Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

HÄgeksbörgerstn 
— 227 - 
Hagenanexstp. 
V-n JOT.. 
86 E' Barlh, G.. Rentier." 
' 5160'ni, M.‘, Techniker.' 
Dillwald, G., äBSidicmt. 
Feldmomi, H., Tischler- 
1 mstt. • " 
Frank, G., Schlosser. 
Fütstenäu, W.,'Tapez'. 
— R., Friseurin. 
Gethe, A., Brodbl. 
Gollnick, Bamtarli, 
fainpel, H., Stolirteg.,. 
Lbner,L.Lof-Schlächter 
mstr. T. 
Johnke, F., Schuhm. 
Koch, G., Feuerwehrm. 
Krause, O., Bersich. 
Bcomt. 
Kunst, B., Schneiderin. 
Meyer, M„ Cigorrcnhdl. 
Nimietz, M., Schneiderin. 
Nuthmann, B.,. Eisenb. 
Arb. 
Paris, i!., Ww. 
Peter, H., Maler. 
Pfaffenrolh/G., Locdmo- 
livsühr. 
Rieiuer, W.. Tischler. 
Röder, St., Tischler. 
Rosolleck, P., ilsut. 
Ruhl, SB., Zimmerm. 
-Ruscheweyh, (8., Bank- 
beamt. 
Schicdach, M., Altistin. 
Wallach, S„ Ksm. 
Wes>»ick, I., Postschaffn. 
Wulff, «., asm. T. - 
37. 38 £. Gliniffc, 9C F. 
. u. G„ ffabrfbcf., Ritter- 
1 V.B<inncrt,F.,Pol.Wacht- 
mstr.. a. D. 
Gieselski, St., Kntscher. 
• Claus, A,. Fil. 
Gornehl, B„ Waschsr. . 
Dittber»cr,-.H., Kutscher. 
Funke, O., Schlosser. 
Gilbert, St., Pserdeb. 
Liutsch. 
GißmannL-, Drogenhdlg. 
— M., Kaufsr. 
Gliewe, P., Waschsr. . 
Goldstcin,M., Banqnier.1'. 
—Heilst, A., Gasanst. Arb. 
„ Jaiiknn, G„ Postbeamt. 
Kirchner, SB, Rentiere. 
Klcht,,H., Zuqführ. - 
Kloiins, H., Bahnarb. 
Konzelmann,' G., Gelb- 
-:gicB. " 
Krause, A.,Pscrdcb.Kn!sch. 
Krentzniann, A.,Schloffer. 
Lehmann, H., Schnhm. 
, Lehr, H., Kellner. 
Lewin, M., Fobrk. 
Sucht, E., Ww. 
Mangcn, I., Bnchbind. 
Milms, I, Zimmerm. 
Müller, E.,'Frl. 
Ortman», W., Stepper. 
Pahlke, R„ Glaser. 
Pelz, 91. Eisenb. Arb. 
Pobiq, O, Banquier. 
— LGo.',O.,Bankqesch. T. 
Redlich, G, Kntscherr 
Reaenburg, E.,'Ww. 
- Reichardt, W., Branerei- 
arb. ' 
Rix, SB., Zeitgssr. 
Sander, I., Dr., pr. Arzt 
Schier, H, Hausdien. 
Schletzer, SB., WaNst. 
Schwabe, H., Deeorat. 
Schwenzer, P., Eisenb. 
Alb. ■ - , 
©eifert 3t., Lackirer. 
Steubcr. G.. Ksm. 
Tepser, L., Spedit. Ark. 
Thorrnauu, I., Brauerei- 
- arb. 
Tillenionn, O„ Buchdruck. 
Wegemund, A., Pserdeb. 
Kutsch. 
Wille, F., Golouiolwhdl. 
Willamowska.W.,Waschsr. 
Zeckser, E, Ww. ' 
Zielke, A„ Gast«. 
39 E Schöne, L., Rentiere. 
Ackerniann, A., Ww. 
Bohuentaun, A, Weichen- 
stell. 
Böttcher, <S„ ^inngieß. 
Ernst, I., -3mzi>ru(f. 
Franz, L„ Bankbeamt. 
Glinka, A., Maler. 
Gran, Kaffendieii. 
Hirschberg, M., Loconto- 
tivführ. a. D. 
soff, Schlächtermstr. 
offmann, L., Wäscherin. 
HohenhanS, G„ Maler. 
Louis, F., Kfm. 
‘ Mehlb er», W„ Näherin. 
• SKirajj, E., Kftn. 
Möbns, A., Schneid ermstr. 
tausch, £)., Ww. 
eske, E., Gürtler. 
Peter, E., Schutzm. 
Ranch, E., Ww. 
Rertz, L., Bohnorb. 
39 Reiinek, ®., Privatier.' 
Reuter,'E., Schnhminsir. 
Ruhland, Apothek. 
— B.,'Ww. 
Scheffer, I., Ww. 
Schmier, H., Ob. Stadt> 
Seer. 
S-ipold, W., Milchhdl. 
Starraß, G„ Hilssorb: 
Steriial, F., Bahttorb. 
Tschemig. C., Tischler. 
40 EHoockc.R., Rentier.' 
' Andres, L., Tischler. 
Barnewiy, Tb., Eisenb, 
Assist. 
Bülk, A.. Kohlenhdl. . 
Callenbach, Rentier, 
u. Ghoqnocki, F., Buchhalt. 
Gbert, ©., Ki!Cii6. Schaff. 
Fischer, (£., Kassirer. 
Filster, C.. Fuhrh. 
Hiindsdörffer, O., Schrift- 
set!. 
Äleezewsta, A., Ww. 
Koppe, St., Stalli«. 
Lohman», F, Biemser. 
Loren«, A., Bonditor. 
Nendors, G., Ksm. 
Paschen, F, Ingen. 
Philipp, A., Schuhmmstr. 
Preininger, I., Loeomotiv 
füüv. 
Rattesbnrg, A.. Hansd. 
Richter, E., Ww. 
Schiele, &., Omnib. 
Coudnet. 
Schneider, H:, Pol. Beamt. 
Senkel, C., Tischler. 
Stern, S., ftfm. 
Utech, 81., Dr. pliil. ' 
Wagner, 91., Wäscherin. 
Weqehaupt, H., Pol. . 
Beamt. 
Wiesenthal, S„ Agent. 
Witt,.H., Tischler..- 
Wolley. M., Wäscherin. 
Wolschke, (£., Grnnkram- 
hdlrin. 
41 s. n. Grotzbeerenstr. 37. 
E Barnick, 38., Äsm. 
V. Steller,' H., Schueider- 
ntstr. 
Bunck, ©., Schlächtermstr. 
Ernst, E., Gütererped.- 
. Borsteh. 
Götter, Pol. Beamt. 
Leuin, I., Magistr. Beamt. 
Linke, H„ Mojttmr.- 
Scheel, P., ©tut. Assist. 
Stengel, E., Kfm. 
Tenuigkeit, M., Brauerei- 
arb. 
Wendt, F., Kutscher. 
Großbeetenstr. 
12 s. a. Grosibeerenstr. 52. 
E Schade,O., Apothetbesl. 
Abel, A., Grünkramhdlg. 
Becker, £>., Näherin. 
Gerhard.TH., Buchhalt. 
— L., Frl, Blousen« 
Confecr. 
Habicht, P., Modistin. 
Hoffiiian»,' E., Malernistr. 
— Th., Hebamme. 
Knrth, 31., Privatim. 
Löel, G., Sintnicrm. 
Pilz, Schncidermstr. 
Polo,'S)}., Zimmerni. 
giifimstnu, F., flfnt 
Sstncrwcin, P., Tischler 
mstr. 
43 E Hahn, E., Rentier.. 
(Landsbergerslr. 58.)' 
E Hahn, R., Rentier. 
(itiirsüiitcitstr. 90.) 
V. Steruich, I., Bertret. T. 
Ahrl-ckcr, ©., Sattler. 
Augnitin. O, Schlosser. 
Bardowich, 35., Kgl. 
Tänzer. 
Bergmann. I.. 3lusseh. 
Dauder, I., Bahnbeamt. 
Diedel, H., Fuhrh. 
Elsholtz. H, Drechsler. 
Gödecke, Th., Waaenmstr. 
Jrmler, G„ Photogr. 
Kranse R., Kfni. _ 
Müller, C., Handelsm. 
Passarge, O.. Secret. 
Sachse, G., Ww.' 
Schulz, F., Hausdien. 
Schulze, L, Lehrerin. 
Streichert, £>., Tischler. 
Tschetschog, G., Ger. Secr. 
44 E Jstiisa, H., Rentiere. 
3lndresen, G., Dr. phil., 
Pros. 
Bab, E„ Fabrk. 
Berbel, K., Portier. 
Enqwcr, Th., Dr. phil., 
Ob. Lehr. 
f offner, 38., Agent. T. 
stlbst, G., Magistr. Secr. 
— H., Posstmentwhblrin. 
Hintze,' F.. Kutscher. 
Machol, S., Kfm. 
Magnns, G., Maurer. 
— H., Ksm. • 
44'Mödrzeiewski, H., Kfm, 
- M. R., Ksm. 
Riesop, G., Schneiderin. 
45 E Rndolph, F.,' Rentier. 
Genz, W., Milchhdl/ 
Günthcrolh,G.,M»lermstr. 
Jahu, W.. Baugesch. T. 
Lnck, G„ Tafeldeck. 
Papsin, G.,' Kürschner. 
Plpcr, F.,- Rentier. 
— H., Rentiere. 
Pohle, G., Eisenb. Beamt. 
Reiche, O., Mechanik. 
Richter, E., Ww. 
Schult, B., Ww. 
Weidner, E., Frau. 
Wendland, H., Beamt. 
- R., Nittmstr. £ D. 
48 E Lehmstnn, 38., Decorat. 
Maler. T. 
Gassier, H., Buchdruck. 
EhlelS, H., Maffenrin. 
Gstisl, Ch., Maleimstr. 
Gullmmm, 91., Beamt. ‘ 
John. I., Ingen. 
KlepS, H., Älempnermstr. 
Lehman», 3(„ Maler. 
Müller, G.< Diener. 
Nickel. Sl',Hilfs-Gcr.Voll- 
zieh. 
Nienib. H., Maler. 
Rofenster», I., Kfm. T. 
Sahr, H., Schmied. • 
Schröler, I.. Bote. 
Serwatta, M., Rohrleg. 
Vollhase, K., L^uchhaltenu. 
Werner. E„ Sergeant. 
47 E Hcymann, 3(., Ww. 
9lrndt, G., Schuvm. 
Slngnstin, 0., Gcldschrank- 
fdrk. 
BilschowSky, H., Kfm. 
GndcschciN, F., Plätterin. 
Gundcrmauu,G.,Hstudcls> 
»IstUU. ‘ 
Heymaun, 3t.; Ww. ' 
Korn, E., Glasermstr. 
jirüger, 9t., Plätterin. 
Nnsche, L., Ww. 
Otto, H, Ww. 
Paech, E., Weinknser. 
Ouensell. ttsnt. 
Sieiuke, W., [in Ir. Maler. 
3!ufft, 33., Slusmärtcrin. 
Schmidt, H; Näherin.' 
Tieß, M., Schlosser. . 
Wielaud,' B„ Kranken- 
pfltgmn; 
Wolf, K., Kutscher. 
48 E Dreyer, (i., Ww., Buch- 
dmckcreibesrin. 
BcyliiUk'H? Maffenr. 
». Bodelschwingh, A., 
Major. 
Dreyer, 3t, Geschäftsfihr. 
F-itmann, G., 38w. 
Hasenpatt, f,„ Modistin 
Karratz, R., Feuerw. Secr. 
Klebahu, O:, Ksm. 
Modem, A., Schuhm. 
Mstlchow, O-, Tischler.. 
Mittelstadt, G.,B»chbind 
Mühlinbruch, 0., Maler. 
Lebiniq, 9(„ Schuhmmstr. 
Schröder, H., Buchdruck, 
o d.Bechl, L.,Geh.erp.Secr. 
Wießuer, G.,-Photogr.' 
5Buttis,-M., Buchdruck. 
49'Er,3a»(c’fchc Erbest.' , 
Postamt 47. T. - 
AhstibstuellL., Glasmaler. 
Bo'ock, I., Ob. Lehrer. 
Fischribbe, H„ Ww. 
Hellennoim, G., Schlosser. 
Kluchcrt.A., Schncidermstr. 
LubaS, I., Schneider. 
Pritzel, I., Zimmerni. 
Schwstntes, H., Borkost- 
hdlg. 
Sessinghans, G. 33., 33ein= 
hdl. 
Thicde, 3t., Modistin. 
Thiele, M.. Geschästssühr. 
Wiiickler, L., Rentier. 
50 E Schmidt, E., Fobrk. 
(Bergmonnstr. 102.) 
Ärendt, E, Äpn. T. 
Eggert, Marie, Plättanst. 
Löwe, G., Kutscher. 
Matzdorf, .6., Ksiu. 
Meyer, P.J., Glf:nbcm= 
wsbrk. 
Suesjiia, I., Goneert- 
säiigerin. 
Süßnopp, M., Lehrerin. 
Wagner & Wolss, Watt.-» 
sbrk. T. 
51 E Tieft, G., Molkereibes. 
Abend,F., Pol.Wachtnistr. 
Bock, 3L, Schneiderin. 
Fitzner, B., Ww. 
Frenzel, A., Schuhmmstr. 
Giesert, G-, Portier. 
Griebel, I., Gtcctrotcchn. 
Heinzc, Knuststopfer. 
Kammschulte, G., Tischler. 
1 Noniacks, 31., Schneiderin. 
Reich, R., Bäckermstr.' 
Ruprecht, 31., Kutscher. 
Stiiulz, ©., Kutscher. 
51Sttibig,9l.', Schlächtermstr. 
Trechsliu, G„ Schrisigietz. 
52 E Völker, M„ Rentiere. 
sKreuzbergstr. 14.) 
AlschiierLH. Hcrgeu, 3L 
Möbeltischl. T. 
Berliner Siclomsfabril 
Friedländer & ©chniibt. 
Gründer, 91., Gastw. 
Herling, I., Holzbildh. 
Hoff»>a»it,H., Tischlerei. T. 
ctämling, E., Tischlermstr. 
Lettow, I., Bautlschl. 
Malt), 91., Tapez. 
3>ichter & Go„ 3!., Dampfe 
Sägewerk. T. 
Schmidt, Ad.. Fabrk. 
Volker, 0., Möbelfbrk. T. 
53. 54 Präger & Lojda, 
Luruspapierfbrl. T. 
35 E Brochnionn, R„ Pri 
polier. (Woltersdors.) 
V. Manzel, 33., Bsthn- 
beaint. 
Böthe, C, Goslw. 
Grniidinstiin, M., Glav. 
Lehrerin. 
Hasse, F., Bnr. Vorsieh. 
Hei^e, F., Tischler. 
Horn, E., Schuh'iimflr. 
— K., Hebamme. 
Kley, 91., Büchsen»!. 
Krumhoiu, I., Control. 
Meyerheme, G.. Ww. 
Per rill, L.. Tischler.. 
Stephst», O., Metallschleis. 
Tibnrtius, 9L, Statistiker. 
Wolff, I., Schnftfetz. 
56 E Peters, G„ Frau. 
9ludrich, F., Mus. Lehrer. 
Bauer, C., Foimer. 
Biondt. 91. Maurer. 
Bills, G., Aqent. 
Ficiroald, F., Kohlenhdl. 
Hnbner, I., Pofamentw- 
hdlg. 
Jünger, W„ Gürtler. 
Äaehler, 9l., Friseurin. 
jkraatz, G., Pnvfedarbtrin. 
Meyer, Th., Ww. 
3ieeck, E., Gastw. 
Richter, R, Fobrk. 
Thormon», H., Gonditor. 
Zeth, R.,' Opernsäugerin 
a. D. 
57 E Hacnschcl, F, Golo- 
uiolw^dl. 
3lltmanii,M., Pctläuferiu. 
v.Donop, F. R.,Zahnatel. 
Koebkc,M., Belr.Secr.z.D. 
Radetzki, H., Schlächter- 
mstr. 
Sarraziu, I., Ww. 
Schulz, F., Tafeldeck. 
Sommer, M.,'Ww. 
Belle-Alliancestr. 
N. Hageuaucrstr. 
-»vrrifn ('rtiitt- 
r Danzigerstr - 
Franseckistr. -> 
1 s. a. Franseckiftr. 52. 
E Stianch, I.,'Rentier. 
“ (9lus;erhalb.) 
V. Goldapski, W., Ge- 
richlsvollzieh. a. D. 
Gmsins, F. Bilchbind. 
Franke, O.. Schiieideriu. 
Hartwig, P„ 3!äherin. 
Krüger, G., Ger. Bcomt. 
Meiler, I., Schneider. ' 
Riickless, F., Ob. Post- 
Assist. 
Tomboch, A., Gostw. 
la E Strauch, I., Rentier. 
(Außerhalb.) 
V. Goldopski, 38., Ge- 
richtsvollzich. o. D. 
(Nr. 1.) 
9llbrecht, O„ Tischlermstr. 
Diesbach, G.. P°st-3lss,st. 
Hemiiierliiig, O., Bicrsahr. 
Josch, G., Schneiderin. 
Mathias, P., Priv.Beamt. 
Siernon, 3l., Gärtner. 
Steruberg, ©., Kfm. 
11) E Strauch, I., Rentier. 
lAutzerhalb.) 
V. Goldopski, W., 6)c= 
richtsoollzieh. a. D. 
(Nr. 1.) 
enget, 31., Milchhdl. 
Gitgtcr, A., Maurer. 
Goltz, Bnr. Arb. 
Görike, I., Näherin. 
Hommerberg, O.. Fabrik¬ 
arb. '' 
Lewui, M., Kfm. 
Scharf, P., Maurer. 
lb Steinsohii, 6.,’ Ww. 
Tyleczek, 3i., Schneider. 
2 E Schröder'sche Erbe». 
V. Jausen,H., Maurermstr. 
(Dauziaelftr. 11.) 
Böruick, E., Näherin. 
Budow, 31., Nahmt!. 
Sohlt, .6., Ww. 
Jäkel, Näherin. 
Jmuic, A., Rohislechter. 
Köhler, I., Ww. 
Kulack, G„ Ww. 
Knpscrschmcht, H, Schnei¬ 
der. 
Lachapelle, H., Strickerin. 
Müller, 3)1., Ww. 
Nodrowslt, H., Ksm. 
Pin», H., Telcqr. Beamt. 
Rlsmanii. K., Bicrsahr. 
Roste», G., Asm. 
91oü, H., Schuhm. 
Seifert, 91., Grüiikroiuhdl. 
Tnbolet, G„ DlOgeithhl. 
Wappmann, W., Telegr. 
9lssist. 
3 E Daniel, G„ Tischlermstr. 
ttlöpenickerstl. 175.) 
V. Pieiifi, 91., pens. Gi|cnB. 
Schaffn. 
Behreudt, Ch., Manier. 
Buchow, G., Ww. 
öiuiibcl, G., Tischler. 
tenneberg, 3t., Piii). Secr. 
owaldt, 31., Maurer. 
' Keikow, H., Schiihntmstr. 
Krans., Kf-n. 
Krunmow, G., Sfljul'tit. 
Kniiert, G„ Schnhwsbrr. 
Lange, H., Schonkw. 
Londahn, F., Schneidet- 
mstr. 
Parics!,G.,Packctf.Schassn. 
Samariitcr, 38., Giim. 
Schnyi». 
Schiller, I., Schuhmmstr. 
Schrödtcr, ©., Buchdnick. 
Schulz, I., Gigancitm. 
Schulze, I, Tävc;. 
ZahnH., Ob.Tclcqr.Assist. 
4 E Noil, A., Golonialwhdlg. 
Schling, A., Polier. 
Gädicke, W, Lagcr-Vcr. 
walt. 
Hartwig, 3l., Buchhdlg. 
Jrrgang, G.. Schutzm. 
Krausc, Ä„ Kürschucrmstr. 
— 91., pcns. 38achtmftr. 
Lehman», O., Postbeamt. 
Soemcnberg, <3., Kfni. 
Meilen, ©., Fuhrh. 
Mnrseld, 38., Malermstr. 
Purrmaim, St., Schneider 
itislr. 
Radke, F., Schuhm. 
Ramm, G., Schlosser. 
RoseMerg, H., Staaker. 
Speiliug, L., Bautechu. 
Sntter, M., Käsesalzer. 
5 E Hoffniouu, O., Molke- 
retbcs. (Ghausseestr. 7J.): 
V. Hcsse, O, Molkcreibcs. 
Elbingcr. 33., Tabakpack. 
Hellwig, A., Glasermstr. 
,6cmnaiut, A.', Ww. 
Kascha, I., Gostw. 
Kanten, I., HauSdicn.. 
Kips, P„ Geichöstsdien 
Lamprccht, G., Schristsctz. 
Lnthci,-R., Schlosser. 
Nellhous, B, Ksm. 
Pohlow, Th-, Ww. 
Pinu, R„ Ww. 
Schatleuberg, A., Bote. 
Schreiber, H-, Schlosser. 
Sicmon, E., Postbote. - 
Snilctoitj, M., Giga= 
rcttensbrk. 
Timm, W., Schlosser. 
Weis;, G-, Ob. Pott-Sccr. 
6 E Schrödcr'sche Grben. 
V. Jausen, H., Maurermstr. 
(Danzigeistr. 11.) 
Dath, I.. 91ufseh. 
Fese, P., Klempner. 
Finde, H., Pol. Wacht- 
mstr. 
Grandke, H., Tischler. 
Hausmann, 3t., Schuhm. 
Heimonit, L., Kfni. 
Hunziger, 33-, Maurer. 
Jarczetubowski, M.Tapez. 
Kreja, I., Tischler. 
Kretschmer, R., Maler. 
Leisegauq, F. Weber. 
Lütter, H., Beamt. 
Moldenhauer, 38., Klemp 
neu 
Posewald, A., Steingut- 
dreh. 
Schulze, G., Tischler. 
Thrams, A., Simmenn, 
Borpahl, H., Tapez. 
Wenzel, E., Buchhalt. 
7 E Schröder'sche Erben. 
V. Jousen, H., Maurermstr. 
(Dauzigerslr. 11.) 
3lrndt, G„ Plättanst. 
3lßmann, E., Seisenhdl. 
Barmonn, S., Schutzm. 
7. Buchbinder, E„ Kfm. 
Bntzloff, B., Storfjirau. 
GaSpcr, F., Lcdcrorb. 
Dippncr, W., Kürschner. 
Ebeling, K„ Juvalidc. 
Gwold, £)., Schranbc»! 
dich. 
Jlilan, M., Gcr. Bcomt. 
Kintschcr,J.,vcns.Schutzm. 
Knoak, F, Schneider. 
Kttickbein, Hanswait. 
Kohliuann, 91, Bfusteitm. 
MaIschiiirin,91..H<itidilSm 
Müller, 3t., Büaler. 
3!oack,.M., Mechanik. 
- E., Ww. 
Schnitt, H., Mechoitik. 
Schoberth, K., Schneiden 
mstr. 
Schnitz, Fr., Schntztn. 
Schulz, G., Maurer. 
Schniendt, P., Schmied. 
Schweicke, M., 31öhcrut. 
Steiucrt, G., Kassirer. 
Stienge, 38., Ziutmcim. 
S s. a. Danzigerstr. 11. 
E Schrödei'sche Erben. 
V. Jausen, H., Manrer- 
»tstr. 
Blnuteitreich, R., 3lbzahl. 
Gesch. T. 1 
6iol), 0., Mtlchhdl. 
Klein, G., Briesträg. 
Koch, ©., Schrislsetz. 
Ollhoff, F., Ksm- 
Pieift, L., Ksm. 
Reichhelm, 33., Ksm. 
Slarck,-M.,' Äsm. ' 
Unperseidt, B„ Posi-Secr. 
Wilhelm, F„ Postassist. 
Zieleuztger, I., Kfm. 
Danzigerstr. 
9 f. a. Danzigerstr. 10. 
E Schulze, Gh., Gastw. 
Albrecht, F, Stetün. ‘ 
Behreudt, 33., Gigarrett-- 
sbrk. 
Görsch, W., Beamt. 
Günther, I., Mourerpol. 
Herzog, R., Kassirer. 
Kandztora, I., Beamt. 
Matzke, H., Beamt. - 
Reder, E., 33m. 
Rothinann, S., Dr., pr. 
Aizt. T 
Schröler, F„ Beamt. 
Schulze, F, Goinkramhdl. 
Strentpel, A„ Barbier. 
Wallmann, B., Ww. 
Weisbrich, ?l., Beamt. 
10 E Metschke,G.,Molerntstr. 
3tbcl, G., Ztinmemi. 
Bojohr, F, Griw. Wacht- 
.mstr. 
Fntz. R. Maler. . 
— 9l, Ww. 
Heyse, I., Telearophist. 
Hossmoiin, A., Tischler. 
Kleest, G., Posament. 
Lochmonii. H., Schristsetz. 
Loienz, 38., Schuhmmstr. 
Marin. M, Ksm.. 
Motlert, A.. Maler. , . 
3.>!ebschkc, G.. Malermstr. 
Medeu, H., Schristsctz. 
Sasse, F., Pol.Wachtmftr. 
3therr, H., HoudelSm. 
Schmidt, £)., Kohlrnhdl. 
Weith, A.', Brauer. . 
Westphol, R., Wäscherin. 
11 E Rohn, L„ Rentiere. 
(Lnisenstr. 14.) 
V. Gebers, H., pens. Zng- 
sühr. 
3ilöttermann, P., Post- 
beamt. 
Brosse, 9l., pens. Schutzm. 
Brcttkuhn, W., Briestr. 
iFiebig, A., Maurer. 
Groebsch, O., Goloniol- 
whdtrin. 
Haock, G., Kassirer. 
Haseupusch, 9l„ Schuhm. 
Hcin, M., Näherin. 
Kuschewsty, F., Kürschner. 
Lentfc, 3t., Lehrer. 
Ltntner, SS., Motirer. 
Mehnert, G„ Kürschner. 
Müller, G., Maler. 
Pechstein, P, Borrichter. 
Podztt't, F., Kntscher. - 
Rcisncr, M., Nähcri». 
Rothe, B., Lederorb. 
Saturn, 3L, Töpser. 
Schien, 38., Maurer. 
Schneider, M.,Productcn- 
hdlrin. 
Speeck, B., Tischler. 
Sperling, P, Schneider. 
Völz, F, Tischler. 
Werner, O.. Möbelpol. 
12 E Stehlt,- L., Rentiere. 
(Luiseustr. 14.) 
V. Gebers, H., pens. Zug- 
fübr. (Nr. 11.) • 
Beckh, G„ Sängerin. 
Borchordt, S.-, Kfm. 
, Brückuer, H., Schneider» 
mskr. ' ’ 
12 Fähnrich, B., Bäcker. 
Franke, St., Malermstr. 
Gau, 91., Postbeamt.' 
Ontiüich, 9t., Tischler. 
Kstiuiuer, G., Milchhdl.. 
Koe, M., Gigurrcitm. 
Krisch, I., Zimmerm. 
Kuizbein, H, Schneider« 
mstr. 
Lehrack, 38., Dachdecker. 
PawlowSki,W., Schneider» 
mstr. 
Roch, K., Panlostelm. 
Schmidt, O., Hausdien. 
— H., Maurer. 
Schonrock, 9t., Gemüse* 
hdl». 
Schulze, 91., Rentiere. 
Schwanz, A., Tnchin. 
Seite, 3t., Buchhalt. 
Wiener, G., Ww. 
WloSzkiewiez, G.,06.Post» 
Asstst. 
Wunsch, G„ Ww. 
33nstrack, B., Näherin. 
13 E Rohn, L., Rentiere. 
(Luiseustr. 14.) 
V. Geiers, .6., p> ' Zug- 
sühr. (Nr. 11.) 
Bonch, F, Bäcker. 
Borchart, F., Simmcrat. 
Brauner, I., Reisender. 
Fiaickenberg, P., , • 
Handelsm. 
Fnedmonii, 0., Stadt- 
. -reifcitb. 
Hahne, O., Drechsler.' 
Herper,- 38., Ob. Telegr. 
Assist. • 
Jäger, St, Bäcker. 
Klinjibeil, Th., Ob. Telegr, 
A,sist. 
Martin, O., Buchbiud. 
Paust», A., Schristsctz'.' 
Rose. M.. Postichami. 
Schmidt. P., Steiusetz. - 
Schutz, R., Hausbicn. 
Schraube, F, Deconotn. 
Schröder, M., Ww. 
Schulz,' 91., Schneider. 
— W.. Schnhmiiistr. 
— M., Ww. 
Schulze, 'S., Poithilfsbote. 
Seifert, H., Schuhm. - 
Sietteilig, .11., Ger. Assist. 
Steltner, &, Ww. . 
Thicrling, F., HauSdien. 
Wemmer.F., Bäckermstr. 
Westphal,H., Fliesenleg. 
— E., Schncidermstr. 
Wichert, E., Maurer. 
14 E Henschel, A., Kfm. 
(Jernsaleoierstr. 23.) 
V. Bortz, F, Verwalt.-. 
Bergmann, I., Bcomt. 
Bernet, O„ Gostwirthiii. 
Böttcher, G., Schneider. 
Budutewski, L., Schneider. 
Busch, 38., Schlosser. 
Franke, P., Seisensied. 
Goehrmann, 0.,‘ Maurer. 
Lusse, G„ Maler. 
Joericke, 9t., Ww. •• - 
Jrriuattu.W., Ob. Telegr. 
Seer.' 
Konehl, 3(-, Postbeamt. - 
Ladewig. F., 38». - - 
Laudschulz, R., Gonfeet. 
Schneider. ~ 
Müller, H-, Schutznu 
Sfaniit, F., SchilbermaL 
Poche, H., Ww. 
Pieper, &, Kürschner. 
Pranze, M., Kürichner. 
9teetz, A., Ww. 
Reich, W„ Fenerwehrm 
Schimonski, G.,Hatidelsn. 
Schulze, SS., Manier.- 
Staar, F., Dreher. 
Wichuro, E., Schlächter« 
mstr. 
Winter, G., Schichtn. 
15 E Rohn, L, Rentier:. 
(Lutsenstr. 14.) 
V. Arndt, B„ Ww.' 
31drian, &., Topcz. 
Fettling, I., Schneideiin. 
Frank, R-, Meiollarb. 
Gebhardt, O.< Panioffel- 
fbik. 
Haag, L., Schneider. 
tortwich, G., Pelzwfbrk. 
olzopfel, 38., Privatier. 
Hölzer, E., Schneider. • 
Jnrk, 3l., Bnr. Dien. 
kuliusky, B., Lehrer. _ 
Liiboch, P„ Tischler. 
Lüdemonn,E.,Pol. Beamt. 
Maigatter, H., Monrer. 
Prenß, M., Ww. 
Stö&ler, G., Bankbeamt. 
Thiele, G., Schuhmmstr. 
16 E Rohn, L., Rentier-'. 
(Luiseustr. 14.) > 
V. stiehl, 3l„ Pos. Wacht- 
mstr. 
Berg, O., Bademstr. 
Dorn, 9t., Lederorb." 
Elias, 9t., Schuf)m. " 
Si’tchenctiläi.nig: Z — Eigenthümer; V. — Verwalters T. — Telephon-Anschluß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.