Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

I. Thcil 
Müller 
— 908 — 
Müller 
MUlcr. Hcrm., Drogcn- m,d Fatbenhdlg., 0 
Langcstr. 16 pt -wiv 
— JohS., Drogcn-, Farben*, Parfum-«. Scifenhdl. 
Engt. tt. Set., W Nürnbergerstr. 43 pt.it. HL 
•— St., Drogcn-, Farben- ». Paisunieriehdlg., 
NW Üjraffclflc. 15 H. pt Wohn. I. 
— Eug., Drogist, C Alexanderslr. 38a HL 
— E., Dtoschkenbes., SO Neichenbergerstr. 178. 
— 35., Droschkeubes., N Koloiiiestr. 21 H.I 
— P„ Droschk. Fuhth., SW älantlTjevur. fi H. pt 
— Wilh., Drosch«. Fnhrlj., NW Birkenstr. 43 pt 
— Sllb., Droschk. Kutsch., Weitzensee, Scctincn 
ftr. 123 I 
— G., Droschk. Kutsch., 0 AndreaSstr. 54 IIL 
— F., Droscht, Kntsch., NO Jmmantiellirchitr. 10. 
— F., Droschk. Kutsch., SO Lübbenerstr. 22 I 
— Franz, Droschk. Kutsch., NW Emdc»crfir.4H 
— Fricdr., Droschk. Kutsch., 0 Graudenzerstt. 13. 
— Heinr., Droschk. Kutsch., N SiuIIctfit.laH.pt 
— Hcmr., Droscht Knisch., N NeiieHochlit. 47 H. 
— Hcrm., Droschk. Kutsch., 0 Posenerstr. 12. 
— Hugo, Droschk. Kutsch., 0 Franlflirtcr Allee 83 
— K„ Droschk. Kutsch., NW Scharnhorststr. 7aIV. 
— Eich., Droschk. Kutsch., N Fennstt. 6 1 
— Sich., Droschk. Kutsch., N Schutstr. 72 I. 
— Wich., Droschk. Kutsch., N Bccgstr. 38 H. 1 
— H., Trmkerciarb., N Aeddingstr. 3. 
— P.,Dütcnsbrk.,Bnch-».Steindruck., Papiethdlg., 
S Boeckhstr. 5EI. 
— St., Gerhdl., N 2Küffctflr. 13 pt (2tI.IL 2057). 
— 81, Eigenthum., NW Dirkcnstr. 48 I E8—9. 
— Alb., Eigenthum., SO Lausitzerstr. 8 ItL E 
— Sllb., Eigen thüm., 0 Zomdorfcrstr. 5a L 
— Friedr., Eigenthum., Rixds., Vergstr.127.128. E 
— H., Eigeuthüm., S Ptinzenstt. 19 I 
— Henn., Eigenthum., Nen-Weibeufee, LanghanS 
ftr. 66. E 
— it., Eigenthum., Lichtcnbg., Dorsstr. 24 pt E 
— W., Eigenthum., N Hochineistetstt. 4pt E 
— £)., Eigenthum., N Belfotictskr. 30. E 
— Wilh., Eigenthum., N Btnnnenstr. 23 pt E 
— Wilh., Eigenthum., Lichtcnbg., Dorsstr. 3. E 
— Ad„ Eisenb. Arb, N Gcrichtfir. 81 It 
— Als., Eisenb. Arb., SW Mittcnwaldcrstr, 1G H. 
— Carl, Eiscnb. Arb., Fricdrichsbg., Rnmmels- 
burgcrstr. 12. 
— Carl, Eiscnb. Atb., Schöncbg., Eedanstr. 35 HL 
— ©., Eiscnb. Arb., SO Eiscnbahnstr. 30 a IIL 
— SS., Eiscnb. Atb., W Bülowstr. 36 H. HL 
— K., Eiscnb. Assist., 80 Neichcnbcrgcrstr. 111 II. 
— Th„ Eisenb. Asfist., 0 Pctersburgcrstr. 5, 
1. Ausg. K 
— Aug., Eiscnb. Bcam!., W Steglitzctsir. 50 HL 
— E., pens. Eiscnb. Bcamt., SO Köpeuickerstr. 20. 
— Franz, pcns. Eiscnb. Bcamt., N Swinemündet- 
ftr. 35 1L 
»- Fritz, Eisenb. Deamt., Charlottenbg., Wilmers- 
iorferstr. 45 IV 
— @0ttfr„ Eiscnb. Deamt., 0 Königsbcrgcrstr. 12. 
— tSuft, Eiscnb. Bcamt., NW Sübetfeestr. 40. 
— L., Veits. Eisenb. Bcamt, 80 Marianncnstr. 5. 
— O., Eiscnb. Bcamt., SO Licgnitzcrstr. 25 XL 
— Wilh., Eiscnb. Bcamt., Pauko«, Kaiser Ftie- 
ttichstr. 15, 3. Eilig, pt 
St, Nscnb.Betr. Sect., Tempelhof, Dcrlincrstr.7. 
— (T., Kgl. iedj». Eisenb. Seit. Setr., SO So- 
raiierstr. 30 L 
— P., RgL Eiscnb. Bctr.Eccr., NW Bredowstr.46. 
~ SB., Kgl. Eisenb.Sccrct., Charlottcnbg.,Danckcl- 
' mnnnftr. 41111. 
— E., Eisenb. Gut Expcd., S Gtacfcstt. 74 
pt E 2-3. 
Älb., Kgl. Eiscnb. Kanzt., Schöncbg., Gothen- 
str. 45 IL 
»- Alb., Eisenb. Packmstr. a. D„ Charlottenbg., 
EchiHcrslr. 91 IV 
>- Aug., Eisenb. Schaffn., Friedrichss., Prinzen- 
Allee 46 K 
— 6., Eisenb. Eccr., SBnr. Borsich. 6. Werkst. In 
focct. Gtuucwald, Gljarlottcnbg., Spandauct 
Berg 23 IL 
*- SB., Eiscnb. Seer., NW Stephaustr. 30 IV 
— B„ Eiscnb.Stat.Assist., Schöncbg., Sedanstr. 1. 
— (£., Eiscnb. Stations-Slssist., 0 Äüflriitcr Platz 6. 
— Fcrd., Eiscnb. Stal Assist., SW Hagelsbetger 
ftr. 24 H. IL 
— Fricdr., Eisenb. Sial. Assist., NW Haidcsir. 401. 
— Gcorg, Eiscnb. Etat. Assist., Stcglih, Hcesc- 
ftr. 2IL 
*— R., Kgl. Eisenb. Stat. Assist., 0 Warschaner- 
ftr. 61 IL 
•— K., Eisenb. Stat Verwalt, SO Treptower 
- Chaussee 14 I. 
*- Ph. Eiscnb. Technik., W Gninewaldstr. 104 IL 
— A., Eisenb. Telegr. Mstr., SW IreBbinerftr. 12. 
*- St., Kgl. Eisenb. Werkmstr. a. D., Borhag. 
NunimelSbg., Fischcrstr. 12. 
>- P., Eisenb. Werkn,str., K Gllcimstr. 14 1 
— St., Eiscnb. Zugsühr., Schöncbg., Gothenstr. 39. 
— 33., Eisendreh., Rixds., Mainzerstr. 58 L 
— E., Eisendreh., N Hochftr. 32. 
— O., Eisendreh., Nixds., Hcrniannstr. 52 I 
Müller, R., Eisrndrchcr, Rixds., Hcrniannstr. 19, 
— Th., Eisendreh., Nen-Weißensee/ Hcimrsdorscr 
Weg 30. 
— W., Eiscudrch., SO Soraucrstr. 21 HL 
— Müller * Berndt, Eisengubwhdlg., HauS 
it. Küchengeräthe, C Preuzlanerstr. 20. (Sei. 
VIL 152.) Jnh. Max Müller u. Alb. Berndt. 
— SL C., Eisenwhdlg., C Preuzlanerstr. 3 pt 
Wohn. NO MendelSsohnstc. 12 I 
— Albert Müller, Eisenwhdlg., NO Neue 
Königstr. 49 pt U. L 9—11. Jnh. Nob. Müller. 
— Gebr. Möller, Eisenwhdlg. Engr., SW Slltc 
Jacobstr. 123. (Sei. IV1880). Jnh. Paul n. 
Emil Müller. 
— Nnd., Eisenwhdlg., N Bruunenstr. 134 pt u 
L E (Set. HL 425.) 
— Carl, EiShdl., Schönholz 2c pt E 
— Sich., Ewhdl., Rixds., Schönweiderstr. 27. 
— £., Eisinspcct.^ Britz, Ehanffeestr. 69. 70 HL 
— G-, EiSwerk. Atb., Boxhag. Nummelsb., Box- 
hagcii 3. 
— H., Eiswerk. Atb., Boxhag. RnmmelSbg., Türt- 
schmidtftr. 37. 
— E., Elektriker, N Elsasscrstr. 44 H. pt 
— O-, Elektrotechnik., SW Gerhardstr. 2 H. IL 
— Heinrich Müller, Elfenbein, Schildpatt«!, 
u. Stocksbrk., Engr. u. Export, SO Franzstr. 41. 
Jnh. Max Schnitze. 
— O., Epanlcttensbrk., NWBandclstr. 17 H.HL 
— H. u. M., Equipageu-Fuhrgesch., W Schöne, 
berget Ufer 36c pt (Sei. VI. 2331.) Jnh. 
Panl Elze. 
— G., cand. theol., Erzieher, Wilmcrsds., SRetf- 
lenbnrgischesir., Nnd. Mossc'schc Erzieh. Stuft. 
(Postbcz. Schmargcnds.) L 
— St., exped. Seer. t. RcichSvcrs. Amt, Schöncbg. 
Hctraftr. 1 I>C 4—5. 
— C., exped. Seer. «. Ealculat., Schöncbg. 
Hauptstr. 16 IXT. 
— G., Geh. exped. Sccr. i. KriegSminist., SW 
Laukwitzslr. 11 IL 
— Emil Müller, Export-Gesch., Einkauf f. 
Lnckhans & Günther, Remscheid, SW Neuen 
burgerstr. 8. (lef. IV 203.) Jnh. Emil Müller. 
— A., Fabtk., Rixds., Berlinerstr. 12. s. Müller 
Nenendotf. 
— C., Fabrk., SO Lansitzerslr. 20. s. L.Mörs & Co 
C.. Fabrk., 8 Prinzennr.421. (Tel. IV1343.) 
s. Müller & Co. 
— F., Fabrk., W Kursürstcnflr. 32 H. pt (Tel. 
"VI 3380.) s. Franz Müller & Co. 
— Fr., Fabrk., N Chausseestr. 31 L s. St. Gocde. 
— F. SS., Fabtk., SO Euotyftt. 23 L E siehe 
F. SB. Müller jun. 
— Hcrm., Fabrk., 8 iliittcritr. 93 IIL s. E.Hiimpcri. 
Jul., Fabrk., SW Nitterstr. 52 1 E (Tel. 
IV 1737.) s. Müller & Hilpert. 
— Paul, Fabrk,, 0 Scharrcnstr. 221. s. R. Quast 
Inhaber Paul Müller. 
■ Fabrkatb., N jtolonirftr. 92. 93. 
Eduard, Fabrkarb., Boxhag.Rummclsbg., Neue 
Prinz Albettstr. 29. 
• öl., Fabrkarb., NW Thurmstr. 72. 
Gust., Fabrkarb., SO Görlitzerst. 37 HL 
Hcrm., Fabrkarb., N Hochstr. 37 HL 
Hcrm., Fabrkarb., Lichlenbg., Atzpodimfir. 3HL 
Paul, Fäbtkarb., N Ackerstt. 131 H. IV 
Paul, Fabrkarb., N Oderbergerstr. 20 H. L 
R., Fabrkarb., Boxhag. Rummclsbg., Schiller- 
ftr. 2. 
Nich., Fabrkarb., Boxhag. Nummelsig., 
Fischeistr. 10. 
Will)., Fabrkarb., SO Cuvthsir. 21 L 
Alb., Fabrkbes., W Polsdantetstr. 119 L (Tel. 
VI. 1772.) 6-7. 
C..Fabrkbes.,WBendlerstr. 19 pt(Tcl.VL1639). 
s. E. Müller. 
C-, Fabrkbes., NO Wasjiiiaiinstrabe 27. (Tel, 
VIL 5131.) s. Carl Placn. 
Nich., Fabrkbes., W Magdeburgers^. N pt 
E (Tel. VL 3815.) s. Schwiutzcr & Graeff. 
G., Fabrk. Sircct., S Ptinzessinucnstt. 23. E 
(T°l. IV 9272.) 
53., Ob. Faetor, NO Pallisadcnstt. 81 IV 
Stiig., Fahttadhdlg., NO Ftiedenstr. 14 L E 
(Tel. VIL 2712.) 
C-, Fahrtad Ncpar. Werkst, u. Nähmaschinen- 
Lagcr, N Plantagcnstr. 5. 
1., Fahrstuhlwört., W SKanfteinsk. 5 L 
C., Farben-, Firniß- u. Lacksbr., 0 Sophien 
ftr. 7 L E 
Edmund Müller & Mann, Farben-, 
Lack- li. Oclsbrk., Mauoeitiiisbrk., Charlottcnbg., 
Salz-User 17 (Tel.Chatl. 7.) 8-5. Jiih. L.Mann 
St., Färbennstr., 0 Andteasstr. 75 IV 
W., Färber, N Lottumstr. 18a pt 
F., Färbetciarb., Boxhag. Rummelsbg., Türr- 
schmidtstr. 12. 
G., Federsächer-Montent, SO Oranicnstr. 9. 
Alb., Fcldw., ßlr. Lichters., Dürerstr. 7b L 
E., Feldw., SO Wrangelstt. 97—99. 
F., Fcldw., S Blüchcrstr. 47. 43 K 
Müller, SB., pens. Fcldw.-, SW Aorkstr. 75H.L 
— F„ Fensterrcinig. Inst., Charlottenbg., Pcsta- 
lozzistt. 25 IV 
— M., Fenster, li. SpicgetglaShdlg., SO Slcmicr 
ftr. 36 pt (Tel. VIL 4024). 
— (L, Feuern., SW Fütbn'iigetstr. 25 L 
— Aug., Fcucrwchrm., N Stralsiindcrstr. 48. 
— G„ penf. Ob. Feuerwehr»!., SO Köpenicket 
fit. 64a IL 
— Heinr./ penf. 06. Feucrwchrin., NO Büfching 
ftr. 27. 
— Hcrm., Ob. Feumvehmi., SO Sbntbertitr.04. 
— L., Fencrwehtni., W Steglihctstr. 01 IT. HL 
O., Ob. Fencrwehrm., 0 Rädersdorfcrstr.38. 
— P., Fenetwchtni., N Ptinzenstt. 15. 
— C. Müller * Schlizweg-, Filzschuhsbrk., 
S Luiseu-User 34, 2. H.pt E (Zcl.1V 9U92.) 
8-9. Jnh. Ernst Schlizweg. 
— G., Kgl. fflürtt Finanzajsejs., Hilssarb. i. 
9tcicf)$amt d. Jmu, Wilmcrsds, Ludwigslirch 
platz 11L 
W., Geh. Ob. Finanzraih a. D., Direkt, d 
Dresdner Bank, W Potsdanierstr. 121a L 
(2cL IX. 6723.) 3-4. 
— Gust, Fitmciischildetsbrk., SO Oranicnstr. 171. 
— Chr. Müller, Flich-, Seefische, Dclicateffen 
Großhdlg., 0 Cenml-Markth. I., Stand 40 
(Tel. V. 1505.) Jnh. C. F. 31 Müller. 
Fritz, Fischhdl., SW Zoffenerstr. 51 H. pt 
— Fricdr., Fleischbeschanet, N Rykestr. 31 IV 
Fritz, Flcischbcschauct, 0 Proskauetsit 2 HL 
Ü?., Städt Fleischbeschanet, SO Götlitzerstr. 32. 
0-, Flcischwhdlg., N Rhcniöbctgcrstt. 79. 
— M. Müller & Co., Fleisch- u-'SSurftfabrl, 
Schöncbg., Hauptstr. 146 pt Jnh. Panl u. 
Frau M. Müller. 
M., Fonuentischlcrei, 0 Stralanerstr. 58 H. 
— 816., Formet, S (Sracfcftr. 66. 67. HL 
— Sttb., Fonucr, 0 Kappen str. 25. 
— Slng., Former, N ©artenfir. 76 L 
— Ernst, Formet, N ZionSkitchsit. 10 IL 
Joh., Formet, Charlotteubg., Bismarckstr. 7. 
K„ Formet, SO Falckeusteiustt. 33 HL 
— M., Formet, N Fehrbcllinerstt. 35. 
— O., Formet, SO Licgnitzcrstr. 21 IV 
O., Former, Rixds., Kopsstr. 27 IIL 
31., Formet, NW Lübcckcrsir. 21 II. K 
— Th., Former, N Vntgsdorsstr. 2 II. 
— Will,., Former, SO Ratiborstr. 17 I. 
Wilh., Former, Nirds., Sioscnstr. 23 IL IL 
— Hcrm., Foiftarb., Zehlends., Alsciiftr. 30 H. 
— F., Förster a. D., Charlottcnbg., Hardenberg- 
flt. 24 pt 
Fricdr., Fotstootatb., Zehlcnds., Potsdamer- 
str. 15 pt E 
H„ Fouragehdlg., Tcmpelhos, Dorsstr. 29 pt 
— Hans, Fonrnier- u. Holzhdlg., 80 Mariannen 
Platz 13.3. H. (Tel. IV 3357.) Wohn. SO Mus- 
kancrslr. 29 IL 
Wilh., Fräser, Friedrichsberg, Frankfurter 
Chaussee 173 IL (Postbcz. Friedrichss.) 
— St., Fraiscrcibcs., 0 Frnchtstr. 65 IL siehe 
51. Kose & Sohn. 
Alb., Friseur u. Barbier, Fricdrichsbg., Frank¬ 
furter Chaussee 50 pt 
G., Friseur, W Wilhclmstr. 54. 
H., Friseur, SW Fricdrichstt. 47 pt 
1., Friseur f. Hetren u. Damen, gepr. Heil¬ 
geh. n. HühnetaugeuoPeiat., auch aitsjer dem 
Hause, N Monbijou-Platz 4 pt 8—11, 1—6. 
K., Friseur, N SSciüciiBurgerste. 20 n. IL 
L., Friseur, Cliarloilenbg., Uhlandslr. 187. 
M., Friseur, - Sperialgeschäst s. .Haararbcitcn, 
C SKosjftr. 3 pt 
W., Friseur, N Gxcreicrftr. 2a. 
G., Fruchlhdt., S Gitschincrstr. 82 1 
Friedr., Fnhrgesch., N Kl. Hambnrgetstt. 22 
H. L (Sei. HL 466.) 
31., Fnhth., Fticdtichsbetg, Franksutlet 
Ghauffee 100 IL 
St, Fuhrh., Neinickcnds., Holländerstr. 21. E 
Alb., Fuhrh., N Müllcrsit. 143a HL 
Als., Fnhth., NW Stromftr. 53 L 
Aug., Fuhrh., N Biugsdotsstt. 5. 
Sing., Fiihth., NW Feld-engmeisterstr. 4 H.I. 
Slug., Fnhth., N Müllerstt. 115. 
Aug., Fuhrh., S Setmftianflr. 82 H. L 
— Slug., Fnhth., SW Sossciicrftr. 41IV 
Slng., Fuhrh., Friedrichsberg, Frankfurter 
Chaussee 94. 95 K. 
Slng., Fuhrh., Schöncbg., Fcurigstr. G. (Tel. 
Schönb. 193.) 
B., Fnhth., Wirds., Berlinerst!. 27 K HL 
Carl, Fuhrh., 0 Langest!. 63. 
Chr., Fnhrh., N Liebenwalderstr. 33. 
E., Fuhrh., N Garteustr. 161. 
Fcid., Fuhrh., Wilmersdf., Brandenburgische- 
str. 1 pt 
®„ Fuhih., 0 Mühlenstr. 73-77 IL 
Gust, Fuhth., 0 Äroiitflt. 37 pt 
Müller. I., Fnhth., Müllabfuhrgesch., SW 
' Ttcbbiiictstr. 2 IV 
— Lor., Fnhth., FrfcdtichSBg., RummelSöntget- 
str. 65 L 
— Lndw., Fnhrh., Nen-Wcitzcnsec, Charlotten« 
bnrgcrstr. 73 pt 
— Osw., Fuhrh., 0 Poscnctstr. 31 L E 
Otl«, Fuhth., N Pappel-Allee 44 L 
— 3t., Fuhrh., Ncu-Weißcilsee, Stratzbutgstr. 55. 
— Theod., Fuhrh., C Gormmnistr. 0 IL 
— Thcod., Fuhth., 0 Preuzlanerstr. 50 H. IL 
— Waldem., Fnhrh., N Prinzcu-Allce 22 L 
— Wilh., Fuhth., N Bnimienttv. 23 H. pt 
— Wilh., Fuhth., NO Lebuserstr. 15, 2. H. IL 
— Wilh., Fichrh., SO Mantcnffclstt. 114. 
— Wilh., Fuhth., 0 Memeletstt. 26 pt 
— Wilh, Fuhrh.,CharlotIenbg.,KuobclLdorUtr.7.I^ 
H.,F»hrm.F'Ntrechterslr.,Schapyach'scheSHauS. 
— I., Fuhrnnternehm., W Bantzenctstr. 1,2. King.' 
pt (Tel. VL 3463.) 
— A., (Snlanferieatb, SO Schmidstr. 8a IL IV 
— O.< Galantetiewhdt, 8 Gitschincrstr. 61. 
— jC.,6lalcric6camtcr, N Kl. Hambnrgetstt. 12 IL 
— Fr. SL, Gamaschen- u. Nucksacksbrk., C Rene 
Schönhauscrstr. 16 H. L (IcL HL 8129.) 
— G„ Garnison - Mühlcnnistt., SO Stöpcnitfcr» 
ftr. 16. 17 H. L 
— C., Gattcnatb., SO Sierchcnbcrgcrftr. 51 IV 
— Aug., Gärtner, Gr. Lichters., Chausscestr. 06HJL 
— Carl, Gärtner, W Paffanerstr. 3. 
— Fcrd., Gärtner, N Hochsir. 46 K L 
— Franz, Gärtner, W Culmstr. 17 II. IV 
— Georg, Sicglitz, Kaiser Wilhelmstr. 21 K. 
Gotlfr., Gärtner, 0 Krautstr. 18 IIL 
— Hetm., Gärtner, N Schulstr. 27 HL 
— .Germ., Gärtner, Charlottcnbg., SiilmtrSdorfco- 
ftr. 41 IV 
— Hcrm., Gärtner, Nied.Schönhans. Königl.Schlosj. 
— I. Gärtner, Pankow, Thalstr. 1 L 
K„ Gärtner, Schöncbg., Hohenftiedbcrgstr. 26. 
— S„ Gärtner. Ried. - Schöuhaus., Roseuthaler 
Grcnzwcg, Müller'schcs Haus. E 
— O., Gärtner, Charlottenbg., Berlinersir. 151 IL 
Laboratorium. 
— P., Ob. Gärtner, N Müllerstr. 113. 
31., Gärtner, N Tresckowstt. 14 H. H. 
3!ob., Gärtner, Fricdeuau, Niugstr. 49 IL. 
— Wilh., Gärtner, Gr. Lichters., Slngnstastr. 25. 
Sllois, Gärtuercibcs., Neu - Wcisjcnsec, Loth» 
riugenstr. 6—11. E 
Slug., Gärtuercibcs., Weibeusec, Falkenbetger- 
(tr., Müllct'schcz Hans. E 
— H., Gärtiicteibes., Lichteubg., Dorsstr. 2a. E 
(Tet. Fricdsbg. 57.) 
E., GaSanzüud., S Priiizenstr. 98 IL 
C., • Uittniich. f. Gas- :c. Aul., NW Schli¬ 
mm,»str. 15 I. s. A. Wandelt Nächst. 
G., Gasarb., 0 Langcstr. 68 IV 
H.,Gasglühl.Strumpfsbrk.OZorndorferstr35.HL 
Albau, Gastw., N Friedrichsir. 130. 
Alb., Gastw., Chatlotlcubg., Wallstr. 20 pt. 
Alb., Gastw., Friedrichss., Köpeuicketstr., Bau- 
maun'sches Hans pt 
Sllf., Gastw., NO Straubbergerstr. 28. 
Als., Gastw., Tegel, Schlotzstr. 7. 8. 
Stiig., Gastw., NO SIL Fnnikfurtcrftr. 3. 4 pfe- 
SlrtL, Gastw., W Obcrwallstr. 14—16. Wohn. 
C Alte Leipzigcrstr. 13 IV 
Slng., Gastw., 0 Markusstr. 13 K. 
Slng., Gastw., NW Stronritr. 5. 
Aug., Gastw., Charlottenbg., Nofinenstr. 8 pt 
(lef. Chart 330). 
Aug., Gastw., Neiuickendf., Schatiiwcbcr» 
str. 14 pt E (IcL äici. 12). 
Carl, Gastw., 0 Slleraudcrstt. 70. (2cLVIL1877.) 
Carl, Gastw., NO Baruimstr. 16 pt 
Cail, Gastw., C Friedrichsgtacht 33ptit.HL 
Gatt, Gastw., N Jntmliiqnitr. 126 pt 
Carl, Gastw., NW Lehrterstt. 13 pt 
Carl, Gastw., Charlottenbg., Knescbeckstt. 83 pt 
Carl, Gastw., Gr. Lichters., Stcglitzcrslr. 22 pt 
Carl, Gastw., 3Icn - Wekbensee, König» 
Chaiissec 1—4. 
Carl, Gastw.,Nen-WeisienseeLöuig-Chanssee 38. 
E., Gastw., 0 Aluntcnstr.'36d. (Tel. VIL 4305.) 
(£., Gastw., N Chausscestr. la. 
Ed., Gastw., 0 FricdrichSfcldcrstt. 31 IL X 
Ed., Gast«., SO Pfitclfir. 2 pt 
Emil, Gastw., W Friedrich,'!r. 71. (Tet. 17651.) 
Emil, Gastw., NO SBcbcrstr. 30 pt 
Emil, Gastw., Fricdrichsbg., SSartcnBcrg« 
ftr. 55 pt 
Ernst, Gastw., W Charlottenstr. 31. 
Ernst, Gastw., 0 Frnchtstr. 65 K 
Ernst, Gastw., N Sicinufcniorfcrftr. 25. 
Ernst, Gastw., HeiuerSdf., Rothenbachstr. 4. 
Ew., Gast«., SO MnSkauerstr. 61 IL (Tel 
IV 2035.) 11-1. 
Fcrd., Gastw., SO Forstcrstr. 22. E 
Fcrd., Gastw., SO Reicheubergerstr. 81 pt 
Fetd., Gastw., Charlottenbg., Christslr. 5 pt 
Franz, Gastw., N Gleimstr. 7. 
Zcicheiterklärimg: E — Eigenthümer; II. — Hof; K. — Mtr; pt — Parlcnc; (Tel.= Telcphon-Amt u.Nr.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.