Path:

Full text: Adressbuch für Berlin und seine Vororte (Public Domain) Issue1898 (Public Domain)

Nc»tc Grüttstr. 
215 
Vnbenerstr. 
ry-il inr. 
118 l£ntl, P., Taschenuhr-. 
fliejjÄiifent. 
Diihne, F„-D«Wa«. T. 
Si-iufer; ä)., Ssgent. T. 
Gljrcnbcrg, K„ iffliv. 
tocu, E., Gottfetl. Stick. 
0113c, 38., Garderobier. 
— iS„ 3iiiljerln. 
Projahn, H., Stfui. T. 
Protz, 0., Kgl. Iilitjcv. 
Nichler, H.. Ot’lllcv. 
Sperling, ®„ Drogist. 
(f. Nachtrag). 
Gluhler, (!)., Gastw. T. 
89E9teuge6aner, P.,Draht- 
geioroefbrt. T. 
Slbol, E., äSertret. (f. 3!nch: 
trug.) 
!Biirlogott)8(i,@t.,SdjuIjnii 
ntftr. 
Dcrihold, 0., Verirrt. 
Blödorn, I., HanSdien. 
Breffe, F., SBcnnictsjciiu, 
Vnchwald, £>., Gigai'ra, 
Flcifi!«', 23., Handelsm 
Frewtadt, M., Seiden¬ 
stoffe. T. 
©ciflcnbcrgcr, S„ Kfm. 
Hammer, G., Schneider- 
mflr. 
Jacobns, M., Kfm. 
SngielSIi, V., Gastw. T. 
Stoller, 51., Sdjlächler. 
fluliun, M., Backtvhdlrin. 
Scu, A., ©rfjucibciiitftr. 
Löprick, F., Kellner. 
. Peptrkürn/H., Sdjiiljm- 
lnltr. 
SttMick),'- E., Modistin. 
, Rofendorff jr, G., Wachs 
tnchhdlg. T. 
Schindler, 6.,.Schneider« 
mflr. 
Schmidt, ©., Schneider- 
mftr. -• 
Schwarzkopf, (?., Frl. 
Scznlezik, P., Comptoir- 
böte. 
Scelia, I., Ww. 
Speerschneider, L, Frl. 
Springer, E.. Agent. 
-Thews.R., Schneidern,str. 
Thnrifch, 6., Ledcrvorrichl. 
10 E. Hart!, A., Fabrk. 
(Stitlcrftr. 62.) 
E Haese., P., Fabrk. / 
Dörre,O., Ww.,Pe„sio»at. 
Göring, 3C, Zuichneid. 
Granpner, I., Agent. T. 
HacfcLHartz,P.,Spicgcl- 
sbrk. T 
Hellmaiui, Gebr., Glt 
qucttcSfbrk. T. 
Knöppel, SS., Papierhdlg. 
Liebe, A.. Graoiranst. T. 
Scholz, St., Buchdruck. 
Thielemai,n, M., Gastw. 
«<- Komma,ldantcusir. -> 
N. Griinthalcrstr. 
Badttr. 
1 mannßr. 
Bcller- - 
Str. 1. Xs. - 
Pankower Feldmark 
Badstr. 
1 s. a. Badstr. 13. 
£ v. PntUamer, L., Dto. 
Gencrallient., Exe., 
(Moltkcstr. 4.) 
V. Sasse, F., Verwalt. 
Bähr, I., Cigarrcnfbrk. 
Eimf, H., Brauer. 
acoB, P., Handelsfr. 
S^epansty, M., Kleider- 
Schmidt, K., Weiche,islell. 
Säjnch, A., Kfm. 
Trebut, P., Bnchbind. 
Ja E Macckcr, H., Ziegelei- 
bcs. töcgcmüljlc.) 
V. Schemiq, M„ Frau. 
Felduer, 6., Handelsfr. 
Gargantefchewitz, St., 
Schlächtermstr. 
Genatowski, I., Schntzm. 
Hempel, E., Näherin. 
Mertens, H., Privatier. 
Schröder, H., Ww. • 
2 E. Boehmer, E., Wcrksühr. 
Berndt, <3., Schneiderin. 
iBtciieretf, M., Schaut» 
Wirthin. 
• Jacobowitz.J., Kleiderhdl. 
Sl’öftcc, 8l., Schiiclbeirastt. 
Martin, E., Schlosser. 
Schneider, H„ lllaljetill. 
Schreck, <£,, ÜreimmalljM. 
2st E Hildebrandt, H., Ban 
unten,eljw. 
Ada»,, £>., Kutscher. 
Hilscher, H., Topfermstr. 
Knnft, II)., Asm. 
Lehman,,, 3t., Viorfahr. 
Malzigns, l£„ Kutscher. 
Pelgert, G., tilasliu. 
Scheune,„anu, M., Colo 
„ialwhdl. 
Schiller. (£., Anchlidla. 
Schmidt, Th., Molkcreibcs. 
3. 4 s. a. Badstr. 10. 
E Stadt Berlin. 
VSchoenbeck, A, Anspect. 
(Dalldoiserstr. 21. 22. 
Markthalle XIF. 
Fleischschan > A,„t, Unter 
.such. Etat. VIII. 
ßcinmtvling, Gaslw. 
Reibe, P., Seife,ifbrk. T. 
Uscnbinz, 31., Lehrer. 
oEPochadt,A.,Tischlirmstr. 
Bischof, 2(„ Hilfswcichcn- 
stell. 
Dörfer!,'F., Vahnbeamt. 
Gebhard, E„ Weibgerb. 
Hinye, M„ Zahnstocher 
sabrktiii. , 
Knoch, L., Cigarrenfbrk. 
Kolte, i$„ Penstonair. 
Staust, H., iStiftflttb. 
Kur.;, H. W., Eier Engr. 
Noth, R.,^Schloffer. - 
Ncr, R., Locomotwsühr. 
Rhodns, F., Ziminerpol. 
6 E Schmidt, Th., Gastw. 
Borrmann. E.. Äistenm. 
Gnerlich,W.,Sch,»ikdeinstr. 
Heinze, A., Technik. 
Hering, 31., Fischhdl. 
Hintzc, M., Waschfrau. 
Mnrafski, I., Banarb. 
7 EMuth, !y.,Böttcher,„str.I. 
Becker, H. Maschinist. 
Cordes, A., Ww. 
Dietfch, F., Cigarren«. 
8 E Schulze, %, Neutier. 
Nndnicki, Si., Schlälyter- 
mftr. • 
Schmidt, 81., Ww. 
9 E Schulze, A., Rentier. 
(Nr. 8.) 
Berend, H., Schneider. 
60(1,6, 3L, Ww. 
Hnfani, I.. Ciqamnfbrl. 
Schadow, P., Schneider. 
I0EProllinS.O..Wildhdl.i: 
11 E Schröder, C., Zimmer- 
»istr. 
V Locbel, G., Tischler. 
Bur. 6. 9. Pol. 3ieo. 
Ancion. I., Pol. Hanptm. 
Bley, SB., Schneiderin. 
Brcucr, H„ Wcrkmstr. 
Sril, 6., Frl. 
Fricbel, SS., Tischler. 
Frommholz. 91., Klempner. 
Grigoleit, F., Schmied. 
fecht, @., Maglstr.Bcaint. 
eppe, R., Inchdrnck. 
HennS, C.< Stenererheb. 
Koch, A.. Ingen. 
Lange, M., Ingen. 
Liepc, C.< Frl. 
Ludwig, W„ GlaSarb. 
Meyer, N., Handschuhm. 
Mühlmann, .h., Gi|cn6. 
Sccr. 
Müller, E„ Zimnicrin. 
Panisch, B„ Handschuhm. 
Pnrrnian», .6., Schankw. 
Schachtflck, St, Aw. 
SAeilhauer, 3t., Sänger. 
Simon, Si, Schlosser. 
Stiebe,is, F., Locomotiv- 
führ. 
Stirn,6, R., Böttcher. 
Thiel, H., Schlosser. 
Uljl, H., PalUiucnsbrk. 
Ungerer, S-, Buchhalt. 
Bellen,mimstr. 
12 Holzplatz. 
E Böhme, P., Kfm. 
(Prinzen-Mee 87). 
Besser, 6., Brennmathdlg. 
13 Baustelle. 
E Böhme, P., Kfm. 
(Prinzen-Mee 87.) 
14 E Priesen, A.. Kfm. 
Buchholz, S., SS»: 
Hampel, H„ Ww. 
Kern, Ä., Musiker. 
Priesen, E., Kfni. 
fuinSli), A., Zimmerm. 
tephan, W„ Kfin. T. 
Walter-, R., Näherin. 
Zabel, 21, Pantinensbrk. 
15 Stätteplat,. 
E,Gellte, Fabrlbes. (8t„sjct< 
halb.) 
Uhl, H., Pantinensbrk. 
10 E Nenniann, SB., Kfm. 
fälumtiistt. 02.) 
V.Grainbcrger.E.,Böttcher 
Brnilnert, M.. Vergold. 
Hildebrandt, E., Stempel- 
füll. 
Lindenberg.H., Handels,». 
Löwenstei», 3t., Ww. 
17 E Thieniann, F., Iiipez.T. 
Thlemann, I., Äfiti. 
— P., Tapez. 
18 E Schnitzer, H., Zimmer 
mftr, 
l Biaeger, iy„ 
<Sldolfstr. 2(1) 
E SenU, F., Architekt. 
(PtoiilngenfU'. 10.) 
V. Dedering, W., Rentier. 
(«r. 20.) 
Eiserle, E., Invalide. 
20 E Biaeger, iy., Inge». 
(Adolsstr. 20.) 
E Lcntz, F., Architeet. 
(Ptantagenstr.-10.) 
V. Dedering, W., Rentier. 
Blochberger,K., Drechsler. 
Pollen, <$., Schriftfed«. 
21E Miller, G„ Eigenthum. 
(Frankfurter Allee 77.) 
V. Henfel, G., Prodneten- 
hdl. .. 
22 E Baere„waIde.J.,Ww. 
V. Schäfer, £>., Lithogr. 
Wcndt, Schmied. 
23—25 Baustelle». 
E Heckert. M., Fabrk. 
(Grotzbeeienftr. 65.) 
28 EOltoH^,Dachdeckermslr. 
, (Auguitstr. 47.) 
V. Zschech, G„ Ww.. 
Barlhel, O., Klempner. 
MarckS, 3t„ Weiftgerb. 
Schmidt, W..Ralel„istr. T. 
— ©., Posainentwhdlg. 
27—29 Baustellen. 
E Sehmnnrf, F. ,,. R.. 
Fabrlbes.(Areienwalder> 
str. 37.) 
30 E Krause, <S„ Rentiere. 
Krause, St., Lchreriu. 
Straße 1. 
31 E Schnitze, S3„ Rentier. 
(Stettineritr. 37.) 
V. Schnitze, A.. Steindruck. 
Krüger, 3$., Sattler. 
Nowakowsli, L., Bahn- 
wächter. 
iBoiqi, St, Sattler. 
32 E Scheiierman», L„ Geh. 
Kanzl. Rath a. D. 
Schencrmann, F. SB., Ksm. 
33 Baustelle. 
E Scheiiermaim, L., Geh. 
Kanzl. Rath a. D. (Nr. 
32.) 
34 E Franke, P., Buchdruck. 
Ballaschle, H., Schlosser. 
Sander, 2C, Schnhm. 
Sänge, O„ Drehorgelspiel. 
Weichselielder.E.^Handels- 
iiianu. 
Würger, O., Misiter. 
35 E Köhler,W., Heriugshdl. 
Lehmus, W„ Lithogr. 
Pöhler, £>., Fnhrh. 
36 E Kirschner, H„ Ww. 
V. Sasse, L.. Lehrer. 
Bohrn, A., Former. . 
Cnjas, 33., Pensioliairin. 
Eifert, I., Handelsfrau. 
Raasch, F., Schnhm. 
Tretti», si, Parkarbtrin. 
37 E Bredow, A., Eigeii- 
thnm. (Soldinerstr. 112.) 
V. Feiste, H., Arbeit. 
Falkenberg, E., Schmied, 
.vilgerl, 8-, Ww. 
Kappt, A., Reisend. 
Urban, I., Klempncrmstr. 
38 E Flegel,E..F>!zsck>nhsSrk. 
Derpa, A.u.J.,Pol.Beamt. 
Siadeschewski, .tz., Ww. 
Zastrow, I., Tischler. 
39 E Müller, St, Schankw. 
Kehrt, ©., Maler. 
Schulze, 3t., Lederfärb. 
— G., Tischler. 
Schnrig, 28., Buchdruck. 
40 E Riese, 91., Eigenthüme¬ 
rn,. 
Krüger, 38., Biitterhdl. 
Riehle, C.,Eotonialwhdlg. 
Ruhberg, A., Schlosser. 
41 E Schulz, A., Bur. Diät. 
(Nr. 49.) 
V. Priedel, 3., Schuhn,. 
42 Baustelle. 
E Neumann, Maurer, 
pol. (Str. 67.} 
43 E Tcutenberg, A„ Ww. 
(Preuzlaner Allee 220.) 
V. Laute,ischläger "" 
Modistin. 
Pommercncke^O.,Schlosser. 
44 E 
L Heyer,' Droscht. 
Fuhrh. (Nr. 48.) 
fiaulsct), 8t„ Bahuschaff«. 
yittob, 81., Bahnarb. 
Kantler, £>., Handels, 
Klokow, W., Handels,». 
Knöpke, F.. lliiitniC. 
Paul, C., Schnhm. 
Wunsch, P., HaudelSm. 
45 Baustelle. 
E. Zander, 3(„ Zimmer» 
inslt. (Kalckicnthstr. 5.' 
46 E Sieiiiimmi, 81., 9te,<- 
tler. (Fnrslenberger- 
str. 8.) 
V.iioch^v.-Colonlalwhdlg. 
47 Baustelle. 
E Dittmanii, E., Schloss. 
(Dalldorf.) 
48 E Hetzer, 31., Fnhrh. 
.ftiirtlj. 81., Fnhrh. 
Wal,tkoff,A„ Drahtspann. 
— b>.. Former. 
49 E Schulz, A.,Bnr. Diät. 
Fnnk, F., Bahnioärt. 
3!er, C., .(tiilsilier. 
So„„nerfetd, 3t., Stab 
schlag. 
50 E Plasche, S[„ Rentier. 
(Sleltinerftr. 29a.) 
V. Sofi. W., Gärtner. 
Schönwi», 3t., Schul»». 
51 E SSoIjf, C., Colonial- 
whdl. 
Knhn. 3(„ Fnhih. 
Pietsch, G., Invalide. 
Seidlitz. (£., Fnhrb. 
Stamann, (£., Fnhrh. 
52 E Eschkc, 8l„ Schlächter- 
instr. T. 
Enqler..CH./ Destillat. 
Scheine, 31., Ww. 
Schwittan, L., Droschk. 
KutsK. 
Snckatsch, P.. Schlächter. 
53 E Grebbin'sche Erben. 
V. Dechert. H.. Borarb. 
Grnnack, 3t„ Töpfer. 
Nechlin, 3!., Handelöfr. 
Wilke, F., Bahnwärt. 
54 E Lindner, F., Kfm. 
Ludwig, 33., Zinkgieß. 
Wappier, l£„ Bank-Jnsp 
55 E Seidel, 8t„ Webermftr. 
L,U>wig, 81., Schnrzenarb. 
— I., Webermitr. 
Mattik, I., Weber. 
Schreiber, M.. Plätterin. 
Seidel, H„ Wcberinstr. 
55a Baustelle. 
E 3!ügener,Ksm. (König- 
str. 57.) 
Pankower Feldmark. -> 
stettiner Eisenbahn. 
Bellcrmannstr. -> 
56 E Riedel, P., Kfm. 
(Badstr. 8 b.) 
V. Fnchs, 2., Schnhm- 
mstr. 
Handtniann, C., Ksm. 
Hubert, I., DrechSterinstr. 
MLnstennanii^H., Musiker. 
Rathke, F., Schankw. 
Schlüssel, 38-, Steindruck. 
Thiele, ©., Cigarrennu 
Wemedorf, 38., Musiker. 
56a E Renysch. SB., Seifen*, 
hdlrin. (Elisabethkirch- 
ftr. 2.) 
V. Eranel, A., Schuhm- 
mstr. . 
Frey, C., Frau. 
Hahne, E„ Steinsetz. 
Hartseil, SS., Musiker. 
Jonas, E., Lehrer. 
Kleber, Th., Lackirer. 
v. Korff, C., Fabrk. 
Rennert, I., Handelsm. 
3!cntzfch, H., Kfm. 
Schulze, A. Schmied. 
Walter, E„ Ww. 
57 E Trutncr, F.,Zimmcrpol. 
(Büfchingstr. 10.) 
V. Mehnert, E., Klempner. 
8lppelins, I., Ww. 
Baiimgardt,M., Kutscher. 
Kuhnt, K., Schnhm. 
Klimm, M., Ww. 
Riegalsky, O„ Kitlsbrk. 
Schmidt, C., Schlosser. 
58 E Trutncr, 2., äientier. 
Gerhardt, P., Goldarb. 
Äanzenbach, F., Töpfer, 
fiögcl, H., Bahnbeamt. 
Lahn, H., Handelsm. 
».Modrzejewsti, 8s., Han- 
delsfr. 
Neumann, K., Rentier. 
59 E Tmtner, E., Rentier. 
Bahrau, F., Maurer. 
Krebs, P„ Drechslermstr. 
Piepers, E., Metalldreh. 
Rübe, C., Slallmstr. 
60 E Sonntag. 3t., Rentier. 
Bautz. 3t., Ww. 
Grund, H., Etat. Diät. 
Lilge, G., Schmied. 
Neumann, A., Fuhrherrin. 
60 Pchl, 9(„ Kutscher. 
Srfjeiiilg, M., Gast. 
. Sonntag, P, Milckilidl. 
61 E Eolberg, F., Bäcker 
mftr. 
Hietel, F., Tischler. 
Kuhrtö, 31., Motkerclbef. 
Schuln, H., Reifender. 
62 E Riiger, 81. F., Stfm. 
(3IathhanSstr. 2. 3.) 
V. Stolnn», 15., 38». 
Erdmaim, E., Ww. 
Leist, W., Simnieiiii. 
MeweS,E.,Maaistr.3>eamt. 
Müller, '43., HaiideiSm. 
3!oland, G., Bur. iLorsteh. 
ThomaS, 8t., 3!äheri„. 
Vogel, 8l., Schuhwhdlq. 
63 E L^ehenkel, Si., 91 citier. 
Blanck, 31., Färbermstr. 
CarinS, 31., Schlosser. 
Dammenliaym.F.,Tischler. 
Fütteier, L., Ww. 
taeberliu, (£., Laüirer. 
euer, 81., Sifisjcvin. 
ßicpler, 31., Schlosser. 
Safiloul, H„ Lackirer. 
Liermann, W.. Näherin. 
Malchow, M., Möbelpol. 
Stenge, <£., SSm. 
Pol)!, F.. Schlosser. 
Rcuscher, E., Baibler. 
3tose»thal, S., Kfm. 
Schiller, H., Ww. 
Schrader. C., Schntzm. 
Schulz, W., Drvschlmbcs. 
Weudt, 81., Ww. 
t>l E Oirncfc, S.; Rentier, 
(bis 1. 3lpril Prinzen-- 
Sltlee 77.) 
Brey, 3t., Hntm. 
Brotnint, 3i„ Heizer. 
Gabiuann.W., ZtgS.Sped. 
Humboldt, E., Böttcher. 
Jorsli, 5-, Schachtmstr. 
FuchzS, C., Schlosser. • 
Knaiist, 31.. Seitillot. 
Schwoite, C., Weber. 
Stein, Loeomotivführ. 
Wackc, F., Grünkramlidl. 
Weinert, R., Mechanik. 
65 E Leitn,!, G., Kfm. 
(3(„fierhal6.) 
V. Dwitlat, 31., Verwalt. 
Barnick, (?., Plättanft. 
Gräbner, E„ Weißgerb. 
Hintzc, P., Kutscher. , 
Koch, I., Schncidcrinftr. 
Mar, P., Fbrkarb. 
Prätsch, W„ Schlosser. 
Rotz, F., Schichmmilr. 
Schulz, 81., Schlosser. 
Seebel, (£., Schneidermstr. 
Stettin, W., 81»fsch. 
66 E Co„rad,J.,K„opffbrk. 
Bahr, 81., Zimmerm. 
Baesekow, 31., Bieroerleg. 
Dahlitz, E., Lehrer. 
Frömmle, E., Schlosser. 
Glagow, W., Schutz«. 
Haedennaiin, 31., Bote. 
Klosc. 3i„ Schankw. 
Mandel, B., Kleiderhdlg. 
Müller, 0., Maler. 
Pommerening, G.,Tischler. 
Radtke, F., Schlosser. 
Schmidt, H„ Manrer. 
Schnlz, A„ Ww. 
Scnfi, 8l„ Brieftr. 
Steffi», 31, Musiker. 
Slickcl, I.. Lackirer. 
Wenier. G., Lackirer. 
Zinn, M., Ztasfr. 
67 E Sagner, 31., Rentier. 
Beyrod), 33., Lehrer. 
Bonienian», I., Schnei¬ 
derin. 
Bülow, I., Frl. 
Gnaß. H., Schntzni. 
Götting, E., Ww. 
Keiner, 0., Tischler. 
KiitS, A., Schlosser. 
Likowski, I., Schlosser. 
Loehr. M.. Frl. 
Malow, C., Schlosser. 
Müller, 8llbcrt„ Ww. 
— Anna, Ww. 
Neiimaiiu, (S„ Maurer. 
Nitschke, R., Milchhdl. 
Piek, St, Former. 
Scnstlcben, W.,Schneidcr. 
Thiele, H., Schlosser. 
Trenchel, C.. Schlosser. 
Urbia, 3t., Schichmmstr. 
Wolf, M., Ww. 
68 f. a. Badstr. 14. 
E Eichler, H., Lederwfbrk. 
V.31r,icmann, E.,Lederarb. 
Bauer, 9t., Sattler. 
Sonmitii, 3t., Barbier. 
Gündel. 3t., Kfm. 
Hille, 8., Manrer. 
Kabelich, P., Destillat. 
Kapheugst, 3t., Tischler. 
Schulze, 31., SteUm. 
-e Badstr. -> 
0. Gilvencrstr. 
-—SüMIfurter 
virnndeiiAer 
Posenemr. 
Fraukfurter Allee. 
1 E Kerkow, G., Fuhrh. 
(KönigSbeiaerstr. 23.) 
3ldam, St, Tischler. 
Gahruiauu.L.,Schneiderin. 
Hanptmann, 6j„ Brisstr. 
Heyn, St, Barbier. 
SVretjlier, 81., pcn. Eisenb. 
Schaffner. 
Maich, P., Stepper. 
MewcS, W., Kutscher. 
Mütter, 81., Tischler. 
Sdjtider, -SS., Gaslw. 
Schöuwettec, P., Tischler. 
Schnlz, F., Ste,ier-31i,fs. 
Werner, F., Gastw. 
Wilke, H., Schlosser. 
2 geh. z. KönigSbergerslr.22. 
KönigSbergerstr. 
3. 4 s. a.Kö„igSbergerstr.20. 
E Köhler, 3t., Slentier. 
(FriediichShageu.) 
V. Natusch, Peiifioiiair. 
Bartsch, H., 'Jtcntiei. 
Bock, C., Gärtner. 
Donath, E., Bahnbeamt. 
Draheim, St., Damen- 
confect. 
Eckstein, F., Reifend. 
— S., Damenconsect. 
Eichberg, Th., Rendant. 
Galley. H., Pferdeb. 
Schaffn. 
— E., Modistin. 
Gandt, E.. Eiseub. Beamt. 
GapSly, I., Hilfsbeamt. 
Geiöler, L., Locomoliv- 
führ. 
Gndlaff, E., Fleischbcsch. 
KrebS, 3l., Handelsm. 
Potthoff, P., Pfaudleihcr. 
Nomeike, St,- Portier. 
Schmidt, N., Packn,str. 
Schmitz & Sie., I., 
Musterzeichn. 
Volkmer, 3t., Gritn. Beamt. 
Windelschmidl, (?., Muster- 
mal. 
5 E 3töhr, L., Ww., 
Banmhardt, I., Stcner- 
crhcb. 
Buchholz, G., Drogenbdl. 
Bürckleiu, SL, Dr, Ob. 
Lehrer. 
Fröhlich. H., Pferdeb. 
Schaffn, 
ßeinenmun, R., Bäcker. 
Hesse, 3l-, Goufcetiouair. 
Hoene, O., Schlächtermstr. 
Jacob, F., Schützn,. 
Link, O., Ksm. 
Miliezek, C., Eiseub. 
Beamt. 
Scheibke,N.. Geschäsisdien. 
Schmidt, E., Gastw. 
Nrlan, £}., Engr. Schlacht. 
Victoria-Drogerie, Emil 
Vehl 3!achf. T 
Werner, St., Instrumen- 
tenm. 
6 E Brandt, Th., Eigenth. 
Gasche, P., Spritzenm. 
Hanitsch, P., SEfnt. 
Hoffinanu.E., Tifchlermstr. 
Nieters, B., GipSarb. 
Certel, H., Zimmern,. 
Pctzkc, E., Hntfchmiickfbrk. 
3tiedci, E., Milchhdlrin. 
Schönbrodt, F., Beamt. 
Scobel, 31, Gastw. 
Stolle, P., Schlosser. 
Triemer, 31., Lackirer. 
SSötfel, 38., Ww. 
SSorlitz, 3t, Postschaffn. 
7 E. Menzel, 3t., Eigench. 
Beqer, 8., Maler. 
Summer, 3t., Droschk. 
Kutscher. 
Freitag, D., Stellmmstr. 
Fromholz, I., Reniierc. 
7 Glaser, W., Vliuvelser. 
Hartmann, F„ Hpt. 
@tciitvamW>3(isijl. 
.achmann, 8l„ Fnhrh. • 
Iänicke, SB., Schankw. 
Jachmann. 
Isaae, I.. Grobichlächier. 
Sleiupf, St., Schuh,»,„str. 
JUuchert, Droschken- 
Stnlfch. 
— F., Droschkenbefriu 
Liefe, F, Lehrer. 
Meilmann, G.,Schm!edcm. 
Pielack, D., Fnhrh. 
Pohle, D.; Stafsicer. 
Scholz. E., Ww. 
Schreiber, F.,Bulterhdlg. 
Toeche, F., Molkerelbes. 
Werner, 0., Biersahr. 
8 E Strantz, P., Fischer,»str. 
Choiniowsky, ($., Tischler. 
Eckrrl, Sl'., Manrer. 
— I., Tischler. 
Eagebiecht, L, Släheriu. 
Foiste'ling, 31., Droschk. 
Kutsch. 
Gedränge, E., Tischler, 
©iefcltr, G., Tischler. 
Grabowöly, B., Ww. 
Hellgail, ». ,,. M. Nähe¬ 
rinnen, 
ßnliii, F., Tischler. 
Slliiiger, 28., Gärlner. 
Staffier, 38., Handeiifr. 
Skantz, L., Pferdeb. Siiitfch. 
Kleist, «., 3810. 
Latz, st, Sinn. 
Lehman,,, H.,>Tifchler. ‘ 
Loewel, M., Postschaffn. 
Metzdors, L„ Mechanik.' 
Mencr, 3t., Ätähmaschinctt. 
MotcS, -P., Gürtler. * 
Otto, 31., Schnhm. • 
Pfeiffer, K., Resterhdl. • 
PilfchaS, F., Droschk. 
Stnlfch. 
Sasse, F., Manrer. 
Schneider, 61., Engr. 
Schlächtermstr. 
Schor, 31., Lehrer. 
Seliger, F., Maler. 
Sprenger, St., Droschk. 
Kutsch. 
Tinapp, 3t., Kfm. 
ltllrich, I., Postschaffn. 
WillaiiSzns, 81., Grün« 
kramhdlriu. 
Willig, St., Tischler. ' 
Zerbster. H., Bauhandw. 
— K., Tischler. 
9 E Teichmaim, M., Fou- 
ragehdl. T. 
Buchholz, F., Tischler. 
Fittiiig, A., Kohlenhdlg. 
Sauer, H„ Drechsler. 
Klemmer,W., Schuhnnnftr. 
Mientzfch, 3L, Tischler.. 
Polzin, O., Eifenb. 
Beamt. 
Pschichol;, H., Zimmerm. 
Schäle, 2.. Eifenb. Beamt. 
Schulze, 38., Grünkram-- 
Ijdl. 
Skeris, Eh., Schneidermstr. 
Standke, H., Färber. 
Teichmann.H., Postbeamt. 
Witte, W., Rentier. 
10 E EveSlage, P., Frau. 
IlhrenS, K„ Schnhm. -. 
Baier, 81., Webermftr. 
Bndach, 3L, . ffieichciiflelL 
Degen, ©., Tifchlermstr. 
Fentzloff, I., Mechanik.. 
Franz, F., Bäcker. • ' 
Gladif chefSki.E., Drechsler. 
Gombcrt, 6., Ww. 
Härtung, I., Schankw. 
Stiehl, H., Tifchlermfir. 
Stimacf, 3L, Kutscher. 
Kuoefel, St., Tifchlermstr. 
Krüger, 3t., Fuhrh. T. 
Kuhnt, G., Webermftr. 
Langer, I., Schneider. 
Mensch, W„ Stoischer. 
Mittag, E., Graveur. 
Preutz, 81., Fuhrm. 
Schulz, I., Maler. 
Bitseuer, E., Hanbelsm. 
11 E Baptisten - Gemeinde 
„Bethet". 
V. Als, F., HinSwart. 
Diakoninenheim„Bethel". 
Sllbyen jr., H., Schriftfetz. 
— 8L, Schilhnimstr. 
Dunckelinann, 31., Weber» 
mftr. 
Fabian, 3l., Kfm. 
Fink, P„ 81bzahl. 8 eich. 
Senner, K., Ob.Schwestei 
Knoll, H., Lehrer. 
Krüger, F., Schneidermstr., 
Kühl, 31., Töpfermstr. 
Löwa, F., Lehrer. 
Mantel, 31., Schriftfetz. 
Meißner, 3t., Kfm. 
Peters, K., Prediger. 
Rakete, H., 81sphaltleg. 
Scheoe, E., Prediger. 
Bogel, 28., Bnchbind. 
Wnlff, 31. MilchpScht. 
ZeichenerNämnz: E — Eigenthümer; V. — Dcrwalter; T. — Tclcphon-Anfchlnß.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.