Path:
Volume V. Vororte 10. Groß= Lichterfelde

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

GroH-Lichterfelde 
107 — 
GrospLichterfelbe 
srrjcit V. 
Staustellen. 
E Gr. Lichterfelder Bau- 
ucvelii. 
Heiuersdorferstr. 
Baustellen. 
E. blr. Lichlerfelder Ban 
verein. 
21hornstr. -> 
Vaustelleu. 
E ti)r. Lichlerfelder Bau- 
vereiu. 
Verl. Wilhelmstr. 
Baustellen. 
E (i!r. Lichlerfelder Ban- 
verein. 
Ahornstr. -> 
Baustellen. 
E Gr. Lichlerfelder Bau- 
verein. 
HeinerSdorferslr. -> 
Neubau. 
E Uiv. Lichterfelder Bau- 
uereiii. 
Aanstellen. 
E Gr. Lichlerfelder Ban- 
verein. 
Vaustelleu. 
E tiir. Lichlerfelder Bau 
verein. 
Langestr. 
Baustellen. 
E Gr. Lichlerfelder Bau- 
uereiit. 
32 E Tuukhase, 2., Kfm. 
•-<- Parallelste ->■ 
Banstelle. 
E Gr. Lichlerfelder Bau, 
verein. 
35 E Reimer, St., Sieg. Bäu¬ 
mst». 
V. Wölsliug, F., Portier. 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Ban¬ 
verein. 
■ Jägerstr. -> 
Hcdwigstr. 
Dahlemerstr. -> 
(Unbebaut). 
Grcrzstr. 
Verl. Wilhelmstr. ->• 
(Unbebaut.) 
Groschccrcustr. 
Heiuersdorferstr. 
Rüschner'scheS HauS. sl.) 
E Rnichner, I., Fonra« 
gehdlg. T. 
-<r Kaiserstr. ->• 
Baustelle. 
®iils)eiiom’t"tf)cä HauS (3). 
Administration. 
Feldmark. 
■ Hans Sachsstr. 
Drakestr. -> 
• Sander'sches Haus geh. z. 
Gatlftr. 115. 
Carlstr. -> , 
1 geh. z. Carlstr. 1. 
2 E Sitoiiiiicnit, 5-/ Reg. 
Baumstr. (Magdeburg.) 
• E HauSwaldt, H., Fabrl- 
6es. (Magdeburg.) 
V. Orbach, E.,3i^'istrator. 
(Lorenzstr. 2.) 
Sominif, F., ctfut. 
- W., Ww. 
v. SdjaritomSki, S 
Maurer. 
Eeelmann, 21., Reg. Rath. 
3 E Duvigneau, I., Reg. 
Baumstr. (Magdeburg.) 
EHauswaldt, H„ Fabrk- 
bes. (Magdeburg.) 
V. Orbach, E., Registrator. 
(Loreuzstr. 2.) 
Hasse, 21.,Dr., 91echt-3anto. 
4 E Suniipieait, I., Reg. 
Baumstr. (Magdeburg). 
EHauswaldt, H., Fabrk- 
bes. (Magdeburg). 
V. Orbach, E., Registrator. 
(Lorenzstr. 2.) 
Haaike, SB., oereid. Land¬ 
messer. T. 
Pritzel, C., Buchhalt. . 
Stätteplatz. 
E FiSens. 
Fischer L Gop.,H.,Bildh. 
Baustellen. 
E FiSens. 
Stätteplatz geh. z. Stern« 
ftr. 40-42. 
Stcrnstr. ->■ • ' 
Heiuersdorferstr. 
Wilhelm-Platz. -V 
Garten geh. z. Wilhelm- 
Platz G. 
Garlen geh. j. 2lngnst- 
slr. 15. 
Anguststr. 
Langestr. ->■ 
E Brose, St., Colonial- 
mhMfl. 
1 E Wolf, H., Rentier. 
E .(liesse!, St., Stupellmftr. 
(Köln a. 31h.). 
Kurz, A., Fabik. 
6 Baustelle. 
E Born, 2(., Archileet 
(Verl. Wilhelmstr. 8). 
Grabenstr.' -> 
E Raser, 33., Mnhleiibes 
(ansterlialb). 
DefirciiS, G., Slfm. 
8. ti Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Ban- 
verein. 
10 E PeterS, SS., Magistr. 
Teer. 
11—14 Baustellen. 
E Gr. Lichtcrfelder 3au=: 
verein. 
Marienfelderstr. 
15 E König, ,<ö., Gastw. 
Hcinfe, H., Manrer. 
Musewalb. W., Buchhalt. 
16 E yiiira, F., ftfm. 
(ansterh.) 
Hahn. 3s., Gestngelzüch 
ierei. • 
Kaisersir. 
17 E Klecha, M., Hau- 
delsui. 
18 E Dietmar, 2l., Kfm. 
Friedrich-Platz. 
10. 20 Baustelle». 
E Grost-LichterfelderBau- 
vereiu. 
Kaiserstr. 
Baustelle. 
E Kühner, G., Pol 
Hanplni (Berlin.) 
21 Garten. 
E König, SS., Gastw. (Nr. 
' 15.) 
Marienfelderstr. 
22 E Fulge, H., Maurer- 
msir 
Schulze, F., Zimmermstr. 
23. 24 Banitelleii. 
E Grotz-Lichterfelder Bau- 
verein. 
25 E Braun, N., 21potheker. 
(Berlin.) . ■ 
20 Baustelle. 
E Grosz-LichterfclderBan- 
vercin. 
Lutherstr. 
27 E Eroft - Lichtcrfelder 
Bauvereiu, Act. Gef. 
28 E Nitschumuu, E., Genc- 
rallient. z. D., Exe. 
29 E Reiminaun, H., jtfra. 
30. 31 Banstellen. 
EGron-LichterfelderVau- 
verein. 
32 E Krecki, P., Geh. See^ 
hdlg. Rath. 
Grabeustr. -> 
33 Baustelle. ° 
E Grob-LichterfeldcrBau- 
vereiu. 
34 E Müller, K., Frau,Zeit. 
Verleg. 
Verl. Anst. M. Müller, 
„Ji!teli!Lt.Fabcika»tcil- 
jcitimg." 
35—38 Aanstellen. 
EGrob-LichterfelderBau- 
cerciit. 
Mariendorfer Weg. -> 
Langestr. ->■ 
30 Baustelle. 
E Bernstein, 5-, Dr. phil. 
(Steglitz.) 
40 E Haeger, SB., Rentier. 
41. 42 Baustellen. 
E Bernstein, G., Dr. phil., 
'(Steglitz.) ■ 
Wilhelm-Platz. 
Ar 
Hcinrichstr. 
Berliiierftr. ->■ 
Baustellen. 
E Wessel, G. Archileet. 
(Berlin.) 
AeffellcheS Haus. 
E. Wesiel, E. n. H., 
(Hileet. (Berlin.) 
Baustellen. 
E Wessel, (?., Archileet 
(Berliu.) 
-<- Auhaller Bahu. -> 
Baustellen. 
E. Wessel, (?., Archileet 
(Berlin.) 
Berlinersir. -> 
Hobrcchtstr. 
B.arieustr. -> 
E Hiiitz, !)!., Baumstr. 
(Marien-Platz 1.) 
Borchardl, F., Gcn.ll o»s»l 
2 E. Anzinger, M. (gen. 
3icn-i!lli=4lct)),Oriciitol, 
Zauberer. 
3 E Roschke, H„ Rentier 
4 E Böhm, E., Reudanl. 
5 E Hintz, R.. Banmstr. 
(Marien-Platz 1.) 
Boaltli,Chr.,Masch.Ingeu 
EvUiarch, B.,Ä!aslt>.Jugeu 
6 E Hin», 31., Ömuiiftr. 
(Marieu-Platz 1.) 
Nnnge, F., Rentier. 
7 E Bnrich.H.,Haupt»,.z? 
8 E >i!otzuiau», 21)., Rcichsb 
Tireet. 
9 E itrüger, H.. Archileet. 
10 E Si&eliua, L., Postrath 
11 E Both, I., lllciitictc, 
12 E 9!ii|e, il'., Rcttticr. 
13 E Hinti, ,R., Baumstr. 
(Marien-Platz 1.) 
Fritz, M., Laudsch. Maler. 
14 E B»ffe,2l., Frau, Smidm. 
Hielscher, 51., Laudw. 
• Auuastr. 
15 EHausberr,H.,Vaugesch 
(Sorenjitr. Kl.) 
V. Mehrte. 31., jtfui. 
(Vlimaitf. 2.) 
Ba»sard, M., J»stil»lrice. 
Schulte, :Vi., Erzieherin. 
— SB., uiu. Stcmr.at'i. 
Willberg. C., Schar, m.. 
10 E Töpel, Edin., Ziminer- 
mslr. 
ArtienS, M., vw. 9!eg. 
Banmstr. 
Dziobek, M.. vw. Lie»leu 
Fohl, R., Ww. 
Haase, St., Schnhm. 
Heiuiig, 6., Frl. 
Ar»; nid, (£., Babuarb. 
Ludwig, K., Eteinsetz»>str. 
Mas;ma»n, 9t„ vw. Geh. 
2b. Postralh. 
Otto, H„ Technik. 
Schulz, K., Sifm 
Schur, I., Siegiftrat. 
Sonntag, G., Gärtner. 
Garten qch. z. Berliner- 
str. 172. 
Beiliiierstr. -> 
Baustellen. 
E Hintz, R., Baumstr. 
'Warieu-Platz 1.) 
Ärieiiftr. -> 
: Hochstr. 
Bkarieufelderstr. 
1. 2 E PiesuaS,C.,Fuhrh. 
3 E Schulde, H., Fnhrh. 
Barsch, P., Zimmerm. 
4 Baustelle. 
E Huuderlnmrk, H., Gast- 
wirth. (Berlinerst!. 138). 
5 E Hundertmark, H., Gast¬ 
wirth. (Berlinerstr. 138). 
Löwendorf, A., Manrer. 
E Booft, St., Zuschneider. 
—10 Baustellen. 
E Schlechto, I., Kfni. 
(Berlin.) 
Lluhaller Bahn. ->• 
11—13 Baustellen. 
E Schtechta, I., Kfm. 
(Berlin.) 
14 E 3iooif, F., 2a»6to. 
15 E Oehmte, K., Zimuierm. 
Steudner, O., Gürtler. 
16 il Prinz, H., Colouial- 
whdl. (Sir. 17). 
Lopper, G., Rohrleger. 
17 E Prinz, H., Kolonial- 
whdla. 
Hinze, F., Maurer, 
ilioack,' ÜB., Ackerpächler. 
18. 19 Baustellen. 
E Schlechta, I., Kfm. 
(Berlin.) 
20 E Oberley, ©., Weichen¬ 
steller. , ■ 
21 E Behrcndt, F., Maurer- 
pol. 
Dehrendt, G., Maurer. 
21 Dumuick, St., Manrer. 
Gädicke, W., Viaurer. 
Griinberg, F„ Äiaurer. 
Stiiiuincr, Sl., Aiaurer. 
22 E Behrendt.K., Maurer 
Woller, Sl., Zinunerm. 
23 E lluger, H., Aiterpächt 
21 E Schulz, Jy., Fuhrh, 
(Bei'liiieiilr. 7S.) 
Hiisrf), 05., Brauereiarb. 
Zillmaitii, Sl„ Fnhrni. 
Marienfelderstr. 
Holbcinstr. 
■^r Slevitstr. 
1 E Finte, O., Kolonial» 
wlidlg. T. 
Dell ring, E., Sicntiec. 
Weidliiist, IV., Putfer. 
E G.'baner, (£'., Rcchu. 
Ralf). 
!! E Petetsfou, H., Kf»i. 
E Peterffou, Sf., Mftit. 
5 E Loren.;, R., Dr, Stadt- 
fdmliiiipect. 
Gaunott, D„ Jugeu. 
G E Büsiuq, F., 'Ptofejf. 
Dr., Ob. 
vorn Hofe, 
Lehrer. 
E Wille, F., Slpotljefer. 
v. Seel, F., Rentiere. 
Ä. B aufteile. 
PotSdamerstr. 
10 Baustellen. 
11 E Wöllenweber, 28., 
Dr., 06erlesiret. 
Konitz, (>i., Kifenb. Arb. 
12 Laustelle. 
Drakestr. ->- 
13—17 Banstellen. 
E. Cttc, Si„ . Reg. Van- 
instr. (Dratestr. 50.) 
<- Ringstr. 
18. 19 Baiijtelleu. 
20 E Ring, 51., asm. 
Leli»igrübner,H., Dr., Lb. 
Lehrer. 
21 Baustelle. 
22 E Stangen, (r., Kfm. T. 
23 E Steiiihäuscr, O., 0c= 
werbe-Juspcet.(SlvuigS- 
bei'g i. Pr.) 
Sriicgcr, P., Dr. phil., 
Pros. 
24. 25 Baustellen. 
E Slremzow, Eigenlhiim. 
(Berlin.) 
20 E Sinne, H., Lehrer. 
Dahlemerstr. -> 
27 E Repve»hagen.H.,Kst». 
28 E v. Slniiiii, General. 
(Berlin.) 
Faust, Si., Eisenb. Ba»- 
inspeet. 
Franke, H„ Rech». Rath. 
29 ET .Martin, SS., Kfm. 
Steinberg, F., Portier. 
30 E Wolf, F., Geh. Rc- 
gistrat. , . . 
Sllßrechfftr. 
31 E lttsicuraim, E., Geh. 
qped. Scer. 
'!2 Garten geh. z. Nr. 31. 
33 E Fre»tag,P.,Ob. Post- 
Dir. Secr. 
Braumiiller, G., Rechn. 
Rath. 
34 E Loos,H.,Zimmeriustr. 
(Berlin.) 
V. Släbitz, 33., Portier. 
Gniutow, E., Prem.Lieiit. 
. a. D. 
Hordschau-?ky, 21.,Dr.pliil. 
35 E Kourlois, P., Jntend. 
Secr. 
Strich, H., Geh. Sccr. 
Wildgrube. 8., Maurerpol 
33 E jtaiii-3, H., Bäder- 
mitr. (Berlin.) 
7 E Münstermanu, K., Frl. 
Haerlel, 31., Forftverwalt. 
a. D. 
Münstermauii, W., Ww. 
Moltkestr. 
18 Baustelle. 
E Tciraiu-Ges. Gr. Lich¬ 
terfelde. 
Augusiastr. 
39 Baustelle. 
E Terrai»-Ges. Gr. Lich¬ 
terfelde. 
40 E SJiatjcr, M., Ww. ’ 
41 E Grabow, C., Lehrer. 
Sceber, E., Ww. 
SBinecttti, 5f., Rechn. Rath' 
42 E Epstein, Sl., Frau. 
Gestein, M., Banguier. 
43 E Schönborn, 21., Hof¬ 
rath. 
Schöuborn, L., Ww.' 
44 Baustelle. 
E. Terrain-Gcf. Gr. Lich¬ 
terfelde. 
45 E. Richter, H„ Vuchhalt. 
Hülfer, D-, Buitihalt. 
ilraufe, E., Ww. 
40 Baustelle. 
E Terraiu-Aes. Gr. Sich« 
teifelbe. 
illlmchtftr. ->■ 
47 — 49 Platt eil geh. z. 
Slnguflaftr. 42. 
Tahlemerslr. 
50 E SthtenS, F., Post-Ban- 
infpect. T. 
51 EHerwartt), W.,Laudsch. 
SJiiiler. (Ctnbeiirauch- 
ftr. 17.) 
SJlimi'O, L., Ww. 
52 E 3!adte, I., Reg. Batt- 
mstr. 
53 E Hermanns, F„ Ssgeut. 
Wühlen, H.. 31 citliier. 
54. 55 Baustellen. 
3!i»gslr. 
50—62 Baustellen. 
Dratestr. 
03 Baustelle. 
04 E SJicrz, 6., Kfm. (Par¬ 
allelste. 7.) 
Slarbe, H., Dr. pliil., Ob 
Lelirer. 
65 E Trempler, O., Kfm 
(Ringstr. 90a.) 
Senfe, P., Bankgesch. 
60 E Böhme, ©.. Maurer- 
mstr. (Sir. 00). 
Potödaiuerstr. 
67EBe»dler,H.,Majora.2. 
68 E Geuzmcr, B., Sinnst 
nmler. 
09 E-Böbme, G., Maurer- 
mftr. T. 
LaiuvertiuS, H., Maurer¬ 
pol. 
Jiaijoliil], F., Kutscher. 
Stcrnstr. 
Jägerstr. 
Feldmark. ->■ 
1 Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Bau 
verein. 
2 E Gntschke, 51., Schneider- 
mitr. 
Vehrendt, I., Zimmerm. 
Frey, L., Ww. 
Glitschte, H., Schneider« 
instr. 
— &Sol)ii,21, Schneider- 
ntftr. 
Seriia, 21., Gariuer. 
3 Baustelle. 
E Älejfeit, <T„ Schneider- 
mstr. (Berlin.) 
4 E ». Miösfmg, 91., Frlir., 
Capitaiu z. See a. D. 
Grabenstr. -> 
o E Aaeobseu, H., Pros. 
6 E Schrader, F., Prof. 
7 E.Jrmisch. P., Gen. 
Bertret. T. 
8 E SJifillev, 'fi„ Kfm. T. 
ä E Halbaef), R„ 3)ialer= 
mstr. (Benin.) 
21iigiifi’tr. -> 
10 E Blell, 21)., früh. Ritter« 
gut-:-bes. 
Liebermau» v. Sonne»- 
berg, Sl., Reichstag?-- 
mit'gl. 
11 E Wachmann, G„ Street. 
Wilhelm-Platz. 
12 E Haupt, SB., Bau- 
ltntcniesiiii. (Steglitz.) 
V.Sifiulz, F., Schuhmmstr. 
Slirchner, E., Sieiiliere. 
fioschate, I., Frl. 
Su'ihl, P., StcIIni. 
Laoberg, 33., Rentiere. 
Strobel, O., ßau-SMcn. 
Sellert, I., SDiaurer. 
Weidmann, £>., Bur. Be- 
amt. 
12a E Sifiinanit, P., 
Colonialwhdlg. 
Eggert, E., Bur. Diät. 
imiiuiteiit, 6., Slentiere. 
SJiattljia-5, 35., Drechsler- 
mstr. 
BeuSke, M., Lehrerin. 
Zöller, G., Lehre.in. 
Fcrdiiiaudstr. 
13 E SSlaBntamt, 2t., Kfm. 
(Berlin.) 
V. Kadgin, H., Schaffner. 
Latz, (Elir., Slrchitect. 
Trapp, £>., Gärtner. 
13a E Blasjmann, 21., Kfm. 
(Berlin.) 
V. Kadgiu, H., Schaffner. 
(Sir. 13.) 
13a Höptner, 9t„ Schlosser, 
.Sloeljlitte, H., Slfm. 
14 E. Preiist. Immob. Aet, 
Bau! (Berlin.) 
V Rnlstand, O., Schlosser 
Erbe, 15., Markttzelser. 
Slelch, 91., Hauplm. a.D 
15 E. Liiiul), Frau (Berlin.) 
Busche, K., HauSdien. 
SJlienert, 21., Slntscher. 
SenS, Chr., vaullwist. 
Soimenfeld, H., Sifm. 
Starte, I., Zimmerm. 
16 E SJletiee, II)., Sltchileef. 
(Sir. 26.) 
B»r. d. Fischzucht Grojj- 
Beereu. 
Karl, 31., slfm. 
u. .Hamlete», 33., Direkt, 
16a E Aieierheim, I., ilfm. 
(Beilin.) 
fiiisrfiiiiauu, O., Seei'et. 
Poiupluu, 21., 21mt»6icii. 
Schweidlseger, Lehrer. 
Seils, Poriier. 
TLürbel, Frz„ Stimftmaler. 
Loreiijstr. ->• 
Baustellen. 
E Gr. Lichterfelder Bau¬ 
vereiu. 
17 E Slrofitfe, 31., Bildh. 
Sliifchniami, E., Ww. 
Stiller, G., Buckibiud. 
Strölimer, H., Ww. 
18 E Gitgelbredjt, 33., Fabrk. 
(Lnckenlvatde.) 
V. Heinrich, H., Verwalt. 
Eckstein. 21., Buchhdl. 
SJiiiTring, 21., Ww. 
Baustelle. 
E Gr. Lichlerfelder Bau- 
uerciii. 
-<-2antii)itzcr Feldmark.-> 
Baustelle. 
E Gr. Lichlerfelder Bau- 
vereiu. 
20 E Thiele, 33., Frau, 
Ofeufbr. (Selten.) 
V. Lehmanii, il, Töpfer. 
Bauer, St., Maurer. 
Eugelhardt. P., Dr. phil. 
20a Gärtnerei geh. z.Lorenz- 
str. 61. 
21 E Schweitzer, Rentier. 
(Lantwitz.) 
V. Wollf.H., Schleifennstr. 
Bei», I., Sieiseuder. 
Hantz, B.. Hitfvarb. 
Schamuthc, F., Bersich. 
Juspeet. 
Loreuzsir. ->■ 
22 Baustelle. 
23 E Schütze, G., Zimmer« 
mstr. 
Brengel, 33., Slfm. 
Grasthoff, 21., Etat. Slssift. 
HerrleS, F.; Maurerpol. 
Strfiger, E., Ww. 
StrupSfi, G., GaSaust.21rb, 
24 E 'Seidel, F., Böttcher- 
mstr. 
Hübeuer?Ww. 
Mutier, F., Töpfermstr. 
Schneider, H., Stat. Smt. 
Schröder, 0., SVartotjel« 
hdlg. 
25 E Seritiefe, G., flfnt. 
Stelling, H., Schneidermstr. 
Störfte, P., Zimmerm. 
Oelze, F., Gärtner. 
20 E Meyer, 2h..'2trchitect. 
van Dyk, P.'/ Privatier. 
27 geh. z. Ferdinandstr. 25. 
Ferdinandstr. 
Baustellen. 
E Er. Lichtcrfelder Bau- 
verein. 
Verl. Wilhelmstr. 
28. 29 Baustellen. 
E Stlecha, 21., Bäckermstr. 
(Berl. Wilhelmstr. 35.) 
30 E Lohauß, L., Rcchu. 
3!alh. 
31 Baustelle. 
E Grob-Lichterfelder Bau- 
u ercin. 
32 E Püebe, W., Rentier. 
Martzy, F., Geh. Siechn. 
Rath a. D. 
Präger, ©., Invalide. 
33 Baustelle. 
E Niedergesaetz.G., Lehrer. 
(Schitlerstr. 13.) 
33a E Neuiuanu, H., Klemp- 
nermstr. 
Sominäti, §., Schnhm- 
mftr. 
Düring, G., Schlächter- 
mitr. 
Kahlert, H., Eiseuk. Llssist. 
Kind, E., Schneiderin. 
Lernte, 0-,S uftrinit ent emit. 
Mohr, H., Pol Gommiff. 
Priebe, A., Slfiii. 
Schieber!, E., Schlosser. 
Zemke/G., Bahnbeamt. 
35 
Garten geh. z. Sir. 33a. 
<- Äastanienstr. -> 
Baustelle. 
E Notlidorft, Schuhnimstr. 
(Berlin.) 
34 E Lüdle, G., Ww. 
Brehm, E., Frau. 
Brück, G., Lehrer, 
•fictjiiei, E., Peitfioimir. 
Krause, 2l., Bahnarb. 
5 Garten, geh. z. 36. 
30 E Schale, G., Privatier, 
(ijlnferfelii, F, Slfiu.T. 
Hendel, H., Tischler. 
7 E Heilscher, O., Friseur. 
(Berlin.) 
V. Schirotu, O., Weichen- 
fteli. 
Schmidt, Ww. 
38 E Stliche, St., Bntterhdl. 
39 E Schmidt, F., Holzw- 
hdlg 
Rudotph. G., Sörieftt. 
40 Baustelle. 
E Gr. Lichterfelder Bau» 
Verein. 
-<- Feldmark. 
Jungferustieg. 
■<r Wilhelmstr. -> 
I Baustelle. 
E Gifenb. Fiäcitä. 
2—3 Baustellen. 
E @cothe,L.,Stfm. (Sir. 4.) 
4 E Grothe, G. L., Kolonial* 
• whdlg. T. 
Blaenug, F., Direct. 
— D., Ww. 
Mariens, B., Blnnienhdlg. 
Petschler, W.,Papierhdlg. 
Scholz, G., Occonom. 
Unverdorben, I., Buch- 
druckerei. 
21nhalter Bahnhof. 
0 E Henning, H., Gastw. 
7 E Stuhiicrt,S.,31enticte.T. 
9 Baustellen. 
E Schulz, B., Gastw. 
(31r. 26.) 
10 E Schnur, 0., Rentier. 
II E Rühl, G., vw. Rendant. 
Silieiifeld, 21., Dr, Arzt. 
Rühl, 23., Asm. 
12 E Siebeling, P., Kfm. 
13 E 2lion, I., Kfm. T. 
Giartenftr. 
14 E Goldstern, M., Dr., 
dirig. 2lrjt. T. 
E Silieufclb, 21., Dr., diria. 
Arzt. T. 
Sanatorium f. Nerven¬ 
kranke. T. 
Garten geh. z. Sir. 14. 
6- Mittelstr. -> 
15.10 E Prause,O., Rentier. 
V. Wach, H., Gärtner. 
Boolhsir. -> 
17 Garten geh. z. 18. 
18 E Stcsseit-5, W., Sleiiiier. 
19 E Lüdecke, 6., Rentier. 
20 Baustelle. 
21 E Hüttig, 31., Rentier. 
Bcrgeiimnii, Gärtner. 
Hüttig, P., Buchhdl. 
<- Promenadenstr. 
22 E Freystadt, 33., Kfm. T. 
23 E Wicke, 33., Ingen. 
24 E Wilmaini», H., Biee- 
Gousul. T. 
25 Grost-LichlerfelderBazar. 
E Hintz, 31., Baumstr. 
(Marieu-Platz 1.) 
V. Böse, P.. SWentiffr. 
Bäcr, F., ScifaihMg. 
Barnick. 33., Delieaießw- 
1)1)1. T. 
Bnrchardt, G., 2(rchitcct. 
Goniide, D., Färberei. ■ 
Dietz. 31., Friseur. 
Garbe, 21., Thierarzt. 
Götter, B.,' Ww. 
Huse, 3S„ Ww. 
Lange, ll'i., Eiseuwhdlg. 
— G., Schuhmmstr. 
Lauer, Bi., Kigarrenhdlg. 
Lehman«, .6., Bäckemislr. 
SJiaünfe, F., ltljnn. 
Müller, F„ Schneidermstr. 
de Slenf, F.. Req.Vaumstr. 
Lberleu, W., Korbwhdlg. 
Schmehle, G„ Putzhdlr-n. 
Stöwcsand,A.,GlaSwhdlg. 
Thiele, G., Buchbinderei. 
Walter, ©., Mauufaetur- 
whdl. 
26 E Schulz, £9., Gastw. 
Bahuhofstr. 
27 E Marggraff, 31., Stadt- 
rath (Berlin.) 
V. Dobbert, St., Stuffcher.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.