Path:
Volume V. Vororte 18. Steglitz

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Steftlitz 
— 191 - 
Etcalitz 
Theil V. 
U E Pethke, 23., Lithogr. 
(Nr. 10.) . 
JHuppci’t, 2l., Malermstr. 
Suchlaud, (ti., Tischler, 
icftmmut, £)., Gärtner. 
Wünsche. 2l., 2hiertiiig. 
10 E Pethke, 23., Lithogr. 
Bayer, I.. Kutscher. 
Euders, B., Schnhmmstr. 
Kutschenreuter, M.» Ww. 
Schmidt, E., Schlosser. 
Templiu, 51’., Tischler. 
Büstculjagcu, W., Tischler. 
11 E Blume, tS., Postsecr. 
2Ünuiit, H., Schueidermstr 
Diergart, W.. Mfnt. 
Fust, R., Prov. Steuer 
Secr. 
OHoti, I., Geometer. 
Gorijott, 23., Kauzl. Rath. 
Liere, C.. Geh. erped. Secr. 
v.tfoün, E..Frhr., Landsch. 
Maler. 
Müller, R., Tischlermstr. 
12 E Allein. I., Zimmer 
mstr. iSranctcljtr. 10.) 
V. Eiriack, B.. Ksnt. 
IMitcfc, H., 2lpothek. 
Schönroü, R., Beamt. 
Wangeinanu, H., Ww. 
13. 14 Lagerplatz. 
E Lippert, E., Raths- 
Zlutmermstr. 
15. 10 Baustelle. 
17 E Butmcistcr'sche Erben. 
Niewerth, H., Ingen. T. 
18 E Gichtiger, Th., Dr., 
Ob. Bibliothek. 
Hermes, F., Rentier. 
19 E ^witfcut, £>., Hanpt- 
kaffeu-Neudaut. 
20. 21 Baustellen. 
Schmargendorser 
Weg. 
22 E Noscnfcld,Th., Theat, 
Direct. T. 
23 E Slüsjiuamt, G.. Kfm. 
Eugelhardt, M., vw. Lür- 
qermstr. 
24 E Schindler. C., Geh. 
Rath. (Uhlandstr. 1.) 
Fraueuheim. 
25 E Couslröm, O., Direct. 
Grunewaldstr. 
26 E v. Eichiuaun, G., Kfin. 
Schal, G., Schueidermstr. 
Simons, 2l., tosm. 
27 E Bernstein, S., Dr 
pliil. 
28 E Alueljtt, 2s., Ww. 
Klauber, y., Gärtner. 
29 E Fnedensburg, Kaiser!. 
Geh. Reg. Ralh. 
30 E Ermatt, W., Dr., Di- 
rect. d. Kgl. Univ. Bi¬ 
bliothek. 
31 E Paulsen, F., Dr. 
Univ. Pros. 
Kaiser Wilhelmstr. 
32 E Richter, H., Banquier. 
Philipp, W., Portier. 
33 E Lutz, R., Äst«. T. 
Wegner, C., Gärtner. 
34 E'Schade, G., Äfnt. T. 
Scholz, P., Dr., Pros., 
Ob. Lehrer. 
35. 36 Baustellen. 
-^Gemarkung Dahlem.->- 
37. 38 Verein Blindenheim. 
Knhn, Th., Hausmutter. 
39. 40 Garte». 
E Kal. Blindenaust. 
41 E Fehlert, C., Patent- 
anw. T. 
Heller. A., Gärtner. 
42. 43 Garten. 
Kaiser Wilhelmsir. -> 
44 E Pyterke, O., Kfttt. 
Ppterfe, 2L, Ww., Rent. 
45 E. Sachse, 21, 2lmtsger. 
Rath. 
45I)EHoffmanu^O.,Vanmstr. 
(Fried enan.) 
Verworu, H., Geh. Bau¬ 
rath. 
46 geh. z. Grunewaldstr.47. 
Gnmewaldstr. 
47 E Krietsch, C., Maurer- 
mstr. 
Vogan, O., Dr., Pastor. 
Brandt, E., Jnspector. 
. Meinhardt, H., Sängerin 
Schulz, G.. Colonial- 
whdlg. H 
Deueta-Meske. M., Frau. 
48 EKrietsch,C.,Maurermstr. 
(dir. 47.) 
Fränkel. I., Frau Dr. 
Giese, O., Rendant. 
Graßhoff, H., Ww. 
Mahlte, A., Geh. Kanzl. 
Rath o. D. 
r>e Palacios, R., Kfm. 
— & Co., 91., Agent. 
Gesch. 
Schiller-Wechsler, 21., Pri¬ 
vatier. 
49—53 Baustellen. 
54 E Liebenow, H., Eigen- 
lliüiii. 
Birckner, C., Maurer, 
tilcinitfe, (£., Ww. 
Satter, I., Privatier. 
ThomaSzewSli.P., Schuh- 
Mlttstf. 
Zieger, K\, 9!achtwächt. 
55. 56 Baustellen. 
57 Steinplatz. 
E Schnell, F., Steinsetz- 
mslr. 
58 E. Herrmaun.F.. Secret. 
Weide, 2l., Bin*. Assist. 
Heiden, M.. Kgl. Beamt 
Hess e, 2(.. Ww. 
Mevuö, E., Agent. 
Netlig. C., Jngenienr. 
Schneider, O.. Corrertor. 
Schütze, £>., Eisenb. Betr. 
Secr. 
Steinbrink, G.. Dr. phil. 
59 E Belwe, 2l..>lauzl.Secr. 
Günther, W.,^!nster^eichn. 
Hesele, .T., Modelliit. 
Hvffmann, 9t., Magistr. 
Secr. 
Köpvcn.F.,Colontalwhdl. 
Tank, N., Geh. Kanzl. 
Secr. 
Weyher. F.,vcrw.Nendaut. 
Zopke. W., Ob. Stadtsecr. 
a. D. 
00—04 Baustellen. 
05 EPotolowskn.G., Fabrk. 
(Berlin.) 
06 E Kander, C.. Sandra. 
C.;ecziwodda,2., Beam¬ 
ter. 
Gntjahr. M., Ger. 2lctnar. 
Purand, M.. Ger. Secr. 
ytote, ?Ji., Ksin. 
Weiduer, A.. Nangirmstr. 
Weiv. P., Sleinse^mstr. 
Wirnhier, I., Colouialw- 
hdlg. 
07 Baustelle. 
E Ehrlich, Baukgesch. 
(Berlin.) 
Ahoriistr. 
08 E Volk, 53., Colonial- 
whdl. 
Loreuz, E., Redact. 
Mutter, F., pcns. Schutzm. 
Schur, Ww. 
Sell. A., Schankw. 
Weber. 2t., Bur. Llssist. 
09 E 3icimatm, 2(.,Mohlciv 
lidl. 
70 EGrunow.2t.,Etqcnthünt. 
Blnmeke, 25., Ww. 
Btabandt, W., Tischler. 
Grnnow, 23., S)iaurcr. 
Schonn. W..Grünkramhdl. 
Schröder, 83., Waschsr. 
71E^!eulamm,F.,Bierverleg. 
(Nr. 72.) 
Banermeister, H., /5cm. 
Bausühr. 
Ebers, P., Schlächtermstr. 
Fensky, E., Bäckernlstr. 
Gast, M., Gürtler. 
Lncke, P., Gürtler. 
Müller, H., Bauuuter- 
nchiit. 
Ptiefer, G., Maurer. 
Welkenbach, L., Bau-Re¬ 
visor. 
72 E Nenkamm, F., Bierver- 
leg. 
Bender, 2T., Schlaffer. 
Dreffel. K., Privatierc. 
Zkoch, P., Bur. Aspir. 
Kronetriann, I., Schuhm- 
mftr. 
Liudecke,!?., Iimmerm. 
Mcyer. 9)u, Matuccutstr. 
Müller, Th.. ^uilcrnistr. 
Neukatimt, W., Gastw. 
Nelrfeldt, 23., Maurer. 
Sachs, E., Gelbgien. 
Wieloch, I., Schlaffer. 
Schildhorustr. 
73 s. a. Schildhorustr. 12. 
E (yornttt, I., Rentiere. 
(Berlin.) 
V. Fietel, £)., Kanzl. Secr. 
Bebensee, 23., 21!aschinen- 
nu'tr. . • 
Großkops, 23.. Portier. 
Köttgeii, 2t., Rentiere. 
Zakrzewski, Ch., Dr. phil. 
Baustellen. 
Wilmersdorfer Weg->- 
0E Schulze. A., Geh. Rechn. 
Rath. (Berlin.) 
Bonhoff, H., Dr., Stabs¬ 
arzt. 
Helemauu, M., Buchbind. 
7 E Beher, 2l., Slfut. (Ber¬ 
lin.) 
V. Hoch, W., Landsch. 
Gärtu. 
03vacf, P., Landbaninspect. 
8 E Telge, F., Director. T. 
Götie, Ll., Rentier. 
SU'csvtev, E., Gencralmaj. 
z. D. 
Schmidt, M., Kutscher. 
Sä E Kocrf, B., vw. Milit. 
Iutend. Rath. 
V. Preusr, (y., Portier. 
Schwary, st, Baurath. 
Südeudstr. ->• 
9 E Meuzel, E., Geh. Kanzl. 
Tirect. 
Welüiv. II)., Schmied. 
10 E. Rcttig, F., Geh. Rechn. 
Rath.' 
11E Eonrad, W., L^auunter- 
nehm. (2lunerh.) 
^hiljiitc, E., Eonsist. Rath. 
Kcntfch, A., Ww. 
Kantstr. 
Baustellen. 
E Heese'sche Erben. (Ber¬ 
lin.) 
Berqstr. 
Baustellcu. 
E. Heese'sche Erben. (Ber- 
Im.) 
22 Villa Emma-^da. 
Ev.Witl(tc,2l., Major a.D. 
Hase, (£., Portier. 
Baustellen. 
E Heese'sche Erben. (Ber¬ 
lin.) 
Südeudstr. 
Baustellen. 
E Hcesc'sche Erben. (Ber¬ 
lin.) 
27 E Ahrolt, O.-. Pol. Secr. 
Eonrad, £>., ÄUaitrcr. 
Günther, (£., Kgl. Eisenb. 
Secr. 
28 E Siebe, 23., Rentier. 
(2lus;erh.) 
V. Siegismnnd, K., Verl. 
Buchhdl.(2llbrechtstr.110.) 
La Porte, E., Gen. 2tgent. 
Wilmersdors, G., pcns. 
Güter - Etpcd. Borst, 
(s. Nachtrag.) 
29 E Schmidt'sche Erben. 
V.Hellwiq, O., Reichsbank. 
Ob. Buchh. 
Liman, E., vw. Pol. Rath. 
Naschte, H., Städt. Lehrer. 
Schilling, H., Frl. 
30 E Hernimmt, O., ottgcit. 
(Berlin.) 
V. Hernimmt, 2t., Lehrerin. 
Schirn, H., Buchbinder. 
31 E Giercke, M., Gymu. 
Ob. Lehrer. 
Giercte, 2l., Rentner. 
32 E Miitenzweig, H., Dr., 
Kgl. Ger. Phystcus. T. 
33 E Böttcher, O., Oberst. 
lieut. a. D. 
Gtiepentrog, F., Bank- 
beamt. 
— 23., Rentier. 
34 E Grove, D., Fabrkbes. 
(Berlin.) 
V. Giery, G., Rohrleger. 
Söhnt, H., Töpser. 
Leitest, Th., Fabrkarb. 
Liebig, 2l., Rechn. Rüth. 
v.Maiiow, E., Geh.Kanzl. 
Rath. 
Sattler, B., Tischler. 
Scheffler, E.. Hausdien. 
Setdel, H., Geh. Regislrat. 
Strausz, E., Director. 
2llbrechtstr. 
. Filandastr. 
Albrcchtstr. ->• 
1—4 Baustellen. 
E Gerlach, I., Justizrath. 
(Bcrlm.) 
5 E Strzeczka, C., Dr., 
Pros., Geh. Ob. Medic. 
Rath. 
3. 4 Deitmer.J., Pfarrer. 
Dnmke, F., Bauarb. 
Mucö, 21., Director. 
Staudke, Lt., Tischler. 
Tretow, W., Kfm. 
5 E Knape, 2l., Uhrm. 
Doepke, H„ Bildhauer. 
Schneider, 2t., Lithogr. 
0 E. Meuzel, H., Maurer- 
mstr. 
Berringer. F., Gen. Vcrtr. 
Grüvmacher, E., Ww. 
Hausche, fr. Kfm. 
Lcschbraud,2l..vw.Hauptiu. 
Schuchder, E., Buchhalt. 
Schwahn, H„ Rentier. 
Stöcter. S., Ww. 
7 E. 'ieidler. E., 26lv. 
Brauu, K'., 2.>!echauik. 
LUittner, G„ Maschinenb. 
Dräger, F.,Pnvmachcnn. 
Herold, I., Plätterin. 
Matz, E., Gastw. 
Mirbach, H., Secret. 
Nöthig, M., Kellermstr. 
Settiugcr, P., Kfm. 
Stübing, 2l., Geh. Kanzl. 
Dien. 
Boigt, M., Correctür. 
Düppelstr. 
R s. a. Düppelstr. 30. 
E Teuvorlh. 2l., Zeugwart. 
(Nr. 8a.) 
Pslnghaupt, I.. Ww. 
Rövitcr, H., Kfm. 
Wolter, R., Töpser. 
8a E Teuvorlh, 21., Zeug- 
wart. 
Schubert, 2l., Cülonialw- 
hdlg. 
Sicbett, F., Städt.Lehrer. 
Terwonh, L., Bers. ä)cantt. 
9 E Zahl. W., Bäckermstr. 
10 E Bergemann, L., Ww. 
(Schöneberg.) 
V. llth, H., Schuhinmstr. 
Truschke, E., Tischler, 
frischer, M., Schneider. 
Friede. M.. Journalist, 
frritschka, G., Tischler. 
Heyder, G.,Daä^deäermstr. 
Lauge, E., Tischler. 
Lessing, Wäscherin. 
Parch'maun, E.. Maurer. 
Schmidt, I., Miutrcr. 
Söller, E.. Maurer. 
11 E Weist, I., itfrn. 
(jicrliit.) 
V. Weyrauch, H., ^abrk. 
Janike, W., Dachdecker- 
mstr. 
Mehlitz, 2l., Gipsarb. 
Mergeirthal, I., Lehrer. 
Schulz, P., Maler. 
12 E Pslug, 2l., Gastw. 
(Berlin.) 
Balthasar, Nachs., C. 23. 
(H. Günther) Spedit. 
Gesch. 
Drewitz, P., Gastw. 
13 E Meutzel,O., Schlächter¬ 
mstr. 
Hamps, M., Techniker. 
Svielmaun, P., Steindruck. 
14 E Harte, R., Bankbeamt. 
Ioly, P., Etnisarb. 
Müller, M., Näherin, 
yiichtcr, jy.. Maurer. 
Scbaale, 23., Bierverleg. 
Sctjiematut. E., Kohleuarb. 
Schmidt,W.,Gn"tukranthdl. 
Tornow, 21., Frl. 
Westphal, G., Bauunter- 
uehm. 
Schlovstr. -> 
Flensblirgerstr. 
Schloßstr. 
1 E Jürgens, E-, Zimmerut. 
v. 2llb'edyhl, M., Telegr. 
Beamt. 
Döbrmann, F., Gendarm. 
Jordan, O-, pr. Thierarzt. 
Haupt, G., Fuhrm. 
Kokotkiewicz, 21., Ww. 
Müller, 2l., Tischler. 
Schwabe,. H., Lichtdruck. 
2 E Lippert, C., Amts- 
Zintmermstr. 
Gräber. E., Ksm. 
Stab, W., Näherin. 
3. 4 E Katholische Kirchen- 
Gemeinde. 
^Terworth,2t., Zeugwart. 
(Nr. 8a). 
Bleycrt, 2l., Geh. Rechn. 
.Rath. 
3 Neubau. 
E • Stegliher Bauhand- 
werlS- ii. Spar«Ge- 
iwssensch. (Grunewald 
str. 3.) 
4 Neubau. 
E Steglitzer Bauhaud 
werkö- u. Spar-Ge 
nosseuschast. (Gruue- 
waldstr. 3.) 
5 Neubau. 
E Sleglitzer Bauhaud 
Werks- u. Spar - Ge 
noffeusch. (Gruucwald. 
str. 3.) 
Stubenrauch-Platz. -> 
Düppelstr. -> 
Baustellen. 
E Gemeinde Steglitz. 
Eisenbahn. -> 
Banstellen. 
E Heese'sche Erben. 
(Berlin.) 
Alsenstr. -> 
19 Nealschule. 
E Gemeinde Steglitz. 
V. Epliniuo, P., Schnldien 
20 E. Rücsncr, R„ Ksm. 
lSchoneberg.) 
V. Schvmbnrg, R., Eigar- 
reit Engr. 
Büctling. M„ Ksm. 
Emcow, M., Ww. 
Feurig, M., vw. Bürger- 
nistr.. 
Heldt, O., Cutifcv. 
Mas;mann, M., Geh. erv. 
Secr. 
Trcbis, H„ Beamt. 
Wadehn, E., Techn. Secr. 
21 Baustelle. 
22 E Bräuuig, Th., 2lgent. 
(Berlin.) 
V. Eckert. P., Maiucr. 
Guevkow, E., Ksm. 
Güde, H., Tatator. 
Hirsch, H., Kfm. 
Mählio, L.. Lehrer. 
Pätow, R., ReichSbk. 
Ealculat. 
Zeitz, G., Ksm. 
23 E Rietdorf. O.. Schloffer- 
mstr. (Schlosrstr. 86.) 
Brückmann, P., Ksm. 
Dembeck, G., Priv.Beamt. 
Speerschnetder.C..Mechan. 
Stoebe, G., Bers. Beamt. 
Strüver, K., Dr., Ob. 
Lehrer. 
24 E Rietdorf, O.. Schloffer- 
mstr. (Schlotzsir. 86.) 
Blnhm, R., Buchdruck. 
Ebeling, L., pens. Ober- 
steig. 
Elsett, F., Kfm. 
Franke. E., Ww. 
Gley, P., ftrau, Buchbiud. 
Rietdorf, F., pcns. Sleuer- 
beaint. 
Thieme, F., Mechanik. 
Wollmann, P., Bnchbind. 
25 E Hesse, E., Malermstr. 
(Lchlos;str. 85.) 
Goffow, G., 5ianzl.Nath. 
Kowalk, M., Ksm. 
Lehmann, 23., Maurer. 
Rocseler, P., Geh. exped. 
Secr. 
Schütte, 2l., Bur. Beamt. 
Struck, O., Kohleuhdl. 
Schloßstr. -> 
Florastr. 
Schlotzstr. -> 
1 E Westphal, 2l., 2lmts- 
Maurerm'tr. (Schloß- 
str. 82.) 
V. Weguer, M., Hauswart. 
2luerbach, R., Buchhd!. 
van Bergen, I., Ksm. 
Felgeutreu, Eh., Ww. 
yentmint, O.» 2'ademstr. 
Hoguet, L., Solotanz. a.D. 
Lietz, E., Städt. Lehrer. 
Merlins, O., Bur. Vorsieh. 
Moch, 2l., Geh. erped.Secr. 
Säiönbruu, F., Magistr. 
Registrat. 
Zelts, E., Ww. 
Volkmaun, I., Buchhalt. 
Waruick, 2t, vw. Etsenb. 
Secr. 
Wolf, 3l., Schloffer. 
2 E Witte, M., Gastw. 
(Schöneberg.) 
Bieliug, H., Mechaniker. 
RogaU, K., Brunuenürb. 
Schröder, F., Gemüschdl. 
Schulze, R., Bildhauer. 
Wehrlich, L., Damen- 
Confeet. 
Düntherstr. 
Forststr. . 
<- Fichtestr. -> 
1 E Hauff, S., Kftu. 
Hanff. A.. Frl. 
2 E Nietsch, 23., Rentier. 
(Fichtestr. 6.) 
V. Baaske, R., Maurer. 
Kvuitzer, C.. Buchdruck. 
3 E Graef, M., vw. Ritter- 
gutsbes. 
Gröuing, C., Tischler. 
Seidlitz, C., Sattler. 
4 Baustelle. 
E Ehrlich, Ww. (Berlin.) 
5 E Mühmel, M., Ww. 
Gollin, F., Maurer. 
Kiefer, W., Maurer. 
Pankouin, 23., Kutscher. 
2lrudtstr. 
Baustellen. 
E Misch, Gebr., Kflte. 
(Berlin.) 
•<- Schmargendorfer 
2Beg. -> 
Baustellen. 
E Misch, Gebr., Kflte. 
(Berlin.) 
40 Lldministration. 
V. Grüneberg,' H., Dach 
decker. 
Friedrich, 2l., Maurerpol. 
40 l^ratber, F., Äugeu. 
Hossmanu, E.', Tischler. 
Kleber, E., Stuckat. 
Liuiweck, R., Maschine« 
fiilir. 
MarsiliuS, G., Diätar. 
Neumaun. F., Maurer. 
Prange, B., Optiker. 
Sänge, fc, Dachdeck. 
Seifen, E.. Manrer. 
Spranger, R., Optiker. 
Baustellen. 
Arndtstr. -> 
2ku|Mcti. 
E Hamann. C., Eigeu- 
Ihftm. (MiUcIsti*. 10.) 
.stindler'scheS Hauö. 
E^indler,W..Eigenthüm 
Kindler. P„ Tapez. 
Klein, 21., Ww. 
Lehmanu, £>., Mechanik. 
•<- Fichtestr. -> 
Frcgcstr. 
(geh. z. Postbe;. Ftiedeuau.) 
1—21 f. Schöneberg. 
Saarstr. 
25—27 Garten geb. z. Frie- 
denau, Rittgflr. 41—43. 
28 E Schulze - Robst, W.. 
Reichsb. Ob. 2^uchhalt. 
Bagqe, E., Buchhdl. 
Baustellen. 
E Heese'sche Eiben. 
(Berlin.) 
-4r Feldstr. 
Baustellen. 
E Heese'sche Eiben. 
(Berlin.) 
40 E Eastner. E., Frl.. Dr., 
ofDcnt.Surg.(Ni\ tl.) 
Obst- u. Garlenbauschulc 
s. Frauen. 
41 E Eastner, E., Frl., Dr., 
of Deut. Surjy. 
Hasche. E., 9Jialcr. 
42 E Mackensy, £>., Rechn. 
Rath. 
Raue, I., Steinsetz. 
43 Baustelle. 
44 E Müllerei-Bernfsge- 
uossensch. T. 
Hampe, 2l., Bur. Dien. 
Schneider, 2l., Berwalt. 
Direct.^ 
45 Baustelle. 
E Baum, H., Rentier 
(Nr. 46.) 
46 E. Baum, H., Reittier. 
47 Baustelle. 
48 E Klemme, H., Schloffer- 
mstr. (Friedeuau.) 
V. Schulz, O.. Schloffer. 
Jcrosch, H., Bert. Buch- 
hdl. 
Moöler, M., dram. Künst¬ 
lerin. 
Schubert, E.. Secret. 
49. 50 Baustellen. 
51 E Ring, O., Ksm. T. 
Ring & Eo.,O., Fischleim- 
sbr. T. 
52 E. Kirchner, 25., Ingen. 
53 E Heilsarmee Grundst. 
Gef. in. b. H. (Berlin.) 
54 Aanstelle. 
55—84 s. Schöneberg. 
Friedrichstr. 
Kaiser Wrlhelmstr. 
Wilhelnt-Platz. -> 
1 Baustelle. 
E Schöne, Gen. Direct. 
(Berlin.) 
2—5 Baustellen. 
E Schlickeusen, E., Fabrk. 
(Nr. 6.) 
6 E Schlickeysen, C., Fabrk. 
Kalkstein, E., Portier. 
Schröder, R., Kuustgärtn. 
Gemarkung Dahlem. ->■ 
7 E Lewinsohn, L., Ingen. 
Katzenstein, I., Dr„ 2lrzt. 
T. 
8 E Steinthal,L.,Director. 
V. Daul. 23., Gärtner. 
9 Baustelle. 
E Koch. Ww. (Berlin.) 
10. 11 (Billa Solistium). 
E Siebert, R., Fabrk. T. 
Kaftau. I., Dr., Pros. 
Schöttemauu,W., Maurer. 
12 E Eggebrccht, E., Buch- 
hdl. 
SuypaS, Q. Portier. 
13 E Wasmuth, 2l., Ww. 
V. Bornschein, F., Portier. 
Wilhclm-Platz. -> 
Gocbcnstr. 
Belsoristr. ->• 
Baustelleu. 
E Rüsenthal, F.. Ksm. 
(Beiliu.) 
14 E Lohff, (f., Kfm. 
lo E Pech, M., Ksm. 
Pech, A., Ww. 
Belfürtstr. -> 
Grunewaldstr. 
Schlosistr. -> 
1 E. Gaedeke, E., Lelirer. 
Gadow, E., Lehrerin. 
Körner, F., Gärtnerei. 
— G., Gärtner. 
2 E Gnnkel, Th., Schul- 
üotsteheitii (Ahornstr. 
20.) 
Höhere Töchterschule. 
Tornow. 2tv, pcns. Bahu- 
beamt. 
3 E FIeinming.K.,2ltchttect. 
Steglitzer Bauhandwerks- 
u. Spargenossensch. 
2lchilles, P., Ksm. 
Eifert. F. 2l., 23einhdlg. 
Fenzel. O., Maler. 
Herlelet, 0>.,' Fabrkbes. ' 
Iarino, (£., Pensionair. 
Riemann. P., 2lpothek. 
Witte, M., Schrejber. 
1 E Pape, A.. Kfm. 
H(tittc, L., Rentier. 
Klahr. E., vw. Direct. 
Mnhsa, I., Werkmstr. 
Schnltz,G., Dr.,Ob.Lehrec. 
Seil, B., Malerin. 
Viebig, M., Rentiere. 
Bogel, E., Präsident. 
5. 0 Baustellen. 
E Heese'sche Erben. 
(Berlin.) 
7 E WeuMcr, C., Dr. phil. 
(2tlbrcchtstr. 22.) 
V. Krüger, A., 2lrbcit. 
Gcrl.Lelmaun, W., Rea. 
Ralh. 
Gotnbert, R.,Bers.Juspect. 
Kretzschmar, E., Prem. 
Lieut. a. D. 
Mörniich, !)t.,Bau-Jnspect. 
Ronteirf, P., Eigarrenhdl. 
23etimamt, K., Dr. Reg. 
Rath. 
8 E Heine. H., Kunstmaler. 
9 E Langfeld, E., Rentier. 
Falk, E-, Privatier. 
Grüne, F., Pensionair. 
Heinze, 21., Geu. Agent. 
Nabich, I., Ww. 
Schneider, W., Rentiere. 
10 Baustelle. 
E Kuehn, 2l., Rentiere 
(Fichtestr. 28.) 
11E Borgwardt, C.,Drogen- 
hdl. 
Boeckner, P., Posament- 
whdlerin. 
Gnrlitt, L., Dr., Gymu. 
Ob. Lehrer. 
Treu. Th.'. Lehrer. 
Truppel, G., Kfm. 
Fichtestr. -> 
12 E Steudel, 2l.,' Technik. 
Krause, Ll., Ksm. 
13 E Ritter, E., Rccßtt. 
Rath. 
14 E Schweb el, R.H o frath. 
Schwebe!, K., Eiv. Super- 
tutut. 
15 E Iaeuicke, E., Rentier. 
16 eristirt nicht. 
Uhlandstr. -> 
17 E Ncnntciim, £)., Geh. 
Secr. 
2Üt, Pli., Ww. 
Klein. S., Ww. 
18 E Eckart, O., Rechn. 
Rath. 
Eckart. 2f., Div. Küster 
a. D. 
19 E Schallovp, E., Kanzl. 
Rath. 
20 E ßUifcucr, M., Bi¬ 
bliothekar. 
Schmidt, 2l., Frl. 
21 eristirt nicht. 
2lrndtstr. 
22 E Rühle, 3t, Musikverl. 
V. Gültzow, C., Schneider- 
mstr. 
2lltroggen^H., Kgl-Tänzer. 
Hacttcl, 9L, ÄlfnL 
23 E Schneider, 2t., Rechn. 
Rath. 
24 E Gloner, 23., Kfm. 
Baustellen. 
-<-Gemarkung Dahlem.-> 
Kaiser Wilhelmstr. -> 
Gärten, geh. z. Kaiser Wil- 
helmstr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.