Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

i 3*5, fir^Htt \ 
8 Raschlltf, g„ Miller. 
Horstinai 
locihimim, 0>„ Asm. 
lt. E„MiWdlg. T. 
- Fr. St. 1'!., Frau. 
Niewiudt, 3t., StQIoffct. 
mftr. 
PistoriuS, SB., Gastw. 
Prenb,O, Schneiderin. 
6tmgc,®.,Etclt.S8mmttt. 
Sch'illiitg, C, SBcrmictticc. 
Schuhmacher, GH, ©tafer- 
mftr. 
Votz, 28., Schuhmiustr. 
Wärvet, H, Hansdien. 
WiuIlir,O.,Bcrsich.Beamt 
7 E SachS, C,Mili!.Esiec 
temOit. T. 
V. Fechner, 33., HauSdien 
Wendt. H, Gastw. T. 
8.9 E Platz, Si.u.O., Reut 
(Nürubergerstr. 67.58.) 
V. Hammcr, SB., Stein 
druck. 
Dcffciitl. Feiusprechstelle. 
Postamt 8. T. 
Verband Mitteldeutsch. 
Walzwerke. T. 
Verband Oberschles.W atz 
wate. T. 
" Verband Echtes, mittel¬ 
deutsch. Walzwerke. _T. 
Vereinigte Deutsche Röh- 
lengieß. T. 
Bereinigte Oberschtes. 
Walzwerke. T. 
Krug-Ehorn, E, HauS- 
hasmstr. 
Mauu, Gebr., Duchdnickc- 
rei. T. 
SRciftucr, St., Mechau. 
tnserfit. 
Rabuske, B., stfm. 
Tcschuer, 3t., Ww. 
. 10 E Bacher, SS., tiäthicrcv 
bes. 
V. Schütz. F, Sckuhnimstr 
Slnschrath, I. H., Hos' 
Gdjiiljmmftr. 
Baer, S, Stgcntnr. 
Batike, A, Di’.Salmrat.T. 
Golw, L., Bankgesch. T. 
Elisat, {?., Hausdieu. 
Gcrdts, H., Klempnermstr. 
Grandkc, E, Kutscher. 
Jrrgaug, 3t.,. Commisslo- 
irair. 
fitfliicli, I., Schneider: 
mstr. 
stirnr, 3t., Plättanst. 
Laduer, E, Gastw. 
EenorowSti, St., Friseur. 
Stallmaim, E., Gaftm. T. 
Wollner, ®„ Äsn. T. 
— & Co, G., Uniform 
fbrk. T. 
Zicaler, I., stünstlci- 
Slgent. 
11—13 s. a. Friedrichs!! ISO. 
E Freitierrtich u. Tucher- 
schcS Äesammtgeschtecht. 
(Nürnberg.) 
V. Ernsthast, H, Dertret. 
(Möckenistr. 26.) 
Hotel z. NimberqerHos.'N 
Freiherrlich v. Tucher'sche 
Bran - Sldministration 
Gd)iBang§,0.,6oiet6cs.T. 
Zschoche, O,Biergrotzh!>lg. 
Friedrichstr. 
14 s. a. Friedrichstr. 70. 
E Lcmcke, 9t., Rentier. 
Bauer, S, Buchbinderei. 
Holtzhaurr, R, Ww. ' 
striiger, 31, Reulier. T. 
Rüst, St., Friseur. 
Schilt?, £>., Portier. _ 
15E3iichler,H.,Haiidi!lLricht. 
V. Stau, K, Portier. 
Bemdt, W, Vorkoftljdlg 
Bnczkowski, M., Kfiu. 
Contineutate Verüch. Gcs 
i. Mannheim. T. 
Krause, G, Äsm. T. 
Müller, G„ Solotänzer. 
Taube»lstr. 
17Du,l»k>iLKuhiw, Möbel 
fbit. T. 
Haberecht, B., stfm. 
Kahr, H, Hossihiihmmstr. 
Raufte, L, Ww. 
Mütter, 9t., Schneider. 
Oehtenschläaer & Co, Th., 
Crportacsch. T. 
Rhein,, 31., Lagcrmstr. 
— 565 — 
T«ii»enzienstr. Theil 111. 
‘>7 28 E Stellt, 3t„ tIom<|38 Command. tilcscllsch. z. 
mcrz.Rath.(Düffctd°rf.) Bewerlh u. Miitcn- 
V. Wotffram, stfm. prodneten I. Wahl & 
(Mflcrftr. 23.) Co. T. 
Mendelssohn LMamroth, Weht, I., Bankgeschäft. 1°. 
Scidcnwhdlg. 's. „ ho E FnchS'sche Crben. 
2JIirf)cl)oI)it & Äscher, Ton«! 
Schiuk, I., Kaffenbote. 
Schotllaeuder. L., Verl. 
Buchhdlg. T. 
Söhnte,«, 3t, Posament. 
Sulzbach, W.,Mujlkalien- 
hdlg. T. 
Weber, 3t., Bnchhdl. 
— SB.. Buchhdl. 
Wiener, Geu. Bertr. T. 
16 E Nußbau«, stfm. (Kur 
fürsteustr. 11.) 
Hotel de f Europe. T. 
Held,L.li.M.,Frts.,Gastw. 
Meyer, St., Holetbesriu. T. 
Rittershans, H„ Gaftffl.T. 
17 E Pumplun & Co., F, 
Baugesch.tWilmersdorf.) 
V.PeterLdori, W, Portier. 
Rost, (£., Corsethdterin. 
Schubert, 3t., Gaslw. 
Schnitz, O.,Schtächtermstr. 
Tip'ö, R., Graveur. 
Woischützky, SB., itsrn. 
Zelter, O., Ger. Vollzieh. 
18 E Ttirieselhan, PH.,Kf«. 
(Col. Üirnneuiald.) 
E Wotfreihi», Ph., Äfrn, 
(Michactkirchstr. 13.) 
Dimiuling, M., Schneide1 
rin. 
Fischer. C„ Gaslw. 
— & Mayer, C., Spche, 
wirthsch. 
Mayer, F., GiaitroutH,,,. 
Prekter, 3t„ Schlächter 
mstr. T. 
Siebner, E., Gtaseunstr. 
Charlotteilstr. 
Geiisdarmeu-Markt. -> 
Markgrafeustr. -> 
19 s. a. Markarafenstr. 45. 
E 3lbeffcr, Ä., Ww. 
V.Lehuacker, F-, Verwalt. 
Friedheim. L„ Fabrtbci.T. 
— Gebr., Möbclsloffsbrk.1'. 
Nadoluy, $)., «fut. 
Schindler. S)., stfm. 
— (?., Ww. 
20 E d'Heureuse'sche Erbe». 
V. Thiede, F., Verwalt. 
Consutat d. Repubt. Co 
tumbia. T. 
Stiicrbach, L., Vertr. T. 
DciuhardLCo.,Wcingros! 
tidlg. T. 
Heiliger, H., K>m. T. 
Merker, C-, Gaslw. 
Scheidt, I. W., Tuchsblk. 
Stecnhardt, 3L, Hos-Pho 
togr. T. 
Zäumet) er, E., stfm. T. 
21 E Joseph, S., Nenticr. 
(Köuigin3tugustLstr.ö3.) 
V. Thiede, F., Verwalt. 
(3fr. 20.) 
Fuchs & Nosenberger, 
Perlstickerei. T. 
Lebmaun. Stntoii LSttsred. 
Act. Gcs., Plüschsbrk. T. 
MischLCo.,J.,Mäutelsbrk 
T. 
22 E Jmmobitieu-Verkehrs 
Bank, Act. Ges. 
23 E3!cucBert.Bau-Ges. 
V. Nittrey, F„ Portier. 
Brüntingcr, 3t. ii. E.,Vuch 
Halter!». 
Hackmaun, H„ Commiss. 
Krause, C. A. S., Wein 
. qrotzhdtg. T. 
Leibotd,L.,Commiss.Gejch 
T. 
Schmidt, G., Büstensbrk. T. 
Siiuou. S., Sjnt.(f. Stach 
trag.) 
Skntsch, SB., Dameumän- 
telsbrk. T. 
Stern & Co., S., Passe- 
meutwsbrk. T. 
23aESeutfchcGrci)il= lt.Saa 
Bank. 
V. Fischer, St., Verwalt. 
Hötierc Mädcheuschulc. 
Postamt 38. T. 
Zihcinisch-Wcftfätische Vo 
den-Crcdit-Bank. T. 
Dräger, 93., Schutvor 
stehcriu. 
Machotz, 3t., Bankgesch.1'. 
(j. Nachtrag.) 
■4r Hanstioigiei-Platz. 
21 E Friedtacnder, I. M. 
Wollwsbrk. T. - 
Meyer, L., Rohjnte. T. 
Winter, H.,Damciuuäntet 
sbrk. T. 
25 E Scsfet & Joseph, 
Damcnmänietsbrk. T. 
Bacher & Singer, Paffe- 
mciittofürt T. 
3Retier&Et).,©c6t.,3SoD[B 
fbit T. 
26 E gtemmmn, E., Damen 
mäntetfbrk. T. 
Dchrcus & Lachmauski, 
Passementerie. T. 
Liudenbera, C stfm. T. 
Neustadt, A., Ksm. T. 
— & Liudenberg, Jou- 
ponsbrk. T. 
Piuoff & Franke, Damen- 
mäntelsbrk. T. 
Schoubye, St, Cigarren- 
hdtg. 
fett. Sloffsbrk. T. 
Pach, M., Tamen-Cow 
fect. Gcsch. T. 
SIciu, Gebr., Weingrob- 
hdt. T. 
29 E FiScuS, 
Wnirvr ! 
Kasse. T. 
;0 E „Cotonia", Köln 
Fcucrvers. Ges. T. 
V. Becker & Siebe, Gc» 
Agent. T. 
Stölii. Hagetvers. Gcs. 
Becker, F.H., Gen. Agent 
Löb, E., Äfrn- 
Schnitz, C., Portier. 
31 ach. z. Chattottenstr. 56. Behrend', K., Schneider 
12 E Unruh, Sv., stfm. 1 
(kro„prinze»>Üser 12.) 
V. Cuilit), H., stfm. 
Diinmting, (*)., Graveur. 
— H., Gymn. Lehrer. 
Gnmpcl, M„ BattlztefchF. 
Heuntauu, H., Ga>ttt>. 
ikaisec, W., Schneidermstr. 
V. Möller, F., Hauswart, stöuigsberger, 3t., Rechts 
StaatSschulden-Tilgungs-! anw. T. 
stöfler & Kaiser, Herren 
gatderobelidlg. 
Lorbeer, C., Hühtieraugen 
Operat. 
Meyer, I., Modistin. 
Möller, M.< Schneiderin. 
Zimmer, C., Stahlwhdlg. 
|10 E Roccke, G., stfm. 
(Chartottenburq.) 
Sukmaun, S., ilBültctitu I V. Sadan. F., Hotelbes. T. 
t I seiifiis iriiliithrtrtit'i* Artf. T. 
sbrk. T. 
Markgrasenstr. ->~ 
Schitler-Ptatz. 
Charlotte,tstr. ->• 
Hotel Culmbacher Hos. 1°. 
Grnndke, I., Handelsm. 
|ll E 91min,amt, 91., Bäcker- 
mstr. T. 
Sanimti, E., Koch. 
(Fran;ösischcstr. 47J 
Sluerbach, I., stfm. T. 
— ’S Putzfeder,ifbrk. T. 
Töus, 3t., Schneider. 
Dnfki, I. 3t., Posament« 
kuopsbrk. 
milr. 
Gersteuberger, (£., Ww. 
Gollop, S!., Schneider 
»istr. T. 
König Nachf.,W., Bäckerei. 
2eui), S., Vermielheiiu. 
53 E Haberecht, A., Hofllcf 
Dofi, ÜB., Rentiere. 
Kerla»,J.,Schiieidcniistr. 
Ojötjrc, K., Schneider. 
Haberecht, H„ Ww. T. 
Hungerland, F., Kasse,i- 
bote. 
statschke, Heilgey. 
Kerwieu, E„ Schneider, 
stühne, H., Schiieidermstr. 
Psanuebera, C.,Bandagist. 
Reinhardts., Satlternislr. 
Slraiifi & Co., M., Bank- 
gesch. T. 
5t E Dressel, R., Hoslics. 
(ttnt. d. Linden 50.) 
V. Kicrzck, I.. Mater. 
Berliner Vörseu Journal. 
Brann's TauctreiseuSlns- 
taudS-PateuI Verwerth. 
G. in. b. H. T. 
Danz, H., Portr. Maler. 
Citzeu, Th., Costurnes. 
Epsteiu & Co.,Aankgesch.1'. 
Hildebraud, 3t., Hypo 
theleuverkehr. T. 
Martin. 3!., Sljseffor. 
„Phönix" Maichiiteitsbif, 
T. 
Nademann, Geschw. 
Schncidcrinn. 
„SiriuS", Fabel. f. Luft- 
qaLautoniat. G. in. b. 
H. T. 
Zander, 3t., Schneiderin. 
Maucrftr. 
Ernst, F., Just. Rath. T. 3lcimi5. S-, 
Gnttwanit, H., stfm. 
Haendty. P-, Rechts 
anw. T. 
Schwitz, St., Tafetdeck. 
Stobbe, St., Schneidermstr. 
Wetzet, E., Bnffeticr. 
t Dito, F., Wasserbau 
Jnspcit. a. D. 
Terrainges. BiSmarckslr 
®. tu. 6. H. 
Held, L. ti. M., Gastwtr- 42 EHaagen. G.,Just.Rath 
thin. T. . Bode, IS., Barbier. 
Hildebraudt, St., Tischler. Haagci, H„ Ingen, 
llott), L.. storbwfbrk. Hcberrer. M„ Staent. T. 
Platt,, F.. Steppanst Jal»,ke.3l.,Frl.,P!ätlaust. 
Schoenebeck, O., Goto- y E Bodenstei», M. I., 
nialwhdlg. T. Dccorat. Maler. T. 
Weigel, SB., Beamt. _ Barnick, W., Vertret. T. 
>V. Tancnzicnstr. 
(geh. z. Charloitenburg.) 
wjnyvi, i ouuuu, -otinvi 
Wunderatzly,M.Ltcnticre. Böhme, 31., Ittjrm. 
33 E 3lbeffer, St., 3teiitierc. Brauu, 31., Lagerist. 
.l. x' - ,m \ I i C“. (vntiAiM* 
(Markaraseuftr. 45.) Ewert, F.. stullcher.^ 
HcrriaLFrantz.Bankgesch stlockeiibtink, M. 
stöhler, G„ Vertr. f. Goitfee^ 
Prehu, M., Ww. 
Riet, 33., Kutscher. 
Rocf-ner, St., stfm. 
Scherr, H., itürictjncrci. T. 
.34 E Heideprieui, F., Gastw. 
Maisou Gray, Bemh. 
Haberecht, Wäschesbrk. 
Sprick & Co.. L., Trico 
tageusbrk. T. 
Frau, 
Kolberg, I., Privatiere. 
, Seuft. J..Decorat.Malcr. 
44. 45 E Sleibet, H., Gen. 
GoniiiL T. 
Kgl. Italien. Gen. Con- 
snlat. T. 
Brur, W., Compt. Bote. 
Conrad, C., Colonial- 
whdtg. 
Dobme, 59., Vangnier. 
Nürnbcraer 
mgciiTött. i. > z • L Z ~ 
GtmiI.,S.,3tcdit5anm.T. Friedrich. D.Sfittlcmitr. 
35 E Leonhardt & Siegel, steibet. L'Selten,brk. T. 
Hof-Juweliere. "N 1 
Arndt, L., Dw. 
Braunschweig, I., Damen 
Gonfcct.T. 
Fiedler - Oedieger, M., 
Pntzmach. 
falm, I., Portier, 
atbersberg, 3t., Frau. 
Kapralik, S., Berstch. Di¬ 
rekt. T. 
Oedieger, F., 3t(ienL 
Reuter, C., Hansdicn. 
Satamouski, W., Ksm. 
— Th., stnrait. T. 
— & Comp., Born. Ges., 
Leduer, 6.,Theilt. Stgent. T. 
Meyer, 3t., stfm. 
Reinhardt, ©., Sattlern- 
fbrf. 
Rippuer, M., StechtSamo.T. 
Smith, ©., Privatier. 
Stall, M., vw. Dr. T. 
Steddiu, SB., Pförtner. 
StittS, C., Diener. 
Tiktiu, G., Dr., Just. 
, Rath. T. 
46-E Lcvy, G., Reg. Bau- 
mstr. (Srütfcit=3llfce33.) 
V. Köchler, 3t., Verwalt. 
(Zimmerstr. 71.) 
Spicker, F., Gastw. 
Bankgesch. T. i v, - 
Schiff,B..JuwctcuIidtg.'s. Slrofcomiui. &, Dr, 
SolmsLHiissrtd,Herrrn-> , Jtcchtiancj. T. 
gaidhdlg. T. 
2 E Jatobsohu. 3t.. stfm. T. 
V. Eitert, 5., Friseur. 
Tacke, G., Fabrk. 
VcrcinigteÄuskunfts-Bur. 
(Stgencc ProbitaS) 
Steinberg, Meyer & 
Co., Com. Ges. T. 
Werfche, K., Dr, Ob. 
Lehrer. 
36 E Heimauu, E., Reg. 
Baurnftr. (StaibabelS- 
berg.) 
si vivu;ivu»w. ». 
47 E Leviu, I.. Reut. 
Sprach- 
(Lützowstr. 40.) 
Arnheim & Co., H., 
Bankgesch. T. 
Gerdolle, L 
Ithrcri«. 
Hönicke, M„ Ksm. 
Klassen, H., Baukbeamt. 
Korusetd & Cie., E., Slrchi- 
lect. T. 
oero i i Leoin. I. H., stfm. 
Dauz!acrL.LtechISanwF. - R.. Dr, KechtSan«. 
Gre»e.°S7F°rrk. T. ' Liebich H Portier. 
35ciier S.. stfm T. (f. Loest. 31., Schneiden!, tr. 
Nachtra».) Schiff. SB., Bankgesch. T. 
Nefonn Petroleum - Be- Schutz, £, Schuhniiuitr. 
leuchtuug. G. m. 6. H.I. Schwarz, I., ?s.abrt. T. 
Rheinische Gesell», f. Seeger. C.. Gastw. 
Metall-Industrie Greve, Stemlhat jun, L.,Bank- 
Herzberq & Co. T. gesch. 
Schützte & Ctatzmaun, Li- Stephan, I., Kal>-uSote. 
uoleumhdtg. T. Tappert, W., Lankoearnt. 
. 48.49 E Lachmaiin & 
^ncdnchstr. Zauber, Baugesch., 
37 s. a. Friedrichstr. 179. (Wciumeistersir. 9.) 
E Mey & Edlich, Waaren- y. Gesellschaft Urania. T. 
Haus. T. 50 s. a. stanomerftr. 6. 
Hosftnaun, St., stfm. (>. £ Focrster, W., Hof- 
Nachtrag.) Büchscimi. T. 
38 Kanonierstr. ^ 
ritt. (El: aoetd-User 38.) 1 . 
Fischer. E. 31. I., Wein- 51. 52 s. a. stanomerstr.40. 
hdta. T. : E Fetisch, A . fltm. T. 
E, Kffrau. T. > Segnet, B.. Rentiere. 
Marburaer 
S Rankektr. 
Stusbacherstr. 
1 s. a. Stusbacherstr. 11. 
E Molitz, 3t, Rentiere. 
V. Eier»-“, E, Portier. 
Wittcuberg Avotbete. T. 
Fielitz, F„ Wirkt. Geh. 
KriegSrath. 
Friesicke, C. 33. £>., 
Cigaircnhdtg. T. 
Gerber, I., Ww. 
strusc, F, Dr, Geh. Ob 
3ieg. Rath. 
Piunau. F.. Ksm. 
3iom6„,StX)r,Staataanto- 
Struck,H.,Dr, Gen. 3trzt, 
(Set). Ob. Steg. 3i<>fl|. T. 
Wiudhoru, St., vw. Geh. 
Ob. Reg. Rath. 
' biofji 
  i, e., 
Baum, Th., Rentiere. 
Brauer. I.. Kassirer. 
Busch,H., Schtächtenusir.f. 
Fleischhauer, St., Wäsche¬ 
st rk. T. 
Grniicr.F.. Jiiit.31att) z.D 
Klosscck, G., stfm. 
—-Müller, L, Concert* 
sängeriu. 
Sei)«, H., 33». 
Meiibriuk, St. u. E.. Frls 
Stoc^lcr, S, Hanptm. a.D. 
3 E Cohn, I, Sientiei- 
(Landgrafeustr. 9.) 
V. Reichet, G,Hnnchmied 
Dresdner Bank. T. 
Hollaudt.M., v«. Major. 
Kmetzfch, E, Ww. 
Kunz, H, Major n. D. 
Rhenius, SS., Reg. Statt). 
Tesch. I., Schlihmmstr. T. 
4 E Stunk, Si., Baumstr. 
(Kleiitstr. 3J 
V. Schwarz, C., llhrat. 
Badtke, F„ Matermstr. 
Clermanii. SB., Lnwilicr. 
Dnddentiausen, H, Wirkt. 
Geh. Rath, Erc. 
Grützner, 3t.. Tapez. 
Guiltcmain, 2., Dr. pliil., 
Diiect. 
Höuig.D, Dr, pr.Strzt.T. 
Kirchhof, G, Gen. Lieut. 
z. D.. Exe. 
Oehlschläger, C, Ctav. 
Lehrerin. 
5 E ‘Klink, K., SBaumftr. 
(stleiftt'lr. 3.) 
V. Gräbuitz, C, pciis. 
Wcichcustell. 
Becker, L, Hauptrn. n. D. 
Gicsc, W., Eisenwhdlg. 
Jacob, I, Sicutier. 
Katdewey, S„ Reittiere. 
Meyer,F.L„P°rtr.Maler. 
Smclt), I, Steutiere. 
Strehblow.P., Colonialw- 
hdlg. T. 
WiNich, E., Peitf. Vor- 
steherin. 
Zscheyge, St, Plac. SSur. 
6 E Arnhciin.W, Privatier. 
31eaid>. L, Dr, Pros 
B. Bnizer, Frau. 
Dahniö. E, Slpothek. 
Fürst, M, Dr, Geh. Ob. 
SUcrgratt). 
Gisevins, H., ©eneralntai 
Gtaucr, C, vw. Geh. Ob 
Steg. Ralh. 
Goecke, 9t, Stfm. 
Gmbowski, M, Beamt. 
Risch, Th, Stmtsger. Statt). 
Rothe, B, Gen. Major. 
Schmiedicke,O,Lieuta.D 
7 E strenget, H, 3trchiteet.1°. 
V. SeatkowSti,S,Schuhm 
mstr. 
Baum, 31., RittergniLbes. 
Chanuak, I., Slentier. 
Goede, St, Rentiere. 
Hcrrinann, I, Corv. 
Capit. a. D. 
Kobsiu, St, Ww. 
Oppler, C, stfm. T. 
Rackow, G, Gastw. T. 
Roseubkig, R., stfm. T. 
Stahl'chmidl, H, stfm. 
Sitrüit, G, Weinhdlg. 
7a f. a. Siürubergerftr. 60. 
E Welt, P, Privatier. 
Biäuultch, O, Sieg. Bau- 
mstr. 
Busse, M, Frau Geh. Ob. 
Rath. 
Degebrodt, 33, Rentiere. 
Dihtmann, 5,igcn,Ducct. 
teilt, O, Privatier, 
ehr. St, Südfruchthdli 
Meyer, B., Dr, pr. Arzt 
Nitschke, G, Bohucr. 
Peisker, E, Laudw. 
Rennow, G, Bandagist. 
Rosenbera, G., Paffement- 
whdl. T. 
Nürnbcrgerstr. 
7b f. a. Stirnbergcritr. 11. 
E strenget, H, Slcchitcct. 
(Nr. 7.) 
v. Dincktage, Prem.Lieut. 
Engctke, 35, Ksm. 
Himbnrg, 3t, Ritterguts- 
tef. 
v. Hfiget, H, Geh. Bau- 
rath. 
Miller, C„ Tischlermstr. 
Werner, I, Modewhdtg. 
T. 
Wcstphat, F, Portier. 
7c E Henschel, F, Thier- 
arzt. (Lothringerstr.59. 
Ascher, H, stfm. T 
— L, Stenticre. 
GutiLmaun, I, Sirect T. 
Kmll, C, Kaffenbote. 
Munk, H, Baumstr. 
Schüniaiin, E, Band 
gcsch- T. 
Soetbeer, H, Dr, Gern. 
Secret. 
E Rose, E, Dr. med, 
Pros. T. 
Sanzigcr, O, stfm. T. 
Dcveii-?, 3t, vw. Ob. Reg. 
Rath. 
Cickenrodt, I, Mariue- 
Bau-Juspect. 
van Eutbden, E., Pri¬ 
vatim, 
v. d. Goltz, H, Frhr., 
Major. 
Herzhetm, 3t.. Fakrk. T. 
Höpker, St, Dertret./N 
Hoffinann, O., Rentier. 
Krüger, E, Fondsmakter. 
Lyiten, G, Ingen. 
Meugers, SK., Rentiere. 
Mickclly.E, Prem.-Lieut. 
— S., Dr, Wirkt. Geh. 
Rath. 
Müustcrberg. D.,Dr.phil. 
T. 
Papeudors, H., Portier. 
Neuzeit, SB., Rentier. 
Seuftner, G, Lehrer. 
Wolff. M, Schanipieterin. 
Ziegter, C, Kunstmat. 
E Thomas, St, Archilctt. 
V. Prcuzlow, SB., Portier. 
D. Auteiiried, H, Baronin, 
n. Sörrmitt), H, Dfffjiet. 
Beyme-Gotieii, M, Portr. 
Malerin. 
Cohu, F, stfm. 
Gathmattn, 3t., Hütte»« 
Direkt. T. 
Gerkchow, M, Rentiere. 
Hoffman,,. M, Rentiere. 
Koaclschatz, O, stfm. 
Lichtheim, ffi, stfm. T. 
Lnkas, P, Hanptm. fl. D. 
Mcnzcl, st, Dr, pr. Arzt. 
Mewes, I., Ksm. 
Meyers Möbel • TranS« 
portgesch. T. 
Mybo, E, Ww. 
PangelS, C., Saltlerwsbrk. 
PincuS, F., Rechtsanw.1'. 
Reichardt, M., Friseur. 
Schmidtleiu, C., Dr, pr. 
Arzt. T. 
Schüler,Th,Dr,vr.Arzt.1'. 
Spielhaaen, F. O, Fabrk» 
bes. T. 
Werner, St, Rentiere. 
Zwaigcl, F„ Bergwerks» 
Direkt. a.D. 
10 E Slterauder-Katz, 3t,Dr, 
Siechlsanw. (Kleiststr. 8.) 
V.Slterandcr-statzM.stfm. 
T. ' 
SBartefch, H, stnnststickcrtn. 
SBufoni, F„ Prof. 
DonathM,Gew.Jnspect. 
Ethe, 3t, Portier. 
Freymuth, H, Goldw- 
hdlg. 
Gottfried-Mütter, L, 
Rentiere. T. 
v. Hahu, 2., Stittmftr. 
Hoffmaun, O, Dr, Fabrk. 
Klopfer, SS., SBmtfgcto.T. 
D. Lagirström, M, Peii- 
sions-Vorstchcriu. 
Löwensteiu, St, Fabrk. T. 
Ludwig, M-, stnnst» 
schüleriii. 
Meyer, E. I, Bankgesch.f. 
v. Mühler. 31., Stiflsdame. 
Müller, H, vw. Bauin» 
spect. 
Mülterhartung, Jt|C, 
Lehrerin f. Dectrmrt. 
— Julie. Gcs. Lehrerin. 
Osthitcs,3l., vw. Reg. Rath. 
Rosernaun, M., Coufitnr» 
hdlg. 
Schnackcnburg, E., Oberst» 
Lieut. a. D. 
SkambraksH, Kassenbotc. 
Souueuberg Stacht, H., 
Posameutiemhdtg. 
B.StuckradL,Hebamme.f. 
Wildo.H, Ctav. Lehrerin. 
Wilmersdoerffer, St, Sei« 
tret T. 
Wolff, L-, stfm. T. 
Zcchlin, B, Frt. 
11 E Eckhardt, ©., Fabrk. 
(Augsburgerftr. 53.) 
V. Katarzyusti, S., Ver¬ 
walt. 
3ludorff.E,Drogeuhdtg. T. 
BorckeuhagenK., Hanptm. 
David, I., stfm. T. 
EwestZ-, WemgrosMg.?.. 
Heyue, M, Frau Dr. - 
v. Krosiak, M, General» 
maj. T 
Lentz, I-, Fabrkbes. - 
Mamtock,F,Glasmatenn. 
SBaimeiibcrg, G., Geh. Reg. 
Stach. 
Richters, Gctrcidetota.T. 
Scheck, F, Banrath. T. 
Schmid, C., stfm. T. 
Schneider, F,H°faP°t?eI. 
a. D. 
Spcyer, R, Rentiere. 
Thclen,M,vw.Rechtsa:i>v. 
Wolff, L„ Lehrerin. 
zSulsten,M, Drjr.Hrzi.T. 
12 E3)tat)cr^S.3atifl)ircct.T. 
V. Michels, S, Schneidet- 
mftr. 
David, M, stfm. 
Ebcrstcin, M, Rentier. 
Guttmann, I-, stfm. T. 
Itottcbohm, B,Dr.phil, 
Pros. 
Seeger, E, stfm. 
Stiebet, L., Rentier. T. 
stmsürstendamm. -> 
Auguste Victoria» 
Platz. 
Rankestr. 
13 E Schmidt, B, Fbrkbes. 
(Lützowstr. 86.) 
V. Fiuketde, F, Verwalt. 
Berliner, 31, Rentiere. 
Bock, G„ Cigarrensbrk. 
Hamacher, Sß, Landsch. 
Mater. X 
- Scidjencrflänmg: E - Eigenthümer: V.-Verwalter: X-Telephon-Anichlittz.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.