Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

L»tisel»str.' 
— 353 - 
L»ise»-Afer 
Theil' Hf. 
21iE.l£iiciiljnvbt, 3., Gigcntl;. 
(Somiuerfelti.) 
V. Carl. !13„ änirf. 
DomaSzhnsk,, jj, Deli- 
_‘«VT. 
— Th„ Frau. 
.Hellwich, F, 23ut. äJoift. 
tcutftfjcl, SJj„ Kohlenhdl. 
uleination. Patcntbnr. 
Carl Fr. Reiche». T. 
Linden,O,Mrsserschmiede- 
insir. 
Meyer, Clara, Plättaust. 
Moknns, P., 83äfcher„r. 
Müller Nachf, F, Wageu- 
ftuf. T. 
Milchig, F, Schuh,liinstr. 
Rcichclt, (£., Patentanw. T/ 
Schilling. St, Möbelpol. 
Stidjelnmim, F, Friseur. 
27. 28 E Seitenteil, K„ 
Rentiere. (Mntfiiijtai-- 
damni 17.) 
V. 8üljl86orf, 33., Maurer. 
Echternieiier, O., Dr. Arzt. 
Färbet, A., Wageiifbrk. T. 
Fiedler, H., Founeiwer- 
walt. 
Jutlekofer, C„ Fuhth. 
Kornrnmpf, M, Direct. 
— 9t, Pianist. 
Krebs, 33, Borkosthbl. 
Krieger, C., Schneidermstr. 
• Äühneniann, 31, Tischlcr- 
»istr. 
Maisch. B., Cigarreuhblg. 
Patcnt'BnreauD.TwiLrl'. 
Pflng'schc Drogerie, B. O. 
.Noth, A., Ww. 
• Schmidt, 31, Permietheriii. 
Timar, D, Patciitbnr. 
Untennann, Gebr., Tape- 
tenfbrk. T. 
Werner, H., Friseur. 
29 E Schreiber'sche Erben. 
• E Liste, R„ Kfm. 
Eleettochemische Werke ®. 
m. 6. H. Mittel selb. T. 
Eleetrochemische Werte. ©. 
ni. b. H. Rciuselbeu. T. 
Bergmann, F., Sicrtret.T. 
v. Vaddien.A., Major z.2> 
Gsell, C. ©, Ingen. 
Heinicke. 31, Frl. 
Karfunkel, St, ctfnt. 
— I., ftjm. 
2 eili, E„ Lpt. Waaren. T. 
p. Salden!-Ahlimb, O., 
Geu. Major. 
Stephan, I., Sattlennstt. 
80 s. a. Sdjiffbamdamni 24. 
E Berliner PreußenbauS, 
Act. Gej. T. 
V. Kohlis, C„ Direet. T. 
Hotel Kronprinz. T. 
iterftai, G„ Uhnn. 
Kuiep, P., Gigarrenhdlg. 
Schiffbauerdamm. -> 
31 s. a. Schiffbauerdamm 23. 
EKühlstein,Einst,Fabrtbes. 
(Charlottenbnrq) 
V. Schulze, St, Direct. 
Electricitäts-Werke 
316tli. Z. T. 
B i ire, 33., Vertret. T. 
Calvary & Go, S, Bnch- 
hdlg. T. 
Sucher, P, Stau. 
Franke, E., Patentanw. T. 
Krihlstein, Ed, Wagens brk. 
" Patentbrireau Eduard 
Franke. T. 
, Rohrig, Ch, Schneidet« 
mstr. 
31a E u. QtieBcnoto, .£ 
Graf, Kammerherr. 
(Col. Griinewald.) 
V. Bndach, C., Rohrleg. 
Aeeumnlatoren-Fabrik 
Act. Gei. T. 
Allgem. Electrieit. Sei. 
. 31616. I. 2. T. 
Chemische Thermo- 
Jndnltrie, ©. m. B..p. T. 
Czempin, H., Herreugard» 
robehdlg. 
Dann, A„ Bnrstcnsbrk. 
Fiebig & Dr. Mai Bogt 
herr. St, ehem. Labo¬ 
rant T. 
fiujnt & 91. Deißler, 3t, 
Patent-Bur. T. 
Schiller, 3t, Optiker. 
. Schneider, C., Seeietair. 
' Schulz, St, Schlächtcrnistr. 
Stensbeck, $t, Pkerdchdl. 
81b Kicpcrt.C, »ro.öccmtom 
Rath. (Slußerhalb.) 0 
V. Krawezyk, V., Portier. 
Bürget, St, Diener. 
Fischer, P., Handelssr. 
Joppich, F., Dellcateßw- 
hblg. T. 
Kahl, G., Gastw. 
Lenz, O, Patentanw. T 
— & Schmidt, Paleiit- 
' ’ Bnr. X 
811) u. Lcpel, L., Rentiere. 
Derlei, .6., Aanauier. 
— 6. & P, Baukgesch. 
v. 3möt, II., Gen. Major 
z. D. 
Spindler, 2B., Färberei. 
Zaremba, I., Votkofthdlg. 
82 E 9!cich«-FiSc,lS. 
Kaiferl. Patent-Amt.1'. 
Städter, H, Kanzl.Dieu. 
33. 34 E Reichs-FiSenS. 
Sttifert. Patent-Amt. T. 
Blaih, C, Heizer. 
Nicmann, 38, Kanzl.Dien. 
Weigt, W, Kauzl. Dien. 
35 3(B6utch. 
E Statuier ElectricitätS- 
Wcrkc. 
36 E Goldschmidt, 33., Ren¬ 
tiere. (iU'illjstr. 1.) 
E Siathalisohn, St, S!eu- 
tiere. (Rooustr. 12.) 
V. Albrecht,W.,Maschi»ist. 
„Janus", Siibdmclioit, 
LebeuS- u.Peus.Lersich. 
tief. T. 
Poseiiet Sprit-31ct. ©es. T. 
Bcilin, O., Ksin. 
Vnkoszet, 51 ,Cigartensbrk. 
Gaffel. O., Rechlsanwalt.1'. 
Frömbetg, H., Kaffenb. 
öuift, R., itfin. T. 
Hähncl, (S., Gastw. T. 
Hetms, H., Stallmstr. 
tluoeppler, O., Haudschuh 
sbrk. 
Äruschel, F.,Dclieatcjjw. T. 
ßclrichs. Kgl. Loti. 
Eiunehm. 
Pieper, St, Kassenbote. 
Seldeueck, H., Schauspiel. 
Sperling, 3s., Asm. T. 
Stahlkops, 9t, Apotheker. 
Stern, I., Direct. T. 
Thier, (£., Aaikwaareiihdlg. 
Verlagsknchhandluug v. 
9i. Schoetz, T. 
37 E OSiepS’ichc Erben. 
V. Glimnami, 33., 33autcch= 
nit (Siarieiiftr. 7.) 
Aecker, St, Pierdehdl. 
öeimich, F., Schutzm. 
Rother, 31., Schnciderin>tt. 
Schnitze, St, Gastw. 
Schulz, 3t, Gastw. 
Stadtbahn. 
33 s. a. Marienstr. 1. 
E Maaß, 33., Rentiere. 
(Hallcfches Ufer 21.) 
V. Bencdiv, F., Verwalt. 
Bre-Ziiik, I., Schneider. 
Köhiiemann,H.,StaHmstt. 
Kolbetg, G-, Schneider, 
fiolfeuititnii, Sl, S^nhm. 
Schubert, H., Hotelbes 
Schulz, 23., Aierverl. 
Schwarz. 33., Fleischer. 
Steiler, Ä.. Mübelhdlg. T. 
Wittstock, F., Goloiiialm.T. 
Marienstr. ->■ 
39 s. o. Marienstr. 32. 
E Hesterberg, SB., Kfm. 
(Charlotteiibura.) 
E 'Hesterberg, P., Ksm. 
(Paulstr. 9.) 
V.Birrghagen.H., Portier. 
GoiirtljS,-G., Stfm. 
Hahlo, M. I., Patent- 
Slittu. T. - 
Hesterbe^, G. St, Drogen- 
Jörgensen, P., Dr., Pros. 
Laniberts,E.,Patent-Anw. 
Nagel, W.,Dr,meck., Pros. 
Pcderscn & Obel, Fahr- 
radhdlg. 
Taimcrt, I., Cigarreichdlg. 
Werthauer, M, Kfm. T. 
40 E Hammer, St, Ww. 
Bornschcin,F., Schneider- 
mstr. 
Hammer, M., Slpoth. T. 
—&Eo.,3l.,Stogcn()Mg.T. 
Siiiitct, E., SchUym. 
Liek, G., HanSdien. 
Merkel, I.', Bankbote. 
Neucndorff, A., Steuer- 
einiiehm. 
». Rochow, 33., Rentiere. 
Schneider, M., Konditor. 
Stciuland, H., Portier. 
Tscheiitscher,J.,Äur.Dien. 
Urban, St, Bankbote. 
11 E Albrecht, 31., »tu. T. 
Albrecht, E.,Schm!cdemftr. 
Sürfitcr, 9t, Geh. 9techn. 
Rath. 
Busch, H., Schneider. 
SiitijS, M., Friseur. 
Sotagil^.,Schneid crmfir.: 
Giert, £>., Schneider. 
Ehfeld, C., Schlosser. 
Erdmann, £)., Fahrrad- 
fbrl. T. 
— SB., Geschirrstrt T. 
Etzler, B, GonsilnrcnfBi t 
ühanf, H.',Handschnhm 
mstr. 
Olrofi, H., Pnhüdlg. 
Aarliimim, F., Schneider. 
Heinrich, (£., Kranken» 
Pfleger. 
Helutze, St, Ksm. 
Herrulann, G„ Kellner. 
itiSioct, M, Plätterin. 
Kluge, I., Biieslr. 
Knanth, M„ Ww. 
Küflatz, Schimöcnnflv, 
Vneple, St, Muslker. 
Lcmbcrg, 15., Schuhiumstr 
Lichterfeld, St, Schlosser. 
Meyhoeser, G., Ksm. 
Müller, M., Schneider- 
msti. 
Olsson, G„ Schuhm. 
Pieper, 9t, Ksm. 
— G, Portier. 
9!ei»ke, ©, Schnhm. 
Richter, P., Ulaljiimslr. 
Rüdiger, St, Bote. 
Sägliuq, St, Schneider. 
6(heurig, G-, Siro. 
Schulet, F., Tischlermstr 
Seustleben, D., 33m. 
Teege, E., Fechtmstr. 
SLilke. ©., Schneider. 
Zech, F., Sägeiwerleih- 
mfch. 
42 E Kraetke, 3t, S3w. 
ßcffentl. Feuermelder. 
Boas & Hcssc.Buchhblg.l. 
©tonert, G., Ingen. T. 
Siilt, St, Paitieuliere. 
Köhler, 33., Kfm. T. 
Sprenger, F., Lehrer. 
Stephan, B., Eisenwhdlg. 
Thiele, M., Colonialm. 
Karlftr. 
43. 44 s. a. Karlftr. 38. 
E©otthclf,3t,Dr.,9ted)tS= 
aiiw ßöaerstt. 19.) 
V. Kolloff, E., Sjerwal- 
tcrin. 
Slacrmaim, 5t, Ingen. T. 
Arydges & Co., Civ. 
Ingen. T. 
Gbel Nachs., E.,Vorkosthdl. 
HctrmanuRachs.,3t,P>>r- 
zcllanhdlq. T. 
Holimefler, 35., Friseur. T. 
Funk, 33., Kfm. 
Knoblauch & Go., .6., Pa- 
tcnt-Bur. T. 
Äunze, E., Ksm. 
Lehmauii, 9t, Kfm. T. 
— & Go., Gebrüder, 
Butter Engt. T. 
».Schachtuiener,Ph., Ww. 
Schmidt,311. E.,Hutmmftc. 
Sütz, 31, Mehltidlg. 
Weber, 9t, Kfm. 
Wellehofsky, L. & 9t., 
Gnminiwhdt 
45 E Mayet, R., vw. Geh. 
Rechn. Rath. 
Erfurts), G, Gastw. 
Hossschnlte, H., Fabrk. 
Kettelhack, 9t., Fabrkbcs. 
Lahrscn, C., Pserde- 
scheerer. 
Lausch, E., Mechanik. 
— G., Tafeld ecket. 
Pfeffer, St., Schneidernistt. 
P riebe, A., Schneidctmstt. 
Riesebeck, 33., Bremset. 
de Röche, £>., Gonditor.T. 
StSnntae, G., Schuhiumstr. 
Schara»ä£i), 3t,Buchdiirck. 
Schoenknecht,E., Tischler- 
mstr. 
Schnitze, 33., Pfarrer. 
Sich. St, Kfm. 
Woelbling, H.,RechtLauw. 
33oiff, E., Plätterin. 
46 f. a. Schnmannstr. 4 
E Kämbach'sche Erbe». 
V. Giesecke, 333., Brenn- 
niathdt 
Bokelmann. .fi,, Schuhin- 
mftr. ' 
Dötich, C., Posament» 
whdlg. 
Drewitz, F., Obfthdh. 
Grätz, H., Barbier. 
Hoffmalin, Verniietheriii. 
Kaping, W., Destillat 
Scharowsky, St,Buchdruck. 
Schüncmani!,H., Gastw. 
Schütz, Bennietherin. 
Siegfried, M„ vw. Ob. 
Förster. 
SchuniMiistr. 
47 f. a. Schumannstr. 19. 
p. 1. Slpril Slbbruch. 
E Noack, E., Baumstt. 
(Hagelsbetgetstr. y 
V. v. ©chnicling. E., Ren¬ 
tiere. 
f ihmert. ©., Gclbgießcr. 
ötzer, K., Kfm. 
Ruudoy? sen., ©., Klcmp- 
ticrraftt 
SachK, Gh., Putzmacherin. 
47 Schiller, Börsenbeaml. 
v. Sdinielum, H., Ob. 
Am!,». 
— S8„ Oberst z. D. 
Stoffregen, E., Maler. 
Teschnrr, ©., Schuhiumstr 
48 E, Wirth, ä„ Siculitr. 
V. Liese. St, Papicrhdlg. 
Arücknet, E., Decorat. 
Gichc, 0., Pserdehdl. 
Fiek, 33. Ww. 
Friedman», I., Pferde« 
Gomuiiff. 
GeiSler, I., Haiidschnhhdl. 
— 33., Ww. 
Härtung, H, Haiidschuhm. 
Kirsch, F.,Stuhlflechteriu. 
Klotz, E., Handarb. Lehre 
riii. 
Kouert, G., Schneidermstr. 
49 E Schlüter.W.,Kurschuer- 
mstr. (Sieiie Wilhelmstr. 
7. 8.) 
V. JanckuS, G„ pens. 
Schntzm. 
Badt, I., Biichhalt. 
Earljude, E., '.liatiualieu- 
hdlg. 
DahmS, E., Tafeldeck. 
Fulli, 33., Biichblud. 
Gintel, I., Friseur. 
Klönnc & ©, Müller, I., 
Jnstit. f. Mikroskopie. 
Ludewig, ®., 9!echu. Rath. 
Ludwig, F., Sleieiter. 
Müller, St, 33ro. 
Ras, E., Dienerin. 
Pa6, I., Hanödien. 
Echaub, 91., Zahntechn. 
Schurz,M.,K»nsistopfetin 
— D., Schneiderin. 
Spelh, Cd., 9)ü lemtstr. 
Ulbrich, E., Kassenbote. 
Witlenbura, L., Kutscher. 
50 E Fiebeck'sche Erben. 
V. ©alte, M„ Ww, 
Fiebeck, O., Frl. 
Gallaud, St, Stallm. 
GLldner, F., Schneidet. 
Hellwig, H., Näherin. 
Herben, H. it. Q, Geschw. 
Klein, M., Kelluet. 
Knütter. F., Kfm. 
Lack, E., Ww. 
Neuuiann, P., Kellner. 
PodSzuck, 33., Schlosser- 
mstr. 
Schwarz,'31., Waschfrau. 
Spalke, M., Putzmacherin. 
— M., Schauspielerin. 
Straßdatz, 2)1., Näherin. 
51 E 3intmcrumtm,6.,9icnt. 
UniveyitätS-Kliuik für 
Ftauenktankh. 
Becker, Mechanik. 
— L„ Mechau. Werkst. 
— Gt, Ww. 
— H„ Ww. 
Fischet, (£., Dr, Ptof. 
Friese, M., Ww. 
Goetzke, I., Gärtner, 
©reifeld, C., Portier. 
Kaxrowska, E., Ww. 
Kublitz, H., Portier. 
Posuausky, I., Ww. 
Nölcke, C.. Dr. pMl., 
Ghemik. T. 
— E., Knnstgärtn. T. 
Schädel, ©., Schneiderin. 
Schubert, E., Gärtner. 
Stirne, H., Schneiderin. 
Thomas, H., Buchdruck. 
Traugott, E., Ww. 
52 E Trenkel, 9t., Bnchhdt 
(Gut Gtuncwald.) 
Altmann, P, chcm. phys. 
31pparate. T. 
Srufenborf, O., Photogr. 
Gohn, D., Kfm. 
Domke,C., Bürsteummstr. 
Süoeliuä, I., Dr., pr. 
Arzt. T. 
DtstewSki, F„ Schneibcr. 
©üuzel, F., Bademstr. 
HerrUng, $., Schreiber. 
Laubgraf, St, Ingenieur. 
8. Lepel, SB, vw. 9Iit- 
tergutsbes. 
Lewy, ©, ©etrcibehbsg.T. 
Menzel, E, Monteur. 
Müller, E., Kücheumstr. 
Preuß, St, 33w. 
Schurack, G, Schneider. 
Trenkel, R, Bnchhdlg. T. 
Sietlow, 33, Gastw. 
Zwierski, 31, Stfm. 
53 E Hauptuer, H. it. R, 
Fabrkten. 
Hanptner, H„ Fabrk. chir. 
Jnstrum. T. 
Lützow, E, Buchhalter. 
Rietdorf, 33., Gigarrenhdt 
Ritter, C,Schncidcmistr.1°. 
TcnbcrA,Dr,Ob.Starr- 
arzt a. D. (v. 1. Slpril 
Cuxhavencrstr. 1.) 
Tscharntke, 31, Jnstni- 
nientenm. 
Weidanet, C, Mechanik. 
Weidmann, H„ Schlosser. 
04 E Webet, II., Rentiere, 
Adamy, G, Pensionat. 
- Iahn, F., Schiipmmftr. 
Sieiioljr, C, Grünkram 
hblg. 
55 EHeinzelmanu, K, 31 
reelot. (Sliifjerljnlb.) 
V. iliörliii«, St.HauSuiarl 
Dörfer, R, Sattler, 
©alle, F, Schneiderin. 
Haaker, L, Waftm. 
Hanfe, F, Drechslermstr. 
Hci'iuaiiä(i),F, Schneider 
Kern, 33, Ww. 
Lehiiianu, 33, Schneidet' 
mstr. 
LcngerhiiiS, 33, Ww. 
Martin, St, Schuhmmstr. 
Paukow, F, Kutschet. 
Scharf, G,Dachdecknmstr. 
Schlcnlcr.M, Wäscherin 
Willnet. L., Wäschenn. 
50 f. a. Philippstt. 13. 
E FiScuS. 
V. Betuhatdl, H, Rechn. 
Rath. 
Kgl. thiciärzllichc Hoch 
chitle. T. 
Dicckerlioff, 33, Dr. mesl, 
©eh, Sieg. 9!alh, Pros. 
Cbcr, SS, Pros. 
Gggcliitg, 31, Pros. T. 
Fröhncr, G, Dr. mcil., 
Pros. 
kleiner. St, Rcgistrator. 
Möller, G, Portier. 
Diene, 33., Portier. 
Ostertaq, R, Dr. med, 
Prof. 
Pahle, 2, Hau-Zdien. 
Pinncr,St,I)r.phii, Prof. 
Sasse, 31, HauSdieii. 
Schmale ,9t, Dr. mcd. 
vet, Pros. T. 
Schütz,W,Dr.mock, ©eh 
Reg. Rath, Pros. 
Garte, chanö. 
E Fiscns. 
Slnatomisch - biologisches 
Institut. 
Büliriuger, I, Maschinist. 
Drößler, M, Stufwärter. 
Gellzuu, I, Jnspeet. 
Spitz, H., Diener. 
57 E ReichS-Fisciis. 
V. Scheye.M, Kauzl.Sicn. 
Kaiserl.EesundheitSamt.t 
Kaiser!. Patentamt. T. 
58 E GaSpanj, S„ Ww. 
Bantz, 33, Kfm. 
Gaspati), E. L M,Bild- 
Hauer. T. 
Ewald, Th, Polstermöbcl- 
fbrk. 
HoffmanuL!,Schuhmmstr. 
Kurzhals, F, Portier. 
Mueucke, 9t, Dr, Techu, 
Jnstit. T. 
Thiedemann,R, Zahnarzt 
59 E Walter, S,Juwelier. 
Kgl. Klinik it. Poliklinik 
f. Hals- littb Nafeu- 
krauke. 
Buchwalbt, H, Friseur. 
Kretschmann, G, Gold¬ 
schmied. 
Lausch, Gebr, Mechanik. 
Lauteuschläger, E, Kolo¬ 
nial®. T. 
Macrkcr, I, Tischlctmstr. 
Nadoll, C, Näherin. 
Roloff,W,Dachdcckermstt. 
Scntmer, M, Gonsiinten- 
hdlrin. 
Staubt, 9t, Koch. 
Sülzen, H,‘ Schuhmmstr. 
Thiele, F, Former. 
60 E Lembke, L, Rentiere. 
(Frankfurter Allee 115.) 
V. Geticke, B, Kaff. Assist 
Anders, G., Tafelbeck. 
Behrndt,F,Crim.Schntzm. 
Bricfcmciitcr, M, Ww. 
Dröhn, L, Schneider. 
Feller, P, Bereiter. 
Fiddecke, M, Schneider- 
mftr. 
Goldmann, 31, Näherin, 
©runert, E, Kellner. 
Eaalet, C., Kutscher, 
önicke, E, Kutscher. 
Karlick, F, Kellner. 
Kcirath, W, Schneider. 
' Kitz, St, Packeis. 33camt 
Knanß, R, Maler. 
Koetelhoen, SS, Kutscher. 
Krause, F., Tischlernistr. 
Kukuk, Gh., Ww. 
Mewes, I, Gastw. 
Michnick, I, Kutscher. 
Müller, F, Justrumentni. 
Nanlin, 31, Ww. 
Oertwig, H, Plätterin. 
9iictbotf,33, Gigarrenhdt 
Schlcincrt,H„ Kaffcndicn. 
Schmölc, 31, Ww. 
Schulz, SS, Botkosihdt 
Schuppe, 9t, Dutlcrhdlg. 
Schwarz, 91, Goramisfion. 
1)0 Seite, G„ Ww. 
Still, W, Zapfet. 
Eli,ick, O, Holeldieu. 
Tietze, St, Tischletnislr. 
Tobdicke, E, Ww. 
Urbach, I, Schueidet. 
3!of|, W, Haubelsm. 
SBoltcr, R, Portier. 
61 E Koppe». 31, Schläch 
teimflt. T. 
Beck, H, Hotel-Portier. 
Neruhardi, H, einer. 
Prediger. 
— M, Stickerin. 
Slrückuer, St, Schueidet. 
Bnrgan, Ww. 
Do,nbrowskii. 2., 33w. 
©arschagen, 9t, Bäcker. 
Woget, H, 33,u. 
©oedtke, M, Particuliere. 
Jöusiou, P, Näherin. 
Kolditz, G, Mützenm. 
Kreiuer, 31, Glaii.Lchteriii. 
Lange. Sattler. 
Lehman», SS, Kellner. 
Müller, 3t, Modistin. 
Newiger, H, Ww. 
Prillet, M, Plätterin. 
RosaliS, F, 33,u. 
Scher»,»tzk,i,E,Schncidet. 
Stamer, F, Ksm. 
Stein, E, Schuciderrnstt. 
Sturm, 33, Portier. 
Wagner, L, Schneider. 
Wiechert, F, Post-Secr. 
62 E Gerhardt, 31, Rentiere. 
(Rankestt. 1.) 
V. Krause, F., Verwalt. 
Albrecht, G, Kamiuetdien. 
Batschak, F, Frl. 
Gzichi, F, Näherin. 
Heinrich, C, Thieraus- 
stopser. 
Hirsch, H, Kohlcnhdt 
Hortwitz, 33, Buchhblriu. 
Starauß, M,Pntzmachenn 
Lissou, L-, Stallm. 
Neumann, 9t, Patcnt- 
31m». 
Pape, SB., Rentiere. 
Pflug, 0„ 33,v. 
Schlcnthcr,E,Schinnhdlg. 
Schulz, Portier-rau. 
Sinqewald, I, 33uchhblg. 
Stein, H, Schneibernistt. 
Weise, H, Kutscher. 
Wolff, 33, Dr, Sitzt. 
03 j. a. Philippstt. 1. 
E Haiinit, M, Frau 
Major. (SluficilalB.) 
V. Ungtiad, V, Bett. Sicr. 
(Snöalibcnstr. 51.) 
Gohn, St, Gigartcnhdlg. T. 
Fischet, 31, Schneiden,t. 
Hamincrmcistet, R, Bet- 
niielherin. 
Loffrichter, 31, Masseur. 
Hustet, C, Beamter. 
— ©„ Posamentwhdlg. 
Marockc,R,Schiicidctmstr. 
Meyer, 33, Stallmstr. 
Traber, 33, Agent 
Philippstt. -> 
64 f. o. Philippstt. 24. 
E v. Brietzke, H, Stat 
Vorsieh, a. D. 
Amold, 31, Ingen. 
Braune, L, Modistin. 
Dötschlaq. O, Dr, pr. 
Arzt. T. 
Elias.H, Colo:,ialwhblg. 
v.©regotyA,Frhr,Prem. 
Lieut. a. D. 
Harzig, L, Schuhmmstr. 
Hieke, F, Malemistr. 
Kalifch & Schoners, Nutz- 
holzhdl. T. 
Mitau, G, Droaenhdlg. 
Schonert, C, Spn. T. 
Stahl, 31, Ingen. 
— & Go, Patent-Bur. 
65 EMichelsen, 33, Rentier. 
Sltzlenbach, O, Haiisbien. 
Baum6ach,Krau!enpflege- 
rin. 
Benzien, H, 33m. 
Btabant,G.Llemp,iermstr. 
Breie, St, Gonbitor. 
Drewel, L., Schuhmmstr. 
freund, O, Kfiu. 
chticke, 33, Fischeruistr. 
Hörner, M, Rentiere. 
Jeschke, St, Schneidermstr. 
Keck, 6, Ob. Kellner, 
filitinett, 31, 33w. 
Puls, Gh, Viehhdt 
Schtee, St, Bsdeanst. Bcf. 
Schmidt, H, Pensioiiait. 
Schnüel, G, Kf»i. 
Seidentopf. M., Aw. 
Sontag, G, Glasermstr. 
Techow, E, ©astwirthin. 
Weber, A, Nachtportier. 
— Sl, Stnbenbohner. 
66 E Krebs, E.. Rentier. 
(Klopstockstr. 14.) 
V. Krebs, E, BSckermstr. 
Silbers, P, Schneidet. 
Sindte, H, Kutscher. 
G6 Sllijch, E, Ww. 
Bohlinger, O, Tapez. 
Dorn, I, Ww. 
Fellenbetg, St., Kutscher. 
Fiebig, D, Aw. 
©runom, St, Wächter. 
Hoff, O, Küfer. 
Klimpel, 0, Schlachtet» 
mstr. T. 
Klockow, O, Friseur. 
5luackowSki, .6, Maurer, 
ftölliug, E, Lehrerin. 
Krause, H, Tischler. 
Landmaun, ©, Schuh, 
mstr 
LaeSle,W,emer.Oberpreb. 
Lehman», M, Ww. 
Ludwig, Tr, Dienc. 
Mallon, Ww. 
Mendiitzky, L, Vermiethe- 
rin. 
Michaelis,S,pr.Zahnarzt. 
Piieiilow, F„ Bohner. 
Panlick, 3, ffleamt. 
Pfeffer, C, älfm. 
Rogqe, F, Stalln,. 
Schlölke, 31, Kohlenhdl. 
Schnabel, 33, Schnhm. 
Schröder, H, Schlöffet. 
Schulze, 33, Zahnlechnik. 
Specht, W, Ww. 
Steinicke, 33, Schneiderin. 
Stiller, E, Stubeubohnet. 
Ullrich, 3t, Modistin. 
Unrath, I, Schulmiiustt. 
SSenblanM, ©, Tafeldeck. 
Wiedemann, E, Ww. 
Zirnmeimauu, 33, Nähe¬ 
rin. 
67 f. a. Luisen-Platz 8. 
E Kapier, G, Direct T. 
V. Riemer, 9t, Portier. 
Chemische Werke eotm.Dr. 
Heinrich Byk. T. 
Etzler, 3t. Ww. 
Fuchs, 31, Ksm. 
©rinde, I, Plättanst. 
Qtloff, F, Lehrerin. 
9i5tlig, P, ScHncr. 
Stoebtner, I, Mauter- 
rnstt. T. 
Strauß, H, Dr, 06. 
Arzt. 
Wähnet, R, Golonialw- 
hblg. 
Luiscn-Platz. -> 
8. Luisen-Ufcr. 
Kais.Ftz.- 
Gren.-Pt 
Engcl-Bccken 
Gifr,ngSan,tUMam°3St. 
Buckowerstr. e Waldcm.^ 
Martin 
»len-Br. 
Oraiuen- 
Orauicu 
Pl. 
Riikerftr. 
Lnnen-Br. 
33affcrth.= 
Waiserthor 
* Stadt. 
S ©as 
ScicheazrZIäruiig: E — Gigcnfhüinct; V. = SSertoalier, i. ^-Telephon-Auschku^ 
-<-Ka'fe^tanz-©renadier- 
1 a. Kaiser Franz-Gre¬ 
nadier-Platz 14. 
E Becker, L, Rentier. 
(Kommandaiiteiistr. 62.) 
V. Glje, F, ©oft». T. 
Gljc, W, Ww. T. 
Kohnke, E, Fabrk. 
Leulke, I, 9icntier. 
Möller,.? ,33iumenhMg.T. 
Naufchütz, ©, Kfm. 
Wollet!, M, Tunilehr. 
2 E ZachariaS, H, Destil¬ 
lat. T. 
Assrny, E, Klempner. 
Meißner? B, Ww. 
Aiüller, S, Ksin. 
Mytow, 33, firm. 
— H, Rechn. Rath a. D. 
NicolaS, 3t, Bnchbind. 
9tegie8, 31, Rentiere. 
Riffe, F, Ksm. ' 
Schi.mt), F, Patticiiliet 
m. 23.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.