Path:
Volume V. Vororte 25. Neu= Weißensee

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Treptow mit Col. Banmschulenweg 
211 — 
Weitzensce 
ihkii V. 
3KÜs)lt, A. F.. Banmschultnwkg. BüUM' 
frtjiilenfir. 34 )>U 
Wur.^l. JH„ Vaumschuleilweg. Daum. 
- schulenslr. 11. 
Töpfer. 
Fälle,ihaner. tt„ Banmfchnlnmeg, 
Baumschultttsir. b9. 
Wumnun, K.. Baumschulrnwkg, 
fchulfustr. 75. 
Tuchmacher. 
Vmtiy, l!)., Bflumfchiilemvcft, schrittst 
str. 28. 
Uhrmacher ». Llhreichdlg. 
Stoffe, W., Baumfchukiuoeg, Baum« 
fchulenstr. M. K> 1. 
Wasch- ii. Plättanst. 
tbimcrte, Banmichnlenweg, Baum 
fchuleitfir. 81 K) J, 
äöcBrr. 
Hohlscld, A.. i'iinmfrtMikiiU'Crt, Ernst- 
ftr. 5. 
43citctl. H., Vaumschulenweg. Marien 
lhalerstr. 7 j»t. 
Zeichner. 
Mustri'- 
ifftlfi hvn., 5L, Bmtmfdnilritivffl, Beh« 
ringitr 10.  
Ziiiinierineister. 
ftclllip, Ä., Banmschulenkveg. 4)aum« 
, fchtilcnftr. 3J J, 
24. Weitzensee 
(Krob Nie^r-Barniin). 
DaS Eittwohucr-Bcrzcichttlß der Borortc ist tu bett ollßcmciitcii Einwohncr-Nirchwcis sThril I.) alphabetisch ciiislcrciljt. 
A. Behörden, Anstalten, Vereine re. 
Die provinjntli imb l(tcisbrh<3ibnt sind im Gehörten (theil von Berlin m-jciii’ttct. (5irhe £ad’ itegiflet.) 
AmtSvorsteher: H. svcIMmmm (Rett 53ctfocnstc), 
5tlberlinenstr. 6 (Sei. 53en;crn'ee .t) h—10. 
Stellvertretender -lmtsvorsteher: Fabrbcf. M 
.ftetmiger, tictt-53cit>cnt<c, jUtiig. Channec 44 
(2cl. 53ctf;cmec 7) s -9, 3—4. 
Amtsloeal: Ren - Leifrenfee, 5llbertinenstr. 6 
(Tel. 53elftenfee 3) 8-10, 2-0. 
Gemeindevorsteher: H. Ulrngenberg, Berliner 
jir. VM. 10—*2. 
Gemeindebureau: S^rliiteriir. l.U. 
Schössen: Landw. \\ Mörser. Brrlinerstr. 18. 
VünMu, R. Wegen r, 5'erlincrfir. 4. 
QJcmciuöcucrlrctcr Gärtnerei bef. C. Hinye 
.Hriucrsdoifuiu. 6. Gwtsbes. W. Jürgen. 
Falkenbergerftr. 1. Peirstonair 53. Machalz. 
Falten bergtrftr. .'U. Ranrermstr. C. Möfer. 
Falkenbergentr. 2a. Hausbet Mad Mintibmtnt, 
45crlntmtr.r>S. GäNnerribel. E. Preyel, galten 
bergerstr. 30. Mnufni. (5. dZicmcr, Berliner- 
str. 138. i:w. Landw. G. Schiele» Berliner 
ftr. 22, Blnmcutopffbr. 53. Sdjlciitig, Heiners 
borierftr. 12. ttiärlncrcibci. C. Sdmnirv Ber 
lincrftr. N. Wärtncicibci. H. 53mcil, Hoben 
«rfwchstii'crstr. 2. Fuhr!). ,)kiy Icbbe, Bet 
lincrftr. 135. 
(ijmcinbc*Scertttiir; Gem. Secr. G. 5lylenbad) 
BerUtttrnr. 1.31. 
§teuer.l5innehmer: H. >Uiuqcitberg, Berliner 
slr. m 10 12. 
WentciiiöMi.Steucrfnffe: BcrÜncrur.134.10-12. 
Postämter: f. ^cu Scw»ict- 
(ikrirtilßficllr: Emittier:du If. Berlin. 
Armett. Commisklons. Mitglieder: Peusionair 
tl. ä,\\idjaiv ivalsenbcriu*utr. M. VanMü. 
Äoeier, Bcrlinerftr. ih. Rentier ^Jafct. 
('»ariciiftr. 4. 
Waisenrath: Ka»rw. H. Vifdic, Berlincn‘ir. Utt» 
CttelrattftnloRe: ^!cn - L.'nßensce. 
Cdtlnffce 6»i. 
Evangel. Lirche: Berlinechr. l'l. 
Geistlicher: Panor B. 5?»t5C, Bcrlinciftr. 12. 
Unftrr: V. Zautdicr. syaircnbcigcrüi. :ir>. 
tiirchhüfe: Mirdihof d. Ba«/iolomäuo (»»cmctnöc 
\\\ Berlin, »valtiubetqcrüv. 21 n. Mtidtbof d. 
htemembe L>cis;en»'ee. 2. ‘1’roiecL «trstHc iß. b. 
ivrtlfriibvrflmir.i. i^riebliüf v. ^nk>. hieuiciubc 
„Vlbcif; ^lororl", 2. Proiect. ^iraije (st. b. iyal- 
ftitberomtr.l. 
Kreis - Schulinspeetor: Atrdö = Sdjttlnuf) R 
Baudlke. Berlin X\V Tliururur. «». , 
Loeal. Lchuttnspeetor: Panor B. Luye. Bcr- 
Itticrur. 12. 
CHemciubetchnlc: ^atteuberqnür. X». 
Bractic. approü. Aerzte: 
vlclbbcra, ü., Berlinerslr. ö. (Id. t^eiBCtucc 10) 
8 -!>. 4-0. 
.'Heper, f. 9tcrueu- u. Gclnürhvtrante, Warten 
ftr. 1. T. 
Irrena»stalten: Heil- u. Pfleqeanü. d. Älcriuner*] 
Bnibcr • itauwcaidiaft für mäunl. Wcmütl)^ j 
kranke, ('kiton. ^urftcsi. Baier Atatfcr in 
Äeuft a. Rli. Anst. Borste!;. Ä. Barts*, 
^arlenslr. 1. — Priv. .vcilanft. s. weidl. 
Mrantc, ^allenberacrfir. Intz. syra« 
A. rJlcirfi. 
Vereine: .^ricqervercin 2)eis;cnsec und Um« 
flegcnb". Bors. (fiacnthtim. u. Baimnlcrnebw. 
M._ Mtrdibttum, Bctlinfntr. f>8. Berein^locat 
Mönifl lfliauffcc22 bei ftatfymamt. — „Sdjücen* 
flilde". Commanb. Amtevorsleh. H. ^elbhuaim. 
(iiicu:Scif;cnf(e) Ä1dcni:renür. *>. Pcrein-lotal 
Lchnyerchauo.Bcrljnm'tr. 77.78. — „edmumit* 
Bereiu 1^:-',". Bort. Paul (Sarle, tiönifl« 
Ckaun'ee:$2. Bereinilotal Branercr-ÄnSsdiant, 
Höniq bannte. : 
Berkelirsverbindunsten mit Berlin: «ladt» 
und Arn.rbahn.Pferdebahn kirnen: SctGcutee—' 
ÜVolscitmarft «. L'elkcnsec—Behrennr. {Ecke 
Stanoiücntr.) 
Verzeichnis der Straße» mit säiittirtlichen Hnnsertt und Bauplätzen nebst Angabe der Eigenthnnker, 
Verwalter und Miether. 
Bcrliuerstr. 
Lichlenbcrgen'tr. 
I E 9ic«cnfclb, P., L?w., 
Molkerei. T. 
Neucnseld. M.. Biebbdl 
PsaenScr, L?., Stöbt. 
Lehrer. 
Veidaucr, G., Colomal- 
whdlcr. 
2. S Baumllcn. 
E Legencr^t.,La»bwirth 
L Proicclirtc 3tv. a. d. 
Bcrhncrftr. (^egenemr.»- 
4 Eigener,3t., Saubtointi. 
o. C E Golbberg, 2., Dr, pr 
Ärzt. T. 
7. 8 Garten geh. z. Nr. 9. 
9 E Stattn, L., Vw. 
10 E Moc'er. Ä.. Lanbwirth. 
II E Nei'cdke'scke GrbciL 
V. Heinrich, £?., Gaflw. 
12 Pferrlxms. 
E Gemeinde Seincnfcc. 
üutie, B., Pfarrer. 
13 Äinbe. * - * 
Qtilfcubcr^cnir. 
14 off), v Falkenberqerftr^K. 
lo E. yienbert, B., itfm 
(Berlin.) 
V.,'{tmmer,Sm., Molkerei- 
bci. 
16 BauiicUc. 
E ^ieubert, B., ctfm. 
(Berlin.) 
17 E Ncuben, B., Mfm. 
(Berlin.) 
V Mölilendrock, Gfir., Ci- 
garrcnsbr. 
Aronieich, G., Beamt. 
XfenL B.. Kran. 
Schmohl, ty., 31cntier. 
18 E Äoeier. H., Landwirt b. 
Eä)ulve, C., Rentiere. 
10 E Moefer. H^Landwirth. 
dir. 18.) 
Vivke, G., iltm. 
20. 21 Baustellen. 
E §d)iele. G.,Laubwirth 
(Nr. 22.1. 
22 E Sckielc. 6).. Landwirt?. 
L!-"0 Baustellen. 
E Sdjiele, itz., Landwirts'. 
C»ir. 22.) 
31—Bannellen. 
E «ä)iele,A., Äolkereibes. 
(9tc. ‘Xk\ 
36 E Schiele, 9L, Molkereibes. 
Ponton?. ÜL, Beamter. 
Äöilkc, au, Siinmcm. 
37 E Müller, R., Äolkerei- 
bef. 
Krüger. H., Pensionairitr. 
38 Baustelle. 
EMüller.N., Uolkereibe». 
(«r. 37.) 
.'Ä E Müller. F.. Ww. 
Hasiclbatth. O., Gesärästs 
führ. 
40. 41 Baustellen. 
E Äüller, 5„ Lw.. 
(Slr. :Ri.) 
42 E Reinhardt, E., Fuhr-. 
Haeve. H., Tapez. 
4.*>- 47 Baustellen. 
E ittaufr L >tnorr, Bank- 
qe:ch. (Berlin.) 
48 Baustelle. 
E brause. H., Gastw. 
iNr. 4ii.) 
49 E M raufe, H., Ka'tw. 
' Haase, 5^., Sicnticr. 
">0 E Raepe. C., Ehcmifd)e 
Rbr. 
51—53 Bauürllen.' 
E Raspe. C.. Jyabrbcf. 
(?ieu:Seif;fn»cr, Pi'to 
riueftr. 7.) 
-<-* II projectirte Straße 
a. d. Bcrfmcdtr. (Borch 
mannftr.) -> 
54. .Vi Baustellen. 
E BorÄmann'sche Erben. 
5G Baustelle. 
E Kmpp SS., Jyöbrbcf. 
(Neu-Leißensee, 0>r. 
* Gctitr. 4.) 
57 E Ciurtb, L., Sm. 
Cieziuöki. A.. Sdmbnt. 
Geben, F.. Niefelwärt. 
Uafebubt, G., Pserdeb. 
Mutftti. 
Lindiq. Ä.. Lacksieder. 
TtS Ettlrchbaum.C-.Maurcr- 
pol. 
Be^ener, P., Stellm. 
59 E Hanne. ct., Vw. 
00—62 Warten. 
E Äedl. H-Gärtnereibe». 
(tfr. G3.J 
153 E Mehl^v..Gärtnereibcf. 
04. \g> Garten. 
E Mehl. H..Gärtnereibef. 
(5ir. txi) 
UL Proiectirtc £tr. a. 
d. Bcrlincrftr. gen. Ring- 
ofcr.ftr. 
06 E 9Züminit,S.. Gaiim.T. 
Amdt. P., RiesclwäN. 
Gill, S., Niefclwört. 
llktrcjutcf, F., ^trnmerm. 
Schmidt. 5L. Maurer. 
— G.. Schneider. 
07 E Henkel. 33., Gerichts- 
vollz. (Seelow.) 
V Fürfteuberg. 5L, Gaftw. 
(^r. 87.) 
07 Bciier, E., ?>uspect. 
Geblmrbt, üx\, Särubm- 
miir. 
Hanunermoim, A.,Trechs 
Ur. 
f>8 EScüottländer,I.,Agent. 
t»'J E Sdrroeder, H., ilfm. 
Freitag, I., Riefelwart 
70 E Troy'en, Jy., Gärtner. 
71 E Teller, 3i., Grosz 
SdiläditerRvtr. (3itn 
Veineusee.) 
V. Bellach. £?., Gärtner. 
72 Baustelle. 
E L)olf.H.,Gärtuereibef. 
(Nr. 73.) 
73 E Volf, H., Gärtnerei 
bef. 
Schol;. Th., Manrerpol. 
74 E ilrüanr, Ä., ^immerm: 
75 Bauitellc. 
E SdioU, 26.. Maurer 
pol. (9ic. 73.) 
70 Chaussee.fuiuv. 
E itreiv Nieder-Baruim. 
V. Rhein, L^.CHauneegeld- 
vächl. 
Pfeiffer, S., Chaussee. 
Äusseb.' 
Feldmark Äalcüow.-> 
77 E 9liidrr, A.. iyu^rb. u. 
Bef. d. Ldiüyendaufeö. 
78 E Andre, A.. Fuhrü. 
(Rr. h.| 
Schmidt, G., Schneider- 
mftr. 
79 E ^ender, A., Jyusirli. 
80 E Böige, O-, Gärtnerei- 
des. 
81 E Solfsrmnm, 33., 
Bsitfcrmür. 
82 E&mt.O.,Buchbinderei. 
(Är. KU 
Weber, 7y., Asm. 
83 E L?üU. £*., Buchbin 
derer. T. 
84 E Schwarz,O.. Gärtnerei 
bei. 
85 E Fiedler, N.. Gärtnerei 
bef. 
80 E Masckncr, K., Stein- 
bdl. (Berlin.) 
V Fürsrenderg, 5t, Gaftw. 
CKr. 87.) 
Ostrom, H., Gärtner. 
Serapftn^ A., Riefelwächt. 
S7 E Schröder, Hauptm. t. 
D. dc'eine.) 
V. Förftenbertt, A., Ga'tw. 
Koär. L., Rentier. 
JJs. Projcdirtc Str. a 
d. Berltuerfir. (gen. Ring- 
ofenftr.) *->► 
88—94 Baustellen. 
E Salofdun, M.. Ban 
ffuier. (Berlin.) 
95. *>» Baustellen. 
E ririedemann, Lv.. Gärt 
nereibes. ,Neu heften- 
icc. Bartür. VX) -:tl) 
97 E Cnrio, lf.. Munfiqärtn. 
98. iki Warten. 
E Curio, (rM Gärtnern 
bei. (?ir. 97.) 
100-110 Baustellen. 
E Stbliikenfen. (5., Äa 
t"d)iucnfbr.(B«liu.) 
111 — 119 Baustellen. 
Eoacobt), G.^sm. (Ber¬ 
lin.) 
120 E Haafe, G.. Ganw. 
Ganzcrt. O., Pferdeb. 
Unttdier. 
>lrüricr. A., Pserdebdl. 
Silberberg. Pferdeb. 
Hutfdicr. 
121 Baustelle. 
E Haase, G., Gasiw. 
dir. 120.) 
E E Barleben, jk., Grün- 
kramhdlg. 
123 E »iiet, Eisenb. Bctr. 
Seer. (jiCu-t^dBcnfce.) 
E Schrödter, Eigeuthüm. 
(Berlin.) 
V. Jürgen, St.. Maurer. 
Apltich, C., Cigarrenm. 
^iidier^v)., Pfcrdcb.Uutsch. 
Heitmanu, I., Pferdeb. 
Sckaff». 
.<loniitb,F^PfcrbcbJtutfdj. 
Müller.A., Xcofchf.ctutjdu 
Navpe,A., Pferdeb.Uutirii. 
124 E»Uiem,A., Aaurerpol. 
Kiiem, M., Hebamme. 
Mrcbe, R.r Haudelöm. 
Paul, >U, 5-ubrm. 
125 Baustelle. 
E Tbieke. M., Dw. (Neu- 
L?eifrenfe, Ltönig- 
Cbausiee 19.) 
120—13! Baustellen. 
E Schulze, 21., Lw. 
(Hcincrjdorfcntr. 1.) 
Heinerodorferstr. ■> 
Gr. Seeitr. 
dicit*ä$ctf;cnfce). 
132 E Tüeunert, H„ De¬ 
stillat. (Berlin.) 
V. Schwithal. 51., Gaftw. 
Berlin, ,y.. Gärtner. 
Block, Schuftannftr. 
Gnzmann. Th., Schmiede- 
uiftr. 
Atodj. (r., Pferdeb. Kutsch. 
Otto, fr., Bahnwärt. 
Pieeak.C.. Pferdeb^ulfch. 
Roehl, M., Äalcrmftr. 
1'i.i Bannelle. 
E -Uinaenberg. H., Gern. 
Borneli. (?ir. 13-L) 
13-t E iUutnenbcrq, H.. 
Gem. Bontch. 
Gcm.Btlreauv. ^eifjemee 
Acltnbadi, G, Wem. Sctr. 
Bonfi, o. Gendarm. 
Brauer. Ä.. Frau. Cigar- 
rrnfbr. 
Lehmann, C.. Bäckermnr. 
Malmowoky. A., Pferdeb. 
putsch. 
Stolz, ti., Handelöm. 
135 E Tebbe, F. Fuhrb. 
Januare, F.. Rentiere. 
Lenzig. H., Sifnt. 
Paevel. P., Pferdeb. 
Schaffn. 
Sckile.'e. Ä.. Kulscher. 
Seeck. C.. tiro. 
130 E Lifctie, H., Gaftw. 
Tilba, S.. ti«iacnoä?ch. 
Osche, P., Öerlfübr. 
Rcqencr. H., HandelSut. 
137 E Fiedler, P., Schläch- 
termftr. 
Erdmann, A.. Bäckermnr. 
HcinDorf. L, Schlächter 
nvtr. 
Schaernle, W., Landw. 
Stdulye, 5t.. Sro., Pofa- 
mv’Ntm. 
138. i;y E Riemer, C., Sifm. 
(Berlin.) 
ER i em er, %.£ fm. (Berlin.) 
Berlin. F., Gärtner. 
140 E Leftphal, F., S».. 
Stellmachern. 
Veftphal. C.. Schuümmftr. 
141 E Jürgen, 23., Landw. 
(Falkcitbcramtr. I.) 
V.Mc«iiife, A.,Schläd)1er- 
un'tr. 
14*2 Mohlcnplüti. 
E Jürgen. V.. Landvirth. 
iFalkenbergerftr. 1.) 
SolT, .U., Hoblcnljbl. 
143 E Lebe, A.,Frau.Gaftw. 
So!f. >U, >lohlcntibI. 
144 E Hofsmann. A.. Gastw 
145 E Segaer. (5., (^aftö. T. 
Bafjlün. G.. 51 mu 
140.147 Gatten geh. 0ir.l45. 
148 E Gebert, Äaurermstr. 
(Berlin.) 
149—155 Gärtnerei. 
E Bnrchardk, 5t. n. H.. 
Rentier«. (Berlin.) 
Lahme, E. u. G., Gebr. 
Gältnereibe». 
Pfeiler, F., Badeanstalt^ 
1'ädit. 
150 E Bnrchardt, 5t. n. H.. 
Rentier». (Berlin.) 
Göttling, 51., Gairw. 
157-10.'! Park. 
E Bnrchardt. H., Rentier 
(Berlin.) 
Llöniq-Chauffee. -> 
Falkcnbcrgcrstr. 
Berlinerslr. 
t E Jürgen, 23-, Landw. 
Gartenftr. ■> 
Hoben - Schön- 
hausen'tr. -> 
2 E Moefer, C-, Maurer: 
utftr. (5ir. 2a.) 
Sckröter, P., Colonialw- 
hdlg. 
Vegeuer, G^ Molkereibes. 
2a E Moefer, C-, Manrer- 
mftr. 
Ho^mann, (L, Bautechn. 
Eeeseldt, M., 53m. 
Starofta, I., Pferdeb. 
Rutsch. 
53e6ell, F., Frl. 
3 E Muorr, Mannono- 
fbr. T. 
Schmidt, G., Kutscher. 
4 E Gescke. F., Fonragebdl. 
5 E Lasdllau, Äl.. Gästw. 
Safdifou, H., Stellm. 
0 E Lische, Iul.. Handelsm. 
Lin-ner. H., Invalide. 
Lifdic, Jod., .^andelsnk. 
7. 8 Baustellen. 
E Lvwe,53..E^w.(Berlin). 
9 E Sturm, A., Weber- 
mftr. 
Schlewing, Dachdecker. 
9a E Forbrig, 53.. Munter. 
Älbrea-t, R.. Schnhurmstr. 
Bunge. C.. 5Lw. 
Plöv. F. 53». 
10 E Moefer, (£., Maurer* 
mftr. (dir. 2a.) 
V. Sckint, Benoalt. 
U E Seoerin, L., Gärt- 
nereibe’. 
E Moefer, Ss„ Landw. 
(Bcrlincrftr. 10.) 
Neumann. H., Gärtner. 
Sckwendickc.51>,Schläcdrcr. 
12a—12c Baustellen. 
E Moefer, 5L, Landw. 
(Berlinerslr. 10.) 
13 EBmt(iu,(r.,53iirftfbr.T. 
Anise, H„ Gärtner 
14 EBernhard.Bur.Borfleh. 
(Berlin.) 
V. Tliormann, C., Pferdeb. 
Schaffn. 
53elke. I., Biehmäster. 
15 E Thewald,H., Sckankw. 
Bornich, I., Troichk. 
Fnhch. 
10 Banftelle. 
E Mörser, Ä.. Landwirlh. 
(Bcrlmcntr. 10.) 
17 E Müller, A.. Gärt¬ 
nerei. 
17a E Lange. Frau. (Berlin.) 
Berkuokn. Biehmäster 
53endt. 53.. Pächter. 
17b E Berkuöky. 'S., Cigen- 
thürn. 
Volke ^Co.,Bichmäfttrer. 
Baustellen. 
E Bauvcrein Deis;ensce 
in Lia. (Berlin, Do- 
rotheennr. SS.) • 
18 E Hoffmann, 53., Bw., 
Ganw. 
Hirschfeld, H., Gärtner. 
Logv, E., Gärtner. 
I. Projectirte Str. an 
der Falkenbergerstr. ■> 
19 E Lenz. 53., Landwirth. 
Hoffmauit, P., Tischler. 
20 E Schink. 5l., Bäcker- 
mftr. 
21 E ttröhnert, K.,Fourage- 
hdlg. 
IL Projertine Str. zum 
Bartholomäuc-^irchhof. 
22 E Laffe, L., Cigen- 
thümerin. 
. Braats, 51., Gärtner. 
SBilte, 5l., Aieselwärt. 
23 E Braun, 5t, Gastw. . 
Kolsck, A., Äirchh. 5lufs. 
24 E Porath. H., Gärtner. 
25 E Silke, G., Landw. 
Dieland, 53., Pferdeb. 
Beamt. 
20 Baumschule. 
E Stephan, O.. Gärtnerei« 
des. iRcu-Leigensce.) 
III. Prpjetiirtc Slr. 
27 E Bohrloch, C., Fabrk. 
(Berlin.) 
V. Iähnecke, A.. Verwalt. 
Patiice-, 51., Steinmetz. 
28 E Menhorn, 5t, Landw. 
29 Baustelle. 
E Entsk, C.. Schneider- 
mftr. (Berlin). 
I\C Projectirte Str. -> 
30 E Prevet. C.. Gärtner. 
Y. Projectirte Str.->- 
3L E SLadow, 2t, 5lbmi* 
nistrat. (5lutzerh.) 
V Scbadvw, 53., GärtneQ 
Roelke. H., Pensionat. 
32 Baustelle. 
E Runge, F., Iimmer- 
raftr. (Berlin.)
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.