Path:
Volume V. Vororte 3. Charlottenburg mit Westend A. Behörden, Anstalten, Vereine u.

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

V. TlM  
•Tmm, sH~Mc!jrcriii. 
Mes;rter, O., Sdjttlblett. 
Tebnter, D., Lehrer. 
Dorfstr. -> 
Maricnfcldcrstr. 
-4- Chansscestr. -> 
Steuerhaus geh. z. Chauffee- 
str. 153. 
Baustellen. 
12 E Dornbusch, F.,Mürler- 
mstr. (dlivt'orf.) 
Dornbusch,F.,Mnllmnstr. 
•<- Chaussee nach Marien- 
-orf und Marienfelde. -> 
18 E Strauß, H., Gärtner. 
Baustellen. 
E Rühle, M.. Aobruch- 
unteruehm. (Berlin.) 
22 E Rühle, M.. Abbruch- 
unternehm. (Berlin.) 
Bach. P.. Ww.> 
Chanffeestr. -> 
Marienthalcrstr. 
Rndowerstr. 
1 E Karbe, S.. Fonner. 
Henow, P., Schlosser. 
2 E Baarv, A., Böttcher. 
Wiese, F., Tischler. 
3 E Richter, C.. Webernistr 
Richter. 2t, Maurer. 
— R., Weber. . . 
4 E Frany, E., Bandagist. 
Raoecke, H., Landarb. 
Streichhan, I., Landarb. 
6 E Luther, G.. Bäckermstr. 
Franz, &, diatbtmächtcT. 
6 E Jakob, fr, Ww. 
7 E Schulze. M.. Ww. 
Richter. P., Ww. 
Timm. K., Handelsm. 
8 E Reichert, P.. Landw. 
Kuhnke, G., Tischler. 
Daustelleu. 
E Wrede'sche Erben. 
Nudowerstr. -> 
Neubritzerstr. 
Chauffeeftr. -> 
1—2 Baustellen. 
E Körner, W., Gruben 
bei. (Berlin). 
3 E Steickardt. Gastw. 
Budic. A., Sattler. 
Heidrich. I.. Ksm. 
Safir, W.. Zimmerm. 
Schulze. G.. Weber. 
4 E Schnly, 2l., Bäckennftr. 
6 Baustelle. 
E Schiils, 2t, Bäaermsrr. 
(?Zr. 4.) 
6—11 Baustellen. 
E Körner. F. W.. Gru^ 
bcubcs. (Berlin). 
Priesterweg. 
12 E Most. 53., Fuhrh. 
BrockmeyerH.. Handelsm. 
Kliuger. L., Maurer. 
13 E' Schmidt. H., Maurer. 
Lammt», G. Pserdeb. 
Arbeit. 
13a E Hirschfeld. G. Cbr.. 
Dachdeckermstr. (Rir- 
dors). 
V. Schmidt, H., Maurer 
Wir. 13). 
Dreier, F, Bahuarb. 
Haedccke, yt., Handelsm. 
Jent^ch. L., Sattler. 
14 E Däfiitc, K.. Ackerpächt. 
15 E Lamprechl, L., Lw. 
(2lußerhald.) 
Huhn, W.. Brunuenm. 
Loreuz, G., Zimmenn. 
16. 17 Baustellen. 
E Jacobsohn, ctfm. (Ber¬ 
lin). 
18 E Schröder. D.. Ww. 
19 E Schröder, St, Acker- 
pächt. 
Schröder. D., Ww. 
20 Baustelle. 
E Bener. 23., Landw. 
(Nr. 21.) 
21 E Better. 23., Landw. 
Haulict. W.. Zimmerm. 
22. 23 Baustellen 
E Bener. W., Landw.. 
(Nr. 21). 
21 E Schröder, F., Landw. 
Daustelleu. 
E Seiner. R., Handelsm. 
(Chauffeeftr. 57.) 
Chauffeeftr. -> 
Britz 
Parkstr. 
Dorfstr. -> 
1 E Wrede. B., um. Rittet* 
gutsbej. V-Ücvlm.) 
Onivdors, F., Milchpächt. 
2 E Wrede. B., viu. Ritter- 
gitttbcs. (Berlin.) 
Kleindienst, R., GntS- 
arbeit. 
3 E Wrede, B.. um. Ritter- 
gnt^bes. (Berlin.) 
Rohde, K.» Gartenarb. 
■1 E Wrede. B., 910. Ritter- 
gntsbes. (Berlin.) 
Nahlop, W., Obergärtn. 
Rudower Chaussee. -> 
Banstellen. 
E Wrede. B., vw. Ritter- 
gntSbes. (Berlin.) 
Dorfstr. -> 
Pricstcrwcg. 
Bürgerstr. 
1 E Dietze, G., Maurer. 
2 E Przybilsti, 2t, Ww. 
Moewes. W., Fnhrm. 
3 E Jenner.H., jlfrn. 
Jahnstr. -> 
Baustellen. 
E Roack'sche Erben (Rir- 
dorf.) 
Kirchhof der Gem. Rixdorf. 
Baustellen. 
E Quandt. 23., Fabrk. 
(Rirdorf.) 
Baustelle. 
E Ditt, C1., Laudw. 
(Cliauffeeitr. (M.) 
Baustelle. 
E Weimar, W.. Gärt- 
nereibes. (Rudower. 
str. 31.) 
Neubri^erstr. -> 
Baustellen. 
E Weimar, S., Gärt- 
nereibes. (Rndower- 
M. 31.) 
Baustellen. 
Jaöni'tr. 
6 E Kleber. Manrermnr. 
finger. O.. Siurfpcfdi. 
ory. B.. Dackdcüernlstr. 
Sadof-ky, H., Maler. 
Schwitzte, J., Maurer. 
Topp, F., Tischler. 
•<r Bürgerstr. 
Ring-Chaussce. 
Torsstr. -> 
Baustellen. 
E fttthrumim, 6?.. Landw. 
(Dorfstr. 30.) 
Remide‘id)Ctf Hau-5. 
E Reinicko, £., Ro^en- 
jüöjter. 
Heckt, Ed.. Gärtner. 
Rogener. R., Bür. Gehilfe. 
Baulrelle. 
E Wrede, B.. vw. Ritter 
gur-bef. (Berlin.) 
Rudoweritr. 
Baustelleu. 
E jlömer, ?y.25.,(?»ni6cn= 
be». (Berlin.) 
ilraitfeiiftau?. T. 
V. Biermann, B., Verwalt 
Imp. T. 
Babe. £3., Ma-chiitcnnistr. 
Baumann, B., Rüchen 
mädchen. 
Borste;, R.. Bür. Dien. 
Buchmann, I..Hausdien. 
Bttrgl)ardl,Ä..Ob.zlöchul. 
Dörre, St, Hausdien. 
Euent. B., Wa'ckmädcken. 
A-ncdciannu, M.. 4l]l. Arzt. 
JyrÖde. W.. Operat.Dieu. 
^rnnwald. ^..Leichendien. 
Hachbanh, B., Haus¬ 
mädchen. 
Hcrwarth, D., Köchen- 
mädchen. 
Äaay, L.. Haurdien. 
9t. ^rankenwärt. 
Kanzenbach, 2t, Wasch- 
madchen. 
Kienis. K., Krankenwart. 
Knabe, H., Hansdieu. 
Kolle, H.. Llrankeuwärt. 
v. ttouwis. Th.. Freiin, 
Oberschwester. 
— M., Schwester. 
Kroger, W., Rutscher. 
Lange, E.. Wäscherin. 
Lengler. M., Wärterin. 
Lüttgen, P.. Sckwester. 
Mohr, A., Dr., AM. Arzt. 
Krankenhaus. 
Pankotv, A., Kranken¬ 
wärterin. 
Riese, H., Dr., Direct. T. 
Röseler, H., Kranken: 
wärt. 
Schneider, H., Schwester. 
Schnleber, E., Wärterin. 
Schönseld, 2t, Schwester. 
Schulte, E.,Oberwäscherin. 
— Oi., Schwester. 
v. Schulzendorf, E., 
Schwester. 
Schüuke. M., Heizer. 
Seip, M.. Schwester. 
Stammwitz, L., HaitSi 
mädchen. 
Steinborn, E., Kranken 
wärt. 
Bostberg, 2t.. Köchin. 
0. Wietersheim, H., 
Schwester. 
Lüildtraut, K., Wärterin. 
Zilm, E., Pförtner. 
Baustelleu. 
E Körner, F.W., Gruben 
bes. (Berlin.) 
Dorsslr. -> 
Rildvwcrstr. 
Walterstr. 
Gemarkung Rirdorf.-> 
1 E Dicuwiebel, E., Eigen 
rhüm. 
Dienwiebcl, I., Frl. 
Privatiere'. 
Wrctli, R., Bäckermstr. 
2 E Motel, D., Schlächter: 
mstr. 
Mietamt, I., Schneider: 
mstr. 
3 Baustelle. 
E Tieuwiebes, E., Eigen 
thnm. (Rr. 1.) 
4 E Richter. C.. Schankw. 
Lahmert, 21.. Ww. 
Schumann, G., 2lckerpächt. 
Werderstr. -> 
o EWeqener.F.Eigeuthüm. 
Dowe. C.. Schlonennstr. 
Wendlandt. W.. Maurer. 
Wille. C.. ältaurer. 
6 E Haupt. A.. Bäckermstr. 
Duvrow. 2t, Bahuarb. 
(Yottwald. H., Tischler. 
Haamann. 2l„ Lackirer. 
Müller, W., Maurer. 
Schiller. C., Schueidermitr 
7 E ttuthan. 2L,‘ Schmied« 
mstr. 
Duw.'e, ?t, Scümied. 
Bürgeiiir. -> 
S. 9 geb. v Bürqcrir. ^ 
10 E Weber. Ä. jjabrt. 
(Berlin) 
Kirdlö, Kuncüer. 
11 E Hlcbcr.Maaitt. 
Büchner. >t. Munter. 
— M-. Modiüln. 
Drtfcn, M.. Ww. 
Nohli'ch. I.. Maurer. 
Hildcbrcnh. Ä.. Ww. 
-Ueber. H„ Mu». Diriqknr 
Lrtrmann. F.. c&lc«(T. 
Seiler. I1.. Sckankw. 
12 geh. z. Iahiinr. 1. 
Iahn'ir. 
i:i E Kreis Telkow. 
Irrt?*, H., iycbrf. 
ftriedhot d. <^em. Rtrbor 
Baunellen. 
E-Quandt. S., ytibi! 
lüir dcjxf.j 
Ba.rstelten. 
E Weimar. W. G>5dti: 
retbef. (jtr. 
iV» E Weimar'scde Erben. 
V. Weimar, W.. Wärtnc 
reibet. i§!r. ;ii. > 
Schirmer. I.. Ittitscher. 
27. Bau'lellen. 
E Weimar'iü)k Erben. 
29 E Weimar'ick: Erden. 
V. Weimar, W.. Gärtne 
reibes. lRr. 31.) 
Baum. Grnbcri'Aufseh. 
— M.. Üuischcr. 
30 Garten. 
E Weimar, W-, Gartnc- 
reibes. (Rr. 31.) 
31 E Weimar, W., Gariue- 
reibes. T. 
32. 3:i Banstellen. 
Eilontcr, 5. W., Gruben- 
bes. (Berlin.) 
34 E Schruid & (so., £., 
Bert Cement-Baugesch. 
(Berlin). 
V. Hämmerte, A., Lagcr- 
verwalt. 
Brick. P.. iifnt. T 
— & Tolle, Kiesarnben- 
6ci. T. 
35 Baustelle. 
E Alöntcr, F. 23., Grubeu- 
bes. (Berlin.) 
- 12 - 
3tt E Schmidt, M’„ Steuer« 
erbeb. (Berlin.) 
Lieber, Fr.. Ger. Beamt 
Grübler, M., Tischler. 
ttUildner, 2t, Rentiere. 
Liebmg, O., Barbier. 
Schael, M., Kflu. 
Settekorn, K., Tischler. 
Baustellen. 
E Schmidt, K., Steuer» 
erheb. (Berlin.) 
Späthstr. -> 
Baustellen. 
-19 E Gros,. H., Rentier. 
30 ChansseclmuS. 
E Kreiü Teltow. 
Lahmert, R., Chausseegeld- 
erheb. 
51 E Adam. G.. Gasüv. 
52 E Bruckboff.W., Rentier. 
(Col. (yrmtciualb.) 
Eikhiiff, P., Kanzlist.. 
Warderniann, C., pens. 
Zuafnhr. 
53 E Brnckhoff.W., Rentier. 
(Col. Grunewald.) 
Dabcrkow.E., Gendarm. 
Frank, W., 2lckerpächt. 
54 E Güuther, E., Bäcker- 
mstr. 
Baustellen. 
Marienthalerstr. ->* 
50 acli. 3. Marientlialerstr.l. 
60 E Klein. 2t., Ww. 
Grapentiu, E., Maurer. 
Klein, M., Ww. 
61—63 Baustellen. 
64 E Schulv. G., Büdner. 
(>>u5diq, M., Ww. 
tio E Schmidt, K., Schmiede- 
mstr. (Cliauneeitr. 38.) 
Franke, E., Gastw. 
Reinhardt, K., Steinsex. 
Ioliannic-thalerstr. -> 
66 E Güldner. B., Gastw. 
Auras, P., Schuhmmstr. 
Iurchen, P., b»artenarb. 
Reichert, Ä, Rentiere. 
Richter. F.. Fabrkarb. 
— jv-, Wcbermftr. 
Schröder. G-, Malermstr. 
6)rüilauerstr. 
>7 Baustelle. 
->S E Winkel, 8t, Landw. 
Behrcnd.vv.Kirchbofsarb. 
Frommen, £., Kaffcn 
beamt. 
Herrmann, A.. Ww. 
Melier. H-. Schmiedem'':^. 
•>U—75 Baustellen. 
E Wm!cl, 21^ Landw., 
(Är. Gb*.) 
76 E Sciiadow, W. Landw. 
77 Baustelle 
E Wanzlik. G., Landw. 
lRr. 7x. > 
78 E Wanzlik. G.. Landw 
Abraham. E, V'arincr. 
Leljmar.it,  Badnard. 
Riex. 21.. Atferpädu. 
Scher. W. Jir.mrrm. 
WohJsl!?. 2!. Maartr. 
7U v»«utitmi. 
E Wan;lrk. Landw. 
(Är. 7--.' 
Ädrabam. E. Gärtner. 
0-83 Baustellen. 
M E Bauke, F. Hendels 
qäua. 
<1 E W»r!rr. Lan^w 
T. X. Ba::-:rd. 
Fraa^, Ä.. Ww. 
Um'tfi:. A. «estw. 
ftiir.^cr. 21.. Sebcrmstr. 
Wauzl'.k. 5t.. 2lU’lctr 
-♦) E LiarnvnmeyerH. Ww^ 
Lrefanq. H., Handels- 
qärtn. 
E Wanzlik. F., Landw. 
h« Bauirelle. 
E WünUit Ch., Landw. 
(^r VI.; 
•O E Werrdt. G. Gärtnerci- 
bcf. T. 
Stapel. £?., Gärtner. 
Treptow, R-, Gönner. 
kX) Gärtnerei. 
E Wcndt.G.,Gär1uereibes. 
(Rr. 6U.) 
91 E Wanzlik. Cb.. Landw. 
i*2 E (Sude, F.. Rentier. 
Gude. F.. Gärtner. 
Kahle, W.. 2iaienlieser. 
Wiggert. E.u.S.,Geschw. 
93—95 Baustellen. 
E Bachmami, Fuhrh. 
(Rixdorf.) 
96 E Gut;eit. G., Landw. 
Aerthold, 2t, Ww. 
Larrgermann, 33., Dreh¬ 
orgelspieler. 
Lucas, iL, Weberrnstr. 
Mühlhaus. M, Frau. 
Walter, K.,Pol.Wachtmstr. 
<u D. 
Britz 
Baustellen. 
E Lehmanu, Landw. 
(Burgerslr. lfl.) 
Gemarkung Rirdorf. 
Walterstr. -> 
Späthstr. 
(1—1 gehört zum Postvezlrk 
Äaumschulenweg.) 
Rudowerstr. ->• 
Baustellen. 
E Bruckbof, W., Rentier 
(Col. Gruuewald). 
1 E Spätb. F., Oeconomie- 
Rath T. 
MerteuS, H., Ob. IMrht, 
Nandr^, I., Ob. Gärtn. 
Baustellen. 
Äaumschulenweg. 
Baustelle». 
2 E Späth, F., Oeconomie 
Rath (Nr. 1.) 
Lllteschmidt, W-, Ober 
Gärtner. 
Gutzeit, G-, Ob. Ouhi. 
Schiele, I., Wachter. 
Trelle. F, Baumschul- 
direet. 
3 E Späth, F., Oeeonomie- 
Rarh (Nr. 1.) 
Fischer, C., Maschinen- 
mstr. 
Frost. K.. Ob. ©artn. 
Höchstem. F., Gastw. 
Inratz, P., Knnstgärtn. 
Pape, H., Kutscher. 
Stamm, 2t, Kutscher. 
Stockfisch, H.. jlutscher. 
Tliont, H.. Kutscher. 
Wegeuer, K., Rutscher. 
Wietzke, F., Kutscher. 
4 E Spälli, F., Oeconom. 
Rath (l’Jr. 1). 
Fastbcnder K., Ob.tzärtn. 
Mrtstner, H., Ob. Gärtn. 
Baustelleu. 
Waguer'sche EiSwerke. 
E Wagner, C., 4lfm. 
(Berlin.) 
Rettiq. H., Inspcct. 
Baustellen. 
Rudowerstr. -> 
Straße 35. 
Chauncestr. 
Baustellen. 
E Siegel. v„ Dr, vr. 
Är;t'lEhauisee,':r. 67). 
Büufitllcn. 
E Jlöntcr, F. jV-.Gntben 
bei. (Berlin,Händel'tr.V. 
III. Vicn'c;nbi*'chulc. 
E i>*.cm. Buy. 
V. Weber, W., Schuldim. 
SpriycnhauL. 
Chauncestr. 
Tcmpclhofcr Wcg. 
Ehiunerftr. 
Koch'sckes Hau». 
E Koch, Ä, Wärlnercibe* 
Baudur. E., Ganenarb. 
KollevrLle. H.. Landw. 
lluterharn'ckeidt'sches.^aur 
E Uuttrbaru'cheidt. H 
Ro'engÜnn. 
Baustellen. 
Friedbof d. St. Simeouö 
u. d. St. Lucas-Ge 
mcinde. 
^Korlli.P-.Todtengräber. 
Staats, P., Sorarb. 
Triftsir. 
Cliauffeestr. -> 
1 E Hafermalz. C-, Sott 
chermstr. 
Hübener, E., Klempner. 
2 E Leitert, C., Landw. 
Lehmann, H., Säfchcpit 
Sicbert, Ww., Pantincw 
hdlq. 
3—6 enstirt nicht. 
E 2ldcl R.. Hfm. (Werder- 
str. 72.) 
V. 2ldel jun., 2t, Käsehdlg. 
Forst, W., Handelsm. 
ilortiiS, 2t, Schncidermstr. 
Stohr, I., Gärtner. 
Friedhof d. Gemeinde Briv. 
8 Baustelle. 
U Zlrmenhans. 
E Gemeinde Briv. 
V. Mnlatf, G., Toüteu- 
ßtäbet. 
10—11 Baustellen. 
E Wrede. B.,verw.Rittcr- 
gutöbef. (Berlin.) 
12 E Wrede, B., uertv, 
Rittergntöbes. (Berlin^ 
Roonstr. 2.) 
Schröder, H., Landw. 
Wcg nach Marien 
dorf. -> 
13 Gärtnerei. 
E Eggert, W., Gärtner. 
(Berti«.) 
11 Baustelle. 
In E Senlntler. F., Büduer. 
10 E Rother, E., Prodneten- 
Handlung. 
17 E Beetz, L., Landw. 
Banstellen. 
-<r Chansseestr. -> 
Wcrdcrstr. 
Chausseestr. 
1. 2 Baustelle. 
E Walter, Gastw. (Berliu.) 
3 E Spaller, E., Fischcon 
serveufbr. 
4-6 Baustellen. 
E Welke & Elbe, Ban* 
gefch. (Berlin). 
6 E Schulz. I., Frau. 
Johu, 2t. Fuhrh. 
Siebter, W., Tischler. 
7 E Lübeck, H., Tischler- 
ntstr. 
Hince, K., Lehrer. 
8 E Hagen, H., Holzhdlr. 
9 E Poranske, H.. Etohdl. 
10 E Duukel, R., Pro- 
ducthdl. 
11 E Dornbusch & Zehl, 
Töpferei. 
Dorubusch.P., Töpfermstr. 
Zehl, F., Töpfernistr. 
12 E Wernicke. £>., Gürtler. 
Benecke, W., Slssecur. 
Beamt. 
13 E Ulrich, R., Kfm. 
14 Baustelle. 
E Mroschinsky, Ww. 
(Berlin.) 
lo E Wakmann, St, Ww.. 
Gastw. 
Slpselbaum, 2t, Ww.. 
Näher!". 
Czersou, F., Schubm. 
Gableuz, Ch., Ww. 
Schinke, H.. HandelSm. 
— O, Töpfer. 
Schneider, G., Bahnerb. 
Weffer, 2l Bergolder. 
Witte. 2t, Tapez. 
16 E Steuzel, M., Ww., 
Scifeuhdlg. 
17 Banstctle. 
E Stenzel, M., Ww. 
(Nr. 16.) 
18 E Raske, Ch., Eigen¬ 
thum. 
Krämer, O., Schneider 
mitr. 
Marreus, Priv.BeLmt 
10 ©arten geh. z. Nr. 16. 
20 E Knuih. I., Zimmerm. 
Friedrich. L., Tischler. 
21 E Iur, 2t, Bäefcraistr. 
Heinife, W., Maurer. 
Iouav, E., Töpfer. 
Knlike, E., Töpfer. 
Plötz, H., Metallgiest. 
yitchtcr, G., Fuhrh. 
Zajon?. K., Tischler. 
22 Baustelle. 
E vttr, 2t, Bäckcrmstr. 
(Nr. 21.) 
21. 24 Baustellen. 
E Horn. Schlächtermstr. 
(Berlin.) 
25 E Schumann, 21., Ww. 
Faber, O.. Tischler. 
Matng, L.. Ww! 
Welter. E.. Carroulelbes. 
26 E .Uiiöfel, Kfm. (Biesen- 
ibslt) 
V. Mierdel. E.. Strbeit. 
Didzuu, F.. Tischler. 
Schröder, F.. Maurer. 
Ziege. H., Tischler. 
27 E Hickert, 2t, Drechsler- 
mstr. 
Goldmann. R., Dildh. 
Uranz, F., Handelsm. 
Kraitse, il., Gärtner. 
Schulz, M., Ww. 
Schulze, E., Tischler. 
Bogt, H., Tischler. 
Zoch, F.. Rentier. 
28 Baustelle. 
E Ialrn, Dachdeckermstr. 
(Berliu.) 
29 Baustelle. 
E Lertwin, I., Eigenth. 
(Berlin.) 
30 Banstelle. 
E Gemeinde Britz. 
31 Baustelle. 
E Schmidt, Eigenth. (Neu- 
Ruppin.) 
32 Banstelle. 
33 Baustelle. 
E Hahn, Schuhlittnslr. 
(Berlin.) 
34 2ldmiuistration. 
V.Ko»ciauSki.2t. Arbeiter. 
Balke, W., Zlntnicim. 
Köhler, W., Hausdieu. 
Schmidt,P..Schiniedemslr. 
35. 36 Baustellen. 
E Hirschseld, Dachdecker« 
mitr. (Rirdorf.) 
37 E Schmidt,R.,Haitdelsm. 
Bahr, O., Bicrabzieher. 
Härtung, O., Drechsler. 
Hnlta, R., Tischler. 
Kleemann, F., Manrer. 
Knobloch, H., Schlosser. 
Reeder, 2t. Bahnarb. 
Schmidt, 2t, Colonial- 
whdl. 
Schröder, M., Mechanik. 
38 ERoevert, F.Penstonair. 
39 E Eberhardt, E., Lackirer. 
40 E Reinhardt, E., Gürtler. 
11—44 Baustellen. 
E Wellniy & Döring, 
Fabrkteu. (Berlin.) 
45 E Zeige, 2t,Eiienb.2lrbeit. 
Meltchen, R., Gärtner. 
Müller, H., Schriftsey. 
Schröder gen. Krause, P., 
Ätistcum. 
46 E Schnabel, G., Maler¬ 
mstr. 
Colberg. Ww. 
Dorn. W., Bahnarb. 
Heller, M., Kutscher. 
Müller, M., Näherin. 
Schnlze, E., Maurer. 
Standke, M., Maler. 
47 E Witteuberg, C., Glaser- 
mslr. (Berlrn.) 
V.Hoffmann, W., Vergold. 
Iunahans, (St, Ww? 
48 E Schubert, St\, Optiker 
(Rirdorf.) 
V. Schubert. O., Optiker. 
Manther, E., Dreher. 
Schwalm, F., Klempner. 
— C., Wächter. 
49 E Boecker, E., Bntter- 
hdlg. T. 
Hentschel, F.. Schmied. 
Knrsch. G.. Hntm. 
Wille, W., Maurer; 
•<- Rudowerstr. -> 
50 ach. z. Rudowerstr. 4. 
51 E Ewert, L., Bureauarb. 
52 E Röttger, R.. Buchdruck. 
Höstier. P., Buchdruck. 
53 Baustelle. 
E Friese, Tischlermstr. 
(Rirdorf.) 
54 E Müller, G., Zimmer^ 
mstr. 
FnchS, H., Vergolder. 
«iems, 2t, ÄXfnt. ( 
55 Baustelle. 
E Friese, Tischlermstr. 
(Rirdorf.) 
56 E Barche, K-, Bäckennstr/ 
Haqen, F., Rentier. 
SHapiro, M., Cigaretten-, 
fbr. - 
5C<a E Born, H.. Milchhdt 
Bom. M„ Frt 
57 E Schmidt, H., Nagel- 
• Schmiedemstr. 
58 E Dreke, I., Arbeiter. 
59 Baustelle. 
E Hirschfeld. Dachdecker- 
mstr. (Rirdorf.) 
60 Baustelle. 
E Barthel, Tischlenustr. 
(Berlin.) 
61 Baustelle geb. z. Nr. 62. 
62 E Hciiice, F., Maurer. 
Iagow. E., Manrer. 
Meter, B., Plätterin. 
63 E Prö'ke. K.. Maurer. 
Bruschkc, P., Hausdien. 
64 E Stritzte, I., Schlächter¬ 
mstr. 
Eberhardt, M., Lackirer. 
Hill, G-, Gärtner. 
Roggan, G., Kutscher. 
65 E Stritzke, 2., Schlächter¬ 
mstr. (Nr. 64.) 
Becker, G.. Schlosser. 
Grewatz, 9t, Steinsetz. 
Jensch, E., Maurer. 
Meudus, B., Maler. 
Müller, Maler. 
Sicbert, M., Maurer. 
Stuhllemmer, K.,Steinsetz. 
66 E Mleiit, C., Handelsm. 
67 E Freywald, W., Colo- 
nialwhdlg. 
Arnold, F., Nagelschmieü. 
Gerschiuq, R.. Tischler. 
Krau,^. P., Kartoffelhdl. 
Laurisch, O.. Maurer. 
68 E Albrecht, C., Brenn« 
machdl.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.