Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

V, Theil 
Charlottenburg 
40 
Charlottc»rbrirg 
Lagerplatz. 
E SloblEfjiuIollcnbiirg 
Gärtnerei. 
E Sladi Ehitrloltciibiiril 
-<-Soph!cEhailolleuslr.-> 
Motzstr. 
f. Berlin. 
Nchringstr. 
ajiiiiinjinitv. -> 
1. 2 (öotjplnt!. 
E LictznKtiui, 5t., Acker 
bürger. (Schloftsti-. 84/ 
Satz, E, Holzlidlg. 
3 E .Oiitfel’silic Eiben. 
V. Hacket, 33, Äfm. (Ma^ 
gaziickr. 13. 14.) 
Brandt, g„ äiäileimslr. 
Sombroroili, i!., Pol 
Beamt. 
Eiseuack, iRofiileg. 
Boifiit, E, Schneiderin 
chcuitcmann,Ä!,Burcaii 
arb. 
Ehriststr. - 
3a E Hemesaat, E, Pri 
Datier. 
Andreas, G, Answärierin. 
Baniugäriel, R., 3nfiuv 
mcmcmit. 
Behrend, 6., Frau, Back- 
whdlq. 
Block, St.. Eisenb. Scarnt. 
Böhnke, L!,Eiseub.Bean>t. 
. Dankert, 91, Änlicher, 
iyfctf, H, Mechanik. 
Fritz, F, Rentier. 
Follger, F, Schmied, 
tiacfcert, P.. Sun. 
Gierte, H, Manier. 
Görn, H, Kutscher. 
Hasse, 9t., Tischler. 
Hemesaat, P, Fabrk. 
Horn, F, Sabubeamt. 
Susjt, H, Schrihmmstr. 
Horte, A, Pnvatiere. 
Krause, W, $»l)iibeamt. 
Kühn, H., Sro. 
Lorek, ©., WerkmUr. 
Melchior, R., Jnstrumeit- 
tenm. 
Pilgermauu, 23, Tischler. 
Rühm, SL, Kutscher. 
Nebentisch, St, Eisenb. 
Beamt. 
RogoziuSki, M, Post. 
schaffn. 
Stesfin, F, Pferdeb. 
Beamt. 
SieruSdorf, F, Eisenb. 
Beamt. 
SBcqncr, E,.Schlosscr. 
Zetsche Sohne C. F. 
Metall - BlaS ? Jusiru 
menteiisbrk. T 
4 Laaerpla?. 
E "Schöltz, 33., Rentier. 
(Nr. 34.) 
S. Prnsinowski, ST., Zim- 
mermstr. 
6 E e. Rheiubabeu, A., 
f?rhr. (äiSmartfstr. 123.1 
V. NagclH.Lanzl.Borstel!. 
' Berger, C., Locomoti» 
heiz. 
Samidcr, Ss., Rentier. 
Eichner, 3t., Hittra. 
Futsche, E, Betr. Secr. 
tiriejer, 23., Klempner. 
Grnudei, 33., Stellm. 
Hont, P., Locomotivsühr. 
Jonas, A, Raleriustr. 
König. F. W, Zahlmstr. 
a. D. 
Kotier, A., Magiiir. Assist. 
Krähe, B, 23w. 
Meischner, E, Landmesser 
o. D. 
Pleger, £)., Gärtner. 
Rettcher, F., Lehrer. 
Strauß,.0., Porzellanhdl. 
— M., Hebamme. 
Wedel, E„ Eolonialwhdlg. 
Wille, M.. «w. Secr. 
Zöllner, O, Rector. 
v. Zweydorff.!ti., erp.Secr. 
6 E Boigbt, St., Pol. Jn- 
specl. (Wilmersdorf.) 
V.Faberl.A, Tischlermstr. 
(Poisbanierstr. 7.) 
3 Dietrich, H., Rentier. 
— K., Rentier. 
— P., Frf, Reut. 
Drogge, 31, Tischler. 
Gfjlcrt, ©., Eisenb. Beamt. 
Hnöner, SB., Grünkram- 
tzdl. 
Kurz, H„ Eisenb. Beamt. 
Lindemaun, F., Maurer. 
Raschulat, B., Kassirer. 
Moegenburg, H., Bew 
Werlmstr. 
6 !>!oak, P., Schiistsetz. 
Plantz, W., Tischler. 
Schniaksch,E.,Gaslwirthin. 
Schmidt, SS., Architeci. 
Schulze, G,Eifcnb.Beaini. 
ai>ol)Iflcniiilh,S(.,3immeim. 
Potsdameistr. ->■ 
7 E fflrotfic, 33., Maurer- 
flr. (Nr. 31.) 
V. Wegen er, W.. älöttdjcr. 
Aoiilai!ger,H,Tifchlernistr. 
Ellmer, E„ üitljogr. 
Engler, I., Schaffner. 
Erbö, («., Kgl. Buchhalt. 
Peske, 91., «er. Secr. 
Raatz, W.. liclircr. 
!>!aschte, 33., SJiir. Assist. 
Schröder. K., Eisenb. 
Bell. Sctr. 
Seidlitz, S., Pcusionair. 
SBoiicitor, H., Locomotiv- 
führ. 
8. 0 Banslellen. 
E Düslerhaupi, K., Äfm. 
(Beilin.) 
E JoitaS, £., Rciiiier. 
(Ücrliii.) 
10 Baustelle. 
E Slitie, (?., Slfm. (Berlin.) 
E Hansemann, i!., äiiiu, 
(Haldenbcigstr. lo.) 
11 E Krinzner, F., Pol. 
Secr. 
Baadcr, 33., Fnhrh. 
Ätaarii, E.. Frau. 
12 Banstelle. 
E Jäqcr, Kgl. Amtsrath 
(9luj-,erhalb.) 
13 Kohlenplay. 
E Koppen, Jf., Rentier. 
(Biömarlkitr. 127.) 
E Goldschmidt. E., Äfm. 
(Knobelsdorffslr. 5.) 
Gädicke, 33., Kohleuhol. 
Kuobrlsdoysstr. ->•_ 
14 Baustelle. 
E Kraal;, E., Ncnlicr 
(Berlin.) 
13 Baustelle. 
E Läppen, F., ülcuticr 
(BiSmarlisir. 127.) 
16 Banstelle. 
E Föister, Frau (Schloß 
str. 23.) 
17 Bauktelle. 
E Ralchow & Blanlen- 
biirg, Manreruiftr. 
(«chlotzstt. 22.) 
13 Baustelle. 
E Peters, ?(., Rentier 
(-- chlotzstr. 21.) 
19. 20 Baustellen. 
E Brandt, Eärtnereibes. 
(Schloxsir. 10.) 
21. 22 Uauslclleii. 
E Eschwe, Dn (Berlin.) 
! Baustelle. 
E Weber. Kfm. (Berlin.) 
24 Baustelle. 
E Erolhe, 33., Maurer- 
instr. (Nr. 3t.) 
25 E Hensel, SB., Maurer- 
mslr. 
Bade, H., Schaukw. 
BaKojicr, M., Beamt. 
Bialezti, 2L Schneider. 
Breuste, 3(-, SBafinbcamt. 
Dransfeld, I., Tischler. 
Tumle, F., Zeug-Lient. 
a. D. 
Fischbach, R., Maurer. 
Götze, G., Briestr. 
©rolutcti, M., Locomotiv- 
füflr. 
Hacsner, ©., Bcrsich. 
Aqcnt. 
Jäckcl, C., Zugführ. 
Kaiser, I., Stellm. 
Knapp, H., Tischler. 
Krüqcr, I, Neuticr. 
Lackner, I., Bremser. 
Lehman, C.. Frau. 
Löwe. H„ Balnibeamt. 
Maschen, A„ Wcichenstell. 
Mattukal!, F., Buchhalt. 
Mittelstadt, H., Bahn- 
bcamt. 
Mumert, E., Stellm. 
Pape, 0., Bahnbeamt. 
Panlisch, E., Sichrer. 
Schilling, 33., Zimmenn. 
Schönberg, 9(„ Steucrcrh. 
Schitlz, I., Lehrer. 
Unbehauen, H., Bahn- 
bramt. 
SSiUich, R.. Bahnbeamt. 
Ziinmerman», H., Zim¬ 
mern!. 
Potsdamerstr. ->■ 
26 .Holzplatz. 
E Krehahn. F., Bäcker- 
mstr. (Schloßstr. 12.) 
Prenß, R., Holzhdlg. 
27 Holzplatz. 
E Sahn, ©c5rv Kfltc. 
(Berlin.) 
235hl, 31., Kohlenhdlg. 
iS) Baustelle. 
E Schulhe, E. F.. Rentier 
(techloiisir. 10.) 
29 Ülaiiltcfle. 
E Schnleinan», M., Kfm 
(Wilineröds.) 
30 2>au stelle. 
EPslW,E-.,Ä[M.(2chtiJii- 
str. 8.) 
31 Banslelle. 
E Wnlkow'sche Erben. 
32 Llauslelle. 
E Toepser, O., Skullet 
(3chlösjftr. 0.) 
33 Baustelle. 
E Uebel, 23., Reulici 
(Sdilofiftr. ».) 
34 s. a. Magaiinstr. fi. 
E. Schöltz, 33., Slciitier.T. 
V. u. Prusinowsli, 3(., 
Zimmtimftr. 
Ccke. G.. Poitschaffn. 
— R., Tapez. 
Giesc, H., Äackilmstr. 
Glienicke, F., Schristsel!. 
Grollte, 33., Maurern,str. 
3den, 23., Äseuwhdlg. 
Koch, 8f„ 9(gcnt. 
Ohmann. F., Aientiere. 
Plate», H., Maqijtr. Secr 
Scholy, P., Äanrermstr. 
Siecke, O., Inspect. 
Bölkel, G., Werksnhr. 
Wagner, P., Direct. 
Magazinstr. ->■ 
Ncttclbcckstr. 
s. Berlin. 
Nollendorf-Platz. 
f. Berlin. 
Nonncndamiir. 
■<r Tegeler Weg. ->- 
Wünsche'sches Haus. 
E Wünsche, I., Jnspeci. 
(Kgl. Schauspielhaus, 
Berlin). 
Heuse, G., Gastw. 
Ihu, 33., Zimmern!, 
inidfe, P., Elapierlehr. 
Sandmaim, H., Schuhin- 
msir. 
Stahlberg, M., Klempner 
Valerien, I.. Glaseruistr. 
Zieger, E., Schnhmmstr. 
Danttellen. 
E Gerhardt, E., Maurer- 
mslr. (Leibnizstr. 13.) 
Baustellen. 
E SazaniS’ichc Erben. 
(Berlin.) 
Seamtm()anS d. S6)toisciv 
Verwaltung. 
E Fisctti. 
V. Illbert, 23., Strommstr. 
Mellenthin, B., Schleusen- 
mstr. 
Baustellen. 
E Lazants'sche Erben. 
(Berlin.) 
Nonuenwiese. -> 
Schaafsches Haus. 
E Blninberq, E., Fobrif- 
bes. (Kantstr. 25.) 
E Sckolz,P.. Fahrkbes.!. 
Andcrsuhr, 5., 33m. 
Bartsch, 91., Kutscher. 
Kortmeyer, O„ Berwalt. 
Schaas, L., Sientiere. 
— & Eo., L.,Feilcnfbrk. T. 
Baustellen. 
E Frensl'oif, Nenlier. 
(Kantstc. 162.) 
Baustellen. 
E Stadt (TfiarlottcnButg. 
Balthasar'tchl-- HauS. 
E L>althas< r, E.,aientiere. 
(Berline'str. 87e.) 
V. Hagel, L, Ksm. 
Grube, 2l„ Schlosser. 
Knhlicke, Sf, Gastw. 
Tornow, F., Schleusen- 
toürt. 
Baustellen. 
E Brendel'sche Erben. 
Banstellen. 
E Lazarus'sche Erben. 
(Berlin.) 
■<r Tegeler 33eg. ->• 
Niirilbergcrstr. 
f. Berlin. 
Orangcustr. 
Slallflr. -> 
1 E Strobel, ,(t„ Stcnlicrr. 
p. Bcckendorf, O., Elapier 
Lchreriiiuen. 
Becker, H., Pol. Wachlinstr 
Llöttcher, H., LIahnard. 
Göriug, 21. ii. M., FrlS., 
illt'iit. 
31 oimol», SS., Pserbcb. 
Kutscher. 
2. 2a E K>ih»I,O., Rentier 
Nonnenwicsc. 
Nonnendamin. 
Koch'sches Haus. 
E Koch, R., Gastw. 
Schulz, 23., Gärtner. 
Jacob'sches Hans. 
E Jacob, 5L, Nenlier. 
(Westend, Lindcn- 
Allcc 8. 10.) 
V. Klei», P., Sn.ualkr. 
3>nsse, 31., Griinlramhdlg 
Donath, Siechn. Statt; 
Döring, St„ Gastw. 
Fischer,G., Eiseub. Beamt. 
Fnek, F., Bnr. Beamt. 
Fnrch, P.. Heizer. 
Giese, K., Pserdeb.Kntsch 
Gros;e, 9l., Post-Secr. 
Grube, Si., 33m. 
Lndeke, M., Sieg. Secr. 
Schmidt, 3i„ iöitr. 9lssist. 
Schulz- 3-, Wiv. 
Schwcrk,W.,Kanil.Beauit. 
Tinel, 6., Post-Secr. 
Tolk, I., Ww. 
Boigt, P., Recior. 
Znchbold, F., Post-Secr. 
E Müller. P., Äfm. 
(Berlincrstr. 12Gb.) 
V. Klang, E., Ww. 
Bahn, F„ 3!eudaut a. D. 
Bock, 91., iüaitlbcamt. 
Ertel, 33., Handschuh 
Wäscher. 
Haupt, H., Ftl. 
Kloetzer, P., Kfm. 
König, 2., L-w. 
Krüger, L„ Ww. 
Mninm, 33., Ww. 
Jägetslr. 
3a E Padell, 9f., Hos- 
Schloffcrmstr. 
Engwitz, 33., Ww. 
Klüger, G., Banarb. 
Kobmann.F.. Bahnbeamt. 
SSittmami, M., Näherin. 
4 E Richter, F., Tischler- 
mftr. (SSilmcrSborfcrftr. 
161.) 
V. Gorccki, I., Verwalt. 
Balzer, G„ Privatier. 
Balzerzack, M., Pol. 
Wachtuifir. 
Eugel, E„ Lehrer. 
Hilbrccht, P„ Töpfer. 
Iä^el, M„ Lehrer. 
Pelas, 31., Stichitcit. 
Riese, H., Biagisti. Secr. 
3iict5, 91., 23m. 
Schulze, H., Magistr. Bur. 
Assist. 
Schwarz, E„ SicIIra. 
Steht, E, - Böttcher. 
Sttöbcl, P., pr.  9U.it. 
Tremns, 23.. Bälkcrmstr. 
Weise, O., Fabrl. 
4a E Wiggert, E., Ww. 
Döring, li„ Ww. 
Friedel. E.. Ww. 
Garlenschläger, Sf., Plät¬ 
terin. 
— E.. Putzmacherin. 
Scholz, H.. Former. 
Schnlve, E., Ww. 
Weihntann. Sf., Zimmenn. 
23iggerk, F., Maler. 
Scharrenstr. 
5 E Tanin, P., Eigenihü^ 
nteriti. 
V.Pabst,E..Maqistr.Secr. 
Eckhardt. H., Brenumate 
rialien. 
Gctjgcr, 23., Lient. a. D. 
Maars, R., Modistin. 
Stranck, W.. Lehrer. 
6 E Hanck, F., Schmiedemstr. 
Hütte, H., Stellinmstr. 
Panncwiy, P, Böttcher- 
mftr. 
Nan, 23., Gaslw. 
Sitte, F., Handclsm. 
Stalte, 91., Banwacht. 
Zink, P., Bauarb. 
7 E (Slicncde, H., Rentier. 
(Änttiinicstr. 14.) 
V.La»e,3i.,Schlächtcrnistr. 
Holst, H., Milchhdlg. 
Jaenicke, H„ 38w. 
E Friese, I., Kfm. 
9 E Mathien, C., Gartcnb. 
Direct. 
Lusinski, 91., 231t). 
Püttner, L., Frl. 
10 E 2>itö, I., Landwirth. 
V. Renner, H., Schutzm. 
Fischer, P., Reg. Rath. 
Münster, I., Pol. Hanptm. 
11 Baustelle. 
E Slabt Elintlotlriibiirg. 
12 E Irmer, Ä., Eigciilliüm. 
(Cchillerstr. 23.) 
V.3toggciikantps,F..Fuhrh. 
Schwan, F., Gastw. 
-<r Luiscn-Platz -> 
Osnabriickcrstr. 
Keplerstr. -> 
1 E Sicbrrt, Slatcrmflr. 
Bngge, E„ Schiffbauer. 
Ehlerl, L., Eolonialwhdlg, 
Grolsch, 23.. Lugen. 
Stuösel, I., Beiüebsleii. 
Kreuz, I., Fabilarb. 
Müller, E„ Schlosser. 
Patili, E'„ Modelltischl. 
Po!)!, C., Schlosser. 
Picstcl, 9(„ Gaslm> 
Schulliies, M.. Tischler. 
Schulz, 91., Posament!» 
hdlg. 
Stübbt, 6., Eoittrol. 
Trcbbiit, M., Werlzengui. 
2 E Sander, 31., Bildh. 
(Berlin.) 
V. Sepp, L., Magistr. 
Beamt. 
Blume, L., Krankenpffeger. 
».Byali, Sf., Eisenb.Beamt. 
öauert, 23, Schlächler. 
.pahuke, W, Gastw. 
Kowall, Kutscher. 
Radtke, H., Siaurer. 
— R., Schnliminstr. 
Ziother, F., Psrrdcb. 
Kutscher. 
Salouton, H., Gasmitr. 
Schaeser, H., Schlosser. 
Schmidt, F., Kutscher. 
Schneider,St., Maschinen 
battcr. 
Schürgens, E., Kfm. 
Staljlberg, 91., Schiffer. 
Weguer, i!., Eisenb. Beamt. 
Weitdlaud, G-, Portier. 
E Sander, 91., SBtlöfj. 
(Berlin.) 
V. Ballentin, 23., Verwalt. 
Bohlmaun, 31., Maurer. 
Bnrvcnich, F., Ilhrm. 
Dubrall, E, Schlosser. 
Flohr, E-, Schlosser. 
Fotliit, I., Buchdruck. 
Graudenz, I., Portier. 
Gromauii. D., Tischler. 
Hellwig, 23., Manrcr. 
Iastcr, G., Schnlun. 
Kappa, P., Pserdcb. 
Kutscher. 
Kölle, W., Tischler. 
Müller, E-, Schiller. 
iUitfchcn, H., Schlosser, 
giouiieburg, H., Schlosser. 
Siotcnbcrg, 23., Schriftsetz. 
Schäfer, E„ Barbier. 
Waga, H., Schlächtennflr. 
1 E Wegener, F-, Holzhdl. 
(Kaiserin 9ingusta-Allec 
5S. 59). 
V. Paniie. I., Penssonair. 
Dubrall, G., Schlosser. 
Friedrich, 0., Kftu. 
George, M., Manrerpol. 
Hening, F., Schlosser. 
Herrmanii, K., Mechaniker. 
Jacob, 9l.. Kutscher. 
Kahle,H., Magistr. Bote. 
Kaule,W., Colonialwhdlg. 
Knrschat, ?l., Tischler. 
Maybaucr, 3!.. Schmied. 
Miltclitäbt, G-, Barbier. 
Ostwald, P., Schlächter- 
instr. 
Pütz, 35., Telephonarb. 
Pieper,. £>., Kutscher. 
Potratibt, O., ZintmcrpoL 
3!eißmann, I., Dr., pr. 
Arzt. 
3i5hrich,E.,Klcmpnerntstrv 
Salor, 3t.. Mechaniker. 
Wegener, 23., Gärtner. 
Weichert, Schmied. 
Tanroggcucrsir. ->• 
Baustellen. 
E Wegeuer, F., Holzhdlg. 
(Kaiserin 9lngnsta-9lllee 
58. 59.) 
Baustellen. 
E o. Rboden, 3iitterguls- 
bes. (91ußerh.) 
Tegeler 23eg. 
Garten geh. z. Tegeler 
Weg 15. 
Holzplatz. 
E Schramm, E.. Holz 
hdlg. (Tegeler WeglOZ.) 
Holzplatz. 
E Wcgeucr.F., Holzhdlg. 
(Tegeler 23cq 104.) 
27 E Pollandt, 2)1, Maurer- 
rustr. (Englischestr. 28.) 
Oesfentlicher Feucriuelder. 
27 Bortet, F., Ziramcnii. 
Sii'timmc, 9f., Zimmenn 
Dnljlfe, R.. Bnr. Assist. 
tSimbrobl, 6., Magistr, 
Secr. 
Falk, W., Schutzm. 
Götze. O.. Mechanik. 
Grase, E„ Eiititbteli. 
Helüig, E., Platz-Anfseh 
Jafke, M., Slaiioliblriii. 
Joseph, J.,Kiipferschiuicd 
itemmler, H„ ilfiit. 
Jtintit, 23., Bmuititsti'. 
Köhler, 38., 'Beamt. 
Kiuse, H„ Schlosser. 
Lüdeiuann, E., Magistr 
Beamt. 
SVlaiiidi-, M., flfut. 
Cellers, C., Drechsler' 
mftr. 
Sleiiueit, H„ Tischler. 
3iöhuisch^.P., Töpfer. 
Schnleuburg, H., Tischler- 
uislr. 
Nhlinauu.M., Dur. 9tssist. 
3iii|f, 9f„ Ilhrm. 
Zamolaitäti, I., Thür 
schließ. 
Zieleinaun, H., Pfcrbcb. 
Schaffn. 
Tauroggeuerstr. 
23 E Bartsch, F., Braumstr. 
(Berlin.) 
V. Schnlwitz, A.. Maurer. 
Bentsch, O., Schlosser. 
Bodenttein, K., Schneiden 
rnstr. 
Frehe, 31., penf. Schutzm. 
Ganske, F., Pferoeb 
Schaffn. 
Galt, I., Ksm. 
Gimpel. B-, Äastw. T. 
Grätz, I., Steindruck. 
Hübner, K., Stellm. 
itasutk, 33., Porzellan- 
dreh. 
Neie, K., Schlosser. 
Pctzsch, H„ Fnszbodcnleg. 
Pokraudt, I., EigauettljM. 
Prange, 91.. Kassenbote. 
Reimann, P.. Mater. 
Schacht, 91.. Tischler. 
Schermer, H„ Maurer. 
SBcgcücr, F., Tapez. 
29 E Prenb. Rent. Bers 
Linst. (Berlin.) 
V. Graßmaitn, ,y., Bcr- 
walt. (Englischestr. 26.) 
Alisch, 23., Zimmcrm. 
2!ölime, 8f., Sditthm. 
Bredow, Maler. 
Gäbet, H.. Töpfer. 
Geifeler, P., Kfm. 
Hantle. SS., Äfm. 
Junknickel, F. Maler. 
Lück, I., EiühbL 
Tramine, K„ Schmicb. 
liier, 23., Maurer. 
Boß, F., Maschineurnstr. 
Wetzet, 3t., Manier. 
Ziinmermann^H, Zimmer¬ 
pol. 
30 E Sicrten, H., Eigeu- 
thüincrin. 
Büttner, F, Schlosser, 
itattoer, E., Pserbcb. 
Kutscher. 
Jlrtill, F., Gastw. 
Sajarosli, K., Tischler. 
Langenhan, 5(., Schlosser. 
Richter, C., Porzellanbreh. 
Aosien, D., 33w. 
Schneider, K., Lithogr. 
Trillhofe, it, Eattbibat 
Veßbach, G., Schitbmmfir. 
SScilcrt, Q., Siedemstr. 
Kaiserin Angnsta- 
9lllee. -> 
Passaucrstr. 
s. Berlin. 
Pestalozzistr. 
Grolmaustr. 
E Hilliger, Ehr., Schnhm- 
mf'r. 
Bachtier, H., Kürschner. 
Böttcher, F., itfm. 
Bürger, I., Gastw. 
Fersenheim, B., Frl. 
Hahn, 9L, Maler. 
Kahlert, H., Schlosser. 
— M., Hebamme. 
Preub, Sf, Eigairenhblg. 
Victor, £)., Kfm. 
Zierau, H., Tifchlennstr. 
EMellmann, E, Destillat. 
(Berlin.) 
V. Fröhlich, 23., Maurer- 
mftr. 
Augely, I, Scürerin. 
Bartens, F, Kfm. 
p. d. Breite, G, Ksm. 
Frenzel, Th>, Kohlenhblg. 
2 Gonlarski, S(„ Itfm, 
Helmbach, F., Goldarb. 
Klinnert.M, Thealerbieit. 
Köhler, E., Bnchhalt. 
Lehnt,mit. Sf., 23w. 
Mäker, E., Schiiljnimftr. 
Moriu gen. Baitil, Si., 
Friseur. 
Ccltcl, W., Bfrlrci. 
Peltz. M, Billet - Ler- 
tiiufrriii. 
Siicbrl, 31., Lluchbind. 
Schinibt, P, Eolouialw- 
hd'g. 
— 91., Portier. 
Scholz, I., Lehier. 
Schcöber, St, Jjiiiiiiterpol. 
Singelinann, G, Slfm. 
3 E Schmidt, H, Baut« 
direct. (Eol. ßirur.c» 
ronlb.) 
E Zicgra, M, Baumflr. 
(Scrliii.) 
V. Dibbelt, A, Bnr. Äffst. 
Sililrts, Eh, Ww. 
Bicstcrftlbt, 91, 28iv. 
Kloch, H„ Stellm. 
Daldritg, I, Buchhalt. 
Döhriiig, Eh, Ww. 
EhliiS, F, Tischler. 
Eichwald, F, Maler. 
Fabian, E, Äfm. 
Fiebig, M, Monteur. 
Fritze, H„ Bnr. Boisteh. 
Grafski, 9l, Postdilfsbote. 
Hellwig, 3!, Milchhdlg. 
Hempel, EI, Schänspie- 
lerin. 
Herzield, 9t, Äfm. 
Hüueke, P, Procurist. 
Slacbc, 21, Schiihut. 
Sflccraoitit, H, C'iaftw. 1 
Kuthe, 21, Töpfermftr. 
Linke, W, Zimmcrm, 
Michelis, E, Ksm. 
Moritz, ,6, Ksm. 
Müller, 3t, Maurer. 
— I, Schlosser. 
Quedzuweit, H, Tischler. 
3ietzlaff, W, Schlosseriustr. 
Urbschtit, G, Pserdeb. 
Schaffn. 
Wagner, Pcusionair. 
L?endtlanb, E, Hausdiett. 
Keiner, Th, Maurer. 
4 Nenban. 
E Schmidt,H,Bantbirect, 
(Eolonie Grlincwald.) 
E Ziegra, M, Baumflr. 
(Berlin.) 
5 Neubau. 
E SchmidtH,Bankdircct. 
(Eol. Gninewald.) 
E Ziegra, M, Banmfir. 
(Slcrliii.) 
6 Neubau. 
E SchmidtH,Vankdircct. 
(Eol. Gruuewald.) 
E Ztegra, M, Banmstr. 
(Berlin.) 
7 E 3Icißc, I, Kfm. (Ber¬ 
lin.) 
,V. Wolter, F, Portier. 
2'ro6, F, Srotchltnbt). 
2'»sse, F. 23, Banmstr. 
Ebcrt, F, Slellnef. 
ßähncr, 91, Bnr. Beamt. 
Jhme, O, Bildhauer, 
illcift, P, Uhnu. 
Ürügcr, W, Kohlenhblg. 
Kulkniann, Fr, Gcr.Dien. 
Nieß, O, Schankw. 
9!ickeri, (£, Posament. 
Rubolf. Ww. 
Schlunf. I, Sial. 2lssist, 
Schüler, F, Gürtler. 
Scibolb, 23, Maler. 
Sonitcttburg, I, Ww. 
E Sieißc, I, Ksm. (Ber¬ 
lin.) 
V. 23olicr, F, Portier. 
(Nr. 7.) 
Dames, K, Peusionair. 
Gaebccke, S(, 23tu. 
itlaioilter, 91, Putz¬ 
macherin. 
Krüll, F, Kfnt. 
Lnbwig.J,Schaitkwirthtti. 
Matil, B, Kfm. 
Schäfer, O„ Kfm. 
Siiartncr, E, Ksm. 
p. Steiukcller, O, Hattpittt. 
a. D. 
Schlüterstr. -> 
Baustelle. 
E Comelins, F,Direcior 
(Berlin.) 
10 E Staubt, E, Ww. 
V. Meier, H, Architeci. X 
9ldam, Sf, Kfm. 
Stmcrpohf, H, Bäcker. 
Baade, O, Bandaqist. 
Bartes, K., Goldschmied 
Behnisch, G, Portier. 
Bicifeldl, I., Saiikbeamt. 
Bietschkus, SB, Klempner. 
Brandts, <3, Dr, Biblio¬ 
thek. 
Bredow, CT, Architekt.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.