Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

-,T‘ 
"v ?■ 
Neu-KSlln 
411' 
Nieddrlvallftr. 
Theil- IN 
0—8 Rotz«, 8t., Privatim. 
Scheffen, .6. O., itfrn,, 
flfju. 
9 E. Soefce, 8t., Färberei- 
Sei. T. - - ' - 
Qkatvc, M., Ww. • 
Palm, ©., Postbeamt. 
Seldis, ($., Agent.- 
10 E Sdiümicl’jiiic Eckn. 
V. Schuppet, SS., Ki»!. 
Mitscher, R., Verl. Bnch- 
hdl. 
@djiitl),&,5tgciiliirgcsdj.X 
11 E. Abraham, 6., Fabrk- 
Bc|. (Tempethofer Ufer 
36.) 
S«cr & Soliit, GarnfbrI. T. 
12j. a. SMitr. 66. - 
E Scholj, ®c6r„ fistle. 
(Blumenstr. 70.) ' 
V. Langecker, ©., Portier. 
MaaS Gebr. & Go., G. in. 
B. H., Exportgesch. T. 
Watt, Aceumulatoren- 
Werke. X 
WerkmeisterLLiese, ffiaRcc1 
hdlz. T. 
13 s. a. Wallstr. 66a. 
E Snjcifiiifl, H., Baumstr. 
(Gr. Lichterfelde.) 
Arudt, D., Kfm. 
Aschiligcr, 3t., Gast». 
Baron, ©., Kfm. 
Günsel, ©., Kfm. 
Laues, C.A., Gamhdlg. T. 
Licpmaiin, I., Kfm. 
Aoltm, F.,,Portier- v 
<- Jnselstr. -> 
14 geh. z. Jnselstr. 6. 
15 l o. Wallstr. 65. 
E Beckmann, ©., Rentier. 
Brodek, L.",'Reifend.. _ 
Klötzer, E., Schuhm. 
Koloerg,,A., Ww. 
Üiittotbctg, M., SSfrn. ’ 
Littmann, C., Kfni. 
— I., Ncnticr. • - 
Locwenberg, <£, Rentiere. 
Mahr.-C., Kfm. 
Moser, St., Ww. 
Schönemann, G., Reifend. 
Sonimerfeld, $.,Dr.plul., 
Gljcwif. i 
— St., Kfm. 
— I., Rentiere. 
16 E Köpcke,J., ObsihdtX 
V. Staute, SB., Klempner. 
Borahard, D., Stickerin. 
Busch, F., Agent. Gesch. T 
Elkan, A., Kfm. 1°. 
— Gebr., ©titfcrcifjbtg.X 
Klein, F„ Schneider. 
Krüger, E., Brieftr. 
Lechner, ?!., Schneiderin. 
Stamm, 35, (Safts. 
Roll], A., .Schneider.' - 
Schmibtke, G„ Schneider. 
Scholze, St., Postoeamt. 
Wieezorek, 3t.,-. Näherin. 
Woldeuberg, 23., ,Haus- 
dien. - 
17 E Misch, R., Rentiert. 
(Oranienburgerstr. 13. 
14.) 
V. Bock, St., Colonial- 
whdlg. 
Gide, F./ Kfm. • 
Engelschall's Ww^,G.,Sei- 
denhdlg. - . 
Gauert, SS., Düteukteb. 
Germaun, B-, Kauffrau. 
Honiemann, M., Hand- 
arBtrin. .• *• 
Stoff, SB., Tischler, 
s. Lagerström, I., 8to. 
Reg. Baumstr. 
Timm, H., Sfut. 
18 f. a. Wallstr. 62. 
E Loewy, S.,$ait(|iticr.T 
Grolow, F., Konditor. 
Lücke, E., Schankwirthiu. 
MusculuS, E., Tapez. 
Rousdorf, R., Kfm. ■ 
Schulz, F., Tuchwalker. 
19 E Bauer, W., Kfm. 
„V. Kammlade, ©., Arbeit. 
Sllbrecht, H., Agentur. 
Bogeuhardt, M., Schnei' 
detiiL 
Brandt, G., Beamt. 
Diehl, Ph. 3L, Gen. Bertr. 
v. Egidy, Ch., Kfm. , 
Feist & Söhne, Gebr., 
Weingrokhdlg. 
Kraft, C., SilberpoUrerin. 
Masche, SL, Sfra. 
Speisiger, St, Ww. 
SO f. o. Sanfte. 60. 
E Spillmann'fche Erben. 
V. ©eertig, F.,HauSwart. 
Abraham, G.,Dr.jur.,Sfm. 
Almann, O., Brouzeur. 
Borchardt, K„ Post-Secr. 
Fischer, SB., Agent. - . 
Äaisec,'G.,Damenmäntet- 
fbrk. 
Krug, M., Ww. 
Matttzies, C., Wagenmstr. 
«. D. ^ - 
LOSchultz.Q., Kgl. ÜKstitJ« 
medaitlenr. ■« 
Spillmann, C. St, ■ 
Färbereibcs. T. 
21J. <i. Wallstr. 69. 
E Caba»iS,P.,Favrkvcs. 
Arnbclin, I., Agciitur- 
gesch. T. 
Hampel,F.,Sch»e!dmnstr. 
Rötzlaff, Q, Portier. . 
Thumcr, G., Po».Maler. 
Ulrichs? F., Fardwhdlg. 
22 s. a. Wallstr. 58. 
E Svindler, C., Commerz. 
Rath. 
DrcUer, A.,Prof.,Landsch. 
Maler. 
Düsiug, S3„ Knlscher. 
Lange, O:, Bnchdmckerei- 
bes. T. 
Mattcrue, E.,Färbercibes. 
Nowak, P., Portier. 
Nofcnberg, H., Portr. 
Maler 
Spaeth, 2K„ Rcnticre. 
SEcrtf;, E., Rentiere. 
23 s. a. Wallstr. 57. 
E Hardt, 6., Commerz. 
r Ralb (llnlcrvasserstr.6.) 
V. Schulz,- E„ Kaffenbote. 
Ortskrankcnkassc d. Klemp¬ 
ner. T. 
Fröhlich, E., Kfm. 
Haniann, W., Stellm. 
Hehdc, W., Gastw. T., 
Hosmam,J.,Kfnr. T.'' 
Kaufmaun, ,H., Tunidieu. 
Komicker, H., Stgcnhir. T. 
Kraatz, £., Fischcrmstr. T. 
Mitoleit, F„ Kutscher. 
Stern, ,6., Kfm. 
Stöhn, Ww.' 
Steuer, L.. üicnbmit.T. 
24 E’ Rndolpj tt. .Fried« 
läuder'schc Erben. 
Brozio, Portier. 
Ocffcntlicher Feuermelder. 
Friedläuder, A., Fabrkb^s. 
Kühne, SB., stuck. jur. 
Rau, F., Apprelurarb. 
3iuboIpt), F., Fabrlbef.1'. 
— & Fricdläudcr, 
Slpprclur-Stnftatl. T 
25 geh. z. 24. 
26 fe. Rndolph u. Fried- 
lmider'sche Erben. 
Hanack, F., Apprclnrmstr. 
Stephan, Hoffinann & Co., 
Chemische Fbrk. 
Hoffmaun LCo-.Farbwhdlg. 
Märkischer Platz. 
-4r Waisen Brücke. 
1 Bolzani, A., Posamcnilv- 
hdlz. 
- m, Ww. 
Bvtlchrr, W., Friseur. 
Grüuoel, St., Kfm. 
- F., Fran. 
Heinrich, R., Schiltzm. 
Hertz, H., Amtier. 
Klivphahn, C., GraOalteiv 
fbrk. 
Krug, St., Kochfrau. 
Menz, W., Schubmmsir. 
Rertens, C.W.,Kfm. 
Panlig, Th., Rentier. 
Rcichhold, L, Eürtter. 
Schur, L., Gnmkramhdlg. 
SotinS, W., Hof-Uhrni. 
»der. St., Pntzhdh. 
2,E Jaeger,.E.,Gelbgicver. 
FuchS, B., Mus,Lehrerm. 
Heine, F., Friseur. 
3 [tt. 3TOtcI|tr..41. 42. 
E. Lohnstein,E.,Bangil!er. 
(Victoriastr. 34.)' 
V. Rclie, 2t., Verwalt. 
Bank-CommandiieSimon, 
Katz & Co. T. 
Baumann, F.,Kaffenbote. 
Demuth, F.,'Kstn. 
6. Neniiltmnsgasset 
Dreitcitr. 
-<-^Arcitcstr.. 
1—8 ach. z. Breitestr. 8. 9. 
9 E Lessina'fche Erben.. 
V. Lenz/ E., 'Tischlcrmstr. 
(Breitest! 8. 9.) 
Baumann, 2.; Schankw. 
Sommer, St., Schuhmmstr. 
Kostomay, 3-, Schncider- 
mstr. 
Lampe, St, Schuhmmslr. 
Brüderslr. 
10. 11. Neubau. 
E Nudolp.i Hertzoa. 
12—14 geh. z. Breiteltr. 11. 
15 E Ermeler, R., Fabrlbes. 
(Breilcstr. 11.) 
Krüger, 0., Hnhneraug. 
Qperat. 
— M., Schuhminsir. 
16 E Ermeler, R., Fabrlbes. 
(Breitestr. 11.) 
V. Klanse, SL, ScdfüHr. 
EpPelein, M„ Hutm. 
Heller, R., Schankw. 
17 E Krüger, St., Gastw. 
Burkharol, F„ Schneider. 
Markau, A., HanSdicii. 
18 geh. j. Breitestr. 10. 
-*r Breitestr. 
NW. Neustadt. 
Kirchstr. 
(Straßenbild s. nächste Sp.) 
Unter 6ci: Linden- -> 
1 E Choquin, SL, Rentier. 
v/Secier, Ä?, Verwal¬ 
terin. 
(Straßenbüd d. Neiistädt. 
Kirchstr.) • 
Untre den Linden 
Mittel- 
Doroiheeii- 
Gcorgenltr. 
Sir. 
fDorothem 
Sir. 
Fieber, 3t, Kasscnbote. 
' ifchljaiicr, r 
ironlibl. T. 
,ji( 
Fl> 
©., Wein> 
Suttenfoq, Gebr., Bank- 
gcsch. t. 
Laub, H., SitBiirecl.T 
MauaIe & Co., Bank- 
gcsch. T. 
MarcuS & VolkmarIank- 
gesch. T. • . 
Sachs, Gebr., Gummiw- 
fbrk. T. •- - 
„Saxonia" Sgraunkohten- 
wcrk u. Brikelfabrk. zu 
Zeitzholz 2.L 
Schmalz, l£., SBotc. 
Tschammcrhell, St,Friseur. 
SKittdftr. _ 
4. 8 s. a. Dorotheenstr. 71 
ii. Mittelstt. 26. 27. 
E Deutscher Offizier- 
Seirin.T.' 
V. SdjiUiiM, H., HauS-Jw 
spect. (Mittelftr. Ä.) > 
Eisenfchmidt, 3t., Lott. 
Eiunehm. T.‘ 
—'s Buch- u. Landkar- 
tenhdlg. T. 
Waarcnhans f. Strmce u. 
Marine. 1°. 
~<r Dorotheenstr. 
6. 7 s. a. Georgeastr. 20. 
E BerlinerHotel-Gefellsch. 
V. Fciftcl, L., Direet. - 
Holet Continental. T. 
(ScrstcnBcrg, St., fifrn. T. 
-<r Georgeustr. -> 
Reichsiags-Ufcr. ->■ 
9 E Guthmaun, 31, Bau- 
mffr. (SBojjfii-. 18.) 
V. Morgen, F., Admini- 
slrat. (GijttrloilenBiiig.) 
Btäsing, F., Schantw. 
Braennlich, J.F., Dampf- 
schiffs-Rhcderei. T.‘ . 
Gleilricilälä - Stet. ®cf., 
vsrin. Schmttrf&Go.T. 
ftsdjer, R., Friseur. 
acoBtz, .6., Kfm. T. 
— $., Privatier. T. 
Kalbe, SB., Privatier. T. 
KonipauSki, A., Portier. 
Kornick, %!)., Kfm. T. 
KrSnig, ©., Dr., Pros. T. 
Lchinann, Ä., Gigatt. I» 
Port. T. 
Liebreich, O., Dr, Prof., 
Geh. SKeb. Jftaif;.--T. 
Mendelsohn, 2J!.,Dr., pr. 
Arzt. T. ’ 
Piper, St, Kfm. T. 
Prill, O-, Gärtner. 
10 E Gilthmaun, 3t., Bau- 
mstr. (Satmsccj 
V. Na»mami,Fr.,Hotelbes. 
Hotel Berliner Hof. T. 
11 ESitnou,D.I!.,33ati(iiticc.T. 
V. Hnftan, I., Portier. 
SBcdcr, SB., Schankw. 
Mautner, SB., Banguier. 
— SL. Kim.. . > 
11 Sachs & Edinger, itiaut 
gefch. - ■ 
Traube, ©., Banquier. -T. 
(i). 1. März Charlotten- 
Burg, Kuriürsteudamm 
250 
Wolfs, 3.J)mc(l.,Prof.T 
12 E Hohenberg, O., Dr. 
phil., Ob. Lehrer. • 
Sqt, S., Dr. phil., Chci». 
Fasch, 28., Glasermstr. <■ 
». Rvtrnha», SB., Frhr., 
UnierstaatS-Secr., Gjc. 
Werner, H., Pförtner. 
13 E Sötum, W.. Hotelbes. 
Hotel Westfälischer Hos. 
SBcmmmt, H., Klempner- 
mflr. 
Eos)n, M„ Rentier. T. 
Krau e, ©., Dr. meil., 
Prof. T. 
born Rath, Sl.,Kassenbote, 
— 38., Rcichsb. Sgcaint. 
14 E Keilpslng, (£., Ksm. 
(Glsafferstr. 8.) 
Müller, F., Hotelbes. T. 
SchmiM’S Hotel z. Stadt¬ 
bahn. T. 
15 E Guthmaun, 3t., Bau- 
mstr. (Waunsee.) 
V. Weber, H., Portier. 
Würtiemb-Hypothek. Bank, 
Gen. Stgciit. 
Davidsohn, G.Dr.,pc.8trzt. 
— G., Reg. Bauführer.- 
— SB., RechtSanw. 
— 3t., Rentiere.' 
Ende, SB., Stichitcct. 
— H.„Geh. Reg. Rath.1. 
Engelhardt, M., Gigarren- 
fürt. T. 
Lemni,,W., Kfm. T. 
Meyer, F., SSankgefch.' T. 
Reue, C., Kaffeudieu." , 
Prange, M., Frau, Pen¬ 
sionat. 
Sant, E., Dr. med., Arzt. 
Steinthat & Blnnmithal, 
Banigesch. T. 
v. TiPpelskirch & Co., 
Exportgesch. T. 
Ulrich, 3t., Direetor. 
Dorotheenstr. 
Dorotheenstädt. Kirche. 
Mittclstr. -> 
16 f. a. Mittclstr. 40. 
E v. Hupmaun-VaBella, 
S8.,Baron. (Slntzerhalb.) 
folet SBieSBaiiciicrHof. T. 
norn, C„ Hotelbei. T. 
— Ch'., Frau, ©otbir. 
Pacht. 
17 E Müller, M., Rentiere.' 
Ackermann, St., Waschanst. 
Auuecke,W., Buchdrimerei. 
BinnewieS, W., Schuhm¬ 
mstr. 
BntterBrod, I., Modistin. 
Kramer, ©., Böttchermstr. 
4 t«. Nicotai-Kirchhos 12. 
EStchmann, F., Loeonw- 
tivführ.(RuininctLburg) 
V. Dahl, I., Schlächicr. 
Bcrciu, SL u. E., Ksltc. 
Brandt, 6)., Verkäiifcun. 
Fräilkel g., Federarbirin. 
Krüger, F., HandetSm. 
Pfefferkorn, H., Schnci- 
dernistr. . 
Starke, St, Schlächtermstr. 
Vathke, H.', Näherin. 
Eieigasse. -> 
geh. z. Spandauerstr. 43. 
ii ii ii 42. 
,, » ,, 41. 
8 „ „ „ 40. 
Spandauerstr. 
Kühn, F., Kfm. 
Schmalz, 3t., Schneider- 
mftr: T. 
18 ESauneiiBcrg, E., Ren¬ 
tiere. (58on der Heqdt- 
str. 11.) 
Danneiiherg, St. SB., F., 
Dclicaienwhdla. T. 
— G. u. P„ «slte. T. 
19 geh. z. Unt. d. Linden 59a. 
Unter d. Linden. 
c. 
Nicolai-Kirchgaffe. 
Svandauerstr. 
Nicolai- 
Äirchhof 
Spandauerstr. -> 
1 E Dehnicke'fche Erben. 
V. Schorfch, Ed., Bürsteu- 
hblg. 
Eulenfcld, S., Näherin. 
Metz, F., Heizer. 
Schoneseld, Ch., Ww. 
2 E Leutz, I., Fabrk.. 
(Tanenzicustr. 11.) 
Fanifch, R., HauSdien. 
Schmidt, C., ISabrt 
3 E Lau, 3t, fifnt. 
Duda, ©., Stepper. 
Hahnemaun, Ww. 
Held, E., Ww. 
Kinner, E., Gastw. 
Radsack, St, HanSdien. 
Schmidt, Ch.,-Näherin. 
SBogtcr, 3t., Ww. 
O.Nicolai-Kirchhof. 
Poststr. -> 
1-3 geh. z. Pöststr. 21.22. 
Möltcnstr. -> 
4. 5 f. a. Molkenstr. 6. 
EtzannS,H.jZeit. Verlag. 
Exped. ii. Red. d. SBett 
Markthallen-Zeitmig. T. 
Heil, St, SBro. 
Kahle, H.,'Beamt. 
Lange, P., Gemüsehdlg. 
Meßer, SB., Wv. 
Staue, H., Näherin. 
Schulz, M„ Schneiderin. 
Trockler, Marstallbeamt. 
Wiener, L.,'Sprachlehr.' 
6 E Böhme, O., Buchdruck. 
Dinger, G./ Posamentw- 
hdlg. 
Erpel, R., Schiffb. 
froBcrger, SB., Ww. 
oy, D., Schneiderin. 
Ruth imitier, M.,Dr. phil. 
Steiurück, SB., Prodiicteu- 
’. 8 ^Hasemann^tz.,Mechan. 
Hasemanu,A., Mechanik. 
Hilbig, G., Frau. 
Höckers, E., Frau. 
Krüger,F., Productenhdlg. 
Meyer,'A., Frau. 
Ohuesorge, L., Frau. 
Paulick, I., Frau. 
Ouiel, C., Kohteuhdl. 
Romahn, L., Näherin. 
Sesseuheimer, H-, Schufjin-- 
mstr. 
Suter,C.,DnickcreiarBtriii. 
9 E Keitcl, P., Frau, Na- 
turalieuhdlg. 
Keitel, P., Pedell. 
Stempel, St., Ww. 
10 geh. z. Herzasse 2. 
Eiergaffe. 
11 E Krahmann, P., Bau- 
mstr. •’ 
Böhlik, St.; Ww. 
Gründer, E., Slgeut. 
fleise, C., Kunstitopfer. 
ndewig,E.,MauIkorBfbrk 
Piruack, E., Lerniictherin. 
Rauchstein, M., Musik- 
Lehrerin. 
Warczok, K.,Handschuhm. 
Nieolai-Kirchgasse. -> 
12 s. a. Nicolai-Kirchgasse 4. 
E Stehmann, F., Loro- 
motioführ. (Rummels- 
Bnrq.) 
V. Dabl, I., Schlächter. 
Albrecht, E., Gastw. 
Drewes,M.,Schirmhdlrin. 
Falk, H., Packeis. Srieftr. 
wrantzow, SL, Näherin. 
Palitzta, S-, Näheriu. 
Wiedecke, M., Kellner. 
13 E Stchmaun, fy., Loco- 
motiufuhr. (Stummels 
Burg.) 
V. Saht, I., Schlächter. 
(Nr. 12) 
Lampe, L., Schneidermstr. 
Taxez. 
Lehmanu Nachf., I. G-, 
Tischleiei.. 
Ofterland, H., Malermstr. 
Prellcr, E., Näherin. 
14 geh. z. ProBtzstr. 14—1G. 
Ptödststr. ->■ 
Nicolai-KirHe. , 
Poststr. -> 
W. Nicdcrlllgstr. 
I Platz am I 
lA°»Nhc | 
Prinzengasse 
Werd. 
Rosenstr. 
Friedr. 
Weideriche^ 
Werderscher Markt 
-<r Platz a. Zengtzanse. -> 
Us. OBervallstr. 22. 
t Kronfidei-Commiß. 
V. Steffen, SB., Kastellan. 
Fleischer, O.,'Kasseni>icn. 
Girod, H., Lakai. 
Hoffman», SB., Silberdien. 
Äajjiicr, A., Kammerdicn. 
Steinte, G., Kutscher. 
2 t o. Oberwallstr. 22. 
E Kronsidei-Commitz. 
V. Steffen, SB., Kastellan. 
Bürde, ©., Frotteur. 
Gruhn, F., Kutsch«. 
Krohn, I., Sccretair. 
Kunze, 9t., Sattelmftr. 
Rubolph, St., Reitknecht, 
t a. Oocrwallstr. 22. 
E Kronfidei-Commitz. 
V. Steffen, W., Kastellan. 
SStimbt, I., HnuSbien. 
S^utl, 3t„Wageuwäscher. 
Sieron, F., Haurdieu. . 
Wetterling, Ät., Sattler- 
mstr. 
Willmanu^ SL, Wagen- 
wascher. 
-<-Werdcrsche Rosenstr. 
Friedrich » Werdersche 
Kirche. . 
SBerderscher Markt. -> 
4 s. a. Werderscher Markt 4. 
E tzempel, I., Kffran. 
V. Äühit, Th., Weiugrotz- 
hdt T. - 
Singer, Gebr.,MäntelfBrk. 
5 s. a. Schiukel-Platz 5. 
E Hempet, E., Dom.Rath. 
(Mönchröden.) 
V. Kühn, Tli., Weingrotz- 
66t. (Werderscher 
Markt 4.) • 
Slnineldc-Comptoir d.Jm- 
per. Gont. GaS-Ajsoe. 
Brehmec, ,H.,'Ksm. 
Krüger, M., Kfm. 
Mnschket,E.,Gas-Jnspeet. 
Singer, Gcbr.,Mäntclfbrk. 
5a E Französische Colonic. 
V. Brenke, 3t., SBciUmlt. 
Busch, P., Bantbeamt.' 
Garns, F., Bantbeamt. 
Lehrke, J.^Bankbeamt. 
Lüders, 5\, Bantbcanit. 
6 s. a. Schinkcl-Platz 3. 
E Bank f. Handel u. In¬ 
dustrie. 
Piiüus. M., Ästn. T. 
Schmiedehaufen, F, Kafl. 
SBotc. 
Schnlzke, H., Frt, Pen¬ 
sionat. 
Walter, L, Ww. 
Prinzengasse. -> 
7. 8 geh. z. Schinkel-Platz 
1. 2.' 
Platz am Zeughaus«. -> 
C. Niedcrwallstr. 
(StraßenBild s. nächste Sp.) 
Hausvoigtei-Platz. -> 
1 s. a. Hausvoigtei-Platz l3. 
E Leviu, D., Stautet 
Gonfcet Gefch. T - 
V. Bergmann, £>., Portier. 
E Hammersteiu, L, Ren¬ 
tier. (Au dir Apostel¬ 
kirche 11.) 
Fürfteicheiin Nachf., C., 
Büsteufbr«. T. 
Hammersteiu &Po}naitS$i, 
Seidenwhdlg. 1. 
Machschefes, M., Gomm. 
Gesch. • 
Reiwald & Lewy, Mäntel- 
{Btf. T. . 
E Kistenmacher, St, Eigen- 
ihümcrtiu 
V. Korn, O„ Beamt. T. 
Baehr, St:, Kfm. 
(Strasjenbild d. Nieder- 
wallstr.) 
[5auS^oigici-l 
Kt.Jäaerstr. 
lAlt-L-Mtz-> 
Krenzstr 
KtKiM. 
SpittelmarN 
3 DidlankyS, I., Schneider. 
Friede, & Co., E., Gott» 
feetionsstoffe. T. 
Galey, P., Lithogr. 
Levifon & Gerstel, Gon* 
fcctitojfc. T. 
Nenner, L., Hof-Jnstru- 
mentenni. T. 
Wahmunb & Brasch^. 
Slgculitr. T. 
SBiltBcrg, H„ Ww. - 
Woiqfch, H., Schneider. 
4 E Schott, I.. .Sro. 
(Matthäikirchstr. 25.) i 
Collin, Gebr., Damen« 
mänielfbrk. „ 
Gutfchte, L., Schani» 
Wirthin. -, 
Naumanii, E., Handelsm. 
Philipps', H, Zufchneid. 
Stein, P.', Rechtsanw.-> 
5 E Erbe, G. F. H., slfm. X 
Alders & Knx, Seidenq- 
Grie,® H., Delicateüw- 
* hblg. T. 
- G. I. .6., Kftn. T 
Fleischer, M., Berkänferitt. 
Hamm, I., Coilfectio». 
Ruczinski, Kellner. 
7 E Stadt Berlin. 
V. Mehles, Th., Rector. 
51.ii.130.  Genieinbeschule. 
Haupt, St., SB». 
Hoffmaun, G., Maurer. 
9 E Wohlthätigkeits-Anft. 
i. Granen Schwestern v. 
b. h. Elisabeth. T. 
V. Fleischer, L, OBetin. 
Ambut Krankenpflege u. 
Krauken-Heil-Aust. der 
Grauen Schwestern'», 
b. h. Elifab.eth. T 
Augenheilanft. o. Dr. C. 
Fröhlich. 
St. Joieph-KrankeiihauL 
Klinik v. Dr. H. Gloeck- 
ner. 
Poliklinik v. Dr. G. 
Demme. X 
Bernsdorf, St, Lehrerin. 
Dost, M., Krankeiipflege- 
iin. 
Gruhn, G., Anfwärterin. 
Heister, H., Verkäuferin. 
Jordan, St., Näherin. ; 
Keller, St., Näherin, i 
Kempa, SL, Kellermstr. ^ 
Leisten, K., Näherin.. t 
Loeweim«, SL? Näherin. 
Poschmmm.M., Schneide¬ 
rin. , ‘. 
Stiebet St, Badedienerin. 
Schenn'ch, P., Geh. Kriegs» 
Rath a. D. • 
Sperlich, I., Näherin. ■ 
Zech, L, Tischler. , 
10 E Noscnberg, B., Kfm. 
(Kommaudanienstr.5L.) 
V. Schmidt, K.. Schnhin. 
Bunzel, G., Dameuschnei» 
dereiart. 
Colm, W., Handschuhhdlz. 
Fabian, Ksm. 
Fries, SB., Blumenhdt X 
Italiener, £., Stgenfur. X 
Neumann, I., Passement- 
whdlg. X 
gtofenBerg "& Pliilipsthal^ 
JuponsfBrk. X < 
ltiifict & Grünthal, 
Damcumäutelsbrk. T. * 
11 E St. Hebwigskirche. ’ - 
Krebs, G., Hotelbes. X 
Fyrst & Rakovsti, Ci- 
qarreu-Jmp. X . 
12 E ©labt Berlin. 
V. Ulbrich, O.,Dr, Prof.» 
Direkt. 
Friedrich-Werdersche Ob.' 
Realschule. . ; 
Doegen, SL, Magistr. SB6= 
ttmi. . 
13 E. Otto, Ch., Rentiere. 
SSonfae, &, Ww. 
Zeichenerllärung: E - Eigenthümer; V.—Verwalter; X —Telephon-Anschluß..
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.