-, Tischlermstr. 
Wollschläger, L., Tischler. 
Zübke, F., Rohrlcg. 
50 E Rumpf, SB., Lehrer. 
Bartelt.F., Grünkramhdlg 
Bering, P., Schlosser. 
Lc»er. P.. Ciselcur. 
Lrosky.F., Tclegr. Assist. 
o. D. 
Bnchel, 9t. .Drechsler. 
Earins, W., Portier. 
Tiesiier. E.,pcnf. Beamt. 
Eituer, F., Ob. Steuer^ 
Coutrol. 
Förster, S.r Photogr. 
Goldmann, P.. Dachdeck. 
Hauschke. E.. Drechsler. 
Heine, P., Kfm. 
Jcnteckiura, O„ Schutzm. 
Hastncr, A.. Schutzm. 
Maller, Schriflsetz. 
Moitt, 3-, Erim. Schutzm. 
ifnpftr, O., Photogr. 
Lamprecht, 9t, Handetsm, 
Litta, G., Schutzm. a. D. 
Lucas, H.Mrlcrmstr. 
Marann, 9t,Masora.D. 
Ltto, A., Mniiter. 
Poppuer, F., Böttcher. 
Neinsch, 31., Tischler. 
Schinidr, A., “eljrcr. 
Schönfeld, L., Beamt. 
Sdiusjc, G., Molkcreibcs. 
— W„ Sattler. 
Steinhaus, R., Tischler. 
Teller, P., Brettschncid. 
Waet>en,W.Lnrbclstcpper. 
Werner, A, Kfm. 
Weruike, R., Schneider. 
Worihoff, A., Kfin. 
$11.’". O„ Musiker. 
— !}., Schuhm.' 
ol E Wohlfahrt, A., Staue-- 
reikes. T. 
Bergmauu, 31., Mechanik 
Stasi, M., Kfm. 
Hanfthaler, I., Kfm. 
Harndt, 38., Cifeleur. 
Höppner, H., Kfm. T. 
Lanifch, 3-, Molkereibes. 
ilnoit, 3-, Schristfeb. 
Krefsin, «., Kfm. 
Linke. F, Hautboist. 
Lohan. F., Schlosser. 
Mosblech, E., Frau. 
Nesser, I., Eorrespotid. 
Peiseler, ST., Kfm. 
Redecker, St., Kfm. 
Rüge, H., Schlächtermstr. 
Scheuch E., Aqent. 
Segemnnd, O„ Ww. 
Struve, F., Böttcher. 
Aawrzinski, F., Gastw. 1°. 
Weide, 38., Schreiber. 
62. 53 E Petzold & Co„ 
Maschincnlbrl. (Wald- 
sir. 33. 34.) 
V-Hcllcnbrand,A.,Verwalt. 
Ado^h, L., Gastw. T. 
9llbach. H., Kfm.. 
Glitte, £>., Schlosser. 
52.5!ID»rand,P„Pol,Beamt 
Eageling, 9l„ Mechanik. 
Hirschcl, H„ Thierarzt. 
— ilh., Rentiere. 
Hoffmanii, Badeanst, 
Holicnwald, P., Hautboist, 
HLttiz, E., Kellner, 
Jerfon, F., Schristgietz. 
K>ihloiann,C.,Gürllcrnistr, 
Kunze,Bildhauer, 
Schloenbach, F., Photogr. 
Atel, T. - 
Schröder, H,, Schlachten 
instr. 
Stoevesandt, 9t, Rentier. 
TeSmer. A., Ww. 
Tlach, M„ Maler, 
LSiersch, B., Kfm. 
Zeddel, H., Kfiu. 
54 E Stcibel, G„ Kfm. T. 
Ackert, F„ Agent. 
Günther, 91., Kfm. > 
Martert, C„ Kfiu. 
Paul, E., Lehrerin. 
Siedler, B., cljcm. SUacht- 
wächt. 
Sleinbach, 9L, Ww. 
Ströliel.Gebr,, Gärtner. T. 
35 E Flick, G., Kfm. Mom- 
uiandaiiten'tr, 56.) 
V. Hesse, F, Beamt. 
Bährendt, B, jtfni. 
Bohne, H., Rentier. 
Dcppe, O„ Kfm. . 
fteder, K„ cry. Seer. 
Fünuiug, I,, Colonialw- 
hdlg. 
Gothe, M.. Zimmermstr. 
. Grunack, St, Renlier. 
Heicr, 91., Manrermstr.'s. 
i Seimig, F., Tischler. 
Hossmauii, O., Apotheker, 
Jakob, H„ Technik. 
Kühne, Geschw.,Posament- 
whdlg. 
, Maiek, F„ Schristfetz. 
MaNchel, P„ Fabrk. 
; Milbitz, P., Regisseur. 
' Neubauer, P„ Gajiw. 
La Planilie, M, Sängerin. 
Politz, P., Lackirer. 
3!ömer, A., Schuhmmstr. 
Nogel, A., Poilschassn. 
Wiuscr, O-, Schnftfcb. 
50 E Wcndt, SB., Landfch. 
Gärtn. T. •* 
91swcndt, 33, Schutzm. 
Barckholtz. O„ Gürtler, 
, Bneger, P, Vers. Beamt. 
Dangers. L„ Kfm. 
Dcbus, St., Preßoergold. 
Ebeling. H,, Holzhdl. 
Faethe, 2t., Buchha' 
Gembus, M., 33r 
Slienrfc, A., Ka' Ac. 
PJu riefe, P„ Kfu 
Jäger, H., Buchd,^,. 
Jähuig, E„ 33erkführ. 
Klie, L., Schneider. 
Koch, G-, Maler. 
Kuutz, M., 33». 
Lüdke, H., Schneider. 
Neumann, 31., Bäckermstr. 
sickert, H., Gastw. 
ilz, A., Kfin. 
- A-, Fran. 
Ringler, E., Koch. 
Säger, O„ Kfm. 
Schneeoogl, G., Kfni f. 
Schnitz, it., Böttchermstr. 
Schüttkowsii, G., Kellner. 
' Schütze, KL, Ww. 
Schimmer, E„ Musiker. 
Sentme, E„ Ww. 
Söhring, 91, Kfm. 
Stahl, I.. Bildhauer. 
Stiller, 91., Poslschaffn. 
Snpke, O„ Handelsm. 
Thielemann, 91., Buchdruck. 
Vogels, H., Tischler. 
Walz, R„ Stnckat. 
Wanscheidt, (£., Maler. 
Weinei», 9t., Verqoldcr. 
57 ERcmlinrM, S.,91cnticrc. 
Düsterhof, M„ Handelsfr. 
Hönack, F, Seer. a. T. 
Kößliug, F., 91usbesserin. 
Kraupe, O„ Maschiuist. 
Otto, C., Kfm. 
Reinhardt, R> Gastw. 
Schiader, E., Sattler. 
58 EHagelberg, W,Reutier. 
(Taueuzienstr. 20.) 
V. Wasseivogcl, 8., Kfm. 
(Camphaufenftr. 21.) 
August, 33., Graveur. 
Berwig, 91., Schlosser. 
Doherr, R-, Bäckermstr. 
Hock, M., Director. 
Huff, 9L, Fabikbef. T. 
Jaeschke, SB.. Kfm. 
Kridl, M„ Ww. 
Lauge, I., Gastw. 
Roseuthal, O., Kfm. 
Scheinemann, P., Schuh- 
whdlg. 
Schlack, A., Kfm. 
Wendt, O., Kfm. T. , 
Wiuscr, 9t., Buchdruckerei-1 
bei. 1 
58 Ziclonka, 9t., Grünkram, 
59J. a. Cainphanseiistr, 20. 
E. Backhaus, 8., Hauptm. 
V. Heydrich, <S., Kssrau. 
Ballies, C., Rentier. 
, Dnpont, H„ Redact, 
Eilebrecht Nachfla., Th., 
Cigarrengefch. T. 
GustavuS, j}., Sub - Di¬ 
rekt. T. 
Heydrich, 9L, Kfm. 
Karkutsch, M„ Kfm. T. 
Krüger, R.,Schlächtermstr 
3’lnnfj, L., Rentier. 
, Schiller, K„ Gastw. T. 
SchlutinS, H., Kfm. 
Seibeit, I., Dr., pr. 
Slizt. T. 
CainPhausenstr. -> 
60 eiistiit nicht. 
Kaiser Friedr.-Platz -> 
, Lehninerstr. -> 
61. 62" E SBerl. Grnndstücks- 
Berwaltg. G, nt. b. H. 
(Simmerflr. 21.) 
V. Better, G„ Manrermslr. 
(Nr. 64.) 
Bouwitt, L., Kfm. 
Hintze, G., Colonialwhdl. 
Nenmami, R., Backwhdl. 
Oetqart, P„ Drogenhdl, 
Polil, Ch., PutzwhLlnu. 
v. Wangcuhaim, Lieut. 
63 E Reimer, 31., Schmiede« 
mstr. 
Bock, H., Rentiere. 
Böhmer, H., Gastw.' 
Doepgeu, H., Sergeant. 
SVralimaitii, P., Baumstr. 
Lotz, G., Bankbeamt. 
Meyer, P., Kfm. 
Palitza, SS.; Kfm. 
ÄicherI,G.,Ger.Scer.ii.D. 
— & Jlcidef, Rcchtsbiir. T. 
von Stillfried - Rattonitz, 
G., Baron. 
64 E Berl. Grnndstücks-Ver- 
waltg. G. m. b. H. 
IZimmerslr, 21.) 
V. Letter, C., Maurermstr. 
65 E Berl. GrnndstüaS-Ber 
waltg. Q). m. b. H. 
(Aimmersir. 21.) 
V. Letter, (!., Maurer- 
mstr. (S!r. 61) 
Briefe, fv., Gürtler. 
Grads, 31., Butter Engr. 
Haute, F., -grifciir. 
Schulz, 9t., Kasscnbotc, 
66 Ncnkaii. 
E Berl. Grnndstücks-Ber- 
ttoltjf. G. m. b.'H. 
(Biramerrti. 21.) 
V. Vetter, C,, Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
67 3!eubaii. 
E Berl. GrnndftückS-Vck 
waltg. G. nt. b. H. 
(ßimmcrslr. 21.) 
V. Vetter, E, Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
68 Neubau. 
E Berl. Gruudstücks-Vcr- 
waltg. G. in. 0. H. 
(Simnicrttr. 21.) 
V. Setter, G„ Maurermstr. 
(Nr. G4) 
69 E SerL Grundstücks-Ver- 
walt. G. m. b. H. 
(?,iminerftr. 21.) 
V. Vetter, (?., Maurermstr 
(Nr. 64.) 
Manke, E., Bäckermstr. 
70 E Berl. Gnindslücks-Ber- 
wallg. G. in. b. H. 
(Simmeritt. 21.) 
V. Setter, C., Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
Krüger, 91, Milchhdl. 
71 E Berl. Grnudstücks- 
Verwattg. G. m. b. H. 
(Zimmerftr. 21.) 
V. Better, E., Maniermstr. 
(Nr. 64.) 
Becker, H., Kfm. 
Eiserbek, 91., Ob. 
Assist. 
GroMiaun.O., Gläsernste. 
KurnuS, R., Tapez. 
Leysaht, E., Prokurist, 
v. Vahlkamps, 91., See. 
Lieut. 
72 E Berl. Grundstücks* 
Verwattg. G. nt. b. H 
(Zimmerftr. 21.) 
V. Vetter, C., Maurermstr. 
(91 r. 64.) 
Brauer, C., Schneider. 
Buschberg, 91., Ob. Post- 
Seer. 
Jung, H, Ww. 
Kockel, 31., Schlosser. 
.Ludwig. Th„ Ww. 
Cito, P., Diät. 
73 E Berl. Gnindftücki 
Vcrwallg. G. m. b, H. 
(Simmdtr. 21.) - 
V. Setter, C„ Maurermstr. 
(Nr. C4J 
Lehmann.M., Schneidcrl». 
Olioier, G., Kfm. 
74 E Berl. Guiudstücks 
Bcrwaltg. m. 6. H. 
(6>mmcrstr. 21.) 
V. Better, E, Maurermstr. 
(Nr, 04.) 
toffnmiin, H„ Schlächter, 
öhler, O„ Mechanik. 
Meifert, P., Biir.Borfteh. 
Miller, R., Buchdruck. 
Preufi, H., Schuhmmstr. 
«hiele, E„ Frt. 
75 E Berl. Grnudstücks- 
Vcrwaltg. G. nt. b. H. 
(Smtmcnlr. 21.) 
V. Vetter, E., Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
Gölsch, Q, Modelleur, 
76 Neubau. 
E Berl. GrundstückS- 
Bcrwalta. G. m. b. H. 
(Zimmerstr. 21.) 
V. Vetter, £., Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
77 Neubau. 
E Äerl. GruudstückS- 
Berwaltg. G. hl 6. H. 
(Simmcritr. 21.) 
V. Better, C., Maurermstr. 
(S!r. 64.) 
78 Iieubau. 
E. BerüGinndstücks-Ber- 
waltg. Gcf. in. 6. H. 
i (Zimmerstr. 21.) 
, V Vetter, <L, Maurer- 
, mstr. (31t. 64.) 
79 Eingang zu icn Schieß- 
| ständen. 
§0—87 E Elisabeth-Kmder- 
Hofpital. T. 
V. »Lanctzolle,A.,Oberin. 
XI. Pflegestat. d. Frauen- 
Hilfe. 
Görges, Th, Dr. meil., 
9lrzt. 
Kaöpar, K., Gärtner. 
Kulemann, A.. Pastor. 
Libnitzti, O., Portier. 
Pilger, 3)1., Assist. Arzt. 
Schröder, 9t, Bote. 
i E Bert Gnmdstücks- 
Berwaltg. ®- ni. 6. H. 
(Simmcntr. 21.) 
V. Vetter, C, Maurermstr. 
(31r. 64.) 
Bur. d.  Gem.Vorst.Tem- 
pelhof. T. 
Dreiliug, 9(„ Wwe. 
Günsel, H., Buchbind. 
Hennemaim, M., Ww. 
Schot,;, 91., Mechanik. 
Watmei, P., Buchbind. 
89 E Fabian, I., Maler. 
Gro|i, F., lUjnimi). 
Güutucr, M., Artist. 
Katzuer, %., Näherin. •" 
Küstner. I., Schankw. 
MajewSki, O.,Vogel-Pen- 
ftoimt. 
Meißner, E., Ww. 
Melcherek, I., Hausdien. 
Schroeder, S„ Kfm. 
Weißgraeber, 2., Rei¬ 
fender. 
Wendeler, W., Ww. 
Wiegaud, 9t, Schlosser. 
90 3!eüban. 
E Beit Grnndstücks-Beo 
waltg. G. m. b. H. (3im: 
mc ritt. 21.) 
V. Better. E., Manrermstr. 
(Nr. 64.) 
91 Neubau. 
E Beil. Gruuditücks-Ver- 
wiiltg. G. m. b. H. 
ßimmcrslr. 21.) 
V. Letter, E., Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
92 Iieuban. 
E Verl. Erundstiicks-Ler- 
waltg. G. nt. b. H. 
(ümmterstr. 21.) 
V. Vetter, E., Maurermstr. 
(Nr. 64.) 
93 EBert Gmndstücks-Bcr- 
waltg. G.m.b.H.(Zim 
ruerstr. 21.) 
V. Vetter, E„ Maurer¬ 
mstr. (Nr. 64.) 
Jaeger, E., Kfm. 
Kamcnz, 9t; fvraiL 
Klemmt, <$., Steindruck. 
Krans, F„ Lithogr. 
2hle, R.. Bildh. 
Wienke, R.,Ob. Lazareth- 
Zeh. 
Wtldenhayn, (?., Agent. 
94 E Probst, P„ Zimmerm. 
Alberti, 91., Ingen. 
Appel, E-, Kfm. 
Billepp, O., Kellner. 
Boß. O„ Kfm. 
Groß, H., Seer. 
04 Hollwitz, 6., Gastw. T. 
Mariiitz, H., Stanzer. 
Moschiusl»,A., Klkiupnn, 
Petz, 9t, Brauer. 
Schwarz, 91., Mus, Direkt, 
Wucher - Hansen, Ch„ 
•Ei». Ingen. 
95 Neubau. 
E , Bert. Grundstücks' 
Verwaltg. <5. m. b. H. 
(Iimnicrstr. 21.) 
V. Vetter, E., Maurermstr, 
(3h. 64.) 
96 Eing, z, d, Schietzständen. 
97-107 Turnplatz. 
E Kisens. 
V. Preist. 6., pens. (Seil- 
tarnt. 
Turnplatz d. Kgl. Fricdr, 
Wilh. Gymn. 
108—114 E Bergschlon- 
Branerei. Act. Ge|. T. 
Froelich, M.; Gastwiithin. 
Schroeder, R, Gastw. 
Stoiber, I,, Bianeiei- 
Direet. 
115. 116 f. a. Witzmauu- 
str. 48. 
E Sparseld, H., Rentier. 
(Nolleudorsslr. 27.) 
V. Häusler, S„ Verwalt, 
Ditthei, H„ Gastw, 
Glück, I., Schlächteimstr. 
Kiel, K., Rentier. 
Kuhlmanu, 91., Kfm. 
Lange, E„ Schneider^ 
SlomSfi), H., Schnetder- 
mstr. 
Cititadt, I, Buchdruck. 
Schmidt, G., Schreiber. 
Schmohl, P., Buchhalt, 
Sentme, I., Schneider- 
mstr. 
Wißiuannstr. 
117. 118 s. a.Wißmauustr.1, 
E Dotti, 9t, Reg. Bau- 
mstr. (Köuiggrätzerstt. 
100a.) 
V. Günther, 33., Maurcr- 
pot 
Artmann, H., Factor. 
Ban, 91, Rentiere. 
Doerpir, M., Eigarren- 
hdlg. 
Hinze, A., Schlosser. 
Kalkofen, 9t., Lithogr, 
91nst. 
Ludcwig, L., Posament. 
MusckM, F.. Reisender 
Runge, F,, Gastw. T. 
Schnitz. L., Bäckermstr. 
Bogt. P., Bücherremf. 
Wester, R., Ob. Tclegr 
Assist. 
Wiencke, E., Maler. 
Zschalig, E„ Beamt. 
119 E Hegelmann, P., 
Tischlermstr. 
Bauer, L., Falzerin. 
Brcwing, F., Kfm. 
Eonrad, P, Kfm. 
Drescher, H„ Buchbind. 
Eichhorn, P., Kntfcher. 
Grewe, F., Hausdien. 
Gri<m»>e>cr, H-, Schnhm 
mstr. 
Hcgeliuaim, O., Schaulw. 
Heiiduck, I,, Tischler. 
Käsiner, ÜB., Theat. 
91ge»t. T. 
Kellner, ©., Kfm. 
Krüger, G., Tischler. 
Lützow, H, Kellner. 
Marks, O., Eonditor. 
Pally, M., Mechanik. 
Pretttke, E., Tischler. 
31eichelt, G„ Kutscher. 
Reimschüssel, M., Pri- 
Datiere. 
Roesche, H., Schuhnt. 
Schiefelbetn, 3i, Btldh. 
Schirach, G-, Kfm. 
Schmidt, H., Stereotyp. 
Schwieger^ H„ Tischler. 
Seeger, A., Schlossermftr. 
Sorge, O., Gürtler. 
Stciitfeld, D-, Ww. 
Untze, H., Buchbind. 
Wtlke, H., Kfm. 
120 E Stener-Fiseus. 
E Malin, R., Stcuereiit- 
nehm. 
Königs. Steuer-Amt 1 
Stildorf. 
Borchert, .6., Steuer« 
Aufseh. 
Eltze, St., Steuer - Aufseh. 
Ratzet, M., Steuer-Auf- 
feli. 
Steffen, H., Stemr-Auf- 
s-h. 
Herme nnstr. ->• 
C. Hansvoigtei- 
Platz. 
# 
£ 
-4r Obenvallstr. -V 
1 E Leviu, M„ Wcitzw, T. 
2 E Bacher, 3)1., Kfm. 
(Potsdamerftr. 124.) 
E Leo», M., Kfu,. (Stur« 
firsteiidannn 22.) 
Bacher & Leon. Passe- 
menteriefbrk. T. 
Brasch & Rothenstem, 
Speditionsgesch, T. 
Fmenkel, Th„ Samen 
mäittetfbrk. T. 
Kahn jr., L., Eonfcct. 
Stoffe. T. 
Schimmint, A., Gastw. 
3. 4 E Alterthum & 3abe(, 
Baumstr (Unt. d. Linden 
4a.) 
i V. Pieper. H,, Portier. 
(Taubeustr. 23n.) 
■ Adam & Locwiubcrg, 
Kiudergarde'. T. 
, Bcniamni & Easpary, 
Damen-Eonfect. T.’ 
v Ebensteiit, Gebr., Damew 
mäntclfbrk. T. 
Gcnfchhoff, H,, Mäntel 
fl'rk. T. 
HauSmann. E„ Gastw. T. 
Lchmann, L., Plüschfbrk.'s. 
Lichtwitz, M., Steindntckc- 
ret. T. 
Sitbcrftein & Lernn, 
Deckenfbrk. T. 
Taubeuitr. 
5 E Deutsche Credit- n. Ban- 
bauk i. Liq. 
V. Schmidt, 9t, Verwalt. 
Flatow & Co., 91., Da- 
menmäntelfbrk. T. 
Jander, G., Gravir-Anst. 
— F. u. O.< Graveure. 
I Paa», F„ Teppichfbrk. T. 
Rimkns, F„ Steppanit. 
Trenherz * Fnn, Passe 
mcntcnetbiL T. 
6.7 E Deutsche Ereilt- u. 
Baubauk L Liq. 
V. Teichler, I., Portier. 
Eoljn, M, vorm. kohn & 
Mendelssohn, M., Sei¬ 
den». T. 
Landsberger, I., Tuch- 
hdlg. t. 
Poehle, F.. Gastw. 
8 f. a, Mohrenstr. 40. 
E Gyscae, 33.; Rittcr- 
gntsbes. (Außerhalb.) 
V. Gerlach, H., Maschinist, 
Bollfrast & Apel, Conto- 
bncherfbrk. T. 
Fmmobtlia, I. Pegtan, 
Hupothekengefch. T. 
Joelsohn & Co., Damen- 
uiäntelfbrk. T. 
Jolenberg & fieoin, 
Knopffvrk. T. 
Lernn, H., Kfm. 
Schmidt, M., Kfm. T. 
33cber,Gebr. Wachsplastik. 
E Gyseae, 33., Riticr- 
qutsbes. (9lnßerbalb.) 
V. Gerlach, H., Maschinist. 
(Mohrenstr. 40.) 
Granmaim & Stern, 
Dameiwtäntelfbrk. T. 
Heller & Horwitz, Gebr., 
Eonfcct. Stosse. T. 
Lamm,Gebr.,Mäiitelsbrk.1'. 
Michaelis,L., Knopffbrk.1'. 
RcifciiberaL Eo., Sciden- 
wsbrk. T. 
Rcisstg & Eo..E.G.,Mamt- 
faeturo. T. 
Sicbcnborn, E., Kfm. 
Mohrenstr. 
Jerusalem erstr. -> 
10 geh. z. Jerusalenterstr.33. 
11E Schilling, ^.,.Partieul. 
Banmgarten.L, Samen- 
mäntclfbrk. T. 
Glogowska, B„ Modistin. 
Gtogowski, Z., Kfm. 
Hamm, I., Eonfcctionair. 
Jaffa & Lernn, Bank- 
g°ich. T. 
11 Müller,J.,i>w,Rcchit,Rath. 
Sclchoi», 91., Particulier. 
l1rtE92ir,äi'lnmm, Buch- 
truckerelbes. (Franzo- 
i.flichcftr.'4».) • • 
' Herimanii, D., Portier. 
NebliiigerLEo.,JitponS.1! 
Ritter & Hohenböken, 
Slädchenmautclibck. T. 
WienerLBrandt, Damen- 
mnntclfbrk. T. 
Winckelnimin, 31., Hof» 
2itljogr.it.  Steindruck. T. 
12 E Alterthum & Zadck, 
Baumstr. (Unt. d. 
Linden 4a.) 
V. Neiintanii, G,, Verwalt. 
Bachmaitn & tzcrpncr, 
Damcn-Eonfect. T. 
Baer & Salomon, Pelzw- 
fbrk. T. 
Goldschmidt jiin., G., 
Mädchenmantclfbrk. T. 
Joelsohn & Bninii, Eon* 
feet. Stoffe. T. 
Jsenb»ig,J., ailiittcIsbrtT 
Lichtwitz & Milchner,' 
Damenmäntelfbik. T. 
Liitdenbeia & Ascher, 
Schirmfbrt. T. . 
Loewenthal. H., Kleider¬ 
stoffe, T. - . 
Mmerhof & Nathorss, 
Seidenplüsche, T. 
Wahlenber^ & Warwar, 
Samciimaittelfbrt T. 
13 s. a. Niederwallstr. 1. 
E Lenin, D„ Damcn- 
mäntel-Eonfcet. T. 
V. Bergmann, 0., Portier. 
_ Niederwallstr. -> 
14 E Reichsbank. T. 
V. Schüler, 91., Haus-Jn- 
fpect. (Jägcrstr.34.36.) 
Gabler, y., Portier. 
Strahl, F., Geh.Bankrath. 
Oberwallstr. 
NW. Havckbcrger- 
straße. 
Stevoan- 
CniiiD» 
<- Pcrlebergerftr. -> , 
1 s. a. Perlebcrgerslr. 32. 
E Haufe, 9t.. Privatier. 
Bellack, £, Pcnstonair. 
Benfemann, A., pens. 
Loeomolivführ. 
Geppert, <£., Schutzm. 
Greffeutus, 31., Buchdruck, 
ftortenfamp, A., Seer. 
OericI, L„ Zimneipol. 
Reffet, A, Buchbind. 
Schleicher,P., Eisenb.Sccr. 
Sckmarz, 9t, Frt 
Stcinmar, 91., Maler. 
E Seligsohu, I, Kfm. 
(llibanftt. 79.) 
V. Mbrecht, Pcnstonair. 
(Perlcbergerstr. 31.) 
Bohne, H., Kanzl-.Seer. 
Herche, H., Hanptstenor- 
amts-9lssist. 
Jenning, 3L..TetearaphisL. 
Äirschke,K,Schneider«istr. 
Krans, L., Ww. 
Krone, 9t, Ww. 
Krüger, A, Steneranffch. 
Pollack, 38., Ob. Telear. 
Asfist. 
Schröder, G., Erim. " 
Schuvm. 
- F„ Milchhdl. 
Wendt, F., Stellmach. 
E Pielmaim, R., Kfm. 
(91n§cihal6.) 
V. Schumann, O., Tapez. 
Beiseit, O., Mctallarb. 
Bendig, W, ©es. Aufseh. 
Beyer, H., Rentier. 
Boiszoemeuy, U., Rcnd^ 
n. D. 
Srinfraouit, 9t, Brieftr. 
a. D. 
Draegcr, F„ Rentier. ^ 
Hoffmann, G,, Schitgm. 
— SB-, Steinmetz. 
Zeichenerklärung: E — Eigenthümer; V. — Verwalter; T. — Telephon-Anschluß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.