Path:
Volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

V. Theil Grvß-Lichtcrfelde 
— 110 — 
Groß-Lichterfelbe 
Baustellen.' ••. 
E Gr. Lichterfeldcr Baw 
Siereiit. 
Loreuzstr. -> 
GStäiliug’fchcä HauS. 
E ©Iniima, O., Stfm. 
14 E Hahn, O, Nlctalldreh. 
Eggebrecht, 3., Monteur. 
Jhlcseldt, H., ©es). jtaiijl. 
Sctr. 
itfmzcl, 61., Maler. 
Rein,an», O., Postbeaml. 
Stiller, I, Privatier. 
Zander, Sl, Buchhalt. 
14a EPlath, A.,Gärtnerci- 
Scf. (Loreuzstr. 61.) 
V. Wehlitz, K., Kutscher. 
Fritze, H, Maler. 
Seltner, G, Schauspiel. 
(s. Nachtrag.) 
Niemeycr, R., Bur. Vor¬ 
steher. 
Stadthagen, H, Dr. pliil., 
Borsteh. 
-<-LanIwitzer Feldmark.-> 
Baustelleu. 
15 E Mulfinger, F, Golo- 
nialwhdlg. 
». Hollalq, F., Maler. 
Liudner, G, Maler. 
Siirfliarbt’ichcS HauS. 
E Burkhardt, ©., Äfm. 
Loreuzstr. -> 
Baustellen. 
E Er. Lichterfeldcr Bau- 
Berei». 
ISEHoffmc ,i,C.. Fourage- 
hdl. (Steglitz.) 
V. Schrapel, Sl„ Steuer- 
Secr. (Loreuzstr. 50.) 
Adam, F., Etat. Asfist. 
Block, G„ ffira. 
Engel, H, Maler. 
Geusch, G., Schul,mmstr. 
Hannemann, G, Maurer. 
Krüger, I., Steuer-Secr. 
Baustelle». 
E Gr. Lichterfeldcr Dau- 
Lerem. 
Ferdiuaudstr. ->■ 
Baustelle. 
E Gr. Lichlcrscldcr Bau> 
Verein. 
SO E Görner, E, ctfm. 
(Berlin.) 
V. Hahn, JD.. Verwalt. 
Vethge, R.. Etat. Assist. 
Brüninq, R., erpcd. Stet. 
21. E Marzahn. I, Ww. 
Greve. N, vw. Geh. Rechn. 
Rath. 
Klein, A., Ksm. 
Wilhelm-Platz. ->• 
22 E Grufmä, 6., Fabrkbes. 
23 E Wippermann, St., Dr. 
jur. 
Auguststr. -> 
31 E Flcher. 23., Ksm. 
25 E Runka, St, Rechn. 
Rath. 
2G E Nonacher, 31., Stfm. 
©ta'ociific. -> 
27 E S'.iemonu, 23., Pri- 
vaiier. 
fyrccfc, P, Boamt. 
F>'''U»ann, 55?., SSw. 
28. 2*J Baustelle». 
E Gr. Lichicifelder Bau- 
Lcreiu. 
Feldmark. -> 
Parkstr. 
-<- BorÜucrstr. ->■ 
(Unbebaut). 
‘25 E Wcscnbcrg, P., Frau. 
Wcscubcrg,H,Slcchu.Slotli. 
2G E Kluge, H., Bcrsich. 
Dir. 
Fischer, A„ Schucidcriu. 
Slciselmaim, M., Ww. 
27 E Kmusc, A., Dr, Pros. 
06. Lchicr. 
28 E Plate, St., Galculol. 
29 Baustelle. 
•*r Stemstr. ->• 
Potsdaurcr Bahn¬ 
hof. 
E Eiscub. FiSeuS. 
V. Hilpiuouu, SB., Stal. 
'Borsteh. 
Stations-Burean. 
Telegr. Bureau. 
Smit, F, Gastw. 
A»k Potsdamer 
Bahnhof. 
Holzplatz. 
E Gisenb. FiscuS. 
Fmiitr, H, Baniuatcrhdlg. 
Holzplati. 
E Eiscub. Fi-5cuS. 
Preus;. H, Holzhdlg. 
Stättcplatz. 
E Giseub. FiS-cuS. 
Dominik & Bock, Vau- 
mathdlg. T. 
SchwedcrL Go, B., Gul- 
turtechu. Bur. 
Paulrnenstr. 
-<— Sterustr. 
1 E Nau, G. ftfni. 
V. Höi)»c, I, Portier. 
2. 3 Boüsicllc». 
4 E P., Bauuistr. 
( 'crlin.i 
. "r cv.lv.3.,0['.Si:f|ci!.T. 
4p. fc. x '«er, P., Baümstr. 
OBeii;».) 
Bciijaniin, 3„ Kim. 
5 E SiWK.ci'- P-> Bauuistr. 
(Berlin.) 
l). -eel. F., Major a. 2. 
Baustellen. 
LeLcvncstr. -> 
Baustellen. 
<- >'chleiidorfers!r. -> 
Baustellc». 
-<-• Bellcvucstr. -> 
24 E Naiiiuiclsbcra, G., Dr., 
Pros., tief). Sieg. Rath 
(Bcllcoucstr. 15). 
Laue, M, Dr., Bibliothck. 
Potsdamer 
Chaussee. 
Ncu-Lichteiseldc ->■ 
—48 Bausielicu. 
49 E Seyffcrt, M., Ingen. 
Göbcnstr. 
50 E Knhn, ©., Friscur. 
Knust, St., Rentier. 
Peschel, F., Buchhalt. 
51 Baustelle. 
Zictenstr. ->■ 
v2. 53 Baustelleu. 
54. 55 E Rosenthal, .6., 
Sctr. Gontrol. a. D. 
56. 57 E Westphal. G„ 
Werkmstr. (Berlin.) 
Cregory, K.. Brauerei^ 
SliciierL T. 
Halspap, K., Schachtmstr. 
Kadler, I., Ksin. 
Noack, SL, ©iistu». T. 
Schcnderlein, H.. Biers. 
Sdjlienjait, $?.■;.'jittii-iijod. 
Waiiersall, iliechtansa. 
58—U2 BaustcUen. 
E Lenz. Rittcrgittsves. 
(aiitzerhalb). 
03 E Pczuch'iche Grben. 
Holm, R., Ästn. 
Lauge, i)i„ Vautlempncrci. 
Retzeband, M., Mechauit. 
64 E Pczuch'lche Erbeu. 
Baade, F., Buchdruck. 
Baumgarten, E, Rcndant. 
Bitkncr, F., Zinnncrui. 
Stoj;, 3!„ vereid. Land- 
meffer. 
Gtjlat, G., Hauöw. 
Fünsstück, O., Sattler. 
Haasc, M., Kgl. Topogr. 
Lcrdcrstr. 
u5 E Heiter, F.. Saiipim. 
a. 2. (Steglitz.) 
V. Boigt, iS., Gärtner 
(Nr. 67). 
l'lmsel, 6., Dr, Ob. Leh¬ 
rer. 
Boschann, P., Kartogr. 
Bnlhle, W„ StcinieO. 
Franke, W,Berl.Buchhdl. 
Gricömcycr, Th, Bildh. 
Küstcr, R., Bcauit. 
Lohrcutz, F, Töpscrmstr. 
66 E Herter, F, Hauptm. 
a. D. (Steglitz.) 
V. Voigt, S., Gärtner 
(«r. 67). 
Bortet, Sl., Töpfer. 
Böhmer, SL, SSw. 
Deter, Sl, Banarb. 
Haiuauu, F, Bnestr. 
Reiinaun, I, Bcamt. a.D. 
Wochter, G, Stgent. 
Wittkopf, St, Postassist. 
67 E Thornto», I, Äfm. 
(Zchlendorf.) 
V. Loigt, SS, Gärtner. 
Armin, G, Stichitect 
Ficting, H., Bnffcticr. 
Fischer, P, Maurer. 
Kiibach, G. Gch. Secr. 
itiiC, F, Buchholt. 
67 Qschc,.Sl, Äsn,. 
Singer, G„ Porz. Mater. 
68 ETHoriitou,J,Kftu.(Zeh- 
leudors.) 
V. Voigt, W, Gärtner. 
(«r. 67.) 
Basien, H, Btiestr. 
Böttcher, L, Bcauit. ' 
DlnqoS, B, Wäscherin. 
FritziuS, K, Biieflr. 
Heimedurg, H, Ksm. 
Schmidt, H, Bcamt. _ 
Schneider, G, Kgl. Bcamt. 
a. 2. 
69 E Herter, F, Hauptm. 
(i. 2. (Steglitz.) 
V. Voigt, W, Gärtner. 
(9tr. 07.) 
Billige, St, Schiicidcriii. 
2fmfcl, B, Frau. 
Grosse, C., Kl»i. 
Rddcr, G, Kupscrstcch. 
Schubert, O, Hauptm. 
n. 2. 
Wagucr, H., Bcamt. 
Baustcllcu. 
Zchtcudoifcr Fcld- 
mmt. 
Baustclteu. 
Knescbcckstr. 
Boustcttcn. 
2rakestr. ->• 
Boustcttcn. 
2ahtcmcrstr. 
Boustelleu. 
Stcglitzcr Feldmark. -> 
Potsdainerstr. 
Jehteudorfetstr. ->• 
1 geh. j. Zchlcndorfcrstr. 6. 
2 E Hcriel, Th, Gastw. T. 
Schulze, G„ Hoch. 
Vater, G, Musiker. 
3 E Hertel, Th, Gastw. 
(Nr. 2.) 
4 Wasserthiiti». 
E Gr. Lichterfeldcr Was- 
scrwcrlc. 
Bcllcvucstr. -> 
Baustelle». 
Neubau. 
E Böhme, G, Maurer- 
mstr. (Holbeiustr. 69.) 
12 E Braud, St, Dr.phil, 
Docent. 
Baustcllcu. 
E Böhme, ©„ Raurcr- 
utftr. tHolbeinstr. 69.) 
13 E Frosch, 6, Rentiere. 
iMouiiiisenstr. 15.) 
Vatubcrg, Portier. 
BaustcUcu. 
Holbeiustr. 
Vaustellen. 
E u. Ledebur. 21, Frtir., 
Major z. 2. (Sir. 21.) 
E o. Werthern, F, Frhr-, 
Oömtlieiit. (Sir. 21.) 
21 E u. Ledebur, St, Frhr, 
Major z. 2. 
E u. Werthern, F, Frhr, 
Lbcrstlieut. z. 2. 
Koch, F, Portier. 
22 E Stiigriik, G, Ingen. T. 
23 E Mild, G, Banquier. T. 
Baustelle». 
E Böhme. G, Maurcr 
mslr. (Holbeiustr. 69.) 
Siiitgsir. -> 
Baustelleu. 
28 E Seyffert, Sl, Hauptm. 
Clejitir?of, F, Bauarb. 
29 E Seyffert, O, Dr, 
Stabsarzt. 
Reuter, F, Portier. 
Baustellen. 
32 E Trampe, G, Plan- 
tagenbes. 
33 Baustellc. 
E Ottc. L, Req. Baumsti. 
(Tiakcstr. 50.) 
34 E Böttger, H. I., Dr. 
pliil, iltebact. 
35 E Potoui^, H, Dr.pliil, 
Garlstr. -> 
Gälte» qtsj. z. Carlitr. 
42 E Getiüclmeiicr.G, Ksm. 
43 E Schulz, R, Hosrath. 
Michaclio, 3t, Dr. pliil. 
44. 45 Neubau. 
E Schulz, R, Hofrath. 
(Sir. 4::.) 
47—49 Bausiellen. 
Ringstr. -> 
Karten gch. z. Stingstr. 99. 
50 E Rcnlcr, R, Banquier. 
51 ESchulze,H, Geh. exped. 
Secr. 
52 E Hüttig, 91, Rentier. 
(Juugfcrnstieg 21.) 
Hacker, L, Ob. Lehrer. 
53 Baustelle. ; ■ • ' 
E. Brndlcr, H, Major a 
D. (Holbeiustr. 67.) 
Holbeiustr. -> 
54 Baustelle. 
55 E Ebeit, Th, Dr, Pros. 
56 E Klause, Sl, Dr., Pros. 
Thoma, G, Ob. Förster 
a. 2. 
k>7 E Kuorre, 33., Pros. 
(Bet litt.) 
V. Lilienthat, G, Bau- 
uistr. (Üliaithastr. 5.) 
Slhlmauii, Th, Laudsch. 
Gärlu. 
Buttnianii, H, Oberst z.2. 
u. Knoire, O, Frl. 
LundinS, H, Privatier. 
S?iarthastr. 
57a E Lilienthal, ffi, Bau- 
mstr. (Sliarthastr. 5.) 
Fischer, F, Landw. 
— ait, kw. 
Lauge, G, Dr. pliil. 
58 E Hirschberg, G, Major 
a. 2. (Berlin.) 
Hirschberg, O, Steg. Fcld- 
mcsser. 
Tacglichebcck, F, Hauptm. 
58a Baustelle. 
E Hirschberg, G, Major 
a. 2. (Bertiu.) 
59 E Kreilling, H, Fra». 
(Berlin.) 
Iiiederl. d. Beilin. Bock- 
Brauerei, Stet. Ges. T. 
60 E Stahiiian», H, Gigeu- 
thüm. (Gharlotteiibiirq.) 
61 E Sicbert, Sl, Dr, Ob. 
Lehrer. 
62 E Wolff, O, Ksm. 
63 E Stichlet, Sl, Priu. Ge¬ 
lehrt. 
v. Leixuer, O, Schriststell. 
Bellevuestr. ->■ 
Baustellen. 
E Henkel, 83, Stfnt. 
(Berlin.) 
Zehteiidorfcrstr. 
Prinzenstr. 
Biömarckstr. ->■ 
1. 2 E Ghricke, 5, Telegr. 
Siiqc». 
Baustelleu. 
E Chailottenburger 
Wassciwerke. 
Bogcnstr. -> 
Baustelle». 
E Franke, H, Holzhdlg. 
(Schillecstr. 23.) 
S E Tu»icl,G, Gigcuthüui. 
Bartlinq, F, Mechanik. 
Behrendt, P„ iViaurtr. 
2o»»er, F, Buchdruck. 
Köhler, O, Mus. 2irect. 
Krüger, G, Bur. Stssist. 
.SValchow, Sl, Schlosser. 
Wicotowohj, H, Maler. 
Baustcllcu. 
E Jsaae, G., Kfm. (Ber¬ 
lin.) 
Bisuiarckstr. 
Promenadenstr. 
Jungseiustieg. ->■ 
1 Galten gch. z. Juugscru- 
stieg 21. 
2 E Siecht, G., Sleulier. 
Fuiifc, H, Pförtner. 
"1 E Slakeuiue, G„ Fabik. 
4 E Leugner, O, Sleulier. f. 
Lindecke, H, Gärtner. 
E Gariuesin, G, stpotheker. 
Marien Play. 
6 E Singe, G, Dr, Direct. 
a. 2. 
SSicri'dj, H, Gärtner. 
Baustelle. 
8 E Biaun, H, Reniier. 
U E Kränzlin, F, Dr, 
Prof. . . 
Fianke, H, :n?»ticr. 
10 E Silierenberg, H., 
Portr. Maler. 
11 E Parow, W, Dr, Pros, 
Bcilinerstr. 
12 Baustelle. 
E Steiubart, äfm. (33il- 
Kclmstr. 34.) * 
13 E Lehnerdt, C.,3tcntirr.T. 
14 E Rackeninc-, Tb, Ww. 
14 E Giesler, G, um. Dr. 
15 E Hauer, H, itsm. 
Brüiuna, Sl, ilfm. 
Morgenstern, O, Ober- 
Lehrer. 
Paul, I, Zimmerui. 
15a E v. Hopseu, H, Dr, 
Schriftslclt. 
'•kr THarien-Platz. -> 
16 E Wodrig,Sl./G°h.Boii- 
Ralh. 
17 E. Landt^ G., GurSuiakler. 
18E8(iimaii6lcr,H.,91ciilier. 
Garten geh. z. Jungfern. 
stieg 22. 
•<r Jiingfernstieg. -> 
Ningstr. 
Ghausseestr. -> 
1 E Güssow, G, Heilgeh. 
Gebet, B, Buchhdlg. 
Kluge, P, Kutscher. 
Qual, O, Lehrer. 
Cchatzschueider, F., - 
Modistin. 
2.3 E Gemeinde Grosj- 
Lichterfeldc. 
Realschule. 
Kubalschek, K, Schuldieu. 
Schröder, 31., Dr, Sieal- 
schul-2ireet. 
Ringer, E, 06. Bclr. 
Juspect. a. 2. . 
Fritz, F, Gärtner. 
5 E Schott, 8, SJtaiov a. 2. 
6 E Rechtern, E, Geh. Sld- 
miralit. Slath. 
7 Baustelle. 
8 E u. Langen, F, Frhr, 
(Beilin.) 
Baustellen. 
E' Söht, St., Landsch. 
Gärtner. (Ghausseestr. 
27a.) 
2ürerslr. 
Baustelleu. 
E Feige, Dr. (Berlin.) 
Holbeiustr. 
Baustelleu. 
E Feige, Dr. (Berlin.) 
21 ETerraiii-Gesellsch.GroL- 
Lichterfelde. T. 
Bureau der Terrain-Gc- 
sellsch. T 
Burow, G, B»r. 2icu. 
SillicS, P, v«. Bau-Ju- 
spcet. 
■<r Stugustasir. -> 
Drakestr. 
22 gch. z. 2rakcstr 56a. 
23 E Tolle, St, Solls- 
Voisteh. 
Gckhardt, H, Ksm. 
fette, SL, SIKaurcr. 
chanj;, M,Poitr.Bildh. 
24 Baustelle. 
E Steiubarth,©, Slentier. 
(Wilhelmstr. 34.) 
24a Ei8cbcrt,O.,Töpfcrnistr. 
Baumauu, St, Hantboist. 
Gciölcr, W, Geh. Siechn. 
Slath. 
24b E Höhne, F, Maurer¬ 
pol. 
o. S.liit>laff,H, Giv.Jngen. 
Satmong, St., Makler. 
25 Baustelle. 
-<r Potödomeiitr. 
26 Baustelle. 
27 E Schwcidtfcgcr, E, 
Slrchitect. (Stcruitr. 28.) 
Kicburg. 31, .^inmtcipoL 
28 E Schwcrdtfcgcr, G„ 
Slrchitect. (Stemstr. 28.) 
29E Schwcrdtfcger,(!.,Archi 
tret. (Sterustr. 28.) 
Oehmcke, Baurath. 
30 Eo. Schwarzenhorn, Sl, 
Hauptm. 
31 E Frosch. G., Frl. 
(S.liomiuseustr. 15.) 
Belli», G, Schuhmnislr. 
- L, Ww. 
Billig,31,Geh. Postrath. 
Stephan, M., Ww. 
Better, M. Ww. 
-4r Sterustr. 
Garlstr. ->■ 
Baustcllcu. 
Kouimaudantcustr. 
Fiicdiich Platz. ->■ 
Bausiellen. 
E Tcrrain-Gcsellsch. Gr. 
Lichtet selde. 
34 E Beith, H, Maler. 
(Sir. 90a.) 
Lamey, G, Dr. pbil. 
Bonstellc». 
©oiDflsir. 
Bauilelle». 
E Terra!» Gesellsch. Gr. 
Lichierselde. 
-<r Zchleudorferstr. 
45 E Mönk, St., Slenticr. 
Boigt, 31, Ger. Secr. 
Baustelle». 
ETeirai» Gesellsch.Groß- 
Lichterfelde. 
• ^ Wäldstr/->' 
Baustellen. 
Zchteudoiferstr. 
Banslcltcn. 
E Terraiit-Gescllsch. Gr. 
Sichtcifclbe. 
Steinückeistr. 
Boustelteu. 
E Terraiu-Gesellsch. Gr. 
Lichlciscldc. 
-<- Bellevuestr. 
Baustelle». 
E Tecroin-Gesellfch. OSr. 
Lichtcrfcldc. 
89 E Wageucr, H, Buch 
drucker. 
90 E Sebostiou.H,Tischler 
lustr. (Stegliv.) 
V. Mühle, G., Tischlcr. 
Baum, W, Gärtucr. 
90a E Veilh, B, Frau. 
Hel>selder, G, Tcchnilcr. 
Trcmplcr, O, Kfui. 
91 E Slumpclt, Sl, Kauzl. 
Rath. 
91a E. Schotter, St, Siechn. 
Slots). 
Schullcr, 83, Ob.Buchhatt. 
a. 2. 
92 E K-Lko, M, Geh. 
erped. Secr. 
Wolff, F, Sleulier. 
93 E Hnrinntfj, Th, Dr. 
pliil, Pros. 
Komuiaiidaiiteustr. 
Friedrich-Platz 
94—96 Boustelleu. 
E Böhme, G, Maiirer- 
uistr. (Holbeiustr. 69.) 
Garlstr. 
Sterustr. -> 
97 Baustelle. 
98 E Strack, H, Dr. pbil, 
Pros. 
99 E Fritsch, B, 2ireet. 
V. Schnbcit, W, Gärtner. 
Potsdainerstr. -> 
100 Baustelle. 
101 E Sobin, M, Frau 
Stcctor. (Berlin.) 
E Milcfe, L, Frau. 
V. Milcke, P, Mag. Secr. 
Hcinn>6, H, Jlfi». 
Holzhütcr, O, Kfm. 
Schcuck, G, Badciiistr. 
102 E Ritter, Frt.(L>!üncheu.) 
V. Köppel, St, Holetbes. 
(Berlin.) 
Gahbter, vw. Just. Rath. 
Giaveustciu, M, Ww. 
Trapp, G, Gärtner. 
103 Bansicllc. 
E Kocppc, G., Slcntier 
(Berlin.) 
104 E Zimmer, Sl, vw. 
Bonkdirect. 
Dmkcftr. -> 
Boustelleu. 
E Dtte, 9, Sieg. Baumstr. 
(Diakcslr. 50.) 
Holbeiustr. 
Baustellc». 
■<r 2iircrftr. -> 
115 Baustelle. 
E Schiiffcltm»cr,P.,£tciu= 
icemstr. (Sir. 117). 
116 E Gorneli»s,F.,31ech». 
Rath. 
v. Breska, St, Dr, Ob. 
Seht er. 
Neste, St, Lchicri». 
— B, vw. Sliltinslr. 
116a E Slöölcr, St., Rentier. 
(Dürcistr. 28a.) 
Runge, H, Fabrlbes. 
117 E Schuffclhoncr, P, 
Stcinsctzmitr. T. 
Stiifiiimiiii, St, Steffi». 
118EFähriiianu,F,Manrcr- 
niltr. T. 
Stnnncqicü, I, Siäfjciiii. 
110 E Trauiow, St, Geh. 
Secr. 
GzimtlinSfi, G, Ksm. 
2cgncr, H, Zrigoiiometer. 
120-123 Baustellen. 
E Tcrrain-Gcs. Gr. Lich¬ 
tcrfcldc. 
Gcrichtftr. 
124 E Klöhu, Th, Slcntier. 
125 Baustelle. 
E Müller, B, Fron Dr. 
(Sir. 126). 
126 E Müller, B, Frau Dr. 
Dr. Iiullcr'sche Mitit. 
Boiber. Stuft. 
127 E Schweder, 25, Gut- 
tur-Tcchuik. T. 
Flügel, G, Gärtner. 
Schwcdcr, O, Technik. T. 
127SchivcdcrLG!c:,Gesellsch 
f. Gultiiriechii. ic.T. 
Scjjtnar, 2, Bcrs.Juspect. 
Thom, C, Slcllui. 
Mühlcnstr. ->, 
Nittcrstr. 
S^!aricn-Ptatz. ->• • 
1 E BartotoiuaeuS, St, 
Slrchitect. 
Slothstein, M, Dr,Privoi- 
doccnt. 
2 E. Höschen, H„ Kfm. 
3 E Lüders, H, SJialer. • 
4 Garte» geh. z. Promc- 
• uadeustr. 13. 
5 E Sröiiig, SS, Kfm. 
Baustelle». 
E StcinBiut, G„ Äfm. 
(Wilhelmstr. 31.) 
-<r Bcrliiicrsti'. 
©arten gch. z. Bahnhosstr. 
Niarienstr. -> 
Rooilstr. 
Ghausseestr. 
(Unbebaut.) 
Schillcrstr. 
GiescuSdorferstr. ->■ 
1—0 Baustellen. 
-<r Gocthcslr. 
7 Stdiuiuistratiou. 
V. Pouimcreuing, ST.) 
Gärtner. 
Bcrnhordl, O„ Ingen. 
Mosor, L, Fron. 
Pingct, M., Frau. 
Schuscheulk, St, Rohrlcg. 
Wintcr, F, Reg. Stssist. 
8 E Hoffman», H, Slcntier. 
(Berlin.) 
V. Tliicl, P, Tapcz. 
KozuSzck, F,Giscnb.Secr. 
v. Krauack, St, Privatiers. 
9 E Franke, H., Ksm. 
(Sir. 2:1.) 
FuchS, Th., Postschaffn. 
slenupfcrd, H, SJlalcr. 
Stiege, F., Doutaiue»- 
Pücht. 
Welfch, St, vw. Kauzl. 
Rath. 
— F, Lehrerin. 
10 E Torgns, St, Baugesch. 
MöBittS, G, SJlitlcrmsic. 
Rauhut, P, Buchdruck. 
Schöneberg, G, Slcutitrc. 
v. itstar, M, Inge». .. 
-<r Scrfincrftr. 
11 E Stltii'erfjt, H,Dr. pliil., 
Prof. 
12 E v. Pcterienn,G,Prof. 
13 Billa Roso. 
E Slicbcrgcjäß, G.,Lehrer 
a. 2. 
v. Borstet, Th, Frl. 
Mariciiftr. 
14. E Schiffmonn, F, Re- 
dact. 
15 Sanfteste. 
16 E 2omsch, F, Kfm. 
'(Steglitz.) 
Hiituc, I, Kfm. 
17. 18'Baustellen. 
E Sljjiiiaiiu, I, Zimmer- 
uistr. (Zimmerstr. 13.) 
BiSmorcksir. ->• 
19—21 Baustelleu. 
E Stjjmnnn, I, Zimmer- 
lttsir. (Zimmerstr. 13.) 
22 E Stsjma»», L.,Zi„nuei- 
nistr. (Zimmerstr. 13). 
V. Walter, G, Slrbeiter. 
Dannenberg, P, Ksm. 
Grucdc, F, S.>!cchouik. 
Mosig, R, Fabik. 
v. Siavcu, M, Kapil. z. 
See a. 2. 
23 E Franke, H, Breitn» 
uiolhdlg. T. 
John, G, Kutscher. 
Bogcnstr. ->■ - 
Baustcllcu. 
E Bunt, St, Slrchitect. 
(Bcrl. Wilhelmstr. 8.) 
Bismoickstr. ->■ 
Fraueustr. 
28 E Steffen, St., Medic. 
Stsscss. a. 2. 
27 E Ludwig, St, Gom- 
ponist. 
28 E. Ncumann, C, Dr. 
jur, Schriftsteller. 
Marieustr. ->• 
Garte» gch. z. 93iltjctmftr.36. 
Banstelleii.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.