Path:
Volume V. Vororte 16. Schöneberg

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

V. Thcl! Schvneberg 
— 170 - 
Schöneberg 
4 E Scs)iimmi,r.'£i:, Manrcr- 
•mitv. (31euc (£iilm[tr. 5). 
V. Sdjmarze, 2., Sä». 
Bachslcin, G., Bicrfahrcr. 
F-Itifchcr, G„ Slrnfat. 
yeljcl, 31., Baukbeamt. 
Hoffmann, B., Bur. Assist, 
»licfditc, 33, ä’fcrfianir. 
Jtiftel, G, Znschneid. 
Klosc, 6., Portr. Malcr. 
itvnmcr, 9t, Simiter. 
liaitnc, Tfj, Slciumctzmstr. 
Sfitlicv, SB., Biersahr. 
Slehls, O., Fcltiiu. 
Staiinnnit, 2., SBw. 
Ochmkc, F, Maurer. 
Papkc, 21)., Gtucfat. 
Plikat, Of- Stoatcrwflr. 
3!ojahli, G„ Postassist. 
Schulz, 91., Geh., Kanzl. 
Sieit. 
Seemann, A., Modelleur. 
Streit, K, BransLhr. 
Söget, P., Ww. 
Wildclan, E., Eastw. T. 
Ebersstr. -> 
6. 0 Banstellen. 
E Heim, L, Kgl. Banrath 
(Lerlin.) 
7 E Mitas, F., Manrer- 
mstr. 
Slro», 8, Ww. 
Dabec, R., Bur. Vorsieh. 
Drese, 33., Pförtner. 
Fischer, E.E, Gcschw, 
Postbcamliil. 
Gottheim, E., Pripnt- 
bcctmt. 
Günther, SS., Milchhdl. 
Äatschke, 31., ftlcmpucr. 
Kelch, SS., Zeichner. 
Lübking, E„ Woldatb. 
Alrfferschmid 31., 
Schlosser. 
Slndttc, F., Giern. Beamt. 
Ricpckoht, O., Beamt. 
Schmidt, A„ Beamt. 
Schulze, F., Bur. Assist. 
Seidel, St., Böttcher. 
Sobiechowsky.J, Rentier. 
Sommerfeld, II-, (8cm. 
Secr. 
Wcingardt, 6., Cigarren* 
für. 
Wcndtlaiibt, H., Agent. 
Wildt, M.. Geh. Sccr. 
Wittkow, H., Gastw. 
Ziemer, 9t, Töpfer. 
8 E Heim, 2., Baurath. 
- (Berlin.) 
V. Küsel, 2, Priv. Secr. 
Bischoff, C, Bur. Dien. 
Boy, 01., Stat. Assist. 
. Braun, G, Teleph. Ausseh. 
Edelmann, O.,Bnr. Assist. 
Fesch, A., Maurer. 
Freibcrq, F, Bers. Bcamt. 
Götze, R., Milchhdl. 
Griind>nanil,P,Schristsetz. 
Helmann, H, Bnchhatt. 
Hoffmanu, 31, Gontrol. 
Hoth, SD, Stcncrbeamt. 
Kretschmcr, 6., ftohlcnhdl. 
Kndziclka, Postassist. 
Luther, M., Jnicnd. Secr. 
Müller, G„ Tclcgr. Bote. 
• Noak, 0, Kutscher. 
Renn, 91., Tischler. 
Eaegcr, E, Ksm. 
Schirrmacher.'E, ftfm. 
Schüttauf, A., Tischlenustr. 
Schütz,W,Magistr.Beamt. 
Souar, F., Beamt. 
Wille, E.. Schichtn. 
9 f. a. kr-itz Renterstr. 13 
' n. Tempelhofcrstr. ß. 
E Hohenstein, G„ Rentier. 
Beck, H., Bäckermstr. 
Boeltzig, 31., Bildh. 
Gleiß, 15., ftasscnbotc. 
.Kinkel, M., ouj. Pros. 
itöppc, H., Zuschueid. 
8. Ledebur, H., Frhr., 
Magistr. Beamt. 
Scheidig, G„ Brauer. 
Schöningcr, 31., Xylogr. 
Schroeder, W, lifm. 
Teubcr, H., Kunsthdl. 
-<r Teinpelhoferstr. -> - 
»DainS, M„ Tischler. 
Dorroug, F, Schmied. 
Gichberger, 6., Feuer 
wehrn,. 
Riimer, 9t, vfijlogr. 
Freidank, G., Manier. 
Wd)cr, Weichenstell. 
Grüttncr, E., Balltechnik. 
.Hansen, (!)., Postassist, 
■venschcl, Zimmerm. 
d^Henr, ’!)(., Ww. 
Horn, 0., Mechanik. 
iUiinc, 33., Maurer. 
Knappe, G„ Zinimerm. 
ftünljcl, H, Töpfer. 
Michel, P, Maler. 
Mrougovius,2,Postassist 
Olschcwsti. H, Buchdruck. 
Plätte, Gh., Privatier. 
Prcus;, E, Zinmimn. 
Püschel, 91., Gastw. T. 
Schlobach, 33., Schlosser. 
Schulze,31, Bahnwärt. 
Schwaudt, P„ Schristsetz. 
Sonntag, L., 31entier. 
Still),P„ Bahnsteigschaffit 
Wendt, 91.. Töpfer. 
Werner, Ob. Tclegr. Assist. 
10 Baustelle. 
E Heim, 2., Kgl. Bau- 
lath (Berlin.) 
SKarflr. ->■ 
Habsbnrgcrstr. 
f. Berlin. 
Gutzkowstr. 
-- ■''lorftr. -> 
1—5 ä • 1C!I. 
E He»», , Kgl. Bau- 
rath. (Berlin.) 
Gnstav Ficytag'tr. -> 
6—8 Baustellen. 
E Heim, 2., Kgl. Bau 
rath (Berlin.) 
3 E Heim, 2., Banrath 
(Berlin.) 
V. -Slüscl, O., Priv. Sctr. 
(Gustav Freytagstr. 8.) 
Bieber, I., Bierfahr. 
Dünger, 6., Uhrm. 
Hanffstr. 
(geh. z. Postbez. Fricdenan.) 
Slingstr. ->■ 
1 E Gruuirt, O., Dr., pr. 
Zahnarzt. T. 
2 E Kistenmacher, H-, Fabr. 
Sliftmnmchtr.SdjiikikGo., 
Ghroino-lithogr.Änst. T. 
Baustelle. 
E Grnncrt, O., Dr., pr. 
• Zalmarzt (Nr. 1). 
4 E Thoeliemaun, M., 
Rentiere. 
Kllote, 33., Bahnarb. 
Oniet, M., Ww. 
Rehbeiii, H., Stfm. 
Fregestr. -> 
5. G s. a. Fregestr. 64. 
E Roesner,31.,Rfm.(Nr.7). 
Becker, H., Jntend. Secr. 
— 3i„ Rentiere. 
Fenchel, Slcnticr. 
v. 2tSzt^uäfi, St., Gene- 
ralmaj. 
Martin, 9L, Kfm. 
Nelson, 91., ftfm. 
Trollt, 91., ftfm. 
7 E Slocöncr, 3t. K fm. T. 
Homann, C., vw.Prcdiger. 
jtüimft, 33., ftfm. 
SchönstcM, 3R., Kammer- 
ger. 91cfcrc»d. 
— H., o». Kammerger. 
Rath. 
8 E31oesner,3!.Ffm.(Nr.7) 
Fritze, IS.., Baurath. 
Voges, G., Banquier. 
9 E Herms, S5., Ziegelei 
des. (3ir. 10.) • 
V. Kenyel, E., Ww. 
Gtaeser, C., Bantdireit. 
Locwenaard, M., Musik- 
Schrisiftell. 
Mehlhorn. 31., Agent. 
Menzel, SL, Ponicrfrau. 
Pan!, K., Banquier. 
10E-6crmv,33.,8icgrIcibci.T. 
Gollin, M., Rentiere. 
Mohr, B., Rentier. 
Schamberq, 2., Portier. 
Schütze, G„ Banmstr. T. 
Wielandstr. ->■ 
11 s. (i. Wielandstr. 24. 
E Vörkel, M„ Stcnticre. 
Gerds, G., Architeei. 
Gnlllwald, O., Bers. 3it= 
fpett. 
Heckendorff, G., 23m. 
Hunold, G.. Diätar. 
ftniltze, F., Bäckcreinicderl. 
Meyer, M., Fahrradhdl. 
Pimncr, 33., Magistr. 
Beamt. 
12 E Löfflcr, SS., Rentier. 
Geschke, H., Kutschcr. 
13 E RechelIc,G.,F,schhdl. 
(Sir. 13.) 
V. Tennier, 8., Verwalt. 
(Nr. 15.) 
Becker, 35., Prediger, 
ffimtfö, M., Stfm. 
2oc>flcr, 2„ Rentiere. 
Novak, D„ ftfm. 
14 E Mechclke, G„ Fischhdl. 
(Nr. 15.) 
V. Tennier, 23., Verwalt. 
(Nr. 15.) I 
11 ©eis), O., ftfm. 
o. Kleist, 38., tiient. n. D. 
«rast, G„ Redaet. 
Schilde, t, O., Kgl. Kam^ 
mer-BiltnoS. 
Schulz, 2., 3ientier. 
Spiclluan„,W.,Geh.3!echn 
91 als). 
15 f. a. Fregestr. 67,. 
E »[schelte, G., Fischhdl 
V. Tennier, W., Verwalt. 
9ls!liia„n, P., ftfm. 
Borkmail», 9t., Magistr. 
Secr. 
Hesse, 9l., Fiuanz-Sccr. 
Müllers Grben, 2., 
Fleischwhdlg. T. 
Pranse, O., ftfm. T. 
Schrabach, ,6., Modistin. 
Serbin, 91., Ur. pliil. 
Solf, H., Post-91jslst. 
3l-egner, F., Postinspeet. 
ZiegUr, SS., Apothek. 
Fregestr. -> 
16 E Seidel, H., ftfm. 
(Berlin.) 
V. Weikamp, I., Porzel 
lanwlidl. 
Becker, 91., Slcnticr. 
Bein, 2., 9!cnlier. 
Ghristoph, 93., Rentier. 
Hdckner, O., Ingen. 
Marfels, G. H„ Verleg. 1°. 
31aabe, 31., l)i: pliil., 
• Privatier. • 
17 E. Meyer, F., Sammet- 
viltnoS. 
3!ehre»s, M.. Ww. 
Dofiück, F., Tischler. 
Gngelbiecht, 33., ftfm. 
Haafc, I., Schneider. 
Heilike, 91pothek. 
Pfeiffer, 9L, ftfm. 
Schröter, B., Maler. 
Schüler, F., Tischler. 
Stielow, 9(„ Schlosser. 
Trcpplin,H.,Peusiolia!rin. 
18 E Borket, M„ 31cnticre. 
(Sie. 11.) 
V. Tölinq, 3s., Hauödieu. 
Bauer, 311., ftfm. 
Becker, L., Ww. 
Behin, M., 2chrcrin. 
Dornte, G., Schriftfctz. 
Gelfon, 9(„ Patentanw. 
Giesc, H., Architeet. 
Grotzinanii, G-, Berkäufc- 
rin. 
Hiltl,M.,Eise»b.Vorst.z.! 
Lelimann, 91., Zinkgieß. 
Sohnel. C.. 33w. 
Tiege, P., Ksm. 
Voqel, O., Geh. Rechn. 
31ath. 
Wirth, H., Stat. 91ssist. 
Wnrm, G., Fnlend. Secr. 
19 E Haustein, O., Architeet. 
(Fricdenan.) 
V. Teter, 9(., Fabrkarb. 
Borges, H., ilitdjIiM. 
Ticrckfen, I., Rittersch. 
Beamt. 
Fielitz, E., Banarb. 
Hoffmann,G.,Auswärtcrin. 
Kiioll, F., Golonialwhdlg. 
fträhahn, L., ob. Sirat. 
Marr, 31., ftfm. 
Müller, 33., Ban-Secr. 
Neuma»i>,P., CB.toörtncr. 
9!eichert, E., Liihogr. 
Ritter, P., Tapcz. 
Samland, F., Pros. 
Sonnenberg. E., 9lpothek. 
Steinbach, I., Redact. T. 
Stockmaiin, O., Mechanik. 
Ringsir. -> 
Hanptstr. 
Griinewaldstr. 
1 E Hmchseld, Ä., älculicrc. 
V. Brnnikowski, F„ Pol. 
Beami. a. D. (Berlin, 
Grunewaldstr. 127.) 
Act. ffief. vorin. G. H.StoB- 
waffer & Co., Filiale. T. 
Bloch. M., Färberei. 
Freund, 2., Kfm. 
Friestc, I.. Sladtwacht- 
mslr. a. D. 
Hein, I., Schlächlermstr. 
Hirschseld, M., Dr, pr. 
Arzt. T. 
ftieijüth, F., Pre»,. 2icnt. 
a. D. 
Lindernann, W., Geh. 
iXmizl. 9iotf). 
2indcnbcrg, G„ 2andger. 
Direet. 
31amm,j[.,Dr.jur., Patent- 
anw. T. 
Sicmdeil, ©., Geschäfts 
führ. 
Strempel, 91., Soikichneiti. 
2 E Hirschseld, ft., 9!entiere. 
(Nr. 1.) 
SBod, 9'., Ww. 
2 Gollnick, I., Schuhmnislr 
Müller, H., ftfm. 
— Gebr., 2cderhd(g. T. 
Ntnjchm„l,'3i., ftfm. 
Sachs, H., ftfm. 
3 E Allardt, H., 31enticr. 
Aannigartcn, H., Ww. 
Fnrkcrt, G., 2ehrer. 
Müller, P„ 9lpothcker. 
Prösscl, F., Schuciderllistr. 
Wilkc, 33., Schuh»!. 
Wnrl, 33., Mehlhdl. 
4 E 911Iardt, H., Reuticr 
(91r. !'.) 
91checnich, I., Gastw. 
9lrndt, A., Pfcrdcb. 
Schaffn. 
Bernjce, 31., Tischler. 
Alaune, G., ftfm. 
Damm, SB, Maler. 
Docrfchlaq, 9l, Ww. 
Düring, G., Klempner. 
GgfltBrtchl, 21)., Pserdcb, 
Schaffn. 
Gichetinan», C., Omnib. 
Schaffn. 
Engelbert, O., Mechanik. 
Giigelniauu, 2, ftfm. 
GaeSbeck, I, 31cchtsanw. 
a. D. 
Soldbuch, F, Schlosser- 
nistr. 
Herzbcrq, I., Pferdcb 
Schaffn. 
Huncke, O., Gigarrcnhdl. 
Johl, F, Eifcnb. Beamt. 
Kraft, Ww. 
ftüustlcr, G„ Simflform. 
McrtcnS,F,ftohlenhdlrin 
Müller, P., Drogenhdlg. 
Nachtshcim, 91, Ingen. 
Sudler, A, 2nni>|d). 
.Gärtner. 
Schmidt, A, Privatiere. 
Schinicgclow, E, ftfiiL 
Schnitz, 91, Pfcrdcb. 
Schaffn. 
Schulz, 9l, Neiiticrc. 
Schiiinann, I, Pfcrdcb. 
ftlltsch. 
Spicgclbcrg, 9l, Pfcrdcb. 
Kiitschcr. 
Wille, Ww. 
SinokoioSti), M,Dachdeck. 
5. 6 E ftnoir, 33, Slenlier. 
(Berlin.) 
V. 91icdcrgesätz, B, 35er« 
walt. 
Bakc, 2, Pianist. T. 
Bertram, F, Weinküs. 
Lornheim, H, Sleichsb, 
Ob. Bnchtialt. 
Tanncberg, 9(, Maiirer- 
mstr. T. 
Eckcrt & Tanneberg, 
Bangesch. T. 
Gibenschü?, 91, Mus. 
2chrer. 
Haldartb, G, Nähmasch- 
tolg. T. 
ftauman», SS, Eisenb. 
Baninspect. 
Kertscher. Th, Friseur. 
Lanac, P, Banquier. 
Maiur, iL, ftfm. 
Meiftgeicr, G, Asm. 
Merkcr, E, Rentiere. T. 
AloShagen, ®„ ftfm. 
Noak, F, ftfm. 
öertei, 9t, Näberin. 
Rohrbeck, E, Ingen. 
Schaaffhanfen'fcher Bank¬ 
verein, 91., Wechselstube. 
Schifner, C, Bantoorsteb. 
Schlieben & Go, 33, 
Weingroktidlq. 
Stein, H, Gasiw. T. 
— P, Lcconom. T. 
Stnhrma»», I, Schnei- 
dermstr. 
E Storbcck, P, Maurcr- 
nistr. <Berl>n.1 
V. Pohle. 91, Tapcz. 
Aichbach, G, Graveur. 
Borchardt, F, Pfcrdcb. 
ftntslb. 
Türing. G, Schnbm. 
Grcgegki, 91, Pscrdcb. 
Habciichter, M, Post- 
bcanik. 
Hildebrandt, F, Post¬ 
bcamt. 
Hinvc, 2, Juitnimcntm. 
Ianickc, H, Maurer, 
ftalwcit, Ä, Pfcrdcb. 
ftutschcr. 
ftampfheiikel, 2, Maurer, 
ftarall, F, SchildcnnaLT. 
Stlitm, (r, Maurer, 
ftöliler, Malcr. 
ftrügcr, M, um. Rath. 
2aiiqncc,B.,Gcs. Lehrerin. 
Müller, G, Maurer. 
PeSke A.. Kohle,ihdl. 
Pohle, P„ Gastwiribin. 
Polzin, A, Fabrkarb. 
Rechten, G„ Architeet. 
Schlömp, G, Tiichlcr. 
Schmidt, F, Maurer. 
7 Schwcitzcr, Privatier. 
Sdjmit'iieiV H, Ww. 
Srssulr, I, Tischler. 
Splclfiösier, W, Pfcrdcb, 
ftutfch. 
Stahl, G, Alttveiscr. 
Boigt, F, Bahnarb. 
Wcilc, M. S, ftfm. T. 
SSilhclm, P, Malcr. 
7a E Mciscnbach, 9!>ffarth 
& Go, ftnnstanst. T. 
V. Schnitze, G„ Factor. 
91ngtli, F, Marmortcchn. 
Block, A, Schloflennstr. 
Frank, O, Backenustr. 
Friedrich, 9l, Portier. 
Hoiwitz, S, ’ Gigarcttcn- 
fbr. 
Kluth, 31, Kupfcrdrilck. 
Köhlcr, I, ftfm. 
— 91, Modistin. 
2angc, I, Ksm. 
2i»de»berg, R, Musiker. 
Peter, 33, Schlaffer. 
9io„cr, G, Buchdruck. 
Schmidt, .6, Töpfer. 
Schulze, M, Drv pr. 
Arzt. 
Schnman». F, Monteilr. 
Somnicr, 33, Buchdrucke- 
rcibef. 
Spiefi, 9(, ftfm. T. 
8 E'l'lüßtr, ÜR„ ßild()ii(. T. 
Arndt, M, 33äscherin. 
Vekinann, H, Proönctcn- 
hdl. 
Bötchcr, M, Pensioiiairin. 
Gichelbanl», F., ftohlcn- 
hdl. 
OScmirich, H, Pfcrdcb. 
ftutfch. 
Grnnd, Ww. 
Hagen, 6.', Süitf- Dircit. 
Hisse, M, Gastw. 
Hoffmami, Gcschw, 
Schncidcrin. 
Jazct, 3)1, Schncidciin. 
Krone, G, Barbier. 
2erm, 33, Molkercibcs. 
Rcuncr. 2, Schlihin- 
uistr. 
Scholz, E, Vcrsich.Bcanit. 
E4)önai(6, Sä, Tuvalidc. 
Scmmlcr, 2, Privaticrc. 
Wiesemanll, 91, Schnci¬ 
dcrin. 
9 E Pnzowski, 9lnt, Zim¬ 
mern,slr. 
V. Titges, I, Manrer- 
»istr. 
Poliklinik d. Dr. G. 91rn- 
hcim. 
Poliklinik d. Dr. 2. Hirsch. 
Poliklinik d. Dr. H. 2cvy. 
Poliklinik d. Dr. F. Rubin- 
stcili. 
Arndt,H, Pferdcb.Bcanit. 
Bärwaldt, F, Sclicotejj-; 
whdlg. T. 
Berndt, 9t, Eiscnb. Beamt. 
Blume, 8(, ftfm. 
Bordjert, H, 31c,ttier. 
Böttcher, F, Schmicde- 
mstr. T 
Bry, G, ftfm. 
Ciorcck, I, Pferdcb. 
Schaffn. 
Tahms. P, Frl. 
Tenmilcr, Bricstr. 
Drostel, G, Fabrk. 
Fricdmaiiii, P, Putzhdl 
rin. 
Gciselcr, E, Kellner, 
v. Golkowski, B, Frl. 
Groth, P, Bur. Beamt. 
Gnmmclt, 91, Stellmmslr. 
Günther, A, Kohlcnhdlg. 
Häillmcrlc, 23, Gastw. 
Hartmann, F, Eiscnb. 
Beamt. 
Hartwig, 33., Pfcrdcb. 
Beamt. 
Haupt, C„ Handelsili. 
Heimanil, 8t, Privalicrc. 
Heinciliann, 9t. um. Lber- 
landesger. Slffcff. 
Hcnning. Gcschw, Pri- 
vatiercn. 
Hunikc, C, Gigarrcnhdlq. 
3cmit)cn, H, Privaticrc. 
ftimbi’e, H, Pferdeb. 
Beamt. 
ftrügcr, H„ Ksm. 
— G, Pfcrdcb. Kutsch. 
2chmann, 35, Maurer. 
2!ppert, B, ftaffcnbotc. 
Lucas, 9t, Ww. 
Manthcy. E, Manrcr. 
Met)er, F, Sckuhmnistr. 
31cbel,H,Pserdeb.Schassn. 
Ncmcceck, ft, Giselenr. 
31ünibcrgcr, E, Packinstr. 
Lberincicr, W, Beamter, 
vby, A, Ww. 
Leite, M, Sattler. 
PrzibyIska.A, Privatiere. 
Pnzowrki, SImaud, Zim¬ 
merpol. 
Rekowski. M, Portier. 
Scheel, E, Tapcz. 
0 Schild, 3,; Schncidermstr. 
.Schlechter, M, Gijtlcnr. 
— P, Pudmacherm. 
Schmidt, 91, expcd. Secr, 
— H, HanSdie». 
Seffucr,K, Schlosser. 
Sicacrt, F, Bricstr. 
Siclaff, H, Schmicd. 
Springer, E, Schristsctz. 
Sicinan, F, ftfm. 
Stcttin, I, Giscnb. 3)i 
aint. 
Stifter, 31, asm. 
Tabbert's 2l,i«swagenfbr 
Tedcnz, 2, Ww. 
Tenzer, A,Zngsühr. 
Verwiebc, H, Pfcrdcb. 
Bcanit. 
Wagner, P, Mils. Goii: 
scrvat. 
». Wehren, H,Forstbeamt. 
n. D. 
Weiss, F, ftfm. 
Wendt, H, Töpfermsir. 
Wollenbeig, 6., Baiik- 
Vertret. 
Wolter,G,Eisenb.Znaführ. 
Zabzcck, W, Schnhm. 
Zechscr, F, 3)ianrer. 
10—14 E (iji'ofic Bciliucr 
Pferdcb. Act. @ef. 
Betr. Juspect. 1L d. ®v. 
Bert Pfcrdcb. 91et.Ecs 
V. Hoffmann, O, Bahnh. 
Bcrwalt. 
Ficbig, I, Krankcnwärt. 
Werkis, 91, Gastw. 
Wittc,F,Pfcrdcb.Schaffn. 
Wodridi, G,Ob.ftntsd)cr. 
15 E 9llerander, G, iiicitl. 
Bettführ, 33, Versich. 
• 9lqeut. 
Frühanf, E, Tischler. 
Grcth, I, iVlnler. 
Hcicke, G, Tischler. 
Hcnscl, 2, Slöhcrin. 
Hcrms, W, Tischler, 
ftraulcdat, Fabrtaib. 
Stube, 2, Kanzlist. 
2orenz, F, Pferdcb. 
Schaffn. 
2üdtkc, Th, Ww. 
Maiiegold.F, Victnalicn- 
hdt 
Mayer, 91, 9lgciit. 
SVedicl, G„ Tifdilermstr. 
3>loos, I. F, ftfm. 
Rchn, 91, Maschinist. 
Rogsch, A, Ww, 
Schnlnacher, F, Wäschc- 
ftu'. T. 
Thomas, L, Modistin. 
Wigand, G, Ww. 
Wingulh, F, Buchbinder. 
16 E .Hanse, G, Rentier. 
(Berlin.) 
Filial - Erpcditiou dcs 
„Bciliucr Lokal - 91» - 
zeiget". T. 
dc Bclli di Pino, H, Priv 
Beamter, 
ffluui, P, Ww. 
.Hanse, E, Buchhdl. 
Slüllcr, G, crped. Seer. 
Schul?, 9t, Gcs.2chrcrin. 
— B, Ww. 
Wcidt, E, Gastw. T. 
17—19 E 2cmnstcitt, W, 
Dr, pr. Arzt. T. 
Jlaison dc santt1, Pri- 
vat-Hcil-Anstalt. X 
Bl»m, G, Juspect. 
Döbcrt, Th, Jnsvcctoriii. 
Trost, G, Dr, Slsnst. 91rzt. 
Gast, 31, 91ssist. Slrzt. 
HanSkc, 31, Ob.Maschiilist. 
ftühnlc, 9t, Koch. 
2ubowsli, M, Dr, pr. 
Arzt. 
Metfcher, M, Jnspectorin. 
Ncckc, Th, Portier. 
3!oloü, ®„ Ob. Gärtner. 
Schadow, I, ftlltsch. 
Simiucl, H, Jiispcctorin. 
Spangenberg, E, Jnspee- 
foiin. 
Stephan, C, Setretoir. 
Suiii de Bouteinard, G, 
33udjhaUctin. 
Touffaiut, 2, vw.Comrniss. 
Rath. 
Zander, 9t, Jnspcctorin. 
20 E Bnckardt, F,Rcnticr. 
(i. Wiiii. Berlin.) 
V. ftrügcr, G, Ob. Gartucr. 
21 E Jacoby, B, Rentier. 
22 E Rndloff, R, Verl. 
Buchydl. T. 
Verlag d.JllustricrteLand- 
wirihschastl. Zcitwm. T 
Bitt, F, 9lpothekcr. 
Jabionski, M, Ghes-Re- 
dart. 
Kampmeyer, Privaticrc. 
ftnapp, K, Hauswart. 
Llarkan, G, ftfm. . 
Paschte, M, Buchhdt 
Peters, G, Klempner. 
Tclgc, F,Lerl.Buchhd>g.1'. 
22.Tcppcr,.A, Photogr. T. 
Trampe, 9t, Rcdact. 
22a E Jolowiez, S, Kfm. 
(Wannfec b.'Stolpc.) 
E Schwcrfenz, 91, 
(Berlin.) 
V. Behreud, G, ftfm. 
Schöiieberger ©raoffeu» 
schastSbank. T. 
Hchr, K, Lylogr. 
Hcnscl, I, Maklcr. T. 
Hirschfcld, G, Dr., 3!cchiS« 
aniu. T. 
ftriimmcl, 2, Bäckcruisic. 
Sllcldjert, M, Slclierc. 
Mütler,2,Post-9lssist.a.D. 
— E,‘ Slaherm. 
Rosenthal, I, itfm. 
Schmiegcr, M, Frau. 
22b f. a. 9lkazienstr. 1. 
E Jolowiez, S„ Kfm. 
(Äannsec 6. Stolpc.) 
E Schwcrfenz, A, Stfm. 
(äfcilin.) 
V. Achrcnd, G, Ksm. 
(Berlin.) 
MOfcs, G, Mannfactw- 
f;Mg. T. 
Netins, 3)1, Major a. D. 
3ioatf, F, Drogist. 
Siegelt, P, Kfm. 
— Gcbr, r^nttcrhdlg. 
Stclbring, P, Postvorsteh. 
-<r- Akaziensir. 
23 E Hewald, 2, GutSbes. 
V. 3iordhauscn, G,Kauzl. 
Rath. 
Papier, 9l, Gastw. 
24 E Malick, F, Gastw. 
(Merseburgerstr. 2.) 
V. 2üdicke, G, Asm- 
Bauer, 9t, Beamt. 
Bieniath, O, Knuzt 91ath. 
Bohustedt, P, Dr, Mit. 
Slrzt. 
Bugcuhageli,W,3>lcchanik. 
Gzermiuc-ti, 91, Töpser. 
Francke, 91, Tapez. 
Franz, H, Rentier. 
Grob, W, Bibliothekar. 
Giitmann, K, Redaet. 
Herrndorf, 9t, Schacht» 
mstr. 
■Hinze, B, Giieiib. Schaffn. 
Hofell, 33, Stiickat. 
Jolinke, 33, Gnstw. T. 
fteller, 2, Kellner, 
ftcßlcr, P, Schriftsctzcr. 
Krüger, H, Pferdcb. 
ftntfch. 
Kurzynsly, I, Rei'cnd. 
Lorciiz, G, Bierfahr. 
Liidickc, 33, Sachter. 
Mischte, I, Schneider. 
Sülle, G, iiitljdjer. 
Peters, G„ Eiseub.Schaffil. 
Pofcr, G, Optiker. 
Rainthun, L., 3!äheriu. 
3!ichter, G, ftfm. 
Schumann, E, Beamt. 
Schwalbc, O, Tnpez. 
Seffner, A, Schmied. 
Stltzam, H, Bildh. 
— 2, Rentier. 
Stieg, 9t, Schloffcr. 
Stöiir, P, Rciscudcr. 
Thiele, 9t, Hilfsarbeit. 
Trenn, H, Kfm. 
Uhlnck, G, Gärtner. 
Zalisz, I, Ganalisat Arb. 
Zierte, W, Maurer. 
25 E Grundcrwcrbs-Gcf. f. 
Berlin u. 3Sororte.(3)er» 
Iin.) 
V. Müller, 3L, Gem.Beamt. 
Bcrgcr.G, Pferdcb.ftutsch. 
BcrNott, 33, Pfcrdcb. 
ftntfch. 
Bcyer, K, Kcllncr. 
Brcnnwatd, 33, Mcchan. 
Stickerei. T. 
Buchwald, 3, Gürtler. 
Bunde, O, Schneidermftr. 
Goljn, 33, 33äfchc=Jölantt= 
fact. T. 
Dicthold, W, Rentier. 
Fugmairn, 31, Badc- 
ailstaltsbcf. 
Görtz, P, Schleifer. 
Götze. 33, Pfcrdeb. Kutsch. 
Graümanii, 9t, Wäscherin. 
Keller, 33, Picm. 2ie«t. 
Kräbe, W.,Pfcrdeb.ftuisch. 
Krösche, 31, Gastw. T. 
2üdkc, 33, Pferdeb. 
Schaffn. 
Maack, 9t, Portier. 
21oIzc, Kutscher. 
Meyer, Th, 3lcg. Supern. 
Nawratzti, I.. Tintensbr. 
Pnhlniann, P, Maurer. 
Schulze, K, Bahnarb. 
Sdjüucnmuu, 33, Pferdeb. 
• Kutscher. . 
Unruh/ G, Ww. 
Wiese. 28, Pferdeb. 
Schaffn.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.