Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1899 (Public Domain)

III, TM Baerwaldftr. 
— 38 — . V Batthenerstr. 
12 älamiibmli, .6., itfm. T. 
BIcltfcIM, SL, itfm. 
Gugelife, A., ticsjrcrli!. 
Gehrke, SL, äellcatcffcu- 
T. 
Glasn, G„ SB». 
Heinfch, 91., Slgent. 
H»cl>, 8L, Stirn. 
— (!)., Tuch Gngr. 
Jtzia, A., Siciilicit. 
MdMgibcrgrr, St., Kfm. 
Scfimmm. P., HaxdclSjr. 
' Llctinmtiii, B., Sicrfiaj. 
Beamter. 
Böulu, L-, älcrlict. 
Nitschp»», A., Schlosser. 
Noodt.G., Dr., Ob ßeljter. 
Ütcimnim, Sl., Schrift' 
flicftcttibcf. 
l). Rechwitz, F., Frhr., 
Obnftlieut. 
, Richter, W., Bücherrcvis. 
Riemer, P., Näherin. 
IBnlcItliit, 4t., Stfm. 
Sciblcr; 91., Töpfcrmstr. 
13 E Kother, 0., Stirn. 
Meiimaiin,P.,Mafchinenb. 
Bigalle, M„ AmlSgcr- 
Rath a. D. 
Seilt, G.', Dr. pdll., 
Fabtkbes. 
©rath, H'., Schuhm. 
E»es, A., Ksm. 
Föllmet, 9l., Ketbgietz. 
Geitzlet, L.,' Modifti». 
Heil, E., Srieflr. 
'.Gittert, W.,'Bnihbiud. 
Hitschbcrg Schweife* 
6tStt«i6r. T. 
Sfnaf, K„ Fabrk. 
SKttelljad, I. I. A„ 
Fabikbef. 
Kitsch, P., Bnchbind. 
Rrause, G., ©chnnfro. 
. Kraut, (!., Schriftfetz. 
Kühne, F., »lirschner. 
Levy, S., Asm. 
Lotznitzet, ($., 4lfm. 
Lück, F., Pfctdcb. Kutsch 
Michaelis, C., Schleifer. 
Oehl, P., Ha»c-dik». 
Rothe, B„ £5ro. 
SchallnaS, F., Seifeiihdl, 
Schiffer, E-, Stfm. T. 
Schuh, C„ Slalei. 
Semps, R., Kammerget. 
Secret. 
Thiers O-, Kellner. 
Vlllwock, Sl.. Ww. 
14 E Lasset, SL, Frau. 
V Laffer, F., Stadt-Bau- 
Jnfpect. 
•93abe, 3t., Privatier. 
Bernstein, F., Asm. 
Bey er, E. lt. O-, Ob. 
Lehrer. 
335hm, K., Schichmmftr. 
Dznbar, H., Schriftfetz. 
Frankl. I., Schriftfetz. 
(Mummt, 31, itajf. Bote. 
Gtimpe, Th., Kfin. T. 
Hamm, H., Rickelwfbtk. 
Hernuann, I., Bictfaht. 
. Jacob,'G., Lchtetin. 
Ketbet, W„ Tischler. 
Krage, L, Näherin. 
Licuhop, F, Tischler. 
Löoiu, D., Slgent. T. 
Otfen, F., Gigatrenhdl. 
Pose, I., Rentiere. 
Rahmstorf, I., WUdhdl. 
Sandle, 91., Ww., Pov 
zellaiihdlg. 
Siebert, H., Gefch. Dien. 
_ Starkow-rti, (£., crp. Secr. 
Thntian, W., Kfm. 
Tücher, H, Bantbeamt. 
Trautniann, I!., Brauer. 
Trebctz, Ww. 
Winckelma»nL1i.,Ncntine. 
Zeh, F., Ww. 
Ziig, SS., Manrer. 
16 E Banmgatten jr., 91., 
Kfm. 
Crispin, F., Postfchaffn. 
Diedrichs, C-, Kfm. 
Etzenberq, M.. Stfm. 
Frank, H., Schiihmmftr. 
-veinz, SB., Schneider. 
Heökcl, I, itfm. T- 
Jacoby, A. u. M., Äffte. 
Jahute, A., Rentiere. 
Stmith, (?., ixd. 
Krone, H., Hühnerangen- 
Opetat. 
Leopold, 0., Metalldrück. 
Licbifch, A., ctpcd. Secr. 
Prcjawa,. M., itfm. 
v. «chlabrendorff, G. 
" Major. 
- VUlnow, &, liio. 91nitm. 
16 f. a. Blücherstr. 51. 
E Füllgtabe, SS., Reut. 
Glfctdt. P., Fabrk. 
.Grimpe, H., Kfm. T. 
Langincicr, Rentier, 
licgieit, E., (äSaftw. 
Lorch, S., SfnCT. 
Schmidt, G., Schlächter- 
«str. 
16 Steiiitiäiifer, H., itfm. 
Trofan, St., Kfm. 
Waulke, A., Handfchnh- 
hdlri». 
-<r Ulfichcrflr. -> 
Dragouer-Kaienie, gclj. zu 
Blücherstr. 26. 
-<- ©iiri|eimii|tr. -> 
Reitplatz. 
£ FiScuS. 
-<r Berguiaunstr. -> 
38.89 s. «. SBtrflmaimitr.10. 
E. itiüger, E., Maurernifti. 
Buschmann, St, ttiganxiv- 
hblfl. 
Evler, SS., Ob. Post» 
Dirert. Secr. 
tauffe, L.. Agent. T. • 
ähnert, A., Milchhdl. 
v. Lewinika, M., Rentiere. 
Rummel, W., Kfm. 
Schulze,'H., Dlrectriee. 
Tette. 33., Portier. 
Tfchierfchke, E., Blumen- 
hdlg. 
Bus!, G., Baumftr. 
Wohlauer. H., Kfm. 
40. 41 Stätteptatz. 
E Krüger, IS., Maurer- 
wftr. (3fr. 38. 39.) - 
42. 43 SimmcrlifttS. 
E Kruaer, E., Maurer- 
niftr. («r. 38. 39.) 
44 Baunelle. 
E Lüdecke, F., Commerz, 
Rath. (ChaüotteMrg.) 
Gneifenauftr. 
45 s. a. Gneifenauftr. 72. 
E Svlms, P., itfm. 
lTciubcnslr. 35.)' . 
V.S!cwert,F., Schuhmmstr. 
Kurth, I., äScrf. Beamt. 
i). Lambsdorff, G., Graf, 
Prem. Licnt. 
v.Rantcy,F., Prcm.Licnt. 
v. Rotz, F., Prcni. Licnt. 
Poppe, H., Gaflw.1'. 
n. Nieder, 2., Hauptm. 
Wachsner, E„ Kfm. 
46 E Preß, R., Magistr.' 
Reaistrat. 
Blott. G„ Sticflt. 
Elleudt, A., llfm. - 
Hacndter, G„ Kfm. 
Hoffmann, (£., Milchhdl. 
Kopfch. SL, Schiihmmftr. 
Mchlführer, H., Ww. 
Meyer, L, Rentiere. ' 
Otte, 9L, Lackfhrk. T. - 
Spilto, M„ Rentiere. 
Uthtc, I., Kfm. 
47 Administration. 
Albrecht, H„ Fuhrh. 
Balliu, F., Ghcm. Fbrk. 
Bergmann, F„ itfm.. 
Dansmann, (£., Droschk. 
Kutsch. 
Dehnetl, P., Bäckerniür. 
Dietz, O., Echlächternistr. 
G6«t, I., Mechanik. - 
Freitag, SL, Schuhm. 
©mit, C„ Mechanik. 
Hoffmann, E.,' Bierverl. 
Kayser, C.. Slerpanst. 
Kneufels, 2h„ Oberst z. D. 
Kuhwe, W., Fnfeur. 
Kyburg, L., stfm. T. 
Lassoii, H., Rcdaet. 
Lehman», <S.. Buchdruck. 
Panli, I. Schlosser. 
Reinmmi, 9i., Stellmmstr. 
Robinson, 31., itfm. 
Schneider, H„ Schriftfetz. 
Schöneman», G., Stfm. 
Tiedtte, 91., Stnhtflecht. 
Zuleger, SL, itfm. 
48 E Eolirander, 3t., itfm. 
(Bilhelmsliöhe 8.) 
V. Klautz, 3t, Heilgeh. 
Bähr, B., Privaticre. 
Beyer, F., Töpfer. 
Herrnmi»,, R, Bein-- 
grobhdlq. T. 
Honvitz, G„ Stirn. 
Jacob L Spörer, Gravir- 
anst. 
Keck, 31, Posament.' 
itobms, Ww. 
Scmtfc, M., Sängerin. 
Ober, P., Grünlramhdl. 
Opitz, 3)t„ Frl. 
Rogas, B„ Gastwirthin. 
9!oßbcrg, P., Siautbcamt. 
Schwaiz, G, Schirnimach. 
Sommer, R., itfm. 
Stoll, E., Frl. 
Träncklcr, Schanlw. 
Smbmsfi, I., Heizer. 
49 E Säuberlich, H., itfm. 
V. Krause, P., Schuhm. 
Baku, II., Kellner. 
Beufch, SS., Weiuhdlg. T. 
Bode, C,' Musiker. 
Sticke, E., Näherin. 
Hartmann,- Sl., Kfm. 
Loha»s, P., Kfm. 
Mannigfeld, I., Schneide¬ 
rin. 
4vMatthe», Th., Storniern. 
Pankow, M, Rentiere. 
Piper, A.. IBM. 
Schlicht, ($,, Rentier., 
Schulze, F„ Hanidlen. 
Seile, A., Rentiere. 
Teichmaiin, <!!., Brleslr. 
Todt, O., Slfiit. 
Tünjicthal, F., Kellner. 
Seit, W., ölnSjchlclf. 
Weinberg, H., Gastw. T. 
Welsch, M.. Tischler. 
Wendel, C., Technik. 
Wefemann, (£., Gollectaiit 
60 E Dorn, F., Kfm. 
Banniann, E., Biergrob- 
tiom licrgc ii. Herrndorf, 
H, See. Licnt. 
Ehrhaidt, Gh., Biichhalt. 
Gebhardt, (£., itfm. 
Eottfchalk, ik., Ciim. 
Schntzm. 
Hasse, E., Ww. 
Heller, 3L, Ingen. 
Hiflelniann, 953., itochfr. 
Hicckc, G., Friseur. 
Karkätzke, 91., Feilenh. 
Krebs, H., Gaiti». 
Lagotzki, Amalie, Schlich 
tcrei. 
Latzel, I., Tischler. 
Lockamp, I., Släfjcrin. 
Meyer, SL. Gärtner. 
Neuschntz, SS., Näherin- 
Schcnck, F., itfm. 
Stutzer, Th., Schuhnt. 1 
51 E Itöfcl, 9l., Architcct. 
(Utbaiiitr. 116.) 
E Köfel, F., Zimmennstr. 
(Boppftr. 5.) 
V. Paech, R., Verwalter. 
Adam, B„ Kfm. 
— F., Schlosser. 
BartelS, F.,.Äuchdruck. 
Dabsc, H., Kfm. " 
Dehmel, H., Ww. 
Sctifdjolti, 4!., Ww. 
Ebcling, Kfm. 
@ctichmau«,9l .Grünkchdl. 
KossclS, G.. Stfm. 
.Htin, 3)1., Äw. 
Krantz, 2, itfm. T. 
Lchniann, L., Znricht. 
Lübeck, Sl., Stickerin. 
Möller, SL. Handarbtrin. 
Obit, O.. Ww. 
Pohle, E., Zuschneiderin. 
Rose, SL, Schankwirthin. 
Schckirka, A., Klempner. 
Schüti, (£., Controleur. 
Stlliad. W-, Ww. 
Stoiber, 9L, Ww. , 
v2EMüllcr,M.,Li°„La.T 
Hypothek. Bnr. T. 
Bartbel, E„ Schiihmmftr. 
— W.. Tischler. 
Berghe!mcr,M..Schriftsetz. 
Btierebach.J., Maschinist. 
Böthe. 91., Wäscherin. 
Bn»ck»iann,L.,Geh.3!echii 
Rath. 
Gzach. G., Tischler. 
Eichstädt, W-, Stitn. 
Gaye, R, Tischler. 
Göhrniann, R., Ksm. 
Härttwia, R-, Schneideu 
Hcntze, S., Ksm. 
Hincke, M., Plätterin. 
Kirchner, M-, Gastw. 
Älofe, G., Tischler. 
Ärctler, O-, Malermstr. 
Lammet, I., Tischler. 
Leitn er, H., Ww. 
Scmtfc, G„ Schneiderin. 
Sey, 65., Buchdnick. 
Lied, Fran. 
Molirhaupt, W.. Gastw. 
Müller & Co-, @c6r.,.fuif 
ciscu. 'J 
Srieqisch, Sl.. Kfm. 
Pcckel, M. G„ FrL 
Pohl, H., Marmorschleif. 
Piitschkns, M., Schnei- 
deiiii. 
91 cichcl, E., Tischler. 
Reinke, F., Kohleuhdl. 
Richter, 91., Stcllm. 
Sämisch, H-, Metalldrück. 
Schnitze, Schneiderin. 
Schlitze^ W, Obfthdl. 
Siernig, 9L »7H, Frls. 
Sorge, ©., Schlosser. 
Stumpf, G., Verkänscr. 
Uiuath, R., Kassirer. 
Weidncr, F, Schmied. 
Wellner, 91., Rentier. 
Wendnaael. 2., Architekt. 
! Wefiphai, D.: Frl 
Wiegelniann. G„ Rentiere 
Wolff, B., Modistin. 
53 E Keller, Sl., Rentier. H 
Sllexander,- I., Elretriker. 
— 6S., Kfm. 
». Bargen, G.,‘ Kfm. 
Bcckcr, G-, Schnhuunsir. 
Bchrcndt, I., Tischler. 
Busse, E., Ww. 
Gliai, M„ Mus. Sicect 
Grdmoim, 31., Biichhalt. 
53 Froljloff, P., Geldbrieftr. 
Gehrke, SL, Tcllcatcfiw- 
hdlg. 
- W., "Portier. 
Kereck«, H., Gürtler. 
Häufn«, 81., Bierfahr. 
Iahn, Pofan,eiitwhdlri». 
Kallenbach, ($., W. 
item, ©., Schneider. 
Loge, M., Cigarreuhdla. 
Müller, R., itfm. 
Neiinian», E., Kgl. Bllch- 
halt. 
Nenfi, W„ Ww. 
Schrapla» .Iun.,C., Ingen. 
Schröder, O-, Musiker. 
Stoll, SB., Ww. 
Telschow, 33., Pfcrdeb. 
Schaffn. 
Truckenbrodt, E., Pfcrdeb. 
Schaffn. 
Wilhelm, Schriftfetz. 
54 E Perger,. G„ Ww 
Aniunciibaiigesch. 
Boenisch, E.) Postbeamt. 
iürotfmiitier, P„ Stfiiu 
B. Dyckc, O.,' Siitlmftr. 
Fromm, H., Gonditor. 
Lehman»,, SL, Schallt- 
wirthiit. 
Strucklnaun, L., Ww.- 
Zinnow, K., Milchhdl. 
55 f. a. Blücherstr. 27. 
E Landbberger, ‘ I., 
Dr. med. (Dresdener- 
ftr. 92.) 
\C Iyborra, O., Schubm. 
Dicke, P., 91gentnr. T. 
Karg, P., Stfm. 
iUamt, M„ Fabrk. ' 
MargolinS, L., Stfm. 
Mobanpk, 38., Destillat. 
Rolla, H., Stfm. 
Schwabe, F, Ingen. 
Sfliumfl), 31.; Jnjell. 
Sitzenstück, F; Kunst- 
gärtner. 
Stier, S., Ww. 
Blücherstr. 
56 f. n. Blücherstr. BO. 
E Lehman», F.A.,Rentier. 
Beiger, M., Stfm. 
Borne»,»»», I., ow. Geh. 
Just. Rath. 
Hctnoii, H., Stfm. 
Hoffn,an», G.,Ha,lSreinig. 
Kröitiiia, ®„ Stfm. 
Lenz, O., Golonialwhdlg. 
Ncy, O., Fabrk. 
Saloiiion, I., Stfm. 
Schirnneister, R., Stfm. 
57 E SaIvmoir,R., Rentier. 
Alerander, H, Berfich. 
Jnspect. 
Bergemann, SL,Wäscherin. 
Deöow, F., Frau itanzt. 
Riiilj. 
Feller, H.. itfm. 
Gerhardt, G, Slenticre. 
Graetzer, L., itfm. 
öuthmaim, H., Rentiere. 
Hoffmann, G., llhrm. _ 
Holz, SL, Schlossermflr. 
Hoppe, H., itfm." 
v. Remuitz. M., Major. 
Kranimer, G., Kfm. T. 
Lauqe, Ww. 
l>. Puttkamer, G. H-, 
See. Stcut. 
Rhodc, F.. Ww. 
Sämisch, 83., Bildhauer. 
Schalow, F., Schankw. 
Schreiber, I., Bitdh. 
tt. Sfdiod, G„ Ww. 
58 E Gniremand, SL, Fabrk.: 
bef. 
Bathte, G., Schnciderinstr. 
Bcmbardi, W., Dr. 
phil., Pros. 
Dörfling. F, Maurer. 
Göbel, G., Penfionair. 
Grotzmaiin, S„ Bank- 
beamt. 
Heimiiijier, F., Suchet' 
Revii. 
Hoffmann, SL, Magaz 
Venvalt. 
Saffleth, G.. Jnspect. ' 
Lchmann, 31., Wcrkführ. 
Licbfch, O., Stsllncr. 
Maeder, H.. Milchhdl.' 
Michalowsky, SL, Schuhm. 
mftr. 
Noack, W., Kfm. 
Pehla, G., Klempner. 
3iao»Un, L., Schneiderin. 
Scheel, L., Ww.' 
Stelzner, R., Bildhauer. 
Sylvester. R, Kfm. 
Tauuhanfeu, I., Bur. 
Beamt. 
59 E Wolff, W., Eigen, 
thüm. (Nr. 60.) 
V. Messet,'I., Portier. 
Ehrenbetg, SL, Direkt. 
Gi-bcrt - Pniowcr, P., 
Ghef-Redactenr. 
Hantel, G., Fabrk. 
Holz, 91., Sidloffennstr. 
Kuvfergrabeii. 
1 f. a. Still itupfergraben 6a. 
E HeiitfmS, M.. ow. Dr 
, Jrrgang, Gh., Plätterin. 
' Kilwinsky, 6)., Schneider. 
Krebst H., Goldarb. 
Kubitza, 8., Koch. 
Modrow, G, flut. Dien. 
Müller, M., Bankbeamt. 
Paehlike, L., Kaflenbote. 
Schnnedel, H, Kassenüote. 
Schwabe, G., Slnjmörtcfm. 
Thüne, I., Gigarrenhdl. 
— H., itfm. 
2 E Dnihm, R„ Banquier. 
Berger, A., Victnalicnhdl. 
Görlich, K., Schlosscr. 
Hädeüe, SB., Schuhmmstr. 
— O., Sieneretheb. 
ZeichcnerNämng: E — Eigenthümer; V. — Verwalter; 1°. — Telephon-Anfchlntz. 
CO Jacoby, G„ Fabrk. 
Kalcth, H., Maurer. 
Klein, H.. Musiker. 
Kuhnkc, G., Fabrk. 
itiifer, ÜB., Klempner. 
Lachnia»», H., Ksm. 
— M., Rentiere, 
Mannheim, S., Asm. 
Miithcr, F, Tischler. 
Ncnmami, M., Kfm. 
Nickel, I., Ww. 
Nerflchaner, SL, Fabrk. 
Wichte, G., Bodenmftr. 
Richter, B., Ww. 
Riegel. F.. Ww. 
Rührig, O., Reg. Ban- 
mftr. o. D. 
Tietze, E., Ww. . 
Wieck, F., Tischler. 
Witte. G, Plättanst. 
60 E Wolff, W.,Eigcnthüm 
V. Schrölcr, F., Schnhm. 
Vacr, SL, Agent. . 
Dicckmaii», F., Tischlerei, 
ffliiizel, F. K., Astronom. 
Hafelbach. Th., 3tentier. 
Nehm. Ph.. Slciitier. 
ProStoittt, H.. Stfm. 
Schmidt, H., Biewerleg. 
StegcmaMi, St., Geh. 
. Rechn, Rath.a. D. 
Dölcker, F., Kfm. 
Westphal, GH.,Giv. Ingen 
Wittfcid, E„ Lehrer. 
61 E Goldmann.O., Genre- 
Maler. (Stegtiti.) 
V. Krumwiedx, A., Jnftni- 
mentenm. 
Bock v.Wiilßvaen, Major. 
Jaeobfohn, M., ,Hanptni. 
a. D.> ' 
Johl, -91.,- Rechn. Rath. 
Stoch, A., Rentiere. 
Kofchiuski, I., Gastw. 
Pant, F,’ Ob. Postasiist. 
3IohIeder, H., Frau Ob. 
Lehr. 
Schenk,G.. Gigatrensbrk.'s. 
Schmidt, £>., Kfm. 
62 E Schmidt, H., Bank- 
Dircct. (Gninewald.) 
V. Koch. S., Architcct. T. 
Gohr, I. P., Jnacn. 
Holtsrcter, <£., Stfm. 
Linckelmann. K„ Maler. 
Loebel, H., Kfm. 
Mangelow, G., Posa- 
meiillohdlg. " 
May, 91., Gastw. 
Reichenkroil, 91., Rcilticr. 
Richter, G., Kasienbote. 
Schröter,P.,Rcichshauptb. 
Staifirtt. 
llbhoff, 91., Ob. Lehr. 
— Rentiere. 
-<r Urbanftr. 
63 Holzplatzl 
E Sladt Berlin. 
Frcdcrsdorf, G., Holzhdl. 
T. 
64 Holzplatz. 
E Stadt Berlin. 
Jouentz, 33., Holzhdlg. 
Zienban. 
E Stadt Berlin. 
Sitiiiäftr. ->• 
Sehmoim’fchcä HanL. (74.) 
E Lehman», 9L, Fuhrh. 
(Schützenstr. 58.) 
KnkeliS, H., Kutscher. 
75. 76 Holzplatz. 
E Fiscns. 
itrctfchmer, Gebt., Bau¬ 
material. 
Sczepan, SJl., Eifcnhdl. 
Plan-Ufer. ->• 
MV. Bauhofstr. 
91. Klipfcrarabcir 
Heaclplotz 
2 Löwe, SL? RechtSanw, 
Metier, ÜB., Kgl. Boaint. 
— Th., itffrnii. 
Triloft. H., Ob. Buchhalt. 
8, 4'E Kgl. 06. Hofinar- 
(chflU-Slmt. 
V. Hoffmann, R., Kgl. 
Salon - Kamincrdimcr. 
(91r. B.j ■ 
Ähren«, Kgl.- Stanz» 
Icidicii. 
Brachwitz, Kgl. Kam- 
incrdicn. - 
VIräbitz, M„ Porllctfrau. 
HausadowSki, F., itgL 
Hosrath. 
Höpfner, SL, Kgl. Stammet- 
dien. • 
Hörnig,W., Kgl.Amtidien. 
darbot, 91., Kgl. Salon- 
Kainmerdlen. 
Jaldinier, I, - itgl. 
Kammerlakai. . . 
Lorke, P., Kal.Kassendlen. 
Lnck, P.. KgLKaminerdien. 
Malo, H., KgL Hoflakai. 
Man, G.,Skgl. Kanzleidien. 
Sicilmanu, F., Kgl. Hof« 
fouricr. 
Schiller, E., Kgl. Stammet» 
lakqi. - 
Schmidt, H., Kgl. 
Kammerlakai. 
Seitz, F.,Kgk. Schlo&dicn. 
Strati„a»n,H.,Kgl.SlmtS- 
dien. 
Sabbers, K.. Kgl.-Lakai. 
Thiedte.H.,Kgl.9lmtSdien. 
Thqffen, 3t., Kg!.. .Hof- 
fouricr. 
Bitte, E.. Kgl. Lcibsägcr. 
5 E Stfll. Ob. Hosmarschall- 
AmI. 
V. Hoffmann, .31^ Kgl. 
Saloii-stammeüiicn. 
Boffe, F., stflL Silberdien. 
Bnichmüllcr.Th.Kgl Hof- 
kläger/ 
Dcnecke, K., KgL Ob.Hof- 
fonrier. 
Finke, S., StflL Hauödien. 
Franz," St., Kgl. Salon- 
Kammcrdien. 
Friedrich, H., Kgl. Lakai. 
Frilfchc, 91., Kgl. Braten- 
fpickcr. 
Gleich, S., Kgl. Küchen- 
vorftaud.' - - 
Haaemeifter.F.,KgLKaiizL 
SiClL 
, Heim, O.. Stfll. Froilciit. 
Heirniaiin, F., Kgl. Hof- 
jäqer. 
— SL, Kgl. Silberdien, 
Höften, H., KgL Kammer- 
latai. 
Jaefchke, E,KgL Kcllctei- 
dien. 
Kalbhenn,, SC., Kgl. Hof- 
läget. 
Lat-el, I., KgL Lakai. 
Müller, R., KgL Küchen- 
niftr. 
Peters, 2., KgL Portier. 
Riegel, Th., Kgl. Garde- 
robeudieu. 
Schlott, E., KgL Schloß- 
dien. 
Schröder, R., Kgl. Silber¬ 
dien. 
. Stolz. iL, itgL Silbtmcr- 
walt. 
Wandtcy,9LLgl.Kanimcr- 
lakai. 
Weigand, Ph, KgL Stellet- 
mftr. 
6 EitgL Ob.Hof-Marfchall- 
91mt 
V. Hoffmann, R„ KgL 
Salon - Kainmerdieii. 
(31r. 5.) 
JanIolMi, M., Kgl. 
Küchendien. 
Jl>lcnseldt,J.,KgLSchlob- 
dien. 
Schennemann, A., KgL 
Portier. 
Schnckluth, H., KgLKüfer. 
7 E Kochhanu, SL, Kfm. 
E Kochhann, H., Stadt- 
rath. 
Deutsch, M., Bankqefch. T. 
Hempel, SS., Portier, 
itochhann, Gebr., Pto- 
dnctgcfH. 
Salomoufohn, M., Ren¬ 
tier. T. 
Senator, H., Dr. med., 
Pros., Geh. Med.Rath.'s. 
Solfmet, 9t., KgL Hof- 
Schauspieler. 
8 geh. z. Geotgenstt. 43. 
9 geh: z. Geotgenstr. 42. 
-<r Hegel-Platz. -> 
10 geh. z. Hegel-Platz 1. 
11 E Windler, H., Hof lief. 
(Dorotheenstt. 3.) 
V. Sltndt, G., Kaffenbote. 
11 Krankenkasse 6. Beteln« t>. 
BcrL Aastbofübef. T. 
£ippoId,G.,echncl6ctmflc. 
Lonflnger, 81., Schnhm. 
be Sogliani, .6., Dr., 
Schtlitstell. 
Wallroth, ik., Holet« 
tommilf.' T. 
12 geh. z. Dorotheenftr. 1. 
13 geh. z. Kupfergraben 7. 
■<- Kupfergraben. ->• 
W. Bautzenerstr. 
Schlacht bei Bantzen 
am 20M. 5. 1813. 
ülorkslr. 
Aorkftr. -> 
1 s. a. Aorkstr. 54. 
E Paelel, E., .Commerz. 
Rath. (Lützowstr. 7.) 
E Piietel, H, Dr. Com¬ 
merz. Slath. (Karls¬ 
bad 16.) 
.V. Waufchkuhn, W., 
Stcuerbeamt. 
Daeaener. 9L, Lehrerin. 
Kitsche, P., Portier. 
Müller, .I, Fnhrh., T. 
Niikche», G., Mechanik, 
Neiinann, 31., Uljtin. 
— G„ Schneidetin. 
Rudolptz, G.. Stoch, 
Rzeski, P.. Schmiedemftr. 
Sandow, 91., pro. Rector. 
Scht:ring, B., Penstonai- 
tiu. 
Schuchatcht, M„ Tifihler. 
Schulze,'P., Locomotw- 
fiihr. 
Scyfcrth, St., Locomotiv- 
fiiht. 
Walter. H., Stat.-Afßft. 
Wels, O., Kfm. 
Wieklein, P„ itfm. 
Witte, 31., Zugsühr. 
2 E Jäbttichcu, P., Nntz- 
holzhdl. "t 
V. Lory, 31., Kutscher. 
Arak, 2., Biichhalt. 
Barthclmes, 33.,Schlösset. 
Basch, G, Stlempncr. 
Bitt, Elccttotcchn. Jnstit. 
Dorn, E., Baumstr. 
— G., Bildhaucr. 
Ginbacher. O„ Anweiser. 
Fischer,'W.. Kfm. 
Form, Sl., Schlosser, 
tinimra, 91., Rohcleg. 
' 'Hcrinann, C.. Hausdicu. 
Jählücheii, G., 35m., 
Malilow, S.. Ww., 
Räffig, B., Malcr. 
Müllcr, G., Wcch'ühr. 
Pctsch, M., Kfm. ' 
Rathke. H., Wcikführ. 
Roggenbach, H., Bricfit. 
Scheele, E., penf. Fcuct- 
wehtm. 
Schlegel, 9L, Ingen. 
Schneider, 91., itfm. 
Schreiber, SL, Ktanken- 
, Pflegerin. 
Schubert. F., Ob. Ingen. 
Schulze, G., Gifcitb. 
L!etlfüht. 
Stern, G. I. u. P., StfTIc. 
Teige. Ww., 
Thom, I., Schuhm. 
Boigt, F., Schlosser. 
Wafcha», O., Steuer* 
Beamt. 
3 E Pätel, E., Commerz. 
Rath. (Lützowstr. 7.) 
E Pätel, H, Dr» Gom« 
merz. Rath. (Karlsbad 
16) 
Bloch, G„ itnfürcr. 
Blödoru, SL, Auffeh. 
58omKie$. E., Stellm. 
Fischer, SL, Peus. Gen- 
darm. 
Förster, 33., Mechanik. 
Hasning. SL, Ww., 
Hartmann, SL, Steinmetz. 
Hensel, 91.', itfm. 
itcriimcS, A„ Schlosser. 
Klettkc, 9t., Agcnt. 
— G.,'Schtiftgieß.'^ 
Ktügct, SL, Ww. 
Lehman», 501., Zimmer«. 
Machitet, R., Ww. 
Pataimek, E., Ww.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.